Forsikringsbetingelser. for. Rejseforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser. for. Rejseforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64"

Transkript

1 Betingelser nr Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.:

2 1.0 Forsikrede 1.1 Hvem er dækket af forsikringen? Forsikringen omfatter de hos forsikringstageren ansatte personer, medarbejdende personer, medejere og bestyrelsen. 1.2 Det er en betingelse, at de ansatte personer jfr. pkt. 1.1 rejser for forsikringstagerens regning og i egenskab af medarbejdere for forsikringstageren og som er berettiget til ydelser i henhold til offentlig sygesikring. 1.3 Forsikringen omfatter også ledsagende ægtefælle, samlever og denne/disses børn. 1.4 Forsikringen gælder herudover på private feriedage, der holdes i kombination med en erhvervsrejse. 1.5 Det er en forudsætning for KommuneForsikrings erstatningspligt, at forsikringstageren afregner præmie for den aftalte dækning for faktiske afholdte rejsedage inden for de geografiske dækningsområder. 2.0 Hvor dækker forsikringen? 2.1 Forsikringen dækker inden for det på policen (girokortet) anførte geografiske område, men omfatter ikke indlandsrejser med rejsemål i Danmark. 3.0 Hvornår dækker forsikringen? 3.1 Forsikringsaftalen træder i kraft og gælder i den periode, der er anført i policen. 3.2 Forsikringen dækker fra det øjeblik, forsikrede påbegynder rejsen fra egen bopæl eller arbejdsplads, og ophører ved hjemkomst til egen bopæl eller arbejdsplads. 3.3 Skader sket under transport mellem bopæl og arbejdsplads og omvendt er ikke dækket. 4.0 Sygdom 4.1 Dækningens omfang I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, opstået under rejsen, dækker forsikringen sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter til: Hospitalsindlæggelse (max. taksten for to-sengs stue) Lægeordineret behandling af autoriseret læge Lægeordineret hospitalsindlæggelse på intensiv afdeling Lægeordineret medicin Behandling af fysioterapeut, kiropraktor eller anden lignende behandler, med maks. 5 behandlinger Behandling hos tandlæge med max. DKK Tandbehandlingen skal afsluttes i udlandet eller påbegyndes i udlandet og afsluttes efter hjemkomst til Danmark Taxatransport for forsikrede til og fra behandlingsstedet, med max. DKK Behandling af et ufødt eller for tidligt født barn indtil 1 måned før forventet fødselstidspunkt, samt lægeordineret hospitalsophold eller hotelophold og udgifter til fortæring i forbindelse hermed Telefonopkald, transport, læsestof mv., i tilfælde hvor forsikrede er hospitalsindlagt, med max. DKK 500 pr. påbegyndt uge Hotelophold samt fortæring efter godkendelse fra SOS-International med max. DKK pr. døgn, hvis behandling, der ellers vil kræve hospitalsindlæggelse, herved kan foregå ambulant Hotelophold samt fortæring med max. DKK pr. døgn efter endt hospitalsindlæggelse og indtil hjemrejse eller hjemtransport kan finde sted Indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse som følge af, at den planlagte rejserute ikke kan gennemføres af lægelige årsager, og såfremt forsikrede ikke er blevet hjemtransporteret. 4.2 Der er følgende begrænsninger i dækningens omfang Forsikringen dækker ikke udgifter til: Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller følger heraf, medmindre indgrebet er en følge af akut tilskadekomst, der kræver hospitalsbehandling på rejsen Behandling af et før afrejsen kendt behandlingsbehov

3 4.2.3 Behandling af AIDS-diagnosticerede patienter, uanset årsagen til behandlingen Ikke lægeordineret medicin Fødsel eller behandling af sygdom som følge af svangerskab indenfor 1 måned før forventet fødselstidspunkt Abortus provokatus At erstatte, udskifte eller reparere tandproteser, briller, kontaktlinser eller høreapparater Rekreation eller kurophold Medmindre andet er anført, dækkes ikke behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark Fortsat behandling eller ophold, såfremt forsikrede nægter at lade sig overflytte eller hjemtransportere, når SOS- Internationals læge og den behandlende læge har vurderet, at overflytningen/hjemtransporten er forsvarlig Behandling og ophold i udlandet, når SOS-Internationals læge har besluttet og behandlende læge har godkendt, at behandling kan afvente hjemkomst til Danmark Transport som følge af forsikredes frygt for smittefare Udgifter som følge af, at forsikrede ikke følger de af behandlende læge og/eller SOS-Internationals læge angivne anvisninger. 4.3 Forhold i skadetilfælde Det er en betingelse for at opnå erstatning, at forsikrede fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring indeholdende diagnose, samt at forsikrede på anmodning giver SOS-Internationals læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb Forsikrede har pligt til at give SOS- International alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originalbilag for udgifter, der ønskes refunderet, mv. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst kan forsikrede altid kontakte SOS- International, som kan garantere, eller formidle betaling for, dækningsberettiget lægebehandling, medicin etc. 4.5 Hospitalsophold Ved hospitalsophold, der formodes at vare over 3 dage, skal anmeldelse ske til SOS-International straks efter indlæggelsen. 4.6 Ved dødsfald Ved dødsfald skal SOS-International straks underrettes (dokumenterede udgifter hertil refunderes). Se punkt Hjemtransport 5.1 Dækningens omfang I tilfælde af sygdom eller tilskadekomst omfattet af dækning 4. Sygdom dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til: Forsikredes hjemtransport til Danmark eller til andet egnet behandlingssted, når SOS-Internationals læge har vurderet, at transporten er nødvendig og forsvarlig Indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling til det sted, hvor sikrede i henhold til den planlagte rejserute skulle befinde sig Hjemrejse i de tilfælde hvor planmæssigt rejseforløb er overskredet eller ikke kan genoptages af medicinske årsager Hjemtransport ved dødsfald, herunder udgifter til lovbefalede foranstaltninger, fx balsamering og zinkkiste eller udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet efter de pårørendes ønske, dog maks. med et beløb svarende til, hvad en hjemtransport af afdøde ville koste. SOS- International kan kræve, at afdøde hjemtransporteres bl. a. med henblik på obduktion Medrejsende børn under 18 år tilhørende husstanden er berettiget til hjemtransport, når forældre eller rejseledsager alle bliver hjemtransporteret på grund af sygdom, tilskadekomst eller død Kontakt til SOS-International. 4.4 Akut sygdom eller tilskadekomst

4 5.2 Der er følgende begrænsninger i dækningens omfang Forsikringen dækker ikke udgifter: Til hjemtransport som følge af forsikredes frygt for smittefare Til ny udrejse eller indhentning af rejserute efter hjemkomst til Danmark I forbindelse med en hjemtransport arrangeret af forsikrede, som SOS- International ikke ville have haft, hvis SOS-International havde formidlet hjemtransporten. 5.3 Forhold i skadetilfælde Forsikrede har pligt til at give SOS- International alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originalregninger mv. samt oplyse om en eventuel forsikring i andet selskab Ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst, hvor hjemtransport kan blive aktuel, skal SOS-International straks underrettes SOS-Internationals læge vil sammen med den behandlende læge/hospitalet træffe afgørelse om eventuel hjemtransport, herunder hvornår og hvordan Hvis hjemtransporten arrangeres af forsikrede uden kontakt til SOS-International, dækker forsikringen maks. med et beløb svarende til de udgifter, SOS- International ville have haft, hvis SOS- International havde arrangeret hjemtransporten. Det er samtidigt et krav, at SOS- Internationals læge finder hjemtransporten nødvendig og forsvarlig. 5.4 Ved dødsfald Ved dødsfald skal SOS-International straks underrettes. SOS-International vil sørge for det videre fornødne. Se punkt Effektiv skadehjælp 6.1 Gennem denne forsikring yder SOS- International assistance og skadeservice direkte på stedet. 6.2 Dette indebærer, at forsikrede helt eller delvist kan få afgjort en dækningsberettiget skade under rejsen Effektiv skadehjælp omfatter foreløbig regulering af alle skader, der helt eller delvist kan reguleres på stedet. 6.4 Erstatningsudbetalingen vil være af begrænset omfang, betinget af det øjeblikkelige, individuelle behov for økonomisk hjælp, idet den endelige skadebehandling vil ske, når forsikrede kommer hjem fra rejsen. 7.0 Rejseafbrydelse 7.1 Dækningens omfang Forsikringen dækker rimelige ekstraudgifter, dog maks. ordinært rutefly/økonomiklasse, hvis forsikrede må afbryde rejsen efter aftale med SOS-International og rejse hjem til Danmark på grund af: Et familiemedlems dødsfald eller pludseligt opstået alvorlig sygdom eller tilskadekomst, der har medført hospitalsindlæggelse i Danmark. Ved familiemedlem forstås forsikredes husstand, børn og forsikredes forældre Det er en betingelse for at opnå erstatning, at forsikringsbegivenheden er indtrådt efter forsikredes afrejse og ikke kunne forudses eller forventes ved forsikredes afrejse fra Danmark Foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end bilen benyttes til hjemtransporten, hvis det er aftalt med SOS-International. I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen. 7.2 Begrænsning i dækningen Forsikringen dækker ikke rejseafbrydelse, der medfører et hjemkomsttidspunkt, der ligger mindre end 10 timer fra det planlagte hjemkomsttidspunkt. 8.0 Sygeledsagelse 8.1 Formål med dækningen Hvis forsikrede på grund af alvorlig sygdom eller tilskadekomst bliver forhindret i at gennemføre rejsen som planlagt, sikrer denne forsikringsdækning, at pårørende eller andre, dog max. én person, kan blive hos forsikrede og/eller følge med forsikrede under transporten. 8.2 Hvilke udgifter dækker forsik-

5 ringen? Hvis forsikrede rammes af alvorlig akut sygdom, alvorlig tilskadekomst eller afgår ved døden, og dette er dækningberettiget i henhold til dækning 4. Sygdom, dækker forsikringen rimelige ekstraudgifter til: Sygeledsagerens transport under ledsagelse Ophold, forplejning og lokaltransport med op til i alt DKK pr. døgn i op til 14 dage, som påføres ovennævnte person, der efter aftale med SOS-International bliver hos og/eller følger med forsikrede Sygeledsagerens transport hjem efter endt sygeledsagelse Sygeledsagerens returrejse til udgangspunktet for sygeledsagelsen eller til det sted,hvor sygeledsageren i henhold til planlagt rejserute skulle befinde sig, når sygeledsagelsen ikke længere er påkrævet. Vælger sygeledsageren at benytte denne mulighed, skal dette ske senest 14 døgn efter, at sygeledsagelsen er afsluttet Denne rejseforsikrings dækninger træder automatisk i kraft og dækker den person, som sygeledsager den forsikrede. Dækningen ophører i samme øjeblik, sygeledsagelsen er tilendebragt. 8.3 Begrænsninger i dækningen For dækning 8. Sygeledsagelse gælder en maksimal sum på DKK I tilfælde af skade - krav til dokumentation Det er en betingelse for at opnå erstatning, at forsikrede indsender original dokumentation for alle afholdte udgifter til ophold, fortæring og transport for den person, der har været sygeledsager, samt oplyser hvilke udgifter, der ville have været afholdt, såfremt sygeledsagelsen ikke havde fundet sted. 9.0 Tilkaldelse 9.1 Forsikringens formål Denne dækning sikrer, at en pårørende, eller en anden person kan kaldes ud til forsikrede på skadestedet. 9.2 Dækningens omfang Forsikringen dækker udgifter til rejse og ophold for 1 person, der efter aftale med SOS-Internationals læge kaldes ud til forsikrede på grund af dennes alvorlige, akut opståede sygdom, alvorlige tilskadekomst eller død Dækning af rejseudgifter omfatter transportudgifter ifølge originalregning, dog maks. ordinært rutefly, økonomiklasse Dækning af opholdsudgifter omfatter rimelige udgifter til ophold, lokaltransport og forplejning med maks. DKK pr. døgn i op til 10 døgn Det er en betingelse for at opnå erstatning, at det ikke forinden er blevet besluttet, at forsikrede snart skal transporteres hjem. 9.3 Begrænsninger i dækningen For dækning 9. Tilkaldelse gælder en maksimal sum på DKK I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for at opnå erstatning, at forsikrede indsender original dokumentation for alle afholdte udgifter til ophold, fortæring og transport for den person, der har været tilkaldt, samt oplyse hvilke udgifter, der ville have været afholdt, såfremt tilkaldelse ikke havde fundet sted BAGAGE 10.1 Dækningens omfang Forsikringen dækker almindelig bagage, pc-udstyr, mobiltelefon, penge, pas, beklædning, værdipapirer, rejsechecks og værktøj, som forsikrede medbringer på rejsen eller anskaffer under rejsen For dækningen gælder en sum på i alt DKK Summen og delsummerne for de enkelte dækninger udgør grænsen for erstatningspligten Der er følgende begrænsninger i dækningen: Rede penge, rejsechecks, værdipapirer maksimalt med DKK

6 Billetter og pas op til sum Pc-udstyr, smykker, foto- og videoudstyr, mobiltelefon op til DKK , dog med maksimalt 50% af summen pr. genstand Optagelser, tegninger, manuskripter og lignende erstattes maks. med værdien af råmaterialet Hvilke genstand er ikke omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker ikke følgende genstande: Campingvogne, motorcykler, cykler og lignende Både, windsurfere og lignende Tilbehør til ovenfor nævnte Genstande der sendes særskilt, idet disse ikke er omfattet af denne forsikring under transporten, men først fra det tidspunkt, hvor de afhentes af forsikrede Hvilke skadetilfælde er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker tab og/eller beskadigelse af sikredes bagage som følge af: Tyveri fra aflåst hotelværelse eller safety box og tyveri fra aflåst bagagerum i motorkøretøj Tyveri der kan betegnes som ran, dvs. bemærket af forsikrede eller andre i selve gerningsøjeblikket Beskadigelse på grund af brand- eller vandskade Bortkomst, beskadigelse og/eller forveksling af indskreven bagage, dog ikke rede penge, billetter, rejsechecks, værdipapirer og pas. Bagage anses dog først for bortkommet, når transportøren oplyser, at eftersøgning er tilendebragt, og bagagen ikke fundet. Hos nogle transportører kan det erfaringsmæssigt tage op til 4 uger Simpelt tyveri, dvs. tyveri som ikke bemærkes i gerningsøjeblikket, dog ikke rede penge, rejsechecks, værdipapirer, pas og billetter Hvad omfatter dækningen ikke? Forsikringen dækker ikke skadetilfælde, der skyldes: Slitage eller gradvis forringelse, ridser, skrammer samt ramponering af kufferter eller anden emballage, hvis brugsværdien i væsentlig grad er uforandret Misbrug af kreditkort og rejsechecks, herunder økonomiske tab der opstår i forbindelse hermed. Dog omfatter dækningen udgifter til kontakt til kortudsteder i forbindelse med spærring af kreditkort, samt eventuelle gebyrer for genanskaffelse af kort med op til DKK Tyveri af genstande der henstår uden opsyn, idet de sikrede genstande ikke må forlades af forsikrede, heller ikke for et kort øjeblik, såfremt de ikke er låst inde i bolig, bagagerum i motorkøretøj, bagageboks eller lignende Glemte, tabte eller forlagte genstande Hvordan beregnes erstatningen? Genstande, der er indkøbt som nye, er ubeskadigede, når skaden sker og er under 2 år gamle, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande Genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadiget, erstattes med dagsværdi, dvs. genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, men med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb, svarende til reparationsprisen. Selskabet har ret, men ikke pligt, til at yde erstatning in natura Betingelser i tilfælde af skade I skadetilfælde skal der fra forsikredes side øjeblikkelig rettes henvendelse til SOS-International Det er en betingelse for at opnå erstatning ved tyveri af værdier for over DKK 1.500, at forsikrede anmelder tyveriet til den nærmeste politimyndighed og sender originalkvittering for anmeldelsen til SOS-International. I modsat fald erstattes max. DKK Skulle det undtagelsesvis ikke være muligt for forsikrede at anmelde tyveriet under rejsen, skal forholdet anmeldes ved først givne lejlighed og senest umiddel-

7 bart efter forsikredes hjemkomst til Danmark. Originalkvittering fra den lokale politimyndighed skal sendes sammen med anmeldelsen til SOS-International Ved bortkomst af indskreven bagage skal der foretages anmeldelse til luftfartselskabet eller anden transportør. Kvittering for anmeldelsen skal sendes til SOS- International i form af original PIR (Property Irregularity Report) eller lignende I tilfælde af beskadigelse af effekterne må disse ikke kasseres, før tilladelse er givet hertil fra SOS-International. Forsikrede skal på forlangende tilsende SOS-International de beskadigede effekter Dækningen omfatter ikke tab, som er dækket af anden forsikring Bagageforsinkelse 11.1 Dækningens omfang Bliver forsikredes indskrevne bagage forsinket mere end 3 timer i forhold til forsikredes ankomst til bestemmelsesstedet uden for Danmark, dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til erstatningskøb af nødvendige artikler, fx toiletsager og tøj med maks. DKK pr. person. Genstandene skal være indkøbt på destinationen Det er en betingelse, at forsikrede kan fremvise original dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet og/eller rejsebureauet - og at forsikrede i tilfælde af ny udlandsrejse kan dokumentere en ny udlandsrejse, der er booked forud for hjemkomsten til Danmark Forsikringen dækker ikke erstatningskøb, der foretages efter, at bagagen er kommet frem til bestemmelsesstedet Ulykke 12.1 Dækningens omfang Forsikringen yder erstatning ved ulykkestilfælde, som direkte og uden medvirken af sygdom forårsager den forsikredes død eller medfører et varigt mén Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig ydre hændelse, hvorved den forsikrede pådrager sig en påviselig legemlig skade, ufrivilligt eller i forbindelse med handlinger, der foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom under sådanne omstændigheder, at handlingen må anses for forsvarlig Rammes forsikrede af et ulykkestilfælde under rejsen, giver forsikringen følgende muligheder for dækning: Dødsfaldserstatning Erstatning for varigt mén Tandbehandling Undtagelser Undtaget fra forsikringen er: Enhver sygdom og/eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde Ulykkestilfælde eller følger heraf, hvis hovedårsag er sygdom eller sygdomsanlæg Forværring af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom Følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er forbigående besvimelsestilfælde eller ildebefindende Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen Erstatning ved død Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den forsikredes død inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales den forsikringssum, der er fastsat for dødsfald Er der i anledning af samme ulykkestilfælde udbetalt erstatning for varigt mén, fratrækkes dette beløb i forsikringssummen ved død Medmindre andet skriftligt er meddelt KommuneForsikring, udbetales forsikringssummen til afdødes nærmeste pårørende som defineret i forsikringsaftalelovens 105 stk. 2., dvs. til den efterladte ægtefælle, registrerede partner eller, hvis afdøde er ugift, separeret, fraskilt, enke eller enkemand, til afdødes livsarvinger eller, hvis hverken ægtefælle, registreret partner eller livsarvinger efterlades, til afdødes arvinger i henhold til testamente eller efter arveloven. Efterlades ingen arvinger, sker der ingen udbetaling.

8 For personer under 18 år udbetales ved død DKK til den eller de personer, der har forældremyndigheden over det pågældende barn Erstatning ved invaliditet Hvis et ulykkestilfælde har medført en méngrad på mindst 5 %, udbetales en ménerstatning. Erstatningen fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, dog senest 3 år efter ulykkestilfældet Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel på grundlag af skadens medicinske art og omfang. Fastsættelsen sker uden hensyntagen til forsikredes erhverv og sociale forhold. Erstatningen udgør den til méngraden svarende procent af den på ulykkestidspunktet gældende forsikringssum, dog max. 100% Der udbetales ikke erstatning for mén, der bestod før ulykkestilfældet. Et bestående mén kan derfor ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede Méngradens størrelse skal, hvis forsikrede eller selskabet forlanger det, fastsættes endeligt af Arbejdsskadestyrelsen, hvis afgørelse er bindende for begge parter Forsikringssummer Forsikringssummen er DKK ved død og DKK ved 100% varigt mén pr. person Regulering af erstatning Hvis forsikrede ikke har ægtefælle/registreret partner eller børn, er forsikringssummen ved død begrænset til DKK Invaliditetssummen forhøjes automatisk med det beløb, dødsfaldssummen formindskes med Er den forsikrede blind, døv, eller har den forsikrede forud en méngrad på 67% eller derover, dækker forsikringen med halvdelen af den gældende forsikringssum For ulykkestilfælde sket under udførelse af manuelt arbejde, dækker forsikringen med halvdelen af forsikringssummen For personer over 70 år dækker forsikringen med halvdelen af forsikringssummen Tandbehandling Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til forsikredes tandbehandling efter ulykkestilfældet i det omfang, udgifterne ikke refunderes fra anden side Behandlingen og de udgifter, der vil være forbundet hermed, skal godkendes af SOS-International, inden behandlingen begynder. Undtaget herfra er dog akutte nødbehandlinger Forsikringen dækker ikke udgifter til tandbehandling, der er foretaget mere end 5 år efter ulykkestilfældet Er ulykkestilfældet sket, inden den forsikrede fyldte 18 år, dækker forsikringen dog udgifter til tandbehandling, der foretages indtil forsikrede fylder 22 år Var tandens/tændernes tilstand forringet inden ulykkestilfældet (fx som følge af genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab eller paradentose), kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde Ved tandskader sket i udlandet skal behandling påbegyndes i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i Danmark Forsikringen dækker ikke tandskader, der opstår ved tygning/spisning Briller eller kontaktlinser Såfremt et ulykkestilfælde ændrer synet, således at forsikrede skal bruge briller/ kontaktlinser eller have nye briller/kontaktlinser, dækkes rimelige udgifter til briller/kontaktlinser Flyverisiko Forsikringen omfatter alene ulykkestilfælde, der rammer den forsikrede som passager under befordring med nationalitetsbetegnede luftfartøjer Motorcykel Ved ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som følge af motorcykel-, EUknallert- eller scooter-kørsel indtruffet inden førerens fyldte 25. år, beregnes erstatning på grundlag af halvdelen af de gældende forsikringssummer Forhold i skadetilfælde Enhver skade skal straks anmeldes til SOS-International, bilagt lægelig doku

9 mentation. Ved dødsfald skal SOS-International kontaktes. Se punkt KommuneForsikring s erstatningspligt er betinget af, at skadelidte straks bliver behandlet af en læge og følger dennes forskrifter SOS-International er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge eller hospital, der har behandlet den tilskadekomne, og til at lade denne undersøge af en af SOS-International valgt læge. Så snart behandlingen er afsluttet, eller skadens varige følger kan bedømmes, skal slutattest indsendes til SOS-International. Attesten kan rekvireres i SOS-International, der betaler for alle forlangte attester Hvis forsikrede i øvrigt er i besiddelse af lægerapporter, hospitalsjournaler, politirapport eller lignende, skal disse indsendes i original Retshjælp 13.1 Formål med dækningen 13.1 Ud over at dække omkostninger i forbindelse med visse private retstvister, opstået på forsikredes rejse på lige fod med forsikredes eventuelle familieforsikring med retshjælpsdækning, giver forsikringen dækning for rejseomkostninger, hvis forsikrede skal afhøres som vidne eller part i forbindelse med en sag i udlandet Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker med indtil DKK For Retshjælpsdækningen gælder Forsikring og Pensions Almindelige Betingelser for Retshjælp for Familieforsikringer med Indbodækning med nedenstående afvigelser i forbindelse med rets- og voldgiftssager, udsprunget af tvister opstået under rejsen Forsikringen dækker rimelige og nødvendige rejseomkostninger i forbindelse med rets- og voldgiftssag i tilfælde hvor: Forsikrede skal være til stede, for at sagen kan gennemføres, og forsikrede er indkaldt af retten til partsafhøring Forsikrede er indkaldt som vidne, og forsikrede har en retslig interesse i at vidne i udlandet, og det ikke er muligt at foretage vidneafhøring i Danmark Selvrisiko Ved ethvert skadetilfælde hørende under retshjælpdækningen betaler forsikrede en selvrisiko. Selvrisikoen udgør 10% af de samlede omkostninger, dog min. DKK Hvilke udgifter er ikke dækket af forsikringen? Forsikringen dækker ikke udgifter i forbindelse med rets- og voldgiftssager mellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren Forsikringen dækker ej heller egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav Herudover gælder de i Forsikring og Pensions Almindelige Betingelser for Retshjælp for Familieforsikringer med Indbodækning nævnte begrænsninger og undtagelser I tilfælde af skade - krav til dokumentation Forsikrede har pligt til at give SOS- International alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante, originale dokumenter, herunder skriftlig sagsfremstilling mv. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab Sikkerhedsstillelse/kaution 14.1 Dækningen har til hensigt at sikre frigivelse af forsikrede eller forsikredes bagage i tilfælde af tilbageholdelse i udlandet Hvilke udgifter dækker forsikringen? 14.2 Forsikringen dækker sikkerhedsstillelse/kaution med indtil DKK Ved sikkerhedsstillelse forstås betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive forsikrede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse, foretaget af lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelsen ydes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til SOS-International straks efter sikkerhedsstillelsens frigivelse Bliver sikkerhedsstillelsen beslaglagt som følge af forsikredes manglende betaling af

10 idømt bøde eller erstatning, eller fordi forsikrede ikke møder op til retsmøder, eller forsikrede på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, betragtes den som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til SOS-International straks efter beslaglæggelsen Forsikringen dækker ikke Forsikringen omfatter ikke sikkerhedsstillelse/kaution i retssager, der vedrører: Kontrakt-, erhvervs- og arbejdsforhold Ansvar for benyttelse af motorkøretøjer Straffesager Privatansvar 15.1 Forsikringen dækker, hvis forsikrede under rejsen pådrager sig et juridisk erstatningsansvar for skade på person eller ting, eller såfremt der rejses et uberettiget erstatningskrav mod forsikrede Forsikringen dækker ikke erhvervsansvar, dvs. ansvar som forsikrede pådrager sig under udførelse af erhverv Forsikringen dækker i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder Til orientering kan oplyses, at man efter dansk ret normalt er juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Er skadevolder uden skyld, kaldes skaden hændelig, og hændelige skader er man ikke erstatningsansvarlig for. Derfor må skadelidte selv bære tabet i en sådan situation Forsikringssummer: Forsikringen dækker med DKK for al ved samme hændelse forvoldt personskade og DKK for al ved samme hændelse forvoldt tingskade De anførte forsikringssummer danner øverste grænse for KommuneForsikring s erstatningspligt inkl. enhver omkostning efter ét skadetilfælde, uanset om ansvaret pålægges flere, og uanset om der er dækning på en eller flere forsikringer i KommuneForsikring Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: Det beløb, forsikrede bliver forpligtet til at betale på grund af et juridisk erstatningsansvar for skade på personer eller ting i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder Omkostningerne i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med SOS-International Skader på hotel eller lejet bolig samt indbo heri med op til DKK pr. rejse, dog med en selvrisiko på DKK 500 pr. forsikringsbegivenhed Hvilke udgifter dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke sikredes erstatningsansvar: I kontraktforhold I erhvervs- eller arbejdsforhold Som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar, end hvad forsikrede ville være underlagt efter almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold For skade på ting, som ikke er omfattet af pkt , og som forsikrede ejer, har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund For skade forvoldt af hunde For skade som følge af, at forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom For skade forvoldt ved benyttelse af: a. Motorkøretøj, camping/påhængsvogn, luftfartøj. b. Søfartøjer, der er på mindst 3 meters længde med sejl eller motor, eller søfartøjer under 3 meters længde, hvis motorkraft overstiger 3 HK For skade forvoldt af forsikrede som jæger, idet sådant ansvar dækkes af Jagtforsikringen For skader forvoldt med forsæt Forsikringen dækker ej heller:

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77

Læs mere

Betingelser nr. D 203207 Forsikringsbetingelser for Erhvervsrejseforsikring

Betingelser nr. D 203207 Forsikringsbetingelser for Erhvervsrejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. D 203207 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT Gouda Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Gouda Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne

Læs mere

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser.

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden)

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden) Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne omfatter produkterne plus, total og tillæg for hjemtransport. På din billet/faktura

Læs mere

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Fuldstændige betingelser Europ Assistance Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank MasterCard Business Classic Police nr. 69-100005 Vilkår nr. 69-05 Gældende fra juli 2005 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. I henhold til dansk forsikringslovgivning Fælles bestemmelser Sådan læser du forsikringsbetingelserne Definitioner Hvem er

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2010 Cirkulære af 21. december 2010 Perst. nr. 050-10 J.nr. 10-5414-49 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2010 Cirkulære af 21. december 2010 Perst. nr. 050-10 J.nr. 10-5414-49 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1. januar 2013

Læs mere

Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold

Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 03 EG, juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Police nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed skole- og ungdomsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807 Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER REJSEFORSIKRING

Læs mere

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Flex Business erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Indholdsfortegnelse: Afsnit A - Fællesbetingelser Side 3 Afsnit

Læs mere

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser,

Læs mere

Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra.

Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra. (185DK00200) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 02 EG Sektion A Fælles betingelser

Læs mere

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Kære AIG-kunde På de efterfølgende sider finder du en samlet oversigt

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Verden Forsikringsvilkår R-03 Gælder fra marts 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER Side 1 af 7 1. Hjælp på stedet 2. Rejsestartsforsikring ved udrejse 3. Forsikring af bagage og ejendele 4. Bagageforsinkelse 5. Rejsedokumenter 6. Selvrisikodækning 7. Rejseafbrydelse 8. Privatansvarsforsikring

Læs mere

If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard

If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Personforsikringer If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Vilkår nr. 69-07 Almindelige vilkår gældende i tilknytning

Læs mere

REJSEFORSIKRING PREMIER DK (DKK)

REJSEFORSIKRING PREMIER DK (DKK) REJSEFORSIKRING Du får blandt andet: Alarmservice døgnet rundt, rejsestartsforsikring, dækning af selvrisiko, erstatning for forsinket hjemrejse, erstatning for tabte feriedage, forsikring af bagage og

Læs mere

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211 FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere