Fra den lokalhistoriske arbejdsmark i Sønderjylland 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra den lokalhistoriske arbejdsmark i Sønderjylland 2014"

Transkript

1 Fra den lokalhistoriske arbejdsmark i Sønderjylland 2014 Historisk Samfund for Sønderjylland Historisk Samfund for Sønderjylland afholdt lørdag den 25. april 2015 årsmøde på Sundeved Efterskole i Bovrup. Ca. 65 medlemmer deltog i årsmødet. Forstander Bjarne Ebbesen fortalte om skolen og dens historie. På generalforsamlingen valgtes formanden for Aabenraa kreds, Erling Madsen, til dirigent. Han konstaterede, at årsmødet var indvarslet i henhold til foreningens vedtægter og gav ordet til formanden, Hans Schultz Hansen, der aflagde følgende beretning: Historisk Samfunds arbejde i 2014 blev i meget vid udstrækning præget af de mange jubilæer, som dette år bød på. 200-året for Danmarks og Norges adskillelse i 1814 blev således markeret med et temanummer af Sønderjysk Månedsskrift. Nr. 7 indeholdt artikler ved tre norske og en dansk historiker om norsk-sønderjyske forbindelser: Flensborg og Trondheim i det internationale netværk i og 1700-tallet, et Højernetværk i Norge i begyndelsen af 1700-tallet, Hans Giertsen Busch fra Haderslev, der blev borgmester i Trondheim i begyndelsen af 1600-tallet og emigranter fra Broagerland, som blev industrielle foretagere i Norge i 1800-tallet. En del købere har efterspurgt lige netop dette nummer. 150-året for krigen i 1864 og hertugdømmernes afståelse til Tyskland fik i sagens natur en særlig opmærksomhed. Sønderjyske Årbøger 2014 bragte hele fire artikler med relation til krigen. René Rasmussen skrev om Flensborg i krigsåret, som byens dansksindede oplevede det. Mikkel Leth Jespersen fortalte om krigen i 1864 på Kinakysten, hvor et preussisk krigsskib opbragte fire danske skibe. Anders Hauge undersøgte valgene til Novemberforfatningens rigsråd, som søgtes gennemført i de dele af Slesvig, der endnu var i dansk besiddelse. Og Signe Frederiksen beskrev, hvordan eftertiden har mindet slaget ved Dybbøl i forbindelse med de runde jubilæer. På vores årsmøde den 26. april på Borgerforeningen i Flensborg der i øvrigt fungerede som lazaret i 1864 holdt Inge Adriansen foredrag om»myter om krigen 1864 i billedkunsten fra Niels Simonsen til Roald Als«. Foredraget blev hørt af årsmødets ca. 45 deltagere, og alle andre kan glæde sig til en skriftlig version i den kommende årgang af Sønderjyske Årbøger. Sønderborg kreds arrangerede en

2 FRA DEN LOKALHISTORISKE ARBEJDSMARK I SØNDERJYLLAND udflugt til Dybbøl kirke med særlig henblik på spor fra krigen. Aabenraa kreds afholdt foredrag ved Lars N. Henningsen om monumenter fra og 1864 i Aabenraa. Endelig medvirkede foreningen ved et historisk ugekursus om Det skete i sædvanligt godt samarbejde med Idrætshøjskolen i Sønderborg og foregik dér i begyndelsen af februar med 44 engagerede deltagere, der også var flittige bogkøbere. 100-året for udbruddet af den Første Verdenskrig måtte naturligvis ikke forsømmes i Sønderjylland og blev det heller ikke. Vores forening tog ved museumsinspektør Inge Adriansen initiativ til en markering i Broager-Sønderborg søndag den 3. august. Det afholdtes i samarbejde med Museum Sønderjylland, Hjemmeværnet og Sønderborg Sct. Marie Kirke og bestod i kransenedlæggelser ved Mindehøjen i Broager og ved Mindestøtten på Kirketorvet i Sønderborg, ved gudstjeneste i Sct. Marie Kirke med biskop Marianne Christiansen som prædikant og ved en foredragseftermiddag på Sønderborg Slot. Her fortalte Hans Schultz Hansen om Sønderjylland på krigens rand, mens René Rasmussen berettede om soldaterne, der drog til fronten, og Inge Adriansen behandlede militariseringen af det civile samfund. Den følgende dag, mandag den 4. august, gentoges arrangementet i Haderslev i samarbejde med Haderslev kaserne. Denne gang var der kransenedlæggelser ved monumenterne i Damparken og på Damager kirkegård, før de tre nævnte foredrag blev gentaget i Slesvigske Musikhus, nu suppleret med et foredrag ved Lennart Madsen om Haderslev kasernes historie. De to markeringer fik en meget stor tilslutning og et helt igennem værdigt forløb. Vi takker vores samarbejdspartnere for deres medvirken hertil. Vores markering af 100-året var imidlertid langtfra udtømt med dette. En foredragsrække blev gennemført på Sønderborg Slot med dublering på Rigsarkivet i Aabenraa. Her fortalte René Rasmussen om krigsudbruddet og arrestationerne af de ledende dansksindede, mens Inge Adriansen berettede om hjemmefronten. René Rasmussen var igen i ilden med et foredrag om soldaterne ved fronten, desertationer og særlige krigsfangelejre for dansksindede sønderjyder, og Carsten Porskrog Rasmussen rundede af med foredrag om revolutionen i Igen var der stor tilslutning, i Sønderborg og i Aabenraa. Men endnu flere fik glæde af foredragene, idet de blev optaget og udsendt af Sønderborg Lokal TV. Og gik man også glip af det, kan de stadig ses via Historisk Samfunds hjemmeside. Også de kulturhistoriske aftenvandringer havde den Første Verdenskrig som tema. Erling Madsen viste rundt ved Sikringsstilling Nord ved Lerskov, Andholm og Rugbjerg plantager, mens Frede Gotthardsen fortalte på krigsfangekirkegården i Løgumkloster, og Manfred Petersen var guide ved besøget på Zeppelinmuseet ved Tønder. Der deltog i rundvisningerne. Vore to tidsskrifter bidrog også til markeringen. Sønderjysk Månedsskrift udgav et temanummer om krigens langvarige eftervirkninger med artikler om Claus Eskildsens hjemrejse fra krigen, krigsbrevene vekslet mellem Ella og Jacob Michelsen fra Kolstrup, den sønderjyske kirkegård i Braine og forsørgelsen af invalider og faldnes efterladte. Og Sønderjyske Årbøger 2014 bragte Mogens Rostgaard Nissens artikel om de danske civilfanger 1914, der udredte det bureaukratiske spil bag arrestationerne.

3 312 FRA DEN LOKALHISTORISKE ARBEJDSMARK I SØNDERJYLLAND Historisk Samfund kunne heller ikke forbigå, at det i 2014 var 125 år siden, at første årgang af Sønderjyske Årbøger udkom. Jubilæet blev markeret med en særlig fyldig årgang 576 sider i alt. Formanden gav et kort rids af årbogens historie, men vigtigere var og er Hans-Ole Mørks indholdsfortegnelse til årgangene , der supplerer tidligere indholdsoversigter for årgangene og Dermed kan 125 års artikler og anmeldelser nemt tilgås af læserne. Jubilæumsårgangen indeholdt ud over de allerede nævnte artikler Jørgen Wittes kildekritiske undersøgelse af Aabenraa bys skrå fra 1335, Thomas Clausens fortsatte behandling af mølletvangen og dens ophævelse i hertugdømmet Slesvig, Erik Nørrs redegørelse for nationalpolitik og skolebyggeri og det hemmelige statstilskud til sønderjysk skolevæsen , Merete Bo Thomsens medrivende beretning om luftangrebet på Flensborg den 24. maj 1943, Hans Schultz Hansens analyse af det tyske mindretals ledelse før og efter 1945, Erik Randels erindringer om besættelsesårene og Carl Christian Jessens grundigt annoterede udgave af pastor Carsten Petersens erindringer Årbogen bragte endvidere en nekrolog over dr. Johann Runge ( ). Runge var mangeårig leder af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig med speciale i»den første sønderjyde«christian Paulsens historie og i 1980 erne formand for Sydslesvig kreds. Endelig indeholdt årbogen som sædvanligt anmeldelser og årsberetninger fra landsdelens arkiver, museer og forskningsinstitutioner samt nyt fra den lokalhistoriske arbejdsmark. Jubilæumsårgangen blev præsenteret den 21. november på Sønderborg Slot. Fremtidsperspektiver søfartshistorie og digitalisering Årets mange jubilæumsmarkeringer gav vores forening gode muligheder for at formidle nøglebegivenheder i den sønderjyske historie ud til bredere kredse, end vi sædvanligvis når ved vore aktiviteter. Styrelsen mener, at disse muligheder blev udnyttet efter bedste formåen, om end det kunne være svært at profilere lige præcis vores forening blandt de mange aktører og samarbejdspartnere. Det lykkedes således ikke at omsætte årets stærke opmærksomhed om historien til en medlemsfremgang desværre tværtimod, idet medlemstallet faldt fra medlemmer ved årets begyndelse til ved dets slutning. En del af nedgangen kan dog forklares med omlægningen af kontingentopkrævningen fra foråret til efteråret, idet der i 2014 blev foretaget to opkrævninger, mens der kun var et enkelt år til at indhente de udmeldelser, som opkrævningen traditionelt resulterer i. De mange jubilæer rummede også en fare for, at vores forening i 2014 blev mere tilbageskuende, end godt var. Historisk Samfund skal ikke være en mindearrangør; vi skal være et historiefortællingsforetagende. Det kræver, at vi også retter blikket mod fremtiden. Og det gjorde vi i Som nævnt i tidligere årsberetninger har Historisk Samfund valgt at engagere sig særligt i udforskningen af den sønderjyske søfarts historie. Det er foreningens nye grundforskningsprojekt efter landbrugshistorien. Her bragte 2014 gode resultater og fremskridt. Kort før jul kunne vi præsentere Mikkel Leth Jespersens grundige undersøgelse af Aabenraa-søfarten i 1800-tallet, der

4 FRA DEN LOKALHISTORISKE ARBEJDSMARK I SØNDERJYLLAND Museumsinspektør, ph.d. Mikkel Leth Jespersen afsluttede i 2014 sit forskningsprojekt»et globaliseret lokalsamfund. Ude og hjemme med Aabenraa-søfarten under tallets kolonialisme«med bogen Kaptajner og kolonier. Sejlskibstidens oversøiske Aabenraa-søfart ( ). Bogen blev udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland. Med bogen er en vigtig brik på plads til den tobinds-sammenfatning af den sønderjyske søfarts historie, som det er Historisk Samfunds og Museum Sønderjyllands mål at udgive. Foto: Museum Sønderjylland, ISL. udkom i bogform under titlen Kaptajner og kolonier. Sejlskibstidens oversøiske Aabenraa-søfart. Her følges udbygningen af byens oversøiske søfart i sejlskibenes storhedstid. Den skete med udgangspunkt i et stærkt lokalt kaptajnsmiljø og et højt udviklet skibsbyggeri, som muliggjorde udnyttelsen af de muligheder, der opstod for en global søfart i kølvandet på den britiske kolonialisme. Bogen er på 320 sider og blev præsenteret den 17. december på Rigsarkivet i Aabenraa. De mange fremmødte benyttede lejligheden til at sikre sig et eksemplar til favørpris.

5 314 FRA DEN LOKALHISTORISKE ARBEJDSMARK I SØNDERJYLLAND Med Mikkel Leth Jespersens bog er en vigtig brik på plads til den tobindssammenfatning af den sønderjyske søfarts historie, som det er foreningens og Museum Sønderjyllands mål at udgive. Også her bragte året fremskridt. På et seminar på Rigsarkivet i Aabenraa den 16. januar hørte de godt 40 deltagere fem indbudte forskere gøre status over vores viden om den slesvigske søfart i de forskellige perioder og for de»sorte pletter«, der bør gøres noget ved. Ved samme lejlighed blev der sammensat et forfatterhold bestående af vicedirektør og seniorforsker Flemming Rieck, Museum Sydøstdanmark (oldtid), professor Bjørn Poulsen, Aarhus Universitet (middelalder og 1500-tal), professor Martin Rheinheimer, Syddansk Universitet (1600- og 1700-tal), museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen, Museum Sønderjylland Kulturhistorie Aabenraa (1800-tal) samt museumsinspektør Karsten Hermansen, Marstal Søfartsmuseum (tiden efter 1920). På et forfatterseminar den 27. august blev projektet nærmere skitseret, så en projektbeskrivelse med tidsplan og budget kunne udarbejdes og danne grundlag for fondsansøgninger. Og de første ansøgninger er sendt af sted resultatet heraf og det videre arbejde for at opfylde de lagte planer omtales i årsberetningen for 2015 på næste årsmøde! Historisk Samfund har erkendt, at mere og mere af historieformidlingen foregår over internettet. Vi har derfor søgt gradvist at udbygge vores hjemmeside og opdatere den grafisk. Der er imidlertid behov for at foretage et kvantespring, så langt mere af vores forskningsresultater og vores formidling bliver elektronisk tilgængelig. Derfor nedsatte vi i foråret 2014 et fornyelsesudvalg bestående af Mogens Asmund, Kristian Pallesen, Karl Erik Olesen, René Rasmussen og Mogens Rostgaard Nissen. Udvalgets betænkning blev forelagt styrelsen i november. Her pegede udvalget på, at der er et behov for salgbare bøger om brede emner, der gerne må udspringe af en foredragsrække. Det anbefalede, at foreningen allerede nu lagde planer for Genforeningsjubilæet i Endvidere fremhævede udvalget, at de ældre årgange af Sønderjyske Årbøger og Sønderjysk Månedsskrift bliver gjort digitalt tilgængelige via nettet. Men også de ældre skrifter bør digitaliseres, og først og fremmest bør Sønderjylland A-Å gøres tilgængelig på vores egen hjemmeside. Fremover bør det endvidere overvejes at udgive tidsskrifter og bøger både som e-bøger og i traditionel form. Endelig pegede udvalget på en række aktiviteter, som skal bidrage til igen at nå et medlemstal på ca og fastholde det. Digitaliseringen af vore to tidsskrifter er allerede sat i værk i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek, der står for hjemmesiden og her vil man snart kunne se årbøgerne bortset fra de seneste tre årgange. Månedsskriftet kommer på noget senere. Vi vil selvfølgelig på Historisk Samfunds hjemmeside anføre links hertil. For at konkretisere udvalgets anbefalinger i øvrigt på digitaliseringsområdet blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Kim Furdal, Sonny B. Andersen og Kristian Pallesen. Der nedsattes ligeledes en arbejdsgruppe bestående af formanden, Carsten Porskrog Rasmussen og Mogens Rostgaard Nissen til planlægning af genforeningsjubilæet i Der har tillige været arbejdet videre med kommende foredragsrækker med efterfølgende bogudgivelser; her samler planerne sig foreløbig om»sønderjyske erhvervsfyrtårne«og»sønderjyske skikke og traditioner«.

6 FRA DEN LOKALHISTORISKE ARBEJDSMARK I SØNDERJYLLAND Omorganisering af kontoret frivillige hjælpere Kravet om fremsynethed omfatter også foreningens økonomi. Der har i de seneste par år ikke været storsælgende bøger som Sønderjyllands historie I- II, Sønderjylland A-Å og Skurke og helte i Sønderjyllands historie. Provenuet fra bogsalget har derfor været nedadgående, og såvel i 2013 og 2014 har der været underskud på regnskabet, og 2015 tegner heller ikke for lyst. Vi har derfor måttet foretage en tilpasning af omkostningerne. Det har betydet, at der siden efteråret ikke har været en ansat kontormedhjælp. Vi har valgt i stedet at klare opgaven ved frivillige, i en overgangsperiode suppleret med en tilkøbt assistance til bogføringen, men også denne del er i foråret 2015 overgået til frivillig medhjælp. De første frivillige var Hans-Ole Mørk og Mogens Asmund, der begge har sat sig grundigt ind i de forskellige funktioner og foretaget en del forenklinger af arbejdsgangene. De har endvidere forberedt indkøringen af flere frivillige. Her er foreløbig Henrik Posselt trådt til med særligt henblik på vores bogholderi, og desuden står Maria Erbs og Peter Weber umiddelbart for at blive sat ind i arbejdet. Foreningen skylder de to pionerer og de siden tiltrådte en meget stor tak for deres indsats for at billiggøre vores administration. Jeg tror ikke, at medlemmerne skal forvente sig en ringere service ved den nye ordning i flere henseender nærmest tværtimod. En anden forandring har været en renovering og ny indretning af kontorlokalerne, således at det ene lokale udelukkende fungerer som det nære boglager og bogbutik, hvor vore bøger præsenterer sig på en indbydende måde for købere, mens det andet lokale både fungerer som kontorarbejdsplads, pakkerum og mødelokale for mindre møder. Andre frivillige kræfter har medvirket i Finn Bach har besøgt alle sønderjyske boghandlere for at afsætte vore bøger i kommission og gennemført en tilsvarende kampagne over for de sønderjyske højskoler, ligesom han har stået for bogsalget ved mange arrangementer, bistået af Hans-Ole Mørk og Mogens Asmund. Det gælder bl.a. den sønderjyske bogcafé på Museum Sønderjylland i Haderslev den 1. november. Uanset at foreningen netop havde indkøbt en Dankortterminal, var deltagelsen og bogsalget ved denne lejlighed så beskedent, at vi har indstillet vores deltagelse. Vi har med Kristian Pallesen som ankermand i 2014 indført elektroniske nyhedsbreve som en ny og hyppig kontakt til de af vore medlemmer, der har bedt om det. Og det har mange allerede gjort, ca Kristian Pallesen har endvidere overtaget redigeringen af foreningens indstik i Sønderjysk Månedsskrift, mens Hans-Ole Mørk står for den grafiske udformning. Foreningen skylder også disse frivillige tak. I denne forbindelse skal det også nævnes, at Arne Fredsted Jørgensen på årsmødet den 26. april blev indvalgt som styrelsesmedlem og har overtaget kassererposten efter Mogens Asmund. På sidste årsmøde blev Kristian Pallesen også valgt ind i styrelsen. Rejser, udflugter og foredragsrækker Ved årets begyndelse stod udflugtsudvalgets faste støtter Carsten Porskrog Rasmussen, Lars N. Henningsen og Mogens Asmund med en ønskeseddel fra 50 medlemmer om at få gentaget den vellykkede Hessen-Kassel rejse året før. Ønsket blev indfriet i dagene juni, og igen blev vandringerne til Kas-

7 316 FRA DEN LOKALHISTORISKE ARBEJDSMARK I SØNDERJYLLAND sels historiske seværdigheder og landgrevernes storslåede slotte og parker i omegnen en smuk oplevelse begunstiget af strålende vejr. De århundredlange bånd mellem fyrstehusene i Hessen og Danmark blev opsøgt lige fra det nydelige lystslot Louisenlund ved Slien til det monumentale Wilhelmshöhe ved Kassel. Undervejs lykkedes det at identificere den danske prinsesse Carolines noget forsømte mausolæum på den gamle kirkegård i Kassel. Efterfølgende har byens Umwelt- og Gartenamt taget venligt mod vores forslag om at sørge for en bedre skiltning af dette markante udtryk for dansk-hessisk historie. Vi venter spændt på resultatet. Foredragsrækken om Sønderjyllands historie nåede i september 2014 til hovedstaden. Den var en fortsættelse af vores gode samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus, som har en afdeling på den tidligere lærerhøjskole i Emdrup. Foredragsrækken i København samlede godt 70 deltagere, som også var flittige bogkøbere. Som sædvanlig afholdt kredsene en række udflugter og foredragsarrangementer. Haderslev kreds besøgte Sønderjysk Skolemuseum i Over Lerte og havde i Gretbjerghus den gamle skole i Halk et arrangement om kleinbanerne i Haderslev amt med Peter Schaffer Hansen som foredragsholder. Aabenraa kreds var også i 2014 medarrangør af afstemningsfesten på Folkehjem. Den altid aktive Sønderborg kreds afsluttede temaet om skovenes historie med et foredrag med skovrider Inge Gillesberg om sikring af skovene mod storm, en rundtur i Nørreskoven og et foredrag ved Sonny B. Andersen om træet som symbol. Senere på året besøgte kredsen Svenstrup kirke, hvor Peter Møller fra Himmark fortalte, og Henning Mathiesen holdt foredrag om emnet»danmark fra Hamborg til Stettin«om Valdemarernes erobringer i Østersøområdet. Tønder kreds gennemførte en flerdagestur til Oslo, som var den tredje og sidste rejse i vikingernes fodspor. Som optakt hertil holdt arkæolog Silke Eisenschmidt foredrag om vikingerne i Norge. Sydslesvig kreds havde en foredragsaften på Dansk Centralbibliotek, hvor Mogens Rostgaard Nissen fortalte om»friservolden«og blokeringsstillingerne Kredsene har derudover holdt deres generalforsamlinger og de årlige fællesmøder med de lokalhistoriske arkiver. Tak til fonde og samarbejdspartnere Historisk Samfund for Sønderjylland skylder som de foregående år Museum Sønderjylland Institut for Sønderjysk Lokalhistorie en stor tak for assistancen til vores sekretariat, ligesom Museum Sønderjyllands andre afdelinger og Rigsarkivet i Aabenraa lagde plads til mange af vore arrangementer på favorable vilkår. I årets løb har vi med tak modtaget tilskud fra Kulturministeriet, Den sønderjyske Kulturaftale, Dansk Kultursamfund af 1910, Alving Fonden, Traugott Møllers Fond, Vicepolitimester Per Thaulows og Hustru Eva Agnete Thaulow, født Kihlstrøm s, Fond, H.P. Hanssens Mindefond, Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation og Skifter Andersens Fond. Beretningen blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. Dernæst fremlagde foreningens kasserer, Arne Fredsted Jørgensen, regnskabet. Dette fremviste et underskud på kr., der dækkes af foreningens frie reserver. Kassererens

8 FRA DEN LOKALHISTORISKE ARBEJDSMARK I SØNDERJYLLAND beretning blev ligeledes enstemmigt godkendt. Kontingentet for 2016 fastsattes uændret til 295 kr., medlemskab alene med Sønderjyske Årbøger til 195 kr. og abonnement på Sønderjysk Månedsskrift til 245 kr. Der var ikke indkommet forslag til årsmødet. Ved valgene til styrelsen blev Mikkel Leth Jespersen, Lennart S. Madsen og René Rasmussen genvalgt. I stedet for Morten Andersen og Henrik Becker-Christensen, der ikke ønskede genvalg, valgtes Anne Marie Overgaard, museumsinspektør ved Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder med arbejdssted på Højer Mølle og Mogens Rostgaard Nissen, afdelingsleder ved Forskningsafdelingen og Arkivet på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg. Formanden takkede de to afgående styrelsesmedlemmer Henrik Becker-Christensen, der har været medlem siden 1979, og Morten Andersen, medlem siden Endvidere rettede han en tak til Finn Clemmensen, der på generalforsamlingen i Tønder kreds er blevet afløst som formand af Carl E. Michelsen og derfor udtræder af styrelsen. Jørn Andersen og Olaf Krag blev genvalgt som revisorer. Under eventuelt efterlyste Erik Nørr seminarielever, der havde været»på græs«i Sønderjylland i 1950 erne og 1960 erne. Efter kaffebordet hørte forsamlingen med stor interesse på overinspektør Henrik Skov Kristensens foredrag»de hvide busser den sønderjyske vinkel«. Årsmødet sluttede med rundvisning på skolen ved Bjarne Ebbesen. Hans Schultz Hansen Aabenraa kreds Ved årets generalforsamling i april måned fortalte Lars Henningsen om krigergravene fra 1848 og 1864 på Aabenraa kirkegård. Bestyrelsen tog afsked med kredsens mangeårige medlem Ellen Jensen fra Hovslund. Desuden udtrådte Kaj E. Møller fra Felsted. Nyvalgt til bestyrelsen blev Tove Nørgaard og Peter Fastrup, begge Aabenraa. I sommeren 2014 havde vi igen ture til kirkegården i Aabenraa med pænt besøg, og til turen i september til Sikringsstilling Nord i Lerskov plantage, Rugbjerg og Andholm ved Rødekro var der 30 deltagere. Vi var med ved indvielsen af det nye lokalhistoriske arkiv for Ensted Sogn. Det årlige møde med de lokalhistoriske foreninger blev afholdt i Rødekro, hvor Gert Jacobsen fortalte om Damgård Mølle. Der er stor opbakning til disse årlige møder med de lokalhistoriske foreninger. Erling L. Madsen Haderslev kreds Året 2014 var på alle områder præget af de mange mærkedage og minderige årstal både i Haderslev kreds og i Historisk Samfund for Sønderjylland og alle de forskellige foreninger med en historisk interesse. Haderslev kreds afholdt det årlige møde med de lokalhistoriske arkiver i Skodborg med indlæg omkring Første Verdenskrig. Der har i forlængelse af den store interesse omkring kleinbanernes historie været afholdt foredrag med Henrik Schaffer Hansen om specielt jernbanelinjerne, som udgik fra Haderslev med særlig fokus på Haderslev Næs. Mødet blev afholdt på Gretbjerghus den tidligere Halk Skole. I tilknytning til årsmødet, som blev holdt på Sønderjysk Skolemuseum, var der indblik til skolelovene af De øvrige minderige årstal i tilknytning

9 318 FRA DEN LOKALHISTORISKE ARBEJDSMARK I SØNDERJYLLAND til 1814, 1864 og 1914 har indgået i samarbejdet med øvrige foreninger og aftenskoler. Karl Erik Olesen Sønderborg kreds Kredsens aktiviteter i 2014: 26. februar: Foredrag ved skovrider Inge Gillesberg om»hvordan sikrer vi skoven i forhold til den næste storm?«. 26. marts: Rundvisning i Dybbøl kirke. 22. april: Generalforsamling med foredrag ved Sonny B. Andersen om»træet som symbol«. 7. maj: Rundtur i Nørreskoven med skovfoged Alf Odsbjerg. 18. september: Kirkebesøg i Svenstrup, hvor Peter Møller fortalte om Svenstrup kirkes historie. 21. oktober: Foredrag ved Henning Mathiesen om Valdemarerne. 5. november: Møde på Cathrinesminde Teglværksmuseum med de lokalhistoriske foreninger. Christian Bo Bojesen Tønder kreds Den 23. april afholdt vi generalforsamling i Tønder kulturhus, hvor arkæolog Silke Eisenschmidt fra Haderslev Museum fortalte om vikingerne i relation til vores tur til Oslo som afslutning på vores vikingeture i Danmark, England og Norge. Efter mødet konstituerede vi os uden ændringer. Den 10. september var der møde i Bredebro med de lokalhistoriske foreninger, hvor næsten alle foreninger i Tønder kreds var til stede. Som sædvanlig kunne de fortælle om et travlt år med mange tiltag. Finn Clemmensen Sydslesvig kreds Generalforsamlingen fandt sted den 31. marts i»det danske Hus«i Sporskiftet. Ved den lejlighed måtte vi sige et stort og hjerteligt»tak for indsatsen«til to garvede bestyrelsesmedlemmer, nemlig Jørgen Kühl og Anders Schaltz Andersen, der i næsten 25 år havde varetaget lokale»historienørders«interesser, og som nu ønskede at stoppe på de poster. Som nye medlemmer til bestyrelsen valgte generalforsamlingen to historieinteresserede personer: lederen af Den Slesvigske Samling på Dansk Centralbibliotek Jan Jessen, Flensborg, og lærer på Hans Helgesen-Skolen i Frederiksstad Sybilla Nitsch, Eggebæk. Efter generalforsamlingen holdt arkivleder Frank Ludowitz anden halvdel af»tvillingeforedraget««slesvig-holstens historie i 1800-tallet«nu set fra tysk side. Hans Schultz Hansen, der holdt sit danske foredrag i efteråret 2013, og Frank Ludowitz afrundede deres indlæg med at påpege de store ændringer, der har fundet sted i samlivet mellem grænseegnens tyske og danske befolkningsgrupper. Ved konstitueringen den 5. juni valgtes Sybilla Nitsch til kasserer som afløser for Anders Schaltz Andersen, Kristian Arentsen blev protokolfører

10 FRA DEN LOKALHISTORISKE ARBEJDSMARK I SØNDERJYLLAND som afløser for Jørgen Kühl og Jan Jessen blev bisidder. Kirsten la Cour fortsatte som formand. Den 10. september var kredsen medarrangør ved»en dag i felten...«, et arrangement for 5. og 6. klasses elever, som Dansk Skoleforening for Sydslesvig indbød til i forbindelse med markeringen af 150-året for Det er kredsbestyrelsens mål, at fastholde og uddybe samarbejdet med Skoleforeningen, så det både for eleverne, deres forældre og lærere bliver en naturlig ting at tænke den historiske dimension med i hverdagslivet. Den 18. november kunne vi indbyde til foredrag ved Arkiv- og forskningsleder Mogens Rossgård Nissen på Dansk Centralbibliotek Flensborg. Emnet var»friservolden og blokeringsstillingen i «. Kirsten la Cour

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Ansøgning om tilskud til etablering og drift af Studiecentrum for Sønderjyllands Historie

Ansøgning om tilskud til etablering og drift af Studiecentrum for Sønderjyllands Historie Studiecentrum for Sønderjyllands Historie i Aabenraa * Landsarkivet * Haderslevvej 45 * 6200 Aabenraa Aabenraa, den 6. februar 2013 Aabenraa Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Sønderjyske Årbøger 2013 o Sønderjyske Årbøger 2013 o Sønderjyske Årbøger 2013 Redaktion: Morten Andersen Hans-Ole Mørk Anne Marie Overgaard Mogens Rostgaard Nissen Hans Schultz Hansen AidLÄ Historisk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

LASS Nyhedsbrev januar 2016.

LASS Nyhedsbrev januar 2016. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Styrelsens næste møde er planlagt til

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for forår 2018. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Vær opmærksom på, at foreningens møder fortrinsvis afholdes i lokaler i Multikulturhuset,

Læs mere

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Aabenraa, den 31. januar 2015 Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Arkibas 5.0 og Arkibas.dk I 2013 kunne formanden for SLA, Jørgen Thomsen, ikke uden en vis glæde i stemmen annoncere,

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab Referat af generalforsamling i foreningen Sammen om Lolland-Falster 6. april 2017 kl. 19.00, der blev afholdt i Højrebyhallens cafeteria, Bøgevej 2, 4920 Søllested. Generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Det danske mindretal engegerede sig i 1920 erne i Forbundet af Nationale Mindretal i Tyskland for bl.a. at forbedre mindretallenes rettigheder.

Det danske mindretal engegerede sig i 1920 erne i Forbundet af Nationale Mindretal i Tyskland for bl.a. at forbedre mindretallenes rettigheder. Beretning og regnskab for 2015 som godkendt på årsmødet i Historisk Samfund for Sønderjylland lørdag den 30. april 2016 kl. 13.30 på Musik- og Teaterhøjskolen i Toftlund Mens arbejdet i Historisk Samfund

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

Der var mødt 49 medlemmer op til generalforsamlingen inklusive bestyrelsen.

Der var mødt 49 medlemmer op til generalforsamlingen inklusive bestyrelsen. Bramsnæs Lokalhistoriske Forening Co/Biblioteket i Kirke Hyllinge Bygaden 53, 4070 Kirke Hyllinge E-mail: blf.bramsnaes@live.dk Webadresse: www.bramsnaeslokalhistorie.dk Referat Ordinær generalforsamling

Læs mere

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods.

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods. PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden. Debat og fortælling ved museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer. Fortælling om perioden 1250 1413, dengang Nyborg Slot var regeringssæde

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling mandag den 21. marts 2011 på Vinettig, V. Hornstrupvej 4, 7300 Jelling. Foreningen Sten ager Mølles Venner

Referat af ordinær generalforsamling mandag den 21. marts 2011 på Vinettig, V. Hornstrupvej 4, 7300 Jelling. Foreningen Sten ager Mølles Venner Referat af ordinær generalforsamling mandag den 21. marts 2011 på Vinettig, V. Hornstrupvej 4, 7300 Jelling. l Foreningen Sten ager Mølles Venner I generalforsamlingen deltog 55 medlemmer. Formanden bød

Læs mere

Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland april 2013

Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland april 2013 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland april 2013 Restaurering af Tyrstrup Kirke Sted: Tyrstrup Kirke Tid: Tirsdag den 9. april kl. 19.00 Entre kr. 50,00 Arkitekt O. Reinhard Hansen vil fortælle

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Referat fra Årsmøde 2013 Historisk Samfund for Sydøstjylland, lørdag 4. maj 2013.

Referat fra Årsmøde 2013 Historisk Samfund for Sydøstjylland, lørdag 4. maj 2013. Referat fra Årsmøde 2013 Historisk Samfund for Sydøstjylland, lørdag 4. maj 2013. Årsmøde 2013 blev afholdt lørdag den 4. maj 2013 på Museet Højvang, Egtved. Der var 42 deltagere. Mødet begyndte med, at

Læs mere

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området.

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området. TIL LYKKE MED DE FYRRE ÅR Ovenfor ses kopi af en efterlysning i det nu ophørte blad Hvem forsker hvad, årgang 1976. Heri kunne slægtsforskere efterlyse anesammenfald hos andre læsere, idet man opgav, hvad

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas?

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas? LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Styrelsens næste møde er planlagt til

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland 1 Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland Referat af generalforsamling mandag den 23. marts 2015 i Ringsted. Dagsorden: Formalia 1 Beretning, herunder regnskab 2 Indkomne forslag 3 Fremtidigt arbejde

Læs mere

Fra den lokalhistoriske arbejdsmark i Sønderjylland 2013

Fra den lokalhistoriske arbejdsmark i Sønderjylland 2013 Fra den lokalhistoriske arbejdsmark i Sønderjylland 2013 Historisk Samfund for Sønderjylland Historisk Samfund for Sønderjylland afholdt lørdag den 26. april 2014 årsmøde på Borgerforeningen i Flensborg.

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat fra årsmøde d. 2. februar 2013 på Landsarkivet for Sønderjylland

Referat fra årsmøde d. 2. februar 2013 på Landsarkivet for Sønderjylland Vojens, d. 16.3.2013 Referat fra årsmøde d. 2. februar 2013 på Landsarkivet for Sønderjylland Formanden Anker Ravn Knudsen bød velkommen til de 38 fremmødte og glædede sig over den overvældende tilslutning.

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE ARRANGØRER: Menighedsrådene i Øster Løgum, Løjt og Genner Tilrettelæggelse: Claus Helsbøl, pastor em. mødeleder Anette Kjær, organist Sognenes præster Ann Bork Damsgaard og Anette Jensen Kalvø Badehotel,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sociologforening

Generalforsamling i Dansk Sociologforening Generalforsamling i Dansk Sociologforening Mandag d. 23. februar 2015 Kl. 19:45-21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Læs mere

Referat af årsmødet i Historisk Samfund for Sydøstjylland lørdag den 18. april 2015 kl. 13 på Snoghøj Højskole

Referat af årsmødet i Historisk Samfund for Sydøstjylland lørdag den 18. april 2015 kl. 13 på Snoghøj Højskole Referat af årsmødet i Historisk Samfund for Sydøstjylland lørdag den 18. april 2015 kl. 13 på Snoghøj Højskole Årsmødets formaliteter efterfulgtes af kaffebord samt et foredrag ved Anette Borchorst, professor

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Lokalarkiverne og Den store Krig 1914-1918

Lokalarkiverne og Den store Krig 1914-1918 Lokalarkiverne og Den store Krig 1914-1918 René Rasmussen og Den store krig 1914-1918 René Rasmussen : Sønderjylland ved krigens udbrud i 1914 Interneringen af dansksindede ledere og farvandskyndige i

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Post Danmark, Taulov Pakkecenter, Stakkesvang 15, 7000 Fredericia

Post Danmark, Taulov Pakkecenter, Stakkesvang 15, 7000 Fredericia REFERAT DATO 22. april 2010 15.30 til 17.00 STED Post Danmark, Taulov Pakkecenter, Stakkesvang 15, 7000 Fredericia INDKALDT AF Taulov Transportcenter REFERAT AF Mikkel H. Hansen DELTAGERE Stefan Sommer,

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig

Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig Introduktion Artiklen er en bearbejdet udgave af en 2.g-historieopgave, som Kathrine Lemmeke Madsen, 2.k på Fredericia Gymnasium,

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

Protokol. over. Dansk Militærhistorisk Kommissions 43. årsmøde den 7. marts 2011

Protokol. over. Dansk Militærhistorisk Kommissions 43. årsmøde den 7. marts 2011 Nr. 5/2011 12. marts 2011 Protokol over Dansk Militærhistorisk Kommissions 43. årsmøde den 7. marts 2011 1. Årsmødet afholdtes den 7. marts på Frederiksberg Slot. Der var tilmeldt 28 medlemmer. Umiddelbart

Læs mere

Beretning Bestyrelsens sammensætning Medlemshvervning og kommunikation med medlemmerne

Beretning Bestyrelsens sammensætning Medlemshvervning og kommunikation med medlemmerne Beretning 2007 2008 Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen konstituerede sig efter forrige generalforsamling med Bente Jensen fra Aalborg Stadsarkiv som formand, Madeleine Schlawitz, Det danske Filminstitut

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

De næste møder i LASS:

De næste møder i LASS: LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Styrelsens næste møde er planlagt til

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet..

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. Tårnby 24.februar 2012. Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde Afholdt den 11. maj Referat. 12. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter

AB Repræsentantskabsmøde Afholdt den 11. maj Referat. 12. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 12. maj 2016 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter fra Repræsentantskabsmøde i AB afholdt onsdag den 11. maj 2016 i BO-VEST Deltagere: Bestyrelsen: Karl Neumann Per Mogensen Hans Holm

Læs mere

Generalforsamling. (100 meter fra Frederiksberg Rådhusplads, bus 14, 15 og 18)

Generalforsamling. (100 meter fra Frederiksberg Rådhusplads, bus 14, 15 og 18) Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grænseforeningen for København og Frederiksberg Onsdag den 6. april kl. 19.00 Restaurant Allégade 10, stuen, 2000 Frederiksberg (100 meter

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere