Hvad motiverer organisationers udvælgelse og anvendelse af coaches og mentorer?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad motiverer organisationers udvælgelse og anvendelse af coaches og mentorer?"

Transkript

1 Kvalitativ undersøgelse: Hvad motiverer organisationers udvælgelse og anvendelse af coaches og mentorer? - en undersøgelse om danske organisationers kriterier for udvælgelse og anvendelse af coaches og mentorer. Undersøgelsen viser dels hvorvidt coaches og mentorer vælges ud fra personligt kendskab, anbefalinger, eller ud fra kriterier i retning af certificering og hvilke krav der i øvrigt er til kvalitet og resultat. Oktober 2016

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRODUKTION... 3 ABSTRACT... 3 TEMAER OG KONKLUSIONER Udbredelse af coaching og mentoring Coachens kompetencer Identifikation af de rette coaches Intern uddannelse af coaches Return on investment Forbedring af udbyttet Kendskab til EMCC og andre brancheforeninger Betydning af sikkerhed for kvaliteten af coaching og mentoring uddannelse EMCC s læring Organisationerne benytter sig af andre typer af professionelle samtaler... 7 KONKLUSION... 8 METODE... 9 Kommentar fra Carsten Agerlin, Formand EMCC Danmark October

3 INTRODUKTION EMCC er et paneuropæisk forum, der arbejder for at styrke kvaliteten i mentoring og coaching og fremme god praksis. Vi er en nytænkende brancheforening, der henvender sig til alle, der arbejder professionelt med mentoring og coaching både teoretisk og praktisk. Vi samler aftagere, udbydere og forskere. Som led i at opfylde vores mission, vedr. at styrke kvaliteten i mentoring og coaching, ønsker EMCC Danmark derfor at undersøge danske organisationers kriterier for udvælgelse og anvendelse af coaches og mentorer. Dette med henblik på at afdække, hvilken rolle det spiller for organisationerne, om den coach og mentor, de anvender, hvis de altså bruger coaching og mentoring i organisationen, er certificeret eller akkrediteret, og dermed har dokumenteret og vedvarende dokumenterer, at vedkommende arbejder professionelt med feltet. På den måde lægger denne undersøgelse sig naturligt opad EMCC s mission om at styrke kvaliteten og fremme den gode praksis for både coaching og mentoring. Ligeledes er det vores ønske, helt konkret at undersøge danske organisationers kendskab til EMCC, herunder kendskabet til akkreditering og certificering. ABSTRACT Et centralt tema i denne undersøgelse, vedr. organisationers udvælgelse og anvendelse af coaches og mentorer, er manglende fælles kriterier eller viden om fælles kriterier. Kriterier, der kan være med til at sikre kvaliteten i coaching og mentoring arbejdet. Undersøgelsen indikerer, at brancheforeninger, så som EMCC og IFC, ikke er tilstrækkeligt inde i danske organisationers bevidsthed. Dermed er kendskabet til hvad der anses for en coach og mentors kernekompetencer, samt fordelene ved anerkendt uddannelse og certificering, ikke kendt af organisationerne. Dette medfører meget stor variation i udvælgelseskriterier af både eksterne og interne udøvere, endvidere stor variation i interne uddannelser. En variation, som også går igen i kvaliteten af coaching- og mentoring arbejdet. Der er blandt de adspurgte organisationer stor enighed om, at fælles standarder og tydelighed omkring, hvad der skal efterspørges, vil være ønskeligt og vil bidrage til at løfte kvaliteten i coaching- og mentoring-arbejdet betydeligt. Hvis ikke aftagere af disse ydelser efterspørger anerkendt uddannelse og certificerede coaches og mentorer, fordi de ikke kender til det - motiveres udbydere ikke til at dygtiggøre og certificere sig. Undersøgelsen viser med al tydelighed, at EMCC og andre brancheforeninger har en betydelig opgave i at komme i tættere dialog med både aftagere og udbydere, om de muligheder der foreligger i retning af fælles kriterier fælles standard nemlig anerkendt certificering. 26 October

4 TEMAER OG KONKLUSIONER 1. Udbredelse af coaching og mentoring Undersøgelsen viser, at coaching og mentoring anvendes i meget svingende grad fra organisation til organisation, men også svingende inden for organisationens egne organisatoriske grænser. Det virker som om, at det i høj grad er et spørgsmål om, hvem der tilfældigt har ansvaret inden for et givet område. Undersøgelsen peger også i retning af, at organisationer ikke bevidst vælger at bruge coaching og mentoring i forbindelse med deployering af deres strategi. Dog er coaching og mentoring i et antal tilfælde sat i system og anvendes til at støtte strategiske tiltag, så som udviklingsprogrammer for talenter, specialister, projektledere og ledere i øvrigt. Coaching og mentoring anvendes primært i forbindelse med lederudvikling, enten individuelt eller i forbindelse med udviklingsprogrammer. Nogle af organisationerne underviser deres ledere i coaching. Det handler om at styrke ledernes ledelse - og der er et udbredt ønske om en coachende ledelsestilgang. I et begrænset omfang anvendes coaching også i forbindelse med medarbejderudviklingssamtaler.. Der anvendes både interne og eksterne ressourcer. Eksterne ressourcer anvendes primært i forbindelse med sensitive samtaler, ledere i transition - og i nogen grad i forbindelse med lederudvikling (fx forandringsledelse). Interne ressourcer anvendes oftest i det "daglige", og i forbindelse med strukturerede udviklingsprogrammer. Disse er almindeligvis knyttet til HR, der også typisk står for styring og koordinering af coaching/mentoring ressourcerne. I ét tilfælde rapporteres det, i forbindelse med brug af mentorer, at det ofte er interne ressourcer, der anvendes. Disse findes sædvanligvis blandt dygtige specialister, projektledere og ledere. Det fremgår, at der er høj grad af villighed til at indgå i en sådan mentorrolle. 2. Coachens kompetencer Generelt stilles der ikke entydige krav til de mennesker, der skal levere coaching- og mentoringydelser i organisationen. Kravene svinger fra at leve op til Dansk Psykolog Forenings etiske principper, til at man stoler på, at hvis man siger man kan, så kan man. I nogle tilfælde lægges funktion/rolle i organisationen til grund for opfyldelse af krav. Fx at man er leder, udviklingskonsulent, eller HR partner. At der i udstrakt grad ikke stilles bevidste og entydige krav, skyldes dels, at man ikke ved, hvad der skal efterspørges, og dels at der ikke findes officielle krav og guidelines - hvorfor der for nogle organisationer hældes til Dansk Psykolog Forenings etiske principper. I et enkelt interview nævnes det, at coachen gerne må være tilknyttet en forening og i et andet, at det gerne må være en erhvervspsykolog. Om man skal være leder for at kunne coache ledere, er der forskellig opfattelse af. Nogen mener, det er at foretrække, dog uden at det er stillet som krav, andre stiller ingen krav, og andre igen mener, at man skal have haft en ledende stilling eller via sit erhvervsarbejde have opbygget erfaring med de udfordringer, ledere arbejder med. 26 October

5 3. Identifikation af de rette coaches Også her er det meget forskelligt, hvordan organisationerne udvælger de rette coaches og mentorer. Lige fra at fokuspersonen selv kommer med en kandidat, til at HR partnere udvælger på baggrund af deres kendskab fra tidligere erfaringer og samarbejde. Eksterne coaches og mentorer findes oftest igennem anbefalinger fra netværk, eller de findes via internettet. Denne fremgangsmåde leder til en svingende kvalitet i leverancen, og det hænder, at forløbet ikke lever op til forventningerne. Der lægges i øvrigt vægt på at personen er til at stole på, og etik, samt kemi, synes at være vigtige faktorer. Desuden bør det være en person, der udviser høj grad af motivation og nysgerrighed. Organisationens erfaring fra tidligere forløb/samarbejde lægges også til grund for udvælgelse - så har et forløb været succesfuldt, vil organisationen foretrække at anvende personen igen. En enkelt organisation vælger for det meste mentorer internt. Dette grundet behovet for bedre at kunne matche mentor og fokusperson på erfaring og specifik faglig indsigt. Ingen af respondenterne nævner deciderede standarder som fx akkreditering, som 'værktøj' for at identificere coaches og mentorer med de rette kvalifikationer. Ej heller nævnes brancheforeningerne EMCC eller ICF som kanal for identifikation af de rette coaches eller mentorer. Uanset om der er tale om eksterne eller interne, virker det som om at certificering/akkreditering kun har ringe betydning for valget af coach eller mentor. 4. Intern uddannelse af coaches Der er stor forskel på anvendelsen af interne coaches og mentorer og de kriterier, der opstilles for dem. Det rækker lige fra slet ikke at have nogle aftaler om interne coaches, til at bruge internt ansatte, fx HR-partnere og andre i rollen som coaches og mentorer. På samme måde er der stor forskel i de kriterier og krav man lægger til grund for at kunne udføre rollen som coach eller mentor. Alt fra at få udleveret en bog om mentoring, til at se på personens (coachens) CV, hvilke kurser der er taget, til anvendelse af sidemandsoplæring. Endelig nævnes også at andre uddannelser vedrørende coaching, der er taget udenfor organisationen til egentlige certificeringer som kriterier. Her nævnes et antal udbydere ved navn, som bevidst var valgt til, fordi de som de eneste udbydere, havde en Master i coaching. Endvidere peger en organisation på, at de underviser deres ledere i coaching ud fra GROW modellen. Det påpeges også, at weekendkurser ikke holder - der skal være noget teoretisk tyngde i uddannelserne. Interessant nok nævnes der ikke noget om praktisk tyngde - et område som både ICF og EMCC ellers lægger stor vægt på 5. Return on Investment Der er tilsyneladende et generelt ønske om at kunne måle effekten af coaching og mentoring, og gerne at kunne komme tættere på en måling af ROI - på konkrete forretningsmæssige resultater. Nogle mener, man kan måle det på bundlinjen, uden dog nærmere at specificere dette, mens andre giver udtryk for, at det ikke er så enkelt, men peger dog på nogle generelle ting som ændret adfærd, individuelle handlingsplaner og øget 26 October

6 forventningsafstemning. Altså noget aktionsorienteret, at coachingen har ført til, at man gør noget (andet). Andre peger på at kunne mærke det i ledelseslaget og hastigheden på, hvor hurtigt medarbejdere udvikler sig. Dette lægger mere op til et mentalt skift, en øget agilitet i organisationen. Atter andre peger på fastholdelse af nye ledere og tilfredshedsmåling i et lederudviklingsprogram. Her er det trivslen, der er i højsædet for en bestemt gruppe ansatte - lederne. Som konklusion kan man måske udlede, at måling af effekten er vigtig, og at der peges på en bred vifte af effekter, fra ret håndgribelige og konkrete til mere tilfredshed og trivsel over til mere uhåndgribelige effekter, som et mentalt skift og en øget bevidsthed. Desuden kan man måske yderligere udlede, at det ville være gavnligt hvis brancheforeningerne kom med konkrete bud på/anbefalinger til, hvordan det er muligt at måle effekten af coaching og mentoring. 6. Forbedring af udbyttet Organisationerne udtrykker generelt, at coaching virker for dem, og nogle gerne vil arbejde med det, så det bliver en del af kulturen blandt ledere og medarbejdere. De er enige om, at de kan får større effekt af coachingsamtaler og forløb. Bl.a. ved at være bedre til at sætte rammer og struktur for hvorledes de arbejder med coaching. Nogle organisationer peger på et opstartsmøde mellem coach/mentor, fokusperson og sponsor (sponser som fx leder, HR eller anden virksomhedsrepræsentant), hvor der kommer fokus på forventningsafstemning af forløbet og ønsket udbytte. Der lægges vægt på, at coachingsamtalerne omsættes til praksis, gerne med opstilling af handlingsplaner - og udover bevidstgørelse, skal effekten af samtalerne gerne vise sig som ændret adfærd og egentlige forretningsmæssige resultater. Der peges desuden på at brug af etiske guidelines og mere formelle krav til coaches og mentorer kan være med til at forbedre udbyttet. Konklusionen kunne være, at der er et behov for og et ønske om en fælles standard, som EMCC s 8 kernekompetencer og akkreditering, for at styrke coaching/mentoring indsatsen og øge udbyttet. 7. Kendskab til EMCC og andre brancheforeninger Blandt de interviewede organisationer er kendskabet til EMCC, og andre brancheforeninger som fx ICF, relativt begrænset og meget spredt. Nogle organisationer var ikke klar over, at der eksisterede organisationer og foreninger, der arbejder med kvalitet og ordentlighed i coaching og mentoring, mens andre nævnte navnene på en lang række foreninger eller virksomheder. Der var en generel interesse i at vide mere, og målgruppen er de, der bestiller coaching i organisationerne, hvilket i de fleste tilfælde er personer i HR. 8. Betydning af sikkerhed for kvaliteten af coaching og mentoring uddannelse Organisationerne er alle enige i, at det er vigtigt, at de kan have større vished for kvaliteten af coaching og mentoring. Flere er af den opfattelse, at de har behov for at få løftet deres niveau og få skabt en bedre struktur og mere klare rammer omkring coaching og mentoring i deres organisation. Det nævnes, at der er brug for ensartethed og kendskab til coach/mentors uddannelsesmæssige baggrund og arbejdsform. Organisationerne mener, at kvalitet til dels 26 October

7 kan sandsynliggøres gennem opfyldelse af krav til certificering/akkreditering af uddannelser og coaches. Erfaring og kemi nævnes også som vigtig. Disse forhold er med i organisationernes vurdering og valg af coaches. Flere organisationer nævner, at hvis de kan have større vished for kvaliteten og udbyttet af coaching og mentoring, vil det styrke deres brug, idet man formoder, at dette vil ændre organisationens syn på begreberne, så man kan se en større værdi i anvendelsen. Løbende supervison af coaches ses også som et kvalitetstegn, der kan være med til at sikre en høj kvalitet af coach/mentors kompetencer. 9. EMCC s læring Organisationerne råder EMCC til at kommunikere mere klart og tydeligt, hvem de er, og hvad de kan tilbyde. Blandt andet værdien af at EMCC samler aftagere, udbydere og forskere. Desuden værdien af kerneydelser som akkreditering af coaches, samt uddannelser og etiske retningslinjer. Endelig serviceydelsen find en coach/mentor. Dette også gerne udenfor landets grænser, som fx i Skandinavien eller i Nordeuropa. EMCC skal være tilgængelig og let at kontakte - og gerne med info om priser. Desuden peger organisationerne på muligheden for, at EMCC kan være videnskilde for dem på forskellig vis. Blandt andet igennem inspirationsdage, morgenmøder, og webinarer. Desuden er der et ønske om fleksible løsninger, som fx Learning On Demand. Brug af videosekvenser i stedet for brochurer nævnes også som mulighed. Som metode fremhæves bl.a. værdien af den personlige kontakt, som det fx er sket gennem denne undersøgelse. Der peges også på nogle udfordringer, som vi som brancheforening skal forholde os til: Dilemmaet i, at man godt kan være en dygtig coach/mentor uden at være certificeret, og da det er resultatet der tæller, kan man være tilfreds med sin coach/mentor uden at vedkommende er certificeret. Hvis det er svært entydigt at pege på en forskel mellem fx en certificeret coach og en dygtig ikke-certificeret coach, kan udbyderne af coach-uddannelser mistænkes for at være pengemaskiner. Med andre ord - hvis certificering skal vinde genklang, skal den både være påviselig, og den skal kommunikeres fokuseret som et udtryk for den merværdi den kan skabe. Forskernes bidrag kan opleves lidt "langhåret". Der er brug at vise, hvordan teori kan bidrage til at skabe merværdi. 10. Organisationerne benytter sig af andre typer af professionelle samtaler Organisationerne holder mange forskellige professionelle samtaler. Det kan være Den svære samtale, performancesamtaler, proceskonsultation, konflikthåndtering og løsning. Desuden samtaler og forløb vedr. fx stress, MUS samtaler og krisehjælp. Der bruges både interne og eksterne samtalepartnere. Internt er det i det væsentlige HR og evt. Jura, imens eksternt er det meget spredt. Der nævnes f.eks. psykologer, proceskonsulenter og Lean-specialister. 26 October

8 KONKLUSION Undersøgelsen viser at organisationerne i nogen grad anvender coaching og mentoring til at støtte udvalgte strategiske tiltag og programmer. Dette dog mest i forbindelse med lederudvikling. Der anvendes både interne som eksterne ressourcer. Interne anvendes mest til at dække daglige behov og i forbindelse med strukturerede udviklingsprogrammer, imens eksterne i hovedparten anvendes i forbindelse med sensitive samtaler, ledere i transition, samt i nogen grad i forbindelse med lederudvikling. Generelt stilles der ikke entydige krav til kompetencer. Dette skyldes dels, at man ikke ved hvad der skal efterspørges, og dels at der ikke findes officielle krav og guidelines, hvorfor der sommetider hældes til Dansk Psykolog Forenings etiske principper. Eksempelvis er der ikke enighed om hvorvidt, en coach selv skal have været leder, for at kunne coache andre ledere. Coaches og mentorer udvælges på meget forskellig vis i de adspurgte organisationer. Udvælgelsen sker mest på baggrund af anbefalinger, erfaringer fra tidligere opgaver - og etik og kemi syntes at være et væsentligt udvælgelseskriterium. Desuden nævnes det, at coach eller mentor besidder høj grad af motivation og nysgerrighed som en vigtig faktor. Ifølge flere af de adspurgte organisationer, leder denne udvælgelsesmetode til en svingende kvalitet i leverancen. Uanset om der er tale om udvælgelse af eksterne eller interne, virker det som om, at uddannelse og certificering kun har ringe betydning. Ligeledes er der stor forskel i både træning og anvendelsen af interne coaches og mentorer i de adspurgte organisationer. Det kan svinge lige fra at få udleveret en bog om emnet, til sidemandsoplæring og egentlig træning. Der nævnes også visse uddannelser, som indeholder en form for certificering, som kriterier for at kunne udfylde rollen. I overvejende grad bliver lederne i organisationerne trænet i coaching. Der er tilsyneladende et generelt ønske om at kunne måle effekten af coaching og mentoring, og komme tættere på måling af forretningsmæssige resultater. I undersøgelsen peges der på en bred vifte af effekter, fra ret håndgribelige, så som højere grad af tilfredshed og trivsel, over til ret uhåndgribelige, så som et mentalt skift og en øget bevidsthed. Det er tydeligt, at her savnes konkrete anbefalinger, måske i form af en standard, til hvordan det er muligt at måle effekten af coaching og mentoring. Måske på grund af denne manglende standard, er der mange forskelligrettede forventninger til udbytte. Dog er alle enige om, at de kan få større effekt af fx coachingsamtaler og forløb, ved bl.a. at være bedre til at sætte rammer og struktur for, hvorledes der arbejdes. Flere organisationer nævner, at hvis de kan få større vished for kvaliteten og udbyttet af coaching og mentoring, vil det styrke deres brug, idet de formoder, at det vil bidrage til at ændre organisationens syn på begreberne, så man kan se en større værdi i anvendelsen. Desuden viser undersøgelsen, at organisationerne benytter sig af mange forskellige typer af professionelle samtaler. Her benyttes der både interne og eksterne samtalepartnere. Internt er det i det væsentlige HR og evt. Jura, imens det eksternt er meget spredt. Blandt de interviewede organisationer er kendskabet til EMCC og andre brancheforeninger, der beskæftiger sig med kvalitet og ordentlighed indenfor feltet, relativt begrænset. Der er en generel interesse i at vide mere, og målgruppen for denne viden er i de fleste tilfælde personer fra HR. 26 October

9 Endelig fortæller undersøgelsen EMCC, at den bør være mere professionel og let tilgængelig, samt forholde sig til dilemmaerne: man kan godt være en dygtig coach/mentor uden at være certificeret, og hvis det er svært entydigt at pege på forskellen imellem en fx certificeret coach og en dygtig ikke-certificeret, kan det være svært at retfærdiggøre kostbar uddannelse og certificering. Desuden at EMCC skal være med til i højere grad at synliggøre, hvordan forskernes bidrag og teorier kan være med til at skabe merværdi for udbydere og brugere. METODE Undersøgelsen er en kvalitativ undersøgelse, der bygger på ca. 1 times semistruktureret interview med relevant kontaktperson i virksomhed eller organisation, som fx den der har ansvaret for indkøb af coaching- og mentoringydelser, udvælgelse og træning af interne coaches eller mentorer, eller endelig ansvarlig for internt coaching- eller mentorprogram. 5 større virksomheder eller organisationer blev udvalgt igennem brug af bestyrelsesmedlemmers netværk og kontakter i erhvervslivet. Virksomheder/organisationer, der indgår i undersøgelsen er følgende: JN Data, Djøf, Dong Energy, Vejdirektoratet og DSB. Interviewene er gennemført af 4 forskellige interviewere ud fra en fælles forberedt spørgeramme og interviewstruktur. Interviewene er i hovedparten gennemført ved et fysisk møde, og i et enkelt tilfælde som et telefoninterview. Resultaterne af de individuelle interviews er efterfølgende, af 3 interviewere, blevet kodet, analyseret og en konklusion er formuleret. Kodningsmetoden er inspireret af Creswell, J. Categorical Aggregation Method (1998) Qualitative Inquiry & Research Design, London: Sage Det vil sige at meningsdannelser er fundet på tværs af interviews. Disse har dannet grundlag for et antal nye kategorier, der efter nærmere analyse har udmøntet sig i et antal narrative konklusioner. Ved at anvende ovenstående metode, er de interviewedes anonymitet ligeledes sikret. Resultatet viser og konkluderer, hvad der er henholdsvis fælles og forskellig praksis i de 5 organisationer, og kan kun i en vis grad bruges som toneangivende for, hvad der gælder for industrien som helhed. Mange vil måske stille spørgsmål til, hvorvidt man kan gennemføre en undersøgelse på baggrund af 5 interviewede personer i 5 forskellige organisationer. Eller måske være kritisk over for manglen på kvantitative data som grundlag for undersøgelsen. Måske vil de finde det interessant at læse nedenstående ekstrakt af en artikel af Glynda Hull om Kvalitative undersøgelser. Research with Words: Qualitative Inquiry by Glynda Hull In the last two decades, educational research has undergone a slow sea change as qualitative studies have gradually come into their own. Once rare, once reviled as unscientific or merely journalistic or too personal, or biased or just "soft," such educational research now abounds in books, journals, and conferences, garnering at last considerable interest, respect, and even funding. The great strength of qualitative 26 October

10 research is its "naturalism," its intimacy with real people in real situations, its concern for understanding human beings as they act in the course of their daily lives. Qualitative researchers want to enter the worlds of the people they study, get to know them, and ultimately represent and interpret these worlds. It follows that qualitative writing tends to be rich with quotation, description, and narration, as researchers attempt to capture conversations, experiences, perspectives, voices, and meanings. This is research it could be said, with words instead of numbers. Although such research is wonderfully various, hailing from disparate disciplines and methodological traditions, qualitative researchers and the projects they undertake have some things in common. Qualitative researchers typically examine a small number of sites, situations, or people, and they usually do so over an extended period of time -- weeks, months, or years. They gather their data by using themselves as instruments -- observing, participating, interviewing. Although they formulate research questions to guide their inquiry, they expect their questions to change or sharpen as the study progresses. Qualitative researchers are interested in understanding the world from participants' frames of reference. Indeed, they want to take context fully into account, and to consider as well their own biases in their research. They assume reality to be multiple and shifting, and they see all inquiry as value laden and ideological. Kilde: Kommentar fra Carsten Agerlin, Formand EMCC Danmark. Som formand er jeg rigtig tilfreds med denne rapport. Jeg ser den som en gave og et betydeligt bidrag af viden, som kan være en fordel for alle vores medlemsgrupper: forskere, udbydere og aftagere. Det har været et ønske for bestyrelsen, at vi fik en indsigt i, hvordan vi bliver set som organisation og hvor væsentligt vores mission er. Med denne undersøgelse har vi ønsket at undersøge ikke at påvirke. Det bliver det arbejde vi nu går i gang med. Sideløbende med undersøgelsen har vi spurgt aftagere af coaching om deres kendskab til certificering. Svaret er enslydende med resultatet af denne undersøgelse. Aftagere har ikke kendskabet. Men når vi fortæller dem om, at de kan vælge coaches, der har en autoriseret uddannelse, er de ikke i tvivl om, at det ville have haft indflydelse på deres valg hvis de havde vist det. Vi har en opgave med at gøre kendskabet til certificering større. Både over for aftagere og udbydere. Ingen aftagere spørger efter certificerede coaches, hvis de ikke kender til certificering. Ingen coaches spørger efter certificering hvis kunderne ikke efterspørger den. I EMCC vil vi ikke lade et manglende kendskab stå i vejen for en øget kvalitet og et øget udbytte. Vi vil benytte vores europæiske forskerorganisation til at redegøre for, hvordan certificering kan betale sig. Den viden skal deles. Vi vil tydeliggøre de 8 kernekompetencer som omfattende europæisk forskning har vist er centrale for at levere god coaching. 26 October

11 I EMCC kan man opnå disse kompetencer gennem målrettet akkrediteret uddannelse suppleret med praksis eller gennem anden uddannelse suppleret med praksis. En eksamination vil kunne give coachen et eksamensbevis, der kan sammenlignes med andre anerkendte uddannelsers eksamensbeviser. Vi vil blive tydeligere i kommunikationen omkring coaching. Men vi har brug for medlemmernes hjælp til at kunne bidrage i debatter om coaching på de sociale medier. Vi vil styrke dette samarbejde. Vi har et godt grundlag for vores videre arbejde. Og vi gentager undersøgelsen senere for at vise progressionen i vores arbejde. Til vores medlemmers fordel. Tak for inputtet, til de bidragende organisationer og til indsatsen fra bestyrelsesmedlemmerne. Med venlig hilsen Carsten Agerlin EMCC Danmark 26 October

Opstillede kandidater til bestyrelsen

Opstillede kandidater til bestyrelsen EMCC Danmark Opstillede kandidater til bestyrelsen Bestyrelsesvalget 14 CA 01-10-2014 Opstilling som kandidat til bestyrelsen Navn Alice Juel Jacobsen Alder 60 Aalborg Universitet i København, Institut

Læs mere

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling

Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling Vi arbejder med den mest dyrebare ressource: Mennesker Vores blåstempling, dit konkurrenceparameter 1 Uddannelses Akkrediteringer I ønsket

Læs mere

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau Grunduddannelsen i HR og personale jura Du er nyansat HR-medarbejder og har fokus på rekruttering og fastholdelse i dine arbejdsopgaver.

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

When business gets personal! Mangler din virksomheds afgående medarbejdere den kompetence, der skal til for at komme videre?

When business gets personal! Mangler din virksomheds afgående medarbejdere den kompetence, der skal til for at komme videre? Outplacement Program POP When business gets personal! Mangler din virksomheds afgående medarbejdere den kompetence, der skal til for at komme videre? Acuity World får dine afgående medarbejderes personlige

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere

Kurset. Skab mere effektive samtaler. På kurset arbejder du med: Dette forløb leveres af Attractor.

Kurset. Skab mere effektive samtaler. På kurset arbejder du med: Dette forløb leveres af Attractor. Effektive samtaler Skab mere effektive samtaler At have effektive samtaler på din arbejdsplads er essentiel for jeres trivsel, effektivitet og sammenhængskraft. På kurset får du en introduktion til muligheder

Læs mere

indflydelse på succes af et coaching program?

indflydelse på succes af et coaching program? Har organisationens størrelse nogen indflydelse på succes af et coaching program? Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen Institut for Idræt 22. september 2009 Masters Dissertation,Coaching

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation MASTER COACHUDDANNELSE CERTIFICERET MASTER COACHUDDANNELSE EN UDDANNELSE DER UDVIKLER DIN AUTENTICITET, DINE STYRKER OG DIG SOM MASTER COACH DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING - ICF AKKREDITERET

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Certificeret systemisk coach (EMCCakkrediteret)

Certificeret systemisk coach (EMCCakkrediteret) Certificeret systemisk coach (EMCCakkrediteret) Løft dine samtale- og kommunikationskompetencer til højeste niveau Samtaler og personlig kommunikation er vigtig for trivsel, effektivitet og sammenhængskraft

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Certificeret systemisk coach (EMCC-akkrediteret forløb)

Certificeret systemisk coach (EMCC-akkrediteret forløb) Certificeret systemisk coach (EMCC-akkrediteret forløb) Deltag på denne eksklusive og EMCC-akkreditererede coachuddannelse Løft dine samtale- og kommunikationskompetencer til højeste niveau 63.900 DKK

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Opstillede kandidater til bestyrelsen

Opstillede kandidater til bestyrelsen EMCC Danmark Opstillede kandidater til bestyrelsen Bestyrelsesvalget 11 [Skriv forfatterens navn] 15-09-2011 Christian T. Lystbæk M Alder 38 Lektor Forskningsområde: Coaching, mentoring, vejledning og

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Oplæg fra jer! Litteratur til i dag Vigtigt? Spørgsmål? Refleksioner?

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

ICF- COACHUDDANNELSE FOR LEDERE GODKENDT UDDANNELSE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE

ICF- COACHUDDANNELSE FOR LEDERE GODKENDT UDDANNELSE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE ICF- GODKENDT UDDANNELSE COACHUDDANNELSE FOR LEDERE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE 1 OPLEV EN LEDELSESMÆSSIG TRANSFORMATION hvor DU bliver værktøjet som sætter dine medarbejdere

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

LIVGIVENDE SAMTALER OG RELATIONER

LIVGIVENDE SAMTALER OG RELATIONER LIVGIVENDE SAMTALER OG RELATIONER 1 LIVGIVENDE SAMTALER OG RELATIONER SUFO s årskursus 6. marts 2017 OPLÆGHOLDERE: ROSE ALBA BROBERG & MICHAEL STIG ØRBECH PARTNERE I KONSULENTFÆLLESSKABET COPENHAGEN LEADERSHIP

Læs mere

Centerstrategi Center for Børn med Handicap

Centerstrategi Center for Børn med Handicap CBH kompetenceudviklingsstrategi Med udgangspunkt i CBH vision og strategi 2013-2014, har centeret følgende kompetenceudviklingsstrategi for perioden. Hensigten er at fokusere kompetenceudviklingen i centret,

Læs mere

PRINCE2 Foundation og Practitioner

PRINCE2 Foundation og Practitioner PRINCE2 Foundation og Practitioner Projektstyring både i teori og praksis Kurset giver dig et komplet indblik i og kendskab til PRINCE2 -metoden. Du gennemgår et intensivt forløb, der forbereder dig til

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet?

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Brug styrkerne og skab vækst og øget engagement 20 % bruger deres styrker hver dag på jobbet Gør du hver dag det - du gør bedst på jobbet?

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

Mentoring for iværksættere

Mentoring for iværksættere Mentoring for iværksættere Sparringspartnerne 30. januar 2017 Kirsten M. Poulsen info@kmpplus.com Kirsten M. Poulsen International ekspert inden for mentoring Forfatter og konsulent med særlig passion

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Vil du styrke andre i at opnå resultater med en coachinguddannelse? Læs hvad deltagerne siger om AS3 Transitions coachinguddannelse

Vil du styrke andre i at opnå resultater med en coachinguddannelse? Læs hvad deltagerne siger om AS3 Transitions coachinguddannelse Vil du styrke andre i at opnå resultater med en coachinguddannelse? Læs hvad deltagerne siger om AS3 Transitions coachinguddannelse 1 Du kan gøre en forskel som coach AS3 Transition udbyder i samarbejde

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Kurset. Samtaler, der virker. På kurset arbejder du med: EMCC-akkrediteret coachcertificering

Kurset. Samtaler, der virker. På kurset arbejder du med: EMCC-akkrediteret coachcertificering Avanceret coaching Samtaler, der virker Møder, ledelseskommunikation og daglige snakke mellem medarbejdere. Organisationer består af mange samtaler, men det er ikke altid, at samtalerne bidrager til udvikling,

Læs mere

Coaching. Kinesisk ordsprog

Coaching. Kinesisk ordsprog Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Dine tanker bliver til dine ord, Dine ord

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

1. Kan outplacement-udbyderen tilbyde sparring til lederne, der skal opsige medarbejdere? Det kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere og kom

1. Kan outplacement-udbyderen tilbyde sparring til lederne, der skal opsige medarbejdere? Det kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere og kom 1. Kan outplacement-udbyderen tilbyde sparring til lederne, der skal opsige medarbejdere? Det kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere og kommunikere en opsigelse til sine medarbejdere. Det er

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 Styrk din rådgivning Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne

Læs mere

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler European Mentoring & Coaching Council Etiske regler Introduktion EMCC European Mentoring & Coaching Council - er etableret med det formål at fremme best practices og sikre, at de højest mulige standarder

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Thomas ledelsesværktøjer

Thomas ledelsesværktøjer Identifikation af adfærdsstil Thomas ledelsesværktøjer Måling af mental kapacitet Matchning til jobs Hjælper organisationer med at rekruttere, fastholde og udvikle medarbejderne Værktøjer fra Thomas International

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere