Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/ regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår"

Transkript

1 Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/ regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni maj 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag vil være fremlagt på Varmeværkets kontor senest otte dage før generalforsamlingen. Side 1

2 Jelling Varmeværk a.m.b.a afholder ordinær generalforsamling mandag d. 22. september 2014 kl på Jelling Kro med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering 6. Forslag fra bestyrelsen 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Frans Andersen, Ole Holmgaard og Kristian Sundbøl 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 10. Valg af revisor 11. Eventuelt. Jelling, september 2014 Bestyrelsen Nærværende bedes medbragt på generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er der fælles kaffebord. Side 2

3 Ledelsesberetning Selskabets aktiviteter Selskabets aktiviteter er produktion og distribution af varme til områdets forbrugere og i samproduktion hermed produktion af el til nettet. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Hovedpunkter i årets drift Der har været 21,5 % færre graddage i 2013/14 end i 2012/13. Varmesalget i 2013/14 har været på MWh mod MWh i 2012/13. Et fald på 14,6 %. El-salget i 2013/14 har været på MWh mod MWh i 2012/13 et fald på 57,8 %. Med den fortsatte udbygning af el-produktion på vindkraft er der intet, der tyder på, at tidligere tiders høje elproduktion vil kunne vende tilbage. Årsagen til den lave el-produktion skal søges i at el-afregningsprisen i perioder er så lav, at det ikke kan betale sig at producere med motoren. Prisen på el-salget har i regnskabsåret i gennemsnit været kr. pr. MWh mod 936 kr. sidste år. Den høje gennemsnitlige elpris skyldes tilskud til el-produktion, herunder i sær at der i perioder med lave priser opnås et tilskud for at kompensere herfor. Dette tilskud har i 2013/14 været på 6,6 mio. kr. mod 6,0 mio. kr. året før. Med den faldende el-produktion forøges tilskuddet pr. MWh markant. Prisen for naturgas til varme og el har i regnskabsåret i gennemsnit været kr. 5,32 mod 4,91 kr. sidste år. Dette er en stigning på 8,4 %. Prisen for naturgas uden afgifter har været kr. 2,27 mod 2,50 kr. sidste år. Antallet af forbrugere er 976. Et fald på 1 ift. året før. Hvor det giver god mening, har Varmeværket igen i år valgt at følge det kloakeringsarbejde, der er i gang i byen. Dette har den betydning, at Varmeværket i disse år bruger en del økonomi på ledningsrenovering. Regnskabsresultat og varmepris Regnskabsresultatet anses for tilfredsstillende. Der er ift. det oprindelige budget opnået et regnskabsresultat, der er 5,6 mio. bedre. Væsentligste årsag til det forbedrede regnskabsresultat er, at Varmeværket har kunnet opnå grundbeløbstilskud udbetalt af Energinet.dk (Klima-, Energi- og Bygningsministeriet) i sammenhæng med udnyttelse af eksisterende kedelkapacitet. En kompensation ved urentabel el-produktion i perioder med lave el-afregningspriser på kr. 1,5 mio. mere ift. budgettet. Hertil kommer mindre udgifter end budgetteret som følge af lavere naturgaspris på kr. 1,2 mio., mindre udgift til vedligeholdelse af motor, kedler og flisfyr på kr. 0,5 mio. samt lavere udgifter til ledningsvedligeholdelse på kr. 1,1 mio. A contopriser 2014/15 Betalingen for varme det kommende år bliver lidt lavere end den pris, som har været gældende for det seneste års a conto opkrævning Som konsekvens af vedtagelsen af budgettet for 2014/15 faldt MWh prisen med kr. 33,75 til kr. 515,00, svarende til 6,2 %. De faste udgifter falder med 3,9 %, hvilket for et hus på 130 m2 og et forbrug på 18,1 MWh svarende til kr Alle nævnte beløb er inkl. moms. Priserne falder pga. - Modregning af forventet overskud vedrørende 2013/14 på 11,4 % (kr. 3,8 mio.) - Modregning af stigning vedr. Grundbeløb på 21,2 % (kr. 0,7 mio.) - Modregning af reducerede vedligeholdelsesudgifter på ledningsnet på 37,3 % kr. 0,4 mio.) I modsat retning trækker: - Afskrivning produktionsanlæg samt ledningsnet steget med 11,5 % (kr. 0,5 mio.) - Henlæggelse til nyt produktionsanlæg i 2017/18 steget med 18,1 % (kr. 0,6 mio.) - Naturgasafgifter steget med 4,25 % (kr. 0,3 mio.) Side 3

4 Dette var grundlaget for de a contopriser, som tidligere har været udsendt og opkrævet i september måned Der var i budgettet for 2014/15 indregnet en forventet overdækning fra 2013/14 på kr. 3,8 mio. Som konsekvens af det forbedrede regnskabsresultat er der yderligere kr. 1,8 mio. som kan tilbagebetales til forbrugerne. Derfor reduceres MWh prisen samt de faste udgifter (effektbidraget (m2)) pr. 1. oktober 2014 med yderligere 13,75%. Selvom vi nu er 3 måneder inde i det nye varmeår, er det endnu for tidligt at vurdere regnskabsresultatet for 2014/15. Over/underdækning Jelling Varmeværk kommer ud af varmeåret 2013/14 med et samlet overskud på kr. 5,6 mio, som jf. varmeforsyningsloven vil blive indregnet i taksterne for det kommende år sammen med den øvrige overdækning fra tidligere år. Af de kr. 5,6 mio. er allerede indregnet kr. 3,8 mio. i taksterne for 2014/15. Restbeløbet kr. 1,8 mio. tilbagebetales til forbrugerne i 2014/15 gennem takstændring pr. 1. oktober Den samlede overdækning er på kr. 8,7 mio. Heraf udgør kr. 3,1 mio. indregnede tilslutningsafgifter fra årene 1981 til 2010/11, som jf. aftale med Energitilsynet tilbagebetales med kr. 1 mio. i hvert af årene frem til og med 2017/18. Varmeproduktion Motor, flisfyr og kedler Gasmotoren har været stabil og fungeret tilfredsstillende. Varmeproduktion og El-salget i MWh er som nævnt ovenfor blevet ca. 58 % mindre i 2013/14. Flisfyret fungerer yderst effektivt. Produktionen er i det væsentlige på samme niveau som i 2013/14. Som følge af den lavere varmeproduktion på motor er varmeproduktionen på kedlerne forøget med 21,7 %. Fremtiden Det var med succes, at vores driftspersonale gennemførte fasen med fjernaflæsning af alle målere. De muligheder, der er i denne teknologi, vil helt sikkert komme forbrugerne til gode. Vores driftspersonale vil bestræbe sig på, at afvigelser nu registreres hurtigere og fluks afstedkommer proaktiv handling til fordel for forbrugerne. Jelling Varmeværk er som andre decentrale kraftvarmeværker ramt, fordi vores naturgas-fyrede motoranlæg ikke kører i et ønskeligt omfang. Det var et faktum sidste år, og det er det stadigvæk. Vi har et afgiftssystem i Danmark, der er skyld i, at gasfyrede kraftvarmeværker som Jelling Varmeværk ikke kan konkurrere prismæssigt på el-markedet. Vores årsregnskab bringes i en fornuftig balance pga. det store grundbeløb, vi stadig modtager. Vi ved dog også, at grundbeløbsordningen i sin nuværende form bringes til afslutning med udgangen af Hvilke initiativer, der sættes i stedet for, er endnu ukendt for branchen. Det er indlysende, at vi stadig har fokus på et frit brændselsvalg. Men vi ved også, at sådan en radikal ændring vil gribe hårdt ind i afgiftssystemet. Jelling Varmeværk håber selvfølgelig på, at vores brancheforening, Dansk Fjernvarme, i god tid kan forhandle en fornuftig løsning på plads. Men bestyrelsen har ikke tænkt sig at sidde afventende og passiv. Vi har derfor udbudt en rådgivningsopgave, der skal sætte fokus på fremtidige produktionsmuligheder for vores varmeværk. Vi vil fortsat holde fast i vores vision: Jelling Varmeværk vil sikre bæredygtig varme til vores forbrugere! Bestyrelsen arbejder for en stabil varmepris, der kun kan stresses af udefrakommende faktorer. Der var 4 aktører, der bød på opgaven, og bestyrelsen valgte at samarbejde med Rambøll. Der bliver lavet en rapport, som bestyrelsen så skal forholde sig til og igangsætte initiativer i overensstemmelse med organisationens vision. Bestyrelsens arbejde på en fremtidssikring af billig fjernvarme til Jellings forbrugere er således inde i en ny spændende fase. Analyser, undersøgelser af muligheder vil give en pejling om fremtiden i henhold til gældende lovgivning. Jelling Varmeværks hjemmeside adresse er: Bestyrelsen September 2014 Side 4

5 Resultatopgørelse for 1. jui 2013 til 31. maj 2014 BU 2014/15 BU 2013/14 RE 2013/14 RE 2012/13 Nettoomsætning Salg af varme Salg af el Produktionsomkostninger Produktion (Brændselsomkostninger) Motordrift Kedeldrift Flisfyr Øvrige produktionsanlæg El Driftledelse Øvrig styring Overførsel af ledningstab Miljø, forskning og udvikling Bruttoresultat Distributionsomkostninger Ledninger Brønde Brugerinstallationer Måleromkostninger El Driftledelse Øvrig styring Ledningstegning Overførsel af ledningstab Miljø, forskning og udvikling Administrationsomkostninger Bestyrelse, generalforsamling mm Ledelse Forbrugerinformation Administration IT - omkostninger Revision m.v I øvrigt PSO/Energibesparelser Resultat af primær drift Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før renter Renteindtægter Renteomkostninger Resultat før skat og ekstraordinære poster Skat af ordinært resultat Ordinært resultat efter skat Andre skatter Årets resultat Side 5

6 Balance pr. 31. maj 2014 AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Note 1 Varmecentral, Grønnegade Kraftvarmeværk, Nordkrogen Ledningsnet m.v Driftsmidler Finansielle anlægsaktiver Andelskapital i DFF-EDB A.m.b.a Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender Tilgodehavende hos forbrugere (varmeregnskabet) Tilgodehavende elsalg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Egenkapital Note Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Udskudt skat 0 0 Hensatte forpligtelser i alt 0 0 Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser 0 0 Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger (henlæggelser) Kortfristede gældsforpligtelser Gæld til forbrugere (varmeregnskabet) Overdækning til indregning i efterfølgende års pris Note Kreditinstitutioner 0 0 Selskabsskat 0 0 Anden gæld Note Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Side 6

7 Noter Note 1 Materielle anlægsaktiver Varmecentral Kraftvarmeværk Ledningsnet Driftsmidler I alt mv. Kostpris primo Tilgang Afgang Kostpris ultimo Ned- og afskrivninger primo Årets afskrivninger Afgang Ned- og afskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Note 2 Egenkapital Saldo ved årets begyndelse Note 3 Overdækning til indregning i efterfølgende års pris Til modregning i priser indeværende år og det kommende år: Saldo ved årets begyndelse Overført af årets over/underdækning Overført fra henlæggelser Overført afvikling 2014/ Overført fra egenkapital til modregning i priser i de kommende 6 år Afvikling i 2014/ I alt Tidsmæssige afvigelser Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger Afskrivninger indregnet i varmeprisen, jf. varmeforsyningsloven Henlæggelse til projekter: Saldo ved årets begyndelse 0 0 Tilgang i 2013/ Tilbageført i 2013/ I alt Overdækningen pr. 31/ Overdækning som følge af opkrævede tilslutningsafgifter Overdækning vedr. takster ultimo regnskab 2013/ I alt I henhold til varmeforsyningsloven skal overdækningen indregnes i varmetariffen for det kommende år med tkr. I budgettet for 2014/15 er forventet akkumuleret overdækning pr. 31. maj 2014 på tkr. indregnet. Overdækning herudover tkr. vil blive tilbagebetalt til forbrugerne i 2014/15 gennem takstændring pr. 1. oktober Afstemning af årsregnskab og regnskab opgjort efter reglerne i varmeforsyningsloven: Der er for 2013/14 ikke afvigelser mellem årsregnskabet og opgørelsen efter varmeforsyningsloven. Note 4 Anden gæld Leverandører Skat, AM og ATP bidrag samt afsat til revision Feriepengeforpligtelser Side 7

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Forfatter: Anders S. Houmann Trine Bæk Andersen Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveret den 12. maj 2014 Copenhagen Business

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere