FOR LEDERNE AF SCT. GEORGS GILDERNE. NR.2. ÅRGAI{G t97l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR LEDERNE AF SCT. GEORGS GILDERNE. NR.2. ÅRGAI{G t97l"

Transkript

1 M M M ru M M M M U U ul [l u U U U It $ I' s & $ l\ $ t $ L L s s LS FOR LEDERNE AF SCT. GEORGS GILDERNE NR.2. ÅRGAI{G t97l

2 IM PU LS udgivet åf scr.georgsgilderne i Danmark M kkel Bryggers Gade 1, 1450 Kbhvn. K. Tlf. (01) Giro Konlortd: l andag illredag kl.3,3g16,30, Trykr K. nosendahls Boolrykkeri akls, Dette nummer indeholder L6d ren oelordrer iil. at landsq ldelinqet - årels srorste beoivenhed arvikes i den and der bor fordres ved n sådan ejliqhed Landsgildemester A lv, Futrrup glv r qode råd ofr insp råtion h nlel lra bøgerne. Overlærer AndeG [4. Fullrup, Højvanqs Parkvel 27, 6700 Esbjerq, Afdel ngschel Edmund Keldsen, Bondehavevej 27, 2330 Bagsværd, ltf. (01) EkBp6dirionssek16rær Egon Muich Pedersen, Forbækvei 3, 5000 Odense t(. p. (09) , t. (09) Direkiør lnq r Jespersen, Fyrievanq Virufr, ti. (01) Vicelandsgildeskatmesier: Direklor Jens Jakobsen, Birkevej 15, Majdal 7500 Holslebro, l[. (07) lbrevkassen "kommlinikation" 6r dor krilik åf itpuls a9 der slil6s sporgsmål og sp.r Den faste rubrik "stolen. er denne sans ovenadr ril Mogens Dyre som iortæller om sine erfaringer med g Idemesl daer. De llesie g lder kender begrebel 'den dode klump.. Knud v. Johansen skanderborq, iof ræler her hvad han frener man skal qøre Korpschel John Grevy, DDS har slilel sig li rad hed ved delle nufrfrers inreslew. oel drerer siq om økonom oo inlarnalionalt samarbeide. L E. yjesseltolvlg er peniefører. IMPULS giver sig ikke ai med rcrerater, men v var lrl slede ved,træf 71" os blev opmærksoh på sct. Georgsgildeines nspiralonsfrapoer Vi ha. dykket i en ai d m. Aage A. Jensen, Bi.kevel 5, Langesø, 6430 Nordborg Tlf (044) Lise Johnsen, Hojded.aoet 34, 3660 Skanderborg r(. (m) 52 t2 36. Finn Brøchner Hybenvej 3, 6733 HjerlinO. Sro, lil IMPULS bedes indsendl senest 1. nov. IMPULS udkommer næsl qånq ca. 1. dec. Hvordån bærer man sig ad med al qør6 el nyl gide ri el godl gllde. Herom,odæller KlGren Heclor lla 10 Å boro i den,asle rubrik Hedaklionen hår axer vær t i gang med saksen, og resurtalei br nges i "BBUDSTYKKEF" r "1 2

3 DEN POSITIVE INDSTILLING Vi er hver enesle dag ude for mennesker, der slår slejlt på ei krav om et eller andei, så slejlt at de næppe ænser, om det er rigtigi eller ej, om neiop at taslholde sit krav for enhver pris er retfærdigt ove or den anden partellerej. Skrevne reiningslinier, principper og lignende bruges hver enesie dag som våben i menneskenes kamp mod hinanden, men hvor ofte gør man ei ophold og tænker efter, om det nu var rigligt, var medmenneskeiigi at anvende dette våben, som man giorde? Som gildebrødre har vi pligt til at gøre voft bedsie for åt gøre livet Iysere og gladere for andre. Vi har pligt til at have respekl lor det, der har værdi for andre, og vi har pligt lil at være venlige og lorstående over for andre, og dette indebærer vel, al vi ikke kritikløst kan anvende vedtægter, beslemmelser og lignende iil ai gøre et medmenneske forsvarsløst og derfor et let bylle for et oratorisk velbegavel men- Vi bør med andre ord ikke være cleliagere idet pindehuggeri, der mange gange linder sted i den olfentlige debal, vi skal forsøge at være obiektive og saglige med det formål at lå noget gennemføri, og ikke bruge paragraffer og vedlægier til at forhale stillede forslag. Hvis vi ikke kan lilslutte os et siillet forslag, må vi begrunde dette og være konstruktive, måske stille ei nyt, der vil have chance Jor at bl;vo gen- Delle gælder ikke bloi i den offentlige debat, men ; lige så høi grad inden for Sci. ceorgs Gilderne, i det lokale gilde, på distrikls- eller provincialplan, og det gælder ikke mindst ved landsgildeiinget, hvor de stillede forslag må formodes at være fremsat i det øjemed at forbedre - ellers er der ikke rigiig nogen mening med det hele. Lad os da vise, at vi er gildebrødre, at vi vil prøve på at handle som gildebrødre, lad os ved dei kommende landsgildeting iårhus gennemføre deballen værdigt og posilivi, lad os ikke kvæles i"generalforsamlingsteknik", men gøre dei lil et siævne - et slævne der vil blive mindet for den posilive ånd.

4 IMPULS-slogån: Kontakt lnformation lnspiration Al A. M. Futkup oet var meniigen at jeq i del lørste nummer al, MPLILS. skure ha skrevel el par ord, men som bekendl: "mennesket har så mange sære iing ion, så tden løb lra miq, oa lec nåede ikke ai byde vod nye ledolsesblad ve komhen oet bekraoer jea. Jeg lrøsler mlg med de kendle ord B6dre senl end aldriq. Lederen i det toble numfrer af "lmpuls" har på ei udfrærket måde ajon r de for, hvad de. er bladets opoave. Der er lkke meget lor mig al tilloje. Det er ikke nogen hefrfre ighed, atviimanae år har manglet el ledelsesblad, oq derfor hår l.ndsgidet kun opfyldi el lænq næ- Jeg vil gerne på denne plads sge lak lil redakuonen lo. ber dvirlqheden ril at qå ind,or opqaven Den er slor. N6lop derlor hen vendre vi os li jer. Låndsg ldetingel i 1969 havde som mollo: Konlakl, nlormålion, inspiraton. Mon lkke det såmme "slogan" vilvære rel ninqsqivende,or "IMPULS"? JeS lror på, al " MPULS" vil blive et b ad, der villorfrå at 0ive g ldeledelsehe den fran længe "lmpuls"s rorsre leder slu ede med: -ll', PULS" er menr som en hjælp. Alles hjælp 1i alle.. Ud f.a delle vi jeg gerne anberale noqle booer, soh er anvendelioe, når girdemesreren skal i gano med s n krævende opqave, nemlig al udarbejd6 sn lild mosi rlae. Meqet få er så genåe og så s lvstændige at man uden hlelp uderra kan sætte sg til skrveborder o0 så qive sig i kast fred ar udarbeide sin tåle. Hjælp n 'udelra. hentæ bl. a. fra bøqernes I vo.es vis(nok!dso qle,veiredninq,or qideedesen, står der noget oo, a1 OrldebevæOel s ns riske orund aq er byqqet på vore lre qrundideer. Det vil bl. a siae at "und rsrorte den enkelles stræben eil6r al blive en uselvisk.q ansvarsbevdsl borqer i samfundet". Vi skal lorslå von ansvar over for vore medmennesker Endvidere må del al væ.e gildebror re konsekvenser i vores "daslse,ærden". Konsekven- Elik er manae ring Prov bare ar æse sa monsen, den slor. Her I ndes ikke mlndre end 13 spa ler. I aln ide ig forsland har erik nooet al gore hed ens ofroano med andre mennesker. Det har oqsa noqer at skali med "lor d no. K E. Løgslrup har skrevot en bog, der bærer navnetr "Den eri ke fordrlng". Mdske v I denne boq falde enkelte sidemeslr for "tuns.. men jeg lror alligevel, der er v sse atsn I i bogen der kan give "stol" t I en q ldemesler tå16. Erlch Fromm har bl. a. udgivel to bøse.. som jeg vil tro, de ilesle kan 1å nooet ud a{ Den ene hedder:»menneskers hje e, dels eneslående evne li oodl og ondt" o6n ånd6nl "Kunsten al6!sk ". MisloBtå nu kke en sådan tlel. I forcrder Ii sidsinævnle bog hedder det bl. a : Bogen lonsker al overbevise læseren om, al al e hans forsos på at ove kær iqhed er dømt 1it at srå felr hvis han ikke mere aktivt prover på al udvike hee s n pebonlished, så han nar lrem ti en skåbende indstil ing og at oan ikke kan opnå I lfredssiillelse i sii ind vidrelle kærliqhed uden evne ll at elske sin næsre, uden sand ydmyghed, frod, lro og selvdls. plin. I en kullur, hvor d sse eqenskaber er sjældne, vll man kun i sjældne tltælde opnå evnen til at elske Man kan blol spørge sig selv, hvor månoe mennesker man kende., der En g ldemeste/tale om elk skul6 nødigl ende mora iser na. Er man ved al lalde lor en sådan lrisl6se vi losende af Jak Knudsen lnoen har mynd ghed li al 6ora iser6, naen har ret li ar kreve n god gerninq al andre m nnesker uden den. soh lørsl har glort godl imod dem vorhere Jesus havde rel iil al k.æve det qode ar mennesker, thi han ofrede sig sev lor os oo doq. med hvikei langfrod,ohed kræve. han del lkke? Forældre kai så edes al det bærer,rugt hvis de da elers v'rkelg har qlon deres børo qodt. Men rremmede har hverken rel e ler haot deni". (Llvsi losoli, side 73). Jeq er af den oprallese, ai en 9idefresle[ tale nu og da skal beskælrioe sio med de 3 grundideer men de skar ro kes sådan ar de b ve. nærværende,or vor ld. Bogehe, som leq har omlali har værel en god håndsrækniig 09 så maige sode ønsker lor "bovlel. med

5 Kommunikation: Denn. rubrik.r d.l. ber.gn l tll ål.porge.ldre og err.me kolleqer i glld.-, slads.. dr.trlll" eller pr.!lnclallejerser l.ndel over lil råd. i adninisleliv spo.e.nå, m.n lkke mind.t lor.l kunne,å tip8 og vellednlng rll glldem tertaler, ldeer til Eruppeadejde eller lil en prakll.k op- D.r.r inidlertid oglå muligh.d tor al 3pørge landlgild.l d.l..n dn.kk, lig.- 6on der er lejllghed III lor l.nd.glldeledelsen til al b.lnee heddelelser lll oildeledel.ehe låndei over eller.r.vår på KorI 3agr: her er det n{llqt at sporqe om årt - og lorhåbenrllg iå svar, Det er tlrladi år være anonym, hvl. nan ha, ly.r rll det. Tilhvad nylte? Hvad vlreqenrrq med sidsre iudfrers baqside,brudslykk6n. der er jo bare c larer, som man kån henle i en bog. Er det kke for dyn ar bruge en he slde IiLdet? FRA INDTIL FLERE LÆSERE Redaklionen synles eqenllq, mennqen med,brudslykkei male være lyderig nok. Er ål fots saoene ri tubrikken ior den sde var "li lanke og la6" for al henede opmærksomh d n på, at det kke bare var nogel, man lge skulle,fyve. gennem nen!i droppede den tubrlk,,ordi vi syntes, del vår al skære linqene lor [ien prøv al iage brudslykkerne lrem i en rolig stund de kan hver sær bruqes som grund ag ior ei gildemes nale, og når vi henter så dånge cilater fra b6gerne er del natur liov s ror al prove at råmme sa mange som mu igt på nogel, der kan sælle qang i lanken og olve slof li den naste rale lrå hojbordet Arorismerie har to lormal brader For dei førcle skal redakiionen være så,r hodig at at de skal lyld6 de opståede h! rer op. For del andel iggei der i ålorsmerne n rlg insp ralioi, oo de alorismer, TMPULS brinqer er ikke vålgt erter de iorhåndenværendo s.ms princip. Der le99es Iakllsk el ret slod arbejde Hvoi finder leg slol? Oet lørste probl m man sløder på nar man er ndsai som qildemesler, er den iørste qildene ertale. Man har sikken en eler and n ld6, m6n al lore den ud i ivel vser sio kke al være så ei. Man linder nogot frem iia "Veiledn ng lo. g ldeedelser,, eler man læser B.-P., m n det var rkke ige det, man havde halt I lankerno,sydjyllano" Kan man,orberede sig? vi har vort oide lorsoql at skabe den t.ådition, åt qild kansler6n i do flesre r lfæ de eller,olger dei afgående gildemesler. Kån noaen oive mio en id4 0m, hvordan eo kai iorb rede mia på den forestående opqav6, det det ikke er så et at sporqe sin gildemesler, hvordan han gor del. Er grundkursus og,gidornes Hølskole" nooen hjærp lilat lorberede sig? "KANSLEREN" Vedtægler lor enkeltgilder og luridiske problemer! I rid ioere love landtes der el sæl staidardved tægler tor enkellcider men i de nuoæ dende ove lindes inoen anlorl. Da det eller m n ior m6nin er nødvendiot lor er q lde at håve el set vedegler som grundlag lor sin eksslens spørqe. jeo herved. ofr der evenlue l i låndsq rderådet,indes sådanne, idet en vis ehsadethed må anses tor hensigtsmæssg. Jegvi liqeledes gerne slile fø gende sporgsmålr Er er okaltgilde en luridisk enhed, der er i siand l I at købe rasr ejendom med de derpå hvilende forpliglelser? Hvis dexe skea hvof 6des er da den enkelle q ldebror lorprislet? Er der mul ghed tor al begrænse don økonom ske,orp iqtelse til de oildebrødre, der er med lit al beslemme købet, og som lrv ligi går ind på ar CHR HANSEN, Nordbor -qitdel.

6 STOLEN I derle numm r er»stofen«bl v.t ov.nadl lil Mogens Dyre, 3om her lodelle, om sine edarlnger ned hen.yn iil at holde glldeme.rerlal.n, så den,år berydning og leng6i. Der qlædede mi9 megel at læse din adlkel Scl. Georgs Glldernes bad De råd, du giver og den e aring, d! sril6r ril rådighed i dit indlæ9, kan jeg være meoer nig med d g i og jeq linde. del de$or værdiluldt, al det slilles ill radighed lor andre, lkk mindsl mlndre.r,arne gildemeslre. Din syslemaliske behand inq al slorfel oq dine meaet person ige råd og edarln ervnker i sla selv som en fln nodel,or, hvordan en henv ndelse I I gide brodre kan gøres. Det er næslen en slags "gildemesierlale" til qildemestre. Jeg kunn have lyst lil på mange punkter at bakke di ndlæg op. men synes egenllig det slår så aodl lor sig sev, ål opbakn ng kke vll gavne. J q klnne derimod løie ul, på hvi ken måde jeo har iund6t ål en gideoesterlale kan v rke sæ! nspirerende på gildebrødrene oq heni føje noslå alm nde ig belraglninger, som oaså nok kan Nv s qildemeslerei har nogle låvorlemner e ler kulrurele hobbyområder, hår hån nok at ose al, og det er da nærrig ende oa iilstende at!dnylle denne ekspense men e arngen viser at en samvxighedsluld g ldehester, der ønsker at lorberede en god gidemes(erlale, lanql de lreste lirelde, oo sær i begyndelsen overuur derer gildebr.drene. Delle lyder overlegent men er del ikke, for i bestræbelsehe på al lrefrkomme m6d el qodr indæg prover man måske at undgå alm ndeligheder, undqå ting. de, kan v rke banalt, og man beslræber siq lor virk lig al løre kvarilet og hojde ind i billedel. Man ængstes lor kke at kunne qive iu d valuta ior den opmærksomhed, som gildebrød.ene viser gildemesbnalen. all d sse lorho d medrører, at o ldemesteren måske urisglet læager afslånd melem sig sev os sildebrodrene med iare lor, at indæogets højd punkler og konk usioner oårlabr lorde I esle.

7 JeC iror snarero man skal prøve al ioresiille siq 3-4 nyoplagne oildebrodre, som gildemeste_.en er idrer, og iorberede s n gildemesle ale som en dnekle henv ndelse uldisse. Oet kunn synes, som om nan d6ru d underyurderede resien. m n e arinoen vs r, at dexe ikke er Hvad selve Lndholdot iøvrgl angar, bør d t være præoet åi oplatlerser, al stemninqer, beo venheder oq oplevelser, som q ldemesleren sev har tagel ak1iv1 del i, således al han r i srand t lat udlrykk egne lø eser o9 reakt oner snarere end al c lere andres. Det er væsenllsl, at del er da ligdags prob emer, der behaidles iral.n, og del er væsenuiot ål rindre, al denns orcblembehand ino,oreoår i n særlg alsap pei og forvenlningsluld, fren al'qev6 lorp ig_ Ved ar omlåle forhold oq opfåneser, som oildsmesteren sev hår lolt, v I han meget neml sne rlhørere. der elter a sandsynliqhed selv har værel ude ior lgnend. oile uden al skolle beskrive del baoejler. ved al berøre sådanne lorhold app ilerer 9ilde meslor n direkte til en oplevelses- og begrebsvorden hos t lhørerne, som omgående oplever rea itelen, oq oildem sl6naen bliver ikke uvir kel gheder,!t.p er 6l 6r andenhandsoplevelser. Del er min erlar ng. at g ldeoesterlaler, der hoder sig tl dagligdags problemer, og Bom appellerer li noget oplevet hg den enkelle, artid alløder fruglbare debålt6r o9 udloser ad sk llige gode,5 min. Scl. Georg"s ind æg ved de kofrfr nde aidehal er, hvor gildemesteron kan qæde sg over den tankemæssqe kontinu Ier der herued eropstå61. se, ovensråend6 lndlæq er b evel lil, næsten som ind æogel sev beskrver, del Kaj Korups arrik6 i sidsle nummer iik m g li al lennem rænke selvoplevede episoder lra min g ldemesre d og beskrvb disse så godl, at jeg håber. at de linder resonans hos læserne, som i støde e ler mindre omiang må have været i nærheden ai de samme prob eher. Fra den torste lid jeo har kunnei skonne om godt og ondl, har jeq ålid ho dl lolerancen lor en kr slen dyd Man kan vel tvinoe mennesk r li at gore, men kke 1i at tænke mai kan ved lvana kun gore dem t I ojenskalke. Ludvig Holberq. sror er vanens maol, og lnl l menneske kan undvære d n slolt, han har i gode vaners ind D. G. Monrad. ar indrømme, man har iagel tej, er bloi al lidrømme, ar man i dag er klooere end i går Lavaler. Lognei kommer halvdelen al Jorden rundl, iør såndheden kan få sko Pa Moody. lran må he stvide så ldl som muliql om d-a lerl, de mennesker har, som man skal li brinoe hel6 Jane Au l n. En hovmodiq kvinde snubler som oflest, lor hun kan ikke se, hvad der lgger hende i velen. sande ord er levende væsener. Kinosiskordsprog. Lod Byron. - Livet e. b evel miq n besk drik, og dog skal den indlaoes som dråber - langsomt tælende. sør6n K erkeqaad- Den, der beskylder en anden lor uklarhed, skulle lør$ se sit eget indre, om der nu også er r origt lysl d6r. llusmorke b iver sev n me get lyde ig skrilt ulæ 614. Goelhe. Hvad er lykk6n? El spøgelse, som,orst e., når Soren Kierkegaård Han var trolast, ædelmodiq og brav forudsal, La Bruy6re.

8 t{ Skal vi begrave den,dødeu klump? t!t D t mener di3triklsglldemester Knud v. Johansen, Skanderborg, men rorinden skal»klumpen«dog haye chancen for al bevise, om den Har dit Oilde ogsa en "død klump.? Del har desvæne alt lor manoe ollder, oq del volder de tespeklive g ldeedelser meget hovedbrud, hv s de da kke lgerrem har givei op og ålskrevel de påqældende so6 en a.l oassive medlemmer der blot af gamme rråd r on,spylter i qitdekassen Dexe sidsle er eit6r m i meninq en dnr iq udoang på problemel. lordi en lor slor "død klomp4 kai være med rl ar nedbryde q ldemoralen. El q, de borvære en he hed hvor alle deler ondt og godr i lioe indsa. Men hvor lindes den 9 tdetedetse der rør tuqe ud i bedet oq simpell hen offo.dre de al ior oassive ril at helde sig ud? Oq vite del rigltgt at Det kunne være irstende for ei gildetedetse at skæve over gærdet l I andre oroanisatoner som Folary 6ler Found Table, hvor der sli tes krav om en v s mod procenl lor at,orbtive i klubben. Found Tab6s opraoesesriluat hedder det bl. a.:,kammerarskabet lremmes bedst ved moderne, dedor er der mødepl gt ri d sse, og inrer uden sygdom erter anden lvtngende årsaolr1ageriordenne.." Modeprocenlen ska være ove.50. Der er d n reelle basgrund lor disse krav, at når en o.sanisaiion, som er ret dyr i drtft - hvad gildehe eflerhånden ogse er ved al være er stablet pa benede, og de sklrtende l.delser læoqe. et slorl oa ueoennvttor arbeide i af ranqementer Ior med emmerno så er del rimelgt al ioryenre,,o. ikke al sge tortange, ai fred emme.ie ooså viser ileresse lor sagen. Helor ikke gilderne kan være inleresserel i blot al kunne,remvise er stort fred emsta, hvor sevliriedssl lende del end kai være. vi er jo ikke missionerende e ler ervi? Det kan v l kke nægles, a] vl bel.agler scr Georgs G lderne som nooer ahdet oq mere end b otei selskabe ig klub eller en veierank ub,or Oamle spejdere hvo. vi ge.opfrlsk r glade minder. Endnu har vi med ntualehe selv om de blv r sredse mere lor,rådrgede ord son klare laiker, fasi vilie og ædell sind, vl laler om idearer hjæ psohhed, næslekær ghed, karaktersryrke kon såa1: vi Irehsæller krav, som de rætreste al os v6 har mulqhed lor al opl'ren at derte t I rrods lredsælrer vi rkke el så sihpelt krav som modepligl, jå, manoe sieder dår iol nok afbudsp iet Et idt slrammere greb I lojerne på detle punkl virre maske hod vrrke de,døde klumper". Vi når vel alesammen på et tdspuikr i iver t I el qærde, hvor vi lrænger ril 6t måske endda kråltiot spark et vist sted for al komme over. Man kan kore rei I Oirdearbejdel eiter mange års akuv indsals, oq sa er det I frelist med en pause. eler et sabbatar som det hedder i moderne sproobrug Det skalvære nhver O,ldebror vel undl men el er hende, al han/hun sa A ver O lde ede sen besked om onskel som lige sa naturrrlt nå respekr res Men na. sabbalårel eter del åns vne lidsrum e.gael må dei vere! ge sa narurl,0r, at dei nye gideledes er kommel I merlemltden metder sg med det lornødne spark oo sioer: sam e ven, skat vi sa se al komme over gærdet oq v dere mod del næsle. Maske sidder den gamle ven oq venler på sparkel og glæder siq I I at komme i gang ioen Ha. 0ideedesen llgefrem en konkrer opqave li vedkommende det kan væ.e en qruppe, som trænaer r i ar fa indb æsl nvt rv a

9 J ia. sa løler han/hun håske vderlqere liskvnde seli at leve ned iqen. Det sger en på det sdste noget erterladende oildebror, son pludselq så siq placeret som d strlklsoildemesl r. Håns lørsle selvrånsagende reakuon va. Dll dumme svin, al du lod dig lokke på den galejl Håns anden: Det vår nu ra* al brive akliveret i0en. Derlor qælder det ior 9ildeledels rne om sledse al have nogle konkrere opgaver at sli le gildebrødren6 overor. Hygoemoder og kammeratskabsaflener er meget godt med måde dem kan vi også linde aidre stede.. Hygge har kval mange iremskrdl også iglderne. Opgaverne kan igge I decidarede arbejdsopoaver, selv om de erlerhånden synes sværå åt finde. Der er dog sladrc srollearbejde ior spejderne at iase lar på do synes orte, glldebrødrene er nogle ljerne personer. Hvor mange iropsledere vil ikke være qlade lor hiæ p med det adm ni strar ve. som er ved ar vokse defr over hovederne. 06r kan låves løb, såv l det ån ge Scl. Georgs l.b som mindre lrops- eller palru jeløb. Der kan sl res rnslrukrore. t I råd ghed t I al aslning for lrops- os patruljeledere ldetsrore og hele gor v i sllderne alr for idt lor sp6lderne, og del er dog ddr, v skar.ekrullere vore lndådlil i q lderne har vl Otuppearbejdet, som i øvrigt udmærkel kan Aøres udadvendl bl. a mod spejderne. Hver qruppe kan,- eks. "adop tere" en spejderpalru je, som dei med me lemrum mødes med. o9 hvor medlemmerne på skilt assisterer patru jelederen m6d proqramlægning oq andre opgavei. Hvllken konrakt vil der ikke q vå mellem unge og ældre, melem sp ldbhe og q ldet den kontakr, sofr vi laler så megel om, men gorså lldr lor. Ooså med hensvn til qruppearbeidel bor gildeledelsehq stramme rojleme oq vise lidt mere diktalorsind, hvis ikke med omm rne s6v kan laoe siq sadnen En g ldeedese kan ikke alen6 akrivorå alle med emmer så rdt som en lropsleder aene kan akt vere ålle spejderne Derfo. skabte Baden Powell pavu jesysremer. l-lvorfor sviqter så manqe O lder Badei Powells Lad mig slutterl v6nd libag6 llspørgsmel6t i ndledninqen: Vllle det være rioligi ai alskålfe den "dode k ump" ved slmpelt hen at relegere dei? I den ydersle konsekvens mener jeg ja, oen,or nden bør dos ta gilderedersen ske personlg henvendelse ril hve enkerl al iq6ne. Måske er de kun skindød6. Måske vælger de al 1age bil elten endellgl, men maske ader de sio Oenopvække Os maske kan deres evenluel6 sidsle ord bidrago lilen måske nødvendis selvransagese hos gildeede sen. Del er ar.ls Oang i natoren al dødt væv av er nyl lv. De1 kan måske også b ive del i Oildern, hvis vl lager lrå.dt iat om den nælde, d6r hed- KNUOV, JOHANSEN Den oode sl r bedr hovedsaoelig på. ål mai vlrkeliq har noqel al meddee Frie mænd lad rsg ikke Irue. schopenhauer. Ccero. Vl er sa vante I I at sp le komedier lor åndre al vi li sidst sp ler komedle ior os selv. La Aochefoucauld (1513 1æ0). Det er bedre at sporge 10 gange end ar,åre Dansk ordsprog Det er bedre ar udrelte den ringesle rinq i ver dei end at aole en halv tihe lor inge. Goethe. Alene skabe. du inqen poes Poesien,odes ai Paullå Cour. Nar dei etiske krav briver morallære og digiel po iiisk insrrumenl, ophorer luglene a1 synge og vandet ilyqler la enqene Paut ta Cour. En 9oti tilhører er lkke alene pop! ær overall, men 6frer noqen lid ved han et og ander. Æren er kunslens drivrjeder. Oel er leltere ai kæmpe lor sine principp r end

10 Det europæiske samarbejde Spelderbeyegelsens europæiske samarbejde koster penge, og Sct. Georg6 Gilderne er blevet anmodet om økonomisk bi6tand. Korpschet John Grevy lortæller i detle inlerview nærmere om del inlernalionale samarbeide. I lanuarnummeret af "Scl Georo. skrev Johan Kronan om Europåsk Fællesskab, som især DDS og KFuM-spejdorne vl6 Oå ind for. I lebruarnumme.et meddeles der, at piqespejdern6 anlagerg vrle soge åt danne en lignende oroaiisation ved europakonferencen "llrrpuls" har opsosl korpsch6lån lor DDS hvord.n det nu oår med det europæiske Danmark har i og lor siq været med læroe, men I lorbinde se med omorgen seringen ville vi gerne sryrke samarbejdet På det tokae ptan har der jo l. 6ks.!ærot manso ejre med manae inlernauonale deliagere, svarer John På de slore eu.opakonlerenc r visr6 der siq rmidlenid ar Danmsrk havde qore sg robtåelig Selv om dellagerne kunna qorå slg lorståe ig på engelsk, kunne de øvr96 dellacora jo ikke læse vore bøger og øvrge pub ikalion r. Der lorera ror korpsene to nu ioheder: vi kunne oplordre ril konlak! mellem troppe,ra de,orckel ige ande, l r vi kunne lorholde os heiholdende. Danmårk har el qodl navn som spejderland, oq vi har svispunkier og metoder, som vil kunne llrøre rremmede speiderkolps nye værdler. Vi kunn6 alrså sått6 os n6d oq lytte til de åndre - og der er meget at lære eller vi k!nne laqe nilia(ivei. Vi valgte det sidsie, og der gik som 6å olte lør: Forslagsslilleren b ev opfordret Ii at qå akrvt ind i ar beldet med osninsen ål då man!6 opgåv6r, de. koh op. På europakonferencon Bad n 1970 tilbød vi al gå aklivt med. og Johan Kroman blev valgt ind i euiopaudvalget. Der er nu nedsal ei kooi$, hvis prooram er: Europæisk spejdersamarbelde i1930'erne. kroman er oqså lormand lor programkomm ss on6n. Jørqen GuldborQ Basmusien er sekrelær i Europæisk Roqion i Gen6v6 Henning Mysager er skandinavisk reprasenlånt i den europælske lræningsgruppe, som igen har repræsentant i verdenskonileen. Henn ng ha. loreseet en s ags europæisk Gilwelllræn ng. Roberl Madsen (KFUM) er med i en komit, som ska forberede "Frendship Years",or Europå. Den arbejder også med besoo af lremmede spejdere hos,amirier i ande, som de b sooer. Han 6r også med iarb ldet med koordinering af den ofte megel io/skel iganede hiælp l I spejderarbeldet i udvikringsandene. Ved du, hvord.n.let går ned plg..p.jd.rn 3 planer om ål *omme med I det uropeisko P oespejderne vedlog ved europakonl rencen i sverige al gå iid i en europakomil6, som lor ment ig snart vil b ive danner. Den v I sikken ta en lgnende oroanisal on som vor. I "S.r.GeorS( lor j.nu.r h.r land.gildeledel3en 6nbelalel.n henv.nd.l.e lr. DDS og KFUM".pejd rne om ar yd,*onofri.k slølle lll dei europæiske.amarbelde. Hvad.*.1 I brug. p.n- Hver enkelt spelder bidrager Oennem sit kon- I ngenl lil drilten a, Europa- oq VerdensorSanisationen saml ILI lorskelliae organisalioner under Verden.oroanisalionon. Ale rejseudgille. til konlerencerno udredes ai korpsene. Det er sådan omlrenl. hvad vi kan klare. Men efler 10

11 De forførte gildeledelser Om at skalle en værdig alløser, om ledelseslunktioner og om åt begelslre og begelslres,lkke ale aideedeser qennem tdehe har roorer deres hved roe qodt enke le harendo! værel u gnede Ii op9aven ikke menneskeligl men se ve indsatsen har s mpeli hen været lo. rinoer Konsialeinoen slahmer iia el indæg om,en Oidemeslers lunktonek ved Erk Fak nb rg og er at læse en al Scl. Georgs Glldernes insp ralionsmapper. FaLkenbers qår videre alt ior orle har jeq været vidne t I q ldeling, hvor alt er beroel pa t llæ dioheder oo ngen lår mio t I at lro, al n q ldebroder, der delvis lvinoes oo presses ind på en så vial g posl blver en Aod gildemesler. En god gildemesier skabes al lo ling ysl t I opgaven og slorten fra a ldel, o0 det fra være ndlysende, at inqen ål d'sse lo,aklorer kan være lilsiede hv s del kun dreler sg om at la posten besal, lordi der d! enqanq er en nodvend qhed, ar d r r ndes en iidemesr r. Ved valq ål q ldemester på denne måde er udi.ldei pa lorhånd g vel det ma oq skal b ive ham, der ikke har lært al s,ge nej med aulor lel - ham, der kke er kunslner på de slore uidskyd- For at undga at sideledelser oq speciel gil ført e ler p.esset li lederolen loresar Falkenbero i sit iidlæq, al del ha hore lil de mere uoflicielle Orldemesleropqaver Ood td at ud. peqe en eanet o ldebroder ril evenlue ållosning i embedet. (Bedaklonen som alternativ frehoanasmåde kan nævnes: kansler alløs-or auromatsk ildemesror. erer er erer lrere 'kronprlns"-emner væges alerede v.d glde I ng med henbl k på skill ved næsle I ng). Falkenberg anforer ( uddrag her) om s lde mesrenunklioier: Del mesle af det adm n! slratv6 arb lde er laqt på kanslers oq skalmeslers skuldre Denne arb6ldslord6lnq skal medvlrke lil, al 9ldemesler kan,a arbejdsro, sa han kan koncenlrere slg om gildels ledelse - udei at skulle lordybe s g pellesser. Til a diqhed oa oidemesler ifr dledld lølge -foiiet' n ngsqanqen" op så han ikke misler overbl k- kel over glldels samlede virke hån har hoved ansvaret ror at gidets arbejde hvor del qlpper for andre, må han laqe niuå- G ldemester må være g ldels hjerne og sjæl han må undlanoe idee' oo laoe nyt inrtaliv Som planlægq r ar gildels arbejd os a an!6- menler må han lage slorst muligl hensyn lil lorslag fra 9.upperne 09 de enkelie gide brødre men del er både hans rer og priat ar alvrse id er, d6r slrider mod den lni6, han s6v har aistukker ior g ldeis arbejde. B andt manse andrelunkl onerrremhæve. Falkenbero: sofr leder er del gidefreslerens op Oave at sooe de llest ouhoe kræfter taset i brug inden ror gildel, lor deriqennem at opna den holesl muige akl v'ser ng al O ldebrødrene. Han må klnne insp rere oo beaelslre sine m darbejdere men ioe så v gligt er del, al han selv er i sland li al ade s g lisp rere og be Nar man sl pper Falkenberq på delle sl d, ioresliler man s g qidemesleren som ei sev cpladende læiofren, son f.ibes al s ne egne ord oo oerninoer Da delle nok ikke er lirætder med a le qlldeledelser, kunne man måske runde al med et pår nspinl onshenv sninoor inden ror gildernes eqen kreds: Scl. Georgs Gllderne. leplr.lionsmåpper: 13 mapper al lorskelrgr ndhold, der kan rekvireres 1i låns hos landsqideed s ns konlor. Eksempler på emner "G ldeha len" "R ddef arbeldel,, "Hlælpearbejdel,!'Broderkeder 100 mands ior niiseb,,lnlernalionalt gide- Gildernes gru ku6us: loregar dels som breweksl ng dels med kursus r vejle. En gide brode. kofrmenlerede enoan : ngen 0idebroder bor sidde et sadånl kursus overhøriq hv s han vi iorn6mme den v rkelig grundlanke med von sammenhold og mærke, hvor meger v Gilderner HøjEkole: dels som skrillige kvar lalsbrev6,des som elweekend-højskoleophold Kvarla sbrevene er al en sådan kvallet. åt de kan danne grund ag lor debalallener inden lor gidet eller pa tvers al de enkelle g lder - et Tral: en særprægei mu ighed lor lnsp ralion som en lunordellager kommenlerede ved al" rersen: sikke skæqt vi har haii det, oo s kke meq t vi har æn. rkke nogen dårlig overskri,t at have på en uqe ål sln ferie. 11

12 SADAN GØR VI Kirsten Hector er leder al el al låndels nye gilder, der har hatl meget slor succes fra slarlen. IMPULS har fundet del nalurllgt al spørge, hyorledes mån bærer sig ad i 10. Ålborg. v er et meget ungr gide medens dene skrves omtrenl 1 å. gammelt - dog repræsenlerende 9 rdebrødre med evealder iia 25 til 65 aroa girdeader f.a 01i 30 år. G ldels medlems lal er ioro et med 50 pct,orh af overiorsler og nyoplaco s r pedefle år Ja, men kan da vi el så unql gide Oanske normalt (og gnidn naslosl) udskilt lra et lor slon 0ilde - klogt erlarenl og "bedrevidende" lo æ le, hvo.dai,man. gør? Nej da det er he ler kke heningen. Jeg kan oa vi! Oerne fo.lælre hvordan vi drver q ldearbejde, hvorlor vi or sådan oo hv ke lånker, jeo har vedrørende gildels irem- Forsl o9 rremmest prover vi pålanolsql,ar håve plan og men ng, hvad!l sætler i scene. For os er det væsenllgsle lormal al akllvisere medlemmerne lidens samlundet, gidels og medmennoskelige spørgsmal. Hlælpearbelde og spejderkonlakt er sekundære mei nalur ge led Vi prøver at lrække en koordinerende,rod lråd" gennem Oidehal, sruppearbejde oq gildemode Delle prakliseres L eks ved al væ g-a et eøne samlundsprob em q ld bevæoerse, rivsmonster eler ignende og,ørsre omoang ade der være bærende ioidehatens lgidemeslenalen) lorøb. Eller gidehallen uddybes emnet lorn af et op æa (lkke,ra gidemesreren) samt opde ins og udlevering al under emner eller -spørqsma IIbehanding (d skussion oq llanende) i qrupperie. Slultelgl rundes oq pudses probl mslillinqen al,orbindelse med et Sidemode Dene Aver den enkerte lei iqhed lil 1ørste omqang at iremkomme med, eventuelt prøve s ne personlse synspudkter l en h ndre og mere lnr m kreds Lgesom han lår mulghed lor s.undigl at sæile sg nd i såve s ne 6qne son aidres indslillngli sagen. Samlid g opnår v der, al de enkelte medlem mer er i,u d qana med probremsrrr igen,,or den lages op en slo(e lorsamln (hele glldel) oq beyses ud lra ålle de synsvinkler den opr nderg brev opdel. Der er lkke iale om al vi på denne måde hert og ho deit tialager grupperne sevsiændlg ud-,olde sesmuhorred. I g ldet som helhed er der eniohed om, at O lde delsen pe oveniævnte måde ma "sæne sis. på ca. (højsl) s0 pcr af qruppeaklivileren, og giver irl sp I ior reslen. T -Y 12

13 Tilsyneladende - den kode 'iorlid«laoet i bekagln ng - lunqerer meloden mæq1io godt, dvs. rnspirerende, akt viser nde oq ril o æde lor ci- I ovrigr låger vi os ood tid li lesu gt og se - skabeliot samvær, oq vi har manqe a ångementer, hvor q ld mæssiqt udenforsrå nde æqreiærler er me9eive komne. Formaet med al "korei en del al gidearbei del eller ovensrående relninqsln er er som lid ig re nævnl at nspirere qildets m d emmer oq lå en bevdsl sammenhænq iakllvle Jeg har allid synles,del var lorkert. nar q lde ne ertalen slod alene - u modsagt - ubrugl. Det er på en dede lor nehl os på ængere siqt for u nspirer nde. Endv dere har jeo adriq kunnel,obiå, hvorior man i gildem så vid bruger at h dkalde "store åndeb kendte foredragshotdere og igneide. Det er art ior pås3ivl oq aennemloes meqel bedre qenneh radio og ljernsyn. Der 6r ikke del, v har broq lor. I siderne represenrerervialle mulge lorske lige personligheder og speciallster, som har så meget år sioe og gtve hinande. al det er rlgeligl og bedre at byooe på, evenluelt med ei hin mum a, hjælp ud lrå. V hår vort qilde, på delte ene år, ha( en megel slor liganq. Jeq tror ikke lor stor endnu. vi er doq klar over, al vi på de e område skal sæne,anen ldt n d. V ska ikke rorår standse rilgano aldrig sige n l men prøve pa hele rid n år lå lid 1il al løtge med. Vi skal i Oidel rage os 1id oq have lej iqhed I I al læ16 h nanden at kende. Gilde arbejde skal ålid bygge på vore ecne m d emfrers udloldelseslranq, vi skal st le efter, hv6r gång v lav r nooet, at de enkette lår udbytte ai ar vare med Og vi skal komme hinanden ved. Det europæiske samarbejde hånden som vi får modiemmer i llere oo flere,asle udvalq os Sub comm tl6 s sliqer rejsevirksomheden. Del er ikke ua m ndelial, al der holdes 4-6 møder i hve. kom le pr. år, oq de holdes kke are i Danma.k elier i iærheden. V vi meoet Oerne være fred delte arbejde, men rels6ud9 ilerne er en meoel slor posl lor læ lesrådel. Vi kan heler ikke så godt pålæqqe komiramedremmerne al arholde udg ilerne selv. Reglerne siqer, ål de enkele oedlemsande selv hå arholde udgitrcrne ior d res delågater. Oedor hår vl bedr om hlælp li dette aberde Scl. Georgs G lderne er selv meoel ioteresseret i internarionå l arbejde og vi m6nre d or, ar der blaidl g ldebrodre måxe være inreresse tor al hlælpe os V' s-.ndle derfor en anmodning ti landsqildeedesen om stote. Landsg tde ede - sen havde ikke seiv de tomødne midler. men opfordrede alle and rs ider t I al srotle af bejdet. Vi anser en slyrkelse al del inrernårionåe samarbejde nelem speldere ior meqet vi01is, og ieg vil gerne benytle denne ielri hed Iil ål oplordre s, deledelserne i alle landels 9lder iil at hjælpe os økonomisk Del drejer sig lormenll g om ca kr. ål ol for vort vedkofrmeide og pgespejderne skal iormentliq bruoe el ignende belob, når de nu snad kommer i qano. Giderne har jo lor nyl g alslunei 6t hlælpearbejde i Elhiopien. Der var måske n muliqh d lor at overlore i hven,ald en del al denne hlælp ll os Oerne på skandinavsk basis vi driver lor en stor del arbejdet i skaid navisk.eoi. Jeg iortalre dig lør om Henn no l'rysaqer, som er skand navisk repræsentant i træninqsgruppen. Vi v le som saqt vere megel qlade,or bidrag slore som små sofr kan sendes ti andsgildels g rokonlo 1351, mrk. "Europæisk Fæ resskab. Har du.ll E nogen nyheder? Vi har indq v6r rilbud om ai arho de en skån dinavisk lambor.e 197s, oq jeq går ud lra, al vi,år den. Oen ska I gvol fald alholdes i Norge. og konlerencen b iver i Køb nhavn. Vi v I i ud lrakt orad gå iid ior Home Hospiraliry, så de manqe rremmede spejdere kan trælie skand naviske,amiler når de anlednins af jamboreen kommer herop. Men ar d6t vi vi hore m6re om, nårjohan Krohan kommer hjem,ra lamboreen og koni r.ncen i Japan. L. E. WESSEL TOLVIG 13

14 Dln egen slyrke Du skal ikke stræbe eitor ar være slærk a le vegne. Du skal lkke soge en iuldkonmenhed, def e. d g næqler, men åt del ene o.d, der er d r, falder så r6nt og.pr origr, at der er stand iil al bære udeladelsen at a l6 andre. PAUL IA COUR i "Fraghenteraaen daobog.. BRUDSTYKKER De lorrærdellge,rø Nu var der på den lille prins' planet noqle io. tærdelise kø. Del var baobab-,rø. Hele jordbunden på planeten var belængl med d m. Og nu er det sådan med baobab-lræer, al dem kan man ikke srrppe al fred hvis mai er ior længe om ål give slo i kasl med defr. De breder s g over hele p anelen, de gennemborer d n mdd deres rodder Og hv s planelen er Ior lille, og d6r komm r ior madoe baobab-lræer, så lngen idealisme Oud er ikke ihimlen, men iden solle ryr, der laer med diq nelop nu. Krislus er leoemlggjort i denn6 døaeniql, danne lyv, denne øgner. Guds ære er legemlgglo i d S, der læser, ABBE PIEBBE Del provinsielle mennæke At!ære et provinsel menneske vil ikke sige ar bo i provlnsen. Det orovinsiele har lnoen lasl bopæ. D l provinsielle er på grund al åndellge lorkroblinger at være på alsland ai opleveser, lordi opevelserne ior eksempel på grund af økonooi e ler alsland, ikke byder siq I l, e ler fordi mai selv har mlslel evnen I I år modtage noqet iriskt og nyt. Det provinsi6le er 6n kikken, der vend r den lorkerte vej, så man ser alung småi. Det provinsie le er et nydelsens evanqeliub. lkke åt noagere sig, kk6 at ge ind I en sag, bare nøjes med at kræve ind. Al være provinsiel er en mede al holde hinanden nede på.som iakselsandemoses Jaite. udover, hvad vi sedvanebesleml regner lor det provinsie te,, ndes der en p.ovinsialisme, som gror dag lor dag. Oel r dyrk lsen at iaqbåse. - Del er det prov ns el:e, som hver af os bygger op omkr ng os, en mu. af eksperlise, en mur ål aaoliohed oq ensdiohed. "Hvad skal vi med Danmark?" al Trlvsel og labere ANTO NE desa NT EXUPEFY i "Den iille prlns".... Trivsel er nogel, ordenllige mennesker har krav på, lor e lers kan vi io lkke lunqere, det vil siqe være Iislrække iq e,lektive i produklonen og have del rart i lrillden. En social laber kan irolge sagens halur ikke med rmelighed lorlanoe eler toryenle al opnå triv3e. Ja, hvorior eoenl i9lkke? Hvorror har den, som er utilslrækkelis udstyr t I I ål levo op lil delte samfunds norm r, m ndre behov lor eller rel til et godl iv, 1il tryg Det er dog kun er posrulat oi ov naget poslulal ira en ld, hvor man var tor iatlig og lor uvidende 1il al yde de svage iok til at være glade led livet oer er to maiqe mennesker, som skal leve livei uden de normer do lormor ror ad,ærd og opl velser. Fysisk og psykisk handrcappede meinesker. Hos noo e medrødle eler indbyooet, hos andre erhvefret gennem opdraqelse, som loge af ulykker eler som spildprodukl al et samfundshasklneri, som de lkke kunne krare, evl et uddannelsessystem. som de ikke kunne klare. Del fo ærder os sæn gt, al der er så mana6 unqe blandl de &c å16laber6, og ilere og llere synes der al blive. Ja, men del e. de. allså, og det belyder ål de har så mange ilere år. hvor også de som labere lrods all har r t lil el godt liv. O'TTO KBABBE l"kan lolkestvrel slyre 706rne?" 14

15 Gode vibralioner For de nesle er en ykkelio lilværelse ensb rydende med al konne sive. Del skab-pr gode v bråtone. Dei skaber konrakr. Nog e har en naturlig evne lil at give, uden at de løler det som el person gl ofler Andre må lære sg kunsten. Del som gves er ikke nodvendiqvis håndoribeliaelinq. De koslelioste gav6r er ar q ve noger ar sig selv s n trd, sine KAJ LUND r,horisonl.. KuBlen al lede Monneskeheden har ha( visdom nok tit at skabe vldenskab oq kunsl. Hvonor skulle den så ikke være i slånd I I at skabe en retlærdlghedens, broderskabets og lredens v6rd n? MenneskeslæOten har avlet Platon, Homer Shakespeare o! Hugo, Miche ange o og Beelhoven, Påscal og Newlon alle drsse menneskelge helte, hvs geni alene består j konraklen med lundamentåre sandheder, med unlver sets inderste væsen. Hvortor skulle da ikke den samme sægt ave de ledere dervarisiandtl at lere den irem I I de former lor lållesl'v. der er nærmest besleglel med un versets iv oq LEON BLUM De elemenlære glæder... Man qør kke nogel ior dels eqen skyld: man læser, kke lor at blive underholdr, men for at brve krooere fran går l I cockg tpany kke ior al hyqqe siq i selskabet, men fo. at lrælre mennesker, der kan blvå nyrtae,orb n- delser. På den måde har man på rornemmelsen, al man ikke bruger tden r I unylr ot lant og ljås. Når man kræver en sloire inlensnet i slne fritidssysler og vi anvende en sløtre mængde aoder pr. frilidslime, går det ud over de "elemen!ære< clæder, hvor det er den personliqe ndsats og ikke sa meg6t penqene, der er aloørende. Det er bodels oa senoens glæd r oq i bred lorsland - de kuliurelle sys er, der bli- Der biver alså gennem le.ren om den knappe t.iid kaslet nyl lvs over kr likken a, det maleråliserede samlund hvor han går glp af de essenl elle t ng, den kritik som qåmle reaklonære oo unqe oprorere er en ge om. UFFE JACOBSEN i"kan lolkeslyret styre 70'e.ne?" Menne.ket og samfundet.., l\lennesket er blever mero bevidst end nogen sinde om s n alhængighed al samlundel. Men denn6 alhænoiahed opleves ikke som et virkelgl aktiv, men snar.re som en lrusse mod hedlodte ieiugh der. Yden ger6 er den enkelles sl ring i samfuidet sådan, ai de eqo slske rræk r hans adfærd sladig underst.eges, mens de soc ae der af naturen er svaoere, ellerhån den går lil qrunde. L SegydiOt hvåd deres stit lng er isahluidet, llde. ale mennesker al denne uda n ng ldel de ubevdsr er iånger i deres egen ego sme, loler de sls us kre, ensomme og berøvet den naive, enkle oa ulof kvaklede rivsoræde. Mennesket kan kun iinde meninq i livet kon oq larlgl som del er, ved al visig selv t lsamlundet. "why Socialsm., Month y Heview,1949: A. EINSTE]N Fremskridtets lorudsætninger Skal man nå nooen veoie, må dan sevfølge ig d6le sågen op målerell og åndelgl temskridl, og i det kvanllalive og dei kvå ilaiiv6. Folpaslninqen a' besrebel har lorlængst med' lort,at vistraks oo uvikår ioi dentlicerer iremskridlet som moderne,oreteelse med nogel materielt, pengefordelng. opl ndelse, undef ho dning o fa* (fart og iremskridt hedder en rubrik). Handsken burde naluil vis krænses omi sandt lremskridl må beqynde kvailanvt, hos ind v der dei er det anslrengende ved del - ad os lænke på Ghandi med spinderok og ged, det fre koisenative der læikes kan - ro. hvis moralen ikke loroer med, oprever vi JACOB PALUOAN iloredraqel 'Hvad e. riemskridt?i Tldens slåsled sl relle ståsied linder man næppe ide lykke rqe under, hvor man af glæde og skonne ro. håbninqer ikke ved, hvi kel ben man vi slå på, næppe heller de b6drøvelig6 øjeblkke, hvor man er så udmatiel al al arbeide iorgæves pa verdeis irelse, at man ikke kan ho de sig op rejst. Mei søqer man at sta ded begge ben pa jo.den, som den taqerss ud nullldaqs, nå man hvis man ikke lorelrækker al lade sig lof vandle Ul en upersonliq robol vst nok være lorberedt på unde iden at komme lil al stå lldt VILLY SøRENSEN i rad ororedragel "V færdsslaten oq den suspende.ede pebon iqhed.. 15

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 17. sept ember 2008 mangl ende kl ageber et t i gel se t i l Ener gi t i l synet i sag om t i

Læs mere

Introduktion til INNOMATE HR v3

Introduktion til INNOMATE HR v3 Introduktion til INNOMATE HR v3 Sådan bruger du INNOMATE HR navigation og funktionalitet Når man er registreret i systemet med en aktuel ansættel se, har man også fået til knyttet en brugeradgang. Står

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG 3 SYNGER sammen 3 synger sammen Når vi synger sammen, kan vi se, høre og mærke hvad det betyder at være en del af et fællesskab. ællessang er fælles historie, sprog, natur og kultur. Når vi synger sammen,

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208709

.48716100. Sagsnr :208709 Udsho S andv ej141 Udsho S and DK3230 T 48716100 bkbo g@bkbo g dk www bkbo g dk Cv n 12041489 Sa gsops ng Ad esse:g bj e gs en48,g e ej e,3250g e ej e Kon an p s:8 400 000 Sagsn :208709 Ej e udg / md :118

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel Skriv papirskarpe tekster Anders Witzel Hvad skal en god tekst kunne? - Fange opmærksomhed Oplyse/overbevise Forføre/sælge Skabe handling Skabe følelser Skabe billeder hos læseren Formål Hvad vil jeg med

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTL G REV S ON NTRODUKT ON 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision St nd rderne

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1. Standarderne SOR 1.

Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1. Standarderne SOR 1. Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1 Standarderne for offentlig SOR 1 SOR 1 STANDARD FOR OFFENTL G REV S ON NR. 1 (VERS ON 1.0) 1 Grundlæggende

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm gib chancen sæt od på din døm DR e på mange måde alleede i vedensklasse. Og vi skal væe det hele vejen undt. DR i vedensklasse handle om samab: Hvodan skal vi samab i femtiden? Og hvilke vædie skal vi

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort i samarbejde med LEGOLAND Billund Resort

LEGOLAND Billund Resort i samarbejde med LEGOLAND Billund Resort af: LEGOLAND Billund Resort i samarbede med LEGOLAND Billund Resort Forestil dig en verden bygget af 60 millioner LEGO klodser. Oplev Skandinaviens største indendørs vandland. Sig he til 40 brølende løver.

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

lonner skal læses isoleret dvs. de forskellige deler falder ikke tidsmæssigt på samme tid, selvom de står

lonner skal læses isoleret dvs. de forskellige deler falder ikke tidsmæssigt på samme tid, selvom de står hird Ear lonner skal læses isoleret dvs. de forskellige deler lder ikke tidsmæssigt på samme tid, selvom de står er er jeg-fortællerens opklaring af rrs to liv, som anvender flashbacks i. situationer med

Læs mere

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen kademsk Kor Efterårsturné 2010 tl Frontno, Italen Satser af Werner Knudsen Februarsalme 6 11 S T B ls ls ls ls q=90 1.Fe bruarkul den har luk ket sn rng. Hm len har sne sn dy ne. Grå sl hu et ter, der

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 1 10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 Åbningshilsen Så følger den tredje søndag om De To Veje, som kirkeåret ligger hen til os. Om

Læs mere

Guds fulde rustning BørneOase 2011

Guds fulde rustning BørneOase 2011 uds fulde rustning BørneOase 2011 1 Lad mig høre et kæmpe råb F C Lad mig høre et kæmpe råb! dm Bb Syng en sang om tro og håb! F C Klap nu alle drenge og piger, dm Bb mærk den glæde Jesus gi'r! Hjertet

Læs mere

Hvor ofte går du på McDonald's? Oplever du, at McDonald's kommunikerer om ansvarlighed?

Hvor ofte går du på McDonald's? Oplever du, at McDonald's kommunikerer om ansvarlighed? Hvor ofte går du på McDonald's? Oplever du, at McDonald's kommunikerer om ansvarlighed? Hvor vil du foretrække at høre om McDonald's ansvarlighed?vælg gerne flere steder Hvor vil du foretrække at høre

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2 PRO Ser v esy t em nøgl ent leffekt vpl anl ægn ng PSS kr erd g bedr e o ver bl ko verd ne er v e -o g vedl geho l del eo pgaver Kanbr uge ndenf orbl. a. : Ej endom er v e Vedl gehol del eafv r k omheder

Læs mere

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678 Det er godt, at man ikke selv skal vælge de tekster, der skal prædikes over. For så ville sådan en tekst som den vi hører i dag nok aldrig blive brugt. Jesus græd og Jesus blev vred lyder det. Hvis vi

Læs mere

Kommissarius ved Statens ekspropriationer. Kronprinsessegade 28, 4., 1306 København K. ~be~ ~

Kommissarius ved Statens ekspropriationer. Kronprinsessegade 28, 4., 1306 København K. ~be~ ~ ~ s, AllePup m.fl. ~be~ ~ Kommissarius ved Statens ekspropriationer på Øerne, Kronprinsessegade 28, 4., 1306 København K. Bestemmel der ved ekspropriation efter reglerne i lov nr. 186 af 4. juni 1964 til

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret Sidste søndag i kirkeåret Salmevalg 403: Denne er dagen 448: Fyldt af glæde 321: O Kristelighed 638: O, kommer hid dog til Guds søn 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Åbningshilsen. Vi går og trækkes med et gammelt indgroet egoistisk, selvoptaget menneske. Det skal vi gøre op med og

Åbningshilsen. Vi går og trækkes med et gammelt indgroet egoistisk, selvoptaget menneske. Det skal vi gøre op med og 1 Sidste søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 9. februar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/356/138/601//603/439/565/476 Uddelingssalme: se ovenfor: 565 Åbningshilsen Der er frokost efter højmessen

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere