Budgetnotat August 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetnotat August 2015"

Transkript

1 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares i den kommende proces. På baggrund af nærværende notat udarbejder direktionen et budgetforslag i balance, der forventes udsendt til budgetseminaret den 25. august som supplement til dette notat. Basisbudget Det tekniske grundlag basisbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i overslaget for 2016 i budget 2015 og justeret med en række teknisk betonede ændringer. Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred Svendborg Tlf august 2015 Sagsid: 14/41032 Ref. Økonomi og Udbud På udgiftssiden er der foretaget en pris- og lønfremskrivning og der er korrigeret for afledte virkninger af tillægsbevillinger meddelt efter budgetvedtagelsen i Endvidere er der indarbejdet foreløbige merudgifter til ny lovgivning (lov- og cirkulæreprogram), uomgængelige merudgifter, demografi samt seneste skøn over udviklingen i overførselsindkomsterne. På indtægtssiden er der udarbejdet et nyt indtægtsbudget baseret på kommuneaftalen fra juli og Social- og Indenrigsministeriets udmelding af indtægter fra skatter, generelle tilskud og udligningsordninger (statsgaranti). For overslagsårene er indtægtsbudgettet udarbejdet på grundlag af KL s tilskudsmodel og dermed KL s skøn over udvikling i udskrivningsgrundlag og statstilskud, herunder balancetilskud. For overslagsårene er det således forudsat, at finansieringstilskuddet og nettoeffekten af det årlige omprioriteringsbidrag på 1 % er det samme som i Dette betyder, at der i det tekniske budget for er videreført et finansieringsstilskud på 56 mio.kr., mens omprioriteringsbidraget er lagt ind med en trappe på besparelser 10 mio. kr. i 2017, 15 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. i Budgettet indeholder således en større økonomisk risiko end forrige år, idet et negativt udfald af kommuneaftalen for 2017 vil betyde en væsentlig økonomisk udfordring for kommunen. Omvendt må det konstateres, at kommunen har modtaget finansieringstilskuddet i en årrække, ligesom en større nettoudgift pga. omprioriteringsbidraget vil stille ikke blot Svendborg, men alle landets kommuner i en helt uholdbar situation. Det skal i den forbindelse bemærkes, at kommunens likviditet er relativt beskeden og serviceudgifter relativt høje i forhold til gennemsnittet for landets kommuner. Det forudsættes endvidere, at Svendborg Kommune også i overslagsårene vil modtage særtilskud på i alt 13,0 mio. kr. Der kan forventes svar på kommunens ansøgninger til to forskellige særtilskudspuljer ved udgangen af august Det skal bemærkes, at der i driftsresultatet indgår overførsler fra 2014 på 39,4 mio. kr., hvoraf 20 mio. kr. forudsættes overført fra 2016 til efterfølgende år, altså netto 19,4 mio. kr. Det skal bemærkes, at udgiftsbudgettet fortsat indeholder en årlig besparelse på 7,3 mio.kr., hvortil der som led i kommuneaftalen er indarbejdet et omprioriteringsbidrag på 5 mio. kr. i 2016.

2 Usikkerheder og risici Der knytter sig fortsat usikkerhed og risici til nogle af de forudsætninger, der ligger til grund for det tekniske budget Regeringen vil også i 2016 sanktionere eventuelle overskridelser af servicerammen, både i budget- og regnskabssituationen. Svendborg Kommunes andel at det betingede statstilskud udgør 30,4 mio. kr. Det forventes, at sanktionen i lighed med 2015 vil indeholde både en individuel og kollektiv straf. Svendborg Kommunes ramme for serviceudgifter i 2016 er iflg. KL. opgjort til 2.411,0 mio. kr. På baggrund af basisbudgettet primo august 2015 forventes serviceudgifterne i 2016 at udgøre 2.426,0 mio. kr., og overskrider således kommunens ramme med 15 mio.kr. I 2016 er der ikke et loft over det aftalte anlægsniveau på 16,6 mia. kr., og derfor er der heller ikke tilknyttet en sanktion, men det forudsættes at kommunerne under ét holder sig inden for det aftalte niveau. Vedr. lån har kommunen ansøgt om lånedispensationer på 141,2 mio. kr., hvoraf der er budgetlagt med 9,0 mio. kr. Udfaldet af kommunens 2 ansøgninger om særtilskud forventes meddelt af ministeriet ultimo august Der er søgt om samlet tilskud på minimum 22,5 mio. kr., hvor der er budgetlagt med 13,0 mio. kr. Udgifter til forsikrede ledige er budgetlagt svarende til Beskæftigelsestilskuddet fra staten. Der er dog ingen garanti for, at der i sidste ende er balance mellem de faktiske udgifter og tilskuddet. 1.1 Økonomisk politik/strategi Den økonomiske politiks overordnede mål er videreført i 2016: Driftsoverskud skal som minimum udgøre 100 mio.kr. Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre mio. kr. ud over deponerede midler. Nedbringelse af kommunens gæld For at indfri de økonomiske målsætninger er der fastlagt en økonomisk strategi med fokus på at forbedre driftsresultatet gennem indtægtsforbedringer, effektiviseringer og besparelser. Økonomiudvalget har besluttet, at der i forbindelse med den årlige budgetlægning foretages en vurdering af muligheden for at øge kommende års afdrag i forhold til alternativt at gennemføre drifts- og anlægsudvidelser eller skatte- og takstnedsættelser. Side 2 af 10

3 2. Resultatoversigt Nedenstående resultatoversigt viser en sammenfatning af budget tilpasset nærværende budgetnotat. Udgangspunktet for budget er overslagsårene i vedtaget budget Budgettet er efterfølgende justeret som følge af, at der siden budgetvedtagelsen i oktober 2014 er truffet en række politiske beslutninger, som har betydning for budget 2016, ligesom konsekvenser af ny lovgivning, pris- og lønfremskrivning, nye indtægtsskøn for skatter og generelle tilskud, uomgængelige merudgifter, mængdeudvikling, demografi, revideret skøn vedr. indkomstoverførsler og overførsler fra Tabel 1: Resultatoversigt budget RESULTATOVERSIGT BUDGET Til budgetnotat august kr. Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget Indtægter i alt Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Pris- og lønreserver Driftsudgifter i alt Renteudgifter Resultat af ordinær virksomhed Anlægsudgifter i alt Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld Lånoptagelse Finansforskydninger Resultat af skattefinansieret område Ændring af likvide aktiver Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) Resultatoversigten for budget 2016 viser et overskud på 87,7 mio. kr. i resultat af ordinær virksomhed, hvor strategien fastlægger et driftsoverskud på minimum 100 mio. kr. Den væsentligste årsag til at resultat af ordinær virksomhed er under 100 mio.kr., er - på trods af det ekstra finansieringstilskud på 37 mio.kr. - overførsler fra 2014, uomgængelige udgifter samt relativt højere stigning i overførselsudgifterne. Det samlede resultat udviser et forbrug af de likvide aktiver på 43,2 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget 2016, var budgetlagt med et forbrug af kassen på 61,7 mio. kr. Efterfølgende er vist de ændringer, der er indarbejdet i ovenstående resultatoversigt. Ændringer til indtægtsbudgettet er beskrevet i budgetmappens afsnit 4 og ændringer til udgiftsbudgettet er beskrevet under afsnit 3 og 5. Side 3 af 10

4 Tabel 2: Ændringer til skattefinansieret område ordinær drift Mio. kr Drift justering basisbudget 21,8 2, ,9 Overførselsindkomster nyt skøn 67,9 74,1 75,8 68,6 Lov- og c irkulæreprogram 1,8 1,4 0,9 0,9 Uomgængelige mer-/mindreudgifter 17,3 20,3 20,9 19,9 Mængdeudvikling 1,2 0,5 1,8 5 Ældremia. 11,3 11,3 11,3 11,3 Omprioriteringsbidrag Pulje udgifter til integration 1,6 1,6 1,6 1,6 Demografi -6-6,4-5,4-5,6 Finansiering - 69, ,4-113,2 Renter (inkl. likvide aktiver) - 4,1-4,6-4,4-4,8 Pl- reserver ,2 Nye pris- og lønskøn - drift - 24,2-20,2-19,6-19,4 I alt 13,7-8,4-3,5 6,6 Note: Overførselsindkomster er inkl. aktivitetsbestemt medfinansiering og beskæftigelsestilskud Tabel 3: Ændringer til skattefinansieret område anlæg, lån, afdrag og finansforskydninger Mio. kr Anlæg (ekskl. Pl-skøn) -34,9-1,2-1,2 10,7 Nye pris- og lønskøn - anlæg -0,1 0,4 0,4 1,1 Afdrag på lån 3,8 3,8 3,5 17,6 Låneoptagelse 4,2 0,2 0,1 4,9 Finansforskydninger -4,4-0,1-0,1-0,1 I alt -31,4 3,1 2,7 34,2 Gennemsnitlig likviditet (endeligt skøn afventer ½-årsregnskab 2015 ultimo august) Den gennemsnitlige likviditet pr udgør 197,6 mio. kr. På baggrund af det seneste forventede skøn over regnskab 2015, forventes den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2015 at udgøre mio. kr. 3. Indtægtsbudgettet Skatter, udligning og tilskud Det aktuelle udkast til indtægtsbudget 2016 for skatter, udligningsordninger og forskellige tilskudsordninger er baseret på kommuneaftalen mellem KL og regeringen fra den 3. juli 2015 og de statsgaranterede forudsætninger, som efterfølgende er oplyst af ministeriet. Side 4 af 10

5 Overslagsårene er baseret på kommunens befolkningsprognose i sammenhæng med den tilskudsmodel fra august 2015, som KL tilbyder kommunerne. Modellen skal ses som KL`s foreløbige bud på konsekvenserne af kommende års aftaler. Aktuelt er der i 2016 usikkerhed angående den del af finansieringen, som hidrører fra forskellige særtilskud og lånepuljer, som er betinget af konkrete ansøgninger til ministeriet. Ministeriet bestræber sig på at behandle og besvare kommunens ansøgninger inden udgangen af august måned. Den aktuelle usikkerhed ved indtægtsbudgettet for 2016, bortset fra låneoptagelse, knytter sig i overskrifter til: Udfaldet af kommunens to særtilskudsansøgninger, som forventes meddelt af ministeriet ultimo august I budgettet er indarbejdet en forventning om i alt 13,0 mio. kr. svarende til det tildelte for budget Overvejelserne om mulig merindtægt ved valg af selvbudgetteret skattegrundlag. Der analyseres frem til budgetvedtagelse. Evt. justerede skøn for de indtægter, som ikke er omfattet af statsgarantien. Evt. ændringer skønnes at blive marginale. Den del af statstilskuddet - 30,4 mio. kr. - som er betinget af at kommunerne under ét vil overholde den aftalte serviceramme. Finansministeriet tager stilling til spørgsmålet i februar 2016, når kommunernes samlede budgetter for 2016 er indlæst, behandlet og vurderet. Kommuneaftalen for 2016 Fra aftalen er det i overskrifter værd at bemærke: Udgiftsniveau for serviceudgifter udgør 236,4 mia. kr. Dertil kommer ekstra 1 mia. kr. fra ældrepuljen, som fremover er almindeligt bloktilskud. Der indføres et omprioriteringsbidrag på 1 % årligt. For 2016 udgør dette 2,4 mia. kr. hvoraf 1,9 mia. kr. tilbageføres til servicerammen for Ekstra tilskud til omstilling af folkeskoleområdet udgør uændret 600 mio. kr. i mia. kr. af bloktilskuddet gøres betinget af aftaleoverholdelse for kommunerne samlet set. Anlægsniveau er nedsat med 0,5 mia. kr. til 16,6 mia. kr. Der er ikke betinget bloktilskud eller regnskabssanktion vedr. anlægsudgifterne. Ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr. til generel styrkelse af likviditeten hvoraf 2,0 mia. kr. fordeles efter objektive kriterier. Ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. og investeringstilskud på flygtningeområdet på 125. mio. kr. videreføres i Særtilskudspuljen udgør uændret 300 mio. kr. Særtilskudspulje til boligområder med sociale problemer udgør 420 mio. kr. Tilskudsordning på 150 mio. kr. til kommuner, der sætter skatten ned. Lånepuljer udgør samlet 1,5 mia. kr. heraf 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. Der skal henvises til uddybende beskrivelse i notat til budgetmappen. Side 5 af 10

6 Indtægterne i hovedtal Overblikket i hovedtal fremgår af den efterstående tabel: Tabel 4: Hovedposter i det aktuelle budgetudkast mio. kr Tilskud og udligning , , , ,0 Indkomstskatter , , , ,0 Ejendomsskatter -189,5-198,0-206,2-216,6 Øvrige skatter -22,2-20,5-21,6-22,6 Indtægter i alt , , , ,2 Som nævnt er indtægtsbudgettet for 2016 baseret på valg af statsgaranti. Selvbudgettering vil muligvis kunne give et merprovenu i forhold til statsgaranti. Aktuelt peger prognoseforudsætningerne dog ikke på, at kommunen skal vælge selvbudgettering. Der analyseres løbende frem til budgetvedtagelsen, hvor valget skal træffes. I overslagsårene er der budgetlagt med samme særtilskud som i 2015 uagtet, at puljestørrelsen i overslagsårene er usikker. Der er endvidere lagt til grund at det ekstra finansieringstilskud videreføres på samme niveau som for 2016 samt at der sker tilbageførsel af det årlige omprioriteringsbidrag på samme niveau som i Udviklingen sammenholdt med budgetoverslaget i vedtaget budget for 2015 fremgår af nedenstående tabel: Tabel 5: Sammenligning, aktuelt skøn i forhold til budgetoverslag i vedtaget budget for 2015 mio. kr Indtægter i alt , , , ,2 Budgetoverslag fra budget , , , ,0 Ændring -69,9-79,0-70,4-113,2 Plus angiver en mindreindtægt Finansieringen for 2016 er steget med 70 mio. kr. i forhold til budgetoverslag 2016 i vedtaget budget for Stigningen kan primært forklares med, at skatteindtægter er steget med 42,5 mio. kr. Grundskyld og øvrige skatter er steget med 9,6 mio. kr. Generel udligning og tilskud er faldet med 17,5 mio. kr. og ekstra finansieringstilskud er steget med 37,3 mio. kr. i forhold til budgetoverslaget fra sidste år Udviklingen i 2019 er af budgettekniske årsager ikke sammenlignelig, da sammenligningsgrundlaget er en kopi af budgetoverslaget for Side 6 af 10

7 Låneoptagelse Tabel 6: Budgetlagt låneoptagelse skattefinansieret område Mio. kr Ejendomsskatter -1,5-1,5-1,5-1,5 Byfornyelse -3,0-3,0-3,0-3,0 Innovativt energispareprojekt -14,3-14,2 0,0 0,0 Lav likviditet (skal søges) -9,0-9,0-9,0-9,0 Havn og Færge lånepuljer -18,3-10,3-10,3-5,5 I alt -46,1-38,0-23,8-19,0 Låneoptagelserne er tilpasset anlægsbudgettet bl.a. er låneoptagelsen vedr. renovering af taget på Mærskgården flyttet til Der er indsendt ansøgning om lånedispensationer til Ministeriet på 30,0 mio. kr. til kommuner med lav likviditet, ansøgning på 73,6 mio. kr. til borgernære områder og ansøgning på 37,6 mio. kr. til den ordinære lånepulje til Iværksætterhus, hovedadgangsvej Tankefuld og trafiksikkerhed og cykelfremmende projekter. Samlet er der ansøgt om lånedispensationer på 141,2 mio. kr. i 2016, hvoraf der er budgetlagt med 9,0 mio. kr. til lav likviditet. Hertil kommer budgetlagte lån til innovativt energispareprojekt, havnerenovering og udvikling, ejendomsskatter og byfornyelse. 4. Udgiftsbudgettet Udgiftsbudgettet omfatter drifts- og anlægsudgifter, renter og finansforskydninger på det skattefinansierede område. Efterfølgende er beskrevet de væsentlige ændringer, som er indarbejdet i basisbudgettet medio august Drift Basisbudget De tekniske justeringer af basisbudgettet omfatter primært afledte virkninger af tillægsbevillinger meddelt efter budgetvedtagelsen i 2014, ændring af konteringsregler, samt øvrige tilpasninger/justeringer. Den væsentligste ændring vedrører overførsler fra regnskab 2014 på 19,4 mio. kr. I basisbudgettet er der indarbejdet 1,2 mio. kr. pga. flere STU-elever, overførsel af midler fra anlæg på knap 2,0 mio. kr. vedr. sociale klausuler og løn vedr. rådgivning Tankefuld. Endvidere er der foretaget en tilpasning af fagudvalgenes rammer som følge af diverse bevillingsomplaceringer. Øvrige tilpasninger til basisbudgettet I nedenstående oversigt er skelnet mellem forskellige mer-/mindreudgiftstyper - uomgængelige finansieringsbehov, merudgifter i kraft af mængdeudvikling, udgifter afledt af den demografiske udvikling samt overførselsindkomster. Uomgængelige finansieringsbehov, vedrører områder, hvor der af forskellige, primært tekniske årsager vil være mer- eller mindreudgifter, der ikke kan undgås eller reduceres gennem initiativer på området. Side 7 af 10

8 Mer- eller mindreudgifter afledt af mængdeudvikling vedrører områder, hvor der i kraft af vækst i brugerantal m.v. forventes merudgifter uden direkte sammenhæng med befolkningsudviklingen. Demografiske korrektioner vedrører områder, hvor der som følge af befolkningsudviklingen (udviklingen i forskellige aldersgrupper) sker en ændring af udgiftsbehovet. Overførselsindkomster vedrører områder, som ikke indgår i kommunens serviceramme. I nedenstående tabel er vist den samlede økonomiske konsekvens for De enkelte områder er beskrevet i budgetmappens afsnit priser Tekst I alt Afledt udgifter af politiske beslutninger Nye ufinansierede udgifter Udgifter pga. mængdeudvikling Udgifter pga. demografisk udvikling Overførselsindkomster Anlæg Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2015, er rammerne fremskrevet til 2016-priser, samt korrigeret for tekniske ændringer på netto -32,6 mio. kr. Administrative justeringer: Anlægsrammen for 2018 er som udgangspunkt en videreførelse af 2018-rammen, som administrativt efterfølgende er justeret med 11,3 mio. kr., idet enkelte rammebeløb systemmæssigt ikke blev dannet korrekt for Endvidere er regulering på -3,3 mio. kr. af rådighedsbeløb vedr. tag Mærskgården indarbejdet i 2016-rammen og en årlig regulering på -1,0 mio. kr. til finansiering af sociale klausuler. Nettorammerne kan opgøres således (opgjort ekskl. ændring i pl-reserver): Tabel 13: Ændring til anlægsbudget Mio. kr Vedtagne rammer (Budget 2015) 144,7 73,5 56,7 41,2 Administrative justeringer 11,3 Tag Mærskgården -3,3 PL fremskrivning (1,6 %) 1,7 1,2 0,9 0,8 Finansiering af soc. klausuler -1,0-1,0-1,0-1,0 Tekniske ændringer: -30,5-0,7-0,7-0,7 - Tankefuld, Rådgivningsbudget -0,7-0,7-0,7-0,7 flyttet til EBK drift - Nulstillet pulje mellem årene -29, og 2016 I alt 111,6 73,0 55,9 51,6 Side 8 af 10

9 Nedenfor er rammene opdelt på politikområder: Tabel 14: Basisbudget anlæg fordelt på politikområder Mio. kr. netto Køb og Salg -12,1-3,9-5,5-4,9 Veje og Trafiksikkerhed 33,7 24,8 24,8 24,7 Havne og Færger 18,6 10,5 10,4 5,6 Kultur, Fritid og Idræt 2,1 2,1 2,1 2,1 Natur, Miljø og Klima 0,8 0,8 Borgernære Serviceområder 49,7 21,0 20,9 20,9 Energi 14,5 14,4 Byudvikling 3,3 3,3 3,2 3,2 Administration 1,0 I alt netto 111,6 73,0 55,9 51,6 I alt brutto 129,0 90,4 75,0 61,8 Nettoanlægsrammen for Køb og Salg er indeholdt budget for salg af grunde i Tankefuld , påbegyndelse af Tankefuld etape 2 i og jordforsyning i landdistrikter +/- 5 mio. kr./år. De forventede anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 forventes på baggrunden af budgetkontrollen pr. 31. marts 2015, at udgøre -2,6 mio. kr., hvoraf -71,6 mio. kr. vedr. indtægter, hvoraf udgør ca. 35 mio. kr. salg af jord og bygninger. En manglende realisering af disse forventede salgsindtægter vil have en negativ påvirkning på kommunens likviditet i overslagsårene. I 2016 er der et loft over det aftalte anlægsniveau på 16,6 mia. kr., der er dog ikke tilknyttet en sanktion, men det forudsættes, at kommunerne under ét holder sig inden for det aftalte niveau. I seminarmappens afsnit 8 forefindes en oversigt over samtlige anlægsprojekter med tilhørende beskrivelser. 4.3 Renter På grund af den lave rente er rentesatsen til beregning af renter af likvide aktiver nedsat fra 3,5 til 2,5 pct., hvilket medfører en mindreindtægt på 1,5 mio., som finansieres af valutapuljen. I forbindelse med den årlige revision af konto 7 og 8, er der netto indarbejdet en merindtægt på 4,1 mio. kr. 4.4 Finansforskydninger og afdrag på lån Der er foretaget en række mindre tilpasninger af budgettet blandt andet vedr. ældreboliglån, som medfører en merudgift på 2,5 mio. kr. i Denne udgift modsvares dog af mindreudgift på renter på 2,7 mio. kr. og beløbet på 0,2 mio. kr. finansieres af huslejen på konto 530. I forbindelse med fremrykning af låneoptagelsen til 2015 vedr. renovering af tag på Mærskgården er den afledte deponering på 4,1 mio. kr. ligeledes flyttet til Side 9 af 10

10 4.5 Pris- og lønskøn Budgettet for 2016 er udarbejdet på grundlag af KL s forventninger til pris- og lønforudsætningerne, der er baseret på skrivelse G 1-3 i KL s budgetvejledning Fremskrivning af driftsbudget: Set i forhold til de forudsætninger, der er lagt til grund i budget , forventes en noget lavere løn- og prisudvikling jf. KL s seneste skøn primo juli 2016 jf. nedenstående tabel. Tabel 15: Pris- og lønfremskrivning løn og øvrig drift Procent Anvendt i budget ,77 1,77 1,77 1,77 Skøn juli ,84 1,83 1,76 1,76 Note: Opgjort ekskl. 0,35 pct. i effektiviseringsgevinst I forbindelse med opgørelse af fremskrivningsprocenten for 2016 er der indarbejdet en efterregulering af skønnet for på 0,67 pct., som følge af den lavere lønudvikling i 2015 jf. det nye overenskomstforlig. Det skal bemærkes, at indeværende overenskomstperiode udløber 31. marts 2017, og som følge heraf har KL udmeldt et beregningsmæssigt lønskøn på 2,10 pct. for årene 2018 og Effektiviseringskrav I forbindelse med fremskrivningen er effektiviseringskravet for 2016 udmøntet, svarende til ca. 8,3 mio. kr. I pl-reserverne er der ligeledes afsat et årligt svarende til 8,3 mio. kr. Det skal bemærkes, at der politisk ikke er taget stilling til, hvorvidt effektiviseringskravet skal videreføres efter 2018, og som følge heraf er der ikke afsat en effektiviseringspulje i Fremskrivning af anlægsbudget: Anlæg fremskrives med KL s udmeldte skøn for , som udgør 1,60 pct. Samlet set forventes fremskrivningen af budgettet til 2016-priser at give en mindreudgift på for kommunen i Overslagsår 2019 er en kopi af 2018, og fremskrives automatisk til 2019-priser, hvilket medfører et løft i pl-reserverne på godt 63 mio. kr. Tabel16: Økonomisk konsekvens af pris- og lønfremskrivning Mio. kr Fremskrivning i alt drift -24,8-23,7-23,7-23,9 Ændring pl-reserver fra ,4 Fremskrivning i alt anlæg -0,9-0,2-0,1 0,2 = udgift, - = indtægt Side 10 af 10

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budgetnotat August 2017

Budgetnotat August 2017 Budgetnotat August 2017 1. Indledning Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2018-21 og giver et overblik over de problemer og handlemuligheder, der skal afklares

Læs mere

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen Acadre 12-19555 Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 25. august 2015 kl. 8.30 i byrådssalen, og dagen forventer

Læs mere

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

NOTAT Status budget Foreløbigt overblik til Økonomiudvalget

NOTAT Status budget Foreløbigt overblik til Økonomiudvalget NOTAT Status budget 2017. Foreløbigt overblik til Økonomiudvalget Efter Social- og Indenrigsministeriets udmelding af kommunens indtægter fra skatter og statstilskud i 2017 (statsgaranti) og opdaterede

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

Budgetnotat August 2016

Budgetnotat August 2016 Budgetnotat August 2016 1. Indledning Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2017-20 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

NOTAT Status budget Foreløbigt overblik til Økonomiudvalgets møde

NOTAT Status budget Foreløbigt overblik til Økonomiudvalgets møde NOTAT Status budget 2019. Foreløbigt overblik til Økonomiudvalgets møde 7.8.2018. I henhold til kommunens budgetprocedure får Økonomiudvalget den 7. august forelagt en økonomisk status for budget 2019-22

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Direktionens budgetforslag for 2018

Direktionens budgetforslag for 2018 Direktionens budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance Serviceudgifterne

Læs mere

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 28. august 2012 Byrådssalen

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 28. august 2012 Byrådssalen Acadre 12-19555 Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 28. august 2012 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 28. august 2012 kl. 9.00 i byrådssalen, og dagen forventer

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014. Kommuneaftale. lov og cirk. Driftsbudget: demografi m.v. Drift: Temaer + Analyser

Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014. Kommuneaftale. lov og cirk. Driftsbudget: demografi m.v. Drift: Temaer + Analyser Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014 Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Program Budgetnotater Kommuneaftale. lov og cirk. Indtægtsbudget

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015. Budgetnotater. Indhold Papirfarve Side. Budgetnotat august 2011 Hvid 1

Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015. Budgetnotater. Indhold Papirfarve Side. Budgetnotat august 2011 Hvid 1 Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015 Budgetnotater Indholdsfortegnelse Indhold Papirfarve Side Budgetnotat august 2011 Hvid 1 Direktionens budgetudkast til 1. behandling i Økonomiudvalget Hvid

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Side 1 af 8. Direktionens justerede budgetforslag for til 1. behandling i Byrådet den 18. september Hovedbudskab

Side 1 af 8. Direktionens justerede budgetforslag for til 1. behandling i Byrådet den 18. september Hovedbudskab Direktionens justerede budgetforslag for 2019-2022 til 1. behandling i Byrådet den 18. september 2018. Hovedbudskab Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Fax.

Læs mere

Program for Byrådets budgetseminar tirsdag den 29. august 2017 Byrådssalen

Program for Byrådets budgetseminar tirsdag den 29. august 2017 Byrådssalen Acadre 16-35763 Program for Byrådets budgetseminar tirsdag den 29. august 2017 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 29. august 2017 kl. 9.30 i byrådssalen, og dagen forventer at forløbe

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-08-2016 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Bo Hansen, Hanne Klit, Arne Ebsen, Jesper Kiel, Hanne

Læs mere

Direktionens reviderede budgetforslag for 2018

Direktionens reviderede budgetforslag for 2018 Direktionens reviderede budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

BUDGETNOTAT AUGUST 2018

BUDGETNOTAT AUGUST 2018 BUDGETNOTAT AUGUST 2018 Hovedbudskab: Med vedtagelse af delforlig om budget 2019 er den økonomiske udfordring, som forudset, langt hen af vejen imødegået, men det har vist sig ikke at være tilstrækkeligt

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

REVIDERET BUDGETNOTAT SEPTEMBER 2019

REVIDERET BUDGETNOTAT SEPTEMBER 2019 REVIDERET BUDGETNOTAT SEPTEMBER 2019 Hovedbudskab: Der er den 6. september 2019 indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020. Aftalen medfører et samlet likviditetsmæssigt løft

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Program for Byrådets budgetseminar tirsdag den 30. august 2016 Byrådssalen

Program for Byrådets budgetseminar tirsdag den 30. august 2016 Byrådssalen Acadre 15-31386 Program for Byrådets budgetseminar tirsdag den 30. august 2016 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 30. august 2016 kl. 8.30 i byrådssalen, og dagen forventer at forløbe

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015. Budgetoverblik Formålet med budgetoverblikket er at beskrive den økonomiske situation, som Greve Kommune står overfor ved denne budgetvedtagelse. Budgetoverblikket beskriver de forudsætninger, som ligger

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetnotat August 2014

Budgetnotat August 2014 Budgetnotat August 2014 1. Indledning Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2015-18 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for :

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for : NOTAT 21. august 2015 LRASM Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for 2016-2019: Der er den 3. juli indgået en økonomiaftale for 2016 mellem regeringen og KL, som indebærer betydelige ændringer

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Program for Byrådets budgetseminar tirsdag den 29. august 2017 Byrådssalen

Program for Byrådets budgetseminar tirsdag den 29. august 2017 Byrådssalen Acadre 16-35763 Program for Byrådets budgetseminar tirsdag den 29. august 2017 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 29. august 2017 kl. 9.30 i byrådssalen, og dagen forventer at forløbe

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalgets 1. behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalgets 1. behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 241925 Brevid. 1722653 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2014-2017 20. august 2013 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere