Undertegnede fru Esther Nielsen, Rønnede, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede mekaniker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undertegnede fru Esther Nielsen, Rønnede, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede mekaniker"

Transkript

1 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 9-bg Stempel: kr1 øre Rønnede København kvarter) eller (i de sønderjydske lands-by, Vester Egede sogn dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Akt: Skab Q_ nr. (udfyldes af dommerkontoret) Købers bopæl: Kreditors Rønnede I Anmelder: o NOV PITZNER- JØRGENSEN Advokat JERNBANEGADE 37 - HASLEV - TLF _P_258 A A BETINGET SKØDE Undertegnede fru Esther Nielsen, Rønnede, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede mekaniker SØREN OLE CHRISTENSE N, Rønnede, den mig ifølge adkomst tilhørende ejendom matr. nr. 9-bg Rønnede by, Vester Egede sogn. Overdragelsen sker på følgende nærmere V I L K Å R: Parcellen, der ifølge matrikelskort har et areal af 1956 m 2, 1. hvilket ikke fremgår af tingbogen, overdrages køberen i den stand, hvori den nu er og forefindes, alt som beset og antaget. Sælgeren bemærker, at arealets størrelse ikke er I ligtigt, idet der af parcellen er exproprieret areal til udvidelse af hovedvej 2 A. Køberen erklærer sig bekendt hermed og fraskriver sig ethvert krav på erstatning på grund af arealets formindskelse. Evt. erstatning fra vejmyndighedernes side tilfalder sælgeren. Bestillingsformular c Parcellen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere ejere, hvorved bemærkes, at der den er lyst byggeliniedeklaration i.h.t. lov Jensen & Kjeldskov A/S, København

2 nr. 275 af 1928 vedr. landevej nr. 3 at der den er lyst deklaration ang. evt. overflyttelse af den af Dansk Shell på 9-ab indrettede tankstation til 9-bg. Endvidere lyst servitutstiftende M.h.t. forkøbsret og købsret for Dansk Shell til 9-bg til tankens:overflyttelse, såfremt ejeren må ønske at sælge. at der den er lyst dokument om adgangsbegrænsning 11 i.h.t. lov nr. 95 af at der den er lyst beslutning om ekspropriation i.h.t. lov nr. 95 af jfr. lovbekendtgørelse 342 af Med hensyn til disse bestemmelsers nærmere indhold og omfang henvises til tingbogens udvisende. 2. Parcellen er overtaget og tiltrådt af køberen den 1. oktober 1969 og den henligger derfor for hans regning og risiko i enhver henseende. Køberen betaler alle skatter og afgifter vedr. parcellen fra den 1.1o.1969 at regne. 3. Købesummen er fastsat til kr. 3o.000,00, hvilke tretitusinde kroner, der deponeres hos advokat E. Pitzner-Jørgensen, Haslev til endeligt anmærkningsfrit skøde foreligger tinglyst. 4. Køberen forpligter sig til vederlagsfrit at overdrage sælgeren den del af den købte parcel der er beliggende bag ved (øst for) ejendommen matr. nr. 9-ab Rønnede til sammenlægning med denne ejendom. Arealet andrager ca. 225 m 2 og vil formentlig kunne overdrages ved grænseregulering af parcellen. Omkostningerne ved overdragelsen påhviler fru E. Nielsen. 5. Parterne er enedes om at der i den nordlige del af matr. nr. 9-ab og den sydlige del af matr. nr. 9-bg udføres en fælles indkørsel til begge ejendomme fra hovedvej 2 A. Indkørslens bredde aftales med myndighederne. Retten til færdsel af indkørslen tilkommer begge matr.nre. Indkørslen anlægges af køberen af matr. nr. 9-bg og indkørslens vedligeholdelse påhviler den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 9-bg Rønnede.

3 Bestemmelsen vil være at tinglyse på såvel -. matr. nr. 9-ab som.9-bg Rønnede med de til enhver tid værende ejere af disse par- - celler som påtaleberettigede. 6. Køberen overtager alle forpligtelser overfor Rønnede kommune vedr. kl6ak m.v. 7 Nærværende skøde er betinget af tiltræden fra A/S Dansk Shell, København, samt købesummens betaling. 8. Sælgeren erklærer på tro og love, at der ikke på ejendommen findes skov eller fredskovspligtig grund. Parterne erklærer på tro og love, at værdien af parcellen i handel og vandel ikke overstiger købesummen. Sælgeren befuldmægtiger. advokat.e. Pitzner-Jørgensen, Haslevr,, til at udstede endeligt skøde. 9. Køberen indtræder i og overtager sælgerens rettigheder og forpligtelser overfor A/S Dansk Shell. lo I Alle med'denne handels berigtigelse forbundne omkostninger, herunder udgifterne ved udfærdigelse, stempling og tinglysning af dette skøde, udredes af køber:en, Sælgeren frigør parcellen for panthæftelser. : L Ved handelen har ikke medvirket kommisslonr. Haslev, den 31.1o.1969 SoMleøber: Som sælger: Søren Ole Christensen Esther Nielsen - - Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: Lis Byrnick-Andersen Ilse Jensen kontorass. kontorass. Haslev Haslev

4 A/S Dansk Shell erklærer sig indforstået med at afgive de i deklaration af 13. januar 1958, tinglyst 6. november 1959, punkterne (3) og(4) erhvervede rettigheder til fordel for mekaniker S.O. Christensen, Rønnede, såfremt den i nærværende skøde omtalte handel bliver endelig. København, den 31/ A/S DANSK SHELL G. Videbæk Jacobsen Leif Christensen Foranstående skødes punkt 5 begæres tinglyst som servitutstiftende på matr. nr. 9-ab og 9-bg Haslev by og sogn. Haslev, den For parterne: -r E. PITZNER- JØRGENSEN Advokat JERHBANE6ADE 37 HASLEV - TLF. 105 ENDELIGT S ic Ø D E. Da køberen nu har.betalt den kontante købesum kr ,00, samt da Dansk Shell A/S har tiltrådt handelen, så skødes og endelig overdrages parcellen herved til mekaniker Søren Ole Christensen, Rønnede, der for fremtiden skal eje denne som sit rette eje. Haslev, den For sælger iflg. fuldmagt: Er PITZNER-JØRGENSEN Advokat JERNBANEGADE 37,-HMUN-UF.*TIOS Til Vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rig- 1 tighed og underskriverens myndighed: V'er Ø/7 4& ad-ba de44,/ev

5 c E O `Z. ø g 0 E Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret Forannævnte ejendom er under løbe nr. 29s' pr. 1/ vurderet til ejendomsværdi kr. /5 doo heraf grundværdi kr. /5: bcz) Ejendommen udgør ikke en landbrugsejendom, og er ikke i matriklen noteret som del af en samlet fast ejendom,ffle,2 Konto NÆSTVED AMTSTUE, den 12 NOV '-' ANSWk E. DREJOAARCI Pa, ASS. Bestillingsformular x Jensen & Kleldskov A/S, København

6 e Indført i dagbogen for Haslev rr,s, d, 2 0 NOV Lyst soni,4-0 sko.'e Tingbog: Bd. Akt: skab nr. X 39 /741-7' "13 Kurt Andersen Foranstående retsannuerknifig annulleres herved. Tinglysningskontoret I Haslev. Anderserli 15 JAN Genm tens rigtighed bekræftes. Tinglysningskontoret i Haslev den 2 0 NOV Med _hen-syn til de ejendommen nu påkvinde servitutter og andre byrder hen-., vises til ejendommens blad i ti-ngbogen. løvrigt underkastejeg mig omstående trykte bestemmelser. (Justitsministeriets pantebrovformular I)., den Til vitterlighed om ægte underskrift mynd,i'ghe d :, rigtig datering og underskriver Na(:Vn-: Stilling: Bopæl: Navn: Bopæl.:

7 ENÆST Ejerlav Rønnede By, V. Egede Matr.nr. Afgift: kr bg ningskontoret) Anmelder Navn: Gade og husnr. Vordingborgvej 513 A Adresse: Tlf.nr.: Akt: skab Q) nr,?/5? (udfyldes af tinglys- Nykredit A/S ERHVERV - NÆSTVED Dania 15,1. sal 4700 Næstved Tlf Fax Pålydende nyt lån kr. - Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån kr. - Indfrielsessum, indfriede lån kr. - Omkostninger, indfriede lån kr. - Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån kr. Afgiftspligtigt beløb kr. Ved beregningen er anvendt kursværdi Pantebrev Obligationslån Lånet er konverterbart Debitors navn og bopæl Søren Ole Christensen Uglevej Rønnede Kreditor Nykredit A/S, reg.nr København Lånets størrelse Årlig rente Kr ,00% Rente- og betalingsvilkår Lånet tilbagebetales som et annuitetslån. Bidrag 0,3125% kvartårligt beregnet af lånets restgæld. Afdeling 02A Løbetid 20 år Betalingstidspunkter Terminsydelserne på lånet forfalder hver den 11. marts for terminsperioden 11. juni for terminsperioden 11. september for terminsperioden 11. december for terminsperioden 1. januar marts 1. april juni 1. juli september 1. oktober december Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. NB! Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter eller afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side, pkt. 9a.

8 ENÆST Opsigelse Der henvises til pantebrevets "Særlige bestemmelser" og Justitsministeriets pantebrevsformular B. Den pantsatte ejendom Matr.nr. 9 bg Rønnede By, V. Egede Areal m Oprykkende panteret efter Ingen. Respekterede servitutter m.v. (henvisning til tingbogen er tilstrækkelig) De før tinglyste med undtagelse af sådanne, der efter deres indhold respekterer dette pantebrev. Særlige bestemmelser for konverterbare nominallån Vilkår for lånet For lånet gælder Nykredits til enhver tid gældende vedtægter, lånevilkår samt' almindelige forretningsbestemmelser for udlån. Debitor har sammen med lånetilbudet modtaget et eksemplar af de på tilbudstidspunktet gældende almindelige forretningsbestemmelser for udlån. Lånet er ydet uden supplerende lovbestemt sikkerhed, medmindre andet er anført. Debitors hæftelse Debitor hæfter over for Nykredit såvel med det pantsatte som personligt for lånet. Betalinger på lånet Lånets afdragsform er anført under "Rente- og betalingsvilkår". Debitor er, indtil lånet er fuldstændigt afviklet, forpligtet til at forrente og afdrage lånet samt betale bidrag ved kontant at indbetale ydelserne i overensstemmelse med vilkårene for lånet. En ordinær terminsydelse består af rente, afdrag og bidrag. Renten beregnes af den til enhver tid værende restgæld. Længden af lånets første terminsperiode fastsættes ved lånets udbetaling og bliver oplyst i forbindelse med udbetalingen. Lånets første terminsydelse betales som en forholdsmæssig ydelse regnet fra udbetalingsdagen frem til afslutningen af terminsperioden. I lånets sidste termin betales den fornødne ydelse til fuld afvikling af lånet. Såfremt lånet udbetales ved VP-overførsel af obligationer, skal der endvidere betales vedhængende kuponrente, som kan opkræves i forbindelse med udbetalingen. En terminsydelse skal betales kontant senest sidste rettidige betalingsdag. Sidste rettidige betalingsdag er fastsat til den sidste hverdag i forfaldsmåneden, der ikke er en lørdag. Nykredit kan iøvrigt fastsætte betalingssted og -form for ydelser på lånet, og kan herunder fastsætte, at debitors anvendelse af visse betalingsformer kun kan ske mod betaling af et gebyr til Nykredit. 2

9 ENÆST E Bidrag Som en del af ydelserne betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde fastsættes af Nykredit. Bidragets størrelse oplyses i forbindelse med udbetaling af lånet. Nykredit kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid forhøje eller nedsætte størrelsen af bidraget og/eller ændre beregningsprincipperne for bidraget. Nykredit kan desuden fastsætte specielle bidragssatser og/eller beregningsprincipper for særlige lån eller grupper af lån. Meddelelse om ændringer i bidraget og/eller beregningsprincipperne herfor kan gives i en terminsopkrævning. Ændres bidraget, ændres terminsydelsen i forhold hertil. Morarenter og gebyrer m.v. Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige betalingsdag, skal der betales morarenter. Tilsvarende gælder, hvis indfrielsesbeløb ikke betales rettidigt. Morarenten beregnes af det forfaldne beløb. Morarenten beregnes p.t. med 1,40% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen indtil betaling sker. Nykredit fastsætter beregningsprincippet og morarentesatsen, der begge kan ændres af Nykredit uden varsel. Nykredit kan fastsætte regler om betaling af gebyrer for udsendelse af erindrings- og misligholdelsesbreve o.lign. samt for andre serviceydelser m.v. i forbindelse med lånet. Nykredit kan til enhver tid og uden varsel ændre størrelsen af fastsatte gebyrer samt fastsætte nye gebyrbelagte ydelser. Indfrielse Fuldstændig eller delvis ekstraordinær indfrielse kan ske ved indlevering af obligationer svarende til lånets obligationsrestgæld. Obligationerne, der ikke må være udtrukket eller opsagte, skal være i samme fondskode, som de obligationer, der blev udstedt ved lånets udbetaling. Herudover kan indfrielse ske ved kontant betaling til Nykredit af det beløb, der kræves til udtrækning og indløsning af lånets obligationsrestgæld til pari. Den del af et lån, der er opsagt til kontant indfrielse, kan ikke indfries ved indlevering af obligationer. Indfrielse ved kontant betaling kan alene ske til udløbet af en terminsperiode og kun, hvis dette er meddelt Nykredit senest 2 måneder før en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Nykredit kan dog fastsætte et kortere varsel. Er dagen, hvor opsigelse senest skal være meddelt Nykredit, en lørdag, søndag eller helligdag, skal meddelelsen senest være Nykredit i hænde den forudgående hverdag. Nykredit kan forlange, at der skal stilles en efter Nykredits opfattelse betryggende sikkerhed for kontantbeløbets betaling. Ved fuldstændig ekstraordinær indfrielse skal der betales en forholdsmæssig ydelse beregnet fra første dag i den terminsperiode, hvori indfrielsen sker, frem til indfrielsesdagen. Delvis ekstraordinær indfrielse kan alene ske til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober, og der betales derfor ikke forholdsmæssig ydelse. Ekstraordinær indfrielse kan kun ske mod betaling af et af Nykredit fastsat gebyr. Ved indfrielse er debitor forpligtet til samtidigt at betale øvrige skyldige beløb til Nykredit, herunder gebyrer og morarenter. Nykredit foretager en beregning af indfrielsesbeløbet. Beregningen foretages mod betaling af et af Nykredit fastsat gebyr. Ved delvis ekstraordinær indfrielse reguleres lånets rente- og ydelsesvilkår. Nykredit bestemmer, om ekstraordinære afdrag på kontantlån afskrives både på lånets hovedstol og restgæld eller alene på restgælden. Forfald og opsigelse Lår ' let forfalder helt eller delvist til øjeblikkelig indfrielse uden varsel, hvis: - ejendommen inden 2 år efter lånets udbetaling overgår til anden anvendelse, der ville have medført en anden låntype, lavere lånegrænse, lavere værdiansættelse, eller kortere løbetid end den, hvortil lånet er ydet. Debitor har pligt til at underrette Nykredit om ændret anvendelse. Ved forhåndslån regnes fristen fra det tidspunkt, hvor lånet overgik til endeligt lån, - lånet er et forhåndslån, og garantibetingelserne ikke opfyldes, eller lånet for den pågældende ejendomskategori ikke efter endelig værdiansættelse og låneudmåling opnår sikkerhed inden for de i realkreditloven fastsatte maksimale lånegrænser, eller byggeriet ikke påbegyndes eller afsluttes inden henholdsvis 6 og 24 måneder efter låneudbetalingen, jf. bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v., 3

10 ENÆST - ejendommens lovlige anvendelse hviler på en ikke personlig dispensation med en restløbetid, der enten er ubestemt eller mindre end det tilbudte låns, og ejendommen inden lånets udløb overgår til en anden ejendomskategori. Debitor har pligt til at underrette Nykredit om ændret anden anvendelse. Nykredit kan uden varsel opsige lånet til øjeblikkelig indfrielse, hvis: - ejendommen uden Nykredits forudgående samtykke udlejes for en leje, der ikke giver dækning for terminsydelserne på dette og foranstående lån, - pantet ikke vedligeholdes tilbørligt, - det til ejendommen hørende driftsinventar og driftsmateriel - herunder maskiner og tekniske anlæg af enhver art - sælges eller pantsættes, således at pantet forringes væsentligt, - der sker helt eller delvist ejerskifte af den pantsatte ejendom, - debitor ikke inden en af Nykredit fastsat frist opfylder en af Nykredit fremsat begæring om fremsendelse af revideret årsregnskab, - der iøvrigt foreligger omstændigheder, der efter Nykredits opfattelse vil forringe debitors evne til at opfylde sine forpligtelser efter låneaftalen. Særlig opsigelsesgrund Hvis lånsøger fortier eller afgiver urigtige oplysninger i låneansøgninger, skemaer m.v., og disse oplysninger har indflydelse på låneudmålingen eller værdiansættelsen, betragtes dette som en svigtende forudsætning for Nykredit, der uden varsel kan ophæve låneaftalen eller opsige lånet til hel eller delvis indfrielse. Fuldmagt Debitor giver ved sin underskrift på pantebrevet Nykredit bemyndigelse til at indhente oplysninger om ejendommen i Bygnings- og Boligregisteret (BBR), sålænge Nykredit har pant i ejendommen. Force majeure Nykredit er ikke ansvarlig for skader, der skyldes lovforskrifter, foranstaltninger foretaget af myndigheder eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer og edb-driftsforstyrrelser. Nykredit er heller ikke ansvarlig for skader, der skyldes strejke, lock-out, boykot og blokade, uanset om Nykredit selv er part i konflikten, herunder at denne kun rammer dele af Nykredits funktioner. Medvirken til retablering af lån ved låneomlægning Hvis omlægningen af lån i ejendommen ikke gennemføres som forudsat, kan Nykredit - uanset årsagen hertil - uden varsel kræve lånet/lånene retableret i ejendommen i en panteretsstilling inden for rammerne for det/de indfriede lån. Debitor er i så fald forpligtet til at medvirke til at tilpasse lånet/lånene med hensyn til hovedstol, reguleret restgæld, afdragsprofil og løbetid. Debitor giver Nykredit bemyndigelse til at underskrive de til retablering af prioritetsstilling m.v. nødvendige dokumenter, påtegninger m.v. Gældsovertagelse ved ejerskifte Nykredit kan efter ansøgning bevilge gældsovertagelse af lånet til en ny ejer af den pantsatte ejendom, men Nykredit forbeholder sig ubegrænset ret til at afslå bevilling af gældsovertagelse. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (sidste side). 4

11 ENÆST E ti, Som debitor Rønnede den 25/ Søren Ole Christensen Til vitterlighed om underskriftens(-emes) ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens(nes) myndighed: Navn Knud Olsgaard Navn Marianne Andersen StillingReg istreret revisor RFF Adresse Kærsangervej 7 Postnr./By 4693 Rønnede Stilling Revisor Adresse Uglevej 7 Postnr./By 4683 Rønnede 5

12 *** * *** Side: 7 * * * * * *** * * * Retten i Store Heddinge Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen P 258 Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 9 BG, Rønnede By, V. Egede Ejendomsejer: Søren Ole Christensen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr anm: Pantebrev Kreditforeningen Danmark (RD), Dkk Pantebrev Kreditforeningen Danmark (RD), Dkk Ejerpantebrev med medd Unibank-Rønnede, Dkk Pantebrev A/S Dansk Shell, Dkk Ejerpantebrev med medd A/S Dansk Shell, Dkk Ejerpantebrev med medd A/S Dansk Shell, Dkk Ejerpantebrev med medd A/S Dansk Shell, Dkk Retten i Store Heddinge den Birthe Jensen.41'# Form. 267 G Otto B. Wroblewskl. Nytorv København K

13 Stempel kr / Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Mat r. nr. 9-bg Rønnede by, Vester Egede Sogn (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr Vordingborgvej 513, 4683 Rønnedd p tt U, - kj 0 U Pantebrev (Ejerpantebrev) Amnt< /S Dansk S4eii Kampmannsgade Kbh., V Debitors navn og hal "Søren Ole Christensen, Vordingborgvej. 513, 4603 Rønnede giver herved mig selv eller den, til hvem nærværende pantebrev måtte blive overdraget, panteret mekulan personligt gældsansvar for mig i tilfælde af dette pantebrevs overdragelse til andre, være sig til ejendom, pant eller på anden måde, for Beløbets størrelse: ,00 Skriver kroner f irhundredesyvtisekstitsinde 00/100 1 Rente- og betalingsvilkår: Pantebrevet forrentes 14 fra / at regne. Renten erlægges hver 11. juni og 11. december termin, første dragelsen kommende termin for det da fcirløbne tidsrum. gang i den første efter over- Opsigelse: Z-') N,r,v,æe35'de pantebrev kan til enhver, tid opsiges af kreditor eller af debitor med 0,Z 7 ';, arl Den pantsatte ejendom: Matr. nr. 9 bq Rønnede by, Vester Egede Sogn Oprykkende panteret efter: (iflg. Tinglysningslovens 40 stk. 3) 3/ / /9-81 7/ / /9-86 tl østilternes KredTorening Kreditforeningen anmark Privat pantebrev, Ejerpantebrev Kreditforeningen 'Danmark ' EjeroantebreV. Ejerpantebrev, , , , , , , , , ,- 9% kontantlån 15% 9% 9% 10% var. rente 11% NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3 pkt. 9 a. Form. 113 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

14 Særlige bestemmelser: Respekterede servitutter m.v.: Underskrift: Meddelelser i h. t. retsplejelovens 564 og øvrige meddelelser, der efter loven skal sendes til pantekreditor, bedes sendt til A/S.Dahsk She 11 Kampmannsgade 'København V Det erklæres, at na3rværende pantsætning ikke er omfattet af Stempellovens 57 A, da. ejendommen er en kombineret beboelse og erhvervsejendom, hvor erhvervsejendommen udgør mere end 50 % af det samlede etageareal... der iøvrigt bemyndiges til på mine vegne_ at' underskrive påtegninger af enhver art på dette pantebrev, herunder kvifterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. 1 Med hensyn til de ejendommen nu påhvilencle servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. løvrigt underkaster jeg mig de på side 3 trykte bestemmelser. - (Justitsministeriets pantebrevsformular A). Dato- 2-`5P o /5'943. Pantedebitor (er) c:~ Vitterlighedsvidner: Ægtefælle- 1 - Til vitterlighed om ægte under rift/underskrifter, 'dateringen rigtighed og udstederens/ udsted es my digh d: Navn Stilling JoachitrrKappel Bopæl Meln ungsgadu 14, 4. th. aoo Kø benhavn N Navn iker Stilling Dybvadvej Køge Bopæl Tlf. privat Tinglysningspåtegninger: INDFUT I DPkier1GEN 2 6. KT. i9ib I. ETIEISTOWHNIGE PII Adkomst forevist. Karen Margrethe Hansen O.ass. Genpartens rigtighed bekræftes Dommeren i Sto're-Heddinge m.v., den Karen Margrethe Hansen 'd.ass. '0

15 Allonge til ejerpantebrev stort kr ,00 med pant i matr.nr. 9-bg Rønnede by, Vester Egede Sogn. Tinglysningsafgift kr ,00..og Påtegning på ejerpantebrev. Opr. stort kr ,00 Udstedt den 2o.lo.1990 Tinglyst f.g Debitor: Søren Ole Christensen Anmelgaer: Nykredrt A/S ERHVERV - NÆSTVED Dania 15, 1. sal 4700 Næstved TIL Fax Nærværende ejerpantebrev nedskrives med kr. 21o.000,00 til kr ,00 skrivertohundredeogsekstisekstusinde oo/loo Nærværende ejerpantebrev respekterer udelukkende Kr ,00 Nykredit KØBENHAVN, DEN lo A/S Dansk Shell Leif Kierkegaard Lars Clausen

16 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Store Heddinge *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 5 Akt.nr.: P 258 Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 9 BG, Rønnede By, V. Egede Ejendomsejer: Søren Ole Christensen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Herefter lyst for kr ,- Retten i Store Heddinge den Karen Margrethe Hansen

17 Stempel kr. Matr. nr. 9 bg Rønned-tk by, brk Vester Egede Akt: Skab (7)' nr. (udfyldes af dommerkontoret). (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Torabg bot.~ 513 a;a Anmelder: Af stempelhensyn skal bemærkes, fat.i'vreilde5-ejerpantebrev.,,. er konverteret fra ejerpantebreve 1.Ei.,: :',I2ocit4.4, loo.000, og Pri , vatbanken ialt kr ,. Nærværlinde, ;:bjtpante er at stemple med kr. Noo,,retsafgift ' ' '' 2 9. SEi'. J' ^ i Debitors navn og bopæl: Pantebrev (Ejerpantebrev) Rønne de Afdeling Butikstorvet 11.' 4683 Rønnede Tlf Søren Ole Christensen, Vordingbor~ ~ede, giver herved mig selv eller den, til hvem nærværende pantebrev måtte blive overdraget, panteret ;-./uden personligt gældsansvar for mig i tilfælde af dette pantebrevs overdragelse ti andre, være sig til ejendom, pant eller på anden j.-?,f måde, f r 6 Beløbets størrelse: Kr. 3.62,..000,.. Skriver kroner etbundredeogsekatite oo/loo Rente- og betalingsvilkår: Pantebrvet forrentes med lo% Over Nationalbankens Diskonto fra overlen at regne. Renten erlægges hver 11. juni og 11. december termin, første gang i den første efter overdragelsen kommende termin for det da forløbne tidsrum. Opsigelse: Nærværende pantebrev kan til enhver tid opsiges af kreditor eller af debitorwil uden varsel Den pantsatte ejendom: Matr. nr. 9.b Rønnede f3.a Oprkeune`q,...L.- "".', panteret efterl,ft-,,,,1w, K dita-, Tingly:ol'ogs; ~tf. zahitiutk szume eta~ ømme ; samme samme by, Vester Egede ;411' 48.13(>0"ww. 9 67;;(7.'0,,= 9 figt,:aoc- jo % p.a. Uaflyst pr. Nedbragt til kr. (1:32;ft:1;H NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3 pkt. 9 a. Form. 213 Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

18 Særlige bestemmelser: Meddelelser i h. t. retsplejelovens, 563 eller 564 og øvrige meddelelser, der efter loven skal sendes til pantekreditor, bedes sendt til Privatbanken AIS Rødnede Afdeling Butikstorvet Rønnede Tlf der iøyrigtibemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på dette pantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegningeil. Respekterede servitutter m.v.: Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Underskrift: løvrigt underkaster jeg mig de på side 3 trykte bestemmelser. (Justitsministeriets pantebrevsformular A). Dato: Pantedebitor(er) Søren Ole Chri R-hpnspn Ægtefælle Inga Christensen Vitterlighedsvidner: Til vitterlighed om ægte underskrift/underskrifter, dateringens rigtighed og udstederens/ udstedernes myndighed: Navn Navn privatbanken AIS vatbanken A/S, Stilling Rønnede Afdeling Stilling 1 ønnede Afdeling Butikstorvet 11 Butikstorvet 11 BopNielS Hansen 4683 Rønnede Bopæl. CP, 4683 Rønnede BanIduldnuegtig Tlf Tlf Tinglysningspåtegninger: I NU1- RI I U :J[20L N 29.SEP19 6 ( sikcik&i4iforevist ren Margrethe Hansen o.ass. Genpartens rigtighed bekræftes Dommeren i Store-Heddinge m.v., den Karen Margrethe Hansen /

19 Afgift kr ,00 )Unibank Akt: skab nr.,? (Udfyldes af tinglysningskontoret) 5 Anmelder Ejerlav: Matr. nr.: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: RØNNEDE BY, V. EGEDE 9BG Vordingborguej 513 Unibank A/S Haslev Afdeling Jernbanegade Haslev Tlf. nr. : Ref.: Alice Roholt Tillæg til ejerpantebrev på oprindeligt med pant i ovennævnte ejendom. Nærværende ejerpantebrev respekterer fremtidig med kr ,00 Nykredit kr ,00 Ejerpantebrev Shell Med hensyn til servitutter og byrder henvises til Ejerpantebrevets øvrige vilkår og bestemmelser er Ejerpantebrevet består af 5 sider Haslev, den Unibank ejendommens uændrede. Ejerpantebrevets øvrige vilkår og bestemmelser er uændrede: Ejerpantebrevet består af i alt 5 sider. Dato:j4,'-z) Uniban WiZISKQe~345~C Alice Rohu l Assistent Torben E. Larsen ,00 kr. oprykkende panteret alene: blad i tingbogen ci SCHJØLIN TRYK. KØBENHAVN

20 *** * *** Side: 6 * * * * * *** * * * Retten i Store Heddinge Akt.nr. : *** *** Tinglysningsafdelingen P Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 9 BG, Rønnede By, V. Egede Ejendomsejer: Søren Ole Christensen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Det respekterede pantebrev til Nykredit er iflg. tingbogen lyst for kr. Retten i Store Heddinge den Karen Margrethe Hansen

21 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 9 _bg Rønnede 15tP m P e I kr. øre (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landso re. dele) bd. og bl. i tingbogen,... E e -g art, nr., ejerlav, sogn. Vester Egede sogn Akt: Købers } bopæl: Kreditors i=..i..,.-, «T; Gade og hus nr.: Anmelder:..... N 4; 2E. E.-k<> -*.. >. t NOV Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) E. PITZNER -JØRGENSEN Advokat -E.,.E JERNBANEGADE 37 - HASLEV - TLF. *1105.i I' i :: EKSTRAKTAFSKRIFT af skøde. Undertegnede fru Esther Nielsen, Rønnede, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede mekaniker Søren Ole Christensen, Rønnede, Den mig ifølge adkomst tilhørende; ejendom matr. nr. 9-bg, Rønnede by, Vester Egede sogn. Overdragelsen sker på følgende nærmere YILKA R: Parterne er enedes om at deri den nordlige del af matr. nr. 9-ab og den sydlige del af matr. 9-bg udføres en, fælles indkørsel til begge ejendomme fra hovedvej 2 A. Indkørslens bredde aftales med myndighederne, Retten til færdsel af indkørslen tilkommer begge matr. nr. LW/Icørslen anlægges af køberen af matr. nr. 9-bg og indkørslens vedligeholdelse påhviler den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 9-bg Rønnede. Bestemmelsen vil være at tinglyse på såvel matr. nr. 9-ab som 9-bg Rønnede med de til enhver tid værende ejere af disse parceller som påtaleberettigede. rigsformular D Haslev, den Som køber: Som sælger: Søren Ole Christensen Esther Nifisen Til vitterlighed om under4wifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: Lis Byrnick Andersen Ilse Jensen ko ntorass. kontorass. Haslev Haslev Jensen Kjeldskov A/S, København

22 Foranstående skødes punkt 5 begæres tinglyst som servituts' tende på matr. nr. 9-ab og 9-bg Haslev by og sogn. Hasle, den lo For parterne E. PITZNER-JØRGENSEN Advokat JERNBANEGADE 37 - HASLEV - TLF. *1105 indført i dagbogen for fialev retskreds, d. 2 0 NOV Lyst som -2-,/,-/,7.4.-Akø, e - _Tingbog: Bd. ij,4 Akt: skab nr. v5.9 )- 7 Kurt Andersen Genpartens rigtighed bekræftes.. Tinglysningskontoiet i Haslev den 20 Nav. 1u9

23 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 9 bg Rønnede byrpel: 23 kr. øre (i København kvarter) Vester Egede sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. l tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 5944' 27 NOV Akt: Skab nr.'. / (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: VS Dansk Sh.ell Kampmannsgade 2 København V. DEKL A,R ATT 0 N Undertegnede Søren Ole Christensen, der ifølge tinglyst skøde er ejer af ejentommen matr, nr. 9 bg Rønnede IV, Vester Egede sogn, begærer herved følgende deklaration tinglyst som servitut på ejendommen: På eller fra nævnte ejendam må der ikke forhandles eller forbruges, reklameres for eller skiltes med benzin eller andre motordrivmidler petroleum, brændselsolier eller smøremidler leveret af andre firmaer end A/S Dansk Shell. (eller den til hvem dette selskab måtte overdrage sin ret). Påtaleberettiget til hævelse af denne deklarationo bestemmelser er A/S Danak Shell, KØbenhavn: Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. Rønnede, den q 1969 Je. / Bestillingsformular H Jensen & Kjeldskov AIS, København

24 i 1 Indført i dagbogen for Haslev retskreds, d. 2 7 N9V I Lyst Tingbog,,..,." i Akt: skab nr..g 9' d----",--,,-7,,,2,;,,?%7/, A. -Y,,,,,, /3.52) 1---Z 4--,-,,- d,l1-10#4 Kurt Andersen. Cenpartens rigilghed bekræites. Tinglysning skontoret i Haslev den 2 Nov II

25 "' m ø o E ø o Mtr. nr., ejerlav, sogn: 9-bg Rønnede Stempel kr. øre Akt: Skab nr.1 (udfyldes af dommerkontoret) (i København kvarter) by, Vester Egede sogn eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Købers } Kreditors bopæl: art. nr., ejerlav, sogn. I +IL. N 7..- o. ef ^ 0) =. " T. E Gade og hus nr.: Anmelder: asiev Mieselskab t± _a.^:t - 3 DEC Vedrørende deklaration lyst den 27/ til fordel for A/S Dansk Shell, udstedt af Søren Ole Christensen, Rønnede Shell, 4683 Rønnede: Nærværende deklaration respekterer fremover jtderligere: (stifternes Kreditforening 18, serie 9% kr ,00 samme ,00 København, den " A/S Dansk Shell Ove Hjulmand Kield Bjerregaard F6ranstående påtegning af /i'b er indført i dagbogen for Hasle retskreds 3 DEC Tingb0 ev-e Ekstraktudskrift af Aktieselskabstk3gisteret forevlet. Akt: skab Kurt Genpartens rigtighed bekræftes. Tinglysningskontoret i Haslev den 3 DEC Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov A/S, København

26 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: FEB bg Rønnede Stempel: kr. øre Akt: Skab BCD nr. (5<i) by, Vester Egede sogn Købers bopæl: Kreditors Anmelder: (udfyldes af dommerkontoret) a lev 2tkiiselshab PåtegruLng på deklaration vedrørende ovennævnte ejendom, udstedt den 14/ lyst den 27/ , udstedt af mekaniker Søren nle Christensen til A/S Dansk Shell: Nærværende deklaration respekterer fremover yderligere: Provinshypotekforeningen for Danmark kr , København, den A/S Dansk Shell Ove Hjulmand Kjeld Bjerregaard Foranstående påt egning af Mi/ indfart i fe dagbogen for 1- - ev retskreds r `" 2 FED Ti ngbog, YSt Ekstrakt Akt: Skab udskrift af Aktieselskabsregisteret forevist. Kurt Ancteratn Genpartens rigtighed bekræftes. Tingly sningskontoret i Haslev d" -2 FEB Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov A/S, København

27 . e o E.g i=1 et O E t9,e i t c A Mr. nr., ejerlav, sogn : (i København kvarter) eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Stempel:./,--5 YI7 (J - kr. øre Købers Kreditors Akt: Skab inr. g (udfyldes af dommerkontoret) bopæl: Gade og hus nr.: Anmelder; A/S DANSK SHELL ' 2-. hr / Kampmannsgade 2 0 6,FEB197 8* i, ')-7,5A V. --r?;' /i/4( / 49"(04. tibglyst den 27. november Nærværende deklaration modereres herved, således at forbuddet mod forhandling og forbrug af petrleum og brændselsolie, leveret af andre firmaer end AIS Dansk Shell, bortfalder. Deklarationens øvrige bestemmelser er uforandrede. København, den 2. februar A/S DANSK SHELL sign. Ole Jensen Kjeld Bjerregaard INDFRT I Di161306EN 0 78 TI Lys`, E,P3, "-._. Ekstraudskrift af aktieselskabsregisteret forevist y Kurt Andersen Genpartens rigtighed bekræftes. Dommeren i Store Heddinge rn. v., den Kurt Andersen Bestillingsformular c Jensen & Kjeldskov A/S, København.

28 ----- Mtr. nr., ejerlav, sogn: 9 bg Rønnede Qe)m, pel: 473 kr.- øre (i København kvarter) Vester Egede sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, / art. nr., ejerlav, sogn.,. 4/ 2i /9n Gade og hus nr.: 5 cj 4 r-l») 2 7 NOV »RATION Akt: Skab nr. (udfyldes fif dommerkontoret) Anmelder: A/S Dansk. Shell Kampmannsgade 2 København V. Undertegnede Søren.01e. Christensen, er ifølge tinglyst skøde ejer af ejendommen matr. nr. 9 bg Rønnede by, Vester Egede sogn. Det på denne grund af A/S Dansk Shell, København etablerede beneinanlæg m.v., og hvad der yderligere at nævnte selskab mate blive anbragt på ejendommen, er overladt mig til brug ved ferhandling af A/S Dansk Shell's produkter, og vedbliver at være selskabets ejendom& denne forbindelse forpligter jeg mig og: eventuelle efterføl. gende ejere af ejendommen indtil den 31/12 2ere0 til fra ovennævnte benzinanlæg m.v. på behørig måde et forhandle benzin og eventuelle andre motordrivmidler som A/S Dansk Shell måtte ønske forhandlet på/fra ejendommen samt emøremidler, alt leveret af A/S Dansk Shell (eller den til hvem dette selskab måtte overdrage sin ret): I samme tidsrum må der ikke på/fra ejendommen forhandles eller forbruges, reklameres for eller skiltes med benzin eller andre motordrivmidler, petroleum, brændselsolier eller smøremidler leveret ef andre firmaer end A/S Dansk Shell (eller den til hvem dette selskab måtte overdrage ein ret). Samtidig deklarerer jeg med virkning for mig og eventuelle efterfølgende ejere af ejendommen, at det ifølge vedhæftede tegning med rød indramning viste salgsrum for smøremidler, autotilbehørsartikler Og lignende for en virksomhed af denne art naturlige varer, pumper for udlevering af motordrivmidler samt de viste kørebaner, hvorpå der ikke må parkeres eller henstilles køretøjer m.174, med tilslutning til. de på tegningen angivne overkørsler, skal forblive på ejendommen med den viste beliggenhed og holdes i behørig drift i overensstemmelee med virksomhedens overfor anførte formål, sålænge nærværende deklaration løber. Endvidere deklarerer jog," at såfremt jeg eller senere ejere, uanset af' hvilken årsag, ønsker at sælge nævnte ejendom eller del her af, har AIS Dansk Shell, København,. eller den til hvem dette selskab måtte overdrage sin ret, forud for hvert ejerskifte og indtil 31/ forkøbsret til samme pris, som kan dokumenteres tilbudt fra trediemand& Forkøberetten er hver gang gyldig i fire uger fra den dag, A/S Dansk Shell er gjort bekendt med størrelsen af tilbud fra trediemand. nærværende deklaration, der bekostes af A/S Dansk Shell, begæres tinglyst som bebyrdende min ejendom som servitut, idet det bemærkes, at deklarationen respekterer nuværende pantsætninger i ejendommen. Påtaleberettiget med hensyn til overholdelsen af deklarationen er A/S Dansk Shell, København (eller den til hvem dette selskab måtte overdrage sin ret). Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og endre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Beatillingsformular H Jensen & Kjeldskov A/S, København Rønnede, den ^.

29 indført i dagbogen for Haslev retskreds, d. /.- M9V Lyst i Tingbog /Y----/-- 4,-(.- - Akt: skab j nr / A/ / dfix/d~-6.,fr2 "1,, ). Kurt Andersen C:knpartens rigaghed bekræftes. Tinglysningskontoret i Haslev den 27 NOV. 1969

30 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 9 -bg Rønnede Stempel: kr. øre Akt: Skab nr.? (i København kvarter) by, Vester Egede sogn E eller (i de senderjydske lands- "pæl :..; g dele) bd. og bl. i tingbogen, Købers }bopæl: o art. nr., ejerlav, sogn. ''...; 1, 4; r a. -0 7,,,,,1. 0._ Z " 4 =, Gade og hus nr.:.;`: E 5336 I fi 2 ;) - 3 DEC Vedrørende Anmelder: y!,, lisui..k.b iet)rsiattft. deklaration lyst den 27/ til fordel for A/S Dansk Shell, udstedt af Søren Ole Christensen, Rønnede Shell, 4683 Rønnede: Nærværende deklaration respekterer fremover yderligere: bistifternes Kreditforening 18. serie 9% kr. 97,000,00 Østifternes Kreditf. 17.serie 10% ,00 København, den A/S Dansk Shell ove hjulmand kjeld bjerregaard (udfyldes al dommerkontoret) FOr2~åei-d e påtp.-nin aer indført i dagbogen for Hasle rets d. 197p. Tingbog Ekstraktudskrift af Aktieselskabsregisteret forevist. Kurt Andersen" Akt: skab nr. Cienpaortemsfighighedbelanffies. Tinglysningskontoret i Haslev den 3 DEC.1970 xfri,ad/-i~xt i: :j 4:- Bestillingsformular D Jensen & Kieldskov A/S, København

31 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. 9-bg Rønnede by Stempel: Vester Egede sogn kr. øre Købers Kreditors Akt: Skab -'2r1r.3( (udfyldes af dommerkontoret) bopæl: Gade og hus nr.: FEB Anmelder: g)azieli c,)auft 2thlteseLskab Påtegning på deklaration vedrørende ovennævnte ejendom, udstedt den 14/ , lyst den 27/ og senere, udstedt af mekaniker Søren Ole Christensen til A/S Dansk Shell.: Nærværende deklaration respekterer fremover yderligere: Provinshypotekforeningen for Danmark kr. 60,000,00, København, den 15, A/S Dansk. Shell Ove Hjulmand Kjeld Bjerregaard is Foranstående påtegning af /y/er indført i dagbogen for Haslev retskreds (IL 2 Fa liagbog 4/7y.t. EkstraktudskrIft af Aktieselska bsregisteret forevist. Surt Ancierseg' Lyst &( Akt: Skab TIVr.5 Genpartens rigtighed bekræftes. Tinglysningskontoret i Haslev den -2 FEB Bestillingsformular DJensen & Kjeldskov A/S, København

32 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (1 København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og b/.1 tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. (/'?)~1,4-G-C-f Stemp: kr. øre Købers Kreditors Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) bopæl: Gade og hus nr.: FEB 978 x :3 4-G9 r Anmelder; A/S DANSK SHELL Kampmannsgade V. 27X/,/ qb,4 0- Nærværende deklaration modereres herved, således at forbuddet mod forhandling og forbrug af petroleum og brændselsolie, leveret af andre firmaer end A/S Dansk Shell, bortfalder. Deklarationens øvrige bestemmelser er uforandrede. København, den 2. februar A/S DANSK SHELL sign. Ole Jensen Kjeld Bjerregaard 1fil)F8-RT I DAG 1336-EN :C 6. fer. 1(313 Ekstraudskrift af akties (skabsre a isteret forevist Kurt Andersen Genpartens rigtighed bekræftes. Dommeren i Store Heddinge ni. v., den Kurt Andersen Bestillingsformular c Jensen & Kjeldskov A/S, København.

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Nykredit Realkredit AIS Tinglysning Erhverv

Nykredit Realkredit AIS Tinglysning Erhverv Afgift: kr. 216.4 Ejerlav Udenbys Klædebo Kvarter, København Matr.nr. 19 k Gade og husnr. Anmelder Nørrebrogade 18 Navn: 22 København N Adresse: Tlf.nr.: Akt: skabt nr. L/2.-- (udfyldes af tinglysningskontoret)

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort)

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort) D I2_ C GENPART 249187 01 0000.0085 13.09.2005 TA 22.700 p 00 K E, Ejerlav: Frederikssund Markjorder Matr.nr.: 14 H Beliggenhed: Færgevej 69 Registreringsafgift kr. 22.700,00 Anmelder: Lunøe Boligadvokater

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90 Akt: \L, skab nr. 7 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. J.nr.: 08-62068 ps/hq Ejerlav: V. Bjerregrav Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet

Læs mere

Afgift kr. kr. Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade Roskilde

Afgift kr. kr. Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade Roskilde il f Sagsnr. 35536000 Afgift kr. kr. I alt kr. 1.400 10 2nn 11.600 Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade 49 4000 Roskilde Matr.nr.: Tlf. 43204720 8 BN Slangerup

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby Pantsætnings- og Låneaftale Ejendomsnr.: 106-300-0253 Lånenr: 0039-406-361 Låntager og pantsætter (herefter kaldet låntager) Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Undertegnede Lone og Henrik Høgh, Hækkevej 1, 3600 Frederikssund, sælger og endeligt skøder herved til medundertegnede

Undertegnede Lone og Henrik Høgh, Hækkevej 1, 3600 Frederikssund, sælger og endeligt skøder herved til medundertegnede I I i nm I I I II 111 11 111 88317443 17_A-1_22 A00747954A Akt: Skab nr.1) Akt: Skab nr. (Udfyldes at dommerkontoret) 1%1 (udfyldes af dommerkontoret) Matr. nr. 18-r og 18-ab, Udesundby, Købers Frederikssund

Læs mere

"III _C_3 A A

III _C_3 A A E B. STEEN ANDERSEN AUKTIONSLEDER ADVOKATERNE PÅ TRIANGLEN ADVOKATAKTIESELSKAB, REG. NR.: 207.363 ELO JENSEN JOHS. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET TRIANGLEN - 4660 STORE-HEDDINGE TLF.: 53 70 29 00 FAX: 53

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev)

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Tinglysningsafgift: kr. 95.900,00 PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Anmelder: Advokat Peer B. Petersen Vognmagergade 7 1120 København K Tlf. 33 13 11 12 Debitors navn og bopæl og CPR/CVR-or.: CVR-nr. 24

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

' _D_83 A A

' _D_83 A A 5 3 0 * 28,f`iAJ 1958 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mtn nr., ejerlav, sogn: 5 ae Glostrup by

Læs mere

ENDELIGT SKØDE *****************************************

ENDELIGT SKØDE ***************************************** n Matr.nr. 7 ac Slangerup by, Slangerup. Beliggenhed: Kirketorvet 10, 3550 Slangerup. Købers bopæl: Sundbyvej 6, 3600 Frederikssund. Anmelder: Advokat Sten Balslev, Kocksvej 7, 3600 Frederikssund. Tlf.

Læs mere

-6 mi Med venlig hilsen. Nykredit A/S. David holm Ac ount Manager

-6 mi Med venlig hilsen. Nykredit A/S. David holm Ac ount Manager Nykredit uorwiuimtj i tcyton OfnrmjriD Modtagel -6 mi 2015 Bomholm Kontnune Den 04.11.2015 Rådhuset BOSSID 4001000000000002903201201 Ullasvej 23 Kunderådgiver DAH Ejendcmsnr. 3189244 3700 Rønne Matr. nr.

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 51D, 55D, 52D og 53D (konverterbare annuitetsobligationer i euro) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

I I. Anmelder: Skat & Råd ApS Storskoven Helsinge Tlf Minimalskøde

I I. Anmelder: Skat & Råd ApS Storskoven Helsinge Tlf Minimalskøde Anmelder: Skat & Råd ApS Storskoven 6 3200 Helsinge Tlf. 40 29 96 40 Minimalskøde Om overdragelse af ejendom i forbindelse med skattefri fusion af selskaber, jf. fusionsskatteloven. I forbindelse med fusion

Læs mere

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede Matr. nr. 8 nc Taastrup Valby by, Rønnevang. Beliggende: Røjlehaven 39, 2630 Taastrup. 4), 5226 4. ANMELDER: Peder Grau Advokat Bøgevej 105 2630 Taastrup Tlf.nr. 43998044 ENDELIGT BRØDE Undertegnede Flemming

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Foreningens navn er Grundejerforeningen Kløverengen af Viby by, Syv. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 1 2 3 Foreningens medlemmer er ejendommene matr.

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

t,lt y 0,- Undertegnede Anette og Aage Kaj Larsen, Øvej 6 A, 355o Slangerup, sælger og endeligt skøder herved til medundertegnede

t,lt y 0,- Undertegnede Anette og Aage Kaj Larsen, Øvej 6 A, 355o Slangerup, sælger og endeligt skøder herved til medundertegnede Akt: Skab nr. C, ri Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) (udfyldes af dommerkontoret) t,lt y 0,- 6 Matr. nr. 8-gh, Slangerup by, Slangerup Købers bopæl: Andantevej 12, 365o Ølstykke/Kingovej 17,

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Matr. nr. 12 e Ejby by, Ejby Anmelder: Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 21 København Ø 3927 2 Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Undertegnede Poul Andersen

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Glostrup by og sogn. den førnævnte mig tilhørende ejendom, beliggende Magnoliavej 15-25,

Glostrup by og sogn. den førnævnte mig tilhørende ejendom, beliggende Magnoliavej 15-25, Mtr. nr., ejerlav, sogn: 8 ne af Stempel : /0 (i København kvarter) Glostrup by og sogn. eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Magnoliavej

Læs mere

Nykredit åbner to nye obligationstyper

Nykredit åbner to nye obligationstyper Meddelelse til Københavns Fondsbørs Nykredit åbner to nye obligationstyper 3. september 2003 Resume Nykredit åbner to nye obligationstyper. De to nye obligationstyper er: 30-årig fastforrentet, konverterbar

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET

AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET Udarbejdet i samarbejde med advokaterne Torben Winnerskjold & Jakob Nielsen Advokatfi rmaet Abel & Skovgård Larsen SAMMENSLUTNINGEN AF BOLIGINTERESSENTSKABER

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05)

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05) Mtr. nr., e/er/av, sogn: (i København kvarter) hiler (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab ^nr.'%, (udfyldes af dommerkontoret) Gade

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

SERVITUT. PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution Sognefogedgården Hjørringvej 180B 9900 Frederikshavn CVR: 34686491

SERVITUT. PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution Sognefogedgården Hjørringvej 180B 9900 Frederikshavn CVR: 34686491 SERVITUT EJENDOM: Adresse: Flade Engvej 7 Landsejerlav: Flade, Frederikshavn Jorder Matrikelnummer: 0014a EJER: Frederikshavn kommune Rådhus Alle 100 CVR: 29189498 PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

C) b. /9-1;r-ri 32 4' Gård. af matr. nr. 12r Herstedvester By, Herstedvester. Adresse: Lange Eng 41.

C) b. /9-1;r-ri 32 4' Gård. af matr. nr. 12r Herstedvester By, Herstedvester. Adresse: Lange Eng 41. Praktiserende landinspektør Jan Hi)bbe Jens Juels Gade 14, 2100 København Ø. Tlf.: 3315 4333 - Fax: 3315 2945 /9-1;r-ri 32 4' Jr. nr. 3086 1 sal b C) b N --- Gård Ii b 2. sal J Terrasse Gård Kort over

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Borupvej 115, 8543 Hornslet, matr. nr. 12h Søby By, Søby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV

GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV Grund, Kirkebakken 11, 7870 Roslev, matr.nr. 9au Roslev By, Roslev Skive Kommune udbyder en grund beliggende Kirkebakken 11, 7870 Roslev til salg i henhold til

Læs mere

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H? Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 01D, 05D, 02D og 03D (konverterbare annuitetsobligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Viltoft - Ellebjerg - StochkelAkt: ARVEUDLÆGSSKØDE

Viltoft - Ellebjerg - StochkelAkt: ARVEUDLÆGSSKØDE a os c ø rn å, E Viltoft - Ellebjerg - StochkelAkt: Advokataktieselskab Møderet for Højesteret CVR-nr. 15 24 76 30 - Telf. 43 96 06 40 - Fax 43 43 29 69 Hovedvejen 99 - DK 2600 Glostrup - postgiro 5 03

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Egå Møllevej Egå. Matrikelnummer: Adresse: Egå Møllevej Egå. Adresse: Egå Møllevej Egå.

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Egå Møllevej Egå. Matrikelnummer: Adresse: Egå Møllevej Egå. Adresse: Egå Møllevej Egå. SERVITUT EJENDOM: Adresse: Egå Møllevej 8 0011p Adresse: Egå Møllevej 6 0011u Adresse: Egå Møllevej 46 0013p Adresse: Egå Møllevej 46A 0014e 0013g Adresse: Egå Møllevej 48 0013c EJER: Mariann Vang Christensen

Læs mere

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere