Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet."

Transkript

1 Digitalkamera Startguide Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

2 Tak fordi du har købt dette RICOH WG-5 GPS digitalkamera. Denne startguide indeholder oplysninger om, hvordan du gør RICOH WG-5 GPS klar til brug og om den grundlæggende betjening. Læs denne startguide, før du bruger kameraet, så du kan betjene det korrekt. Se betjeningsvejledningen (PDF), der ligger på vores websted, for at få flere oplysninger om hvordan du bruger de forskellige optagemetoder, indstillinger og GPS-funktionen. Se s.67 for at få flere oplysninger om betjeningsvejledningen. Ophavsret Billeder, der tages med dette digitalkamera til andre formål end personlig brug, må ikke anvendes uden tilladelse som anført i loven om ophavsret. Vær venligst opmærksom på, at der er tilfælde, hvor der gælder begrænsninger for fotografering, selv til personlig brug i forbindelse med demonstrationer, forestillinger eller udstillede genstande. Billeder, der tages med henblik på at opnå ophavsret, må ikke anvendes uden for rammerne af en sådan ophavsret som beskrevet i gældende lov om ophavsret, hvilket man også skal være opmærksom på. Varemærker SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC i USA og/eller andre lande. Eye-Fi, Eye-Fi-logoet og Eye-Fi connected er varemærker tilhørende Eye-Fi, Inc. Dette produkt understøtter PRINT Image Matching III. Digitale stillkameraer, printere og software med PRINT Image Matching III hjælper fotografen til tage netop de billeder, han eller hun havde til hensigt at tage. Visse funktioner er ikke tilgængelige på printere, der ikke er PRINT Image Matching III-kompatible. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. PRINT Image Matching er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. PRINT Image Matching-logoet er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. Dette produkt er givet i licens i henhold til patentoversigtens AVC-licens til forbrugernes personlige og vederlagsfri anvendelse for at (i) kodesætte videoen i overensstemmelse med AVC-standarden ( AVC-video ) og/eller (ii) afkode AVC-videoen, hvis den er blevet kodesat af en forbruger i forbindelse med en personlig aktivitet og/eller er blevet modtaget fra en videoudbyder, som har licens til at sælge AVC-videoer. Der ydes ingen licens til andre formål eller anvendelser. Kontakt venligst MPEG LA, LLC, for yderligere oplysninger. Se også Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

3 Til brugere af dette kamera Brug og opbevar ikke dette kamera i nærheden af udstyr, der genererer kraftig, elektromagnetisk udstråling eller magnetfelter. Kraftige, magnetiske udladninger eller magnetfelter genereret af udstyr som f.eks. radiosendere kan forstyrre displayet, beskadige gemte data eller påvirke kameraets interne kredsløb og forårsage fejlfunktion af kameraet. Displayets flydende krystaller er fremstillet under anvendelse af yderst avanceret præcisionsteknologi. Selv om niveauet for fungerende pixel er 99,99 % eller bedre, skal du være opmærksom på, at 0,01 % eller færre pixel ikke tændes eller tændes, når de ikke burde tænde. Dette har dog ingen indvirkning på det optagne billede. De viste illustrationer og skærmbilleder i denne brugervejledning kan afvige fra den faktiske visning. I denne brugervejledning henvises der i det følgende til SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort og SDXC-hukommelseskort som SD-hukommelseskort. I denne vejledning refererer den generiske term computer(e) til enten en Windows-pc eller en Macintosh. I denne vejledning refererer udtrykket batteri(er) til en hvilken som helst type batterier, der anvendes til dette kamera og tilbehør. I denne vejledning kaldes optagefunktionen, f.eks. til optagelse af stillbilleder og optagelse af film, A-funktion (optagefunktion) ( Stillbilledoptagefunktion henviser til funktionen til optagelse af stillbilleder, og Filmfunktion henviser til funktionen til optagelse af film). Visningsfunktionen, f.eks. til visning af optagne billeder i displayet, kaldes Q-funktion (visningsfunktion). I Q-funktion kan du udføre enkel redigering af de billeder, der vises. Forklaringen på de symboler, der anvendes i denne vejledning, er vist nedenfor. 1 Angiver, på hvilken side du kan finde en forklaring på den pågældende funktion. Angiver nyttige oplysninger. Angiver de forholdsregler, du skal være opmærksom på, når du bruger kameraet. Sikker anvendelse af kameraet Vi har gjort vores yderste for at gøre dette kamera så sikkert som muligt. Ved brug af kameraet skal du lægge mærke til de punkter, der er markeret med følgende symboler. Advarsel Forsigtig Dette symbol viser, at hvis du ikke er opmærksom på dette, kan det medføre alvorlige personskader. Dette symbol viser, at hvis du ikke er opmærksom på dette, kan det medføre mindre eller lidt større personskader eller tab af materiel. 1

4 Om kameraet Advarsel Forsøg ikke at skille kameraet ad eller modificere det. Der er høj spænding inde i kameraet, og der er risiko for elektrisk stød, hvis kameraet skilles ad. Hvis det indre af kameraet blotlægges, f.eks. hvis kameraet tabes, må du under ingen omstændigheder røre ved sådanne blotlagte dele; der er fare for, at du kan få elektrisk stød. Det kan være farligt at have kameraremmen omkring halsen. Pas på, at børn aldrig vikler remmen rundt om halsen. Hvis der kommer røg eller underlige lugte ud af kameraet, eller hvis du konstaterer andre uregelmæssigheder, skal du omgående holde op med at bruge kameraet, fjerne batteriet eller tage vekselstrømadapterstikket ud. Kontakt derefter nærmeste servicecenter. Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød. Forsigtig Sæt ikke fingeren på flashen, når den er affyres; der er risiko for forbrænding. Affyr ikke flashen, mens den rører ved dit tøj; der er risiko for misfarvning. Nogle dele af kameraet bliver varme under brug, så pas på, da der er risiko for let forbrænding, hvis du rører ved sådanne dele i længere tid. Pas på glasskår, hvis displayet beskadiges. Undgå endvidere at få flydende krystaller på huden, i øjnene eller i munden. Afhængig af dine individuelle omstændigheder eller fysiske sygdomme så kan brug af kameraet medføre kløe, udslæt eller blærer. Hvis du oplever uregelmæssigheder, skal du holde op med at bruge kameraet og straks søge læge. Om strømadapteren eller vekselstrømsadapteren Advarsel Brug altid den strømadapter eller vekselstrømsadapter, der er udviklet specielt til dette kamera, med den angivne strømstyrke og spænding. Hvis der bruges en strømadapter eller vekselstrømsadapter, som ikke er udviklet specielt til dette kamera, eller hvis den strømadapter eller vekselstrømsadapter, der er udviklet specielt til dette kamera, bruges med en anden strømstyrke eller spænding end den angivne, kan det forårsage brand, elektrisk stød eller kameradefekt. Den angivne spænding er V vekselstrøm. Forsøg aldrig at skille dette produkt ad eller foretage ændringer på produktet, da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Hvis der kommer røg eller underlige lugte fra produktet, eller hvis der forekommer andre uregelmæssigheder, skal du omgående holde op med at bruge kameraet og kontakte nærmeste servicecenter. Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der kommer vand ind i produktet, skal du kontakte nærmeste servicecenter. Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød. Hvis du ser et lyn eller hører torden, mens du bruger strømadapteren eller vekselstrømsadapteren, skal du tage stikket ud af stikkontakten og stoppe brugen. Fortsat brug kan forårsage beskadigelse af produktet, brand eller elektrisk stød. Tør vekselstrømsstikket af, hvis det bliver støvet. Akkumuleret støv kan forårsage brand. 2

5 Forsigtig Placer ikke eller tab ikke tunge genstande på eller bøj ikke USB-kablet eller vekselstrømsnetledningen kraftigt. Det kan beskadige ledningen. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal du kontakte nærmeste servicecenter. Rør ikke ved og kortslut ikke stikområdet på USB-kablet eller vekselstrømsnetledningen, mens ledningen sidder i stikket. Rør ikke ved vekselstrømsstikket med våde hænder. Dette kan forårsage elektrisk stød. Udsæt ikke produktet for slag, og undgå at tabe det på en hård flade. Det kan forårsage fejlfunktion. Brug ikke strømadapteren til opladning af andre batterier end genopladelige batterier af typen litium-ion D-LI92. Det kan forårsage overophedning, eksplosion eller fejl ved den tilsluttede enhed. For at minimere risikoen for farer bør du kun benytte et CSA/UL-certificeret strømforsyningskabelsæt, hvor kablet er af typen SPT-2 eller kraftigere, minimum nr. 18 AWG kobber, den ene ende er udstyret med et påstøbt hanstik (med en specificeret NEMA-konfiguration), og den anden er udstyret med et påstøbt hunstik (med en specificeret konfiguration af den ikke-industrielle IEC-type) eller tilsvarende. Om batteriet Advarsel Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde. Hvis de putter det i munden, kan det medføre elektrisk stød. Hvis du får væske fra batteriet i øjnene, kan du miste synet. Skyl øjnene med rent vand, og søg læge øjeblikkeligt. Gnid dem ikke. Forsigtig Brug kun det batteri, der er beregnet til dette kamera. Brug af andet batteri kan forårsage eksplosion eller brand. Adskil ikke batteriet. Forsøg aldrig at skille batteriet ad, da dette kan medføre eksplosion eller utætheder. Fjern omgående batteriet fra kameraet, hvis det bliver varmt eller begynder at udvikle røg. Pas på, at du ikke brænder dig på det varme batteri, når det tages ud af kameraet. Hold ledninger, hårnåle og andre metalgenstande væk fra batteriets poler + og -. Kortslut ikke batteriet, eller kast det i ilden. Dette kan medføre eksplosion eller brand. Hvis væske fra batteriet kommer i kontakt med hud eller tøj, kan det medføre hudirritation. Vask omhyggeligt de berørte områder med vand. Forholdsregler for brug af batteri D-LI92: BATTERIET KAN EKSPLODERE ELLER ANTÆNDES, HVIS DET BEHANDLES FORKERT. - DU MÅ IKKE ADSKILLE DET ELLER KASTE DET I ÅBEN ILD. - DU MÅ IKKE OPLADE DET PÅ ANDEN VIS END PÅ DE ANGIVNE OPLADEBETINGELSER. - MÅ IKKE OPVARMES OVER 60 C ELLER KORTSLUTTES. - MÅ IKKE KNUSES ELLER ÆNDRES. 3

6 Hold kameraet og det medfølgende tilbehør uden for børns rækkevidde Advarsel Hold altid kameraet og dets tilbehør uden for små børns rækkevidde. 1. Hvis produktet falder ned, eller en uventet bevægelse foretages, kan det forårsage tilskadekomst. 2. Hvis stroppen vikles om halsen kan det forårsage kvælning. 3. Små genstande som f.eks. batteri eller et SD-hukommelseskort kan sluges. Søg omgående læge, hvis en tilbehørsdel sluges. Forsigtighed under brug Inden kameraet anvendes Når kameraet ikke har været anvendt i lang tid, bør du altid afprøve det for at sikre dig, at det stadig fungerer korrekt, især før du tager vigtige billeder (f.eks. ved et bryllup eller på en rejse). Korrekt optagelse kan ikke garanteres, hvis optagelse, visning eller dataoverførsel til en computer osv. ikke er mulig pga. en fejl i dit kamera eller lagermedie (SD-hukommelseskort) osv. Objektivet på dette kamera kan ikke udskiftes. Objektivet kan ikke afmonteres. Om batteriet og strømadapteren For at opretholde en optimal batteritilstand må batteriet ikke opbevares fuldt opladet eller ved høje temperaturer. Hvis batteriet efterlades i kameraet, og kameraet ikke bruges i længere tid, aflades batteriet for meget, og batteriets levetid forkortes. Det anbefales at oplade batteriet den dag, det skal bruges, eller dagen før. Vekselstrømsadapter D-PL135 er udviklet udelukkende til brug sammen med strømadapter D-PA135. Den må ikke anvendes sammen med andet udstyr. Forholdsregler, når du bærer og anvender kameraet Undgå varme og fugtige steder. Vær især forsigtig i forbindelse med køretøjer, der kan blive meget varme indvendig. Pas på, at kameraet ikke udsættes for kraftige vibrationer, slag eller tryk, da dette kan forårsage beskadigelse, fejlfunktion, eller at kameraet ikke længere er vandtæt. Placer kameraet på en pude for at beskytte det, når det udsættes for vibrationer på en motorcykel, i en bil, i en båd etc. Hvis kameraet har været udsat for kraftige vibrationer, slag eller tryk, skal du indlevere det til nærmeste servicecenter og få det kontrolleret. Kameraet kan bruges ved temperaturer på mellem -10 C og 40 C. Displayet bliver sort ved høje temperaturer, men vender tilbage til normal ved normale temperaturer. Displayets reaktionshastighed bliver langsom ved lave temperaturer. Det skyldes egenskaber ved den flydende krystal og er ikke en fejlfunktion. Hvis kameraet udsættes for hurtige temperaturændringer, kan der dannes kondens inde i og uden på kameraet. Læg derfor kameraet i en taske eller plastikpose, og tag det først ud, når temperaturforskellen er minimeret. Undgå at udsætte kameraet for snavs, mudder, sand, støv, vand, giftige gasser eller salt, da dette kan medføre kameradefekt. Tør regn eller vanddråber af kameraet. Tryk ikke hårdt på displayet. da dette kan medføre beskadigelse eller funktionsfejl. 4

7 Pas på ikke at have kameraet i baglommen, når du sætter dig ned, da dette kan beskadige kameraet eller skærmen. Når du bruger et stativ sammen med kameraet, skal du passe på ikke at overspænde skruen i stativgevindet på kameraet. Rengøring af kameraet Rengør aldrig kameraet med organiske opløsningsmidler som f.eks. fortynder, alkohol eller rensebenzin. Anvend en objektivbørste til at fjerne støv på objektivet. Anvend aldrig en spray, da den kan beskadige linsen. Opbevaring af kameraet Opbevar ikke kameraet, hvor pesticider og kemikalier håndteres. Tag kameraet ud af tasken, og opbevar det på et godt ventileret sted for at undgå skimmel på kameraet under opbevaring. Undgå at bruge eller opbevare kameraet på steder, hvor det kan blive udsat for statisk elektricitet eller elektrisk interferens. Undgå at bruge eller opbevare kameraet i direkte sollys eller på steder, hvor det kan blive udsat for hurtige temperaturændringer eller kondens. Det anbefales, at kameraet indleveres til regelmæssige eftersyn hvert eller hvert andet år, for at sikre at det til stadighed fungerer optimalt. Andre forholdsregler SD-hukommelseskortet er udstyret med en skrivebeskyttelsesknap. Når knappen indstilles til LÅST, kan der ikke optages nye data på kortet, de gemte data kan ikke slettes, og kortet kan ikke formateres af kameraet eller en computer. Der vises r i displayet, når kortet er skrivebeskyttet. Vær opmærksom på, at SD-hukommelseskortet kan være varmt, hvis det tages ud umiddelbart efter, at kameraet har været i brug. Skrivebeskyttelsesknap Hold batteri-/kortdækslet lukket, fjern ikke SD-hukommelseskortet, og sluk ikke kameraet, mens der afspilles data, eller data gemmes på kortet, eller mens kameraet er sluttet til en computer med USB-kablet, da dataene derved kan gå tabt eller kortet beskadiges. Bøj ikke SD-hukommelseskortet, og udsæt det ikke for slag eller stød. Hold kortet væk fra vand, og opbevar det ikke ved for høje temperaturer. Tag ikke SD-hukommelseskortet ud under formatering, da dette kan ødelægge kortet. Dataene på SD-hukommelseskortet kan gå tabt i følgende tilfælde. Vi påtager os intet ansvar for data, der slettes (1) hvis SD-hukommelseskortet håndteres forkert af brugeren. (2) hvis SD-hukommelseskortet udsættes for statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens. (3) hvis SD-hukommelseskortet ikke har været brugt i længere tid. (4) hvis SD-hukommelseskortet skubbes ud, eller batterierne tages ud, mens der er adgang til kortet. Hvis kortet ikke anvendes i længere tid, kan dataene på kortet blive ulæselige. Sørg for løbende at sikkerhedskopiere alle vigtige data over på en pc. Husk at formatere SD-hukommelseskort, hvis de er ubrugte eller har været anvendt i et andet kamera. 5

8 6 Når du bruger et SD-hukommelseskort med lav optagehastighed, kan optagelsen stoppe under optagelse af en film, selvom der er tilstrækkelig plads i hukommelsen, eller optagelse eller visning af billeder kan tage lang tid. Vær opmærksom på, at sletning af data, formatering af SD-hukommelseskort eller den indbyggede hukommelse ikke fjerner de originale data fuldstændigt. Slettede filer kan sommetider gendannes vha. almindeligt tilgængelig software. Det er brugerens ansvar at sikre fortroligheden af disse data.

9 7

10 Indhold 8 Sikker anvendelse af kameraet... 1 Forsigtighed under brug... 4 Indhold... 8 Kontrol af pakkens indhold... 9 Oversigt over kameradele Oversigt over betjeningselementer Displayindikatorer Display i A-funktion Display i Q-funktion Displayguide Tænd for kameraet Ilægning af batteriet Opladning af batteri Isætning af SD-hukommelseskort Tænd og sluk for kameraet Opstart i visningsfunktion Standardindstillinger Indstilling af displaysprog Indstilling af dato og klokkeslæt Indstilling af kamerafunktioner Brug af menuerne Menuliste Nulstilling til standardindstillinger (Nulstilling) Visning af ur Optagelse af stillbilleder Optagelse af billeder Brug af zoom Indstilling af optagefunktion Brug af Selvudløser Indstilling af optagefunktioner Brug af punkterne i Optagefunktion-menuen Valg af flash-funktionen Valg af fokusfunktion Optagelse af film Optagelse af film Hurtig optagelse af en film vha. Film-knappen Visning af billeder Visning af stillbilleder Visning af en film Brug af visningsfunktionerne Sletning af billeder Sletning af et enkelt billede Om GPS Forholdsregler ved brug af GPS Forberedelse til brug af GPS-funktionen Optagelse af GPS-oplysninger på optagne billeder Appendiks Hoved specifikationer Garantibestemmelser Oplysninger om betjeningsvejledningen Vedrørende produktregistrering... 67

11 Kontrol af pakkens indhold Kamera RICOH WG-5 GPS Karabinrem O-ST161 (*1) USB-kabel I-USB7 (*1) Genopladeligt litium-ion-batteri D-LI92 (*1) Strømadapter D-PA135/ vekselstrømsadapter D-PL135 (*2) Makrofod O-MS2 Startguide (denne vejledning) Angående vandtæt design *1 Fås som ekstraudstyr. *2 Vekselstrømsstikadapteren er monteret på strømadapteren. 9

12 Oversigt over kameradele Forside Tænd/sluk-knap/strømlampe (grøn) Udløserknap Objektiv Selvudløserlampe/ AF-hjælpelampe Flash Underdisplay Remfæste LED-makrolys Mikrofoner Fjernbetjeningsmodtager Bagside Frigivelsesknap Batteridæksel Display Fjernbetjeningsmodtager Stativgevind Batteridæksellås Højttalere USB-/AV-stik HDMI-stik Låsearm til batteri 10

13 Oversigt over betjeningselementer Tænd/sluk-knap Anvendes til at tænde og slukke for kameraet (s.25). 2 Udløserknap A-funktion: Fokuserer kameraet på motivet, når den trykkes halvt ned i stillbilledoptagefunktion (undtagen når fokusfunktionen er indstillet til 3, s og \) (s.36). Når den trykkes helt ned, optages et stillbillede (s.37). Når den trykkes helt ned, startes og stoppes filmoptagelse i funktionerne C (Film), (Undervandsvideo) og (Højhastighedsfilm) (s.49). Q-funktion: Skifter til A-funktion. 3 W/T-knap A-funktion: Anvendes til at ændre billedudsnittet (s.38). Q-funktion: Under enkeltbilledvisning skiftes der til visning af 6 billeder, når der trykkes på f. Når der trykkes på f igen, skiftes der til visning af 12-billeder. Tryk på y for at vende tilbage til den forrige visning. Under enkeltbilledvisning forstørres billedet, når der trykkes på y. Tryk på f for at vende tilbage til den forrige visning. Tryk på f under visning af 12-billeder for at skifte til mappe- eller kalendervisning. Tryk på f under mappe/kalendervisning for at skifte til visning af 12-billeder. Justerer lydstyrken under afspilning af film (s.52)

14 12 4 Q-knap A-funktion: Skifter til Q-funktion. Q-funktion: Skifter til A-funktion. 5 Filmknap A-funktion: Starter filmoptagelse i stillbilledoptagefunktion (s.51). 6 4-vejs navigationsknap A-funktion: (2) : Skifter motorfunktionen (s.42). (3) : Anvendes til at vise udvalget af optagefunktioner (s.40). (4) : Anvendes til at skifte flash-funktion (s.45). (5) : Anvendes til at skifte fokusfunktion (s.46). (23) : Justerer fokus, når fokusfunktionen er sat til \ (s.47). Q-funktion: (2) : Afspiller en film eller sætter den på pause (s.52). (3) : Viser udvalget af visningsfunktioner (s.55). Stopper en film under afspilning (s.52). (45) : Viser det forrige eller næste billede under enkeltbilledvisning (s.52). Hurtigt frem, hurtigt tilbage, billede frem og billede tilbage under filmafspilning (s.52). (2345) : Ændrer positionen af det område, der skal forstørres under zoomvisning. Vælger et billede under visning af 6 eller 12-billeder, en mappe i mappevisning og en dato i kalendervisning. Justerer positionen af et billede, når du bruger funktionen Originalbillede. 7 4-knap A-funktion: Anvendes til at skifte mellem de oplysninger, der vises på skærmen (s.15). Q-funktion: Anvendes til at skifte mellem de oplysninger, der vises på skærmen (s.17). Vender tilbage fra zoomvisning eller visning af 6 eller 12 billeder til enkeltbilledvisning. Skifter til visning af 12-billeder fra den valgte mappe under mappevisning. Anvendes til at skifte til enkeltvis visning af billeder fra den valgte dato i kalendervisning.

15 8 3-knap A-funktion: I stillbilledoptagefunktion vises, [A Optagefunktion]-menuen. I filmfunktion vises [C Film]-menuen (s.29). Q-funktion: Viser menuen [W Indstilling] under enkeltbilledvisning (s.29). Anvendes til at vende tilbage til enkeltvis visning af billeder i skærmbilledet med udvalget af visningsfunktioner (s.54). Vender tilbage fra zoomvisning eller visning af 6 eller 12 billeder til enkeltbilledvisning. Skifter fra mappe-/kalendervisning til visning af 12 billeder med markøren placeret på det nyeste billede. 9 Grøn/i knap A-funktion: Skifter til 9-funktion (Grøn). Indlæser den tildelte funktion. Q-funktion: Anvendes til at skifte fra enkeltvis visning af billeder til Slet-skærmbilledet (s.56). Skifter fra visning af 6 eller 12-billeder til skærmbilledet Vælg og slet. Anvendes til at skifte fra mappevisning til kalendervisning. Anvendes til at skifte fra kalendervisning til mappevisning. I denne brugervejledning beskrives betjeningen af 4-vejs-navigationsknappen ved hjælp af illustrationer som de viste nedenfor eller 4 eller eller 5 3 3eller 3 13

16 Makrofod Når den medfølgende makrofod (O-MS2) monteres, reduceres kamerarystelser i funktionen (Digitalt mikroskop). Sæt de to klips i slidserne øverst og nederst på LED-makrolysdelen. Rør ikke ved klipsdelen, når du monterer og afmonterer makrofoden. * Når du bruger makrofoden, kan kameraet muligvis ikke fokusere, hvis motivet har ujævne overflader. 14

17 Displayindikatorer Display i A-funktion Visningen ændres i følgende rækkefølge, hver gang du trykker på 4-knappen: Normalt display, Histogram + info, Displayet Elektronisk kompas, Gitterdisplay, Ingen info, LCD slukket. Normalt display/ Histogram + info/ Gitterdisplay i stillbilledoptagefunktion 1 til 18 og A1 vises, når Normalt display er valgt. B1 til B6 vises på position 16, når Histogram + info er valgt. Kun A1 vises, når Gitterdisplay eller Ingen info er valgt. Se betjeningsvejledningen (PDF) for at få flere oplysninger om Displayet Elektronisk kompas P DATE /250 F M 36m AWB ISO B1 B2 B3 B A1 B5 B6 04/04/ / 0 14: Optagefunktion (s.39) 16 Ikon for Digital zoom/intelligent 2 Indikator for batteristand (s.22) zoom (s.38) 3 Ikon for ansigtsgenkendelse 17 GPS-status (s.59) 4 Indstilling for indsættelse af dato 18 Ikon for GPS-log 5 EV-korrektion 19 Elektron. niveau 6 Lukkertid 20 Dato og klokkeslæt (s.27) 7 Blænde 21 Indstilling af international tid 8 Ikon for Shake Reduction 22 D-områdeindstilling 9 Hukommelsesstatus (s.25) A1 Fokusramme (s.36) 10 Resterende billedlagringskapacitet B1 Optaget pixels 11 Flash-funktion (s.45) B2 Kvalitetsniveau 12 Motorfunktion (s.42) B3 Hvidbalance 13 Fokusfunktion (s.46) B4 Autolysmåling 14 Eye-Fi-kommunikationsstatus B5 Histogram 15 Højde/lufttryk B6 Lysfølsomhed 15

18 16 * 6 og 7 vises kun, når udløserknappen trykkes halvt ned. * For 8 vises M, hvis udløserknappen trykkes halvt ned, når [Shake Reduction] i [A Optagefunktion]-menuen er indstillet til [Bill.sensorskift] eller [Dobbelt]. l vises, når [Shake Reduction] er indstillet til [Slukket]. * For 13, når fokusfunktionen er sat til =, og funktionen Auto. makroflash er aktiveret, vises q på skærmen (s.46). * 14 ændres afhængig af [Eye-Fi]-indstillingen i [W Indstilling]-menuen. * 15 ændres afhængig af [Tryksensor]-indstillinger i [W Indstilling]-menuen. * 17 ændres afhængig af [GPS]-indstillingen i [W Indstilling]-menuen. Der vises intet ikon på skærmen, når [GPS Til/Fra] er indstillet til [Slukket]. * 18 vises ved optagelse af GPS-loggen. * 20 vises i to sekunder, efter at kameraet er tændt. * 22 ændres afhængig af indstillingerne for [D-omr. Indstil.] i [A Optagefunktion]- menuen. Der vises intet ikon på skærmen, når både [Highlightkorr.] og [Skyggekorrektion] er indstillet til [Slukket]. * Når optagefunktion er b (Autobilledfunktion), og du trykker udløserknappen halvt ned, vises den optagefunktion, der automatisk vælges, i 1, selvom der er valgt Ingen info. * Hvis der er overeksponerede meget lyse områder i billedet, blinker disse rødt i displayet, og hvis der er undereksponerede skyggeområder, blinker disse gult. * Visse indikationer vises muligvis ikke afhængig af optagefunktionen.

19 Display i Q-funktion Displayet viser optageoplysningerne for billedet i visningsfunktion. Visningen ændres i følgende rækkefølge, hver gang du trykker på 4-knappen: Normalt display/ Info 1 i Visningsfunktion (alle elementer på skærmen er vist her som forklaring) Der vises oplysninger om f.eks. optageforhold på skærmen. I Normalt display vises A1 til A10. I Info 1 vises B1 til B8 også. C1 til C6 vises på positionerne B3 til B8, når Info 2 er valgt. A1 A2 A3 A4 B1 B2 A5 1/250 F3.5 Rediger M AWB B5 B6 B7 B8 WB ISO 200 A6 A7 A8 A9 3200m A10 700hPa /04/' / 06: 25: 00 B3 N 35 45' 52" B4 W ' 29" C1 C2 C3 C4 C5 C6 A1 Ikon for ansigtsgenkendelse B2 Blænde A2 Visningsfunktion B3 Histogram Q : Stillbillede (s.52) B4 Lysfølsomhed K :Film(s.52) B5 Optaget pixels A3 Indikator for batteristand (s.22) B6 Kvalitetsniveau A4 Beskyttelsesikon B7 Hvidbalance A5 4-vejs-navigationsknap B8 Autolysmåling A6 Filnummer C1 Højde A7 Mappenummer C2 Lufttryk A8 Hukommelsesstatus (s.25) C3 Objektivretning A9 Eye-Fi-kommunikationsstatus C4 GPS-tid A10 Lydstyrkesymbol C5 GPS-breddegrad B1 Lukkertid C6 GPS-længdegrad * A1 vises kun, hvis funktionen Ansigtsgenkendelse blev anvendt ved optagelsen. * I Normalt display forsvinder A3, hvis der ikke udføres en handling inden for to sekunder. * A5 vises, selvom Ingen info er valgt, men forsvinder, hvis der ikke udføres en handling inden for to sekunder. Hvis der ikke udføres en handling inden for to sekunder i Normal visning eller Histogram + info, forsvinder kun Rediger. * A10 vises kun, når lydstyrken justeres under afspilning af film (s.52). * Når Normalt display er valgt, vises den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i to sekunder på position B4 til B8. 17

20 * Hvis der er overeksponerede meget lyse områder i billedet, blinker disse rødt i displayet, og hvis der er undereksponerede skyggeområder, blinker disse gult. * - vises ved C1 og C2, når [Tryksensor] er indstillet til [Slukket]. * (højde) vises ved C1 og (lufttryk) ved C2, når [Ikke under vand] er valgt for [Kameraplacering] i [Tryksensor]. (vanddybde) vises ved C1 og (tryk under vand) ved C2, når [Under vand] er valgt for [Kameraplacering] i [Tryksensor]. * C3 viser objektivretningen under optagelse. 0 vises, når objektivet peger mod nord på optagetidspunktet. * C4 vises i GPS-tid (referencetidsskalaen for GPS-systemet). Denne kan afvige fra den tid, du har indstillet i kameraet. Displayguide Der vises en indikatorguide som følger for hver tilgængelig knap- eller tastfunktion i displayet under brug. 2 4-vejs-navigationsknap (2) Zoomknap 3 4-vejs-navigationsknap (3) OK 4-knap 4 4-vejs-navigationsknap (4) SHUTTER Udløserknap 5 4-vejs-navigationsknap (5) X (grøn), i Grøn/i-knap MENU 3-knap (Rød) Filmknap 18

21 Tænd for kameraet Ilægning af batteriet Brug det genopladelige litium-ion-batteri D-LI92, der følger med kameraet. Batteridæksellås Frigivelsesknap Låsearm til batteri Batteridæksel Batteri 1 Skub batteridæksellåsen i den viste retning 1, og udløs låsen. 2 Skub udløseren i den viste regning 2, og åbn batteridækslet mod 3. 3 Brug siden af batteriet til at skubbe låsearmen til batteriet i retning mod 4, og sæt batteriet i, så PENTAX-logoet peger mod objektivet. Tryk på batteriet, til det låser på plads. Hvis batteriet er vendt forkert, kan det medføre fejlfunktion. 4 Luk batteridækslet, og skub udløseren i modsat retning af den, der vises med 2. Kontroller, at den gule indikator ikke kan ses; så er dækslet lukket helt. 19

22 5 Skub batteridæksellåsen i modsat retning af den, der vises med 1. Kontroller, at den gule indikator ikke kan ses; så er dækslet låst helt. Udtagning af batteriet 1 Åbn batteridækslet. 2 Skub låsearmen til batteriet mod 4. Batteriet skubbes ud. Pas på ikke at tabe batteriet, når du fjerner det. Brug ikke magt, når du åbner eller lukker batteridækslet, det kan få den vandtætte pakning til at falde af. Hvis pakningen ikke sidder korrekt, er kameraet ikke vandtæt. Hvis batteridækslet ikke er låst korrekt, kan der trænge vand, sand eller snavs ind i kameraet. Dette kamera anvender et genopladeligt litium-ion-batteri D-LI92. Brug af andre batterityper kan beskadige kameraet og medføre, at kameraet ikke fungerer korrekt. Læg batteriet korrekt i. Hvis batteriet er vendt forkert, kan det medføre fejlfunktion. Fjern ikke batteriet, når kameraet er tændt. Når batteriet skal opbevares mere end 6 måneder, skal du oplade det i 30 minutter vha. strømadapteren, og opbevare batteriet separat. Oplad batteriet 1-2 gange om året. Det er bedst at opbevare batteriet under stuetemperatur. Undgå at opbevare det ved høje temperaturer. Datoen og klokkeslættet kan vende tilbage til standardindstillingerne, hvis kameraet efterlades uden batteri i lang tid. Vær forsigtigt, da kamera og batteri kan blive meget varmt, når det bruges uafbrudt i længere tid. Lad kameraet tørre helt, før du skifter batteri. Undgå at skifte batteri på steder, hvor kameraet kan blive vådt eller snavset, og gør det altid med tørre hænder. 20

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD. 2-35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.jp) PENTAX RICOH IMAGING FRANCE S.A.S. (European Headquarters) 112 Quai de Bezons, B.P. 204, 95106

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette PENTAX WG-10. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. SLR-digitalkamera K-500 Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak, fordi du valgte dette PENTAX K-500 digitalkamera. Vi

Læs mere

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX W. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. s Oversigt over kameradele Zoomknap (s.45) Udløserknap (s.24) Tænd/sluk-knap,

Læs mere

Lyn-startvejledning Quick Start Guide

Lyn-startvejledning Quick Start Guide Altek_Bali_UM_EN.book Page 1 Friday, October 2, 2009 3:55 PM Digitalkamera Camera Lyn-startvejledning Quick Start Guide Altek_Bali_UM_EN.book Page 2 Friday, October 2, 2009 3:55 PM Altek_Bali_UM_EN.book

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det du leder efter: i Indholdsfortegnelse s. viii-xiii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål og svar

Læs mere

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-LZ40 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

Komplet kameravejledning

Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera.

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-SZ10 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt kamera P-serien : PJ1 Forberedelser Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks DK

Læs mere

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 DANSK INTRODUKTION 7 DIGITALT MEDIEKAMERA GZ-MC500E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 STEMMEINDSPILNING- OG AFSPILNING 29 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 MENUINDSTILLINGER

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-459-707-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Forberedelse af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder som passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-438-656-32(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning SLT-A99/SLT-A99V 2012 Sony Corporation Indholdsfortegnelse Før brug Funktionsliste 2 Introduktion til funktioner... 9 Bemærkninger

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager kameraet i brug, for at få størst mulig glæde af kameraet og øge

Læs mere

Dansk. Brugerhåndbog

Dansk. Brugerhåndbog Dansk Brugerhåndbog Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation må ingen del af denne publikation reproduceres, lagres i en database eller overføres i

Læs mere