Politisk drejebog til. Budgetlægningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017"

Transkript

1 Politisk drejebog til Budgetlægningen Marts 2013

2 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden Denne drejebog skal bidrage til at udmønte den politiske politik og samtidigt være en tids- og handleplan for den politiske del af budgetproceduren. Som supplement til denne drejebog er til budget udarbejdet en drejebog til høringsberettigede. Heri er der på overskuelig måde redegjort for de høringsberettigedes rolle og muligheder i budgetprocessen. Økonomisk politik og drejebøgerne er tilgængelige på intranettet. Søg på: drejebog budget. Godkendt i Økonomiudvalget den 6. marts

3 2. Grundlæggende budgetoplysninger Ved godkendelse af denne drejebog fastsætter Økonomiudvalget en tids- og handleplan for budgetarbejdet i 2013 med henblik på til Byrådsmødet den 12. oktober 2013 at kunne fremlægge et budget i balance for årene I det godkendte budget for er fastsat følgende Tabel nr. 1 Hele kr. Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Skattefinansierede område Indtægter (skatter og tilskud) Driftsudgifter Renter Afdrag på lån Skattefinansieret driftsoverskud Anlæg Resultat af det skattefin. Område Forsyning (drift og anlæg) Samlet resultat Optagne lån Balanceforskydninger Ændring af likvide aktiver Basisbudget 2014 Som udgangspunkt fastsættes budget 2014 på baggrund af det godkendte budget for 2013 tillagt pris- og lønfremskrivning samt tilpasset tidligere byrådsbeslutninger, lovændringer m.v. De kommunale indtægter De samlede indtægter udgør i 2013 budgettet kr. I dette beløb indgår følgende: Skatteprocenten fastsat til 27,1% Indregnet kompensation for nedsættelse af skatten 3,750 mio. kr. Indregnet særtilskud til vanskeligt stillede kommuner 18,0 mio. kr. Budgetoplæg 2014 i det godkendte budget for 2013 udgør I dette beløb indgår følgende: Fremregning af skatter og tilskud til 2014 pris- og lønniveau. Skatteprocenten fastsat til 27,0% Indregnet kompensation for nedsættelse af skatten i 2013 = 5,0 mio. kr. * 50% = -2,5 mio. kr. Indregnet særtilskud til vanskeligt stillede kommuner 18,0 mio. kr. 2

4 Indtægterne for opstilling af et basisbudget for 2014 fastsættes til kr Driftsudgifter Driftsudgifterne udgør i det godkendte budget for 2013 kr og i budgetoplægget for 2014 kr Forskellen fremkommer således: Tabel nr kr. Godkendt budget for Fuld pris- og lønfremskrivning Tilbageførsel af 23,039 mio. kr. der blev afsat i budget som en servicebuffer Regulering for tidligere byrådsbeslutninger 570 Regulering for lov- og cirkulæreprogrammet Helårsvirkning af effektiviseringer i Helårsvirkning af driftstilpasninger i Helårsvirkning af driftsønsker Tekniske korrektioner Børne- og skoleudv. Demografi Tekniske korrektioner Andet -334 Helårsvirkning af takstnedsættelser -420 Andet Driftsudgifter - Budgetoverslagsår (Ændringerne fremgår af de enkelte fagudvalgs indledende bemærkninger til budget 2013 se Budget ) Driftsudgifterne for opstilling af et basisbudget for 2014 fastsættes til kr Renter og Afdrag Renter og afdrag er i overslagsårene tilpasset de forventede udgifter i de enkelte år inklusiv ydelser på nye lån optaget i overslagsårene. Renter og afdrag indgår i basisbudget for 2014 med henholdsvis og Anlæg I det godkendte budget for 2013 er afsat 47,3 mio. kr. i anlæg, og i overslagsåret for 2014 er afsat 37,527 mio. kr.. Hertil kommer, at der er ydet følgende garantier: Tabel nr kr Lanterneprojektet Projekter i Blære Projekter i Vestrup Idrætscenter Østermarken I alt Til anlæg afsættes i basisbudgettet for ,527 mio. kr. 3

5 I henhold til Byrådets beslutning den 24. januar 2013 sag nr. 4 er der forlods disponeret 18,0 mio.kr. af budgettet til endelig finansiering af ombygningen på Østermarkskolen. Ligeledes har Byrådet forpligtet sig til kommunegarantier på 10,0 mio. kr. i Herudover er anlægsmidlerne til fri disposition. Forsyning I 2013 budgettet er afsat kr. og i som nettoudgift til forsyningsområdet. Beløbet anvendes til nedskrivning af forsyningens tilgodehavende ved kommunen (ultimo 2013 = xxx mio. kr) Til forsyning afsættes i basisbudgettet for ,491 mio. kr. Optagelse af lån I 2013 budgettet er afsat 25,8 mio. kr. og i ,1 mio. kr. til optagelse af nye lån. I 2013 fik Vesthimmerlands Kommune en særlig låneadgang på 23,0 mio. kr. (puljen til kommuner med lav likviditet). Dette var en engangspulje, hvorfor der ikke kan forventes ny lånepulje hertil. Kommunen er tidligere tildelt 8,1 mio. kr. af puljen til medfinansiering af kvalitetsfondsområdet, hvorfor dette beløb også er optaget som forventet låneadgang i Til optagelse af nye lån afsættes i basisbudgettet for ,1 mio. kr. Balanceforskydninger I 2013 er afsat 15,0 mio. kr. og i ,455 mio.kr. I 2013 er afsat 11,0 mio. kr. til dækning af den kommunale grundkapital til Aars Boligforenings projekt Aars Centrum. Dette er en engangsudgift, og udtages derfor af basisbudgettet. De resterende 4,455 mio. kr. dækker ydelser til Vesthimmerlands Vand A/S, mellemregningskonti m.v. Som balanceforskydninger afsættes i basisbudgettet for ,455 mio. kr. Øvrige justeringer Lovændringer vedtaget i december måned 2012 / 2013 Folketinget har i december måned 2013 vedtaget nogle love, der påvirker det kommunale budget i væsentlig grad - Førtidspensionsreform - Beskæftigelsesreform - Hjælpemidler overføres til regionerne Herudover forventes i løbet af foråret vedtaget 4

6 - Folkeskolereformen som skal implementeres med virkning fra sommeren 2014 De konkrete kommunale mer- eller mindreudgifter er ikke forhandlet p.t. mellem KL og regeringen. Der vil derfor være særlige udfordringer med at budgetlægge de berørte områder i foråret Som udgangspunkt skal de ændringer, som forvaltningerne indlægger for områderne derfor midlertidigt afbalanceres med tilsvarende modpost på bloktilskud. Demografi. Administrationen arbejder p.t. med nye modeller for budgettildeling til primært dagtilbud, skole og ældreområdet. Børne- og Skoleudvalget har i budget 2014 indlagt en foreløbig forventning om en tilbageskrivning af budgettet fra 2013 til 2014 på 6,908 mio. kr. Dette beløb kan blive reguleret, når nye modeller / nøjagtige tal kendes. Konjukturmæssig udvikling Udgifterne til overførsler budgetteres med udgangspunkt i forhold til den indgåede aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (Regeringsaftalen). Skønnes udgifterne at variere væsentligt i forhold hertil kan der korrigeres for dette. Korrektionerne medtages i oplægget ultimo juni 2013 til økonomiudvalgets godkendelse. Beregning af overheadprocent til takster Overheadprocenten er 7 %.. Udmøntning af energibesparende foranstaltninger Fra og med 2014 indføres 80/20 ordningen således, at fremtidige energibesparende foranstaltninger fordeles med 20% til institutionen og 80% til Teknisk forvaltning til opsamling af pulje til fremtidige investeringer. Teknisk forvaltning udarbejder hvert år en liste over de foretagne energibesparende foranstaltninger. Der foretages ingen regulering af budgettet for De energibesparende foranstaltninger der udføres i perioden 1/ / vil danne baggrund for en helårsregulering af budgettet for Økonomisk Politik. Økonomiudvalget har i mødet den 6. februar 2012 fastsat følgende mål for budgetlægningen Tabel nr. 4. Økonomisk politik Målsætning Udmøntes ved Den kommunale udskrivningsprocent nedsættes Årlig nedsættelse med 0,1% Den langfristede gæld nedsættes Gennemsnitlig nedsættelse med 20 mio. kr. årligt (i alt 80 mio. kr. i budgetperioden ) Bruttoanlægsudgifterne skal udgøre ca kr. Bruttoanlægsrammen skal ligge omkring 75 mio. indbygger kr. incl. evt. grundkapitalindskud (almene boliger). Kommunens kasse skal have en gennemsnitlig Målet svarer til, at den gennemsnitlige beholdning efter kassekreditreglen på 2% af kassebeholdning skal være omkring 60 mio. kr. kommunens brutto drifts- og anlægsbudget 5

7 Budgettets skattefinansierede driftsoverskud skal som minimum kunne dække den del af anlæg som ikke er lånefinansieret og balanceforskydninger, I det foreløbige budget for 2014 skal der arbejdes med at skabe et centralt råderum på 1,5% af brutto drifts- og anlægsbudgettet Kommunens aktivitets- og service-niveau skal i budgetperioden fastholdes på nuværende niveau i forhold til borgere og virksomheder Der skal arbejdes på fortsat at skabe øget gennemsigtighed på tværs af udvalget og fortsat fokus på budgetoverholdelse. Faldet i børnetal skal kunne udløse en kommunal besparelse, og øget tilgang af ældre skal kunne indpasses i det nuværende budget på ældreområdet. Kommunens mellemværende med forsyningsområdet (renovation) skal udlignes i indeværende budgetperiode. Likviditetsforbruget/henlæggelsen vil som udgangspunkt herefter skulle budgetteres med 0 kr. Der skal afsættes en pulje på 45 mio. kr. fordelt med 15 mio. kr. i effektiviseringer og 30 mio. kr. for omlægninger og reduktioner Reduktion i kommunens driftsudgifter skal primært ske ved effektiviseringer og rationaliseringer, så det nuværende serviceniveau opretholdes. Som udgangspunkt gives der ikke kassefinansierede tillægsbevillinger Der skal udarbejdes nærmere budgettildelingsmodeller, der kan tage højde for kommunens målsætning. Det tilstræbes, at der årligt kan afvikles 1,5 mio.kr. i den gæld kommunen har til forsyningsområdet 6

8 3. Basisbudget 2014 indeholdende økonomisk politik m.v. På baggrund af de grundlæggende budgetoplysninger (afsnit 2) incl. elementerne i den økonomiske politik kan der opstilles følgende forslag til et basisbudget for Tabel nr. 5 Note Hele kr. Budget 2013 Budgetoverslagsår 2014 Ændring Forslag til basisbudget for 2014 Skattefinansierede område 1 Indtægter (skatter og tilskud) Driftsudgifter Tilbageskrivning af priser Effektiviseringer Råderum Renter Afdrag på lån Skattefinansieret driftsoverskud Anlæg (75,0 garantier 10,5) Resultat af det skattefin. Område Forsyning (drift og anlæg) Samlet resultat Optagne lån Balanceforskydninger Ændring af likvide aktiver Til politisk udmøntning Balance Note 1 Indtægter indregnet med følgende forudsætninger Godkendt budget 2013 Forlag til basisbudget 2014 Kommunal skatteprocent jfr. økonomisk politik 27,10 27,00 Kirkeskat jfr. økonomisk politik 1,18 1,18 Grundskyld landbrug 7,20 7,20 Grundskyld øvrige 22,82 22,82 Indregnet nedgang i indtægt som følge af nedsat skatteprocent (1.000 kr. ) Indregnet kompensation for nedsat skat i (1.000 kr. ) Indregnet særtilskud til vanskeligt stillede kommuner Indregnet tilskud fra kvalitetsfonden (1.000 kr. ) Kræver min. anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet på 26,5 mio. kr

9 Note 2 Driftsudgifter Se tabel nr. 2, hvor der er redegjort for forskellen mellem budget 2013 og budgetoverslagsår 2014 Note 3 - Prisfremskrivning Som udgangspunkt anvendes KL s satser for pris- og lønfremskrivning. Der foretages dog ingen prisfremskrivning af - Fødevarer (art 2.2) Budget ca. 6,3 mio.kr. - Anskaffelser (art 2.7) Budget ca. 0,5 mio.kr. - Øvrige varekøb (art 2.9) Budget ca. 66 mio.kr. Med en omsætning på ca. 73 mio.kr og en fremskrivning på 2,0% svarer dette til en manglende prisfremskrivning på 1.5 mio. kr. Der er ikke fremkommet nye pris- og lønfremskrivningsprocenter for Indtil ny udmeldning fra KL anvendes p/l skønnene fra sidste år. Fremskrivningen fra 2012 til 2013 er vedlagt som bilag. Note 4 - Råderum I henhold til den økonomiske politik, skal der skabes et centralt råderum på 1,5% af brutto drifts- og anlægsbudgettet svarende til ca. 45 mio. kr. Råderummet sikres ved, at der administrativt udarbejdes forslag til effektiviseringer for 15 mio.kr. og omlægninger og reduktioner for 30 mio. kr. For omlægninger og reduktioner skal der udarbejdes forslag på 150% svarende til 45 mio. kr. Note 5 Anlæg I henhold til den økonomiske politik skal der som udgangspunkt afsættes 75 mio. kr. til anlæg. Beløbet skal dække anlæg på det skattefinansierede område, udstedte garantier og indskud i landsbyggefonden. Afsat til anlæg i alt (1.000 kr.) Heraf anvendes til garantier (påvirker ikke kassen) Kassefinansierede anlæg Heraf disponeret til Østermarkskolen Restbeløbet skal dække de kommunale anlægsprojekter og evt. indskud i landsbyggefonden (grundkapital). Note 6 Forsyning Der afsættes jfr. den økonomiske politik 1,5 mio. kr. netto til forsyningsområdet. Beløbet afsættes for at kunne nedskrive kommunens gæld til renovationsområdet. Note 7 Lån Budgetteret låntagning i 2014 (til kassen) Forventede garantier med låneramme Nødvendig låneramme for at budgetforudsætningerne opfyldes

10 Note 8 Balanceforskydninger De resterende 4,455 mio. kr. dækker ydelser til Vesthimmerlands Vand A/S, mellemregningskonti m.v. Der er ikke afsat særskilt udgift til kommunal grundkapital (se note 5 anlæg). 9

11 4 Tids- og handleplan for budgetlægningen Nedenstående tidsplan viser de politiske udvalgs- og Byrådsmøder, hvor budgettet for behandles. I den politiske tidsplan indgår også Chefgruppemødet den 17. maj 2013, hvor der udarbejdes en samlet oversigt over effektiviseringer og reduktioner. Faser Tid og sted Handling Ansvarlig Økonomiudvalget Udkast til Økonomisk Politik behandles Øk forv. 6. februar 2013 Økonomiudvalget Udkast til politisk drejebog for budgetlægningen Øk forv. 6. marts 2013 behandles Temamøde Byrådet 25. april 2013 På temamødet gennemgås følgende: Øk forv. - Foreløbigt resultatbudget (basisbudget) for korrigeret med de enkelte elementer i den økonomiske politik og afledte helårsvirkninger af effektiviseringer og budgettilpasninger godkendt i 2013-budgettet. - Tekniske korrektioner (tidligere byrådsbeslutninger m.v.) - Gennemgang af Chefgruppens foreløbige bud på effektiviseringer (15 mio. kr.) og reduktioner (45 mio. kr. svarende til de 30 mio.kr. + 50%) - Udmelding af lønfremskrivning jfr. KL Fagudvalgene Primo maj måned Chefgruppen 17. maj 2013 De enkelte fagudvalg skal til Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2013 fremlægge prioriteret forslag til et flerårigt anlægsbudget for (Med henblik på oplæg til låneansøgning og opstilling af et samlet forslag til anlægsbudget) Chefgruppen udarbejder en oversigt over områder med hensyn til effektiviseringspotentiale og reduktionspotentiale iht. til den økonomiske politik. - Effektiviseringer for min. 15 mio.kr. - Forslag til reduktioner på 30 mio. kr. + 50%. - Forslagene opstilles pr. udvalg Chefgruppen gennemgår de enkelte udvalgs ønsker til anlæg og udarbejder på baggrund heraf en samlet liste over anlæg. Chefgruppens liste indgår som administrationens indstilling til Økonomiudvalgets behandling af anlægsbudgettet (herunder til låneansøgninger til kvalitetsfondsområdet og til den ordinære låneramme). Forv. chefer Chefgruppen 10

12 Økonomiudvalget 22. maj 2013 Fagudvalgene juni 2013 Økonomiudvalget skal på mødet arbejde med: - Den af administrationen udarbejdede resultatopgørelse og dermed de økonomiske rammer - Fastsætte foreløbige reduktionspuljer til de enkelte udvalg - Prioritere de samlede anlægsønsker med henblik på ansøgning om lån til kvalitetsfondsområdet og til det ordinære område. - Fagudvalgene skal på mødet i juni indlede drøftelser om Forvaltningens forslag til effektiviseringer og reduktioner Direktionen Forv. chefer Temamøde Byrådet 20. juni Det forudsættes, at kommuneaftalen er på plads på dette tidspunkt (og orienteringsmøde med KL afholdt). Resultatet forelægges for Byrådet. Øk forv. Økonomiudvalget 27. juni 2013 Der gennemgås ny resultatopgørelse 3 medlemmer fra HovedMed deltager Direktionen vil på mødet fremlægge evt. ændringer til resultatopgørelsen, herunder yderligere behov for budgettilpasninger Økonomiudvalget skal på mødet tage stilling til følgende: Direktion Fagudvalgene august Ansøgning til de mulige lånepuljer (skal formentlig indsendes 1. august 2013). - Effekten af regeringsaftalen og dennes indflydelse på resultatopgørelsen - Evt. udmelding om justerede rammer for de enkelte udvalg På baggrund af Økonomudvalgets udmeldte rammer skal de enkelte udvalg fremsende indstilling til foreløbigt budget (drift og anlæg) Bilag med budgetalternativer forelægges Forv. chefer Økonomiudvalget 21. august Effektiviseringer - Reduktioner - Ønsker drift - Ønsker anlæg Det forventes, at der på dette tidspunkt foreligger udmelding fra Indenrigs- og Økonomiministeriet Øk forv. 11

13 om evt. lånerammer og særtilskud. Økonomisk Forvaltning har nyt skøn over forventede skatteindtægter og bloktilskud Økonomiudvalget forelægges et nyt resultatbudget tilpasset for evt. lånerammer og særtilskud. Gennemgangen kan give anledning til justering af budgetrammerne. Byrådet 30. august 2013 Fagudvalg Primo september 2013 Økonomiudvalget 11. september 2013 Byrådet 19. september 2013 Byrådet 26. og 27. september Økonomiudvalget 2. oktober 2013 Byrådet 11. oktober 2013 Fagudvalgene november Økonomiudvalget 13. november 2013 Byrådet 28. november 2013 Økonomisk Forvaltning. Senest den 12. december 2013 Senest 31. december 2013 Formiddag afsat til gennemgang af det foreløbige budgetresultat. Fagudvalgene behandler Økonomiudvalgets evt. nye rammer og fremkommer med tilpasninger i overensstemmelse hermed. Økonomiudvalget indstiller budget i balance til Byrådets 1. behandling Byrådets 1. behandling af budget Prioriteringsseminar Program udmeldes senere. Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag til Byrådets 2. behandling (budgetaftale) Byrådets 2. behandling af budget Fagudvalgene behandler forslag til takster for Takster der kræver BYR. Afgørelse fremsendes til godkendelse. Økonomiudvalget indstiller takster 2014 til Byrådets godkendelse Byrådet fastsætter takster for Økonomisk forvaltning udarbejder en budgetberetning. Økonomisk forvaltning samler bemærkninger m.v. Budget Offentliggørelse af budget. Direktion Forv. Chefer Direktion Direktion Borgmester Forv. chefer Øk forv. Økonomisk Forvaltning 12

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til budgetproceduren for Budget 2011 (2012 2014) Økonomiudvalget godkendte på sit møde den

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Drejebog for budget 2015. Indledning Drejebogen omfatter møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. I drejebogen præciseres

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Budgettemadag D. 26. juni 2013

Budgettemadag D. 26. juni 2013 Budgettemadag D. 26. juni 2013 Program 12.00 Frokost 12.45 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 12.55 Den økonomiske situation Økonomiaftale Seneste budgetopfølgning Status budget 2014 Særlige

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19

Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19 Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19 Rev. 9. februar 2015 Budgetstrategi for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag Administrationens 2. budgetvurdering Bilag September 2015 Administrationens budgetvurdering, september 2015 Bilag I bilaget gennemgås budgetvurderingens

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Vedtaget budget 2010-13

Vedtaget budget 2010-13 Budget 2010-2013 Vedtaget budget 2010-13 Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsårene 2010-2012 fra det budget, som Byrådet vedtog den 7. oktober 2008.

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere