Referat. Mødeforum Styregruppen for Rammeaftale Sjælland. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 19/ Tid Kl. 9-12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødeforum Styregruppen for Rammeaftale Sjælland. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 19/ Tid Kl. 9-12"

Transkript

1 Referat Mødeforum Styregruppen for Rammeaftale Sjælland Sagsnr Dokumentnr Mødedato 19/ Tid Kl Sted Roskilde Kommune, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde - Mødelokale 2A Deltagere Bruno Lind Næstved Mogens Raun Andersen Roskilde Thomas Knudsen Slagelse Jan Dehn Lejre Erik Pedersen Odsherred Klaus Marius Hansen Lolland Michael Nørgaard Region Sjælland Anne Andersen KKR Sjælland Bo Gammelgaard Sekretariatet Anita Scheel - Sekretariatet Povl Skov Sekretariatet Gæster Poul Bjergved Konsulent Lena Andersen Slagelse Kommune Næstved Kommune Teatergade 8, 2. sal Næstved Afbud Kenn Thomsen Holbæk Charlotte Houlberg Solrød Inger Marie Vynne Lejre Søren Bonde Hansen - Guldborgsund Jane Wiis - Slagelse Kirsten Eklund Økonomigruppen Jasmina Mikkelsen Økonomigruppen Referent Povl Skov - Sekretariatet

2 Side 2 af 19 sider 1. Godkendelse af referat 2/ Misbrugsprojektet II: Kommunernes misbrugsbehandling i region Sjælland 3. Rammeaftale 2017: Fokusområder: Rammeaftale 2018 m.v. 4. Flerårig strategi for styring af takst - og udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Økonomiredegørelser fra kommunerne som årlig opfølgning KORA-analysen 5. Takstanalyse budget Fremtidige takstanalyser Takstanalyse budget Gap-analyse opfølgning på det centrale handicapråds analyse af borgere og sagsbehandleres forskellige opfattelse af sagsbehandlingen. 8. Godkendelse af projekt Fælles strategi på kommunikationsområdet 9. Direktørmøde efterår Socialstyrelsens Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade 11. Information fra Departementet i Grønland om nye kontaktinfo 12. Ændring af tilbud og målgruppe i botilbud Minibo, Holbæk Kommune. 13. Nyt fra K Nyt fra KKR 15. Nyt fra netværksgrupperne 16. Nyt fra sekretariatet 17.Evt. Efter udsendelse af dagsorden er indkommet et ekstra punkt: Socialstyrelsens Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade, som er behandlet som punkt 10.

3 1. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 2/ Sekretariatet indstiller: At styregruppen godkender referatet fra 2/ Referat fra styregruppemøde 2/ Referatet blev godkendt 2. Misbrugsprojektet II: Kommunernes misbrugsbehandling i region Sjælland - Statusundersøgelse vedr. kvalitet og sammenhæng i misbrugsbehandlingen og vedr. klyngesamarbejdet mellem kommunerne Formålet med en fornyet undersøgelse af misbrugsbehandlingen i kommunerne i region Sjælland er at give Rammeaftalen: en ajourført viden om kommunernes indsats på misbrugsbehandlingsområdet et redskab, der eventuelt kan skabe grundlag for at pege på, hvordan kommunerne kan leve op til eller kan fastholde at leve op til KL s 12 anbefalinger i misbrugsbehandlingen og et overblik over indsatsen, som også kan tjene som informationsgrundlag i forhold til Den nationale Koordinationsstruktur Det er forudsat, at afrapporteringen kan udpege mulige fælles initiativer og løsningsmuligheder, som bidrager til optimering af misbrugsindsatsen i region Sjællands 17 kommuner. For at opfylde Styregruppens formål med undersøgelsen søges to hovedspørgsmål besvaret: Hvordan lever kommunerne - på egen hånd eller i samarbejde med andre - op til KL s 12 anbefalinger på misbrugsområdet? Hvordan fungerer Klyngesamarbejdet som organisering for samarbejde om indsatser og udvikling på misbrugsområdet? Den nye statusundersøgelse følger metodisk hovedsageligt strukturen i den tidligere undersøgelse fra KL s 12 anbefalinger er omdrejningspunktet for undersøgelsen. Undersøgelsen bygger på data fra tre kildetyper: Et kvantitativt spørgeskema til hver kommune, en kvalitativ evalueringsworkshop i hver af de tre kommuneklynger. Endelig er der indsamlet nogle enkelte overordnede statistiske oplysninger fra kommunerne i den nye undersøgelse Den nye undersøgelse er gennemført i februar Den viser, at der er sket en udvikling, hvor kommunerne samlet set i højere grad lever op til KL s anbefalinger, men den viser også, at kommunerne som helhed fortsat ikke lever op til KL s anbefalinger. Undersøgelsens konklusioner. Rammeaftalens administrative Styregruppe har udpeget fem særlige indsatsområder for kommunerne: Side 3 af 19 sider

4 1. et samarbejde om kompetenceudvikling med fokus på familieorienterede metoder (anbefaling 1) 2. en politisk strategi for synlighed, tilgængelighed og tidlig opsporing (anbefaling 2) 3. en systematisk opfølgning på misbrugsbehandlingen (anbefaling 5) 4. en bedre dokumentation og evaluering af indsatserne (anbefaling 7) 5. en politisk strategi for sammenhæng og helhed i misbrugsbehandlingen internt i kommunen (anbefaling 12) Hvis man ser på de konklusioner, der drages i den nye undersøgelse på disse fem indsatsområder, ser billedet sådan ud: Kommunerne har et stærkt fokus på den familieorienterede behandling, men kun i et mindretal af kommuner er der tale om en systematisk tilgang. Kommunerne har rykket betydeligt, hvad angår vedtagne strategier for synlighed, tilgængelighed og tidlig opsporing. Kommunerne har øget deres systematiske opfølgning/effektmåling af den enkelte borger efter afsluttet behandling, men som helhed er der fortsat en betydelig del af kommunerne, der ikke gør det. Der er uændret kun et lille flertal af kommuner, der systematisk evaluerer og dokumenterer deres indsatser i misbrugsbehandlingen Der er fortsat kun ganske få kommuner, som lever op til anbefalingen om at sikre en sammenhæng i misbrugsbehandlingen internt i kommunen i form af en strategi for samarbejde og/eller nedskrevne aftaler for det tværfaglige samarbejde. Her drejer det sig altså om konklusioner på de fem indsatsområder, som Rammeaftalens administrative Styregruppe pegede på i Uden for de særlige indsatsområder bør det nævnes, at alle kommuner både i 2014 og i 2016 sikrer borgerne medicinsk og psykosocial behandling (anbefaling 9). Endelig anvender 9 kommuner systematisk basisscreening for psykiske lidelser mod 8 i 2014 (anbefaling 10). Projektgruppens indstillinger over for Styregruppen. Den af Styregruppen nedsatte Projektgruppe vedr. Misbrugsområdet har løbende fulgt undersøgelsen. Projektgruppen har på baggrund af undersøgelsens resultater fremsat indstillinger vedr. de fem særlige indsatsområder: Ad 1. Et samarbejde om kompetenceudvikling med fokus på familieorienterede metoder Der er behov for et øget fokus på kompetenceudvikling og for vidensdeling på dette centrale område i misbrugsbehandlingen. Ad 2. En politisk strategi for synlighed, tilgængelighed og tidlig opsporing Projektgruppen peger på, at en politik for udsatte- og rusmiddelområdet kan være lokomotiv og give strategisk fremdrift for indsatserne på tværs af fagområder i den enkelte kommune. Ad. 3. En systematisk opfølgning på misbrugsbehandlingen Projektgruppen mener, at man bør udvikle et fælles opfølgningsredskab i regionen (eller hele Danmark). (Se Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Socialstyrelsen (december 2015) bestående af 10 mål, herunder mål 7: Effektfulde indsatser, hvorefter der bl.a. skal udmøntes satspuljemidler til færre, større og mere effektfulde indsatser til sikring af en mere sammenhængende faglig viden og en mere vidensbaseret tilgang på socialområdet.) Ad. 4. En bedre dokumentation og evaluering af indsatser Side 4 af 19 sider

5 Der er behov for, at styrelser og ministerier løfter deres opgaver med centrale registre, og derigennem giver kommunerne adgang til egne data og dermed mulighed for at dokumentere og evaluere indsatser i misbrugsindsatserne, såvel internt som på tværs af eksempelvis klynger. Ad. 5. En politisk strategi for sammenhæng og helhed i misbrugsbehandlingen internt i kommunen: Det er Projektgruppens anbefaling, at der skabes større politisk bevågenhed og ledelsesmæssig efterspørgsel af tværfagligt samarbejde, gerne kodificeret i samarbejdsaftaler, der sikrer koordineret tværfaglighed i forhold til den enkelte borger Ad Klyngesamarbejdet: Der er mange ønsker til samarbejdet og også ønsker om at styrke det yderligere. Nogle af disse forslag og ønsker indgår i Projektgruppens anbefalinger ovenfor. For uddybninger se rapporten i bilag. Rapportens konklusioner er samlet i dens sidste afsnit 6 (side 34-36). Projektgruppens indstillinger er uddybet i rapportens afsnit 1.2 (side 4-7). Disse fem sammenfatter projektets resultater. Konsulent Poul Bjergved og centerleder Lena Andersen (Slagelse Rusmiddelcenter og formand for Projektgruppen vedr. misbrugsområdet) fremlægger rapportens resultater på mødet som input til drøftelsen. Det indstilles: At styregruppen tager orienteringen til efterretning At styregruppen drøfter rapportens konklusioner og indstillinger med henblik på den videre proces og rammerne for Projektgruppens opgaver. At rapporten videresendes til K17 og KKR Rapport om kommunernes misbrugsbehandling i region Sjælland Styregruppen konstaterede at rapportens indstillinger i væsentligt omfang er rettet til de enkelte kommuner, men derudover er det relevant at tage nogle af problemstillingerne op i nationale fora f.eks via KL. De enkelte kommuner kan arbejde videre med rapportens indstillinger 2 og 5: 2) En politisk strategi for synlighed, tilgængelighed og tidlig opsporing 5) En politisk strategi for sammenhæng og helhed i misbrugsbehandlingen internt i kommunen På nationalt niveau kan der arbejdes videre med rapportens indstillinger 3 og 4: 3) En systematisk opfølgning på misbrugsbehandlingen 4) En bedre dokumentation og evaluering af indsatser Disse indstillinger kan tages op i KL-regi og herunder i det tværregionale KLkoordinationsforum på det specialiserede socialområde og i relation til Socialstyrelsen På regionalt niveau kan der arbejdes videre med rapportens indstilling 1: Samarbejde om kompetenceudvikling på fem områder med fokus på familieorienterede metoder og herunder konkret undersøgelse af muligheden for kompetenceudvikling f. eks. via kobling til COK-systemet. Endelig kan styregruppen og kommunerne arbejde med fortsat understøttelse af klyngeorganiseringen på området Styregruppen besluttede: At sagen videresendes til K17 til orientering Side 5 af 19 sider

6 Der orienteres om rapportens resultater på næste møde i KL s tværregionale koordinationsforum på det specialiserede socialområde Rapportens resultater og problematikker ift. misbrugsområdet indgår som tema i rammeaftale Projektgruppen udarbejder en handleplan for indstilling Rammeaftale 2017: - Fokusområder: Rammeaftale 2018 mv. På styregruppemøde den 2. maj blev rammeaftale 2017 behandlet. Ift. kommunernes tilbagemeldinger på børneområdet betones behovet for plejefamilier og det er besluttet, at det drøftes mellem netværksgruppen Børn & Unge og Socialtilsyn Øst. Ift. kommunernes tilbagemeldinger på hjerneskadeområdet hvor det er svært at få overblik over antallet af pladser, blev det besluttet at inddrage netværksgruppen voksne handicappede ift. at undersøge området. Der er taget kontakt til LG Insight mhp. gentagelse af tidligere spørgeskemaundersøgelse tilsat supplerende spørgsmål. Ift. rammeaftale 2018 blev der, med inspiration fra Nordjylland, drøftet en proces for at skabe et nyt politisk grundlag og politisk ejerskab til rammeaftalen. Der er interesse fra KKR for en mere inddragende proces. Det blev betonet, at Sjællands proces skal rumme et forløb med politikere og chefniveauet i spil. Andre muligheder for at indsamle data bør ligeledes overvejes. Ny proces for rammeaftale 2018 er fokusområde i Ift. kommunernes øvrige tilbagemeldinger til rammeaftale 2017 tages højde for disse i fokusområderne for 2017, som er følgende: 1) Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/ : 2) Kommunikationsområdet Fortsat fra ) Økonomi Fortsat fra ) Hjemløshed/Socialt udsatte - ny 5) Psykiatriområdet - Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatrisk- og misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd - ny 6) Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale ny Ift. fokusområde 6 om ny proces for rammeaftale 2018 er dette også drøftet på møde med K17 repræsentanterne den 27. juni. En model ift. at skabe politisk ejerskab kan bl.a. være via involvering af det relevante udvalg med politisk behandling af styringsdokument inden tilbagemelding til rammeaftalen. En mulighed for politisk involvering kan bl.a. være via temadrøftelse i kommunalbestyrelser og tidligere udvalgsbehandling i foråret. En anden model er Nordjyllands proces med 1) Kickoff-møde med politikere, embedsmænd og brugerorganisationer i oktober, 2) Faglige workshops i januar med afdelingsledere fra myndighed og drift samt brugerorganisationer og 3) Politikertemamøde i april med politikere, direktører og chefer. Procesplan behandles på deres styregruppemøde i august. Nordjyllands procesplan er vedlagt i bilag. RS17-sekretariatet har udarbejdet notat med overblik over de to modeller ligeledes i bilag. Det vurderes umiddelbart, at tidlig politisk deltagelse og udvalgsbehandling vil højne niveauet af indberetningerne til rammeaftalen og sikre bedre datagrundlag. Den fremlagte proces med to udvalgsbehandlinger i foråret, vil dog også betyde, at processen bliver meget komprimeret og presset i forhold til sekretariatet. Side 6 af 19 sider

7 Det vurderes umiddelbart at Nordjyllands model har en mere tværkommunal proces med fokus på samarbejde og fælles problemstillinger som udmøntes i fokusområder. Nordjylland har i deres arbejde involveret en ekstern proceskonsulent. Der er i lighed med rammeaftale 2016 udarbejdet ledelsesresume som bilag til aftalen. Rammeaftale 2017 er behandlet i K17 den 27. maj, i KKR den 13. juni og udsendt til kommunerne den 21. juni. At styregruppen tager orienteringen til efterretning At styregruppen drøfter den videre proces ift. fokusområderne og herunder særligt processen omkring rammeaftale 2018 jf. de to opstillede modeller for forløbet. Der udarbejdes kommissorier for de nye fokusområder Ledelsesresume Øvrigt materiale til rammeaftalen kan findes på rs17.dk Notat om to mulige modeller for ny proces for rammeaftale 2018 Procesplan for Nordjylland Nordjylland har besluttet også at involvere det nationale niveau og den nationale dagsorden på området via dialogmøder med KL og ministeriet, før afholdelse af workshops. Ift. Nordjyllands model foreslog styregruppen at involvere en ekstern proceskonsulent. Ift. den videre proces tænkes modellerne forelagt KKR-Sjællands formandskab til beslutning. Sagen indstilles til K17 til orientering og drøftelse ift. input i til de to modeller, inden disse forelægges KKR Sjællands formandskab. Der igangsættes udarbejdelse af kommissorier for de øvrige nye fokusområder. 4. Flerårig strategi for styring af takst og udgiftsudviklingen på det specialiserede. socialområde - Økonomiredegørelser fra kommunerne som årlig opfølgning på KORA analyserne KKR Sjælland har siden 2007 årligt haft en anbefaling til kommuner og region om det kommende års takstudvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde. Anbefalingen er årligt blevet skrevet ind i styringsaftalen i rammeaftalen. KKR har ønsket oplæg til en flerårig aftale, og i april 2015 tiltrådte KKR Sjælland et forslag til analyser, der skulle bruges som oplæg til en flerårig aftale i forbindelse med rammeaftale Med afsæt i at det takstbelagte område kun udgør i størrelsesordenen 40 pct. af det specialiserede social- og undervisningsområde, besluttede man at udvide perspektivet i forhold til styringsværktøjer. KORA har derfor gennemført en række analyser. De spor man lagde op til at undersøge nærmere og arbejde videre med var: bench-mark, visitation dvs. udviklingen i antal brugere og tyngde, belægningsprocenter, udbud og markedsmodning samt takster som bredt effektiviseringsinstrument. KKR Sjælland tiltrådte 13/ en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling og herunder at: 1. Der gennemføres en nærmere takstanalyse på målgruppeniveau Side 7 af 19 sider

8 2. Takstinstrumentet i form af henstilling over for sælgerkommunerne om given procent takstreduktion ikke anvendes i 2017, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere 3. Der sker en opfølgning på dette en gang om året. Den nærmere form for dette forelægges KKR Sjælland i september måned KKR Sjælland besluttede, at datagrundlaget fremover opdateres en gang om året og danner grundlag for løbende, fælles ledelsesinformation. KKR Sjælland anbefaler kommunerne, at der i en flerårig periode fra : 1. Gennemføres nærmere analyser af takster pr. målgrupper frem for på kommuneniveau med henblik på at få mere relevant viden om takstudviklingen og sammenhængen mellem pris, indhold og kvalitet end tidligere takstanalyser har givet mulighed for. Det foreslås, at der igangsættes analyser for følgende mulige bud på målgrupper (autister, udviklingshæmmede, sindslidende, senhjerneskadede, fysisk handicappede, hjemløse, voldsramte kvinder, alkoholmisbrugere, stofmisbrugere, idet det vil blive afklaret nærmere på administrativt niveau). 2. Samarbejdes om effektiviseringstiltag i en fortsat analyse/vidensdelingsproces suppleret med årlige redegørelser fra de enkelte kommuner til KKR (fællesskabet) om, hvad den enkelte kommune har gjort for at bidrage til en effektiv udvikling på det samlede udgiftsområde. 3. Gennemføres en løbende, kritisk refleksion i hver kommune med afsæt i analyserne og spørgsmål fra KORA med det formål, at den enkelte kommune anvender resultaterne til at optimere deres egen drift. 4. Fortsættes med markedsafprøvning/konkurrenceudsættelse som et spor til sikring af en effektiv prissætning for ydelserne, og i forlængelse heraf at de enkelte kommuner generelt fremmer effektfokus og gennemsigtighed ved at opstille klare krav og effektmål, når der købes ydelser hos eksterne leverandører. Forslag til indberetning til KKR om styringstiltag: Ad 3) Der sker en opfølgning på dette en gang om året. Den nærmere form for dette forelægges KKR Sjælland i september måned 2016 På møde mellem K17 repræsentanterne og styregruppens formandskab 27/6 blev drøftet forslag til en skabelon for den indberetning af de styringstiltag den enkelte kommune har gjort. Det er vedtaget at KKR skal bede de enkelte kommuner om en indberetning ift. dette. Oplægget til procedurer og indholdet af denne indberetning skal behandles på det førstkommende møde i K17 (jf. sagen om flerårig strategi på det takstfinansierede område). Omfangsmæssigt kunne det eksempelvis være 3 siders redegørelse fra den enkelte kommune. Der en redegørelsesskabelon under udarbejdelse. Denne eftersendes. Forslag til mål for indberetningen: Det skal være så lidt bureaukratisk som muligt. Dvs. det må meget gerne være en indberetning, som kobler sig op på nogen af de andre indberetninger som kommunerne foretager i forbindelse med hele arbejdet med rammeaftalen. Det skal være en indberetning, der kan bruges til videndeling. Dvs. der skal stå så meget, så den enkelte kommune reelt udfolder de bestræbelser som er gjort for at reducere taksterne og for at reducere udgiftsniveauet fx via visitationen og købermagten. Indberetningen skal virke som et gruppepres, hvor den gamle beslutning om at sikre en takstudvikling på minus x procent, erstattes af en kvalitativ forklaring på hvad der reelt er gjort. Dvs. hvis der ingenting er gjort, så skal det være tydeligt for alle, at her er en kommune som ikke har gjort sig de store anstrengelser. Side 8 af 19 sider

9 Et forslag er at indberetningen kunne kobles på indberetning af regnskabstakster til rammeaftalesekretariatet, som normalt finder sted ultimo marts. Således kunne indberetningerne også bruges af kommunerne til inspiration ift. næste års budgetlægning. Økonomigruppen under Rammeaftalen har foreslået følgende skabelon til fremtidige takstanalyser til både budget- og regnskabsanalyserne (forslaget skal først behandles på mødet i økonomigruppen medio august). Skabelonen vil også kunne bruges til indberetning af de styringstiltag den enkelte kommune har gjort for at holde udgiftsniveauet nede. Skabelonen kunne laves i en kortere udgave, den vurderes for omfattende. I forhold til indberetning af de styringstiltag, som kommunerne har gjort på området, vil det også være vigtigt at opdele skabelonen i myndighedsdelen og driftsdelen for at kunne skelne mellem de tiltag der er gennemført i myndighedsdelen og dem der er gennemført i driften. Derudover vil det være godt med en forklaring på hvilken detaljeringsgrad indberetningen skal være på og evt. et par eksempler på hvordan skabelonen skal udfyldes, for at undgå korte besvarelser. Målgrupper/parag raf Autister Udviklingshæm mede Sindslidende Senhjerneskadede Fysisk handicappede Hjemløse, voldsramte kvinder, alkoholmisbrugere og stofmisbrugere SUL 141 Ift. 4. KKR Sjælland besluttede, at datagrundlaget fremover opdateres en gang om året og danner grundlag for løbende, fælles ledelsesinformation. Tilbud på opdatering af data fra KORA - er bestilt 28/6 KORA's offentliggørelse er udsat til ultimo august efter kommunernes politiske behandling af sagen. Sagen om voksenområdet er sendt til kommunerne inden sommerferien og sagen om børneområdet fremsendes efter datacheck medio august. Tidsplanen er følgende: Kommentarer fra økonomigruppen ift. redegørelsesskabelon på økonomigruppemøde i august. Sag til K17 i august med årshjul ift. opdatering af data jf. KKRs anbefaling Side 9 af 19 sider

10 Det indstilles: At styregruppen tager orienteringen til efterretning At styregruppen drøfter den videre proces Redegørelsesskabelon eftersendes Det blev betonet at flere initiativer er generelle og ikke møntet på målgrupper og det er derfor relevant at se på den samlede effektivisering og opdele i børn og voksne i stedet for pr. paragraf. Styregruppen besluttede: Opdeling i hovedmålgrupper børn og voksne Indledning omkring kommunernes generelle styringsværktøjer og initiativer Konkretisering ift. børn og konkretisering ift. voksne Opdeling i myndighed og drift Koordination med udsendelse af spørgeskemaer: Forespørgsel om udbud og efterspørgsel da redegørelsen skal ind i den almindelige rammeaftalekadence 5. Takstanalyse budget 2016 og regnskab 2015 Økonomigruppen har udarbejdet Takstanalyse budget 2016 i en begrænset udgave, hvor udviklingen i budgettaksterne og pladstal fra 2015 til 2016 fremlægges. KKR har overfor kommuner og region anbefalet, at budgettaksterne højst må stige med den udmeldte pris- og lønudvikling, der fra 2015 til 2016 er på 1,6 %. Analysen viser, at der er en udvikling i budgettaksterne på 0,15 %, og den udmeldte pris- og lønudvikling er dermed overholdt for region Sjælland samlet set. Der er dog store forskelle kommunerne imellem. Takstanalyse budget 2016 og takstanalyse regnskab 2015 er de sidste som udarbejdes efter den gamle model. Ift. takstanalyse for regnskab 2015 er data indhentet fra kommunerne med deadline for svar 10/8. Det indstilles: At styregruppen tager orienteringen til efterretning Takstanalyse budget 2016 Styregruppen tog analysen til efterretning Styregruppen besluttede at analysen sendes til orientering til K17 og KKR Efterfølgende er Roskildes tal korrigeret, men det ændrer ikke nævneværdigt ved det samlede billede. Den korrigerede analyse viser, at der er en udvikling i budgettaksterne på 0,39 %, og den udmeldte pris- og lønudvikling er dermed overholdt for region Sjælland samlet set. 6. Fremtidige takstanalyser Takstanalyse budget 2017 Side 10 af 19 sider

11 KKR og K17 har ønsket, at der gennemføres nærmere analyser af takster pr. målgruppe frem for på kommuneniveau med henblik på at få mere relevant viden om takstudviklingen og sammenhængen mellem pris, indhold og kvalitet end tidligere takstanalyser har givet mulighed for. I Økonomigruppens analyser bør metode og forudsætninger fremgå eksplicit. Der arbejdes som udgangspunkt med 4-5 målgrupper, hvilket er færre end de oprindeligt 8 foreslåede, da det er væsentligt med målgrupper med en vis volumen. Skal der benchmarkes kommunerne imellem kræver det målgrupper med en vis volumen f.eks. udviklingshæmmede. Ønskes der benchmarking på tværs af regionerne skal man være opmærksom på, om der opgøres på samme måde i de enkelte regioner. En arbejdsgruppe under økonomigruppen har arbejdet med et udkast til, hvordan en takst/økonomianalyse kan se ud fremadrettet. Den nye model drøftes i økonomigruppen den 18. august, hvor det bl.a. skal drøftes, hvilke data de enkelte kommuner har til rådighed og hvad der teknisk og reelt kan lade sig gøre i den enkelte kommune. Forslag om overgang til registrering af udgift pr. bruger betyder, at Region Sjælland ikke længere skal indberette data, da det er betalingskommunen, der står for registreringen. Den nye model forventes iværksat fra takst/økonomianalyse budget 2017 med indberetning fra kommunerne i efteråret, såfremt det er teknisk muligt. Det indstilles: at styregruppen tager orienteringen til efterretning Notat om fremtidige takstanalyser Der arbejdes pt. på administrativt niveau i økonomigruppen på at lave en konkret model for de fremtidige takst/økonomianalyser med målgruppefokus. Økonomigruppen drøfter pt de forskellige problemstillinger der er ved at starte en ny analyse og herunder at kommunerne har forskellige udgangspunkter for at indhente data og at det skal være tydeligt, hvilke data og hvordan der skal indberettes, så der indberettes så ens som muligt. Det er aftalt på sidste økonomigruppemøde 18/8 at hver kommune tester, hvad der kan lade sig gøre ud fra indberetningerne til Danmarks Statistik på området udviklingshæmmede. Styregruppen besluttede: At økonomigruppen skal komme med et færdigt forslag til fremtidig model inden næste styregruppemøde den 7. oktober. Der skal arbejdes med målgrupper. Der skal afleveres både en budget og regnskabsanalyse. 7. Gap-analyse opfølgning på det centrale handicapråds analyse af borgere og sagsbehandleres forskellige opfattelse af sagsbehandlingen. Den 29. april 2016 var udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner i region Sjælland og Regionsråd indenfor områderne Børn og Unge samt voksne handicappede samlet til et temamøde om rammeaftalen på det specialiserede social og undervisningsområde. Brugerorganisationerne fra det regionale dialogforum var ligeledes repræsenteret. Side 11 af 19 sider

12 På mødet var der oplæg fra Det Centrale Handicapråd om oplevelser af sagsbehandlingen på handicapområdet GAP analysen. GAP analysen har følgende konklusioner: 1. Borgerne vurderer sagsbehandlingen lavt på alle parametre, og der er store gaps mellem hhv. borgernes og sagsbehandlerne og ledernes vurderinger 2. Borgere, sagsbehandlere og ledere er enige om, at gensidig tillid, god forberedelse og solidt kendskab til lovgivningen er blandt de vigtigste parametre for en god kontakt i sagsbehandlingen 3. Borgerne oplever ikke, at de har indflydelse på deres situation, og føler ikke, at de bliver hørt i kontakten med kommunen 4. Borgere, som oplever, at sagsbehandlingen er fokuseret på deres individuelle situation, har generelt et mere positivt syn på sagsbehandlingen 5. Der er store forskelle mellem borgernes og de professionelles oplevelse af stemningen i mødet mellem borger og sagsbehandler her er der både en stor andel med meget positive og negative oplevelser 6. Borgerne oplever, at sagsbehandlere har en meget lav grad af viden om deres specifikke handicap 7. Borgere, som opleversagsbehandlere med en højere grad af viden om tilbud og deres specifikke handicap, oplever også at de får en mere skræddersyet rådgivning 8. Lederne vurderer sagsbehandlingen mere positivt end sagsbehandlerne på lidt over halvdelen af parametrene GAP analysen har også været drøftes på det regionale dialogforums møde i maj 2016, hvor der bl.a. var følgende bemærkninger: Undersøgelsen viser 2 verdener, der støder sammen. Det er en vigtig dialog, borgeren må ikke føle sig tabt. Et bud på, hvad der kunne afhjælpe gappet, ville være én indgang, og at der koordineres bedre på tværs internt i kommunerne. Samtidig skal det sikres, at den specialiserede viden indhentes, hvor der er behov. Problemstillingen er i høj grad et anliggende for den enkelte kommune. Styregruppen for rammeaftalen har netop besluttet at iværksætte en undervisningsdag ift. de mest specialiserede tilbud for kommunale sagsbehandlere. Initiativet er et eksempel på, hvordan der i det tværkommunale samarbejde arbejdes med at øge viden om de specialiserede indsatser. Koordinerende sagsbehandlere i kommunerne var et andet bud på, hvordan gappet kunne mindskes. Borgerne/brugernes egen viden bør nyttiggøres. Arbejde med trivselsscore kunne også være et element ift. tidlig indsats. Man drøftede anbefalingerne til hhv. organisationer og kommuner jf. plancherne fra temadagen. Et eksempel på et initiativ i organisationsregi var, at LEV Holbæk har haft afholdt temadag, hvor kommunale ressourcepersoner medvirkede ift. oplysning. Det kunne overvejes at indsamle inspiration fra kommunerne ift. hvad der kan gøres for at mindske gappet og i den forbindelse drøfte temaet årligt. Side 12 af 19 sider

13 Herudover efterspurgte man et bud fra styregruppen for rammeaftalen ift. hvad der evt. kan iværksættes i fællesskab. Rammeaftalesekretariatet har på den baggrund undersøgt to modeller: Klagedrevet Innovation ABC modellen og Styrket borgerkontakt, og udarbejdet vedhæftede notat om de to modeller. Begge modeller ligger stor vægt på hurtig og direkte kontakt med borgeren, og tager oprindelig udgangspunkt i klagesagsbehandling færre klager, kortere sagsbehandlingstid, og større borgertilfredshed er nogle af de parametre, der arbejdes med. Selvom begge modeller har deres udgangspunkt i klager, kan modellerne bruges på andre områder og sammenhænge i forhold til borgerne. Det indstilles at: Styregruppen tager orienteringen til efterretning Styregruppen drøfter hvorvidt der skal arbejdes på tværs i regionen. Styregruppen drøfter den videre proces Notat om klagedrevet innovation og styrket borgerkontakt Det blev drøftet hvad der kan iværksættes i fællesskab og herunder at evt. initiativer vil give positiv dialog og imødegå et behov for drøftelse på tværs. Der var enighed om at der er tale om en fælles problemstilling, men spørgsmålet er om det løses i fællesskab eller mere er et enkeltkommunalt anliggende Der var erfaringer med at forventningsafstemning med borgerne giver nedgang i klager og mindre gap. Det blev fremført at det er en vigtig problemstilling med mulighed for at højne den almindelige anseelse og kvaliteten og det vil opleves meget positivt at kommunerne arbejder med det. Det blev betonet at styregruppen arbejder både med økonomi og kvalitet Styregruppen besluttede: At opfordre alle kommuner til at overveje at anvende de to modeller om hhv. klagedrevet innovation og styrket borgerkontakt At opfordre alle kommuner til at tage det op i deres handicapråd. At der gives en tilbagemelding til KKR dialogforum på deres næste møde. 8. Godkendelse af projekt "Fælles strategi på kommunikationsområdet I forlængelse af fokusområde nr. 4 i Rammeaftalens Udviklingsstrategi for 2016 blev der nedsat en arbejdsgruppe, hvis formål er at udvikle en fælles strategi for kommunikationsområdet. Arbejdsgruppen består af: Udviklingskonsulent Lisbeth Broberg, Slagelse Kommune (projektleder) Centerleder Annette Torp Jensen, VISP Næstved Centerleder Eskild Petersen, SCR Roskilde Centerleder Troels Jensen, CSU Slagelse Leder af Uddannelse og Forebyggelse Mette Hunsdahl, Holbæk Kommune Voksenspecial- og psykiatrichef Lars Aarøe Hansen, Kalundborg Kommune Forstander Per Nielsen, Synscentralen Vordingborg Side 13 af 19 sider

14 Social og Sundhedschef Søren Wollesen, Sorø Kommune Den Administrative styregruppe har anmodet arbejdsgruppen om at belyse følgende som beskrevet i Kommissorium Fælles strategi på kommunikationsområdet 1. Kommunikationscentrenes abonnementer, priser og serviceniveauer med henblik på øget gennemsigtighed. 2. Mulige finansieringsmodeller samt muligheden for en øget fleksibilitet i betalingsaftalerne. 3. Mulighederne for etablering af et udviklingsfællesskab på tværs af kommunikationscentrene. 4. Forsyningssikkerhed med særlig vægt på taleområdet Forslag til projektindhold: Arbejdsgruppen har besluttet at organisere undersøgelsen som et projekt, der består af tre dele: 1. del af projektet. Undersøgelsens første del vil tage afsæt i problemstillingen: Hvilken finansieringsmodel kan bedst forene kommunernes ønske om rationel drift med hensynet til kommunikationscentrenes økonomiske og faglige bæredygtighed? Leverancen i den første del af projektet er: En kortlægning af finansieringsmodeller i de 5 regioner på voksenspecialundervisningsområdet. En analyse af finansieringsmodellernes fordele og ulemper med afsæt i følgende parametre: Forsyningssikkerhed Administrativ enkelhed Omkostningsbevidsthed Transparens 2. del af projektet. Undersøgelsens anden del vil tage afsæt i følgende punkter: I hvilket omfang kan den enkelte kommune få et retvisende billede af sammenhængen mellem det de betaler og de ydelser, de får? I hvilket omfang er det muligt at foretage tværgående sammenligninger af kommunikationscentrenes serviceniveauer i forhold til pris? Leverancen i den anden del af projektet er: En økonomisk analyse af de enkelte centres transparens i kommunernes betalingsaftaler og en sammenligning af serviceniveauer på tværs samt evt. løsningsforslag til ny registreringsmodel. 3. del af projektet. Undersøgelsens tredje del vil tage afsæt i problemstillingen: Hvordan kan et udviklingsfællesskab bedst muligt organiseres til sikring af forsyningssikkerheden i region Sjælland? Definition af forsyningssikkerhed: Bemanding så opgaver kan løses til enhver tid. Side 14 af 19 sider

15 Leverancen i projektets tredje del er: En kortlægning af sårbare specialer som forudsætter en kritisk masse (befolkningsgrundlag), og derfor bør være en del af et fælles fagligt udviklingsfællesskab i region Sjælland. Projektets tre dele skal tilsammen munde ud i en fælles strategi for kommunikationsområdet, som indeholder både løsningsmodeller og anbefalinger til den Administrative styregruppe. Projektets organisation Projektejer: Den administrative styregruppe Projektleder: Lisbeth Broberg Projektgruppe: Se arbejdsgruppens deltagere Reference- og støttegruppe: Økonomigruppen under Rammeaftalen. Arbejdsgruppen indstiller: at den Administrative styregruppe godkender første del af projektet: En kortlægning af finansieringsmodeller i de 5 regioner på voksenspecialundervisningsområdet. En analyse af finansieringsmodellernes fordele og ulemper med afsæt i parametrene: (1) Forsyningssikkerhed, (2) Administrativ enkel, (3) Omkostningsbevidsthed, (4) Transparens. At den Administrative styregruppe godkender anden del af projektet: En økonomisk analyse af de enkelte centres transparens i kommunernes betalingsaftaler og en sammenligning af serviceniveauer på tværs samt evt. løsningsforslag til ny registreringsmodel. At den Administrative styregruppe godkender tredje del af projektet: En kortlægning af sårbare specialer som forudsætter en kritisk masse (befolkningsgrundlag), og derfor bør være en del af et fælles fagligt udviklingsfællesskab. At den Administrative styregruppe godkender projektorganisationen. Kommissorium for fælles strategi på kommunikationsområdet Styregruppen godkendte projektets første, anden og tredje del Greve og Solrød kontaktes ift. at indgå i arbejdsgruppen og herunder kontaktes Greve også ift. assistance med analyse af data 9. Direktørmøde efterår 2016 Der afholdes to direktørmøder årligt i hhv. efteråret og foråret, hvor direktørkredsen på det specialiserede socialområde drøfter aktuelle og konkrete sager. Seneste direktørmøde blev afholdt i april og næste direktørmøde afholdes i efteråret 2016 Følgende temaer foreslås belyst på næste direktørmøde: Rammeaftale 2018 ny proces Tidlig politisk deltagelse og bevågenhed Flerårig strategi for styring af takst og udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde - Økonomiredegørelser fra kommunerne som opfølgning på KORA analyserne jf. KKR's beslutning om årlige redegørelser fra kommunerne Orientering om aktuelle sager og projekter f.eks. Misbrugsprojektet, Socialtilsyn, Markedsmodning mv. Side 15 af 19 sider

16 Det indstilles: At styregruppen tager orienteringen til efterretning At styregruppen drøfter form, indhold og dato for næste direktørmøde i efteråret 2016 Styregruppen besluttede at næste direktørmøde afholdes 7/10 fra Styregruppemødet 7/10 afholdes fra På mødet afsættes 1 time til drøftelse af rammeaftale 2018 ny proces for politisk inddragelse mv. Derudover drøftes flerårig strategi for styring af takst og udgiftsudvikling og herunder opfølgning på KORA analyserne incl. økonomiredegørelser fra kommunerne samt andre aktuelle sager og projekter: misbrug, markedsmodning og tilsyn Sekretariatet indkalder og udarbejder program 10. Socialstyrelsens Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen har netop udgivet en ny forløbsbeskrivelse i regi af den nationale koordinationsstruktur. Forløbsbeskrivelsen handler om rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Forløbsbeskrivelsen indeholder udvalgt viden om virksomme og lovende indsatser, der er centrale for målgruppen - og indeholder Socialstyrelsens anbefalinger til tilrettelæggelsen af indsatserne til borgere i målgruppen. I forløbsbeskrivelsen kommer Socialstyrelsen med anbefalinger til, hvordan kommunerne selv og i samarbejde med andre kommuner eller regioner kan tilrettelægge en rettidig og virkningsfuld indsats til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Der kan bl.a. læses om, hvad der kendetegner målgruppen, hvilke indsatser der er centrale, og hvordan der bedst samarbejdes og koordineres ift. borgerens samlede forløb. Forløbsbeskrivelsen skitserer, hvordan kommunerne bedst kan tilrettelægge forløbet for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Den ramte borger og eventuelle pårørende skal inddrages fra start til slut for at fremme udbyttet af rehabiliteringsindsatsen. Det afgørende for borgerens samlede forløb er, at kombinationen af indsatser og metoder retter sig mod de funktionsnedsættelser og behov, som den enkelte borger har. Der skal ikke kun være fokus på at genoptræne borgerens gangfunktion der skal også være fokus på borgerens håb og drømme for fremtiden altså på det hele menneske. Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen samt relevante bruger- og interesseorganisationer. Forløbsbeskrivelsen er sendt til kommentering hos hjerneskadekoordinatoren i Næstved ift. hvad denne forløbsbeskrivelse kan eller skal give anledning til på tværkommunal basis og ift. regionen. Sekretariatet har på baggrund af hjerneskadekoordinatorens kommentarer udarbejdet vedhæftede korte notat til drøftelse og herunder den videre proces ift. Socialstyrelsen. Det indstilles at: Side 16 af 19 sider

17 Styregruppen tager orienteringen til efterretning Styregruppen drøfter socialstyrelsens forløbsbeskrivelse og notat om forløbsbeskrivelse At notatet bl.a. indgår i den videre dialog med Socialstyrelsen. Forløbsbeskrivelse Notat om forløbsbeskrivelse. Styregruppen besluttede at sagen drøftes på dialogmøde med Socialstyrelsen 7/11 og på næste møde i KKR koordinationsforum. Notatet kvalificeres og kvalitetscheckes i styregruppen som melder tilbage 11. Information fra Departementet i Grønland om nye kontaktinfo. Der er pr. 21/7 modtaget brev fra Departementet i Grønland med information til alle samarbejdspartnere i sociale sager, hvor grønlandske borgere anbringes eller hjemtages fra Danmark. I forbindelse med at opgaverne i departementets afdeling i Grønlands Repræsentation, København er ved at blive flyttet til departementet i Nuuk, fremsender departementet nye kontaktinfo. Det indstilles at styregruppen tager orienteringen til efterretning Brev fra departementet i Grønland modtaget 21/7 12. Ændring af tilbud og målgruppe i botilbuddet Minibo, Holbæk Kommune Følgende er modtaget fra Holbæk 6/7 og videresendt til styregruppen Udvalget Uddannelse og Job i Holbæk Kommune har på sit møde i juni måned 2016 besluttet at ændre tilbud og målgruppe i botilbuddet Minibo. Tilbuddet ophæves i tilbudsportalen og den sociale rammeaftale i Region Sjælland med virkning fra den 1. august Ændringen vil i praksis ikke få betydning for andre kommuner, da der kun er beboere fra Holbæk Kommune på bostedet. Beskrivelse af ændring Minibo er i dag et midlertidigt botilbud (Servicelovens 107) til unge mellem år med plads til seks beboere. Udvalget Uddannelse og job har besluttet en ændret anvendelse af Minibo, da botilbuddet i dag ikke er hensigtsmæssigt. Tilbuddet er for begrænset, når det handler om støtte til uddannelse for de svageste, og for omfattende (og for dyrt) for de bedste unge i målgruppen. Anvendelsen af Minibo vil derfor blive ændret, så der i stedet etableres Side 17 af 19 sider

18 studieboliger med individuel støtte til uddannelse i særligt tilrettelagte forløb og almindelig dagligdags levevis (Servicelovens 85). Det indstilles: At styregruppen tager orienteringen til efterretning Brev fra Holbæk 6/ Sager hvor kommuner kun selv køber pladser behøver ikke at blive taget op i styregruppen 13. Nyt fra K17 K17 har afholdt møde 27/ jf. vedhæftede referat i bilag. Det indstilles: At styregruppen tager orienteringen til efterretning. Referat af møde i K17, 27/ Nyt fra KKR KKR Dialogforum har afholdt møde 31/5 og KKR Sjælland har afholdt møde 13/ jf. referater i bilag. Det indstilles: At styregruppen tager orienteringen til efterretning Referat af møde i KKR Dialogforum 31/ Referat af møde i KKR Sjælland 13/ Nyt fra netværksgrupperne Der vil på mødet blive givet en orientering Side 18 af 19 sider

19 Det indstilles: At styregruppen tager orienteringen til efterretning. Referat fra møde i Voksne Handicappede Referat fra møde i Netværksgruppen Børn og Unge Referat fra møde i netværksgruppen Voksne Sindslidende Dagsorden til møde i Økonomigruppen. 16. Nyt fra sekretariatet - Tovholderorganisering, sekretariatsorganisering og finansiering/budget Tovholderorganiseringen er ændret så Inger Marie Vynne fra Lejre og Søren Bonde fra Guldborgsund samt Jane Wiis fra Slagelse er K17s tovholdere ift. Rammeaftalen på specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Sekretariatsorganisering er drøftet på K17 møde 27/5 og på møde i KKR 13/6 som har besluttet at der skal laves et servicetjek af fælles sekretariater/samarbejder, særligt med henblik på at vurdere fordele og ulemper ved at samlokalisere sekretariaterne/samarbejderne. KKR tiltrådte 13/6 K17s indstilling fra 27/5 om omprioritering af ressourcer, hvor rammeaftalesekretariats budget reduceres med årligt. Orientering: Ift. tovholderorganisering blev det på møde 17/8 aftalt, at møderne mellem K17 tovholderne og styregruppens formandskab er det centrale i koordinationen og kontakten med styregruppen. K17 repræsentanterne koordinerer med styregruppens formandskab og deltager som udgangspunkt deltager i 1 styregruppemøde om året(maj mødet hvor rammeaftalen behandles) samt efter behov/aftale. K17 repræsentanterne er derfor CC på styregruppemødedagsordener med undtagelse af det årlige møde der deltages i og evt. anden aftalt deltagelse Fremadrettet lægger sekretariatet alle mødebilag på hjemmesiden 17. Evt. Der afholdes temadag 4/11 i Roskilde med deling af viden fra de mest specialiserede tilbud Næste møde 7. oktober i Næstved Side 19 af 19 sider

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2017 Ledelsesresume Udviklingsstrategi og Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland 1 Resume: De 17

Læs mere

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015 Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar 2016 Årsrapport 2015 Udvikling, efterspørgsel og kapacitet i region Sjælland på voksenspecialundervisningsområde Resumé Klyngerne på voksenspecialundervisningsområdet

Læs mere

Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde Rammeaftale 2018 og 2019 Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland? Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde Rammeaftale 2018 Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland? FREDAG D. 7. APRIL 2017 Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede

Læs mere

SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER. v. Rammeaftale Sjælland

SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER. v. Rammeaftale Sjælland SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER v. Rammeaftale Sjælland Socialstyrelsens centrale udmeldinger Baggrund: I forbindelse med evalueringen af kommunalreformen fik Socialstyrelsen kompetence til at udsende

Læs mere

Ad dagsordenspunk 1. STU - Ungdomsuddannelse til unge med særligt

Ad dagsordenspunk 1. STU - Ungdomsuddannelse til unge med særligt N OTAT KKR S J Æ L L A N D Referat fra møde i dialogforum KKR Sjælland den 23. september 2014 Mødested: Solrød Kommune, Solrød Center 1, mødelokale 125, 2680 Solrød Deltagere: DH: Lene Danielsen, Morten

Læs mere

Referat for møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 18.november 2015

Referat for møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 18.november 2015 Referat for møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 18.november 2015 Mødested: Faxe Kommune Præstøvej 78 i Faxe Mødelokale: Mødelokale 2 Tlf. Marieke Klauder Sandvad (51434256) Tidspunkt: 9.00 12.00 Afbud:

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE v. Rammeaftale Sjælland National koordinationsstruktur: Socialstyrelsens rolle og centrale udmeldinger Socialstyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2014 fra Netværket for Økonomi

Årsrapport 2014 fra Netværket for Økonomi Årsrapport 2014 fra Netværket for Økonomi www.rs17.dk Baggrund: Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har besluttet at nedsætte en række permanente netværksgrupper, 1) Børn og Unge, 2) Voksne handicappede,

Læs mere

Misbrugsprojektet R A M M E A F T A L E N I D I R E K T Ø R M Ø D E 20. N O V E M B E R 2 0 1 5

Misbrugsprojektet R A M M E A F T A L E N I D I R E K T Ø R M Ø D E 20. N O V E M B E R 2 0 1 5 Misbrugsprojektet R A M M E A F T A L E N I REGION SJÆLLAND D I R E K T Ø R M Ø D E 20. N O V E M B E R 2 0 1 5 Misbrug i Danmark ALKOHOL Næsten 600.000 har et skadeligt alkoholforbrug 140.000 egentlig

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens Barfoed,

Læs mere

Workshop om samarbejde ift. borgere med svære spiseforstyrrelser

Workshop om samarbejde ift. borgere med svære spiseforstyrrelser Workshop om samarbejde ift. borgere med svære spiseforstyrrelser INDLEDNING: FORMÅL NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR CENTRALE UDMELDINGER PROGRAM Workshoppens formål Behandling af Socialstyrelsens centrale

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2017 Ledelsesresume Udviklingsstrategi og Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland 1 Resume: De 17

Læs mere

Netværksgruppen Voksenspecialundervisning December Årsrapport Udvikling og kapacitet i region Sjælland på voksenspecialundervisningsområde

Netværksgruppen Voksenspecialundervisning December Årsrapport Udvikling og kapacitet i region Sjælland på voksenspecialundervisningsområde Netværksgruppen Voksenspecialundervisning December 2013 Årsrapport 2013 Udvikling og kapacitet i region Sjælland på voksenspecialundervisningsområde Indhold 1. Resumé... 3 2. Indledning... 4 3. Kommissorium...

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Referat. Mødeforum Styregruppen for Rammeaftale Sjælland. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 7/ Tid Kl

Referat. Mødeforum Styregruppen for Rammeaftale Sjælland. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 7/ Tid Kl Referat Mødeforum Styregruppen for Rammeaftale Sjælland Sagsnr 2016-5 Dokumentnr. 2016-5 Mødedato 7/10-2016 Tid Kl. 8.30-10 Sted Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Roskilde - Mødelokale 2 Deltagere

Læs mere

Referat. Mødeforum Styregruppen for Rammeaftale Sjælland. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 2/ Tid Kl. 9-12

Referat. Mødeforum Styregruppen for Rammeaftale Sjælland. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 2/ Tid Kl. 9-12 Referat Mødeforum Styregruppen for Rammeaftale Sjælland Sagsnr 2016-3 Dokumentnr. 2016-3 Mødedato 2/5-2016 Tid Kl. 9-12 Sted Næstved Kommune, Teatergade 8, 4700 Næstved Mødelokale 8 Deltagere Bruno Lind

Læs mere

Pladstal. Region Sjælland. Kilde: Takstanalyse 931 (14%) 75 (1%)

Pladstal. Region Sjælland. Kilde: Takstanalyse 931 (14%) 75 (1%) Pladstal UDVIKLING I PLADSTAL I REGION SJÆLLAND PLADSTAL FORDELT PÅ DRIFTSHERRER 2016 7.800 7.600 7.400 560 (8%) 153 (2%) 613 (9%) 75 (1%) 267 (4%) Region Sjælland 931 (14%) 7.200 279 (4%) 151 (2%) 280

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS National koordinationsstruktur I Regeringen vil: Etablere en ny dialogbaseret national koordinationsstruktur for den

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund og status 2013/14 Fokusområde i rammeaftale 2012, 2013

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat af Temamøde på ViSP d. 29. april 2015 kl 13-15

Referat af Temamøde på ViSP d. 29. april 2015 kl 13-15 Referat af Temamøde på ViSP d. 29. april 2015 kl 13-15 Deltagere: Faxe Kommune: Nadja Thurø, bestyrelsesmedlem Kirsten Jacobsen, direktør Kasper Sonne, centerchef Guldborgsund Kommune: Lene Hatt, bestyrelsesmedlem

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Dagsorden for møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 20. januar 2014

Dagsorden for møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 20. januar 2014 Dagsorden for møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 20. januar 2014 Mødested: Næstved Kommune Dagsordenspunkt Bemærkning Forventet tid Referat 1. Godkendelse af Dagsorden og referat vedhæftet 5 minutter

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010 Sagsnr.: 2010-9207 Dokumentnr.: 2010-62362 Dato: 12-02-2010 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Møde i KKR Sjrelland den (4/3 Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget 2010 - Opdateret notat per

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

REFERAT. Netværksgruppe Socialpsykiatri. Specialområdet

REFERAT. Netværksgruppe Socialpsykiatri. Specialområdet REFERAT MØDE DEN 22.05.2012 Netværksgruppe Socialpsykiatri. Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 29-05-2012 2007-5997 2012-108929 Deltagere Søren Palshøj Guldborgsund, Dan Nielsen

Læs mere

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund N OTAT KKR HOVEDSTADEN Regionalt Dialogforum den 16. april 2015 Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund Deltagerliste Steen Christiansen,

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger NOTAT- MAJ 2014 Omstilling af det specialiserede voksenområde (handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger Omstilling af det specialiserede

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Direktørmøde - Rammeaftale Sjælland 5. maj 2017 kl

Direktørmøde - Rammeaftale Sjælland 5. maj 2017 kl Direktørmøde - Rammeaftale Sjælland 5. maj 2017 kl. 9.00-11.00 9.00 Velkomst og indledning v/bruno Lind, Styregruppen 9.05 Siden sidst v/ Styregruppen Rammeaftale Sjælland m.v. Nyt fra Koordinationsforum

Læs mere

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk.

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk. Handicaprådet Beslutningsprotokol 11-02-2016 16:00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Politikermøde Rammeaftale Sjælland 29. april 2016 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Camilla T. Dalsgaard 2 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere

Læs mere

Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2017 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Referat af møde i Netværksgruppe for Voksne handicappede 19.april 2016

Referat af møde i Netværksgruppe for Voksne handicappede 19.april 2016 Referat af møde i Netværksgruppe for Voksne handicappede 19.april 2016 Mødested: Næstved Kommune Teatergade 8, 4700 Næstved Mødelokale 4 Tlf. Povl Skov (25450946) Tidspunkt: 9.00 12.00 Afbud: Anna Røder,

Læs mere

Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Møde i KKR den 14. november 2014

Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Møde i KKR den 14. november 2014 Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark Møde i KKR den 14. november 2014 Overordnede scenarier 1. Kommunerne overtager alle Region Syddanmarks sociale tilbud. 2. Kommunerne overtager

Læs mere

Den nationale koordinationsstruktur. Det Faglige Råds årsrapport 2016

Den nationale koordinationsstruktur. Det Faglige Råds årsrapport 2016 Den nationale koordinationsstruktur Det Faglige Råds årsrapport 2016 Indholdsfortegnelse 1. Det Faglige Råd... 3 2. Aktiviteter i 2016... 4 2.1 Centrale udmeldinger... 4 2.2 Forløbsbeskrivelser... 5 2.3

Læs mere

Referat. Mødeforum Styregruppen for Rammeaftale Sjælland. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 17/ Tid Kl. 9-12

Referat. Mødeforum Styregruppen for Rammeaftale Sjælland. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 17/ Tid Kl. 9-12 Referat Mødeforum Styregruppen for Rammeaftale Sjælland Sagsnr 2017-2 Dokumentnr. 2017-2 Mødedato 17/3-2017 Tid Kl. 9-12 Sted Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved - Mødelokale 3 Deltagere Bruno

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Referat. Mødeforum Styregruppen for Rammeaftale Sjælland. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 8/ Tid Kl. 9-12

Referat. Mødeforum Styregruppen for Rammeaftale Sjælland. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 8/ Tid Kl. 9-12 Referat Mødeforum Styregruppen for Rammeaftale Sjælland Sagsnr 2016-1 Dokumentnr. 2016-1 Mødedato 8/1-2016 Tid Kl. 9-12 Sted Næstved Kommune, Teatergade 8, 4700 Næstved Mødelokale 8 Deltagere Bruno Lind

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Pladstal. Region Sjælland. Kilde: Takstanalyse 931 (14%) 75 (1%)

Pladstal. Region Sjælland. Kilde: Takstanalyse 931 (14%) 75 (1%) Pladstal UDVIKLING I PLADSTAL I REGION SJÆLLAND PLADSTAL FORDELT PÅ DRIFTSHERRER 2016 7.800 7.600 7.400 560 (8%) 153 (2%) 613 (9%) 75 (1%) 267 (4%) Sjælland 931 (14%) 7.200 279 (4%) 151 (2%) 280 (4%) 7.000

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Notat Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket (Kd-net) i den midtjyske region har på sit møde

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum Hovedstaden 16. november

Referat Regionalt Dialogforum Hovedstaden 16. november Referat Regionalt Dialogforum Hovedstaden 16. november 2015 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske Handicaporganisationer

Læs mere

K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S Æ R F O R A N S T A L T N I N G E R T I L B Ø R N O G U N G E

K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S Æ R F O R A N S T A L T N I N G E R T I L B Ø R N O G U N G E K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S Æ R F O R A N S T A L T N I N G E R T I L B Ø R N O G U N G E D E C E M B E R 2 0 1 1 Revideret den 20. december 2011 Baggrund Socialministeren

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 23. november 2016

Referat Regionalt Dialogforum 23. november 2016 Referat Regionalt Dialogforum 23. november 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 Indhold Indledning...3 Overordnetambition...4 TemaerogprocesseriUdviklingsstrategien...5 Ministertema:Udviklingenibrugenafdeforskelligeformerforfamilieplejeanbringelser...5 Analyse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Udviklingsstrategi sammenfatning

Udviklingsstrategi sammenfatning Click here to enter text. Udviklingsstratgei 2013 - sammenfatning Til Kopi til Fra KDK / KKR Sekretariat for rammeaftaler 27-02-2012 Sagsnr./Dok.nr. 2011-20535 / 2012-69524 Udviklingsstrategi 2013 - sammenfatning

Læs mere

V/ Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen

V/ Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen Kort intro til: * Status arbejdet m. de mest specialiserede tilbud * Familieplejeanbringelser * Senhjerneskadeområdet * Udviklingsstrategi 2015 * Takster analyse og anbefaling V/ Vicekommunaldirektør Mogens

Læs mere

Referat af møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 18. marts 2014

Referat af møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 18. marts 2014 Referat af møde i Netværksgruppe for Voksenhandicap 18. marts 2014 Mødested: Greve Kommune Aktivhuset Freya Freyas Kvarter 44.1.6 2670 Greve 9.00 11.45 Forplejning morgenmad og kaffe Dagsordenspunkt Bemærkning

Læs mere

Dagsorden. Mødeforum Styregruppen for Rammeaftale Sjælland. Sagsnr 2015-5 Dokumentnr. 2015-5. Mødedato 9/10-2015 Tid Kl. 9-12

Dagsorden. Mødeforum Styregruppen for Rammeaftale Sjælland. Sagsnr 2015-5 Dokumentnr. 2015-5. Mødedato 9/10-2015 Tid Kl. 9-12 Dagsorden Mødeforum Styregruppen for Rammeaftale Sjælland Sagsnr 2015-5 Dokumentnr. 2015-5 Mødedato 9/10-2015 Tid Kl. 9-12 Sted Roskilde Kommune, Rådhusbuen, 4000 Roskilde Mødelokale 2A Deltagere Bruno

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

POLITISK TEMADAG - VISIONER FOR DET FÆLLESKOMMUNALE SAMARBEJDE. 28. april 2017 kl Musikkens Hus, Aalborg

POLITISK TEMADAG - VISIONER FOR DET FÆLLESKOMMUNALE SAMARBEJDE. 28. april 2017 kl Musikkens Hus, Aalborg POLITISK TEMADAG - VISIONER FOR DET FÆLLESKOMMUNALE SAMARBEJDE Rammeaftalen 2018 Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede socialområde i Nordjylland? 28. april 2017 kl. 11.30-15.00 Musikkens Hus,

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs:

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs: NOTAT Til Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget Kopi Fra Emne Team Tværs Team Tværs-samarbejdet I marts 2014 blev Notat vedr. forstærket indsats for unge mellem

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Orientering fra formanden... 29 019. Orientering fra administrationen...

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2011 K K R S J Æ L L A N D Dato: 24. august 2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 1 Indledning Socialstyrelsen

Læs mere