Budgetnotat August 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetnotat August 2015"

Transkript

1 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares i den kommende proces. På baggrund af nærværende notat udarbejder direktionen et budgetforslag i balance, der forventes udsendt til budgetseminaret den 25. august som supplement til dette notat. Basisbudget Det tekniske grundlag basisbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i overslaget for 2016 i budget 2015 og justeret med en række teknisk betonede ændringer. Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred Svendborg Tlf august 2015 Sagsid: 14/41032 Ref. Økonomi og Udbud På udgiftssiden er der foretaget en pris- og lønfremskrivning og der er korrigeret for afledte virkninger af tillægsbevillinger meddelt efter budgetvedtagelsen i Endvidere er der indarbejdet foreløbige merudgifter til ny lovgivning (lov- og cirkulæreprogram), uomgængelige merudgifter, demografi samt seneste skøn over udviklingen i overførselsindkomsterne. På indtægtssiden er der udarbejdet et nyt indtægtsbudget baseret på kommuneaftalen fra juli og Social- og Indenrigsministeriets udmelding af indtægter fra skatter, generelle tilskud og udligningsordninger (statsgaranti). For overslagsårene er indtægtsbudgettet udarbejdet på grundlag af KL s tilskudsmodel og dermed KL s skøn over udvikling i udskrivningsgrundlag og statstilskud, herunder balancetilskud. For overslagsårene er det således forudsat, at finansieringstilskuddet og nettoeffekten af det årlige omprioriteringsbidrag på 1 % er det samme som i Dette betyder, at der i det tekniske budget for er videreført et finansieringsstilskud på 56 mio.kr., mens omprioriteringsbidraget er lagt ind med en trappe på besparelser 10 mio. kr. i 2017, 15 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. i Budgettet indeholder således en større økonomisk risiko end forrige år, idet et negativt udfald af kommuneaftalen for 2017 vil betyde en væsentlig økonomisk udfordring for kommunen. Omvendt må det konstateres, at kommunen har modtaget finansieringstilskuddet i en årrække, ligesom en større nettoudgift pga. omprioriteringsbidraget vil stille ikke blot Svendborg, men alle landets kommuner i en helt uholdbar situation. Det skal i den forbindelse bemærkes, at kommunens likviditet er relativt beskeden og serviceudgifter relativt høje i forhold til gennemsnittet for landets kommuner. Det forudsættes endvidere, at Svendborg Kommune også i overslagsårene vil modtage særtilskud på i alt 13,0 mio. kr. Der kan forventes svar på kommunens ansøgninger til to forskellige særtilskudspuljer ved udgangen af august Det skal bemærkes, at der i driftsresultatet indgår overførsler fra 2014 på 39,4 mio. kr., hvoraf 20 mio. kr. forudsættes overført fra 2016 til efterfølgende år, altså netto 19,4 mio. kr. Det skal bemærkes, at udgiftsbudgettet fortsat indeholder en årlig besparelse på 7,3 mio.kr., hvortil der som led i kommuneaftalen er indarbejdet et omprioriteringsbidrag på 5 mio. kr. i 2016.

2 Usikkerheder og risici Der knytter sig fortsat usikkerhed og risici til nogle af de forudsætninger, der ligger til grund for det tekniske budget Regeringen vil også i 2016 sanktionere eventuelle overskridelser af servicerammen, både i budget- og regnskabssituationen. Svendborg Kommunes andel at det betingede statstilskud udgør 30,4 mio. kr. Det forventes, at sanktionen i lighed med 2015 vil indeholde både en individuel og kollektiv straf. Svendborg Kommunes ramme for serviceudgifter i 2016 er iflg. KL. opgjort til 2.411,0 mio. kr. På baggrund af basisbudgettet primo august 2015 forventes serviceudgifterne i 2016 at udgøre 2.426,0 mio. kr., og overskrider således kommunens ramme med 15 mio.kr. I 2016 er der ikke et loft over det aftalte anlægsniveau på 16,6 mia. kr., og derfor er der heller ikke tilknyttet en sanktion, men det forudsættes at kommunerne under ét holder sig inden for det aftalte niveau. Vedr. lån har kommunen ansøgt om lånedispensationer på 141,2 mio. kr., hvoraf der er budgetlagt med 9,0 mio. kr. Udfaldet af kommunens 2 ansøgninger om særtilskud forventes meddelt af ministeriet ultimo august Der er søgt om samlet tilskud på minimum 22,5 mio. kr., hvor der er budgetlagt med 13,0 mio. kr. Udgifter til forsikrede ledige er budgetlagt svarende til Beskæftigelsestilskuddet fra staten. Der er dog ingen garanti for, at der i sidste ende er balance mellem de faktiske udgifter og tilskuddet. 1.1 Økonomisk politik/strategi Den økonomiske politiks overordnede mål er videreført i 2016: Driftsoverskud skal som minimum udgøre 100 mio.kr. Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre mio. kr. ud over deponerede midler. Nedbringelse af kommunens gæld For at indfri de økonomiske målsætninger er der fastlagt en økonomisk strategi med fokus på at forbedre driftsresultatet gennem indtægtsforbedringer, effektiviseringer og besparelser. Økonomiudvalget har besluttet, at der i forbindelse med den årlige budgetlægning foretages en vurdering af muligheden for at øge kommende års afdrag i forhold til alternativt at gennemføre drifts- og anlægsudvidelser eller skatte- og takstnedsættelser. Side 2 af 10

3 2. Resultatoversigt Nedenstående resultatoversigt viser en sammenfatning af budget tilpasset nærværende budgetnotat. Udgangspunktet for budget er overslagsårene i vedtaget budget Budgettet er efterfølgende justeret som følge af, at der siden budgetvedtagelsen i oktober 2014 er truffet en række politiske beslutninger, som har betydning for budget 2016, ligesom konsekvenser af ny lovgivning, pris- og lønfremskrivning, nye indtægtsskøn for skatter og generelle tilskud, uomgængelige merudgifter, mængdeudvikling, demografi, revideret skøn vedr. indkomstoverførsler og overførsler fra Tabel 1: Resultatoversigt budget RESULTATOVERSIGT BUDGET Til budgetnotat august kr. Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget Indtægter i alt Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Pris- og lønreserver Driftsudgifter i alt Renteudgifter Resultat af ordinær virksomhed Anlægsudgifter i alt Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld Lånoptagelse Finansforskydninger Resultat af skattefinansieret område Ændring af likvide aktiver Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) Resultatoversigten for budget 2016 viser et overskud på 87,7 mio. kr. i resultat af ordinær virksomhed, hvor strategien fastlægger et driftsoverskud på minimum 100 mio. kr. Den væsentligste årsag til at resultat af ordinær virksomhed er under 100 mio.kr., er - på trods af det ekstra finansieringstilskud på 37 mio.kr. - overførsler fra 2014, uomgængelige udgifter samt relativt højere stigning i overførselsudgifterne. Det samlede resultat udviser et forbrug af de likvide aktiver på 43,2 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget 2016, var budgetlagt med et forbrug af kassen på 61,7 mio. kr. Efterfølgende er vist de ændringer, der er indarbejdet i ovenstående resultatoversigt. Ændringer til indtægtsbudgettet er beskrevet i budgetmappens afsnit 4 og ændringer til udgiftsbudgettet er beskrevet under afsnit 3 og 5. Side 3 af 10

4 Tabel 2: Ændringer til skattefinansieret område ordinær drift Mio. kr Drift justering basisbudget 21,8 2, ,9 Overførselsindkomster nyt skøn 67,9 74,1 75,8 68,6 Lov- og c irkulæreprogram 1,8 1,4 0,9 0,9 Uomgængelige mer-/mindreudgifter 17,3 20,3 20,9 19,9 Mængdeudvikling 1,2 0,5 1,8 5 Ældremia. 11,3 11,3 11,3 11,3 Omprioriteringsbidrag Pulje udgifter til integration 1,6 1,6 1,6 1,6 Demografi -6-6,4-5,4-5,6 Finansiering - 69, ,4-113,2 Renter (inkl. likvide aktiver) - 4,1-4,6-4,4-4,8 Pl- reserver ,2 Nye pris- og lønskøn - drift - 24,2-20,2-19,6-19,4 I alt 13,7-8,4-3,5 6,6 Note: Overførselsindkomster er inkl. aktivitetsbestemt medfinansiering og beskæftigelsestilskud Tabel 3: Ændringer til skattefinansieret område anlæg, lån, afdrag og finansforskydninger Mio. kr Anlæg (ekskl. Pl-skøn) -34,9-1,2-1,2 10,7 Nye pris- og lønskøn - anlæg -0,1 0,4 0,4 1,1 Afdrag på lån 3,8 3,8 3,5 17,6 Låneoptagelse 4,2 0,2 0,1 4,9 Finansforskydninger -4,4-0,1-0,1-0,1 I alt -31,4 3,1 2,7 34,2 Gennemsnitlig likviditet (endeligt skøn afventer ½-årsregnskab 2015 ultimo august) Den gennemsnitlige likviditet pr udgør 197,6 mio. kr. På baggrund af det seneste forventede skøn over regnskab 2015, forventes den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2015 at udgøre mio. kr. 3. Indtægtsbudgettet Skatter, udligning og tilskud Det aktuelle udkast til indtægtsbudget 2016 for skatter, udligningsordninger og forskellige tilskudsordninger er baseret på kommuneaftalen mellem KL og regeringen fra den 3. juli 2015 og de statsgaranterede forudsætninger, som efterfølgende er oplyst af ministeriet. Side 4 af 10

5 Overslagsårene er baseret på kommunens befolkningsprognose i sammenhæng med den tilskudsmodel fra august 2015, som KL tilbyder kommunerne. Modellen skal ses som KL`s foreløbige bud på konsekvenserne af kommende års aftaler. Aktuelt er der i 2016 usikkerhed angående den del af finansieringen, som hidrører fra forskellige særtilskud og lånepuljer, som er betinget af konkrete ansøgninger til ministeriet. Ministeriet bestræber sig på at behandle og besvare kommunens ansøgninger inden udgangen af august måned. Den aktuelle usikkerhed ved indtægtsbudgettet for 2016, bortset fra låneoptagelse, knytter sig i overskrifter til: Udfaldet af kommunens to særtilskudsansøgninger, som forventes meddelt af ministeriet ultimo august I budgettet er indarbejdet en forventning om i alt 13,0 mio. kr. svarende til det tildelte for budget Overvejelserne om mulig merindtægt ved valg af selvbudgetteret skattegrundlag. Der analyseres frem til budgetvedtagelse. Evt. justerede skøn for de indtægter, som ikke er omfattet af statsgarantien. Evt. ændringer skønnes at blive marginale. Den del af statstilskuddet - 30,4 mio. kr. - som er betinget af at kommunerne under ét vil overholde den aftalte serviceramme. Finansministeriet tager stilling til spørgsmålet i februar 2016, når kommunernes samlede budgetter for 2016 er indlæst, behandlet og vurderet. Kommuneaftalen for 2016 Fra aftalen er det i overskrifter værd at bemærke: Udgiftsniveau for serviceudgifter udgør 236,4 mia. kr. Dertil kommer ekstra 1 mia. kr. fra ældrepuljen, som fremover er almindeligt bloktilskud. Der indføres et omprioriteringsbidrag på 1 % årligt. For 2016 udgør dette 2,4 mia. kr. hvoraf 1,9 mia. kr. tilbageføres til servicerammen for Ekstra tilskud til omstilling af folkeskoleområdet udgør uændret 600 mio. kr. i mia. kr. af bloktilskuddet gøres betinget af aftaleoverholdelse for kommunerne samlet set. Anlægsniveau er nedsat med 0,5 mia. kr. til 16,6 mia. kr. Der er ikke betinget bloktilskud eller regnskabssanktion vedr. anlægsudgifterne. Ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr. til generel styrkelse af likviditeten hvoraf 2,0 mia. kr. fordeles efter objektive kriterier. Ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. og investeringstilskud på flygtningeområdet på 125. mio. kr. videreføres i Særtilskudspuljen udgør uændret 300 mio. kr. Særtilskudspulje til boligområder med sociale problemer udgør 420 mio. kr. Tilskudsordning på 150 mio. kr. til kommuner, der sætter skatten ned. Lånepuljer udgør samlet 1,5 mia. kr. heraf 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. Der skal henvises til uddybende beskrivelse i notat til budgetmappen. Side 5 af 10

6 Indtægterne i hovedtal Overblikket i hovedtal fremgår af den efterstående tabel: Tabel 4: Hovedposter i det aktuelle budgetudkast mio. kr Tilskud og udligning , , , ,0 Indkomstskatter , , , ,0 Ejendomsskatter -189,5-198,0-206,2-216,6 Øvrige skatter -22,2-20,5-21,6-22,6 Indtægter i alt , , , ,2 Som nævnt er indtægtsbudgettet for 2016 baseret på valg af statsgaranti. Selvbudgettering vil muligvis kunne give et merprovenu i forhold til statsgaranti. Aktuelt peger prognoseforudsætningerne dog ikke på, at kommunen skal vælge selvbudgettering. Der analyseres løbende frem til budgetvedtagelsen, hvor valget skal træffes. I overslagsårene er der budgetlagt med samme særtilskud som i 2015 uagtet, at puljestørrelsen i overslagsårene er usikker. Der er endvidere lagt til grund at det ekstra finansieringstilskud videreføres på samme niveau som for 2016 samt at der sker tilbageførsel af det årlige omprioriteringsbidrag på samme niveau som i Udviklingen sammenholdt med budgetoverslaget i vedtaget budget for 2015 fremgår af nedenstående tabel: Tabel 5: Sammenligning, aktuelt skøn i forhold til budgetoverslag i vedtaget budget for 2015 mio. kr Indtægter i alt , , , ,2 Budgetoverslag fra budget , , , ,0 Ændring -69,9-79,0-70,4-113,2 Plus angiver en mindreindtægt Finansieringen for 2016 er steget med 70 mio. kr. i forhold til budgetoverslag 2016 i vedtaget budget for Stigningen kan primært forklares med, at skatteindtægter er steget med 42,5 mio. kr. Grundskyld og øvrige skatter er steget med 9,6 mio. kr. Generel udligning og tilskud er faldet med 17,5 mio. kr. og ekstra finansieringstilskud er steget med 37,3 mio. kr. i forhold til budgetoverslaget fra sidste år Udviklingen i 2019 er af budgettekniske årsager ikke sammenlignelig, da sammenligningsgrundlaget er en kopi af budgetoverslaget for Side 6 af 10

7 Låneoptagelse Tabel 6: Budgetlagt låneoptagelse skattefinansieret område Mio. kr Ejendomsskatter -1,5-1,5-1,5-1,5 Byfornyelse -3,0-3,0-3,0-3,0 Innovativt energispareprojekt -14,3-14,2 0,0 0,0 Lav likviditet (skal søges) -9,0-9,0-9,0-9,0 Havn og Færge lånepuljer -18,3-10,3-10,3-5,5 I alt -46,1-38,0-23,8-19,0 Låneoptagelserne er tilpasset anlægsbudgettet bl.a. er låneoptagelsen vedr. renovering af taget på Mærskgården flyttet til Der er indsendt ansøgning om lånedispensationer til Ministeriet på 30,0 mio. kr. til kommuner med lav likviditet, ansøgning på 73,6 mio. kr. til borgernære områder og ansøgning på 37,6 mio. kr. til den ordinære lånepulje til Iværksætterhus, hovedadgangsvej Tankefuld og trafiksikkerhed og cykelfremmende projekter. Samlet er der ansøgt om lånedispensationer på 141,2 mio. kr. i 2016, hvoraf der er budgetlagt med 9,0 mio. kr. til lav likviditet. Hertil kommer budgetlagte lån til innovativt energispareprojekt, havnerenovering og udvikling, ejendomsskatter og byfornyelse. 4. Udgiftsbudgettet Udgiftsbudgettet omfatter drifts- og anlægsudgifter, renter og finansforskydninger på det skattefinansierede område. Efterfølgende er beskrevet de væsentlige ændringer, som er indarbejdet i basisbudgettet medio august Drift Basisbudget De tekniske justeringer af basisbudgettet omfatter primært afledte virkninger af tillægsbevillinger meddelt efter budgetvedtagelsen i 2014, ændring af konteringsregler, samt øvrige tilpasninger/justeringer. Den væsentligste ændring vedrører overførsler fra regnskab 2014 på 19,4 mio. kr. I basisbudgettet er der indarbejdet 1,2 mio. kr. pga. flere STU-elever, overførsel af midler fra anlæg på knap 2,0 mio. kr. vedr. sociale klausuler og løn vedr. rådgivning Tankefuld. Endvidere er der foretaget en tilpasning af fagudvalgenes rammer som følge af diverse bevillingsomplaceringer. Øvrige tilpasninger til basisbudgettet I nedenstående oversigt er skelnet mellem forskellige mer-/mindreudgiftstyper - uomgængelige finansieringsbehov, merudgifter i kraft af mængdeudvikling, udgifter afledt af den demografiske udvikling samt overførselsindkomster. Uomgængelige finansieringsbehov, vedrører områder, hvor der af forskellige, primært tekniske årsager vil være mer- eller mindreudgifter, der ikke kan undgås eller reduceres gennem initiativer på området. Side 7 af 10

8 Mer- eller mindreudgifter afledt af mængdeudvikling vedrører områder, hvor der i kraft af vækst i brugerantal m.v. forventes merudgifter uden direkte sammenhæng med befolkningsudviklingen. Demografiske korrektioner vedrører områder, hvor der som følge af befolkningsudviklingen (udviklingen i forskellige aldersgrupper) sker en ændring af udgiftsbehovet. Overførselsindkomster vedrører områder, som ikke indgår i kommunens serviceramme. I nedenstående tabel er vist den samlede økonomiske konsekvens for De enkelte områder er beskrevet i budgetmappens afsnit priser Tekst I alt Afledt udgifter af politiske beslutninger Nye ufinansierede udgifter Udgifter pga. mængdeudvikling Udgifter pga. demografisk udvikling Overførselsindkomster Anlæg Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2015, er rammerne fremskrevet til 2016-priser, samt korrigeret for tekniske ændringer på netto -32,6 mio. kr. Administrative justeringer: Anlægsrammen for 2018 er som udgangspunkt en videreførelse af 2018-rammen, som administrativt efterfølgende er justeret med 11,3 mio. kr., idet enkelte rammebeløb systemmæssigt ikke blev dannet korrekt for Endvidere er regulering på -3,3 mio. kr. af rådighedsbeløb vedr. tag Mærskgården indarbejdet i 2016-rammen og en årlig regulering på -1,0 mio. kr. til finansiering af sociale klausuler. Nettorammerne kan opgøres således (opgjort ekskl. ændring i pl-reserver): Tabel 13: Ændring til anlægsbudget Mio. kr Vedtagne rammer (Budget 2015) 144,7 73,5 56,7 41,2 Administrative justeringer 11,3 Tag Mærskgården -3,3 PL fremskrivning (1,6 %) 1,7 1,2 0,9 0,8 Finansiering af soc. klausuler -1,0-1,0-1,0-1,0 Tekniske ændringer: -30,5-0,7-0,7-0,7 - Tankefuld, Rådgivningsbudget -0,7-0,7-0,7-0,7 flyttet til EBK drift - Nulstillet pulje mellem årene -29, og 2016 I alt 111,6 73,0 55,9 51,6 Side 8 af 10

9 Nedenfor er rammene opdelt på politikområder: Tabel 14: Basisbudget anlæg fordelt på politikområder Mio. kr. netto Køb og Salg -12,1-3,9-5,5-4,9 Veje og Trafiksikkerhed 33,7 24,8 24,8 24,7 Havne og Færger 18,6 10,5 10,4 5,6 Kultur, Fritid og Idræt 2,1 2,1 2,1 2,1 Natur, Miljø og Klima 0,8 0,8 Borgernære Serviceområder 49,7 21,0 20,9 20,9 Energi 14,5 14,4 Byudvikling 3,3 3,3 3,2 3,2 Administration 1,0 I alt netto 111,6 73,0 55,9 51,6 I alt brutto 129,0 90,4 75,0 61,8 Nettoanlægsrammen for Køb og Salg er indeholdt budget for salg af grunde i Tankefuld , påbegyndelse af Tankefuld etape 2 i og jordforsyning i landdistrikter +/- 5 mio. kr./år. De forventede anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 forventes på baggrunden af budgetkontrollen pr. 31. marts 2015, at udgøre -2,6 mio. kr., hvoraf -71,6 mio. kr. vedr. indtægter, hvoraf udgør ca. 35 mio. kr. salg af jord og bygninger. En manglende realisering af disse forventede salgsindtægter vil have en negativ påvirkning på kommunens likviditet i overslagsårene. I 2016 er der et loft over det aftalte anlægsniveau på 16,6 mia. kr., der er dog ikke tilknyttet en sanktion, men det forudsættes, at kommunerne under ét holder sig inden for det aftalte niveau. I seminarmappens afsnit 8 forefindes en oversigt over samtlige anlægsprojekter med tilhørende beskrivelser. 4.3 Renter På grund af den lave rente er rentesatsen til beregning af renter af likvide aktiver nedsat fra 3,5 til 2,5 pct., hvilket medfører en mindreindtægt på 1,5 mio., som finansieres af valutapuljen. I forbindelse med den årlige revision af konto 7 og 8, er der netto indarbejdet en merindtægt på 4,1 mio. kr. 4.4 Finansforskydninger og afdrag på lån Der er foretaget en række mindre tilpasninger af budgettet blandt andet vedr. ældreboliglån, som medfører en merudgift på 2,5 mio. kr. i Denne udgift modsvares dog af mindreudgift på renter på 2,7 mio. kr. og beløbet på 0,2 mio. kr. finansieres af huslejen på konto 530. I forbindelse med fremrykning af låneoptagelsen til 2015 vedr. renovering af tag på Mærskgården er den afledte deponering på 4,1 mio. kr. ligeledes flyttet til Side 9 af 10

10 4.5 Pris- og lønskøn Budgettet for 2016 er udarbejdet på grundlag af KL s forventninger til pris- og lønforudsætningerne, der er baseret på skrivelse G 1-3 i KL s budgetvejledning Fremskrivning af driftsbudget: Set i forhold til de forudsætninger, der er lagt til grund i budget , forventes en noget lavere løn- og prisudvikling jf. KL s seneste skøn primo juli 2016 jf. nedenstående tabel. Tabel 15: Pris- og lønfremskrivning løn og øvrig drift Procent Anvendt i budget ,77 1,77 1,77 1,77 Skøn juli ,84 1,83 1,76 1,76 Note: Opgjort ekskl. 0,35 pct. i effektiviseringsgevinst I forbindelse med opgørelse af fremskrivningsprocenten for 2016 er der indarbejdet en efterregulering af skønnet for på 0,67 pct., som følge af den lavere lønudvikling i 2015 jf. det nye overenskomstforlig. Det skal bemærkes, at indeværende overenskomstperiode udløber 31. marts 2017, og som følge heraf har KL udmeldt et beregningsmæssigt lønskøn på 2,10 pct. for årene 2018 og Effektiviseringskrav I forbindelse med fremskrivningen er effektiviseringskravet for 2016 udmøntet, svarende til ca. 8,3 mio. kr. I pl-reserverne er der ligeledes afsat et årligt svarende til 8,3 mio. kr. Det skal bemærkes, at der politisk ikke er taget stilling til, hvorvidt effektiviseringskravet skal videreføres efter 2018, og som følge heraf er der ikke afsat en effektiviseringspulje i Fremskrivning af anlægsbudget: Anlæg fremskrives med KL s udmeldte skøn for , som udgør 1,60 pct. Samlet set forventes fremskrivningen af budgettet til 2016-priser at give en mindreudgift på for kommunen i Overslagsår 2019 er en kopi af 2018, og fremskrives automatisk til 2019-priser, hvilket medfører et løft i pl-reserverne på godt 63 mio. kr. Tabel16: Økonomisk konsekvens af pris- og lønfremskrivning Mio. kr Fremskrivning i alt drift -24,8-23,7-23,7-23,9 Ændring pl-reserver fra ,4 Fremskrivning i alt anlæg -0,9-0,2-0,1 0,2 = udgift, - = indtægt Side 10 af 10

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen Acadre 12-19555 Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 25. august 2015 kl. 8.30 i byrådssalen, og dagen forventer

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budgetnotat August 2016

Budgetnotat August 2016 Budgetnotat August 2016 1. Indledning Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2017-20 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 28. august 2012 Byrådssalen

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 28. august 2012 Byrådssalen Acadre 12-19555 Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 28. august 2012 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 28. august 2012 kl. 9.00 i byrådssalen, og dagen forventer

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014. Kommuneaftale. lov og cirk. Driftsbudget: demografi m.v. Drift: Temaer + Analyser

Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014. Kommuneaftale. lov og cirk. Driftsbudget: demografi m.v. Drift: Temaer + Analyser Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014 Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Program Budgetnotater Kommuneaftale. lov og cirk. Indtægtsbudget

Læs mere

Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015. Budgetnotater. Indhold Papirfarve Side. Budgetnotat august 2011 Hvid 1

Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015. Budgetnotater. Indhold Papirfarve Side. Budgetnotat august 2011 Hvid 1 Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015 Budgetnotater Indholdsfortegnelse Indhold Papirfarve Side Budgetnotat august 2011 Hvid 1 Direktionens budgetudkast til 1. behandling i Økonomiudvalget Hvid

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-08-2016 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Bo Hansen, Hanne Klit, Arne Ebsen, Jesper Kiel, Hanne

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Program for Byrådets budgetseminar tirsdag den 30. august 2016 Byrådssalen

Program for Byrådets budgetseminar tirsdag den 30. august 2016 Byrådssalen Acadre 15-31386 Program for Byrådets budgetseminar tirsdag den 30. august 2016 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 30. august 2016 kl. 8.30 i byrådssalen, og dagen forventer at forløbe

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Program for Byrådets budgetseminar tirsdag den 29. august 2017 Byrådssalen

Program for Byrådets budgetseminar tirsdag den 29. august 2017 Byrådssalen Acadre 16-35763 Program for Byrådets budgetseminar tirsdag den 29. august 2017 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 29. august 2017 kl. 9.30 i byrådssalen, og dagen forventer at forløbe

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed:

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed: REFERAT Byråd Møde nr.: 8 Mødedato: Mødevarighed: 17.00-18.55 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Paw Amdisen, Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Halvårsregnskab

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere