Møde nr.: 21 Mødedato: 20. oktober 2009 Fraværende: Torkild Skifter Mødetid: :05 Mødested: Mødelokale 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde nr.: 21 Mødedato: 20. oktober 2009 Fraværende: Torkild Skifter Mødetid: :05 Mødested: Mødelokale 1"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 21 Mødedato: 20. oktober 2009 Fraværende: Torkild Skifter Mødetid: :05 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 31. august ØK Foreløbig lånemulighed vedrørende ØK Udviklingen i gælds- og obligationsporteføljen Redegørelse til det politiske niveau 4 ØK Sygefraværsstatistik ØK Teknisk Kollegium i Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 2, blok K - godkendelse af skema B 6 TM Kirkebakken 2, nedrivning 7 TM A/S for Vand og Spildevand - åbningsbalance, 10 årigt budget, takstfastsættelse 8 TM Jordflytningsregulativ for Horsens Kommune (2009) 9 BØ Takst 2010 for tilsyn med private opholdssteder og botilbud 10 BØ Børneudvalgets budgetopfølgning pr. 31. august KU Kulturudvalgets budgetopfølgning pr. 31. august VOK Udvalget for Voksenservices budgetopfølgning pr. 31. august SU Udvalget for Sundhedsfremmes budgetopfølgning pr. 31. august 2009 Lukket dagsorden 14 ØK Orienteringssag

2 Side 2/28 1 ØK Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 31. august Resumé Det skattefinansierede driftsområde viser mindreudgifter for de rammebelagte udgifter på 13,8 mio. kr. og merudgifter på de ikke rammebelagt på 4,4 mio. kr. Anlæg viser mindreindtægter på netto 37,1 mio. kr. Mindreudgifter på renter på udgør 4,4 mio. kr. og merindtægt på tilskud og udligning vedrørende midtvejsregulering på 36,4 mio. kr. I alt netto på Økonomiudvalgets område -13,1 mio. kr. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives tillægsbevillinger til drift 2009 på netto -9,4 mio. kr. 2. der gives tillægsbevillinger til anlæg på netto 37,1 mio. kr. 3. der gives tillægsbevillinger til renter og finansiering på i alt -40,8 mio. kr. 4. netto merindtægt på 13,1 mio. kr. tilføres likvide aktiver. Beslutning Sagsfremstilling På Økonomiudvalgets område viser budgetopfølgningen pr. 31/8-2009, følgende afvigelser i forhold til korrigeret budget 2009: Skattefinansieret drift: Rammebelagt: Kollektiv trafik, busdrift, mindreudgifter pga. nedsættelse af reguleringssats samt regulering af ,0 Barselspulje, forventede merudgifter, er indarbejdet i budget 2010 ved tekn.korr. 1,3 Pulje vedrørende uansøgt afsked, forventede merudgifter 2,5 Forsikringer, opsparing fra tidligere år -12,0 Bygavnlige formål, ej anvendt disponeret P-overskud -1,6 Økonomiudvalget i alt -13,8 Øvrige områder Tjenestemandspensioner, større tilgang end forudsat, er indarbejdet i budget 2010 ved tekn.korr. Lægeeerklæringer vedrørende borgere, merudgifter pga. behandling af stigning i antal sager vedrørende sygedagpenge, fleksjob, pensioner 1,7 2,7

3 m.m. Side 3/28 Økonomiudvalget i alt 4,4 Skattefinansieret drift i alt -9,4 Anlæg Økonomiudvalget Boligjord, mindre salgsindtægter 48,0 Industrijord, forøgede salgsindtægter -9,0 Diverse bygninger, merindtægter -1,9 Anlæg i alt 37,1 Renter og finansiering Renter vedrørende forsyningsvirksomheder, netto mindreindtægter 8,1 Renter i øvrigt, netto mindreudgift -12,5 Midtvejsregulering 2009: Ordinær fordeling -29,3 Fordelt efter overførselsudgifter -6,6 Ø-tilskud -0,4 Renter og finansiering i alt -40,8 Økonomiudvalgets område i alt -13,1 Midtvejsreguleringen, ordinær fordeling, vedrører merudgifter for lovændringer, som for størstedelens vedkommende er indarbejdet de forskellige udvalgs budgetopfølgninger med 3,2 mio. kr. Resten vedrører det specialiserede socialområde med ca. 12 mio. kr., Regulering 2008 af kommunal medfinansiering på sundhedsområdet på -5,7 mio. kr. og budgetgaranti med ca. 18 mio. kr. Budgetopfølgningen viser samlet et mindreforbrug på Økonomiudvalgets område på 13,1 mio. kr. Det foreslås, at der gives tillægsbevillinger i henhold til ovenstående specifikationer, og at nettomerindtægten tilføres likvide aktiver.

4 Side 4/28 2 ØK Foreløbig lånemulighed vedrørende Resumé Foreløbig lånemulighed vedrørende 2009 på i alt 89,4 mio. kr. samt forhøjelse af trækningsretten til 300 mio. kr. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der optages stående lån vedrørende jordforsyningen på 39 mio. kr. 2. der optages med løbetid på 25 år på 50,4 mio. kr. 3. trækningsretten på driftskontoen i banken forhøjes til 300 mio. kr. Beslutning Sagsfremstilling Horsens Kommune har i 2009 finansieret 39 mio. kr. af kassen, vedrørende arealerhvervelserne på jordforsyning, som kan lånefinansieres. Lånebekendtgørelsen giver mulighed for låneadgang på 85 % af udgiften til erhvervelse af landbrugsjord, gartneri og planteskoler m.m. til jordforsyning. Lånet skal afdrages i takt med at jorden bliver solgt, hvorfor det vil være mest hensigtsmæssig med et stående lån vedrørende jordforsyningen. Herudover giver lånebekendtgørelsen og bevilligede lånedispensationer følgende låneadgang: Særlige lånepulje, der er forbeholdt skoleinvesteringer på Ordinære lånepulje (forudsætter forbrug på 161,4 mio. til daginstitutioner, veje og trafiksikkerhed, ældreområdet og restfinansiering folkeskoleområdet) 1,2 mio. kr. 25,6 mio. kr. Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2009 på 22,4 mio. Lånedispensationer i alt Byfornyelse m.m. Låneadgang i øvrigt i ,4 mio. kr. 39,2 mio. kr. 11,2 mio. kr. 50,4 mio. kr.

5 Side 5/28 Lånemulighed er under forudsætning af betingelserne i dispensationerne overholdes og forbruget under Byfornyelse m.m. kommer til at svare til budgettet. Byrådet har den 27. marts 2007 godkendt en trækningsret på driftskontoen i banken på 200 mio. kr. Trækningsretten bruges hovedsageligt i forbindelse med månedsskiftet, hvor udgifterne til f.eks. lønninger afholdes den sidste bankdag i måneden, hvorimod forskudsrefusioner bliver indsat den 2. måneden. Trækningsretten på 200 mio. kr. vil fremover være i underkanten i de få dage henover månedsskiftet. En forhøjelse af trækningsretten vil derfor medføre en større fleksibilitet i forhold til likviditetsstyringen herunder administration af vores værdipapirer.

6 Side 6/28 3 ØK Udviklingen i gælds- og obligationsporteføljen Redegørelse til det politiske niveau Resumé Orientering om udviklingen pr Sagen afgøres af udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. redegørelsen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Sagsfremstilling I overensstemmelse med Finansiel Politik for Horsens Kommune orienteres økonomiudvalget om omlægninger o.l., der er gennemført i medfør af denne politik. Lån, hvor der anvendes finansielle instrumenter, er fordelt på henholdsvis valuta, fast og variabelt forrentet lån i denne tabel pr I mio. kr. DKK CHF EUR Samlet Fast 569,4 569,4 Variabel 7,6 413,5 159,9 581,0 I alt 577,0 413,5 159, ,4 Procentfordeling DKK CHF EUR Samlet Fast Variabel I alt NB: Lån til ældreboliger og selvejende institutioner er ikke omfattet. Renterisikoen imødegået ved at vi ligger uændret med 51 % i variabel forrentede og 49 % i fastforrentet lån.

7 Side 7/28 Valutarisikoen imødegået ved at vi ligger med 50 % af lånene i danske kroner, 14 % i EUR, hvor der pt. er en rentebesparelse på ca. 0,8 procentpoint (EUR og den danske krone er tæt bundet til i valutapolitikken ERM2 -fastkurspolitikken). Herudover ligger 36 % i CHF - kursen er pt. 4,90 kr. - valutarisikoen modsvares af en rentebesparelse på pt. ca. 1,3 procentpoint. På aktivsiden var formueplejen(obligationer m.m.) samlet i 2 banker. Formue og afkast er opgjort pr : I mio. kr. Bank 1 Bank 2 Samlet Danske obligationer 222,6 63,4 49,4 335,4 Obligationer i nye markeder 15,7 4,7 20,4 High Yield obligationer 12,2 4,5 16,7 Aktier 27,2 3,7 30,9 Kontanter 1,5 0,1 0,3 1,9 I alt 279,2 63,5 62,6 405,3 Afkast i perioden ,10 % 5,43 % 9,81 % 8,63 % (NB: Afkastrapporter ligger på sagen). (Af de samlede depoter på 405,3 mio. kr. udgør deponeringen 65,2 mio. kr.). Afkastet i perioden har været fint med et *)nettoafkast på 38,2 mio. kr. *) Nettoafkastet = (realiserede og urealiserede gevinst/tab, renter, udbytter og gebyrer) Den positive udvikling skyldes generelt set, at der har der været positivt afkast på alle ovennævnte typer af papirer. Det anbefales, at vi ikke realiserer vores depoter på nuværende niveau.

8 Side 8/28 4 ØK Sygefraværsstatistik Resumé Udviklingen af det samlede sygefravær blandt medarbejderne i Horsens Kommune viser efter 3. kvartal af 2009 et fald i antallet af sygedage med ca dage, sammenlignet med 3. kvartal i Udviklingen i sygefraværet er opgjort på direktørområderne, og status efter 3. kvartal i 2009 er sammenlignet med 3. kvartal i Indstilling Direktionen indstiller, at 1. orienteringen om udviklingen af det samlede sygefravær efter 3. kvartal af 2009, tages til efterretning 2. orienteringen om udviklingen inden for direktørområderne, tages til efterretning Beslutning Sagsfremstilling Økonomiudvalget blev på mødet den 17. februar 2009 orienteret om udviklingen i sygefraværet fra 2007 til Udviklingen viste, at det samlede sygefravær fra 2007 til 2008 faldt med 0,5 % fra 6,62 % til 6,15 %. Udviklingen af sygefraværet blandt medarbejderne i hele Horsens Kommune efter 3. kvartal 2009 er nu opgjort, og viser et fald i antallet af sygedage med ca dage, sammenlignet med 3. kvartal i Der er gennemført 14 kurser for ledere i håndteringen af det sygefraværskoncept i løbet af 2009, og derudover har sygefraværsmodellen været præsenteret for ledere, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter på 6 kick-off møder. Implementeringen af det nye sygefraværskoncept sker løbende for de forskellige arbejdsenheder i kommunen i løbet af Starttidspunkterne for de forskellige arbejdsenheder har været forskellige i løbet af året. Pr. 1. januar 2010 er alle arbejdsenheder overgået til det nye koncept, hvorfor den endelige effekt at det nye sygefraværskoncept først vil vise sig i løbet af Horsens Kommune får pr. 1. november 2009 Kommunedata systemet Opus Overblik, der er et statistik værktøj. Det vil betyde, at en retvisende benchmarking med Randers Kommune

9 Side 9/28 vil kunne ske ud fra sammenlignelige tal i det nye år, idet Randers Kommune også anvender systemet. Bilag Udvikling sygefravær 3. kvat. 2009

10 Side 10/28 5 ØK Teknisk Kollegium i Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 2, blok K - godkendelse af skema B Resumé Teknisk Kollegium i Horsens fremsender anmodning om godkendelse af skema B vedrørende ombygning af blok K, beliggende Chr. M. Østergaards Vej 2. K-blokken er opført i 1960 og er en 3 etagers bygning med i alt 72 enkeltværelser, hvor to værelser deler entre og toilet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. renoveringen af blok K med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelse af et støttet realkreditlån på kr. til delvis finansiering af udgifterne med 83,32 % kommunegaranti, svarende til kr., godkendes 3. ydelsesstøtte til renoveringsarbejder, jfr. almenboliglovens 100, stk. 4 godkendes. Det første år udgør kommunens andel af ydelsesstøtten kr. 4. der garanteres for eventuelle underskud på ungdomsboligernes fremtidige drift, jfr. almenboliglovens 100, og 5. huslejens størrelse godkendes. Beslutning Sagsfremstilling Teknisk Kollegium i Horsens har den 1. oktober 2009 fremsendt anmodning om godkendelse af skema B vedrørende ombygning af blok K, beliggende Chr. M. Østergaards Vej 2, og støtte til renovering efter almenboliglovens 100. K-blokken er opført i 1960 og er en 3 etagers bygning med i alt 72 enkeltværelser, hvor to værelser deler entre og toilet. Herudover er der fælles køkken og badefaciliteter. Horsens Byråd godkendte den 24. marts 2009 skema A for renoveringen af K-blokken, beliggende Chr. M. Østergaards Vej 2. Værelserne er på ca. 14 m 2 og indretningen er utidssvarende. Bebyggelsen med 72 værelser ønskes ombygget til og 2- værelses lejligheder, hver med eget bad/toilet og køkken. Boligernes areal vil variere fra 32 m 2 til 48 m 2. Bruttoboligarealet udgør i alt m 2.

11 Side 11/28 Sagen har været behandlet tidligere og institutionen har fået godkendt skema A ved byrådsmøde den 22. maj 2007 og fået godkendt skema B ved byrådsmøde den 18. december På det tidspunkt opstod et akut behov for boliger til uddannelsessøgende og Teknisk Kollegium besluttede, at udsætte ombygningen, indtil der var etableret et antal nye ungdomsboliger og skema B godkendelsen blev derfor ikke udnyttet. Der er nu skabt mulighed for ombygningen og institutionen ønsker derfor at byggesagen bliver genoptaget med det samme antal boliger og det samme areal, kun med de ændringer, at der etableres lidt flere parkeringspladser og der tages hensyn til det nye Bygningsreglement, BR08. Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 2,081 mio. kr., håndværkerudgifterne til 20,911 mio. kr. og øvrige omkostninger til 5,282 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 28,274 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er faldet med 2,968 mio. kr. i forhold til skema A. Licitationsformen er fagentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Renovering af blok K Inkl. moms Inkl. moms Anskaffelsessum Støttet lån garanti, sikkerhed Ydelsesstøtte 1.år Kommunens andel 1.år Ombygningen er beregnet til at koste 28,274 mio. kr., svarende til kr./m 2. Maksimumsbeløbet ved nybyggeri er kr./m 2. Når der er tale om ombygning af egen bygning, fradrages der sædvanligvis 16 % i maksimumsbeløbet, da der ikke skal ske erhvervelse af ejendom. Maksimumsbeløbet bliver således kr./m 2. Udgiften finansieres primært ved optagelse af et realkreditlån på 27,364 mio. kr. De resterende kr. finansierer institutionen selv med henlæggelser. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 83,32 %, som svarer til kr. Ifølge oplysninger fra realkreditinstituttet udgør den samlede ydelse på lånet i det første år kr. Låntager skal det første år betale den del af ydelserne på lånet som svarer til 2,15 % p.a. af byggeudgiften (ekskl. gebyr), svarende til kr. og de følgende år reguleres betalingen med 75 % af inflationen. Kommunen kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til udbedring af byggeskader og større ekstraordinære renoveringsarbejder, herunder modernisering samt til energibesparende foranstaltninger i ungdomsboliger. Ombygning og renovering efter almenboliglovens 100 indebærer, at der fra statens side gives ydelsesstøtte, som svarer til forskellen mellem de samlede ydelser på lånet og låntagers betaling.

12 Side 12/28 Ydelsesstøtten udgør i det første år kr. Kommunen skal godtgøre staten 20 % af ydelsesstøtten, svarende til kr., jfr. almenboliglovens 100, stk. 4. Huslejen forventes at blive mellem kr./md. og kr./md., afhængig af boligstørrelse. Antallet af ungdomsboliger efter renoveringen er 51, men med mulighed for sengepladser til omkring 80 studerende. Teknisk Kollegium har gennem mange år haft fuldt udlejet og institutionen vurderer, at der heller ikke vil opstå udlejningsproblemer fremover. I forbindelse med godkendelse af ombygningen efter 100 indestår kommunalbestyrelsen for eventuelle underskud på ungdomsboligernes fremtidige drift. Underskud kan dækkes ved ydelse af rentefri lån. Sådanne lån skal afdrages, når driften tillader det. En godkendelse af ombygningen efter 100 indebærer, at Kommunen garanterer for lejeindtægten. Dette betyder, at der kan blive tale om en årlig udgift på ca. 1,677 mio. kr., beregnet på baggrund af et boligareal på m 2, hvis ingen af ungdomsboligerne i blok K udlejes. Institutionen har oplyst, at lejestatistikken viser en ledighed på 0,8 %. Dette svarer til et tab på kr. pr. år.

13 Side 13/28 6 TM Kirkebakken 2, nedrivning Resumé Der er søgt om nedrivning af en gammel bindingsværksbygning fra 1825, som er nærmeste nabo til Hatting kirke. Bygningen er registreret med middel bevaringsværdi. Horsens Museum og Nationalmuseet har udtalt, at de finder nedrivning af bygningen uhensigtsmæssig, da den har en historisk betydning for byen. Ansøger fastholder sin ansøgning. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der nedlægges 14-forbud med efterfølgende udarbejdelse af lokalplan til bevarelse af bygningen. Tidligere beslutning Teknik- og Miljøudvalget den /16:00:40 Sagens behandling udsattes. Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Teknik- og Miljøudvalget den 7. oktober 2009 kl Beslutning Sagsfremstilling Hatting menighedsråd, som er ejer af den omtalte bygning, ønsker denne nedrevet, dels da de ikke har behov for bygningen, og dels da bygningen har behov for renovering. Horsens Museum og Nationalmuseet har den opfattelse, at bygningen bidrager væsentligt til kulturmiljøet i Hatting. Uden en bygning på dette sted vil de kirkenære omgivelser let komme til at fremstå sterile. Denne bygning er den eneste bevarede bindingsværksbygning i kirkens nærmeste omgivelser. Desuden har bygningen den mest synlige beliggenhed i hele Hatting. Horsens Museum, Nationalmuseet samt Kulturarvsstyrelsen opfordrer på baggrund af bygningens beliggenhed og kulturhistoriske betydning til yderligere at undersøge muligheden for istandsættelse.

14 Side 14/28 Teknik- og Miljøudvalget udsatte den 11. august 2009 sagen. Teknik og Miljø har modtaget vedlagte brev af 16. september 2009 fra interesserede købere af bygningen. Udvalgsformand og direktør har den 30. september 2009 holdt møde med Hatting Menighedsråd og besigtiget bygningen. Bilag Kirkebakken 2, fotos Anmodning om udsættelse af nedrivningstilladelse

15 Side 15/28 7 TM A/S for Vand og Spildevand - åbningsbalance, 10 årigt budget, takstfastsættelse Resumé Godkendelse af takster for Vand og Spildevand pr. 1. januar Indstilling Direktionen indstiller, at 1. taksterne for 2010 for Vand og Spildevand godkendes. Tidligere beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 7. oktober 2009 kl Beslutning Sagsfremstilling 1. januar 2010 omdannes Vand og Spildevand til et kommunalt A/S jævnfør Vandsektorloven, som blev vedtaget den 28. maj I samarbejde med revisionsfirmaet Ernst & Young er der udarbejdet et foreløbigt budget for for henholdsvis Vand og Spildevand. Med udgangspunkt i budgettet er der regnet med uændrede takster kun reguleret med almindelig prisfremskrivning. Taksterne fremgår af vedhæftede bilag. På Vands område er hele prisfremskrivningen i lighed med de seneste år lagt på den variable afgift, mens den faste afgift er holdt i ro. Dette gøres i et forsøg på at få forbrugerne til at spare på vandet jævnfør incitamentet i Vandforsyningsloven, og fordi den faste afgift i forvejen er meget høj. Bilag Budgetterne fremsendes elektronisk mandag den 19. oktober 2009 inden kl. 12:00. Takster for Vand og Spildevand 2010

16 Side 16/28 8 TM Jordflytningsregulativ for Horsens Kommune (2009) Resumé Den 1. januar 2008 skete der en ændring i jordforureningsloven. Ændringen betyder, at alle byzonearealer er klassificeret som områder, der kan være lettere forurenet (områdeklassificeret). Alle jordflytninger i byzone skal derfor anmeldes til kommunen. Kommunen kan i et regulativ undtage og inddrage områder i byzonen for områdeklassificeringen ud fra kendskab til historisk arealanvendelse, forureningsforhold m.m. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forslag til regulativ med bilag godkendes. 2. Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage ændringer i regulativet, herunder eventuelle ændringer til anmeldeskemaet samt ændringer af kortbilag, når disse er begrundet i ændret byzoneafgrænsning eller andre forhold, der begrunder ændret afgrænsning af områdeklassificeringen. Tidligere beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 7. oktober 2009 kl Beslutning Sagsfremstilling Den 1. januar 2008 skete der en ændring i jordforureningsloven. Ændringen betyder, at alle byzonearealer er klassificeret som områder, der kan være lettere forurenet. Alle jordflytninger i byzone skal derfor anmeldes til kommunen senest 4 uger før flytningen. Jorden kan dog flyttes straks, hvis den flyttes til et godkendt modtageanlæg. Jorden skal bortskaffes som lettere forurenet jord, og der er krav om analyse af jorden. Jordmængder mindre end 1 m3 er undtaget for analysepligt, når jorden afleveres på et godkendt modtageanlæg. Kommunen kan i et regulativ undtage og inddrage områder i byzone for områdeklassificeringen ud fra kendskab til historisk arealanvendelse, forureningsforhold

17 m.m. Der henvises til vedlagte bilag 1, hvor Teknik og Miljøs forslag til ændringer i områdeklassificeringen er beskrevet. Side 17/28 Kommunen skal udarbejde et regulativ med et skema til brug for anmeldelse af jordflytning. Miljøstyrelsen har sammen med KL udarbejdet et skema, der kan benyttes. Desuden er udviklet et nyt digitalt webbaseret anmeldesystem (JordWeb), som kommunen har anvendt siden Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til et samlet regulativ for områdeklassificering og jordflytning. Forslaget er baseret på et forslag til regulativ fra Miljøstyrelsen og er vedlagt som bilag 2. Formålet med regulativet er at: 1. undtage og inddrage områder fra/i områdeklassificeringen. 2. fastlægge et skema til brug for anmeldelse af jordflytning Regulativet vil skulle revideres løbende, idet: Kommunen kan få ny viden om lettere jordforurening. Flere kriterier kan vurderes i forbindelse med undtagelse/inddragelse af områder. Områdeklassificeringen omfatter ifølge lovgivningen den til enhver tid gældende byzone, dvs. nyudlagte byområder vil som udgangspunkt være klassificeret, med mindre kommunen løbende udtager disse. Efter regulativets politiske behandling vil det skulle offentliggøres. Bestemmelserne om anmeldeskemaet kan herefter først træde i kraft en måned efter vedtagelsen. Bestemmelserne om områdeklassificeringen skal i offentlig høring i 4 uger inden endelig vedtagelse. Endelig ikrafttræden af regulativet som helhed kan derfor forventes pr. 20. januar Information om emnet vil blive offentliggjort i ugeaviserne og på kommunens hjemmeside. Det foreslås, at Teknik og Miljø bemyndiges til at vedtage ændringer til regulativet, herunder eventuelle ændringer til anmeldeskemaet samt ændringer af kortbilag, når disse er begrundet i ændret byzoneafgrænsning (nye udstykninger) eller andre forhold, der begrunder ændrede afgrænsninger af områdeklassificeringen. Bilag Bilag 1 Baggrundsnotat om undtaget og inddraget områder.pdf Bilag 2 jordflytningsregulativ for Horsens Kommune.pdf

18 Side 18/28 9 BØ Takst 2010 for tilsyn med private opholdssteder og botilbud Resumé Børn og Unge fremsender takster for det kommunale driftsorienterede tilsyn med private opholdssteder og botilbud for Taksterne er beregnet i henhold til Servicelovens bestemmelser. Tilsynsudgiften afholdes af opholdsstederne og botilbuddene og indgår i den samlede betaling for brug af tilbuddet, og udgiften afholdes dermed endeligt af den visiterende kommune. Til orientering kan det oplyses, at de bevillingsmæssige konsekvenser for 2009 behandles i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2009, og at de bevillingsmæssige konsekvenser for 2010 behandles i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. tilsynstaksterne for private opholdssteder og botilbud for 2010 godkendes. Tidligere beslutning Børneudvalget den 5. oktober 2009 kl I afsnittet: "Det skal bemærkes, at" ændres første bullet til:. det er ikke endeligt godkendt, at opholdsstedet Lærken udvider antallet af pladser fra 6 til 7 pr. 1. januar Ansøgningen om udvidelser af antallet af pladser behandles i forbindelse med godkendelsen af opholdsstedets budget for Hvis der fortsættes med 6 pladser, vil taksten være kr. i Beslutning

19 Sagsfremstilling Side 19/28 I henhold til Servicelovens bestemmelse om "opkrævning af betaling for kommunens driftsorienterede tilsyn med private opholdssteder for børn og unge samt botilbud for voksne" har Børn og Unge beregnet tilsynstakster gældende for Taksterne er beregnet med udgangspunkt i den model for beregning af tilsynstakst, som Byrådet godkendte på mødet den 16. december Beregningen er foretaget med udgangspunkt i de gennemsnitlige omkostninger ved gennemførelse af tilsynene og afholdes af de tilbud, som er omfattet af tilsynet. Tilsynsudgiften afholdes af opholdsstederne, og botilbuddene og indgår i den samlede betaling for brug af tilbuddet, og udgiften afholdes dermed endeligt af den visiterende kommune. I henhold til lovgivningen skal tilsynstaksterne godkendes af Byrådet. Børn og Unge fremsender hermed de beregnede takster for 2010 til godkendelse. Tilsynstakst 2010: Antal pladser Tilsynstakst 2010 Opholdssteder: Lærken kr. Boller Skov kr. Aktiv Ungdomsudvikling kr. Østerhov kr. Arnhøjgård kr. Herkules kr. Skibsprojekt: Sky Dancer kr. Botilbud: Anemonegården kr. Udebo kr. Det skal bemærkes, at det ikke er endeligt godkendt, at opholdsstedet Lærken udvider antallet af pladser fra 6 til 7 pr. 1. januar Ansøgningen om udvidelse af antallet af pladser behandles i forbindelse med godkendelsen af opholdsstedets budget for Hvis der fortsættes med 6 pladser, vil taksten være kr. i der først skal føres tilsyn med opholdsstedet Herkules, når godkendelsen træder i kraft, det vil sige, når betingelserne for undervisningsoverenskomsten er opfyldt. der først skal føres tilsyn med botilbuddet Udebo, når tilbuddet er godkendt. Det forventes, at der fremsendes ansøgning om godkendelse til Børneudvalget inden udgangen af Bilag Tilsynstakst 2010

20 Side 20/28 10 BØ Børneudvalgets budgetopfølgning pr. 31. august Resumé Den centrale budgetafdeling har i brev af den 8. september 2009 anmodet udvalgene om at udarbejde totale budgetopfølgninger for alle udgiftsområder (rammestyrede og øvrige områder). Børn og Unge har udarbejdet budgetopfølgningen pr. 31. august 2009 for Børneudvalgets område. Budgetopfølgningen viser, at der forventes budgetoverholdelse på de rammestyrede områder og et merforbrug på de ikke-rammebelagte områder. Budgetopfølgningen er fremsendt til den centrale økonomifunktion, Budgetafdelingen, der samler udvalgenes budgetopfølgninger og sammenskriver disse. Herefter videresender Budgetafdelingen en samlet budgetopfølgning for Horsens Kommune til Økonomiudvalg og Byråd ultimo oktober Indstilling Direktionen indstiller, at 1. budgetopfølgningen pr. 31. august 2009 tages til efterretning. 2. Børneudvalget fremsender ansøgning om tillægsbevilling på ikke-rammebelagte områder på kr. i 2009 finansieret af likvide aktiver. Tidligere beslutning Børneudvalget den 5. oktober 2009 kl Indstillingen tiltrådt. Beslutning Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2009 på Børneudvalgets område udviste et forventet merforbrug på 7,581 mio. kr. på de rammestyrede områder og et merforbrug på 28,962 mio. kr. på det ikke rammebelagte område.

21 Side 21/28 Børn og Unge har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2009, der vedlægges sagen som bilag. Byrådet bevilgede den 25. august 2009 i alt 7,581 mio. kr. til dækning af merforbruget på de rammestyrede område. Der blev ikke givet tillægsbevilling til det ikke rammebelagte område. Det blev dog besluttet, at Økonomiudvalget vil tage stilling til eventuel tilpasning af budget 2009, når udvalget har udarbejdet forslag til budget Budgetopfølgningen pr. 31. august 2009 viser, at der forventes budgetoverholdelse på de rammestyrede områder. På ikke rammebelagte områder forventes der på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. august 2009 fortsat et merudgiftsbehov på 28,962 mio. kr. Dette merudgiftsbehov vedrører primært anbringelser og forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Der vil tidligst fra 2010 kunne implementeres en praksisændring, der sigter mod at bringe udgifterne på niveau med budgettet. Som følge heraf fremsendes ansøgning om tillægsbevilling til Byrådet godkendte den 25. august 2009 overordnede principper for Horsens Kommunes strategiske ageren på området for udsatte børn og unge inden for hvilke, Børn og Unge bemyndiges til at ændre den eksisterende anbringelsespraksis og dermed sikre langsigtet budgetmæssig rammeoverholdelse. På Økonomiudvalgets budgetkonference for Byrådet den september 2009 blev forslag til konkrete handlinger til imødegåelse af udgiftsstigningerne på handicapområdet samt foranstaltninger for børn og unge drøftet. Bilag Børneudvalg budgetopfølgning pr

22 Side 22/28 11 KU Kulturudvalgets budgetopfølgning pr. 31. august Resumé I henhold til "Overordnede principper for økonomistyring i den nye Horsens Kommune" dateret 12. januar 2006 foretages der budgetopfølgning på alle udgiftsområder 2 gange årligt - pr. 30. april og 31. august. Budgetopfølgningerne udarbejdes med forventet regnskab Indstilling Direktionen indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutning Kulturudvalget den 8. oktober 2009 kl Beslutning Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling Kulturafdelingen har i samarbejde med institutionslederne foretaget budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsområdet. Budgetopfølgningen er udarbejdet med forventet regnskab 2009 ultimo august. Samlet set forventes det fortsat, at området kan overholde budgettet for 2009, idet der må påregnes at blive flyttet beløb mellem de forskellige områder, samt at der overføres negative beløb til afvikling i 2010 og følgende år. Talmateriale og Kulturafdelingens bemærkninger fremgår af vedhæftede bilag. Bilag Brev til Budgetafdelingen om budgetopfølgning pr

23 12 VOK Udvalget for Voksenservices budgetopfølgning pr. 31. august Resumé Side 23/28 Der er afleveret udvidet budgetopfølgning pr. 30. april 2009 som udviste et samlet underskud på kr. Den udvidede budgetopfølgning pr. 31. august 2009 udviser et underskud på kr. Forskellen mellem budgetopfølgningerne kan delvis tilskrives ændringer forårsaget af lovændringer vedtaget efter budgetvedtagelsen af budget kr. og rettelse vedr. overførsel mellem år på kr. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Udvalget tager resultatet af opfølgningen pr. 31. august 2009 til efterretning. 2. Der søges om tillægsbevilling i overensstemmelse med resultatet af budgetopfølgningen. Tidligere beslutning Udvalget for Voksenservice den 7. oktober 2009 kl Vedtaget som indstillet. Der blev udleveret rettet bilag. Ulrik Kragh deltog ikke i mødet. Beslutning Sagsfremstilling Der skal udarbejdes udvidet budgetopfølgning for alle udgiftsområder 2 gange årligt - pr. 30. april og 31. august. På Udvalget for Voksenservices område udviser budgetopfølgningen et forventet forbrug i forhold til budget 2009 på 32,9 mio. kr. Der er udarbejdet en intern analyse for at udrede årsagerne til den ekstraordinære stigning på det specialiserede handicapområde.

24 Budgetopfølgningen er fremsendt til Budgetafdelingen med forbehold for Udvalget for Voksenservices behandling af sagen. Side 24/28 Voksen og Sundhed gennemgår resultatet på mødet. Bilag Bilag vedr. budgetopfølgningen pr. 31. august udgave

25 13 SU Udvalget for Sundhedsfremmes budgetopfølgning pr. 31. august Resumé Side 25/28 Sammenlægningsudvalget vedtog den 28. marts 2006 Overordnede principper for økonomistyring i den nye Horsens Kommune. Af afsnittet om budgetopfølgning fremgår, at der gennemføres 2 årlige budgetopfølgninger og månedlige check af udviklingen i forbruget. Totale budgetopfølgninger for alle udgiftsområder (rammestyrede, og øvrige områder) med forventet regnskab udarbejdes 2 gange årligt pr. 30. april og 31. august. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. budgetopfølgningen pr. 31. august 2009 tages til efterretning. Tidligere beslutning Udvalget for Sundhedsfremme den 24. september 2009 kl Vedtaget som indstillet. Charlotte Juhl Andersen, Ulrik Kragh, Hans Bang-Hansen og Jytte Holm deltog ikke i mødet. Lisbeth Skibsted deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling Af de overordnede principper for økonomistyring, skal årligt gennemføres to budgetopfølgninger. Udvidet budgetopfølgning (rammestyrede og øvrige områder) er foretaget pr. 31. august Nedenfor er i hovedtal opsummeret forbrug pr. 31. august 2009, forventet regnskab 2009 sammenholdt med korrigeret budget 2009.

26 Ikke rammebelagte udgifter Medfinansiering sygehus- Budget 2009 inkl. tillægsbevillinger Forbrug pr. 31. august måneder Forventet Regnskab 2009 Side 26/28 Afvigelse sektoren Stationær somatik kr kr kr. 0 kr. Ambulant somatik kr kr kr. 0 kr. Stationær psykiatri kr kr kr. 0 kr. Ambulant psykiatri kr kr kr. 0 kr. Genoptræning under indlæggelse kr kr kr. 0 kr. I alt sygehuse kr kr kr. 0 kr. Medfinansiering praksis- 6 måneder sektoren Speciallæge kr kr kr. 0 kr. Almen læge kr kr kr. 0 kr. Tandlæge kr kr kr. 0 kr. Fysioterapi kr kr kr. 0 kr. Fodterapi kr kr kr. 0 kr. Kiropraktor kr kr kr. 0 kr. Psykolog kr kr kr. 0 kr. I alt Praksissektoren kr kr kr. 0 kr. I alt medfinansiering kr kr kr. 0 kr. Genoptræning Ambulant specialiseret kr kr kr. 0 kr. genoptræning Kommunal genoptræning kr kr kr. 0 kr. Privatpraktiserende fysioterapeuter kr kr kr. 0 kr. Befordring kr kr kr. 0 kr. I alt genoptræning kr kr kr. 0 kr.

27 Side 27/28 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut mv kr kr kr kr. Andre sundhedsudgifter Kommunale udgifter til hospice-ophold kr kr kr. 0 kr. Plejetakst for færdigbehandlede patienter kr kr kr. 0 kr. I alt andre sundhedsudgifter kr kr kr. 0 kr. I alt kr kr kr kr. Rammebelagte udgifter Sundhedsfremme og forebyggelse kr kr kr. 0 kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Opgørelsen er baseret på betalinger til regionen for 7 måneder for sygehussektoren og for 6 måneder for praksissektoren. Forbruget resten af året, set i forhold til forbrugsudviklingen tidligere år, vurderes, at kunne holdes indenfor budgettet. Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut mv. Betaling til regionen for vederlagsfri fysioterapi har i de første otte måneder af 2009 beløbet sig til en gennemsnitlig udgift pr. måned på kr. Hvorledes udgiften vil udvikle sig resten af året er der ikke erfaringstal for, men det skønnes, at udgiften for hele 2009 maksimalt vil beløbe sig til 8,0 mio. kr., hvorved der fremkommer et mindre forbrug på 2,3 mio. kr.

28 Side 28/28 Lukket dagsorden 14 ØK Orienteringssag

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme REFERAT Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 4 Mødedato: 24.09.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-17.45 Mødested: Mødelokale 4 Charlotte Juhl Andersen, Hans Bang-Hansen, Jytte Holm, Lisbeth Skibsted

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Dagsorden Udvalget for Voksenservice Møde nr.: 11. Mødedato: 07.10.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 VOK Genoptagelse - Konkurrenceudsættelse af hjælpemiddelområdet

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-16.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 2 BE Beskæftigelsesankenævnets

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Side 1 af 7 Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden med beslutninger Møde nr. 3. Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : onsdag den 14. marts 2007 kl. 17:00 Fraværende : Lisbeth Skibsted og Charlotte Juhl

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 2 BE Beskæftigelsesankenævnets

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Side 1 af 8 Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden med beslutninger Møde nr. 8. Mødested : Mødelokale 4 Mødetidspunkt : torsdag den 1. november 2007 kl. 15:30 Fraværende : Charlotte Juhl Andersen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. maj 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. maj 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-17.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Partnerskabsaftale - resultatmål - Horsens Erhvervsråd

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00 Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Side 1 af 5 Udvalget for Voksenservice Dagsorden med beslutninger Møde nr. 6 - Ekstraordinært møde Mødested : Mødelokale 3 Mødetidspunkt : tirsdag den 29. maj 2007 kl. 17:00 Fraværende : Jessie Mogensen

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.09. Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 10.04.2008 Regulativ om jordstyring i Nordfyns Kommune Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Ny lovgivning Den 1. januar 2008 trådte 50 a i Jordforureningsloven i kraft, hvorefter

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet

Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet Økonomi og projekt Projektet Det aktuelle projekt omfatter ekstraordinær renovering af badeværelser inklusive følgearbejder. På

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 11.00-12.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Schmidt Andersen, Allan Kristensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Fælles trafikportal

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Økonomisekretariatet. Budgetrevision. 31. maj Økonomiudvalget

Økonomisekretariatet. Budgetrevision. 31. maj Økonomiudvalget Økonomisekretariatet Budgetrevision 31. maj 2011 Økonomiudvalget Sammenfatning Politikområdet Administration På nuværende tidspunkt forventes tet overholdt. Politikområdet Øvrige udgifter På nuværende

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere