EC-Serie. TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D Heinsberg Tel.: Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EC-Serie. TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.de E-Mail: info@trotec."

Transkript

1 EC-Serie DA Betjeningsvejledning - Infrarødkamera K - 1 TRT-BA- ECSERIES-HS-002-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D Heinsberg Tel.: Fax:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. Læs inden brug... K Kameraet.... K - 04 Forfra K - 04 Bagfra / nedefra K - 04 Funktionstaster / Dockingstation s... K Kom godt i gang... K - 05 Oplad batteriet.... K - 05 Isæt batteri / SD-kort.... K - 05 Enheden.... K - 06 Kontroller oplysningerne....k - 06 Indstil dato/tid... K - 07 Individuelle indstillinger... K Grundfunktioner... K - 08 Brug af LCD-skærmen....K - 08 Menuvalg og indstillinger....k - 08 Indstil på ny / nulstil (RESET)... K Optagelse... K - 09 Manuel fokusering....k - 09 Vis termiske og visuelle billeder....k - 09 DuoVision...K - 10 Kun billede....k - 10 Forskydning af DuoVision-området....K - 10 Billedjustering... K - 10 Automatisk justering.... K - 10 Manuel justering... K - 11 Billedjusteringer... K - 11 Måleområde... K - 12 Brug af objektiver (valgfrit tilbehør)... K - 12 Stillbillede / billedaktivering....k - 12 Indstil analyseparameter....k - 12 Analyseindstillinger... K - 13 Analyse af målepletter... K - 14 Områdeanalyse (AREA)... K - 15 Profilanalyse (PROFILE)... K - 15 Isotermanalyse... K - 16 Fjern analyseværktøjer... K - 16 Gem billede... K - 16 Sprogoptagelser.... K - 16 Udløserindstillinger.... K - 17 Udløserinformationer... K Gengiv og slet.... K - 17 Åbn billede.... K - 17 Vælg billede.... K - 17 Vælg mappe K - 18 Gengiv sprogoptagelserne....k - 18 Slet billede.... K Udvælg billeder.... K - 19 Udvælg billeder fra SD-kortet....K Skab forbindelse og udvælg... K - 19 Oplad via dockingstationen... K - 19 Forbind med skærmen.... K - 19 Skab forbindelse til pc en K - 19 Installer driver.... K - 20 Videooverførsel via USB.... K - 20 Fejlfinding.... K - 20 Brug af Bluetooth-headset... K Pleje og vedligeholdelse.... K Fejlfinding.... K Tabel over emissionsgrader.... K Tekniske data... K - 25 Denne publikation erstatter alle forudgående. Publikationen må hverken helt eller delvist på nogen måde reproduceres uden vores forudgående samtykke eller forarbejdes, mangfoldiggøres eller distribueres ved hjælp af elektroniske systemer. Forbehold for tekniske ændringer. Alle rettigheder forbeholdes. Varenavne anvendes uden garanti for fri anvendelse og følger i al væsentlighed producentens skrivemåde. De anvendte varenavne er registrerede og skal betragtes som sådanne. Forbehold for konstruktionsændringer for at muliggøre løbende produktforbedring eller ændringer i form og farve. Leveringsomfanget kan afvige fra produktvisningerne. Det foreliggende dokument er udarbejdet med den nødvendige omhu. Vi er ikke ansvarlige for fejl og udeladelser. TROTEC K - 1 Betjeningsvejledning Infrarødkamera EC-Serie DA

3 01. LÆS VENLIGST INDEN BRUG Testoptagelser Vi anbefaler kraftigt, at der inden brug laves nogle testoptagelser for at sikre, at kameraet fungerer optimalt, og at det betjenes korrekt. Vi henviser til, at Trotec, dens datterselskaber og partnere samt leverandører ikke er ansvarlige for følgeskader, der gennem en defekt ved IR-kameraet eller tilbehøret resulterer i, at et billede ikke gemmes, eller at det optages i et format, der ikke kan læses af andre enheder. Advarsel mod krænkelse af ophavsretten! Sikkerhedshenvisninger Læs disse sikkerhedshenvisninger, inden enheden tages i brug, og vær opmærksom på, at de forstås. Vær også opmærksom på, at IR-kameraet altid kun bruges til det, det er beregnet til. Sikkerhedshenvisningerne på de følgende sider giver anvisninger om, hvordan IR-kameraet og dets tilbehør bruges sikkert og korrekt, og hvordan man undgår kvæstelser eller skader på enheden. Advarsler Læs venligst videre for at få mere at vide om den korrekte brug af IR-kameraet. - Beskyttelse af øjnene m Laseren må aldrig pege direkte på øjnene af mennesker eller dyr. Dette kan forårsage alvorlige skader på øjnene. - Enheden må ikke skilles ad Det er strengt forbudt at skille dele ad og/eller at forandre dem, medmindre det udtrykkeligt fremgår af denne håndbog, at det er tilladt.. - Stop straks med at bruge kameraet, hvis der opstår røg eller giftige gasser Fortsat brug kan forårsage brand eller elektrisk stød. Sluk straks kamerae,t og fjern batteriet, eller træk stikket. Det må sikres, at der ikke fortsat trænger røg eller andre dampe ud af kameraet. - Hvis kameraet tabes eller falder ned, eller hvis kabinettet beskadiges, skal brugen af kameraet straks stoppes. Fortsat brug kan forårsage brand eller elektrisk stød. Sluk straks kameraet, og fjern batteriet, eller træk stikket. - Når kameraet renses eller vedligeholdes, brug aldrig midler, der indeholder alkohol, benzen, fortynder eller andre let antændelige substanser. Brug af disse midler kan føre til brand. - Træk regelmæssigt stikket ud af stikkontakten for at fjerne støv og smuds, der samles ved stikket og stikkontakten. Støv, der i løbet af tiden samler sig i støvede, fedtede og fugtige omgivelser, kan optage så meget fugt, at det kan føre til kortslutning med efterfølgende brand. - Rør ikke ledningen med våde hænder Berøring af ledningen med våde hænder kan forårsage elektrisk stød. Træk aldrig stikket ud af stikkontakten ved at hive i ledningen, men hold altid fast ved selve stikket. Hvis stikket trækkes ud ved at hive i ledningen, kan lederne i ledningen eller ledningens beklædning beskadiges. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. - Ledningen må aldrig afkortes, ændres eller beskadiges ved at placere tunge genstande oven på den. Alle de ovenfor nævnte handlinger kan forårsage brand eller elektrisk stød. - Brug kun det anbefalede tilbehør til strømforsyning. Tilbehør, der ikke udtrykkeligt er godkendt til dette IR-kamera, kan forårsage overophedning, deformering, brand, elektrisk stød eller andre farer. - Opbevar aldrig batteriet i nærheden af et varmelegeme, udsæt aldrig genopladelige batterier for varme, og placer dem aldrig i nærheden af åben ild. Dyp aldrig batterierne i vand. Det kan beskadige genopladelige batterier og således forårsage brand, elektrisk stød, eksplosion, alvorlig sundhedsfare eller udsivning af ætsende væsker. DA Betjeningsvejledning Infrarødkamera EC-Serie K - 2

4 - Forsøg aldrig at skille batterierne ad, at ændre dem eller at tilføre varme. Det er sundhedsfarligt, da det kan forårsage en eksplosion. Hvis man kommer i kontakt med indholdet af et batteri, skal den udsatte legemsdel, inkl. mund og øjne, men også tøj, straks skylles med rigeligt koldt vand og der skal søges læge. - Undgå tunge slag, der kan beskadige batterikabinettet, og vær opmærksom på, at batterierne ikke falder ned. Dette kan føre til, at batterierne løber ud. - Vær opmærksom på, at metalgenstande, f.eks. nøgleringe, opbevares således, at de ikke rører ved tilslutningerne og derved forårsager kortslutning. Dette kan forårsage overophedning, forbrændinger eller andre kvæstelser. - Sæt tape på batteritilslutningerne, inden kameraet bortskaffes, for at undgå at de ikke kommer i berøring med andre genstande. Hvis batteritilslutninger kommer i berøring med andre metalgenstande i affaldscontaineren, kan det medføre brand eller eksplosion. Bortskaf altid batterier i de dertil beregnede opsamlingsbeholdere, såfremt de forefindes. - Brug kun den slags batterier og tilbehørsdele, der er beregnet til kameraet. Batterier, der ikke udtrykkeligt passer til enheden, kan forårsage eksplosion eller lække; dette kan forårsage brand og kvæstelser og er skadeligt for miljøet. - Når kameraet er opladet, fjern adapteren og strømkilden fra kameraet for at undgå brand og andre risici. Hvis kameraet bruges i længere tid uden afbrydelser, kan det overophedes eller deformeres, hvilket kan forårsage brand. - Brug ikke opladeren eller adapteren, hvis de er beskadiget, eller hvis stikket ikke er sat korrekt i. Opladere kan variere fra område til område. - Vær særlig opmærksom ved påskruning af teleobjektivet og objektivet til næroptagelser (ikke del af leveringen). Løse eller forkert påskruede objektiver kan falde af og springe; glassplinterne kan forårsage kvæstelser. - Hvis kameraet bruges i længere tid uden afbrydelse, kan kabinettet blive overophedet. Vær særlig opmærksom, hvis kameraet bruges i længere tid, da man i en sådan situation kan mærke en brændende fornemmelse på hænderne. Undgå funktionsfejl Læs venligst videre for at få mere at vide om, hvordan IR-kameraet bedst beskyttes mod defekter. - Undgå at beskadige IR-kameraets detektor. - Kondensering: Undgå at udsætte kameraet for store temperaturudsving. Hvis IR-kameraet for hurtigt bringes fra varme til kolde omgivelser eller omvendt, kan det føre til, at der dannes små kondensdråber på kabinettet eller inde i kameraet. Dette kan undgås ved at opbevare kameraet i den dertil beregnede plastikkuffert og ved at give kameraet tid til at tilpasse sig den nye omgivelsestemperatur, inden det pakkes ud. - Hvis der dannes kondens inde i kameraet. Stop straks med at bruge kameraet, hvis der observeres kondens. Hvis IR-kameraet alligevel fortsat bruges, kan det ufravigeligt medføre beskadigelse. Fjern SD-kortet og batteriet, eller træk stikket, og vent, indtil fugten fra kameraet er fordampet, inden det tages i brug igen. - Lagring i længere perioder Hvis kameraet ikke bruges i længere tid, fjern batteriet, og opbevar kameraet et sikkert sted. Ved længere tids opbevaring aflades batteriet. K - 3 Betjeningsvejledning Infrarødkamera EC-Serie DA

5 02. KAMERAET Forfra Laser Visuelt CCD-kamera Belysning Fokusring Linse Låsering Udløser Betjeningselementer / multifunktionsdockingstation Automatisk indstillingstast Tænd-/sluk-tast Strømindikator Stillbillede-/ liveoptagelsestast Slet-tast Menu-/indlæsningstast Cursor-tast Multifunktionsdockingstation Bagfra / nedefra Tasteområde LCD-skærm USB-tilslutning Videoudgang Strømtilslutning USB-tilslutning Videoudgang Låg til batteri / SD-kort DA Betjeningsvejledning Infrarødkamera EC-Serie K - 4

6 03. KOM GODT I GANG Oplad batteriet Sådan oplades batteriet første gang. Denne fremgangsmåde følges også ved alle yderligere opladninger, der gennemføres, så snart symbolet lavt batteriniveau vises på skærmen. 1. Opladerens kant skal være på samme højde med linjen på batteriet. Sæt batteriet i opladeren i pilretning. 2. Sæt ledningen i opladeren, og sæt den anden ende i stikkontakten. - Opladelampen lyser rødt, mens batteriet lades op, og skifter til grønt, når batteriet er færdigopladet. m Ved første opladning skal batteriet være i opladeren i mindst 5 timer, dog ikke længere end 7 timer. Kun på denne måde sikres det, at Li-ioncellerne aktiveres helt! Batteriet bør kun oplades i en oplader, der matcher batteriet! - Efter opladningen tages opladerens ledning ud af stikkontakten, og batteriet tages ud af opladeren. - Batteriet er et Li-ion-batteri og skal derfor ikke aflades helt, inden det igen kan oplades. Dette batteri kan genoplades igen og igen. Da det kan genoplades ca. 300 gange og for at forlænge batteriets levetid, anbefales det, at batteriet først genoplades, når det er helt fladt. Opladningsvarigheden afhænger af batteriets tilstand og af den relative luftfugtighed. Isæt batteri / SD-kort Sådan isættes batteriet i kameraet: 1. Kameraet skal være slukket. Åbn låget til batterifaget i pilens retning. 2. Isæt batteriet i pilens retning. 3. Isæt SD-kortet i pilens retning og luk låget. m Når kameraet ikke er i brug, bør batteriet tages ud. SD-kortet skal formateres til FAT32. Ellers kan det ske, at IR-kameraet ikke anerkender SD-kortet. Enheden Symboler for batteriniveau Følgende symboler viser batteriets opladeniveau på LCD-skærmen. Batteriet er ladet op Lav opladning Udskift batteriet eller oplad det Tænd og sluk enheden Power-indikatoren lyser, så længe kameraet er tændt. 1. Hold kameraet i højre hånd, og hold tommeltotten ovenover tasteområdet og pegefingeren over udløseren. 2. Hold tænd-/sluk-tasten nede i 3 sekunder. Power-indikatoren lyser grønt. K - 5 Betjeningsvejledning Infrarødkamera EC-Serie DA

7 3. Efter kort tid vises et billede på skærmen. 4. Enheden slukkes ved at holde tænd-/sluk-tasten nede i 3 sekunder. Powerindikatoren lyser rødt. Kontroller oplysningerne på LCD-skærmen LCD-skærmen viser 100 % af det objekt, der peges hen imod. Den følgende visning er informationsvisningen. Måleværdi Live/ Stillbillede Indikator Indikatorinformation Indikatoren angiver kameraets status. Kameraets status NULL E=1.00 Tid Batteriniveau Aktuel emissionsværdi Farveskalaens øvre grænse Farveskala Farveskalaens nedre grænse Menü Viser menumode Null Viser, at ingen menumode er valgt. Der er ikke valgt noget værktøj Viser, at værktøjet anvendes nu (målepunkt 1, 2, 3, 9) Erf Viser, at værktøjet blev valgt til automatisk registrering af målepunktet (autotracking). Isot Viser, at værktøjet blev valgt til isotermanalyse. E Aktuel emissionsværdi SD-kortet er isat Bluetooth-headset er tilsluttet. m Inden målingen startes, indtast venligst Nulmode ved at trykke C-tasten flere gange, indtil den ønskede Nul-visning vises på skærmen. Individuelle indstillinger Under dette menupunkt kan der foretages fl ere indstillinger i menuen. 1. Kontroller, at kameraet er i Nul-mode. 2. Tryk menu-/indlæsningstasten, og tryk piletasterne op s / ned t på menuvælgeren for at komme til menupunktet Opsætning [Setup]. Tryk menu-/indlæsningstasten. 3. Tryk piletasterne op til menupunktet Dato og Tid [Datum& Uhrzeit]. Tryk derefter menu-/ indlæsningstasten. 4. Indstil dato og tid - Tryk piletasterne op s / ned t på menuvælgeren for at vælge et nyt felt. - Tryk piletasterne venstre / højre på menuvælgeren for at indstille dato og tid. 5. Efter at have foretaget ændringerne, tryk menu-/indlæsningstasten for at lukke menuvinduet, eller tryk C- tasten for at forlade menuen uden at gemme ændringen. DA Betjeningsvejledning Infrarødkamera EC-Serie K - 6

8 Individuelle indstillinger Under dette menupunkt kan der foretages flere indstillinger i menuen. 1. Kontroller, at kameraet er i Nul-mode. 2. Tryk menu-/indlæsningstasten, og tryk piletasterne op s / ned t på menuvælgeren til menupunktet Opsætning [Setup]. Tryk menu-/indlæsningstasten. 3. Tryk piletasterne op s / ned t på menuvælgeren til menupunktet Lokale Indstillinger [Lokal], og tryk derefter menu-/ indlæsningstasten. 4. Lokale indstillinger - Tryk piletasterne op s / ned t på menuvælgeren for at vælge et nyt felt. - Tryk piletasterne venstre / højre på menuvælgeren for at indstille værdierne. 5. Efter at have foretaget ændringerne, tryk menu-/ indlæsningstasten for at lukke menuvinduet, eller tryk C-tasten for at forlade menuen uden at gemme ændringen. Informationer om lokale indstillinger Sprog... Vælger det sprog, der skal anvendes i menuen og ved meddelelser. Temperaturenhed... Bestemmer temperaturenheden for temperaturvisningen ( C / F) Længdeenhed.. Bestemmer længdeenheden (meter/fod). Video-udgang Bestemmer formatet (PAL/NTSC). 04. GRUNDFUNKTIONER Brug af LCD-skærmen I det følgende beskrives det, hvordan LCD-skærmen bruges for at optage, se på termiske billeder eller at ændre personlige indstillinger. 1. Åbn skærmen i pilens retning. 2. Ret kameraet mod det ønskede objekt. - Vær opmærksom på, at objektet er i midten af LCD-skærmen, for at måleresultaterne bliver så nøjagtige som muligt. - Skærmen slukker automatisk, når den klappes sammen. Menuvalg og indstillinger Indstillinger kan foretages via menu-/indlæsningstasten. 1. Tryk menu-/indlæsningstasten (1). 2. Tryk piletasterne venstre / højre, op s / ned t (2) på menuvælgeren, og vælg en funktion. 3. Tryk igen på menu-/indlæsningstasten (1) for at bekræfte indstillingen. Eksempel 1. Tryk først menu-/indlæsningstasten. 2. Vælg så en menufunktion med menuvælgeren. Fil-menu K - 7 Betjeningsvejledning Infrarødkamera EC-Serie DA

9 Analyse-menu Manuel indstilling 05. OPTAGELSE Manuel fokusering 1. Kontroller, at IR-kameraet er i Nul-mode. 2. Ret IR-kameraet mod det ønskede objekt. 3. Drej på fokusringen for at stille skarpt. Setup-menu 4. Drej så længe, indtil objektet fremstår helt skarpt. 4. Tryk igen menu-/indlæsningstasten for at bekræfte indstillingen. m De viste menupunkter kan på grund af forskellige indstillinger se forskellige ud! Nulstil indstillingerne [Reset] De enkelte menupunkter og tastetildelinger kan nulstilles til deres oprindelige indstilling. 1. Sluk IR-kameraet. 2. Tryk C-tasten og hold den nede. Tryk nu tænd-/sluktasten, og hold begge taster nede i nogle sekunder, indtil kameraet er tændt. Så snart init Parameters vises på skærmen, kan C-tasten slippes. m De gemte filer slettes ikke, når menupunkter og tastefunktioner nulstilles. Vis termiske og visuelle billeder IR-kameraet optager synlige billeder med det indbyggede digitalkamera. Synlige billeder kan bruges som reference til de termiske billeder. 1. Tryk menu-/indlæsningstasten. 2. Tryk piletasterne op s / ned t på menuvælgeren til menupunktet IR/CCD [IR/CCD]. 3. Tryk piletasterne venstre / højre på menuvælgeren for at komme til menupunktet Opsætning af IR/CCD [IR/CCD-Setup], og tryk venstre / højre for at indstille display-mode. DA Betjeningsvejledning Infrarødkamera EC-Serie K - 8

10 - IR...Viser kun IR-billedet - Vision... Viser kun det synlige billede - DuoVision... Viser IR-billedet og det synlige billede DuoVision Med DuoVision display-mode smelter de termiske og de synlige billeder sammen. IR I denne mode kan analyse-værktøjerne bruges for at analyse objektet. Billedet vises dog i pseudofarver. Vision I denne mode kan billedet ses i de ægte farver. Det er dog ikke muligt at bruge analyse-værktøjer for at analysere objektet. DuoVision I denne mode vises IR- og CCD-billedet oven på hinanden, og analyse-værktøjerne kan bruges for at analysere objektet. Hvis infrarødbilledet befinder sig ude i siden, tryk C-tasten og derefter piletasterne, således at den termiske optagelse tilpasses til det normale billede. Forskydning af DuoVision-området Forskyd opad (C + op s) Forskyd nedad (C + ned t) Forskyd til venstre (C + venstre ) Forskyd til højre (C + højre ) m Navnet på mappen må aldrig ændres til et andet navn end de ovenfor nævnte! Ved ændringer kan kameraet ikke identificere lagringskortet! Billedjustering Det er muligt at justere billedets lysstyrke og kontrast, enten manuelt eller automatisk. Automatisk justering IR-kameraet ændrer automatisk lysstyrke og/eller kontrast, når A-tasten trykkes. Manuel justering Det er muligt manuelt at justere billedets lysstyrke og kontrast ved at rulle igennem menuen eller bruge piletasterne på menuvælgeren. Tryk piletasterne op s / ned t, for at ændre kontrasten, tryk piletasterne venstre / højre, for at ændre lysstyrken. 1. Tryk menu-/indlæsningstasten. 2. Tryk piletasterne op s / ned t på menuvælgeren, indtil menupunktet Manuel Indstilling [Manuelle Einstellung]. K - 9 Betjeningsvejledning Infrarødkamera EC-Serie DA

11 3. Indstil lysstyrke og kontrast. - Tryk piletasterne op s / ned t på menuvælgeren for at vælge et nyt felt. - Tryk piletasterne venstre / højre på menuvælgeren for at indstille de nye værdier. 4. Tryk derefter menu-/indlæsningstasten for at gemme ændringerne, eller tryk C-tasten for at lukke menuvinduet uden at gemme indstillingerne. Billedjusteringer Palet Her bestemmes de uægte farver i det termiske billede. Kameraet har 6 farvepaletter: Jern, jern inverteret, regnbue, fjer, grå og grå inverteret. 1. Tryk menu-/indlæsningstasten. 2. Tryk piletasterne op til menupunktet Jern [Eisen]. Tryk piletasterne venstre / højre for at vælge den ønskede farve. Flere indstillinger 1. Tryk menu-/indlæsningstasten, og skift til menupunktet Indstillinger [System Setup]. Bekræft indlæsningen. 2. Tryk piletasterne op til menupunktet Kameraindstillinger [Kamera Einstellungen], og tryk derefter menu-/indlæsningstasten. 3. Foretag billedjusteringerne. - Tryk piletasterne op for at vælge et nyt felt. - Tryk piletasterne venstre / højre på menuvælgeren for at indstille de nye værdier. 4. Tryk derefter menu-/indlæsningstasten for at gemme ændringerne, eller tryk C-tasten for at lukke menuvinduet uden at gemme indstillingerne. Flere informationer vedr. billedjusteringerne: Auto adjust Her bestemmes A-tastens funktion. Der er tre muligheder: Lysstyrke og kontrast, lysstyrke, kontrast. - Lysstyrke og kontrast: Kameraet optimerer automatisk billedets lysstyrke og kontrast. - Lysstyrke: Kameraet justerer automatisk billedets lysstyrke. - Kontrast: Kameraet justerer automatisk billedets kontrast. Continuous adj Her bestemmes, om kameraet automatisk og løbende skal tilpasse lysstyrke og kontrast på skærmen. - Lysstyrke og kontrast: Lysstyrke og kontrast justeres automatisk. - Lysstyrke: Lysstyrken justeres automatisk. - Ingen: Lysstyrke og kontrast justeres ikke automatisk. Måleområde Lysstyrken kan reduceres med det indbyggede filter eller ved at anbringe et yderligere filter (kan tilvælges ved højtemperaturkameraer). 1. Tryk menu-/indlæsningstasten. 2. Tryk piletasterne op s / ned t auf dem Omni-Selektor, um zum Menüpunkt [Manuelle Einst.] zu gelangen und drücken Sie die MENÜ/ EINGABE-Taste. DA Betjeningsvejledning Infrarødkamera EC-Serie K - 10

12 3. Indstil måleområdet - Tryk piletasterne op til måleområdet. - Tryk piletasterne på menuvælgeren for at indstille måleområdet. - Denne mulighed findes ikke ved stillbilledet. 4. Udvælg måleområdet ved at bruge objektiver (kan tilvælges). - Efter at have valgt måleområde-feltet, tryk piletasterne op s og ned t samtidig for at indstille temperaturområdet for det anvendte objektiv. 5. Tryk herefter menu-/indlæsningstasten for at lukke vinduet. Type Null A B C D E Lens 20 12,8 38 3,8 6,4 9 Stillbillede / billedaktivering Det termiske billede kan aktiveres eller fryses ved at trykke S-tasten på menuvælgeren. 1. Kontroller, at kameraet er i Nul-mode. 2. Tryk S-tasten for at få et stillbillede. 3. Ved at trykke S-tasten igen vender billedet tilbage til aktiv-mode Indstil analyse-parameter 1. Tryk menu-/indlæsningstasten. 2. Tryk piletasterne op til menupunktet Analyse [Analyse], og tryk derefter menu-/indlæsningstasten. 3. Indstil analyse-parameter - Tryk piletasterne op s / ned t på menuvælgeren til menupunktet Objektindstillinger [Object Set-up]. - Tryk piletasterne op s / ned t / venstre / højre på menuvælgeren for at indstille værdierne. 4. Tryk derefter menu-/ indlæsningstasten for at gemme ændringerne, eller tryk C-tasten for at lukke menuvinduet uden at gemme indstillingerne. Information om analyse-parametrene: Emission [Emiss] Forskellige objekter har forskellige emissionsværdier. Brug de passende emissionsværdier for at måle forskellige objekter. Afstand [Entfernung] Objekter kan befinde sig i forskellig afstand fra IR-kameraet. Indstil den pågældende afstand til måleobjektet. Omgivelsestemperatur [Umgebungstemp] Indlæsning af omgivelsestemperaturen eller Trefl., altså overfladetemperaturen af objekter, der befinder sig i nærheden og som stråler/reflekterer og derved direkte påvirker målingen af overfladen. Relativ luftfugtighed [Rel Luftfeuchtigkeit] Indlæsning af den relative luftfugtighed. Objektsammenligning [Obj Vergleich] VERGLOB1 kan indstilles som målepunkt eller -område. VERGLOB2 kan indstilles som referencetemperatur, målepunkt K - 11 Betjeningsvejledning Infrarødkamera EC-Serie DA

13 eller -område. Temperaturdifferencen mellem 1 og 2 vises i skærmens nedre højre hjørne. F.eks. VERGL OBJ1 er PKT 1 (35,4 C) og VERGL OBJ2 er REF TEMP (30 C), dermed er differencen mellem de to værdier 5,4 C. Ref Temp Bruges til at sammenligne med et punkt, et område eller en profil. Analyseindstillinger 1. Tryk menu-/indlæsningstasten. 2. Tryk piletasterne op s / ned t på menuvælgeren til menupunktet Analyse [Analyse], og tryk derefter menu-/indlæsningstasten. 3. Tryk piletasterne op til menupunktet Analyseindstilling [Analyse Set-up], og tryk derefter menu-/indlæsningstasten. 4. Indstil analyse-parameter. - Tryk piletasterne op s / ned t for at vælge et nyt felt. - Tryk piletasterne venstre / højre på menuvælgeren for at indstille værdierne. 5. Tryk derefter menu-/indlæsningstasten for at gemme ændringerne, eller tryk C-tasten for at lukke menuvinduet uden at gemme indstillingerne. Flere informationer vedr. analyseindstillinger: Alarm [Alarm] Tænd eller sluk temperaturalarmen. I tændt tilstand vises måleværdien for spot 5 (EC 060 V) / 10 (EC 060 V+) i rød, altså i alarmtilstand, hvis indstillingen (registrer spot) Maximum er valgt, og temperaturen på målepunktet spot 5 er lig med eller højere end den indlæste alarmtemperatur. Men også hvis der ved spot 5/10 ved målepunktregistreringen er valgt Minimum, og hvis temperaturen er lig med eller lavere end den indlæste alarmtemperatur, vises temperaturværdien i alarm-mode. Alarmtemperatur [Alarm temp] Indstiller alarmens temperaturgrænse. Ret temperatur [Temp korrigieren] Retter kameraets måleværdi for at sikre, at målenøjagtigheden også er sikret under usædvanlige omstændigheder. m Nulpunkt-forskydning af kalibreringskurven! Mæthedsfarve [Sättigungsfarbe] Såfremt den er aktiveret, farves billedområdet med den højeste temperatur grøn. Isotermintervaller [Isothermen-Breite] Bestemmer isotermintervallerne. Intervallerne kan indstilles fra 0,1 C til den øvre grænse af den maksimale temperaturmåling under disse betingelser. Isotermfarve [Isothermen-Farbe] Bestemmer farven af isotermintervallerne. Der kan vælges mellem transparent, grøn, hvid og sort. Isotermtype Dual Above Dual Below Above Below Interval Viser alle temperaturer inden for et indstillet isoterminterval i en bestemt farve og yderligere alle områder, der er varmere end den øvre intervalgrænse, i en anden farve. Viser alle temperaturer inden for et indstillet isoterminterval i en bestemt farve og yderligere alle områder, der er koldere end den nedre intervalgrænse, i en anden farve. Viser isotermintervallet og alle områder, der er varmere end en øvre intervalgrænse, i den samme farve. Viser isotermintervallet og alle områder, der er koldere end en nedre intervalgrænse, i den samme farve. Viser kun det indstillede isoterminterval i en bestemt farve. Resten af billedet vises i de pågældende falske IR-farver. Isotermalarm [Isothermen-Alarm] Tærskelværdien for alarmen kan indstilles fra 1 til 100 og angiver et forhold (i procent) mellem 1/100 og DA Betjeningsvejledning Infrarødkamera EC-Serie K - 12

14 100/100 af skærmarealet. F.eks.: Isotermintervallet er 35 C til 40 C, og isotermalarmen er 100. Her går alarmen først i gang, når 100 % af det på skærmen viste areal er i temperaturområdet mellem 35 C og 40 C, og altså hele skærmarealet er farvet isoterm. Hvis alarmtærskelværdien sættes til f.eks. 40, går alarmen allerede i gang, når 40 % af skærmarealet er farvet isoterm. Målepunkt-analyse I det følgende forklares, hvordan analyse-værktøjerne på det termiske billede indstilles. 1. Tryk menu-/indlæsningstasten. 2. Tryk piletasterne op s / ned t på menuvælgeren til menupunktet Analyse [Analyse]. 3. Indstil målepunktet. - Tryk piletasterne op s / ned t på menuvælgeren for at vælge et målepunkt, og tryk derefter menu-/indlæsningstasten. På skærmen vises et trådkors. - Spot 5 følger automatisk det højeste eller det laveste punkt på skærmen. 4. Indstilling af analyseparametre. - Start ved det første skridt for at indstille eller udvælge en målepunktanalyse. - Tryk piletasterne op s / pil ned t, venstre / gemessene højre på menuvæl- Temperatur geren for at bevæge det aktiverede punkt. 5. Registrere målepunkt - Indstil spot 5 eller 10 således, at det følger det højeste/laveste punkt på skærmen. - Maksimum Indstil spot 5 eller 10 således, at det følger det varmeste punkt på skærmen. - Minimum Indstil spot 5 eller 10 således, at det følger det koldeste punkt på skærmen. Områdeanalyse AREA (valgfri EC 060 V+) 1. Tryk menu-/indlæsningstasten. 2. Tryk piletasterne op til menupunktet Analyse [Analyse]. 3. Tryk piletasterne op s / ned t, til menupunktet Område [Bereich/Area]. 4. Indstilling af områdeanalyse. - Tryk piletasterne op for at vælge et område. Bekræft med menu-/indlæsningstasten. Der fremkommer et (yderligere) områdefelt på skærmen. - En visning fremkommer i øverste højre hjørne. Den viser maks.-/min.- og gennemsnitstemperaturen i det valgte område. - Tryk piletasterne venstre / højre tast for at vælge mellem maks.-/min.- og gennemsnitstemperaturen i det valgte område. - Når område 5 vælges, vises maks.-/min.- og gennemsnitstemperaturen samtidig. 5. Forskyd området - Start med punkt 1 i menuen for at vælge det ønskede område. Området kan forskydes med piletasterne s op, t ned, venstre, højre. K - 13 Betjeningsvejledning Infrarødkamera EC-Serie DA

15 6. Slet området - Start med punkt 1, eller vælg menupunktet Område [Bereich/Area]. - Tryk C-tasten for at slette det valgte område. - Ændringer af analyseområdets form og størrelse for oven + øverst til venstre + højre for neden + nederst til venstre + højre Profilanalyse PROFILE (valgfri EC 060 V+) 1. Tryk menu-/indlæsningstasten. 2. Tryk piletasterne op til menupunktet Analyse [Analyse]. 3. Tryk piletasterne op s / ned t for at komme til menupunktet Profil [Profil]. Der vises en profillinje på skærmen. Forskyd analysen 1. Start ved menupunktets første skridt, og vælg det ønskede område. 2. Tryk piletasterne op for at forskyde den valgte profil. Slet profilanalyse 1. Start ved menupunktets første skridt, og vælg det ønskede område. 2. Tryk C-tasten for at slette den valgte profilanalyse. Isotermanalyse 1. Tryk menu-/indlæsningstasten. 2. Tryk piletasterne op til menupunktet Analyse [Analyse]. 3. Tryk piletasterne op s / ned t for at komme til menupunktet Isoterm [Isotherme], og tryk derefter menu-/ indlæsningstasten. Områder inden for det valgte isotermområde vises i en anden farve. 4. Indstil isotermområdet. - Start ved det første skridt for at vælge isotermanalysen. - Tryk piletasterne op for at forskyde isotermområdet opad eller nedad. Ved at trykke piletasterne venstre / højre kan isotermområdet formindskes eller forstørres ved at ændre den nederste isotermværdi (IL). - Bogstavkombinationen IL og IH vises nederst til højre på skærmen. IH er isotermområdets øvre grænse, og IL er den nederste grænse. Fjern analyseværktøjer Dette afsnit beskriver, hvordan analyseværktøjer, der tidligere er blevet placeret på skærmen, kan fjernes. DA Betjeningsvejledning Infrarødkamera EC-Serie K - 14

16 1. Tryk menu-/indlæsningstasten. 2. Tryk piletasterne op til menupunktet Analyse [Analyse]. 3. Vælg det værktøj, der skal fjernes. 4. Tryk C-tasten for at fjerne værktøjet, eller tryk menu-/indlæsningstasten for at fjerne alle analyseværktøjerne. Gem billede Et stillbillede, der er frosset ved at trykke S-tasten, kan efterfølgende gemmes i menuen. Et billede kan også gemmes ved at holde tasten på menuvælgeren nede i 3 sekunder uden først at fryse det. Kameraet skal være i Nul-mode. 1. Tryk menu-/indlæsningstasten. 2. Tryk piletasterne venstre / højre på menuvælgeren for at komme til menupunktet Fil [Datei]. 3. Tryk piletasterne op til menupunktet Gem [Speichern], og tryk derefter menu-/ indlæsningstasten for at gemme billedet. Skærmbilledet Gem vises. 4. Filens navn vises på skærmen. Sprogoptagelse (valgfrit) Det er muligt at tilføje en sprogoptagelse på 30 sekunder til hvert billede. 1. Installer Bluetooth-headset (tilbehør). 2. Tag et stillbillede, og tryk menu-/indlæsningstasten. 3. Tryk piletasterne op til menupunktet Fil [Datei]. 4. Tryk piletasterne op til menupunktet Optag Sprog [Sprach AUFN], og tryk derefter menu-/ indlæsningstasten. Meddelelsen Optag Sprog [Sprach AUFN] vises på skærmen. 5. Tal ind i headsettets mikrofon. Tryk C-tasten for at afslutte optagelsen. 6. Gem billedet. Lagerpladsen bliver ikke mindre, ved at billederne forsynes med sprogoptagelser. Udløserindstillinger Udløseren kan indstilles til at kunne overtage forskellige funktioner, f.eks. gemme billeder eller tænde laser og belysning. 1. Tryk menu-/indlæsningstasten og derefter på piletasterne op til menupunktet Belysning [Lighter on], og tryk derefter menu-/indlæsningstasten. - I standardindstillingen er udløseren indstillet således, at den ved bekræftelse aktiverer belysningen. 2. Tryk piletasterne venstre / højre højre på menuvælgeren for at vælge den ønskede funktion. K - 15 Betjeningsvejledning Infrarødkamera EC-Serie DA

17 Udløserinformationer Gem [Speichern]: Gemmer billedet. Tænd laser [Laser an]: Laseren kan tændes ved at aktivere udløseren. Tænd lys [Beleuchtung an]: Belysningen kan tændes ved at aktivere udløseren. 06. GENGIV OG SLET Åbn billede Det er muligt at se og analysere de gemte billeder på skærmen. 1. Tryk menu-/indlæsningstasten. 2. Tryk piletasterne op til menupunktet Mappe [Ordner]. 3. Tryk piletasterne op til menupunktet Fil [Datei], og tryk derefter menu-/indlæsningstasten. 4. Vælg et billede, og tryk menu-/indlæsningstasten for at åbne billedet (se Vælg billede). Efter at billedet er åbnet, er det muligt at analysere det eller at tilføje sprogoptagelser. Vælg billede 1. Efter at have valgt Åbn [Öffnen] eller Slet [Löschen] i menupunktet Fil [Datei] vises følgende meddelelse i skærmens nederste venstre hjørne: <DIR> GZSAT001 Åbn SAT00001.SA navn på den mappe Billednavn 2. Hvis det billede, der skal åbnes eller slettes, ikke er at finde i filen, tryk piletasterne op s / ned venstre / højre på menuvælgeren, indtil følgende meddelels vises:.. <DIR> Slet post eller 3. Tryk C-tasten og derefter på S-tasten for at aktivere billedet. Vælg mappe 1. Tryk menu-/indlæsningstasten. 2. Tryk piletasterne op til menupunktet Fil [Datei], og tryk derefter menu-/indlæsningstasten. 3. Tryk piletasterne op til menupunktet Filopsætning [Datei Ein./File Setup], og tryk derefter menu-/indlæsningstasten. 4. Tryk piletasterne op til menupunktet Mappenavn [Verzeichnisname], og tryk derefter menu-/indlæsningstasten. Når tasterne A, C og S trykkes samtidig, sættes mappens navn til SAT Gengiv sprogoptagelserne 1. Installer Bluetooth-headset (valgfrit for EC 060 V+), og åbn et billede. 2. Tryk menu-/indlæsningstasten, derefter på piletasterne op til menupunktet Fil [Datei], og bekræft: DA Betjeningsvejledning Infrarødkamera EC-Serie K - 16

18 3. Tryk piletasterne op til menupunktet Gengivelse af Sprogoptagelser [Sprachaufn absp], og tryk derefter menu-/indlæsningstasten. - Meddelelsen Optagelsen Afspilles [Aufnahme absp.] vises på skærmen eller i søgeren. 4. Sprogoptagelsen kan slettes ved at trykke C-tasten. Slet billede m Vær opmærksom på, at billeder, der er slettet, ikke kan gendannes. Vælg derfor meget omhyggelig, når billeder skal slettes. 1. Tryk menu-/indlæsningstasten, derefter på piletasterne op s / ned t på menuvælgeren til menupunktet Fil [Datei]. 2. Tryk piletasterne op s / ned t til menupunktet Slet [Löschen], og tryk derefter menu-/indlæsningstasten. 3. Vælg et billede, og tryk menu-/indlæsningstasten for at slette billedet. 4. Tryk C-tasten for at forlade programmet. 07. UDVÆLG BILLEDER Udvælg billeder fra SD-kortet Ved hjælp af den medfølgende kortlæseenhed kan billederne læses direkte fra SD-kortet. 1. Åbn låget til batterifaget / SD-kortet, og tryk let på SD-kortet. SD-kortet springer automatisk op. 2. Ved hjælp af kortlæseenheden kan IRoptagelserne læses direkte fra SD-kortet. 08. SKAB FORBINDELSE OG UDVÆLG Oplad batteriet via dockingstationen Batteriet kan ved hjælp af en adapter (valgfrit tilbehør) også oplades via dockingstationen. 1. Tilslut strømadapteren til den multifunktionale dockingtilslutning. 2. Tilslut adapterledningen til opladeren, og stik den i stikkontakten. 3. LED-lyset blinker under hele opladningen, og lyser vedvarende grønt, når batteriet er helt opladet. Når batteriet er ladet helt op, trækkes adapterledningen ud af opladeren og stikkontakten. Batteriet bør altid oplades med den medfølgende oplader. Hvis kameraet skal bruges konstant i længere tid, kan det via dockingstationen tilsluttes nettet. m Brug kun original Trotec-dele for at undgå, at kameraet beskadiges. K - 17 Betjeningsvejledning Infrarødkamera EC-Serie DA

19 Tilslutning til en skærm Brug det medfølgende videokabel for at se eller analysere optagelserne på en videokompatibel skærm. 1. Sluk IR-kameraet. 2. Tilslut ledningen i videoudgangen til den multifunktionale dockingstation. 3. Sæt den anden ende af ledningen i skærmens videoindgang. 4. Tænd skærm og IRkamera. Skab forbindelse til pc en (kun ved USB realtime-modeller) Tilslut den medfølgende dongle til en fri USB-udgang. Uden donglen kan USB-softwaren ikke åbnes. Vælg i menuen under Visning [Anzeigen] => IR-Kameramodel den kameratype, der skal tilsluttes til pc en. Tilslut den medfølgende USB-ledning til pc ens USB-udgang og til tilslutningen på den multifunktionale dockingstation. Det er ikke nødvendigt at slukke pc eller kamera, mens denne forbindelse etableres. Konsulter i givet fald pc ens manual for at lokalisere USB-udgangens korrekte position. USB-udgangen bruges kun til valgfri online-software. Installer driver (kun realtime-software / valgfrit) Hvis driveren ikke installeres automatisk, følg denne fremgangsmåde: Tilslut den medfølgende USB-ledning til pc ens USB-udgang og til IR-kameraets USB-udgang. Isæt cd en med USB realtime-software i pc en. Hvis driveren ikke installeres automatisk, følg denne fremgangsmåde: m Tilslut den medfølgende USB-ledning til pc ens USB-udgang og til IR-kameraets USB-udgang. Isæt cd en med USB realtimesoftware i pc en. 1. Efter få øjeblikke vises følgende meddelelse. 2. Vælg Ikke Denne Gang [Dieses mal nicht], og klik på Næste [Nächster >]. 3. Vælg Installer fra en liste eller et bestemt sted (avanceret) [Installieren von einer Liste oder einem bestimmten Ort Fortgeschritten], og klik på Næste [Nächster>]. 4. Vælg Inkluder dette sted i søgningen [Schließen Sie diesen Ort in die Suche ein:], og klik på Gennemse [browse]. Find den mappe, der indeholder driveren, og klik på Ok for at vende tilbage til det foregående vindue. Klik på Næste [Nächster >]. 5. Ignorer de viste fejl- og advarselsmeddelelser, og klik på Fortsæt alligevel [Trotzdem fortfahren] 6. Klik på Afslut [Beenden] for at afslutte installationen af driveren. DA Betjeningsvejledning Infrarødkamera EC-Serie K - 18

20 Videooverførsel via USB Det er muligt at overføre IR-videooptagelser til pc en (kun realtime-modeller) via USB-ledning og med realtime-software, der kan tilkøbes. 1. Tænd pc en. 2. Tilslut kameraet til pc en via USB-ledningen. 3. Styresystemet identificerer kameraet som masselager. Kameraet installeres uden yderligere driver. 4. Det er muligt at se den termiske videooptagelse, at analyse den i realtime og at gemme den på en cd ved hjælp af softwaren. Fejlfinding Det er vigtigt at læse de følgende punkter, hvis der opstår problemer, når IR-kameraet tilsluttes til pc en for at anvende det sammen med realtime-software, som kan tilkøbes. Kontroller først følgende: 1. Opfylder pc en følgende krav? Pc en skal have en indbygget USB2-port, og Windows XP skal være installeret. Pc en understøtter ikke USB-stikket, hvis disse forudsætninger ikke er opfyldt. 2. Er kameraet korrekt tilsluttet til pc en? Se Skab forbindelse til pc en for at læse mere om, hvordan kameraet tilsluttes korrekt. 3. Er batteriet opladet? Kameraet bør drives via nettet, når det er tilsluttet til pc en (netdelen kan tilkøbes). 4. Hvis USB-driveren ikke er installeret korrekt, kan det forekomme, at Windows ikke kan identificere driveren. Kontakt forhandleren af hovedkortet for at opdatere til en nyere driver. 5. Det kan forekomme, at USB2.0 realtime-overførsel ikke er muligt med nogle hovedkort eller chipsæt. Tilslut i stedet kameraet til en anden pc, der er udstyret med et af de chipsæt, der fremgår af listen. Brug af Bluetooth-headset Kameraet har et Bluetooth-modul. Med et Bluetooth-headset (kan tilkøbes) kan der foretages sprogoptagelser. Følg følgende anvisninger, når Bluetooth-headsettet skal installeres inden første ibrugtagning. 1. Sluk kamera og Bluetooth-headset. 2. Tænd først Bluetooth-headsettet. Hold tænd-/sluk-tasten (A) nede i ca. 5 sekunder. Powerindikatoren (A) begynder at blinke rød/blå. Efter ca. 2 minutter er par-mode på headsettet aktiveret. Blinkrytmen bliver langsommere, og til sidst blinker kun den blå indikator. 3. Når headsettet er i par-mode, tændes kameraet, mens Bluetooth-headsettet endnu blinker rød/blå. Kameraets power-indikator blinker samtidig grøn og blå. Kameraet forbereder sig på at identificere Bluetooth-headsettet. 4. Når headsettet er i par-mode, tryk kort på tænd-/sluktasten på Bluetooth-headsettet, således at headsettet identificeres af kameraet. Kameraets blinkrytme ændrer sig og bliver til korte blink på 1 sekund. - Tryk igen kort på Bluetooth-headsettets tænd-/ sluk-tast. Nu vises Bluetooth-symbolet på kameraets skærm. Kameraets LED lyser nu permanent grøn og blå! Bluetooth-mode er nu aktiveret. Hvis identifikationen blev gennemført korrekt, blinker headsettets power-indikator blå. 5. Efter endt procedure er headsettet blevet identificeret af kameraet. Tænd derefter først headsettet, indtil powerindikatoren blinker blå. Tænd nu for kameraet. Efter at kameraet er bootet, gentag punkt 4 for igen at aktivere Bluetooth-mode. 6. Med headsettet er det muligt at lave eller afspille sprogoptagelser Når Bluetooth-headsettet er identificeret 1. Sluk Bluetooth-headsettet: Hold tænd-/sluk-tasten nede, indtil den røde LED-lampe lyser. K - 19 Betjeningsvejledning Infrarødkamera EC-Serie DA

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger Guide Guide infrared, infrared Guide MobIR er et infrarødt kamera i mobilformat. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger AGT AF IR & Visual

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

VT04 og VT02 visuelle IR-termometre

VT04 og VT02 visuelle IR-termometre VT04 og VT02 visuelle IR-termometre Tekniske oplysninger Find problemer med det samme! Fluke visuelle IR-termometre kombinerer bekvemmeligheden fra et punkttermometer med den visuelle fordel ved et infrarødt

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Vælg en digital billedramme med hjertet!

Vælg en digital billedramme med hjertet! Guide fra FOTOHOUSE Vælg en digital billedramme med hjertet! Indhold: - Omkring digitale billedrammer Side 2 - Digitalbilledrammen til hjemmet Side 3 - Design eksempler Side 5 - Design eksempler og eksempel

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I M A NUAL NI - 7075 120 C O M M U N I C AT I O N S U P P O R T U S B A D A P T E R B L U E T O O T H C L A S S I I F ø r s t o g f r e m m e s t t a k, f o r d

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere