Følgegruppe for KDF og SP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgegruppe for KDF og SP"

Transkript

1 REFERAT Følgegruppe for KDF og SP Referat , 14. november 2016 Deltagere: Anders Tandrup, Fredensborg Kommune Jørgen Rosenskjold, Esbjerg Kommune Lotte Pape Topholt, Vesthimmerland Kommune Michael Breuning, Odense Kommune Thomas Martinsen, Den sjællandske Digitaliseringsforening Henriette Günther Sørensen, KL Kenn Fogelstrøm, ATP KOMBIT: Kenneth Møller Johansen, projektchef, KDI Sisse Bang, projektleder for Forretning, KDI Christa Corfitsen, it-konsulent, KDI Tomas Volf, forretningsudvikler, KDI Carina Schou Nielsen, projektkoordinator, KDI, referent Afbud: Asger Ringsing, Helsingør Kommune Henrik Brix, Favrskov Kommune Lars Faurholt, Horsens Kommune Poul Venø, Herning Kommune Lars Guld Fuglsang, projektleder for Drift og Forvaltning, KDI Dagsorden 1. Velkomst (O) Opfølgning fra følgegruppemødet (O) Kort status fra Kommunernes Datafællesskab (O) Kort status fra Serviceplatformen (O) Ændring til Serviceplatformens Buffetmodel (B) Status på etablering af fælles drifts-setup for KDI (O) Ekstern governance setup for KDI (O) Emner til næste møde og evt. (D)... 8 (B) Beslutning, (O) Orientering, (D) Drøftelse KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/8

2 1. Velkomst (O) Mødet startede med en præsentationsrunde herunder af Kenn Fogelstrøm, Programchef i UDK. Kenn sidder ligeledes med i Rammestyregruppen for Monopolbrudsprogrammet. 2. Opfølgning fra følgegruppemødet (O) Ændringsønsker fra kommunerne Tomas fortalte, at Initielt load og CVR service forventes klar i hhv. Q1 og Q2, 17. KOMBIT arbejder videre med at prioritere og udarbejde BC på prioritet A ønsker fra kommunerne. Arbejdsgruppe om Sikkerhed og Logning Første møde i arbejdsgruppen om Sikkerhed og Logning er holdt i Odense 3 nov. Arbejdsgruppen (Marc David Martin, Horsens, Esben Foverskov, Esbjerg, Michael Breuning, Odense, Niels Erik Nordberg, Ballerup, Ingi Helgason, IT arkitekt KOMBIT og Tomas) drøftede udfordringerne ved den ny persondataforordning og kravet om at kommunerne skal kunne forklare, hvilke personer, de har i CPR abonnement. Arbejdsgruppen kom frem til en start på et løsningsforslag; Services som kan trække en liste over løsninger, der abonnerer på et cpr nr. og omvendt foretage opslag på et cpr. nr. og uddrage, hvilke løsninger, der abonnerer på det. Styringen skal ligge i fagløsningerne. SP har imidlertid ikke alle borgere inde. Dvs. at enten skal alt flyttes over på SP, alternativt skal andre kopiregistre kunne tilsvarende. I forbindelse med dialogen omkring en løsning, skal vi sikre at Serviceplatformen (SP) kommunikerer cpr. nr. i abonnement tilbage til CPR-kontoret, som skal kunne udstille dette på borger.dk. Følgegruppen nævnte, at det burde være et krav til alle fagsystemer, at de kan trække cpr opslag ud. Tomas nævnte, at man stadig skal kunne se cpr opslag på tværs af systemer. Derfor er SP smart. Udover CPR abonnement kom arbejdsgruppen frem til, at det vil være smart med en central logningskomponent på KOMBITs infrastruktur, som logger al personfølsomt data til alle relevante løsninger. Der mangler en definition af, hvad der er personfølsomt data og en forretningsmodel til finansiering af de to løsningsforslag. Distriktsdata fra CPR Tomas fortalte, at CPR vil udfase distriktsdata og bad derfor følgegruppen om at undersøge behovet for distriktsdata på SP. KOMBIT vil desuden undersøge det nærmere hos KL 3. Kort status fra Kommunernes Datafællesskab (O) Status på Støttesystemerne (STS) Kenneth gav en kort mundtlig status på KMDs leverancer i STS. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/8

3 Ad referat KOMBIT har opdateret tidsplanen for monopolbruddet. Integrationskataloget, retningslinjer for Organisation og kundetilfredshedsundersøgelse Sisse fortalte, at Integrationskataloget er opdateret, hvilket også skal kommunikeres til SKI. Der er desuden sendt retningslinjer ud for anvendelsen af Organisation. Klassifikation udestår endnu. KDI har i okt. 16 gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse hos KDIs anvenderløsninger og UDK. Ratingen var ikke høj, men nu er der et grundlag for at forstå kunderne og foretage de rigtige forbedringer. Ny tilfredshedsundersøgelse udsendes igen i foråret 17. SPOCs i KDI, Servicekatalog og produktblade KDI etablerer et forretningspartner setup, således at kunderne/anvenderne får en spoc i KDI, der kan følge og bistå kunden igennem hele processen. Første version af et servicekatalog forventes klar inden nytår. Servicebeskrivelserne i kataloget skal være forretningsmæssigt forståelige og vil blive opdateret løbende i takt med at services bliver tilgængelige. Servicekataloget ligger på SP. https://www.serviceplatformen.dk/administration/serviceoverview/list Services i EXTTEST: https://exttestwww.serviceplatformen.dk/administration/serviceoverview/list Næste trin er at få produktblade på, der fortæller, hvad man kan anvende komponenter, som fx Fordelingskomponenten og SFTP til. Produktbladene skal tydeliggøre, hvad der kan bruges i en bredere kontekst af fx kommuner. Serviceplatformen (SP) el. Datafordeler (DAF) KL og KOMBIT havde udarbejdet et notat/en kommunikation med anbefalinger til kommunerne om brugen af hhv. Datafordeleren og Serveplatformen ift. grunddata. Notatet var klar til at blive offentliggjort, men med meldingen om Grunddataprogrammets forsinkelse samt en tilbagemelding fra kommunerne på et ITKU-møde, genbesøges notatet. Hvorvidt der skal ske en skærpelse er endnu ikke afklaret Følgegruppen nævnte, at DAF er en fællesoffentlig platform og derfor skal tilgodese flere myndigheder. Det kan betyde at staten forfordeles ved berigelse af grunddata uden gavn for kommunerne. I den forbindelse kan SP fronte DAF og berige data ift. den kommunale forretning. Dertil kommer at det kan være nemmere for leverandører, hvis de kun skal rette sig mod SP. Notatet forholder sig ikke konkret til omkostninger og governance, da det endnu ikke er på plads hos DAF. 4. Kort status fra Serviceplatformen (O) Driftsmeddelelser Christa fortalte, at KOMBIT har fået et bud fra Systematic på, hvad det vil koste at forbedre driftsmeddelelser ud fra KOMBIT ændringsønske. KOMBIT har dog vurderet, at tilbuddet fra Systematic var for højt ift. gevinsten. Derfor er ændringsønsket ikke kommet i review hos KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/8

4 følgegruppen. I KDI arbejdes i stedet med andre tiltag for at forbedre sprog og kommunikation. Overblik over services og systemer på Serviceplatformen Ønsket fra følgegruppen om en oversigt, som udstilles offentligt over leverandører, systemer samt hvilke serviceaftaler de har med forskellige kommuner på SP, er vendt med jura i KOMBIT. Desværre er vurderingen, at det ikke er helt god skik at gøre uden forudgående aftale med/orientering af leverandører. KOMBIT vil arbejde videre med om det kan komme med i vilkår for leverandører. Ad referat: i løbet af Q vil KOMBIT kontakte leverandørerne som anvender Serviceplatformen for at opnå deres accept til at udstille de aftaler, som er indgået via Serviceplatformen. Efterfølgende vil KOMBIT forsøge at indarbejde udstilling af aftaler som en del af vilkårene for Serviceplatformen. Det blev fra følgegruppen nævnt, at der i Kitos ligger oversigt over hvilke kommuner, der trækker på hvilke snitflader. KOMBIT vil som opfølgning på nedbruddet på SP i juli 16 sende en mail ud til hver kommune, hvor det fremgår, hvilke services, kommunens systemer trækker på. Oversigten tager udgangspunkt i Michael Breunings model fra Odense Kommune. Desuden vil KOMBIT fremadrettet månedligt modtage udtræk fra Systematic over kommuner og servicetræk. Dermed ved KOMBIT, hvilke services der bliver ramt ved nedbrud. Nye services på vej CPR Query (primo marts 17) har flere parametre til personforespørgsel, bl.a. på adresse CPR Initielt load (Q1,17) vil spare kommunerne omkostningerne til det intiale load, kommunerne selv skal købe fra CPR registeret, når de skal koble et nyt system til SP CVR service (Q2,17) er et replika, hvor liste over virksomheder og produktionsenheder kan udtrækkes på forskellige attributter Udvidet person stamdata v.2 (primo marts 17) mangler dog endnu aftale med E-boks. Der blev spurgt til om udvidet person stamdata svarer til EogE behov. Det vil Christa undersøge Christa fortalte, at der pt. er 6 kommuner med samme leverandør, der bruger CPR service (online service, som er udenfor buffetmodellen med 1:1 fakturering for forbrug). Her er SP i dialog med pågældende kommuner for at undersøge, om der kan skiftes til replika servicen. Endelig ser SP på træk på services generelt for at finde ud af, om kald kan reduceres. 5. Ændring til Serviceplatformens Buffetmodel (B) Tomas fortalte, at KOMBIT har erfaret, at det kan være en udfordring for bestillere (fx en kommune, fagprojekt el. KL) af en ny service el. ændring til en service, skal betale for både udvikling samt drift og vedligehold af servicen til den nedlægges hvilket alle ikke har økonomi til. Det betyder, at kommunerne med den nuværende model kan risikere at gå glip af KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/8

5 (fællesoffentlige) projekter fx via KL, som ellers ville skabe forretningsmæssig værdi for kommunerne, el. at projekterne alligevel realiseres, men udenom den fælleskommunale infrastruktur. KOMBIT har desuden identificeret, at den afregningsmodel, KOMBIT har udregnet for brug af SFTP og Fordelingskomponent kun tager højde for MB-systemernes baseline forbrug. Det betyder, at nye systemer og evt. uventet stort forbrug fra mp-systemerne ikke er dækket KOMBIT fremlagde derfor to ændringsforslag til følgegruppen, som gik på, at drift og vedligehold af services ønsket af fagprojekter, kommuner el. KL fremadrettet inkluderes i Buffetprisen og dermed finansieres af denne. Derudover at forbrug på SFTP og Fordelingskomponent udover baseline forbrug ligeledes indgår i Buffetprisen og finansieres af denne. Det blev for følgegruppen afklaret, at oplægget ikke inkluderer MB-snitflader og ikke influerer på MB BC på 78 kr. pr. borger pr. Oplægget har kun betydning for nye services el. ændringsønsker, der udvikles for bestillere. Følgegruppen udtrykte bekymring for, om Buffetprisen kunne blive økonomisk uhåndterbar og udbad sig, at KOMBIT kan forklare, hvad kommunerne skal betale for i Tomas svarede, at KOMBIT og kommunerne (følgegruppen) fortsat skal vurdere BC for de services el. ændringsønsker, der ønskes udviklet til kommunerne og at det skal være til k98. Sisse fortalte, at KLs beskæftigelseskontor har ønsker til to nye services (virksomhedsindsats og asyldata). KL kan finansiere udvikling, men ikke drift. Der er tale om en k98 løsning, som sandsynligvis skal implementeres via SP, hvis det både arkitekturmæssigt og forretningsmæssigt giver værdi. Når MB er udviklet, kan der komme flere udviklingsønsker også fra kommuner. Derfor er der behov for at buffetmodellen ændres. Følgegruppen nævnte, at det også kunne være en idé at revurdere prismodellen og at det var svært at vurdere økonomien i det, da det var et kig langt ud i fremtiden. Der blev samtidig udtrykt, at en mindre prisstigning var acceptabel og at der er brug for solidarisk opbakning bare kommunen kan estimere omkostningen til SP fremadrettet. Tomas præciserede, at der ikke er tale om en specielt stor omkostning, når den bæres solidarisk af buffetprisen. En service der har kostet 1,5 mio. at udvikle, vil forventeligt have en driftsomkostning på kr. årligt. Dermed vil den ekstra omkostning til drift og vedligehold ikke udgøre mere end et par ører. pr. år pr. borger. Buffetprisen for 2017 er udmeldt og det er derfor først fra 18, at prisen kan reguleres. Følgegruppen spurgte hinanden om, hvordan man i kommunerne håndterer fakturering for forbrug på SP. I Odense Kommune fordeles udgifter ift. kontrakter, men i Vesthimmerland og Esbjerg fordeles omkostningen ikke. Følgegruppen opfordrede KOMBIT til at vise, hvilke omkostninger, der falder bort, når en service kommer på SP. Tomas vil se på, om behovet kan løses og henviste derudover til notat om afregningsmodellen (udsendt med udmelding om buffetpris for 17), hvor KOMBIT har forsøgt at KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/8

6 vise gennemsigtighed ift., hvilke elementer, der indgår i modellen. Følgegruppens indstilling til ændring af afregningsmodellen, skal efterfølgende godkendes af den interne KDI styregruppe i KOMBIT. Udmelding om ændring meldes ud med buffetpris for Der var indstillet til at følgegruppen godkendte: A) At drift og vedligeholdelse for projekter (nye services) generelt flyttes over på buffetprisen under forudsætning af at der stadig prioriteres ændringsønsker (ÆØ) ud fra de faste kriterier defineret i ÆØ processen. (BC for 98 kommuner). Forslaget blev godkendt. B) At forbrug udover baseline på Beskedfordeler, SFTP og Fordelingskomponenten afregnes via buffetprisen. Forslaget blev godkendt. 6. Status på etablering af fælles drifts-setup for KDI (O) Fokus på forvaltning af it-løsninger Kenneth gennemgik slide om KOMBITs fokus på forvaltning af it-løsninger og fortalte, at KDI vil være med til at definere de forretningsmæssige vilkår og medvirke til at ny lovgivning bliver itunderstøttet. Opgaven ligger i fagsystemerne, men hvis en ændring har konsekvenser for infrastrukturen fx adgang til egen sag, vil KOMBIT ikke overlade kommunerne til leverandørerne. Desuden vil KDI hjælpe med at prioritere og planlægge udvikling af fremtidige services, beslutte ændringer og godkende releases. KDI vil vedligeholde et forretningsorienteret servicekatalog, sikre en konsistent forretningsmodellering, følge op på datakvalitet og sikre proaktiv overholdelse af sikkerhed og rammearkitekturen. Igen tager KOMBIT dialogen med leverandørerne. KDI vil styre leverandørkontrakterne på STS og SP (infrastrukturen) og kontrollere serviceniveau, hvilket KDIs driftschef Lars Guld Fuglsang har ansvaret for at følge op på. KDI vil sikre leverandørernes aktive og tværgående fejlsøgning 24/7. KOMBIT driftsovervåger leverandørerne og opererer med leverandørkædeansvar. Hvis der er konstateret fejl i en anvender el. fagløsning og fejlen ikke kan findes på løsningen, bæres sagen videre til SPs leverandør Systematic - og ligger fejlen ikke her, men på STS, bæres sagen videre til KMD. Support ligger hos leverandørerne, men KOMBIT træder ind, hvis der er problemer. Præsentation af KDI og opgaver lige nu Kenneth fortalte, at der arbejdes på at skitsere processer for arbejdsgange, da det er nyt, at medarbejderne arbejder på tværs af SP og STS kontrakterne. Formål er at standardisere og effektivisere processer. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/8

7 Der vil udover Product Owners også komme Service Owners, så der er én ejer for hver webservice, der følger servicen fra vugge til grav. KDI bruger desuden tid på at hjælpe anvenderprojekterne med at komme i gang med at teste på SP og STS (adgang til testmiljøer, teststubbe og endpoints). Fx hjælpes DUBU og ATP pt. for at de kan komme i gang med at integrationsteste på STS. Ændringsønsker Følgegruppen spurgte til, hvordan KDI får input til, ændringer/behov fra anvenderprojekter og kommuner. Sisse svarede, at ændringsønsker kommer fra fagløsninger, kommuneønsker via kombit.dk, el. fra leverandører. Kommer der et ønske fra et fagprojekt i KOMBIT el. fx KL, finansieres udviklingen af fagprojektet. Et ændringsønske kan i nogle tilfælde medføre en change til en service og andre gange en ny service. Fagløsningerne i KOMBIT har referencegrupper med kommunale repræsentanter, der melder ønsker ind, som kommer videre til KDI. Ekstern KDI kommunikation Kenneth fortalte, at KDI har fået et site på kombit.dk: hvilket er første skridt mod at samle information (for SP og STS) og lette adgang til rette data for kommunerne. Der er endnu afklaringer i gang i KDI for at finde ud af, om fx KDI skal brandes mere el. om Serviceplatformen skal beholdes som produktnavn. 7. Ekstern governance setup for KDI (O) Kenneth fortalte, at KDI skal have et governance setup jf. aftale ml. KOMBIT og KL omkring, hvordan man laver forvaltning. Derfor skal den nuværende STS styregruppe og følgegruppen for KDF og SP konverteres til en KDI styregruppe og en referencegruppe. Styregruppen skal have medlemmer på chefniveau og i referencegruppen, fagfolk. Der regnes med 3-4 møder årligt for hver af grupperne, hvor referencegruppen mødes et par uger forud for styregruppen, så der kan ske indstilling af emner og beslutninger til styregruppe. En model som allerede fungerer på SAPA. Eftersom STS stadig er under udvikling, vil styregruppen på STS fortsætte i en periode ind i 17. Dermed sikres et kommunalt pres og fokus på at få KMD til at levere ift. udviklingskontrakten. KDI vil snarest gå i gang med at fastlægge formål og formalia og kommissorier for styre- og referencegruppen. Der planlægges en Kick Off dag i januar med fokus på erfaringsopsamling, input til kommissorier og gennemgang af governance model. Dermed kan grupperne mødes planmæssigt fra februar. KDI vil gerne sikre, at grupperne er repræsentative ift. kommunerne og evt. kaste bolden op, så nye kommuner også kan bidrage. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 7/8

8 Ad referat er KDI endnu ikke nået så langt i denne proces, så dato for Kick Off, rekruttering af medlemmer og mødedatoer i 17 udestår endnu. 8. Emner til næste møde og evt. (D) Thomas spurgte om udviklingsplanerne for STS organisation snart kommer ud. Kenneth svarede, at han er klar over, at det er svært for kommunerne at vide om, man skal gå med MO. Ift. om KOMBIT kan bruge OS2MO til STS-organisation, er KMDs vurdering at de ikke med OS2 MO kan komme tidligere i mål end ved egen udvikling og at det ikke vil give nok forretningsmæssig værdi. Arne Kirkeby-Thomsen, forretningsudvikler på STS er på baggrund af STS workshop i september i gang med at vurdere, hvad Organisation 2.0 kan og Jens Kjellerup og Henrik Willumsen starter OS2 op igen. Sisse supplerede, at den ny KDI referencegruppe kan kigge på muligheden for at nedsætte en arbejdsgruppe om Organisation. Lotte spurgte, om der var ny databehandleraftale på vej til kommunerne. Tomas svarede, at databehandleraftalen pt. er i høring. Den kommer ud til kommunerne, så snart den er klar. Sisse spurgte følgegruppen om, hvad de var interesseret i at vide mere om ift. drift og forvaltning. Følgegruppen nævnte, at kommunerne har brug for at vide, hvad der gælder ift. kædeansvar og hvilke tilbagemeldinger kommunen kan vente, hvis der er fejl fx om der er dashboard muligheder. Sisse svarede, at KDI vil se på, om man kan illustrere en rejse for kommunen, hvis der opstår fejl på en kommunal- el. en KOMBIT udviklet løsning.. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 8/8

Følgegruppe for KDF og SP

Følgegruppe for KDF og SP REFERAT Følgegruppe for KDF og SP Horsens Kommune, 30. august 2016 Deltagere: Asger Ringsing, Helsingør Kommune Jørgen Rosenskjold, Esbjerg Kommune Lars Faurholt, Horsens Kommune Lotte Pape Topholt, Vesthimmerland

Læs mere

Følgegruppe for KDF og SP

Følgegruppe for KDF og SP REFERAT Følgegruppe for KDF og SP KOMBIT, 19. maj 2016 Deltagere: Asger Ringsing, Helsingør Kommune Henrik Brix, Favrskov Kommune Brian Andersen, Roskilde Kommune Michael Breuning, Odense Kommune Jørgen

Læs mere

Følgegruppe for KDF og SP

Følgegruppe for KDF og SP REFERAT Følgegruppe for KDF og SP KOMBIT, 19. november 2015 Deltagere: Anders Tandrup, Fredensborg Kommune Asger Ringsing, Helsingør Kommune Lars Faurholt, Horsens Kommune Lotte Pape Topholt, Vesthimmerland

Læs mere

Følgegruppe for KDF og SP

Følgegruppe for KDF og SP REFERAT Følgegruppe for KDF og SP Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. april 2015 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Kommune Flemming Egeriis Hartwich, Sorø/Ringsted Kommune Henrik Brix,

Læs mere

Følgegruppemøde REFERAT. Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. november 2014. Deltagere:

Følgegruppemøde REFERAT. Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. november 2014. Deltagere: REFERAT Følgegruppemøde Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. november 2014 Deltagere: Anders Tandrup, Fredensborg Kommune Brian Andersen, Roskilde Kommune Flemming Egeriis Hartwich, Sorø/Ringsted

Læs mere

FORVALTNING AF IT- INFRASTRUKTUR I ET FLERLEVERANDØR-SETUP. v/ projektchef Kenneth Møller Johansen

FORVALTNING AF IT- INFRASTRUKTUR I ET FLERLEVERANDØR-SETUP. v/ projektchef Kenneth Møller Johansen FORVALTNING AF IT- INFRASTRUKTUR I ET FLERLEVERANDØR-SETUP v/ projektchef Kenneth Møller Johansen Agenda 1. Forvaltning af it-løsninger: Hvad er KOMBITs rolle? 2. Support og servicedesk: Hvad er samspillet

Læs mere

FORVALTNING AF IT- INFRASTRUKTUR I ET FLERLEVERANDØR-SETUP

FORVALTNING AF IT- INFRASTRUKTUR I ET FLERLEVERANDØR-SETUP FORVALTNING AF IT- INFRASTRUKTUR I ET FLERLEVERANDØR-SETUP Projektchef Kenneth Møller Johansen Kommunedage november 2016 Agenda 1. Forvaltning af it-løsninger: Hvad er KOMBITs rolle? 2. Support og servicedesk:

Læs mere

Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform

Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform REFERAT Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform Møde i den kommunale følgegruppe for den fælleskommunale Serviceplatform, 3. april 2014 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Henrik Flindt,

Læs mere

Følgegruppe for KDF og SP

Følgegruppe for KDF og SP REFERAT Følgegruppe for KDF og SP Kombit, 26. august 2015 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Kommune Henrik Brix, Favrskov Kommune (på Skype) Michael Breuning, Odense Kommune Poul Venø, Herning Kommune

Læs mere

FORVALTNING I KOMBIT - GOVERNANCE OG SIKKERHED

FORVALTNING I KOMBIT - GOVERNANCE OG SIKKERHED FORVALTNING I KOMBIT - GOVERNANCE OG SIKKERHED Kommunedage den 30. maj 1. juni 2017 Forvaltningsdirektør Søren Kromann og service management chef Finn Graversen Forvaltning i KOMBIT - governance og sikkerhed

Læs mere

BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU?

BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU? BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU? Kommunedage 30. maj 1. juni 2017 Chefkonsulenter Iver Winther og Tomas Volf Dagsorden 1. Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) 2. Buffetpris 3. Fjernprint

Læs mere

Workshop kommunal følgegruppe

Workshop kommunal følgegruppe REFERAT Workshop kommunal følgegruppe Møde i den kommunale følgegruppe for Datafællesskabet og den fælleskommunale Serviceplatform 21. august 2014 Deltagere: Anders Tandrup, Fredensborg Kommune Flemming

Læs mere

Afregningsmodel for brug af Serviceplatformen

Afregningsmodel for brug af Serviceplatformen Afregningsmodel for brug af Serviceplatformen Detaljeret beskrivelse af elementerne i afregningsmodellen April 2016 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA HERUNDER P- OG V-DATA

CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA HERUNDER P- OG V-DATA CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA HERUNDER P- OG V-DATA Jonas Gundersen Lundberg, Bornholm Regionskommune Mette Kurland, projektleder, KOMBIT Kommunedage januar 2016 CPR/CVR-projektet

Læs mere

Kommunal styregruppe for DUBU

Kommunal styregruppe for DUBU REFERAT Kommunal styregruppe for DUBU Referat af 1 møde med DUBUs kommunale styregruppe, 3. februar 2015 Deltagere: Tina Wahl, Kontorchef, Social og Sundhed, KL Hanne Gøttrup, Projektleder, Social og Sundhed,

Læs mere

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause SERVICEPLATFORMEN v. Stephanie Pause spa@kombit.dk Agenda En introduktion til den fælleskommunale Serviceplatform 1) Formålet med Serviceplatformen 2) Hvor er vi? 3) Afregningsmodel 4) Hvordan gør man?

Læs mere

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG?

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG? ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG? Kommunedage 30.-31. maj - 1. juni 2017 Vicedirektør marked, Poul Ditlev Christiansen Dagsorden MONOPOLBRUDDET Status Forlig med KMD den 13. marts 2017 Alternativ

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

Mette Kalhøj, Faglig konsulent Børn og Forebyggelse, Herning Kommune

Mette Kalhøj, Faglig konsulent Børn og Forebyggelse, Herning Kommune REFERAT Kommunal styregruppe Referat af 3. møde med DUBU s kommunale styregruppe, 8. oktober 2015 Deltagere: Hanne Gøttrup, Projektleder, Social og Sundhed, KL Tina Wahl, Kontorchef, Social og Sundhed,

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA, HERUNDER P- OG V-DATA

CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA, HERUNDER P- OG V-DATA CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA, HERUNDER P- OG V-DATA Jesper Norup, Århus Kommune Mette Kurland, projektleder, KOMBIT Kommunedage januar 2016 CPR/CVR-projektet Formål:

Læs mere

CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA HERUNDER P- OG V-DATA

CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA HERUNDER P- OG V-DATA CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA HERUNDER P- OG V-DATA Michael Breuning, Odense kommune Mette Kurland, projektleder, KOMBIT Kommunedage januar 2016 CPR/CVR-projektet Formål:

Læs mere

Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag

Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag 30. april 2014 KMJ NOTAT Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag 1. Om dette notat Dette notat er udarbejdet som orientering til kommunerne og distribueres til alle kommuners lokalt udpegede kontaktperson

Læs mere

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET Vicedirektør marked, Poul Ditlev Christiansen Kommunedagene januar 2016 Dagsorden 1. Status på de 25 % omkostningsreduktion 2. Hvad er med i de 78 kr? 3. Snitflader - KOMBITs

Læs mere

TILSLUTNINGSVILKÅR. V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen

TILSLUTNINGSVILKÅR. V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen TILSLUTNINGSVILKÅR V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen -MONOPOLBRUDDETS TILSLUTNINGSVILKÅR -HVAD ER MED OG IKKE MED I DE 25 % BESPARELSE? -AFREGNINGSMODELLER -BASELINE FOR KOMMUNERNES

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen SIDSTE NYT FRA KOMBIT V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen Gevinster KOMBIT Besparelser på de direkte it-omkostninger Kommunen Effektiviseringer gennem omlægning af arbejdsgange Baseline for

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

Dagsorden for 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes den 2. maj 2016 kl i: Indhold. Lukkede punkter

Dagsorden for 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes den 2. maj 2016 kl i: Indhold. Lukkede punkter Dagsorden for 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes den 2. maj 2016 kl. 10.00 i: KL, lokale S-10. Der er morgenmad fra kl. 09.30 Indhold Side 1 af 7 Indhold... 1 1. Velkommen og siden

Læs mere

Hanne Dollerup, Børne- og Kulturdirektør, Kalundborg Kommune

Hanne Dollerup, Børne- og Kulturdirektør, Kalundborg Kommune REFERAT Kommunal styregruppe Referat af 5. møde med DUBU s kommunale styregruppe, 29. juni 2016 Deltagere: Christian L. Hansen, Børne- og Familiechef, Halsnæs Kommune Hanne Gøttrup, Projektleder, Social

Læs mere

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17 SP Ydelseskatalog Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/17 Indholdsfortegnelse 1. Versionsstyring... 3 2. Introduktion...

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Orientering om forsinkelser af KMD's leverancer til Monopolbruddet. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Orientering om forsinkelser af KMD's leverancer til Monopolbruddet. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om forsinkelser af KMD's leverancer til Monopolbruddet Baggrund Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune besluttede

Læs mere

KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE. Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund

KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE. Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund Kommunedage januar 2016 Kommunernes Ydelsessystem E&E Byg og Miljø Lidt om vores rejse Udbudsplan for

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

MONOPOLBRUDDET OPDATERING AF BUSINESS CASEN

MONOPOLBRUDDET OPDATERING AF BUSINESS CASEN MONOPOLBRUDDET OPDATERING AF BUSINESS CASEN V/Poul Ditlev Christiansen KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Dagsorden Udgangspunktet ift. tilslutningen til monopolbruddet Økonomien efter udbuddene og de

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen SAPA OG STØTTESYSTEMERNE V/ projektleder Kenneth Møller Johansen I dag 1. KMD Sag: Konkurrence hvordan? 2. Kort om SAPA og om Støttesystemerne 3. Samspil med kommunernes sagsbærende løsninger 4. Hvad gør

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

SERVICEPLATFORMEN ERFARINGER OG GEVINSTER

SERVICEPLATFORMEN ERFARINGER OG GEVINSTER SERVICEPLATFORMEN ERFARINGER OG GEVINSTER V. Projektleder Mette Holm Simonsen, KOMBIT It- og digitaliseringschef Henrik Brix, Favrskov Kommune Digitaliseringskonsulent Michael Breuning, Odense Kommune

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts 2014 Michel Sassene, KOMBIT Agenda 1. Hvorfor fælleskommunal infrastruktur? 2. Hvad kan man med infrastrukturen? 3. Brug af infrastrukturen i kommunen

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Der er udbudt følgende delaftaler: Delaftale 1: Digital forretningsstrategi Delaftale 2: It-strategi og governance Delaftale 3: It-konsulenter

Læs mere

MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN. v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked

MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN. v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked Kommunedage, november 2016 Agenda 1. Status på de 25 % omkostningsreduktion i forhold til forsinkelse 2. Status

Læs mere

FAQ Integrationsbeskrivelser. Kommunernes Datafællesskab - KDF

FAQ Integrationsbeskrivelser. Kommunernes Datafællesskab - KDF Kommunernes Datafællesskab - KDF 1 FAQ af integrationsbeskrivelser Denne log indeholder spørgsmål/kommentarer fra fagprojekterne til Integrationsbeskrivelser, wsdl-filer, stubbe eller generelt i forhold

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

TILSLUTNINGSVILKÅR. V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen. Kommunedage, november 2014

TILSLUTNINGSVILKÅR. V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen. Kommunedage, november 2014 TILSLUTNINGSVILKÅR V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen Kommunedage, november 2014 - MONOPOLBRUDDETS TILSLUTNINGSVILKÅR - HVAD ER MED OG IKKE MED I DE 25 % BESPARELSE? - AFREGNINGSMODELLER

Læs mere

Generalforsamling 2016 Store sal, DOKK1

Generalforsamling 2016 Store sal, DOKK1 Generalforsamling 2016 Store sal, DOKK1 Dagens program 08:30 09:00 Salen er åben. Der er kaffe, te og brød 09:00 09:10 Ankomst og netværk 09:10 09:20 Velkomst 09:20 11:00 Ordinær generalforsamling 11:00

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Overblik over roller og kompetencer i forhold til Støttesystemerne

Overblik over roller og kompetencer i forhold til Støttesystemerne Overblik over roller og kompetencer i forhold til ne En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0.1 maj 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

6. Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt)

6. Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt) 6. Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt) Status på RA STS projektet (Michael Strand) Operationelle erfaringer (Peter Thrane / Michael Strand) Serviceplatformen og datafordeleren (Michael

Læs mere

OS2KITOS. Kommunernes IT OverbliksSystem

OS2KITOS. Kommunernes IT OverbliksSystem OS2KITOS Kommunernes IT OverbliksSystem Formål Leverancer Succeskriterier Moving target, men som de langt hen ad vejen er blevet kommunikeret indtil nu! Idé Fælles kommunal digitaliseringsstrategi Indsatsområde

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015 SAMARBEJDSPLATFORMEN BPI-møder oktober 2015 Hvem er KOMBIT? KOMBIT er kommunernes itfællesskab. 100 % ejet af KL og kommunerne. KOMBITs mission er at samle kommuner om fælles itløsninger, der fremmer effektivitet

Læs mere

KOMBITs arbejde med it-arkitektur

KOMBITs arbejde med it-arkitektur KOMBITs arbejde med it-arkitektur Fælleskommunal rammearkitektur Mette Kurland, KOMBIT 29.09.2011 KOMBIT/Fælleskommunal rammerarkitektur 1 Rammearkitektur ift. KOMBITs mission Forhandlingskraft Effektivisering

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og opfølgning 2. Afregningsmodul og Servicekatalog 3. Opfølgning på workshop 4. Dialog og prioritering af potentielle snitflader

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

Generel introduktion: Det skal du vide om KIGO, før du går i gang

Generel introduktion: Det skal du vide om KIGO, før du går i gang Generel introduktion: Det skal du vide om KIGO, før du går i gang Indhold Dette dokument indeholder generel information om KIGO og forklarer, hvad KIGO er, hvem der skal bruge KIGO, og hvad KIGO kan hjælpe

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering

Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Fællesskabet FBS styregruppe

Fællesskabet FBS styregruppe REFERAT Fællesskabet FBS styregruppe Referat, 15. december 2016 Deltagere: Kirsten Boelt, Aalborg Kommune Steffen Nissen, Odense Kommune Toke Leth Laursen, Silkeborg Kommune Jørgen Bartholdy, Skanderborg

Læs mere

Med henblik på at opfylde disse formål er resten af notatet opdelt i følgende afsnit: 1. Indledning... 1

Med henblik på at opfylde disse formål er resten af notatet opdelt i følgende afsnit: 1. Indledning... 1 9. februar 2016 Rammearkitektur og Monopolbrud tilpasning af aftaler og indkøb Dato Ændring 17. december 2015 Version 1.0 udgivet på kombit.dk. 9. februar 2016 Præciseret, at der menes integration til

Læs mere

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen SAPA S BETYDNING FOR ESDH IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen I dag 1. Kort om KOMBIT 2. KMD Sag: Monopolbrud hvordan? 3. Samspil med ESDH-systemer 4. Hvad gør kommunerne nu? 5. Etablering

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet? Håndtering af alle typer klassifikationer i samme system Støttesystemet er et centralt register for de klassifikationer, som

Læs mere

Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden

Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden 2016-2018 Version af 1. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.2 7/10-15 Udkast Struktur og eksisterende data lagt ind 0.5 5/11-15 Udkast Suppleret

Læs mere

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 YDELSESREFUSION Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 Opgaver på de kommunale økonomisystemer fra 2016 og 2018 Fra 2016 skal kommunernes refusioner og medfinansieringer

Læs mere

STS ARBEJDSGRUPPEMØDE VEJLE

STS ARBEJDSGRUPPEMØDE VEJLE STS ARBEJDSGRUPPEMØDE VEJLE Spørgsmål, kommentarer og svar 14. december Indledning v/ Peter Hansen Strategi for jobfunktionsroller v/ Brian S. Graversen Hvorfor samles implementeringshåndbøgerne for Klassifikation

Læs mere

F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2014 F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 23-05-2014 09:15 Sted: Silkeborg Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse... 4 1.1. Godkendelse af dagsorden... 4 1.2. Godkendelse af

Læs mere

PRÆSENTATION AF KOGEBOG. Til Serviceplatformen og Støttesystemernes eksterne testmiljø

PRÆSENTATION AF KOGEBOG. Til Serviceplatformen og Støttesystemernes eksterne testmiljø PRÆSENTATION AF KOGEBOG Til Serviceplatformen og Støttesystemernes eksterne testmiljø Dagsorden 1. Velkomst - Formål og begrundelse 2. Oprettelse og anvendelsesproces på SP 3. Oprettelse og anvendelsesproces

Læs mere

REFERAT. Leverandørmøde, 25. august 2016

REFERAT. Leverandørmøde, 25. august 2016 REFERAT Leverandørmøde, 25. august 2016 Dagsorden 1. Velkomst... 2 2. Baggrund for udbuddet... 2 3. Status for Projekt Valg... 2 4. Den kommende løsning... 3 5. Krav til drift... 4 6. Orientering om den

Læs mere

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Teknisk tilslutning 5. Brug af eksternt testmiljø 6. Drifts- og serviceorganisation

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT 13. maj 2014 NOTAT Governancemodel Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT Resume: Notatet beskriver den fælles governancemodel for kommunerne og KL s involvering,

Læs mere

STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING

STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING Bilag 8 seneste version af grundfortællingen Pkt. 11 Grundfortælling om støttesystemer STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING 1 HISTORIEN BAG STØTTESYSTEMERNE KMD har monopol

Læs mere

SPOR 2: STØTTESYSTEMER

SPOR 2: STØTTESYSTEMER SPOR 2: STØTTESYSTEMER Organisering, opgaver og kompetencer V/ Peter Hansen KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Indhold i sporet I dette spor ser vi nærmere på kommunernes organisering af støttesystemerne,

Læs mere

SIKKER DRIFT I ET FLERLEVERANDØR SETUP. Poul Ditlev Christiansen, vicedirektør - marked For Søren Kromann, forvaltningsdirektør

SIKKER DRIFT I ET FLERLEVERANDØR SETUP. Poul Ditlev Christiansen, vicedirektør - marked For Søren Kromann, forvaltningsdirektør SIKKER DRIFT I ET FLERLEVERANDØR SETUP Poul Ditlev Christiansen, vicedirektør - marked For Søren Kromann, forvaltningsdirektør Kommunedage januar 2016 Vi ønskede konkurrence, og flere leverandører i det

Læs mere

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst 2. Opfølgning på arbejdsgange 3. En BI-leverandørs syn på Serviceplatformen 4. Testdata 5. Integrationsmønstre 6. Orientering fra kommunedialog

Læs mere

SAPA PÅ KOMMUNEDAGE. November Kenneth Møller Johansen

SAPA PÅ KOMMUNEDAGE. November Kenneth Møller Johansen SAPA PÅ KOMMUNEDAGE November 2014 Kenneth Møller Johansen Person- og sagsoverblik SAPA Overblik SAPA Advis Sagsbehandling og sagsstyring Sagsbærende løsninger (Fagsyst. & ESDH) Infrastruktur Legacy (KMD

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur Digital Robust Arkitektur Kommissorium for Digital Robust Arkitektur 1. Motivation/baggrund for programmet Arkitekturprogrammet er et program som udspringer af den Fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

Læs mere

Referat. OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab. OS2-bestyrelsemøde Mandag den 16. juni 2014 Kl. 10:00 Lyngby-Taarbæk. Medlemmer.

Referat. OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab. OS2-bestyrelsemøde Mandag den 16. juni 2014 Kl. 10:00 Lyngby-Taarbæk. Medlemmer. Referat OS2-bestyrelsemøde Mandag den 16. juni 2014 Kl. 10:00 Lyngby-Taarbæk Medlemmer Henrik Brix Jytte Møller Christensen Bjarke Eriksen Fraværende Jens Kjellerup Leon K. Johansen Jon Badstue Pedersen

Læs mere

SAPA NETVÆRK FOR KOMMUNER. 10. og 12. marts 2014 KMJ

SAPA NETVÆRK FOR KOMMUNER. 10. og 12. marts 2014 KMJ SAPA NETVÆRK FOR KOMMUNER 10. og 12. marts 2014 KMJ HVORFOR SAPA? HVILKEN FORRETNINGSMÆSSIG GEVINST? Hvad er målet? Sikre kommunerne en reel mulighed for at frigøre sig fra KMD Sag Basis og Journal Så

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering Rammearkitektur Konkurrence og sammenhængende digitalisering Agenda Hvorfor er Rammearkitekturen nødvendig? Hvad indeholder Rammearkitekturen? Hvilke støttesystemer bringer KOMBIT i udbud nu? Status og

Læs mere

Informationsmateriale til leverandørerne om. Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, december 2013

Informationsmateriale til leverandørerne om. Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, december 2013 Informationsmateriale til leverandørerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, december 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Fra 1.januar 2014 åbner den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

STØTTESYSTEMERNE - FRA TANKE TIL HANDLING. Kenneth Møller Johansen Peter Hansen Martin Scheil Corneliussen

STØTTESYSTEMERNE - FRA TANKE TIL HANDLING. Kenneth Møller Johansen Peter Hansen Martin Scheil Corneliussen STØTTESYSTEMERNE - FRA TANKE TIL HANDLING Kenneth Møller Johansen Peter Hansen Martin Scheil Corneliussen Kommunedage januar 2016 Dagsorden Status på STS-projektet v/ Kenneth Møller Johansen Implementering

Læs mere

Automatisering og datakvalitet i it-systemer

Automatisering og datakvalitet i it-systemer RIGSARKIVETS KONFERENCE 2017 - KVALITET I OFFENTLIGE FORVALTNINGSDATA Automatisering og datakvalitet i it-systemer Hvad betyder kvaliteten, når borgeren skal have adgang til egne sager? Henrik Brix, Favrskov

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, januar 2014 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbnede Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

Kommunal styregruppe. Dagsorden 7. møde med DUBU s kommunale Styregruppe, 14. november Deltagere:

Kommunal styregruppe. Dagsorden 7. møde med DUBU s kommunale Styregruppe, 14. november Deltagere: Kommunal styregruppe Dagsorden 7. møde med DUBU s kommunale Styregruppe, 14. november 2016 Deltagere: Marlene Sand Lyhne, projektleder, Aalborg Kommune Mette Høck Bostrup, Børne- og Familiechef, Aabenraa

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 13.10.2014 Fælles it-arkitekturstyring

Læs mere