Politisk drejebog til. Budgetlægningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017"

Transkript

1 Politisk drejebog til Budgetlægningen Marts 2013

2 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden Denne drejebog skal bidrage til at udmønte den politiske politik og samtidigt være en tids- og handleplan for den politiske del af budgetproceduren. Som supplement til denne drejebog er til budget udarbejdet en drejebog til høringsberettigede. Heri er der på overskuelig måde redegjort for de høringsberettigedes rolle og muligheder i budgetprocessen. Økonomisk politik og drejebøgerne er tilgængelige på intranettet. Søg på: drejebog budget. Godkendt i Økonomiudvalget den 6. marts

3 2. Grundlæggende budgetoplysninger Ved godkendelse af denne drejebog fastsætter Økonomiudvalget en tids- og handleplan for budgetarbejdet i 2013 med henblik på til Byrådsmødet den 12. oktober 2013 at kunne fremlægge et budget i balance for årene I det godkendte budget for er fastsat følgende Tabel nr. 1 Hele kr. Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Skattefinansierede område Indtægter (skatter og tilskud) Driftsudgifter Renter Afdrag på lån Skattefinansieret driftsoverskud Anlæg Resultat af det skattefin. Område Forsyning (drift og anlæg) Samlet resultat Optagne lån Balanceforskydninger Ændring af likvide aktiver Basisbudget 2014 Som udgangspunkt fastsættes budget 2014 på baggrund af det godkendte budget for 2013 tillagt pris- og lønfremskrivning samt tilpasset tidligere byrådsbeslutninger, lovændringer m.v. De kommunale indtægter De samlede indtægter udgør i 2013 budgettet kr. I dette beløb indgår følgende: Skatteprocenten fastsat til 27,1% Indregnet kompensation for nedsættelse af skatten 3,750 mio. kr. Indregnet særtilskud til vanskeligt stillede kommuner 18,0 mio. kr. Budgetoplæg 2014 i det godkendte budget for 2013 udgør I dette beløb indgår følgende: Fremregning af skatter og tilskud til 2014 pris- og lønniveau. Skatteprocenten fastsat til 27,0% Indregnet kompensation for nedsættelse af skatten i 2013 = 5,0 mio. kr. * 50% = -2,5 mio. kr. Indregnet særtilskud til vanskeligt stillede kommuner 18,0 mio. kr. 2

4 Indtægterne for opstilling af et basisbudget for 2014 fastsættes til kr Driftsudgifter Driftsudgifterne udgør i det godkendte budget for 2013 kr og i budgetoplægget for 2014 kr Forskellen fremkommer således: Tabel nr kr. Godkendt budget for Fuld pris- og lønfremskrivning Tilbageførsel af 23,039 mio. kr. der blev afsat i budget som en servicebuffer Regulering for tidligere byrådsbeslutninger 570 Regulering for lov- og cirkulæreprogrammet Helårsvirkning af effektiviseringer i Helårsvirkning af driftstilpasninger i Helårsvirkning af driftsønsker Tekniske korrektioner Børne- og skoleudv. Demografi Tekniske korrektioner Andet -334 Helårsvirkning af takstnedsættelser -420 Andet Driftsudgifter - Budgetoverslagsår (Ændringerne fremgår af de enkelte fagudvalgs indledende bemærkninger til budget 2013 se Budget ) Driftsudgifterne for opstilling af et basisbudget for 2014 fastsættes til kr Renter og Afdrag Renter og afdrag er i overslagsårene tilpasset de forventede udgifter i de enkelte år inklusiv ydelser på nye lån optaget i overslagsårene. Renter og afdrag indgår i basisbudget for 2014 med henholdsvis og Anlæg I det godkendte budget for 2013 er afsat 47,3 mio. kr. i anlæg, og i overslagsåret for 2014 er afsat 37,527 mio. kr.. Hertil kommer, at der er ydet følgende garantier: Tabel nr kr Lanterneprojektet Projekter i Blære Projekter i Vestrup Idrætscenter Østermarken I alt Til anlæg afsættes i basisbudgettet for ,527 mio. kr. 3

5 I henhold til Byrådets beslutning den 24. januar 2013 sag nr. 4 er der forlods disponeret 18,0 mio.kr. af budgettet til endelig finansiering af ombygningen på Østermarkskolen. Ligeledes har Byrådet forpligtet sig til kommunegarantier på 10,0 mio. kr. i Herudover er anlægsmidlerne til fri disposition. Forsyning I 2013 budgettet er afsat kr. og i som nettoudgift til forsyningsområdet. Beløbet anvendes til nedskrivning af forsyningens tilgodehavende ved kommunen (ultimo 2013 = xxx mio. kr) Til forsyning afsættes i basisbudgettet for ,491 mio. kr. Optagelse af lån I 2013 budgettet er afsat 25,8 mio. kr. og i ,1 mio. kr. til optagelse af nye lån. I 2013 fik Vesthimmerlands Kommune en særlig låneadgang på 23,0 mio. kr. (puljen til kommuner med lav likviditet). Dette var en engangspulje, hvorfor der ikke kan forventes ny lånepulje hertil. Kommunen er tidligere tildelt 8,1 mio. kr. af puljen til medfinansiering af kvalitetsfondsområdet, hvorfor dette beløb også er optaget som forventet låneadgang i Til optagelse af nye lån afsættes i basisbudgettet for ,1 mio. kr. Balanceforskydninger I 2013 er afsat 15,0 mio. kr. og i ,455 mio.kr. I 2013 er afsat 11,0 mio. kr. til dækning af den kommunale grundkapital til Aars Boligforenings projekt Aars Centrum. Dette er en engangsudgift, og udtages derfor af basisbudgettet. De resterende 4,455 mio. kr. dækker ydelser til Vesthimmerlands Vand A/S, mellemregningskonti m.v. Som balanceforskydninger afsættes i basisbudgettet for ,455 mio. kr. Øvrige justeringer Lovændringer vedtaget i december måned 2012 / 2013 Folketinget har i december måned 2013 vedtaget nogle love, der påvirker det kommunale budget i væsentlig grad - Førtidspensionsreform - Beskæftigelsesreform - Hjælpemidler overføres til regionerne Herudover forventes i løbet af foråret vedtaget 4

6 - Folkeskolereformen som skal implementeres med virkning fra sommeren 2014 De konkrete kommunale mer- eller mindreudgifter er ikke forhandlet p.t. mellem KL og regeringen. Der vil derfor være særlige udfordringer med at budgetlægge de berørte områder i foråret Som udgangspunkt skal de ændringer, som forvaltningerne indlægger for områderne derfor midlertidigt afbalanceres med tilsvarende modpost på bloktilskud. Demografi. Administrationen arbejder p.t. med nye modeller for budgettildeling til primært dagtilbud, skole og ældreområdet. Børne- og Skoleudvalget har i budget 2014 indlagt en foreløbig forventning om en tilbageskrivning af budgettet fra 2013 til 2014 på 6,908 mio. kr. Dette beløb kan blive reguleret, når nye modeller / nøjagtige tal kendes. Konjukturmæssig udvikling Udgifterne til overførsler budgetteres med udgangspunkt i forhold til den indgåede aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (Regeringsaftalen). Skønnes udgifterne at variere væsentligt i forhold hertil kan der korrigeres for dette. Korrektionerne medtages i oplægget ultimo juni 2013 til økonomiudvalgets godkendelse. Beregning af overheadprocent til takster Overheadprocenten er 7 %.. Udmøntning af energibesparende foranstaltninger Fra og med 2014 indføres 80/20 ordningen således, at fremtidige energibesparende foranstaltninger fordeles med 20% til institutionen og 80% til Teknisk forvaltning til opsamling af pulje til fremtidige investeringer. Teknisk forvaltning udarbejder hvert år en liste over de foretagne energibesparende foranstaltninger. Der foretages ingen regulering af budgettet for De energibesparende foranstaltninger der udføres i perioden 1/ / vil danne baggrund for en helårsregulering af budgettet for Økonomisk Politik. Økonomiudvalget har i mødet den 6. februar 2012 fastsat følgende mål for budgetlægningen Tabel nr. 4. Økonomisk politik Målsætning Udmøntes ved Den kommunale udskrivningsprocent nedsættes Årlig nedsættelse med 0,1% Den langfristede gæld nedsættes Gennemsnitlig nedsættelse med 20 mio. kr. årligt (i alt 80 mio. kr. i budgetperioden ) Bruttoanlægsudgifterne skal udgøre ca kr. Bruttoanlægsrammen skal ligge omkring 75 mio. indbygger kr. incl. evt. grundkapitalindskud (almene boliger). Kommunens kasse skal have en gennemsnitlig Målet svarer til, at den gennemsnitlige beholdning efter kassekreditreglen på 2% af kassebeholdning skal være omkring 60 mio. kr. kommunens brutto drifts- og anlægsbudget 5

7 Budgettets skattefinansierede driftsoverskud skal som minimum kunne dække den del af anlæg som ikke er lånefinansieret og balanceforskydninger, I det foreløbige budget for 2014 skal der arbejdes med at skabe et centralt råderum på 1,5% af brutto drifts- og anlægsbudgettet Kommunens aktivitets- og service-niveau skal i budgetperioden fastholdes på nuværende niveau i forhold til borgere og virksomheder Der skal arbejdes på fortsat at skabe øget gennemsigtighed på tværs af udvalget og fortsat fokus på budgetoverholdelse. Faldet i børnetal skal kunne udløse en kommunal besparelse, og øget tilgang af ældre skal kunne indpasses i det nuværende budget på ældreområdet. Kommunens mellemværende med forsyningsområdet (renovation) skal udlignes i indeværende budgetperiode. Likviditetsforbruget/henlæggelsen vil som udgangspunkt herefter skulle budgetteres med 0 kr. Der skal afsættes en pulje på 45 mio. kr. fordelt med 15 mio. kr. i effektiviseringer og 30 mio. kr. for omlægninger og reduktioner Reduktion i kommunens driftsudgifter skal primært ske ved effektiviseringer og rationaliseringer, så det nuværende serviceniveau opretholdes. Som udgangspunkt gives der ikke kassefinansierede tillægsbevillinger Der skal udarbejdes nærmere budgettildelingsmodeller, der kan tage højde for kommunens målsætning. Det tilstræbes, at der årligt kan afvikles 1,5 mio.kr. i den gæld kommunen har til forsyningsområdet 6

8 3. Basisbudget 2014 indeholdende økonomisk politik m.v. På baggrund af de grundlæggende budgetoplysninger (afsnit 2) incl. elementerne i den økonomiske politik kan der opstilles følgende forslag til et basisbudget for Tabel nr. 5 Note Hele kr. Budget 2013 Budgetoverslagsår 2014 Ændring Forslag til basisbudget for 2014 Skattefinansierede område 1 Indtægter (skatter og tilskud) Driftsudgifter Tilbageskrivning af priser Effektiviseringer Råderum Renter Afdrag på lån Skattefinansieret driftsoverskud Anlæg (75,0 garantier 10,5) Resultat af det skattefin. Område Forsyning (drift og anlæg) Samlet resultat Optagne lån Balanceforskydninger Ændring af likvide aktiver Til politisk udmøntning Balance Note 1 Indtægter indregnet med følgende forudsætninger Godkendt budget 2013 Forlag til basisbudget 2014 Kommunal skatteprocent jfr. økonomisk politik 27,10 27,00 Kirkeskat jfr. økonomisk politik 1,18 1,18 Grundskyld landbrug 7,20 7,20 Grundskyld øvrige 22,82 22,82 Indregnet nedgang i indtægt som følge af nedsat skatteprocent (1.000 kr. ) Indregnet kompensation for nedsat skat i (1.000 kr. ) Indregnet særtilskud til vanskeligt stillede kommuner Indregnet tilskud fra kvalitetsfonden (1.000 kr. ) Kræver min. anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet på 26,5 mio. kr

9 Note 2 Driftsudgifter Se tabel nr. 2, hvor der er redegjort for forskellen mellem budget 2013 og budgetoverslagsår 2014 Note 3 - Prisfremskrivning Som udgangspunkt anvendes KL s satser for pris- og lønfremskrivning. Der foretages dog ingen prisfremskrivning af - Fødevarer (art 2.2) Budget ca. 6,3 mio.kr. - Anskaffelser (art 2.7) Budget ca. 0,5 mio.kr. - Øvrige varekøb (art 2.9) Budget ca. 66 mio.kr. Med en omsætning på ca. 73 mio.kr og en fremskrivning på 2,0% svarer dette til en manglende prisfremskrivning på 1.5 mio. kr. Der er ikke fremkommet nye pris- og lønfremskrivningsprocenter for Indtil ny udmeldning fra KL anvendes p/l skønnene fra sidste år. Fremskrivningen fra 2012 til 2013 er vedlagt som bilag. Note 4 - Råderum I henhold til den økonomiske politik, skal der skabes et centralt råderum på 1,5% af brutto drifts- og anlægsbudgettet svarende til ca. 45 mio. kr. Råderummet sikres ved, at der administrativt udarbejdes forslag til effektiviseringer for 15 mio.kr. og omlægninger og reduktioner for 30 mio. kr. For omlægninger og reduktioner skal der udarbejdes forslag på 150% svarende til 45 mio. kr. Note 5 Anlæg I henhold til den økonomiske politik skal der som udgangspunkt afsættes 75 mio. kr. til anlæg. Beløbet skal dække anlæg på det skattefinansierede område, udstedte garantier og indskud i landsbyggefonden. Afsat til anlæg i alt (1.000 kr.) Heraf anvendes til garantier (påvirker ikke kassen) Kassefinansierede anlæg Heraf disponeret til Østermarkskolen Restbeløbet skal dække de kommunale anlægsprojekter og evt. indskud i landsbyggefonden (grundkapital). Note 6 Forsyning Der afsættes jfr. den økonomiske politik 1,5 mio. kr. netto til forsyningsområdet. Beløbet afsættes for at kunne nedskrive kommunens gæld til renovationsområdet. Note 7 Lån Budgetteret låntagning i 2014 (til kassen) Forventede garantier med låneramme Nødvendig låneramme for at budgetforudsætningerne opfyldes

10 Note 8 Balanceforskydninger De resterende 4,455 mio. kr. dækker ydelser til Vesthimmerlands Vand A/S, mellemregningskonti m.v. Der er ikke afsat særskilt udgift til kommunal grundkapital (se note 5 anlæg). 9

11 4 Tids- og handleplan for budgetlægningen Nedenstående tidsplan viser de politiske udvalgs- og Byrådsmøder, hvor budgettet for behandles. I den politiske tidsplan indgår også Chefgruppemødet den 17. maj 2013, hvor der udarbejdes en samlet oversigt over effektiviseringer og reduktioner. Faser Tid og sted Handling Ansvarlig Økonomiudvalget Udkast til Økonomisk Politik behandles Øk forv. 6. februar 2013 Økonomiudvalget Udkast til politisk drejebog for budgetlægningen Øk forv. 6. marts 2013 behandles Temamøde Byrådet 25. april 2013 På temamødet gennemgås følgende: Øk forv. - Foreløbigt resultatbudget (basisbudget) for korrigeret med de enkelte elementer i den økonomiske politik og afledte helårsvirkninger af effektiviseringer og budgettilpasninger godkendt i 2013-budgettet. - Tekniske korrektioner (tidligere byrådsbeslutninger m.v.) - Gennemgang af Chefgruppens foreløbige bud på effektiviseringer (15 mio. kr.) og reduktioner (45 mio. kr. svarende til de 30 mio.kr. + 50%) - Udmelding af lønfremskrivning jfr. KL Fagudvalgene Primo maj måned Chefgruppen 17. maj 2013 De enkelte fagudvalg skal til Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2013 fremlægge prioriteret forslag til et flerårigt anlægsbudget for (Med henblik på oplæg til låneansøgning og opstilling af et samlet forslag til anlægsbudget) Chefgruppen udarbejder en oversigt over områder med hensyn til effektiviseringspotentiale og reduktionspotentiale iht. til den økonomiske politik. - Effektiviseringer for min. 15 mio.kr. - Forslag til reduktioner på 30 mio. kr. + 50%. - Forslagene opstilles pr. udvalg Chefgruppen gennemgår de enkelte udvalgs ønsker til anlæg og udarbejder på baggrund heraf en samlet liste over anlæg. Chefgruppens liste indgår som administrationens indstilling til Økonomiudvalgets behandling af anlægsbudgettet (herunder til låneansøgninger til kvalitetsfondsområdet og til den ordinære låneramme). Forv. chefer Chefgruppen 10

12 Økonomiudvalget 22. maj 2013 Fagudvalgene juni 2013 Økonomiudvalget skal på mødet arbejde med: - Den af administrationen udarbejdede resultatopgørelse og dermed de økonomiske rammer - Fastsætte foreløbige reduktionspuljer til de enkelte udvalg - Prioritere de samlede anlægsønsker med henblik på ansøgning om lån til kvalitetsfondsområdet og til det ordinære område. - Fagudvalgene skal på mødet i juni indlede drøftelser om Forvaltningens forslag til effektiviseringer og reduktioner Direktionen Forv. chefer Temamøde Byrådet 20. juni Det forudsættes, at kommuneaftalen er på plads på dette tidspunkt (og orienteringsmøde med KL afholdt). Resultatet forelægges for Byrådet. Øk forv. Økonomiudvalget 27. juni 2013 Der gennemgås ny resultatopgørelse 3 medlemmer fra HovedMed deltager Direktionen vil på mødet fremlægge evt. ændringer til resultatopgørelsen, herunder yderligere behov for budgettilpasninger Økonomiudvalget skal på mødet tage stilling til følgende: Direktion Fagudvalgene august Ansøgning til de mulige lånepuljer (skal formentlig indsendes 1. august 2013). - Effekten af regeringsaftalen og dennes indflydelse på resultatopgørelsen - Evt. udmelding om justerede rammer for de enkelte udvalg På baggrund af Økonomudvalgets udmeldte rammer skal de enkelte udvalg fremsende indstilling til foreløbigt budget (drift og anlæg) Bilag med budgetalternativer forelægges Forv. chefer Økonomiudvalget 21. august Effektiviseringer - Reduktioner - Ønsker drift - Ønsker anlæg Det forventes, at der på dette tidspunkt foreligger udmelding fra Indenrigs- og Økonomiministeriet Øk forv. 11

13 om evt. lånerammer og særtilskud. Økonomisk Forvaltning har nyt skøn over forventede skatteindtægter og bloktilskud Økonomiudvalget forelægges et nyt resultatbudget tilpasset for evt. lånerammer og særtilskud. Gennemgangen kan give anledning til justering af budgetrammerne. Byrådet 30. august 2013 Fagudvalg Primo september 2013 Økonomiudvalget 11. september 2013 Byrådet 19. september 2013 Byrådet 26. og 27. september Økonomiudvalget 2. oktober 2013 Byrådet 11. oktober 2013 Fagudvalgene november Økonomiudvalget 13. november 2013 Byrådet 28. november 2013 Økonomisk Forvaltning. Senest den 12. december 2013 Senest 31. december 2013 Formiddag afsat til gennemgang af det foreløbige budgetresultat. Fagudvalgene behandler Økonomiudvalgets evt. nye rammer og fremkommer med tilpasninger i overensstemmelse hermed. Økonomiudvalget indstiller budget i balance til Byrådets 1. behandling Byrådets 1. behandling af budget Prioriteringsseminar Program udmeldes senere. Økonomiudvalget fremsender ændringsforslag til Byrådets 2. behandling (budgetaftale) Byrådets 2. behandling af budget Fagudvalgene behandler forslag til takster for Takster der kræver BYR. Afgørelse fremsendes til godkendelse. Økonomiudvalget indstiller takster 2014 til Byrådets godkendelse Byrådet fastsætter takster for Økonomisk forvaltning udarbejder en budgetberetning. Økonomisk forvaltning samler bemærkninger m.v. Budget Offentliggørelse af budget. Direktion Forv. Chefer Direktion Direktion Borgmester Forv. chefer Øk forv. Økonomisk Forvaltning 12

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Politisk drejebog for. Budgetlægningen

Politisk drejebog for. Budgetlægningen Politisk drejebog for Budgetlægningen 2017-2020 April 2016 1 Forord godkendte i mødet den 10. februar 2016 en økonomisk politik for budgetperioden 2017-2020. Den økonomiske politik blev godkendt med følgende

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomisk politik for Ringsted Kommune for

Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 10.09. 2012 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2011-2014 Indholdsfortegnelse 2 2 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2011-2014 Den økonomiske politik skal sikre en konsolideret økonomi ved

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Økonomisk politik for Ringsted Kommune for

Økonomisk politik for Ringsted Kommune for Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2011-2014 Indholdsfortegnelse AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT...3 AD 2) NIVEAU FOR ANLÆGSRAMMEN...4 AD 3) BUDGETMODEL...4 AD 4) TILVEJEBRINGELSE AF ET ØKONOMISK

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 2016

Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 2016 Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 2016 Staben, 28. marts 2012 10/4495 Indledning Byrådet godkendte den 24. marts 2010 den økonomiske politik for Aabenraa Kommune for perioden 2010 2014. Med den

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere