Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet"

Transkript

1 Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet. Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes. Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf eller via Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger. Til Kystdirektoratets notater: Dato for modtagelse: Projekttype: Journal nr.: Sagsbehandler: A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres Navn I/S Nissum Bredning Vind c/o Jens Jørgen Birch Adresse Rugvænget 3 Lokalt stednavn Postnr. By 7673 Harboøre Telefon nr. Mobil nr Kystdirektoratet Højbovej 762 Lemvig Tlf CVR EAN drift) EAN anlæg) Gr. 2-4 Nr. 42a

2 B. Evt. repræsentant entreprenør, rådgiver eller lignende) Navn Siemens Wind Power A/S c/o Finn Pedersen Adresse Fiskergade -9 Lokalt stednavn Postnr. By 7 Vejle Telefon nr. Mobil nr C. Offentliggørelse af oplysninger Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at oplysninger fra punkterne D-J må offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. Dato Underskrift Finn Pedersen D. Anlæggets placering Adresse Nissum Bredning Postnr. By Kommune 768 Thyborøn Lemvig Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse Kystdirektoratet Højbovej 762 Lemvig Tlf CVR EAN drift) EAN anlæg) Gr. 2-4 Nr. 42a

3 E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed Kan evt. uddybes i bilag Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I Begrundelse for uddybning på dette sted: Energistyrelsen har, 7 juni 26 udstedet endelig "Tilsagn til forsøgsordning for ny havvindteknologiat" samt 4. juli 26, givet tilladelse til forundersøgelser vedr. opstilling af 4 testmøller ved Nissum Bredning. Til grund for projektet er der lavet: VVM redegørelse 23. februar 2, Nissum Bredning, VVM redegørelse for opstilling af forsøgs-havvindmøller samt SUPPLERENDE HØRINGSNOTAT 22 Opstillingen af møllerne vil ske indenfor et projektområde, som er udpeget af Energistyrelsen, til brug for opstilling af testmøller. Det udpegede projektområde er omkranset af: mod øst og syd, Natura2 Fuglebeskyttelse og Ramsar område, mod vest, ca. 35 meter til sejlrenden Sælhundeholm Løb, og mod nord ligger klappladsen Gåseholm. Vi skal nu i gang med planlægning, af opstillingen, af de 4 møller, og har derfor brug for tilladelse til at uddybe en sejlrende til hver af de 4 møller samt uddybninge ved de 4 fundament lokalationer Beskriv omfanget af anlægget: De 4 møller placeres på en Jacket gitter stålkonstruktion), der er fastgjort til havbunden med nedrammede pæle. Der skal laves en sejrende i 5-6 meters dybde, til hver af de 4 mølle positioner, så opstillings fartøjer kan komme frem til mølleplaceringer. Uddybningen i havbunden vil være fra ca. 2 3 meter, p.g.a. varierende havdybde i området. Møllerne er placeret så de 4 sejlrender bliver så korte som muligt. Længden af sejlrender varierer p.g.a. den varierende havdybde. Se i øvrigt bilag med luftfoto og sitelayout) Angiv nærmeste matrikellod med matr.nr. og ejerlav samt oplysninger om ejerforhold: - Matr.nr.: 54f - Ejerlav: Den nordlige del, Harboøre - Navn ejer: Thyborøn Havn - Adresse ejer: Tankskibsvej 4 - Postnr. og by ejer: 768 Thyborøn Placering af de 4 møller Koordinatsystem: WGS84 Geo Deg) Længdegrad Breddegrad T T T T Kystdirektoratet Højbovej 762 Lemvig Tlf CVR EAN drift) EAN anlæg) Gr. 2-4 Nr. 42a

4 Beskriv nuværende brug af området: Der er nogen fritidsfiskeri fra joller, med bundgarn og åleruser, i området. Der er hyppig sejlads i Limfjorden, men i nærområdet til mølleparken er den sparsom på grund af det meget lave vand her. Angiv afstanden til nærmeste Natura 2-område og/eller forekomst bilag IV arter: Afstand til nærmeste Natura2-område, øst for møllerne, er 82 meter. Kortlæg den pågældende bundfauna og vegetation i området: Den vestlige del af Nissum Bredning er domineret af sandbanker der er dannet af de stærke strømforhold ved Thyborøn Kanal. Dette lavvandede område danner et stort område med dynamiske sandbanker, hvor der er op til 2 meters dybde. Sandbunden er domminerende og der er meget lidt fauna, i projektområdet, og faunaen er fattig på arter. Vi er i øjeblikket ved at få udarbejdet en konsekvensvurdering af bypass løsningen,. Vi vil fremsende konsekvensvurderingen så snart den foreligger. Vandybde Angiv nuværende og ønsket: Nuværende vanddybde varierer fra 2, 3,8 meter. Vanddybde i de 4 sejlrender skal være 5 6 meter, af hensyn til de fartøjer der skal bruges til opstilling af fundament og møller. Beskriv sedimentet, herunder kornstørrelse og art: Der er lavet en boreprøve ved hver af de 4 mølleplaceringer. Der er lavet sigteanalyser, af sedimentet, ved de 4 mølleplaceringer, ned til kote -8 meter. Sedimentet består hovedsageligt af: Fint sand 95 98,4 %), kornstørrelse fra,,mm. Grus 2,5 %), kornstørrelse op til mm. Der findes en smule ler og silt, 2,6 %) men det findes kun under kote -5, til 6,4 meter. Beskriv sedimentets forureningsgrad: Vi er ved at få lavet rapport vedr. evt. forurening af sedimentet, men det vurderes at sediment ikke er forurenet. F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder Kan evt. uddybes i bilag Kystdirektoratet Højbovej 762 Lemvig Tlf CVR EAN drift) EAN anlæg) Gr. 2-4 Nr. 42a

5 Beskriv anmeldt materiel: Bucket dregder, slæbebåd, selv sejlende dobbeltpram, pumpestation samt stål- og flyderør. Beskriv arbejdsmetoder, herunder evt. spild til omgivelserne samt mulige miljømæssige konsekvenser heraf: Bucket dregder graver sejlrende og fylder sediment i pram. Pram sejler til pumpestation og sedimentet pumpes til bypass område. Sediment kan evt. pumpes direkte fra Bucket Dregder, men det afhænger af afstand og øvrige forhold. Vi er i øjeblikket ved at få udarbejdet en konsekvensvurdering af bypass løsningen, men den er ikke kommet frem endnu. Vi vil fremsende konsekvensvurderingen så snart den foreligger. Beskriv evt. foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på ar undgå, nedbringe og om mulig neutraliserer evt. skadelige virkninger på miljøet: Nissum Bredning, VVM redegørelse for opstilling af forsøgs-havvindmøller 2, konkluderer at selve anlægsfasen vil have minimal og i givet fald kortvarig negativ påvirkning af naturtyperne omkring det udpegede projektområde. Beskriv forventninger til fremtidige oprensningsbehov: Ved daglig drift af mølleparken vil der ikke være brug for oprensning, men hvis større mølledele skal udskiftes, vil det kunne komme på tale at retablere uddybningen, til pågældende mølle. G. Uddybning Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning? Ja Nej Hvis ja skal mængden for uddybningen angives Ca. 25. m³ Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet: Beskriv håndtering af sedimentet: Sedimentet ønskes flyttet til bypass område umiddelbar syd for de 4 møller, i området mellem de sydligste møller og projektområdets afgrænsning mod syd. Sedimenter placeres længst muligt fra sejlrenden Sælhundeholm Løb. Det planlægges evt. at nyttiggøre ca. /3 del af sedimentet, ved igangværende havneudvidelse ved Thyborøn havn. Den forventede mængde, opgravet sediment, på 25. m3, svarer til ca. /4 del af den årlige mængde der tilføres området ved naturlig aflejring. Kystdirektoratet Højbovej 762 Lemvig Tlf CVR EAN drift) EAN anlæg) Gr. 2-4 Nr. 42a

6 H. Opfyldning Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet? Ja Nej Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives Ca. 25. m³ Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: Det ønskes at det opgravede sediment bypasses i området umiddelbart syd for møllerne Beskriv sedimentet, herunder kornstørrelse og art: Der er lavet en boreprøve ved hver af de 4 mølleplaceringer. Der er lavet sigteanalyser, af sedimentet, ved de 4 mølleplaceringer, ned til kote -8 meter. Sedimentet består hovedsageligt af: Fint sand 95 98,4 %), kornstørrelse fra,,mm. Grus 2,5 %), kornstørrelse op til mm. Der findes en smule ler og silt, 2,6 %) men det findes kun under kote -5, til 6,4 meter. Beskriv sedimentets forureningsgrad: Vi er ved at få lavet rapport vedr. evt. forurening af sedimentet, men det vurderes at sediment ikke er forurenet. I. Nødvendige bilag Følgende bilag skal vedlægges: - Søkort med indtegnet anlæg - Matrikelkort med indtegnet anlæg - Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg - Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv. - Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet - Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere Evt. andet relevant materiale: Vandybde Angiv nuværende og ønsket: Nuværende vanddybde varierer fra 2, 3,8 meter. Vanddybde i de 4 sejlrender skal være 5 6 meter, af hensyn til de fartøjer der skal bruges til opstilling af fundament og møller. Anlægsperiode forventet startdato: Uddybning til de 4 sejlrender forventes at starte i midten af marts måned 27 Anlægsperiode forventet slutdato: Uddybning til de 4 sejlender forventes at være afsluttet først i maj måned 27. Kystdirektoratet Højbovej 762 Lemvig Tlf CVR EAN drift) EAN anlæg) Gr. 2-4 Nr. 42a

7 Begrund anlægsperioden: Det vurderes af arbejdet med at uddybe til de 4 sejlrender vil tage ca. ½ måned, men arbejdet kan forsinkes af dårligt vejr som vind og bølger. Beskriv anvendelsen af naturressourcer, herunder sten, sand, træ osv., til anlægget: Under hver Jacket vil havbunden blive uddybet, og et lag grus vil blive lagt ud og planeret op til den krævede kote Medfører anlægget affaldsproduktion, forurening og gener: Der er ikke affald og forurening, men i forbindelse med bypass af sediment, fra uddybning af sejlrender, kan der forventes en vis forplumring af vandet. Er der risiko for ulykker ifm. anlægget: Siemens Wind Power har en Zerro Harm politik, så vi forventer ikke ulykker i forbindelse med opførelse af anlægget. Hvad anvendes projektområdet til nu? Vil anlægget få indflydelse herpå: Der er nogen fritidsfiskeri fra joller, med bundgarn og åleruser, i området. Der er hyppig sejlads i Limfjorden, men i nærområdet til mølleparken er den sparsom på grund af det meget lave vand her. I anlægsperioden vil der blive afmærket med sejladsforbud i arbejdsområder. Efter anlægsperioden, vil der ikke være restriktioner, bortset fra at man jo skal tage hensyn til de 4 møller der nu står i området. J. Erklæring og underskrift Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Dato Fulde navn benyt blokbogstaver) Underskrift Finn Pedrsen Ansøgningen sendes med post til: Kystdirektoratet Højbovej Postboks 762 Lemvig Eller via Vejledning til ansøgningsskema vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet) Kystdirektoratet Højbovej 762 Lemvig Tlf CVR EAN drift) EAN anlæg) Gr. 2-4 Nr. 42a

8 Punkt A. Oplysninger om ejere Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de grunde, hvor anlægget opføres. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag. Punkt B. Evt. repræsentant entreprenør, ingeniør eller lignende) Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson projektansvarlig) under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma. Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de oplysninger, som er angivet i skemaets punkt D-J, i det omfang det er relevant for naboers og andre berørte parters indblik i sagen. Punktet C. Offentliggørelse af oplysninger drejer sig således kun om, hvordan naboer og andre berørte parter modtager orienteringen og ikke om parternes adgang til oplysningerne. Ved at give tilladelse til offentliggørelse af oplysningerne på Kystdirektoratets hjemmeside, lettes sagsgangen betydeligt, da det dermed undgås, at oplysningerne skal fremsendes pr. post til hver enkelt berørt part. Punkt D. Anlæggets placering Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på Punkt E. Beskrivelse af anlægget Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst. Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold. Anlæggets - dimensioner - kumulation med andre projekter - anvendelse af naturressourcer - affaldsproduktion, forurening og gener - risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier Kystdirektoratet Højbovej 762 Lemvig Tlf CVR EAN drift) EAN anlæg) Gr. 2-4 Nr. 42a

9 ± 6, Den nordlige Del, Harboøre 59, De Del, n n ord li Ha r bo ø g e re 6283 Nissum Bredning HDD borehole location overview map 6283 Legend Elevation [m] EGM96 WTG position < - Interarray cable Export cable Project area Cadastral information 54f, Den nordlige Del, Harboøre 54g, Den nordlige Del, Harboøre Planned geotechnical position, WTG position Planned geotechnical position, Interarray cable Draft geotechnical position, Export cable , De Del, n n ord Ha rb li ge o øre HDD 2 54h, Den nordlige Del, Harboøre WTG , 62858) HDD , ) WTG , 62869) , 62896) WTG , 62887) , WTG ) Data sources: - Siemens - Geophysical SBES survey [DEEP, 26] " Siemens Wind Power A/S Nissum Bredning WGS84 UTM Zone 32N Basemap: COWI A/S km Chart HDD_Bh_loc_NavigationMap.pdf COWI A/S Phone Parallelvej 2 Fax DK-28 Kgs. Lyngby Path: O:\A8\A864\GIS\NissumBredning_DataOverview.mxd ATR: Prepared: Checked: Approved: Scale: Date: Enclosure no.: Rev.: A864 MYG LOKL LOKL :2, A3)

10

11 Approach channel, width 5m Excavation to level -4. m LAT Heavy lift vessel Matador Excavation profile :6 assumed 95 Borehole B Sweco -25 Area for transport barge/work Excavation to level -4. m LAT 65 Excavation to level -6.m LAT 25 New WTG Positions x y WTG WTG WTG WTG Local excavation around foundations To level -6. m LAT DETAIL WTG 3, : Foundation approach channel & work area Note: Channel width 4m SVK New WTG coordinates recieved from SWP layout C8) SVK PTS SVK SVK Updated site layout to minimize excavation volumes JOST PTS SVK Rev. Date Description Designed Checked Approved Client: SIEMENS WIND POWER A/S SIEMENS WIND POWER A/S Contractor Foundation: AARSLEFF T F PER AARSLEFF A/S Siemens Wind Power A/S Nissum Bredning Description For tilbud A R Site Layout D THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER AND SHALL BE TREATED AS CONFIDENTIAL, UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. NO PART OF IT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE Project No. 26- Designed SVK / SVK Checked Approved Scale :5; : Date Drawing No. Rev. PAA-DWG- 3

12 ± 6, Den nordlige Del, Harboøre 59, De Del, n n ord li Ha r bo ø g e re 6283 Nissum Bredning Data overview map , ) Legend WTG position 45372, ) Interarray cable Export cable Project area Cadastral information 54f, Den nordlige Del, Harboøre 54g, Den nordlige Del, Harboøre DC Planned geotechnical position, WTG position Planned geotechnical position, Interarray cable Draft geotechnical position, Export cable , De Del, n n ord Ha rb lige o øre DC 3 WTG 4 DC , ) DC 54h, Den nordlige Del, Harboøre WTG , ) WTG 3 WTG Data sources: - Siemens - Geophysical SBES survey [DEEP, 26] , ) , ) " Siemens Wind Power A/S Nissum Bredning WGS84 UTM Zone 32N Basemap: COWI A/S km Chart Data_Overview_NavigationMap.pdf COWI A/S Phone Parallelvej 2 Fax DK-28 Kgs. Lyngby Path: O:\A8\A864\GIS\NissumBredning_DataOverview.mxd ATR: Prepared: Checked: Approved: Scale: Date: Enclosure no.: Rev.: A864 MYG LOKL LOKL :2, A3) DRAFT

13 Sagsnr: A855 Klient: KORNKURVE Sag: NISSUM BREDNING TEST WINDFARM Standard: DS/EN 933- Boring nr.: WTG Prøve nr.: +2 Meter u. terræn: - sigtning % ,,, Diameter mm LER FIN MELLEM GROV SILT FIN MELLEM GROV FIN SAND MELLEM GRUS GROV STEN Signatur Prøve nr +2 Geologi: Middelkornstørrelse: mm U d6/d) 2,2 Bemærkninger: Grus + sten %, Sand % 97,4 Ler + Silt % 2,6 Sandækvivalent, SE % - Kapillaritet, K cm - Udført af: Udført dato: Indtastet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jeppe Jeppe Jacob Simon Geoboringer ApS Industrivej Slangerup Danmark Tlf: Bilag 6. Side / Rev 2..2

14 Sagsnr: Klient: KORNKURVE Sag: Standard: DS/EN 933- Boring nr.: WTG 2 Prøve nr.: +2 Meter u. terræn: - sigtning % ,,, Diameter mm Signatur LER Prøve nr +2 Geologi: Middelkornstørrelse: mm U d6/d) 2, Bemærkninger: Grus + sten % 2,6 Sand % 95, Ler + Silt % 2,3 Sandækvivalent, SE % - Kapillaritet, K cm - FIN MELLEM GROV SILT Udført af: Udført dato: Indtastet af: Kontrolleret af: Godkendt af Jeppe Jeppe Jacob FIN MELLEM GROV FIN SAND Simon MELLEM GRUS GROV STEN Geoboringer ApS Industrivej Slangerup Danmark Tlf: Bilag 6.2 Side / Rev 2..2

15 Sagsnr: Klient: KORNKURVE Sag: Standard: DS/EN 933- Boring nr.: WTG 3 Prøve nr.: +2 Meter u. terræn: - sigtning % ,,, Diameter mm Signatur LER Prøve nr +2 Geologi: Middelkornstørrelse: mm U d6/d) 2, Bemærkninger: Grus + sten %,9 Sand % 96,3 Ler + Silt %,9 Sandækvivalent, SE % - Kapillaritet, K cm - FIN MELLEM GROV SILT Udført af: Udført dato: Indtastet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jeppe Jeppe Jacob FIN MELLEM GROV FIN SAND Simon MELLEM GRUS GROV STEN Geoboringer ApS Industrivej Slangerup Danmark Tlf: Bilag +2 Side / 2 Rev 2..2

16 Sagsnr: Klient: KORNKURVE Sag: Standard: DS/EN 933- Boring nr.: WTG 4 Prøve nr.: +2 Meter u. terræn: - sigtning % ,,, Diameter mm Signatur LER Prøve nr +2 Geologi: Middelkornstørrelse: mm U d6/d) 2, Bemærkninger: Grus + sten %,7 Sand % 98,4 Ler + Silt %, Sandækvivalent, SE % - Kapillaritet, K cm - FIN MELLEM GROV SILT Udført af: Udført dato: Indtastet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jeppe Jeppe Jacob FIN MELLEM GROV FIN SAND Simon MELLEM GRUS GROV STEN Geoboringer ApS Industrivej Slangerup Danmark Tlf: Bilag +2 Side / 4 Rev 2..2

17 Depth m) Test Results Level m) Geology Sample No. Geological Description Env. Age Frost Chalk DVR9 +.7 m AIR 2-3 WATER SAND, fine - medium, sorted, w. few shell pieces, brownish grey 5 2 SAND - " - 6 fsqc SAND, fine - medium, sorted, w. few shell pieces, grey SAND - " SAND, fine - medium, sorted, very organic, w. shell pieces, olive grey 7 6 SAND, fine - medium, sorted, organic, few shell pieces, olive grey 8 Crv Cfv W CLAY, sandy, organic, few shell pieces, olive grey CLAY - " CLAY, silty, very organic, few sand smears, few shell pieces, dark olive grey Br Pg Continue 2 3 W %) γ kn/m³) 2 3 Cfv, Crv kpa) 5 5 qc MPa) fs MPa) Method: 6'' auger with casing Projection: UTM32E89 X: m) Y: m) Plan: Project:A855-6 Nissum Bredning Test Windfarm Drilled by: Geoboringer Date: Geologist:Geoboringer DGU Nr.: Borehole: WTG/CPT Prepared by: LNJE Checked by: BIMR Approved by: BES Date: Encl. No.:. P. /8 GeoGIS PSTR :38:29 Borehole Log

18 Depth m) Test Results Level m) Geology Sample No. Geological Description Env. Age Frost Chalk DVR9 +.6 m AIR WATER SAND, fine - coarse, sorted, slightly organic, w. shells, brownish grey 6 2 SAND, fine - coarse, sorted, w. shells and shell pieces, brownish grey 7 qcfs qc=-. W SAND, fine - coarse, sorted, w. shell pieces, brownish grey CLAY, sandy, organic, w. shell pieces, olive grey -6 5 CLAY - " - 8 CrvCfv γ 6 GYTTJA, very clayey, slightly sandy, w. few shell pieces, dark olive grey Br Pg -7 7 GYTTJA, very clayey, w. few shell pieces, dark olive grey Br Pg Continue 2 3 W %) γ kn/m³) 2 3 Cfv, Crv kpa) 5 5 qc MPa) fs MPa) Sample 55, 57, 64, 65, 8, 83, 89, 98 and -2: Slightly bedded Sample 6, 63, 66-7, 72, 74-78, 8, 85, 88, 9, and 3-2: Bedded Method: 6'' auger with casing Projection: UTM32E89 X: m) Y: m) Plan: Project:A855-6 Nissum Bredning Test Windfarm Drilled by: Geoboringer Date: Geologist:Geoboringer DGU Nr.: Borehole: WTG2/CPT Prepared by: LNJE Checked by: BIMR Approved by: BES Date: Encl. No.: 2. P. /7 Borehole Log GeoGIS PSTR :4:34

19 Depth m) Test Results Level m) Geology Sample No. Geological Description Env. Age Frost Chalk DVR9 +.9 m AIR WATER SAND, fine - coarse, few gravels, poorly sorted, slightly organic, with shell pieces, greenish brown SAND, fine - medium, slightly organic, sorted, few shell pieces, brownish grey Ma Re Ma Re fsqc 3 SAND, fine - medium, sorted, few shell pieces, brownish grey SAND, fine - coarse, slightly organic, sorted, few shell pieces, brownish grey 5 SAND, fine - medium, sorted, few shell pieces, grey SAND, fine - coarse, sorted, few shell pieces, grey W 7 CLAY, silty, sandy, organic, with few shell pieces, dark olive grey Br Pg CLAY - " - Br Pg 9 CLAY, very silty, sandy, organic, shell pieces, dark olive grey Br Pg -7 Continue 2 3 W %) γ kn/m³) 2 3 Cfv, Crv kpa) 5 5 qc MPa) fs MPa) Sample 59, 6, 64, 65, 69, 74, 75, 77, 82-84, 89, 9, 96, 99, and 3: Bedded Sample 6, 62, 67, 68, 7, 73, 85, 9, 98 and 4: Slightly bedded Method: 6'' auger with casing Projection: UTM32E89 X: 4544 m) Y: m) Plan: Project:A855-6 Nissum Bredning Test Windfarm Drilled by: Geoboringer Date: Geologist:Geoboringer DGU Nr.: Borehole: WTG3/CPT Prepared by: LNJE Checked by: MEKY Approved by: BES Date: Encl. No.: 3. P. /8 Borehole Log GeoGIS PSTR :22:8

20 Depth m) Test Results Level m) Geology Sample No. Geological Description Env. Age Frost Chalk DVR9 +2. m AIR WATER SAND, fine - medium, sorted, few shell pieces, greyish brown Ma Re 2 SAND - " - Ma Re SAND, fine - coarse, few gravels, few shells, poorly sorted, grey fsqc 4 SAND, fine - coarse, few gravels, with shells, poorly sorted, brownish grey SAND, fine - coarse, few gravels, with shell pieces, poorly sorted, grey 6 CLAY, very silty, very organic, with shell pieces, olive grey Br Pg Continue 2 3 W %) γ kn/m³) 2 3 Cfv, Crv kpa) 5 5 qc MPa) fs MPa) Sample 4, 4, 43-45: Slightly laminated Sample 75: Slightly bedded Sample 3A: Buttom test Method: 6'' auger with casing Projection: UTM32E89 X: m) Y: m) Plan: Project:A855-6 Nissum Bredning Test Windfarm Drilled by: Geoboringer Date: Geologist:Geoboringer DGU Nr.: Borehole: WTG4/CPT Prepared by: LNJE Checked by: MEKY Approved by: BES Date: Encl. No.: 4. P. /8 Borehole Log GeoGIS PSTR :5:2

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet Husk at læse vejledningen

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til projekt for erhvervshavn

Ansøgning om tilladelse til projekt for erhvervshavn Ansøgning om tilladelse til projekt for erhvervshavn Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse andre former for projekter i forbindelse med en

Læs mere

Sender hermed ansøgning og tilhørende tegningsmateriale vedr. etableringen af slæbesteder på Aarhus Lystbådehavn.

Sender hermed ansøgning og tilhørende tegningsmateriale vedr. etableringen af slæbesteder på Aarhus Lystbådehavn. From: Emil Nørgaard Simonsen Sent: 20. marts 201511:22:36 To: $Kystdirektoratet (kdi) Cc: Subject: Ansøgning. Aarhus Lystbådehavn. Slæbesteder Sender hermed ansøgning og tilhørende tegningsmateriale vedr.

Læs mere

Thomas Larsen (tla) Hej

Thomas Larsen (tla) Hej Thomas Larsen (tla) Fra: Lene Lykke Kraglund (LLKR) Sendt: 23. juni 2016 07:04 Til: $Kystdirektoratet (kdi) Cc: Trine Dam Larsen; Steffen Bloch Frandsen (SBF) Emne: Ansøgning om etablering

Læs mere

På vegne af Vordingborg Havn, fremsendes hermed ansøgning om etablering af ro- svømmebaner ud for Vordingborg Nordhavn.

På vegne af Vordingborg Havn, fremsendes hermed ansøgning om etablering af ro- svømmebaner ud for Vordingborg Nordhavn. From: LBNE - Lars Brammer Nejrup Sent: 9. juni 2016 14:03:24 To: $Kystdirektoratet (kdi) Cc: SIDO - Signe Dons Subject: Ansøgning om etablering af ro- og svømmebane - Vordingborg Nordhavn På vegne af Vordingborg

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelsertil etablering, renovering og udvidelse af anlæg påsøterritoriet. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Klim Wind Farm DK s største vindmøllepark

Klim Wind Farm DK s største vindmøllepark Klim ind Farm DK s største vindmøllepark Pælefundering i kalk Dansk Geoteknisk Forening 24. september Copyright 2015 Grontmij A/S CVR 48233511 Vindkantsdanmark 1 Danish wind sites at Vattenfall Klim ind

Læs mere

ystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 267 af 11/03/2009).

ystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 267 af 11/03/2009). From: Henrik Junker Fogh (hjf) Sent: 11. august 2015 12:54:51 To: 'nst@nst.dk'; 'fiskeri@naturerhverv.dk'; 'sfs@dma.dk'; 'info@trafikstyrelsen.dk'; 'arkaeologi@ohavsmuseet.dk'; 'post@sonderborg.dk' Cc:

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Kystdirektoratets sagsbehandling

Kystdirektoratets sagsbehandling Kystdirektoratets sagsbehandling Bertram T. Hacke, AC-fuldmægtig Den Blå Planet, 4. december 2014 Hvad administrerer Kystdirektoratet? Bekendtgørelse nr. 267 af 11. marts 2009 af lov om kystbeskyttelse

Læs mere

Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Heidi Søgaard Madsen (hsm) Heidi Søgaard Madsen (hsm) Fra: HEOT - Helle Otzen Sendt: 4. juni 2015 18:20 Til: $Kystdirektoratet (kdi) Cc: Carsten Agesen (cag@vesthimmerland.dk) Emne: Ansøgning om tilladelse til

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM

Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger - virksomhedsoplysninger Virksomhedens navn HOFOR A/S CVR-Nummer 10073022 Ørestads Boulevard 35

Læs mere

Ansøgning om projekt i forbindelse med en erhvervshavn

Ansøgning om projekt i forbindelse med en erhvervshavn Ansøgning om projekt i forbindelse med en erhvervshavn Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om etablering, renovering, udvidelse eller andre former for projekter i forbindelse med en erhvervshavn.

Læs mere

Anlægget, dvs. målene fjernes efter hver sæson

Anlægget, dvs. målene fjernes efter hver sæson From: 'Lars Brøchner Møller Much Fun Aps' Sent: 20. januar 2017 10:58:49 To: $Kystdirektoratet (kdi) Cc: Subject: Ansøgning om Mindre rekreative anlæg Til Kystdirektoratet! Hermed sendes ansøgning om anlæg

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Kabler, rørledninger og klimaanlæg

Kabler, rørledninger og klimaanlæg Jeppe Bech Carlsen (jbc) Fra: 'Esben Jørgensen Nivå vvs teknik' Sendt: 26. januar 2016 15:09 Til: $Kystdirektoratet (kdi) Emne: Ansøgning om Kabler, rørledninger og klimaanlæg Vedhæftede

Læs mere

Der ønskes etableret en ny strand i Bandholm i krydset mellem Havnegade og Strandparken.

Der ønskes etableret en ny strand i Bandholm i krydset mellem Havnegade og Strandparken. Ny strand i Bandholm. Der ønskes etableret en ny strand i Bandholm i krydset mellem Havnegade og Strandparken. Stranden udformes som en bue med en diagonal på 100 meter på langs og ca 50 meter ud. Hældningen

Læs mere

Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM

Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger - virksomhedsoplysninger Virksomhedens navn RØNNE HAVN A/S CVR-Nummer 27932150 Adresse Sydhavnsvej

Læs mere

Thomas Larsen (tla) Til Kystdirektoratet! Hermed sendes ansøgning om anlæg på søterritorie. Adresse: Baunevænget 6.

Thomas Larsen (tla) Til Kystdirektoratet! Hermed sendes ansøgning om anlæg på søterritorie. Adresse: Baunevænget 6. Thomas Larsen (tla) Fra: 'Jens K. Kvist Olesen ' Sendt: 16. juni 201618:08 Til: $Kystdirektoratet (kdi) Emne: Ansøgning om Fortøjningsbøjer og -pæle Vedhæftede filer: Ankerring 40 kg.docx;

Læs mere

Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig

Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig From: Simon Rørvig Sent: 22. april 2015 18:00:57 To: Marianne Jakobsen (mja) Cc: simonrorvig@gmail.com Subject: SV: Ansøgning om kystbeskyttelse Kære Marianne. Tak for samtalen per telefon i tirsdags.

Læs mere

'Leif Knudsen/Per Juel Hansen Veddelv Strands Bådelaug' Sendt: 13. februar :35 Til:

'Leif Knudsen/Per Juel Hansen Veddelv Strands Bådelaug' Sendt: 13. februar :35 Til: Jeppe Bech Carlsen (jbc) Fra: 'Leif Knudsen/Per Juel Hansen Veddelv Strands Bådelaug' Sendt: 13. februar 201612:35 Til: $Kystdirektoratet (kdi) Emne: Ansøgning om Vælg relevant anlæg eller

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Sendt til jap@morsoe.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00081-8 Ref. Thomas Larsen 23-03-2015 Tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, Havnevej, matr.nr.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor. Køge Kommune, att.: Jens Christian Kaas Torvet 1 4600 Køge Kystdirektoratet J.nr. 14/00796-16 Ref. Thomas Larsen 26-11-2014 Tilladelse til at uddybe og forlænge sejlreden uden for nye dækkende værker ved

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holger Bagger-Sørensen Jeppes Kilde 6 7120 Vejle Øst Sendt på mail til hbs@fertin.com og prt@sj.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01586-25 Ref. Peter Lomholt Langdahl 29-08-2016 Tilladelse til rørledning til

Læs mere

Anders Heilmann Jensen

Anders Heilmann Jensen Thomas Larsen (tla) Fra: 'Gitte Frøkjær Aarhus Kommune ' Sendt: 23. maj 2016 11:33 Til: $Kystdirektoratet (kdi); Ejler Kærvang (ejk) Emne: Ansøgning om Andet Kategorier: Rød Til Kystdirektoratet!

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet. Husk at læse vejledningen

Læs mere

37m i vandlinie 10m på bredeste sted

37m i vandlinie 10m på bredeste sted !""""#$ %" &'(())(*+,-.""+/ 0% Til Kystdirektoratet! Hermed sendes ansøgning om anlæg på søterritorie. Vælg anlæg: Er ansøger? Navn/Kontaktperson: Andet Privatperson Anders Berggreen Adresse: Fabrikmestervej

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Til Kystdirektoratet. Vedhæftet fremsendes ansøgning samt bilag.

Til Kystdirektoratet. Vedhæftet fremsendes ansøgning samt bilag. From: Thomas Lund Handsen Sent: 19. marts 2015 09:58:31 To: $Kystdirektoratet (kdi) Cc: Henrik Junker Fogh (hjf) Subject: VS: Til Kystdirektoratet Vedhæftet fremsendes ansøgning samt bilag. For en god

Læs mere

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale BEK nr 1130 af 23/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00037 Senere ændringer

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

Ansøgning om tillægsaftale til tilladelse til geoteknisk forundersøgelse i Roskilde Fjord, J.nr. 14/00659-17

Ansøgning om tillægsaftale til tilladelse til geoteknisk forundersøgelse i Roskilde Fjord, J.nr. 14/00659-17 Dato 4. februar 2015 Sagsbehandler Agnete Jørgensen Mail agjo@vd.dk Telefon 7244 2411 Dokument 15/02363-10 Side 1/2 Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Søterritoriet Att.: Anne Villadsgaard og Bertram

Læs mere

Anni Lassen (anl) B. Hvem ansøger? Ansøger er Jørgen Kildegaard, Degnemosen 16, 5700 Svendborg. Mail adresse:

Anni Lassen (anl) B. Hvem ansøger? Ansøger er Jørgen Kildegaard, Degnemosen 16, 5700 Svendborg. Mail adresse: Anni Lassen (anl) Vedhæftede filer: Christoffer Grubb på vegne af SVANA hovedpostkasse 17. november 2016 09:43 $Kystdirektoratet (kdi) Jørgen Kildegaard VS: Ansøgning om klaptilladelse til oprensningsmateriale

Læs mere

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Svendborg Kommune Pr. mail svendborg@svendborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03572-14 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til opførelse af midlertidig adgangsbro for renovering af Svendborgsundbroens

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nyborg Kommune v/ Paul S. Qvist Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg Kystdirektoratet J.nr. 16/02488-15 Ref. Anni Lassen 28-07-2016 Tilladelse til nyttiggørelse efter kystbeskyttelsesloven ved Nyborg Marina, Nyborg

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Peter Liokouras Øreodden 5 5700 Svendborg Sendt på mail til info@atlasgulve.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00477-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 03-07-2015 Tilladelse til etablering af udløbsledning ud for

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vordingborg Spildevand A/S Brovejen 10, Masnedø 4760 Vordingborg Pr. mail: laha@vordingborgforsyning.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03474-15 Ref. Thomas Larsen 19-12-2016 Tilladelse til ny udløbsledning

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Kystdirektoratet J.nr. 14/00870-13 Ref. Bertram Tobias Hacke 09-12-2014 Tilladelse til opfyldning i bassin

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Byggeselskabet Mogens de Linde Att.: Hans Jørgen Jacobsen Pr. mail: hjj@e-box.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02122-24 Ref. Thomas Larsen 05-09-2016 Tilladelse til renovering i form af ny kajkant og opfyld

Læs mere

Der er i forbindelse med ansøgningsmaterialet indsendt en konsekvensvurdering, som Kystdirektoratet har fundet tilfredsstillende.

Der er i forbindelse med ansøgningsmaterialet indsendt en konsekvensvurdering, som Kystdirektoratet har fundet tilfredsstillende. Middelfart Kommune Teknisk Forvaltning Natur & Miljø Att. Lena Marie Bau Østergade 21 5580 Nørre Åby Kystdirektoratet J.nr. 14/00270-14 Ref. Anne Villadsgaard 10-09-2014 Tilladelse til etablering af to

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Sælvig Havn 8305 Samsø Kystdirektoratet J.nr. 15/00872-17 Ref. Anni Lassen 28-10-2015 Tilladelse til nyttiggørelse af oprensningsmaterialer ved Sælvig Færgehavn, Samsø Kommune Kystdirektoratet giver hermed

Læs mere

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup. Att.: Nanna Swane Lund,

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup. Att.: Nanna Swane Lund, Regionshuset Horsens NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Att.: Nanna Swane Lund, nlu@ncc.dk Afslag på

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julemærkehjemmet Fjordmark Att. Jesper Lildholdt Fjordvejen 20 6340 Kruså Kystdirektoratet J.nr. 16/02074-16 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til: jesper.lildholdt@julemaerket.dk Tilladelse

Læs mere

Jeppe Bech Carlsen (jbc) Til Kystdirektoratet! Hermed sendes ansøgning om anlæg på søterritorie. Adresse: Rødbyvej 82.

Jeppe Bech Carlsen (jbc) Til Kystdirektoratet! Hermed sendes ansøgning om anlæg på søterritorie. Adresse: Rødbyvej 82. Jeppe Bech Carlsen (jbc) Fra: 'Anders Peter Koch Hansen Nakskov Svømmeklub ' Sendt: 3. marts 201609:13 Til: $Kystdirektoratet (kdi) Emne: Ansøgning om Mindre rekreative anlæg Til Kystdirektoratet!

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Thisted Kommune, Drifts- og Anlægsafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Kystdirektoratet J.nr. 16/03025-14 Ref. Anni Lassen 28-11-2016 Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven med oprenset sediment

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. Ilse Gräber

Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. Ilse Gräber Notat Kystdirektoratet J.nr. 14/00494-41 Ref. Ilse Gräber 13-04-2015 VVM screening, renovering af skråningsbeskyttelse, udskiftning af mur og sandfodring ud for matr. nr. 9x, Strandhoved By, Hylleholt,

Læs mere

På vegne af TDC A/S søger vi hermed om byggetilladelse til opstilling af en ny mast med antenner på grundareal:

På vegne af TDC A/S søger vi hermed om byggetilladelse til opstilling af en ny mast med antenner på grundareal: Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia Att.: Byggesag KM Telecom Danmark A/S Navervej 12 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Erdmann Site Manager Tlf.: +45 27 60 04 13 Fax.: +45 63

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Klaptilladelse til: Kerteminde Marina.

Klaptilladelse til: Kerteminde Marina. Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Att.: Lars Bertelsen Mail: lbe@kerteminde.dk Tlf: 65151461 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00072 Ref. jimho Den 4. august 2015 Klaptilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Lystbådehavn, Att. Ejvind Nielsen Fiskerivej 8, 1. tv. 8000 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 15/01106-12 Ref. Jeppe Bech Carlsen 16-12-2015 Tilladelse til renovering af to T-stykker på eksisterende

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Assens Havn Nordre Havnevej 12 5610 Assens Dato: 09-01-2014 Dokumentnr. 13/00673-9 Sagsbehandler: Laura Storm Henriksen Direkte tlf.nr.: 91 33 84 21 Deres reference: Tilladelse til renovering af Vestre

Læs mere

Tilladelse til optagning af sediment i Haderslev Havn ved X-yacht.

Tilladelse til optagning af sediment i Haderslev Havn ved X-yacht. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev Att: Jens Kloster Hedegaard Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342149

Læs mere

'Lone Anesen Strynø Beboerforening ' Sendt: 7. marts :06 Til: Ansøgning om Flydebroer og platforme

'Lone Anesen Strynø Beboerforening ' Sendt: 7. marts :06 Til: Ansøgning om Flydebroer og platforme Lena Straasø Kjær Olesen (lsko) Fra: 'Lone Anesen Strynø Beboerforening ' Sendt: 7. marts 2016 13:06 Til: $Kystdirektoratet (kdi) Emne: Ansøgning om Flydebroer og platforme Til

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Aarhus Kommune Aarhus Events. Dokk 1, Hack Kampmanns plads 2 8000 Århus C Pr. mail: niels@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01906-22 Ref. Thomas Larsen 16-08-2016 Tilladelse til opstilling af skulptur

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

På vegne af A. Enggaard fremsendes hermed: T: D: Østre Havnegade 12 F: M: Aalborg

På vegne af A. Enggaard fremsendes hermed: T: D: Østre Havnegade 12 F: M: Aalborg Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S 21-08-2017 Projekt nr. 225676 Dokument nr. 1220282479 Version 1 ANSØGNING OM TILLADELSE TIL UDVIDELSE AF EKSISTERENDE KAJ VED AALBORG

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nymindegab Borgerforening Ib Nielsen Vesterhavsvej 330 6830 Nørre Nebel Kystdirektoratet J.nr. 15/00889-13 Ref. Anni Lassen 19-02-2016 KDI 15/00889 Tilladelse til bypass efter KBL ved Nymindestrømmen,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Vejdirektoratet Peter Holt Guldalderen 12 2640 Hedehusene Kystdirektoratet J.nr. 15/00288-20 Ref. Bertram Tobias Hacke 08-06-2015 Sendt på mail til ph3@vd.dk Tilladelse til erosionsbeskyttelse ved Ny Lillebæltsbro

Læs mere

Skive Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet.

Skive Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Kystdirektoratet J.nr. 11/00759-64 Ref. Thomas Larsen 17-11-2014 Tilladelse til forlængelse af det sydlige dige ved Karup Å ud for Viborgvej, Skive Kommune. Kystdirektoratet

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bjørn Outzen Rasmussen Bredgade 24, lejl. 302 6000 Kolding Sendt på mail til outzen6000@gmail.com Kystdirektoratet J.nr. 16/00368-15 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Tilladelse til udlægning af en

Læs mere

From: Sent: To: Til orienteringsparter,

From: Sent: To: Til orienteringsparter, From: Sent: To: 'dn@dn.dk'; 'dof@dof.dk'; 'fr@friluftsraadet.dk'; 'gst@gst.dk'; 'info@ejendomsforeningen.dk'; 'sekretariat.fl@youseepost.dk'; cafeloeverodde@cafeer.dk Cc: Subject: KDI: 16/02561. Orientering

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Taarbæk Havn v/ Niels Bolt Jørgensen 2930 Klampenborg Kystdirektoratet J.nr. 16/00042-10 Ref. Anni Lassen 22-02-2016 Tilladelse til bypass efter KBL på søterritoriet nord for Taarbæk Havn, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. DSI Bofællesskabet Fjordbo C/O Danske Diakonhjem Islandsvej 5 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 16/01839-32 Ref. Thomas Larsen 04-07-2016 Tilladelse til opfyld til brug for byggeri, samt pælebro ud for

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Anne Bytofte Vode-Nielsen Kullinggade 21 5700 Svendborg Sendt på mail til: mie.vode.moll@svendborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00540-30 Ref. Jeppe Bech Carlsen 29-04-2016 Tilladelse til etablering af

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Thisted Kommune, Drifts- og Anlægsafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Sendt på mail til jc@thisted.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02244-11 Ref. Peter Lomholt Langdahl 14-07-2016 Tilladelse til renovering

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt på mail til fllun@assens.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01889-20 Ref. Peter Lomholt Langdahl 14-07-2016 Tilladelse til etablering af spunsvæg og badetrappe

Læs mere

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup Regionshuset Horsens NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Afslag på ansøgning om dispensation til at tilføre

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Saelan Dyssegårdsvej 39 2870 Dyssegård Kystdirektoratet J.nr. 13/01062-12 Ref. Thomas Larsen 05-08-2014 Tilladelse til anlæggelse af "project space" på betonklodsen nord for Dokøen ved Holmen Nord i Københavns

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Sendt pr. mail til chp@aeroekommune.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/00496-15 Ref. Lotte Beck Olsen 09-06-2017 Tilladelse til renovering og mindre udbygning af servicekaj

Læs mere

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2.

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2. VVM-screening af: Universe Science Park Mads Patent Vej 1 6430 Nordborg Universe Science Park har ansøgt om at udvide forlystelsesparken med en ny aktivitet - Pieline Land - som er et bymiljø med inspiration

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sandfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sandfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor. Allan Winther-Rasmussen Ryesgade 9, Postboks 5097 8100 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 15/00119-24 Ref. Henrik Junker Fogh 21-08-2015 Tilladelse til sandfodring på matr.nr. 9c Furreby By, Furreby beliggende

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Pr. mail: heive@vejle.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/05070-4 Ref. Thomas Larsen 20-01-2017 Tilladelse til flydeponton og promenade ved Vejle Lystbådehavn ud for matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer, på de vilkår som fremgår nedenfor. EASTWIND WATERSPORTS ApS Nordre Fasanvej 137 2000 Frederiksberg Kystdirektoratet J.nr. 17/01221-10 Ref. Jacob Hansen Rye 14-06-2017 Tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer ved Balka Strand, Bornholm

Læs mere

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den Hjørring Kommune Martin Andreasen Holtevej 145 9700 Brønderslev Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding Stürup A/S Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-NR: 47124719 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Niels Koch E-mail: niels.koch@rsyd.dk Direkte tlf.: 76 63 19 45 Dato: 12. oktober 2017 Journalnr.: 16/6616

Læs mere

Der er registreret følgende information fra formularen "Ansøgningsformular om tilladelse til kystbeskyttelse"

Der er registreret følgende information fra formularen Ansøgningsformular om tilladelse til kystbeskyttelse From: Kystdirektoratet (kdi) Sent: 25. august 201421:53:56 To: Kystdirektoratet (kdi) Cc: Subject: Kopi af besvarelse af "Ansøgningsformular om tilladelse til kystbeskyttelse" Der er registreret følgende

Læs mere

Bemærkningerne i høringssvarerne er samlet i nedenstående skema, og kan ses i deres fulde længde på de efterfølgende sider.

Bemærkningerne i høringssvarerne er samlet i nedenstående skema, og kan ses i deres fulde længde på de efterfølgende sider. Bilag Plan- og Miljøafdelingen oktober 2016 BrevID.: 2372392 Medarbejder: pij Bilag til dagsordenspunktet: VVM-tilladelse til Thyborøn Agger Færgeselskab VVM-redegørelsen har været sendt i høring i perioden

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Tilladelse til at klappe oprenset sediment fra indsejlingen til Sundby Havn

Tilladelse til at klappe oprenset sediment fra indsejlingen til Sundby Havn Sundby Sejlforening V formand Ib Petersen Amager Strandvej 15 2300 København S Vand- og naturområdet J.nr. Ros-421-00039 Ref. Jabro Den 7. april 2008 Mail: ssf@sundby-sejlforening.dk Tilladelse til at

Læs mere

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2.

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2. VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Danfoss A/S har søgt om byggetilladelse til at opføre en containergård ved E3 i Elsmark. Der skal etableres en 272 m 2 befæstet og overdækket

Læs mere

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K.

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K. Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Palle Rosendahl Hansen Ægirsvej 8 6000 Kolding Pr. mail til: pharo@pc.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00543-13 Ref. Thomas Larsen 01-09-2015 Tilladelse til fortøjningspæle og ankerblok ud for Ægirsvej 8,

Læs mere

Anni Lassen (anl) Kystdirektoratet Anni Lassen. Kære Anni

Anni Lassen (anl) Kystdirektoratet Anni Lassen. Kære Anni Anni Lassen (anl) Fra: Sendt: 21. september 201614:24 Til: Anni Lassen (anl) Emne: SV: Vedr. Ansøgning om klaptilladelse for Kerteminde Trafikhavn Kystdirektoratet Anni Lassen Kære Anni har intet imod,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med ca. 115.000 m3 oprensningssediment årligt, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med ca. 115.000 m3 oprensningssediment årligt, på de vilkår som fremgår nedenfor. Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Kystdirektoratet J.nr. 15/00763-18 Ref. Anna L. S. Østergaard 05-10-2015 Tilladelse til bypass på søterritoriet ud for Rømø Havn, Tønder Kommune Kystdirektoratet

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der anlægges 2 spildevandsledninger over Mariager Fjord, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der anlægges 2 spildevandsledninger over Mariager Fjord, på de vilkår som fremgår nedenfor. Mariagerfjord Vand a/s Islandsvej 7 9560 Hadsund Pr. mail: mail@mfv.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01277-21 Ref. Thomas Larsen 07-03-2016 Tilladelse til krydsning med 2 spildevandsledninger mellem Dania

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. A/S Storbælt Kystdirektoratet J.nr. 16/01668-15 Ref. Anni Lassen 07-06-2016 Tilladelse til bypass efter KYBL ved Spodsbjerg Færgehavn Kystdirektoratet giver hermed en 2-årige tilladelse til at foretage

Læs mere

Tilladelse til etablering af en ny kaj i Thyborøn Sydhavn

Tilladelse til etablering af en ny kaj i Thyborøn Sydhavn Thyborøn Havn Sydhavnen 7680 Thyborøn Sendt elektronisk til lene.bast@lemvig.dk; kaps@ramboll.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 lih@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse

Læs mere

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Notat VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Thorbjørn Kjær har den 11. august 2008 indgivet ansøgning om miljøgodkendelse til

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kirsten Eskesen Kaalundsvej 43 5230 Odense M Kystdirektoratet J.nr. 15/00727-16 Ref. Laura Storm Henriksen 15-02-2016 Tilladelse til etablering af fortøjningsbøje ud for matr. nr. 1ah, Langø, Stubberup,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Limfjordsrådets Sekretariat Niels Erik Vedel Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Kystdirektoratet J.nr. 16/02538-15 Ref. Peter Lomholt Langdahl 11-08-2016 Sendt på mail til niels.vedel@aalborg.dk Tilladelse

Læs mere