FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006"

Transkript

1 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«. Opgave 2 Kyros A/S ydede den 23. juli 2002 vindmølleproducenten Danmølle A/S et ansvarligt lån på 1 mio. kr. Låneaftalen angav ingen løbetid. Lånets eksistens men ingen løbetid fremgik ifølge aftale med Kyros A/S af Danmølle A/S årsregnskaber for 2002 og Danmølle A/S årsregnskab fulgte kalenderåret. Kyros A/S kom i år 2003 i økonomiske vanskeligheder og anmodede ved brev af 4. august d.å. Danmølle A/S om straks at indfri lånet. Danmølle A/S svarede, at en indfrielse måtte være udelukket dels af hensyn til Danmølle A/S, dels af hensyn til Danmølle A/S kreditorer, som havde kunnet læse om lånet i årsregnskabet. (1) Hvilke muligheder har Kyros A/S for at opnå indfrielse af det ansvarlige lån? Den 16. maj 2005 underskrev Danmølle A/S en underentreprisekontrakt med Green Energy A/S, der drev virksomhed med projektering og opførelse af energianlæg baseret på vedvarende energikilder. Green Energy A/S havde med Løkken-Vrå Kommune indgået totalentreprisekontrakt vedrørende projektering og opførelse af en vindmøllepark i Løkken bestående af 5 vindmøller for en samlet entreprisesum på 40 mio. kr. Ved underentreprisekontrakten forpligtede Danmølle A/S sig til at forestå opførelsen af de 5 vindmøller for en underentreprisesum på i alt 25 mio. kr., der efter kontrakten kom til udbetaling i 5 rater á 5 mio. kr. Ifølge kontrakten skulle betaling af raterne ske i henhold til en betalingsplan, hvorefter hver enkelt rate forfaldt til betaling i overensstemmelse med de i tidsplanen for entreprisen anførte tidspunkter for færdiggørelse af hver enkelt vindmølle. Til sikkerhed for entreprisesummens betaling fik Danmølle A/S for et beløb på 25 mio. kr. transport i Green Energy A/S krav mod 1

2 Løkken-Vrå Kommune i henhold til totalentreprisekontrakten. Danmølle A/S gav samme dag, dvs. den 16. maj, Løkken-Vrå Kommune meddelelse om transporten. Med henblik på finansiering af udgifterne til underleverandører m.v. i forbindelse med underentreprisens gennemførelse kontaktede Danmølle A/S, der gennem længere tid havde haft likviditetsproblemer, den 17. maj 2005 sit pengeinstitut, Kreditbanken, og anmodede om en udvidelse af selskabets kassekredit med 10 mio. kr. Kreditbanken bevilgede kreditudvidelsen på betingelse af, at banken til sikkerhed for udvidelsen dels fik transport i Danmølle A/S krav mod Green Energy A/S i henhold til underentreprisekontrakten, dels videretransport i Danmølle A/S transport i totalentreprisesummen. Begge transporter blev korrekt denuntieret over for henholdsvis Green Energy A/S og Løkken-Vrå Kommune den 17. maj Danmølle A/S gennemførte herefter opførelsen af de første 4 vindmøller. På tidspunktet for færdiggørelse af vindmølle nr. 4 havde Danmølle A/S likviditetsvanskeligheder imidlertid antaget et sådant omfang, at selskabet den 12. september 2005 så sig nødsaget til at indgive konkursbegæring til skifteretten, hvorefter selskabet blev taget under konkursbehandling. Danmølle A/S kassekredit i Kreditbanken var på dette tidspunkt udnyttet fuldt ud. Som følge af konkursen ophævede Green Energy A/S den 13. september 2005 berettiget underentreprisekontrakten med Danmølle A/S og opgjorde i denne forbindelse et uomtvistet erstatningskrav på i alt 8 mio. kr. Under henvisning til erstatningskravet gav Green Energy A/S meddelelse til Kreditbanken om, at 4. rate af entreprisesummen (vedrørende vindmølle nr. 4) ikke ville blive betalt. Kreditbanken gjorde over for Green Energy A/S gældende, at erstatningskravet var banken»uvedkommende«, og at banken derfor i henhold til den meddelte transport i underentreprisesummen havde krav på betaling af 4. rate af entreprisesummen. Herudover gjorde Kreditbanken gældende, at man under alle omstændigheder kunne søge sig fyldestgjort qua den meddelte videretransport i Green Energy A/S krav mod Løkken-Vrå Kommune. (2) Hvorledes er Kreditbankens retsstilling? Umiddelbart forud for konkursen den 11. september 2005 havde selskabet Nymølle ApS, der samme dag var stiftet af eneaktionæren i Danmølle A/S Mølle Holding A/S indgået aftale med Danmølle A/S om overtagelse af Danmølle A/S bygninger samt driftsinventar og driftsmateriel. Købesummen for de overtagne aktiver udgjorde i henhold til en udarbejdet 2

3 overdragelsesaftale i alt 20 mio. kr., der fordelte sig med 12 mio. kr. for bygningerne og 8 mio. kr. for driftsinventar og driftsmateriel. Driftsmateriel og inventar var ubehæftet. Ifølge aftalen blev købesummen berigtiget dels ved kontant betaling af 5 mio. kr., dels ved overtagelse af gæld på 10 mio. kr. til kreditforeningen Erhvervskredit, der i henhold til tinglyst pantebrev med 1. prioritet havde pant i bygningerne, dels ved overtagelse af gæld på 5 mio. kr. til Danmølle A/S hovedleverandør vingeproducenten Wing A/S. Både Erhvervskredit og Wing A/S, der begge havde kendskab til Danmølle A/S økonomiske situation, havde meddelt samtykke til gældsovertagelsen. Wing A/S havde flere år tidligere opnået sikkerhed for sit»tilgodehavende til enhver tid«mod Danmølle A/S i form af håndpant i et tinglyst ejerpantebrev med 2. prioritet på 2 mio. kr. med pant i Danmølle A/S bygninger. (3) Kan Danmølle A/S konkursbo rejse krav i anledning af overdragelsen og i givet fald mod hvem? Ved besvarelsen kan lægges til grund, at værdien af de overdragne aktiver svarede til værdien i handel og vandel. 3

4 Vejledende bemærkninger til opgaven i finansieringsret (maj 2006) Løsningseksempel til opgave 2 1. Retsstillingen mellem Kyros A/S og Danmølle A/S Der er ikke aftalt nogen løbetid for det ansvarlige lån, og det må herefter bero på almindelige regler, om Kyros A/S i forhold til D er berettiget til at forlange indfrielse. De»almindelige«regler fremgår i dette tilfælde af GBL 5, ifølge hvilken Kyros A/S er berettiget til at forlange indfrielse til enhver tid (»så snart fordringshaveren forlanger det«). Det er imidlertid ikke forholdet til Danmølle A/S, men forholdet til Danmølle A/S kreditorer, der er et problem for Kyros A/S. Oplysning om det ansvarlige lån er optaget i Danmølle A/S årsregnskab, og derved er der afgivet et løfte en udlovning til kreditorerne om, at lånet indestår i Danmølle A/S virksomhed, jf. RevisionsOrientering s. 5. Det kan dog begribeligvis ikke være således, at lånet i mangel af angivelse af løbetid indestår tidsubestemt. Af hensyn til Danmølle A/S kreditorer må tilbagekaldelse imidlertid kun ske med et rimeligt varsel, jf. RevisionsOrientering s. 6. Problemet er at udfinde en metode, som på rimelig vis tilgodeser kreditorernes interesser. I pensum er to sådanne metoder omtalt. Werlauff overvejer i U 1991 B s. 416 en anvendelse af de regler, som gælder for kapitalnedsættelse i aktieselskaber, jf. aktieselskabslovens 47 (»proklamametoden«). Werlauff nævner dog selv, at det er meget tvivlsomt, om denne bestemmelse kan finde anvendelse. Formentlig må bestemmelsen forkastes som grundlag for indfrielse: dels får kreditorerne et meget kort varsel (3 måneder), dels skal andre forfaldne krav indfries, dels har det formodningen imod sig, at et ansvarligt lån, som er udlovet i et årsregnskab, skulle kunne tilbagekaldes i Statstidende, og endelig er der ikke hjemmel til, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen medvirker ved en vurdering af, om sikkerhedsstillelse for uforfaldne krav er tilstrækkelig. Det kræves ikke, at alle disse momenter ses, men»proklamametoden«og dens tvivlsomme anvendelse skal kendes. I RevisionsOrientering er der s. 11 argumenteret for en såkaldt»årsregnskabsmetode«, som indebærer, at et ansvarligt lån, der figurerer i et kalenderårsregnskab for år 1 (tidligst) kan indfries den 31. december i år 3, såfremt det i årsregnskabet for år 2 meddeles, at denne indfrielse vil finde sted. Overført på den konkrete situation indebærer dette, at Kyros A/S har krav på, at tilbagekaldelsen kommer til at fremgå af Danmølle A/S årsregnskab for 2004, der skal være indleveret inden 5 måneder (tidligere 6 måneder) efter udløbet af På denne måde opnås det, at tilbagekaldelsen sker i samme»medium«årsregnskabet som indeholdt udlovningen, samtidig med at kreditorerne får et rimeligt varsel, nemlig 7 måneder, således at indfrielse kan ske ved udløbet af 2005.»Revisionsorientering«er: Torsten Iversen & Lars Hedegaard Kristensen: Ansvarlig lånekapital og tilbagetrædelseserklæringer, Revisionsorientering, artikler E.5 nr Kreditbankens retsstilling Til sikkerhed for kreditudvidelsen har Kreditbanken dels fået transport (eftertransport) i Danmølle A/S krav mod Green Energy A/S på underentreprisesummen, dels fået videretransport i Green Energy A/S krav mod Løkken-Vrå Kommune i henhold til totalentreprisekontrakten. For så vidt angår eftertransporten er det relevante spørgsmål, om Green Energy A/S over for Kreditbanken, der har fået transport i underentreprisesummen, er berettiget til at modregne det i forbindelse med Danmølle A/S konkurs opgjorte erstatningskrav mod Dan- 4

5 mølle A/S. Green Energy A/S erstatningskrav må utvivlsomt anses for et konnekst modkrav. GBL 28 finder derfor ikke anvendelse, og Green Energy A/S er således berettiget til at anvende erstatningskravet til modregning, jf. GBL 27. For så vidt angår videretransporten er denne udtryk for en frempantsætning af den sikkerhed, som Danmølle A/S har fået i form af transport i Green Energy A/S krav mod Løkken-Vrå Kommune i henhold til totalentreprisekontrakten. Denne frempantsætning er undergivet bestemmelsen i DL 5-7-4, hvorefter frempantsætning ikke kan ske til sikkerhed for et højere beløb end dét, som den oprindelige pantsætning sikrer. Som følge af Green Energy A/S berettigede modregning, jf. ovenfor, har Danmølle A/S efter modregningen ikke noget krav mod Green Energy A/S. Idet frempantsætningen (videretransporten) efter DL ikke kan sikre et højere beløb end Danmølle A/S tilgodehavende mod Green Energy A/S, kan Kreditbanken herefter ikke kræve betaling i henhold til videretransporten. Problemstillingerne er omtalt i Hans H. Vagner: Entrepriseret, 4. udgave v/torsten Iversen (2005), s. 306 ff. og Lennart Lynge Andersen & Erik Werlauff: Kreditretten, 4. udgave (2005), s. 84 ff. 3. Kan Danmølle A/S konkursbo rejse krav i anledning af overdragelsen? Købesummen for de fra Danmølle A/S til Nymølle ApS overdragne aktiver berigtiges delvist ved Nymølle ApS overtagelse af Danmølle A/S gæld til to kreditorer: Erhvervskredit og Wing A/S. Dette rejser spørgsmålet, om disse kreditorer ved gældsovertagelsen har opnået forøget fyldestgørelsesmulighed for deres tilgodehavende på boets bekostning. For så vidt angår gældsovertagelsen i forhold til Erhvervskredit er der tale om overtagelse af gæld, der var sikret ved uomstødeligt pant. Boet har derfor ikke lidt noget tab ved gældsovertagelsen, idet det pantsatte aktiv bygningerne alligevel ikke ville være kommet kreditorerne i konkursboet til gode. For så vidt angår gældsovertagelsen i forhold til Wing A/S gør det tilsvarende sig gældende i relation til den del af den overtagne gæld, der var sikret via ejerpantebrevet i bygningerne, dvs. 2 mio. kr. Hvad angår den resterende del af gældsovertagelsen, dvs. 3 mio. kr., er der tale om overtagelse af en usikret kredit. I overdragelsen indgår Danmølle A/S ubehæftede driftsinventar og -materiel, der såfremt overdragelsen ikke havde fundet sted ville have tjent til fyldestgørelse for samtlige kreditorer i konkursboet. Købesummen herfor berigtiges delvist ved overtagelse af den usikrede gæld til Wing A/S, der herved på de øvrige kreditorers bekostning opnår forøget fyldestgørelsesmulighed for sit (usikrede) tilgodehavende. Det oplyses, at Wing A/S på tidspunktet for overdragelsen var bekendt med Danmølle A/S økonomiske situation, og konkursboet kan derfor i medfør af KL 74 kræve dispositionen omstødt i forhold til Wing A/S. Wing A/S må herefter betale erstatning til konkursboet svarende til den del af værdien af det overdragne driftsinventar og driftsmateriel, som modsvarer den usikrede kredit, dvs. 3 mio. kr., jf. KL 75. Wing A/S kan anmelde et tilsvarende krav i konkursboet og opnå dividende heraf på linie med boets øvrige kreditorer. Problemstillingen er behandlet i U H, der er medtaget på s. 6 i den materialesamling, som er pensum. 5

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

Betragtninger over en denuntiation

Betragtninger over en denuntiation Betragtninger over en denuntiation af lektor Leif Heiselberg 1. Indledning I forbindelse med erhvervsretsundervisningen for et års tid siden fik jeg, efter at have gennemgået reglerne om pengefordringer,

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. februar 2012 (J.nr. 2010-0023508)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2005/06 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Jens Jensen (JJ), der oprindeligt var uddannet møbelsnedker,

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Lighedspunkterne mellem kaution og bankgarantier

Lighedspunkterne mellem kaution og bankgarantier Lighedspunkterne mellem kaution og bankgarantier Lavet af: Lone Andersen vejleder: prof. dr. jur. Erik Werlauff Cand.Merc.Auc studiet Aalborg universitet 2. juni 2005 Engelsk titel: Similarites between

Læs mere

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)).

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). D O M Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). 2. afd. nr. B-1717-12: Norsk Tillitsmann ASA (advokat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

af BIRGITTE KJER CHRISTENSEN

af BIRGITTE KJER CHRISTENSEN Ansvarlig lånekapital særligt med henblik på indfrielse, herunder indfrielse gennem modregning Subordinated loan capital particularly in view of repayment, including repayment through set-off af BIRGITTE

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED KORT OM OS TYGE RASMUSSEN,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2002

ÅRSBERETNING for 2002 ÅRSBERETNING for 2002 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2002 København marts 2003 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...9

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 J.nr.: 89 15421 BORISLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. juni 2014 (J.nr. 2013-0036082) Ulovlig selvfinansiering

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere