Branchevejledning. intern. færdsel. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchevejledning. intern. færdsel. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros"

Transkript

1 Branchevejledning intern færdsel Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 branchevejledning intern færdsel Indledning Mange ulykker sker i forbindelse med intern transport og det er ofte alvorlige ulykker. Den interne transport er al den færdsel, der foregår på virksomhedens område både gående og kørende og både indendørs og udendørs. Ved mange af ulykkerne er det en anden person, end føreren af transportmidlet, der kommer til skade. Det gælder f.eks., når en medarbejder hjælper til eller bare færdes der, hvor transporten foregår. Manglende adskillelse mellem gående og kørende transport er en af de væsentligste årsager til ulykker. En anden hyppig årsag til ulykker er gods, der vælter eller falder ned fra højden. Ofte skyldes det måden transportmidlet føres på, eller måden godset er læsset på. Gående færdsel kan både være virksomhedens egne medarbejdere, gæster og udefra kommende personer f.eks. chauffører, håndværkere og servicefunktioner, der skal have adgang til virksomheden. Den kørende færdsel kan være alt fra lastbiler til el-heste herunder forskellige former for selvkørende materiel til brug for transport af varer og materialer inden for virksomhedens område. Indhold Reglerne... 1 Sammenblanding af kørende og gående færdsel... 2 Sikkerhed i åbninger... 2 Sikre køre- og gangveje... 3 Gods der flyttes maskinelt i mere end 2 meters højde... 5 Eksterne... 5 Hvad gør man?... 7 Adresser... 9 Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet branchevejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros anvender brugernes bedømmelse af materialerne til at blive bedre. Materialerne evalueres i en vis periode efter deres offentliggørelse. Alle kan bidrage til evalueringen på hjemmesiden

3 1 Reglerne Arbejdsgiver har hovedansvaret for, at reglerne om intern transport på lagre og vareterminaler efterleves. rådgivning om tilrettelæggelse af hensigtsmæssig intern færdsel på virksomheder, hvor de to ovennævnte aktiviteter foregår. Arbejdstilsynets vejledning om forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder, beskriver, hvordan arbejdsmiljøloven regulerer de to områder: 1. Kørende trafik blandet med faste arbejdspladser eller gående trafik 2. Gods som flyttes maskinelt i mere end to meters højde på steder, hvor der samtidigt færdes personer. Hvis andre ud over virksomhedens egne ansatte har fri adgang til virksomhedens transport områder, er færdselsloven som hovedregel gældende. Der skal udarbejdes interne færdselsregler. De interne færdselsregler kan f.eks. fortælle, hvor man må gå og opholde sig, mens godset håndteres. Det kan ske enten ved skiltning eller ved fysisk at spærre for trafikken. Det kan også omfatte vigepligtsregler og hastighedsregulering. Arbejdstilsynet kan give påbud, hvis den interne færdsel vurderes at udgøre en risiko for sikkerheden. Arbejdstilsynet kan i den forbindelse give påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver til Sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med køre- og gangvejene bør jævnligt revurderes og indgå som et fast punkt i virksomhedens egenkontrol f.eks. i forbindelse med sikkerhedsrunderinger. Passiv sikkerhed Afmærkning og skiltning Ensrettet færdsel Udsyn ved krydsende færdsel Bakke kamera eller bakke alarmer. Aktiv sikkerhed Færdselsregler og viden herom Uddannelse og instruktion af førere Vedligeholdelse af veje, køretøjer og sikkerhedsforanstaltninger. Kultur Prioritering af passiv og aktiv sikkerhed også når der travlt Der reageres, når farlige forhold opstår.

4 2 branchevejledning intern færdsel Sammenblanding af kørende og gående færdsel Regler om intern transport, hvor kørende trafik blandes med faste arbejdssteder eller gående trafik, kræver, at der er opmærksomhed på: klare markeringer krydsende færdsel adgang til områder, hvor køretøjer bakker dårligt udsyn og overblik hensigtsmæssig og forsvarlig kørsel instruktion renhold, ryddelighed og vedligehold. Kørende og gående færdsel skal så vidt muligt holdes adskilt. Adskillelsen mellem gang- og køreveje kan f.eks. markeres med striber på gulvene eller ved at forhøje gangvejene i forhold til kørevejene. Gangarealer bør være tilstrækkeligt brede til, at gående kan færdes uhindret. Afstribningen skal være tydelig således, at den respekteres, og ikke blokeres af oplagring eller henstillet gods. Køreveje skal være placeret i passende afstand fra døre, porte og gående færdsel. De steder, hvor der ofte er gående personer og samtidig kørende trafik, bør der opsættes personrækværk. Det er f.eks. steder som ud/indgang fra lagerkontoret, kaffestuen, mellemgangen og døre mellem forskellige dele af lageret. Opsætning af personrækværk sikrer, at man ikke kan gå direkte ud i den kørende trafik. Ved smalle passager kan det ligeledes være nødvendigt at etablere et rækværk mellem den kørende og gående trafik. En tommelfingerregel er, at gangveje med megen og modsatrettet gående færdsel bør være mindst 1,2-1,5 m brede, så to personer frit kan passere hinanden. Det er vigtigt for sikkerheden, at transportvejene for kørende trafik har passende bredder. Kravene til bredden af transportvejen afhænger bl.a. af det, der skal transporteres, transportudstyret, og om der er modkørende trafik. Som udgangspunkt bør der være cm friplads på begge sider af godset, der transporteres. Ved passage af døre og portåbninger bør der være mindst 20 cm friplads mellem godset og karmene, så passagen kan ske uhindret. Sikkerhed i åbninger Hvor selvkørende arbejdsredskaber skal passere gennem åbninger, og hvor der kan forekomme gående trafik, skal der være mindst 50 cm sikkerhedsafstand. Er dette ikke muligt, skal det sikres, at gående og kørende trafik ikke samtidig passerer gennem åbningen. Det kan for eksempel være ved at skilte tydeligt om, hvem der har vigepligten og sikre gode oversigtsforhold.

5 3 Sikre køre- og gangveje Køre- og gangvejene skal være stabile uden huller og ujævnheder. Køre- og gangvejene skal holdes fri for generende genstande så som gods, paller, emballage og andre hjælpemidler. Affald skal fjernes omgående. Snore, plastbånd, tape, ståltråd mm. giver let skader på køretøjer, forlænger bremselængden og øger risikoen for snubleulykker. Køre- og gangveje må ikke være glatte. Specielt ramper er farlige, hvis de er glatte. Spildte væsker, pulver eller lignende skal derfor fjernes omgående. Hvor der arbejdes i et vådt miljø, hvor færdselsvejene konstant er våde, skal underlag, køretøjernes hjul og fodtøj være udformet til at forhindre, at køretøjer eller medarbejdere skrider. For udendørs køre- og gangveje gælder samme forhold som indendørs, dog skal køre- og gangvejene også være lette at rydde for sne og is. Hvis der forekommer niveauforskelle i køre- og gangveje, skal de markeres f.eks. med en gul stribe i gulvet. Afmærkningen på gulvet er med til at skabe god orden og sikre gående færdsel mod påkørsel.

6 4 branchevejledning intern færdsel Det er vigtigt med tydelig afmærkning af gangveje. Husk opmærkninger og piktogrammer skal vedligeholdes, når de bliver utydelige. Hvor gangvejen passerer sluser, kan man med fordel gøre den bredere, hvis det er muligt. Alternativt kan man lave blokering og skiltning, begge løsninger nedsætter risiko for påkørsel og øger opmærksomheden. Der skal monteres spejle eller andre muligheder for at orientere sig, hvor indretningen af køre- eller færdselsveje indebærer risiko for ulykker, fordi de er uoverskuelige ved sving o.l.

7 5 Gods der flyttes maskinelt i mere end 2 meters højde Når der sker transport af gods i mere end 2 meters højde, skal der være klare regler for adfærd og sikkerhedsafstande eller f.eks. etableres afgrænsninger af, hvor den gående færdsel kan ske på en sikker måde. Man skal være særlig opmærksom på, at sikkerhedsafstanden til den gående færdsel i høj grad afhænger af løftehøjden. Det kræver opmærksomhed på: klare markeringer af hvor personer ikke må færdes hvor der kan være risiko for nedstyrtning eller nedstyrtende genstande, sikres området ved afspærring, indhegning eller overdækning brug af kraner udsyn og overblik opstilling og opbevaring af gods emballering af gods lovpligtige uddannelser lovpligtige eftersyn. Drøft i arbejdsmiljøorganisationen, hvilken løsning, der er mest hensigtsmæssig for jer. Eksterne Chauffører og andre personer, der kommer udefra, kan have en betydning for sikkerheden på arbejdspladsen. Det kan f.eks. have betydning for, hvor hurtigt man kører indenfor virksomhedens område. Det kan også spille en rolle, at eksterne personer forstår og efterlever virksomhedens arbejdsmiljøpolitik, og at virksomhedens egne medarbejdere er opmærksomme på, at eksterne personer kan være mere uopmærksomme. Virksomheden skal derfor tage passende forholdsregler for at sikre, at medarbejdere fra fremmede virksomheder, der arbejder inden for virksomhedens område, informeres om og følger virksomhedens regler for intern færdsel. Personer, der kommer udefra, har pligt til at rette sig efter de regler, der gælder på virksomheden. Dette kan I bedst håndtere ved at lade reglerne indgå i aftalerne med de eksterne virksomheder, f.eks. ved at udforme skriftlige retningslinjer for færdsel, kørsel, arbejde mv. på virksomhedens område. Det bør også aftales, hvem der skal påtale overtrædelser, og hvilken konsekvens en overtrædelse har. Som i alle andre tilfælde er det vigtigt, at påtale og konsekvens føres ud i livet, da reaktionerne ellers vil miste sin effekt. Hvis man ved, at arbejdspladsen vil få besøg af flersprogede gæster, er det vigtigt at kunne informere dem på et sprog, de forstår. Husk, hvis skriftlige anvisninger står alene og ikke følges op af f.eks. kontrol eller dialog, har de ofte en begrænset effekt.

8 6 branchevejledning intern færdsel En grossistvirksomhed har lavet et opslag til chauffører fra andre virksomheder. Opslaget informerer bl.a. om, at der skal anvendes sikkerhedssko og hjelm. Chaufføren kan afvises, hvis han ikke følger reglerne. På et stållager oplevede man, at sikkerheden i forbindelse med eksterne håndværkeres arbejdsopgaver ikke altid var i top. F.eks. var håndværkere i to tilfælde ved at vælte med en lift. For at sikre at eksterne firmaer overholder sikkerhedsreglerne, har man derfor udarbejdet en introduktion, som firmaer skal underskrive, før deres ansatte kommer ind og arbejder på virksomheden. Et lager havde særlige udfordringer med chauffører fra eksterne transportører. Man har derfor lavet en folder på flere sprog, hvor færdselsreglerne på virksomhedens område beskrives. Folderen får chaufførerne udleveret, når de tjekker ind. Virksomheden har endvidere skiltet med hastighedsbegrænsning etc. Velkommen til Logistikcentret Vores vision er ingen arbejdsulykker sikkerhed er også dit ansvar Vi ønsker at sikre vores gæster, derfor har vi enkelte sikkerhedsregler, som skal overholdes: Der skal benyttes orange sikkerhedsvest (vores medarbejdere har grønne veste) og sikkerhedssko ved færdsel i driften Gangzoner, markeret med gult skal respekteres Det er ikke tilladt at færdes uden følgeskab i driften Såfremt du ønsker at ryge, henvises til vores rygezoner Beredskabsplan vi har en lille folder, som vi anbefaler, at du læser Evakuering besøgsansvarlig vil udpege eller være evakueringsleder for dig.

9 7 Hvordan gør man? Når den interne færdsel planlægges skal arbejdsmiljøorganisationen inddrages for at sikre, der ikke er unødvendige ulykkesrisici. 1. Start med at skabe et overblik over virksomheden. Grundlaget for vurderingen bør være en oversigtstegning over virksomheden, som både viser forholdene indendørs og udendørs. På tegningen skal der være indtegnet: Lager- og arbejdsrum med angivelse af alle faste arbejdspladser etc. Gang- og parkeringsarealer samt adgange til offentlige køreveje. 2. Marker al færdsel på tegningerne - vælg en farve til hver type færdsel så I får et godt overblik. Undersøg hvilke færdselstyper I har, og om de skal placeres som gående eller kørende. Hvis I f.eks. har en medarbejder, der arbejder med en palleløfter, skal I beslutte, om denne defineres som gående eller kørende færdsel. Indenfor er det f.eks., hvor der er: trucks, palleløftere, kraner gående til og fra forskellige afdelinger, ud og ind af porte, til og fra forskellige maskiner mv. Udenfor er det f.eks., hvor der er: gående cykler, knallerter, personbiler, varevogne og lastbiler. 3. Tegningen er et godt hjælpeværktøj til at finde de problematiske områder. Synliggør de steder, hvor der er problemer, f.eks. områder med sammenblanding af gående og kørende færdsel. Tag udgangspunkt i, at de interne færdselsregler både skal give sikkerhed, en effektiv drift og være logiske og lette at følge. Tegningen kan også bruges til at finde ud af, om der er færdselsveje, som er helt unødvendige eller uhensigtsmæssige i forhold til den transport, der er brug for. Arbejdet med at få tilrettelagt den interne transport kan samtidig anvendes til optimering af logistikken på virksomheden. Gå derefter en tur gennem hele virksomheden og gennemgå færdselsvejene i praksis ud fra tegningen. Så får I en detailviden om den kortlagte færdsel. Inddrag kollegerne i de enkelte afdelinger, de kan kommentere og bidrage til, at kortlægningen bliver nøjagtig og omfatter alle typer af transport. 4. Prioriter derefter problemområderne og nummerér dem til en handlingsplan. Find løsninger til problemområderne. Gennemgå færdselsvejene igen og snak om mulige løsninger i detaljer. Udarbejd et oplæg til en løsning for hele virksomheden. Før løsningerne gøres permanente er det en god idé at afprøve løsningerne. Midlertidige løsninger kan være markeringer med tape eller opmærkningsbånd på de områder, der skal afprøves. Lad prøvemarkeringerne sidde i 14 dage, og lad medarbejderne kommentere på opstillingerne. Medarbejdernes kommentarer kan medvirke til, at markeringerne flyttes eller ændres. Efter prøveperioden besluttes det i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, hvilke løsninger der skal etableres permanent. Stil krav til løsningernes holdbarhed overfor leverandøren. Løsningerne etableres dvs. påmaling af markeringer, opsætning af skilte, lys, porte, bomme mv. Markeringernes holdbarhed er vigtig i forhold til, hvor meget truckkørsel der er på området, hvordan der gøres rent, og hvilke rengøringsmidler der bruges.

10 8 branchevejledning intern færdsel Når løsningerne er etableret, skal medarbejderne informeres og instrueres om de valgte løsninger. Instruktionen skal omhandle: Hvilke løsninger der er valgt, og hvor de er etableret på virksomheden Hvad de nye skilte, lyd- og lyssignaler betyder. Informationerne kan gives på personalemøder, ved opslag eller ved skriftlige informationsmaterialer som f.eks. pjecer. Det kan være en god idé, at udarbejde et sæt færdselsregler for den interne transport. Når det bliver hverdag er det vigtigt, at de retningslinjer, der er lagt for transporten, forstås og følges af alle medarbejdere og besøgende. Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter skal i det daglige fungere som gode rollemodeller og minde kollegerne om, hvis reglerne ikke bliver overholdt. På nogle virksomheder kan det være nødvendigt at indføre en påtale eller alvorligere konsekvenser, hvis retningslinjerne ikke overholdes. Et centrallager inddrager arbejdsmiljøorganisationen ved planlægning af ændringer på lagerets indretning. Det er f.eks. ved flytning af reoler. Arbejdsmiljøorganisationen vurderer forslag til den nye indretning på en plantegning og tager bl.a. stilling til om oversigtsforholdene vil være forsvarlige, om bredden på køre- og gangvejene gør det muligt at kunne færdes og manøvrere uden fare for påkørsler, om der vil opstå knudepunkter, der fordrer, at der skal etableres ensrettet kørsel. Vurderinger der skal tage højde for ulykkesfarer og sikre færrest mulige gener i logistikken på lageret. På et stållager vurderede man, at trafikintensiteten øgede risikoen for ulykker. Det er derfor besluttet, at der ikke må komme lastbiler i læssehallen efter kl. 14, hvor der køres særligt meget med trucks. En vareterminal oplevede et fald i ulykkestallet, da de flyttede ind i et lager med større arealer. De vurderer, at pladsforholdene især har nedbragt antallet af farlige situationer ved kørsel.

11 Adresser Branchevejledningen kan downloades fra Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Tlf.: Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S Tlf.: Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf.: Branchevejledningen kan købes gennem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Layout: Søren Sørensens Tegnestue 1. udgave, 2014 ISBN nr Vare nr

12

Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Små lagre Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Indledning Indhold side Denne vejledning er skrevet for at forene regler og vejledninger med den virkelighed og hverdag, de ansatte i butikker

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING INDHOLD Forord................................................ 1 Belastning

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND INDHOLD Indledning.................................. 1 Transport og adgangsveje....................

Læs mere

Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker. Fra UPS til OBS

Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker. Fra UPS til OBS Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker Fra UPS til OBS Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail:

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Hvornår bliver det for tungt?... 5 3.1 Tunge løft og bæringer... 5 3.2 Træk og skub... 6 3.3 Arbejdsstillinger

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM BUSSER I RUTEKØRSEL. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM BUSSER I RUTEKØRSEL. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM BUSSER I RUTEKØRSEL Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM BUSSER I RUTEKØRSEL INDLEDNING Såvel ved indkøb af nye busser som ved vurdering og justering af busser,

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i dambrug Arbejdsmiljø i dambrug Indhold Forord... 4 Kolofon... 4 Vejledningens opbygning... 5 Overordnede regler i Arbejdsmiljøloven...5 Formelle lovkrav...5 Materielle lovkrav det faktiske arbejdsmiljø...5 Overordnede

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen Røveri i butikker Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen BAR Handel Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branche arbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet.

Læs mere