LOKALPLAN 3-28 Nørregade nord - Københavnsvej syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 3-28 Nørregade nord - Københavnsvej syd"

Transkript

1 LOKALPLAN 3-28 Nørregade nord - Københavnsvej syd KØGE KOMMUNE 1998

2 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-28 Narregade nord - Københavnsvej syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund... 3 Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 4 LOKAL PLANEN 1 Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Bebyggelsens omfang og placering Adgangs- og parkeringsforhold Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer og bevoksning Tekniske anlæg Støjafskærmning Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Aflysning Ekspropriation Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning KORTBILAG Kortbilag 1. Eksisterende matrikulære forhold Kortbilag 2. Arealanvendelsesplan Kortbilag 3. Illustrationsplan... 23

3

4 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-28 Nørregade nord - Københavnsvej syd REDEGØRELSE Lokalglanens baggrund Lokalplanområdet I forbindelse med renovering af Nørregade/Københavnsvej fra Norske Løve til krydset Ringvejen/Stensbjergvej har Køge Byråd besluttet, at der sideløbende skal udarbejdes en lokalplan for vejens nærmeste omgivelser. Hensigten er at koordinere vejens muligheder med de tilstødende områders anvendelse og karakter. Lokalplanens formål Plangrundlag Formålet med lokalplanen er dels at sikre det planmæssige grundlag for afgrænsningen af Nørregade/Københavnsvej dels at fastlægge områdets anvendelsesmuligheder som helhed samt angive bevaringsmæssige og facade- og skiltemæssige bestemmelser for lokalplanens område. Lokalplanens indhold Anvendelse Lokalplanen giver mulighed for, at området kan benyttes til centerformål, boligformål, offentlige formål og parkering. De offentlige formål omfatter ældrecentret Møllebo samt kirkegården. Vejen omkrandses idag af områder til center- og boligformål. Med få ændringer i forhold til kommuneplanens rammeområder fastlægges anvendelsesbestemmelserne, så de understøtter den faktiske anvendelse idag. Det betyder, at enkelte områder ændres fra centerformål til boligformål. Bebyggelse Området er stort set udbygget. Den eneste ledige grund er den nedlagte Shell-

5 tank Norregade 112, der med denne lokalplan udlægges til boligformål. Shell-grunden er fuldt oprenset. Desuden kan grunden på den nordlige del af matr. nr. 176 bi Køge bygrunde, mellem Postgården og Irma, bebygges med boliger og erhverv ud mod Norregade. Parkering og vejadgang Nørregade/Københavnsvej er adgangsvej til området. Kun een vej, Kindbergsvej, tænkes lukket mod Københavnsvej. Adgangen til Kindbergsvej foregår herefter fra Stormollevej. Der etableres parkeringsbaner langs Nørregade/Københavnsvej: fra Tøxensvej til Dyrlundsvej i vejens vestside, fra Brochmandsvej til Græsmarksvej i vejens østside og fra Møllebo til Pedersvej igen i vejens vestside. Beplantning Stier Nørregade/Københavnsvej anlægges som en boulevard med træplantning og underplantning i en bred midterrabat. Og det er planen, at der også skal plantes træer langs vejsiderne, hvor det kan lade sig gøre, for at give vejstrækningen en grøn karakter. Midterrabatten tænkes udformet som en blanding af ege- og ahorntræer med en buskmæssig lav underplantning i etableringsfasen. Når træerne er godt i vej er tanken, at træerne skal stå frit i græs. Der anlægges cykelstier og fortove i begge sider af vejen. Hovedstien i den gamle Ringstedbanes trace går gennem området, og overgangen over Nørregade- Københavnsvej sikres. Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplanen I Koge Kommuneplan er lokalplanområdet omfattet af rammebestemmelserne for følgende rammeområder:. 3B01 Stormollevej, haveboliger. 3B02 Græsmarksvej, etageboliger. 3B05 Pedersvej Zoffmannsvej, haveboliger. 3B07 Emilievej, boliger i bykernen. 3C01 Norregade Kindbergsvej, center-

6 område. 3C02 Norregade Brochandsvej, centerområde.. 3C03 Norregade Tordenskjoldsgade, centerområde.. 3C04 Nørregade Tøxensvej, centerområde.. 3F02 Trekanten ved Københavnsvej, grønt område. 3D02 Møllebo, offentlige institutioner. 3D21 Kirkegården i Norregade. Samtidigt med denne lokalplan udarbejdes et rammetillæg nr. 9, som regulerer de justeringer af rammeinddelingen, som nødvendiggøres af lokalplanen. Hovedintensionen med ændringerne er, at de områder, der i dag ligger i centerområdet, men som er rene boligområder, fastholdes til boligformål. Støjgener En lokalplan for området skal indeholde bestemmelser, der sikrer afhjælpning af støjgener fra Nørregade/Københavnsvej. Dette gøres ved at give mulighed for, at bebyggelsen monteres med vinduer med tre lag glas, og ved at ny bebyggelse placeres, så den skærmer friarealerne mod støj. Zoneforhold Området skal fortsat have zonestatus som byzone. Med rammeændring nr. 9 er lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen. Kystnærhedszone Naturgas Lokalplanområdet ligger i et kystnært byområde og respekterer de kommuneplanmæssige rammer for kystnære byområder. Lokalplanen giver i enkelte områder mulighed for at nybyggeri opføres i op til 12,5 m svarende til kommuneplanens retningslinier. Der er således tale om byggemuligheder uden indvirkning på kysten, idet det svarer til de bygningshøjder, der er almindelige i de pågældende byområder. Ny bebyggelse skal tilsluttes naturgas-

7 nettet. Antenne Regionplan for Roskilde Amt Ny bebyggelse skal tilsluttes byfællesantenneanlægget. Lokalplanen er beliggende inden for et i regionplanen udlagt byområde. Ifølge Roskilde Amt er der registreret tidligere/nuværende industrikortlægning på matrikler indenfor og umiddelbart udenfor lokalplanområdet. Fredninger Der findes ingen bygningsfredninger i lokalplanområdet. Lokalplanområdet omfatter en kirkegård, og respekterer de i loven om kirker og kirkegårde gældende bestemmelser.

8 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-28 Nørregade nord - Københavnsvej syd I henhold til lov om planlægning ( lovbekendtgorelse nr. 563 af 30. juni 1997 ) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: Il I 1.1 Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål at bevare og udvikle det eksisterende bymiljø langs Norregade nord / Københavnsvej syd ved: at sikre områdets anvendelse som et blandet bolig- og centerområde,. at sikre at eksisterende værdifuld bebyggelse med tilharende omgivelser bevares,. at sikre at nybyggeri og ændringer i bebyggelsens omgivelser sker med respekt for den stedlige byggetradition med hensyn til udformning og materialevalg. Lokalplanen skal give mulighed for, at der kan bygges boliger på matr.nr. 175 p Køge Bygrunde (den tidligere Shelltank). Lokalplanen skal sikre mulighed for de nødvendige skelreguleringer i forbindelse med ombygning af Nørregade/Københavnsvej til en boulevard med træplantning i vejmidten Lokalplanens område og Lokalpianens område afgrænses som zonestatus. vist på kortbilag 1 og opdeles i områderne: C1 - Centerfunktioner blandet bolig og erhverv. B1 - Haveboliger. B2 - Etageboliger. B3 - Boliger i Bykernen. D1 - Off. institution, Møllebo, D2 - Off. institution,kirkegård. D3 - Off. område, trafikanlæg.

9 2.2 Lokalplanområdet omfatter falgende matr. nre. af Køge Bygrunde: Lokalplanområde B3: 175 f, 175 k, 175 h, 176 f, 176 av, 174 b, 174 n, 174 c, 175 ad, 175 ae, 175 af, 175 ag, 176 bæ, 176 bo, 176 bz, 176 by, 175 ah, 175 p, 176 ax, samt den sydlige del af 176 bi. Lokalplanområde C1 : 175 q, 175 o, 175 ab, 175 aa, 175 ø, 175 z, 175 v, 175 1, 175 c, 175 e, 175 d, 176 c, 176 b, 176 cd, samt den nordlige del af 176 bi. Lokalplanområde D2 : 3 12 Kirkegård. 2.3 Lokalplanområdet omfatter falgende matr. nre af Køge Markjorder: Lokalplanområde B1: 11 1, 11 m, 11 n, 11 o, 11 p, 11 k, 11 i, 11 h, 11 e, 11 d, 11 c, 11 f, 11 g. Lokalglanområde B2: 4 d, 4 a, 5 a, 5 e, 5 f. Lokalplanområde B3: 1 b. Lokalplanområde C1: 5 d, 6 b, 6 c, 6 e, 6 f, 6 m, del af 6 a, 11 dt, 11 cæ, 11 ef, 11 de, 11 ko. Lokalplanområde D1 : 11 mg. Lokalplanområde D3: 11 a. 2.4 Lokalplanen omfatter de i 2.2 og 2.3 nævnte ejendomme, samt alle parceller, der efter den 1. juli 1998, udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.5 Hele lokalplanområdet er i byzone.

10 3 Områdets anvendelse 3. 1 Område B1, haveboliger Området må kun anvendes til boligformål Ny bebyggelse må kun opfares som fritliggende beboelsesbygninger med en eller to boliger Offentlige institutioner, fællesanlæg og lignende kan indpasses i området Uanset ovenstående bestemmelser kan Byrådet tillade:. at der indenfor området indpasses anden anvendelse end nævnt ovenfor såfremt områdets karakter af boligområde ikke brydes, og såfremt det ikke medfarer væsentlige gener for omgivelserne.. at virksomheden ikke medfarer behov for parkering, der ikke er plads til på ejendommen Område B2 etageboliger Området må kun anvendes til boligformål, etageboliger Offentlige institutioner, fællesanlæg og lignende kan indpasset i området. 3.3 Område B3 boliger i bykernen Området må kun anvendes til boligformål Ny bebyggelse må kun opfares som tæt lav boligbebyggelse Offentlige institutioner, fællesanlæg og lignende kan indpasses i

11 området Uanset ovenstående bestemmelser kan Byrådet tillade:. at der indenfor området indpasses anden anvendelse end nævnt i ovenfor, såfremt områdets karakter af boligområde ikke brydes, og såfremt det ikke medfarer væsentlige gener for omgivelserne.. at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på ejendommen. 3.4 Område C1, centeronudde Områdets anvendelse er fastlagt til centerformål, det vil sige butikker, servicevirksomhed, liberala erhverv, offentlige formål, mindre -ikke generendefremstillingsvirksomhed og lignende virksomhed samt boliger Der må ikke indrettes eller opføres butikker med et større samlet etageareal end 400 m Offentlige institutioner, fællesanlæg og lignende kan indpasses i området Ny forhusbebyggelse mod gade skal opføres som sluttet bebyggelse. Undtaget kan dog være enkelte steder, hvor åbninger i den eksisterende bebyggelse efter Byrådets skøn er et væsentligt miljømæssigt karaktertræk Indenfor området må der kun udaves virksomhed, som ikke medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt.

12 3.5 Område D1 off. institutioner Områdets anvendelse er fastlagt til offentlige institutioner, som ældrecenter og boliger Fællesanlæg og lignende kan indpasses i området, 3.6 Område D2, offentlige formål Områdets anvendelse er fastlagt til offentlige formål, kirkegård og lignende. 3.7 Område D3, offentlige formål Området anvendelse er fastlagt til offentlig grøn parkering med mulighed for enkelte fritidsformål og arrangementer. 4 Bebyggelsens omfang og placering 4.1 Generelle bestemmelser Eksisterende bebyggelse må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres (dette gælder også maling, skiltning, reklamering og andet facadeudstyr f.eks. parabolantenner) medmindre Byrådet giver tilladelse hertil Ved bygningsmæssige ændringer eller ændringer i bebyggelsens anvendelse, kan Byrådet fastsætte, at der udarbejdes en samlet plan for flere ejendomme. Om fornodent fastsættes nærmere bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering i supplerende lokalplaner Såfremt det på grund af brand eller lignende bliver nødvendigt at nedrive bebyggelsen, kan Byrådet tillade at bebyggelsen genopfores i samme omfang som hidtil, ligesom anvendelse, som lovligt fin-

13 der sted i bebyggelsen kan bibeholdes i samme omfang som før. 4.2 Opholdsarealer Ved nybygning, ved tilbygning eller ved ændret anvendelse af eksisterende etageareal, skal der sikres opholdsareal efter følgende retningslinier:. Butikker og servicelign. erhverv samt off./ private forsamlingslokaler herunder restauranter: 0,1 m2/ m2 etageareal.. Off./ private kontorer og håndværk: 0,2 m2/ m2 etageareal.. Boliger: 1,0 m2/ m2 etageareal. 4.3 Bebyggelsesprocent og højder Område B1, haveboliger Bebyggelsesprocenten må for hver enkelt ejendom ikke overstige 25. Bebyggelsens højde må ikke overstige een etage med udnyttet tagetage og 8,5 meter Område B2, etageboliger. Der må ikke opføres yderligere bebyggelse indenfor området, bortset fra enkelte bygninger til fælles formål og lignende Område B3, boligområde i bykernen. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 70. Bebyggelsens højde må ikke overstige 2 etager med udnyttet tagetage og 12,5 meter. Uanset ovenstående bestemmelser kan der tillades en højere maximal bebyggelsesprocent for dele af området, såfremt bebyggelsesprocenten på den enkelte grund ikke overstiger Ny bebyggelse på matr.nr. 175 p Køge Bygrunde (tidligere Shelltank) skal have facaden liggende

14 parallelt med skel mod Nørregade 3 meter fra vejskel. Bygningshøjden må ikke overstige 2 etager med udnyttet tagetage (12 1/2 m) Område C1, centerområde Bebyggelsesprocenten må for hver enkelt ejendom ikke overstige 90. Bebyggelsens hajde må ikke overstige: for forhusbebyggelse, 2 etager med udnyttet tagetage og 12,5 meter. for side- og baghusbebyggelsen, 1 etage med udnyttet tagetage og 8,5 meter Område D1, Offentlige institutioner. Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 50. Bebyggelsens hajde må ikke overstige 2 etager med udnyttet tagetage og 12,5 meter Område D2, Kirkegård Der må ikke opføres yderligere bebyggelse indenfor området, bortset fra mindre bygninger til områdets drift Område D3, Parkering Området skal friholdes for bebyggelse, bortset fra mindre bygninger, fællesanlæg og lignende, der har naturlig tilknytning til områdets anvendelse og drift. Bebyggelsens højde må ikke overstige en etage og 6,5 meter Generelle bestemmelser Adgangs- og parkerings forhold Veje udlægges med eksisterende bredder og beliggenhed. Nye vejudlæg svarer til de nødvendige vejtillæg ved ombygning af Nørregade/Københavnsvej Ved nybygning, tilbygning eller ved ændret anvendelse af eksiste-

15 rende etageareal, skal der sikres parkeringsareal efter følgende retningslinier:. Butikker og servicelignende erhverv samt offentlige og private forsamlingslokaler herunder restauranter: 1 plads pr. 25 m2 etageareal.. Offentlige og private kontorer og håndværk: 1 plads pr. 50 m2 etageareal. Boliger: 1 plads pr. 100 m2 etageareal. Byrådet kan tillade, at der ved opførelse eller indretning af boliger alene tilvejebringes 1 parkeringsplads pr. bolig, hvis forholdene taler for det. 5.2 Vejadgang til matr.nr. 175 p Køge Bygrunde sker fra Sandmarksvej. Der er gående adgang fra Nørregade Bygningsbevaring Bebyggelsens ydre fremtræden Den ydre fremtræden af eksisterende bebyggelse må ikke ændres uden Byrådets godkendelse, idet det tilstræbes at afpasse bebyggelsens ydre fremtræden efter områdets særlige karakteristiske og kulturhistoriske træk Ved nybygning, ombygning, istandsættelse og udvidelse af bygninger indenfor lokalplanens område skal vedkommende ejer følge Byrådets anvisninger vedrørende bygningens ydre fremtræden, specielt for så vidt angår:. husets hovedform og konstruktion, anvendelse af facade- og tagmaterialer, anvendelse af farver, udformning af bygningsdele herunder vinduer, yderdøre, trappestene, kviste, skorstene, ge-

16 simser, tagrender, sålbænke, indfatninger og udsmykningsdetaljer i øvrigt, samt opsætning af facadeudstyr som f.eks. parabolantenner Skiltning Skiltning og reklamering må kun finde sted på de facader, der vender mod Nørregade/Københavnsvej. Dog kan der ved indgang fra gård eller sidegade tillades skiltning på side- eller baghuse. Skiltning og reklamering skal tilpasses den enkelte bygning og bybilledet og forudsætter Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde Reklameflag på flagstænger, gavlreklamer, lysreklamer og lign. må ikke opsættes. Retningsgivende kan skilte tillades som planskilte over indgangsdore eller over vinduer. Skiltefladen må max. være 50 cm høj, og bogstavhojden må max. være 35 cm. Logoer skal underordne sig skiltets bogstaver. Udhængsskilte kan godkendes mod Nørregade/Københavnsvej og i gårdrum. Belysning af skilte skal begrænses og skal godkendes særskilt. 6.3 Tagfonner og beklædning Tage skal som hovedregel være symmetriske sadeltage med en taghældning på grader. Garager, udhuse, mindre tilbygninger eller bygninger, hvor særlige forhold gør sig gældende (f.eks. konstruktion eller størrelse) kan opføres med andre tagformer efter Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde Til tagbeklædning skal som hovedregel anvendes rode vingetegl,

17 dog undtaget småbygninger, som iflg. bygningsreglementet ikke kræver byggetilladelse eller bygninger nævnt i 6.3.1, 2. punktum. Bygninger som i forvejen har skiferbelagte tage, glacerede tegl eller falstagsten kan, hvis det i øvrigt passe med husets bygningsstil, i de fleste tilfælde belægges med henholdsvis skifer, evt. sort eternitskifer, glacerede sorte tegl eller falstagsten efter Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde Ubebyggede arealer, bevoksning og hegn. Ubebyggede arealer skal med beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende. 7.2 Hegn mod Nørregade/Københavnsvej skal udføres som:. hæk placeret 40 cm bag skel, mur i skel på egen grund,. stakit i skel af lodrette, malede brædder. Udformning af hegn skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. 7.4 Udendørs oplagring må kun finde sted med Byrådets særlige tilladelse. Ved oplagring af materialer og lignende skal en passende orden overholdes Tekniske anlæg Ny bebyggelse skal tilsluttes distriutionnettet for naturgas. 8.2 Ny bebyggelse skal tilsluttes byfællesantenneanlægget Stø j af skærmning Mod Nørregade og Københavnsvej

18 skal vinduer i ny bebyggelse forsynes med 3 lag glas. a Forudsætning for ibrug- Før ny bebyggelse tages i brug tagning af ny bebyggelse eller far eksisterende bebyggelse tages i brug til anden anvendelse skal der på den enkelte ejendom være etableret opholds- og parkeringsarealer i overensstemmelse med stk og stk Før ny bebyggelse tages i brug skal den være tilsluttet naturgasnettet og byfællesantenneanlægget jvf Af lysning Denne lokalplan aflyser lokalplan 3-11, Rammelokalplan for Bykernen, for følgende matr.nre.: 176 bi, 176 cd, 176 av, 176 ax, alle Køge Bygrunde. a Ekspropriation Der kan eksproprieres visse mindre arealer som regulering af vejskel i forbindelse med anlæg af Narregade nord / Københavnsvej syd udlagte vejarealer jvf Lokalplanens retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der jvf. planlovens 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med bestemmelserne i lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv en handlepligt til at ændre eksisterende lovlige forhold, der således kan fortsætte som hidtil Byrådet kan meddele dispensation

19 til mindre væsentlige ændringer af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at forholdet ikke er i strid med planens principper eller formål. Mere væsenlige afvigelser fra lokalplanen kan kin gennemfares ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Såfremt et forhold ikke er reguleret i denne lokalplan gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og i lov om planlægning Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af planen. Vedtagelsesgåtegning I henhold til S 27 i Lov om Planlægning har KØge Byråd i sit den 17. november 1998 vedtaget foranstående lokalplan endeligt. P. b. v. Willi Eliasen / Bekendtg~relse om lokalplanens vedtagelse er sket den 27. ber 1998, fra hvilken dato planens retsvirkninger gælder. novem- Nærværende lokalplan er udarbejdet af KØge Komune, Teknisk Forvaltning,

20

21

22

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Lokalplan for ejendommene Sdr. Alle 2 og Strandvejen 1

LOKALPLAN Lokalplan for ejendommene Sdr. Alle 2 og Strandvejen 1 LOKALPLAN 3-11.4 Lokalplan for ejendommene Sdr. Alle 2 og Strandvejen 1 KØGE KOMMUNE 1985 Indhold REDEGØRELSE Forhold til overordnet planlægning Kommuneplanen Partielle byplanvedtægter Deklarationer Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.8 Del af Åkarrèen

LOKALPLAN 3-11.8 Del af Åkarrèen LOKALPLAN 3-11.8 Del af Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1996 LOKALPLAN 3-11.8 Del af karreen. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Redegørelse... 1 Forhold til anden planlægning... 1 Lokalplanen... 3 1 Formal... 3 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 2-32 Køge Handelsskole

LOKALPLAN 2-32 Køge Handelsskole LOKALPLAN 2-32 Køge Handelsskole KØGE KOMMUNE 1997 KØGE KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 2-32 Køge Handelsskole INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund... 5 Lokalplanens formål... 5 Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-18.1 Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget

LOKALPLAN 4-18.1 Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget LOKALPLAN 4-18.1 Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget KØGE KOMMUNE 2003 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-18.1, Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget Indholdsfortegnelse Redegørelse Oversigtskort...6

Læs mere

LOKALPLAN 3-27 Lovparken og ny bebyggelse nord for Sct. Gertrudsstræde

LOKALPLAN 3-27 Lovparken og ny bebyggelse nord for Sct. Gertrudsstræde LOKALPLAN 3-27 Lovparken og ny bebyggelse nord for Sct. Gertrudsstræde KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 3-27 BOLIGER LANGS SKT. GERTRUDSSTRÆDE OG LOVPARKEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse side Lokalplanens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN Kunstmuseet Køge Skitsesamling

LOKALPLAN Kunstmuseet Køge Skitsesamling LOKALPLAN 3-11.7.1 Kunstmuseet Køge Skitsesamling KØGE KOMMUNE 1998 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-11.7.1 Kunstmuseet Køge Skitsesamling. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund......................................

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN Sct. Nicolaj Skole nord og syd

LOKALPLAN Sct. Nicolaj Skole nord og syd LOKALPLAN 3-11.7 Sct. Nicolaj Skole nord og syd KØGE KOMMUNE 1995 LOKALPLAN 3-11.7 Sct. Nicolai skole nord og syd. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Illustrationsplan; eksisterende forhold... 2 Redegørelse...

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29 FREDERIKSSUND KOMMUNE Lokalplan for et område ved Kirkegade Vedtaget af byrådet den 3. juli 1984 LOKALPLAN nr.29 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Første del, REDEGØRELSE A Indledning B B 1 B 2 B 3 B 4 C D Forholdet

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt.

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. LOKALPLAN NR. 1.40 1D2 Institutionsområde ved Baunehøj skolen Gundsø byråd har d. 1 0. 0 9. 1 9 9 7 vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. Formålet med lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-21 for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Indhold Lokalplanens baggrund 2 Lokalplanens indhold 2 Områdets anvendelse 2 Områdets nye bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 116 For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

LOKALPLAN Sivvej, boliger

LOKALPLAN Sivvej, boliger LOKALPLAN 4-08.8 Sivvej, boliger KØGE KOMMUNE 1986 LOKALPLAN 4-08.8 BOLIGER VED SIVVEJ TILLÆG TIL RAMMELOKALPLAN 4-08 Indholdsfortegnelse: Lokalplanens baggrund...s. 3 Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag c, LOKALPLAN EL 17 FOR ET OMRADE VED PRODUKTIONSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag Side: 1 INDLEDNING.

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere