Budgetlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetlægning 2016 2019"

Transkript

1 Budgetlægning Budgetredegørelse Odder Rådhus, august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

2 2 Indledning... 3 Totalbudget Økonomiaftalens påvirkning af Odder Kommunes økonomi Driftsoverskud Hovedoversigt Budgetforudsætninger Specifikation til hovedoversigt Økonomiaftale mellem KL og regeringen Udviklingen i kassebeholdningen Serviceudgifter i budgetoplæg Forudsætninger for serviceudgifterne i Fra serviceudgiftsbudget 2015 til budget Serviceudgifterne i perioden på 18 politikområder Bevillingsoversigt (serviceudgifter opdelt pr. udvalg) Realvækst fra 2015 til Sanktionsbelagt serviceudgiftsramme Basisbudget for 2016 specifikation Bemærkninger til de enkelte budgettilretninger Puljer i budgettet Indkomstoverførsler, bevillingsoversigt Forsikrede ledige Anlægsudgifter Renter, afdrag på lån og låneoptagelse Afvikling af gæld til Odder Spildevand a/s Garantiprovision Skatteprognose og valg af budgetteringsform Skattestop Skattepuljer for nedsættelse og forhøjelse af beskatningsniveauet Skatteloft Beskatningsgrundlag Tilskud og udligning Grundskyld Selskabsskat Økonomiaftalen mellem KL og regeringen

3 3 INDLEDNING I det følgende redegøres der for de forudsætninger, som er indregnet i budgetoplægget for 2016 og budgetoverslagsårene Blandt andet er indregnet de økonomiske konsekvenser af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2016, økonomiske konsekvenser af det demografiske udgiftspres, budgetaftalen for 2015 og øvrige beslutninger, der har økonomiske konsekvenser for budget TOTALBUDGET Økonomiaftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2016, øvrige økonomiske vilkår, omlægning af statsrefusionen på kommunernes udgifter på jobcenterområdet, regeringens inddragelse af 1 % af serviceudgiftsramme til omprioritering, og øvrige forudsætninger betyder overordnet set, at driftsoverskuddet falder fra 42,6 mio. kr. i 2015 til 35,2 mio. kr. i I henhold til den vedtagne økonomiske politik, er målsætningen et driftsoverskud på 65 mio. kr. til finansiering af afdrag på lån og udgifter til anlæg. På denne baggrund vedtog Økonomiudvalget den 10. august 2015, at indarbejde en budgetforbedringsramme på 5,0 mio. kr., således at driftsoverskuddet øges med 5 mio. kr. til 40,2 mio. kr. i Budgetforbedringsrammen udmøntes senere på grundlag af oplæg fra Direktionen. Forøgelsen af driftsoverskuddet med 5,0 mio. kr. årligt, anvendes til nedbringelse af kasseforbruget fra 10 til 5 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017 i forbindelse med finansiering ny Skovbakkeskole og daginstitution. Beslutningen om, at budgetforbedringen på 5 mio. kr. anvendes til nedbringelse af kasseforbruget i 2016 og 2017 betyder, at den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at have en passende størrelse, når Skovbakkeskolen og daginstitutionen tages i drift. Totalbudget Negative tal = indtægt/overskud mio. kr. Skatteindtægter og tilskud , , , ,7 Driftsudgifter 1.255, , , ,7 Renter 2,6 3,0 2,9 2,7 I alt -25,0-26,2-11,1-0,3 Budgetforbedringspuljen (til anlæg) -15,2-15,2-15,2-15,2 Driftsoverskud -40,2-41,4-26,3-15,5 Afdrag på lån og finansforskydninger 15,1 16,4 16,9 18,3 Overskud før anlæg -25,1-25,0-9,4 2,8 Anlæg 55,4 33,0 12,4 3,1 Underskud før låneoptagelse 30,3 8,0 3,0 5,9 Låneoptagelse (skønnet) -25,3-3,0-3,0-3,0 Budgetresultat = kasseforbrug 5,0 5,0 0,0 2,9 Driftsoverskuddet falder fra 40,2 mio. kr. i 2016 til 15,5 mio. kr. i Faldet i driftsresultatet fra 2016 til 2019 skyldes især, at det statslige bloktilskud til Odder Kommune er nedsat som følge af omprioriteringsbidraget på 1%, ændret tildelingsnøgle for

4 4 det ekstraordinære statstilskud, refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, bortfald af midlertidig kompensation for tab på refusionsomlægningen, nedsat anlægsramme for kommunerne under ét og stigende udgifter til service (pulje på 5 mio. kr.) og stigende udgifter til indkomstoverførsler. I henhold til den økonomiske politik, bør Odder Kommune have et driftsoverskud på 65 mio. kr. (15 mio. til afdrag på lån og 50 mio. kr. til anlæg). På denne baggrund bør der, ud over de vedtagne budgetforbedringer på 5 mio. kr. og effektiviseringsplanen på 18 mio. kr. i perioden , gennemføres budgetforbedringer der øger driftsoverskuddet frem mod Driftsoverskuddet øges gennem en reduktion af driftsudgifterne og/eller skatteforhøjelser. Ved skatteforhøjelser skal skattestoppet tages i betragtning. Anlægsrammen i 2016 udgør 55,4 mio. kr., heraf er 52,7 mio. kr. reserveret til vedtagne/planlagte anlægsarbejder. Der er således en restanlægsramme på 2,7 mio. kr. Budgettet for 2016 udviser et kasseforbrug på 10 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med beslutningen om, at 10 mio. kr. af anlægsudgiften på 150,2 mio. kr. til Skovbakkeskolen og daginstitution, finansieres ved kasseforbrug på 5 mio. kr. årligt i 2016 og Som der fremgår af totalbudgettet, er anlægsrammen på 55,4 mio. kr. i Det skattefinansierede budget bidrager med godt 1/3 af finansieringen af anlægsrammen, de resterede 2/3 finansieres ved låneoptagelse og kasseforbrug, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Beregning af anlægsramme i 2016: Overskud på det skattefinansierede budget før anlæg... Låneoptagelse... Kasseforbrug... Anlægsramme i ,1 mio. kr. -25,3 mio. kr. -5,0 mio. kr. 55,4 mio. kr. Som følge af beslutningen om byggeri af ny Skovbakkeskole og daginstitution, og Økonomudvalgets beslutning om at gennemfører budgetforbedringer for 5 mio. kr. på driften, forudsættes et kasseforbrug på 10 mio.kr. fordelt med 5 mio. kr. i hvert af årene 2016 og Endvidere forudsættes optaget lån i 2016 for 25,3 mio. kr. hvoraf 22,3 mio. kr. vedrører bevilget låneoptagelse til Skovbakkeskolen for udgifter afholdt i Anlægsrammen (ekskl. byggemodning) udgør 55,4 mio. kr. i De vedtagne/planlagte anlægsarbejder udgør 52,7 mio. kr., der er således en restanlægsramme på 2,7 mio. kr. Anvendelse af anlægsramme Mio.kr. Skovbakkeskolen 47,3 25,0 7,6 LAR Gylling og Hundslund skoler 0,8 1,4 Funktionsudbud veje 3,1 3,1 3,1 3,1 Jernbaneoverskæring 2. rate 1,4 Handelsfagskolen igangsat ,1 0,2 0,2 Vedtagne/aftalte anlægsarbejder 52,7 29,7 10,9 3,1 Anlægsramme i budgetoplæg 55,4 33,0 12,4 3,1 Rest anlægsramme 2,7 3,3 1,5 0,0

5 5 På grund af det faldende driftsoverskud i perioden , falder anlægsrammen fra 55,4 mio. kr. i 2016 til 3,1 mio. kr. i Der er indtil videre ikke indarbejdet yderligere låneoptagelse til Skovbakkeskolen. Odder Kommune vil ansøge om yderligere låneoptagelse til Skovbakkeskolen i 2016, svar på denne ansøgning forventes givet inden budgetseminaret. Eventuelle lånedispensationer i 2016 og 2017 bør i 1. omgang anvendes til nedbringelse af det aftalte kasseforbrug på tilsammen 10 mio. kr. i 2016 og 2017, og styrkelse af kassebeholdningen. ØKONOMIAFTALENS PÅVIRKNING AF ODDER KOMMUNES ØKONOMI Ekstraordinært statstilskud på 3,5 mia. kr. I lighed med 2013, 2014 og 2015 ydes kommunerne et ekstraordinært statstilskud i I 2016 er tilskuddet forhøjet med ½ mia. kr. til 3,5 mia. kr. I 2015 blev 1 mia. kr. af tilskuddet fordelt på baggrund af kommunernes grundlæggende vilkår (et tilskud til de svagest stillede kommuner), i 2016 er dette beløb forhøjet til 2 mia. kr. De resterende 1½ mia. kr. ydes som tilskud efter befolkningstal. I 2015 blev 2 mia. kr. fordelt efter befolkningstal. Da Odder Kommune alene modtager tilskud efter befolkningstal, og dette tilskud nedsættes med ½ mia. kr. fra 2 til 1½ mia. kr., lider Odder Kommune et tab på 1,9 mio. kr. på trods af at tilskuddet samlet set er øget med ½ mia. kr. i I 2015 modtager Odder Kommune et tilskud på 7,7 mio. kr., i 2016 udgør tilskuddet 5,8 mio. kr. Ekstraordinært tilskud Hele landet i mio. kr Odder Kommunes andel i mio. kr. 11,7 11,7 7,7 5,8 Der er mellem KL og regeringen ikke aftale udbetaling af det ekstraordinære tilskud ud over I forvaltningens budgetoplæg er forudsat, at det ekstraordinære statstilskud også udbetales i perioden Ældremilliarden en del at bloktilskuddet fra 2016 Fra 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. I 2014 og 2015 er midlerne udmøntet via ansøgningspuljer, og midlerne skulle anvendes til formål der ikke indgik i kommunens budget. Regeringen og KL er enige om at omlægge tilskuddet på 1 mia. kr. årligt til bloktilskuddet fra Der skal således ikke fra 2016 udarbejdes specifikke ansøgninger til staten om brugen af puljen. Puljen er i 2014 og 2015 fordelt til kommunerne på grundlag af antallet af ældre, fra 2016 fordeles puljen via tilskuds- og udligningssystemet. Denne omlægning betyder, at Odder Kommunes andel af ældremilliarden nedsættes fra 4,3 mio. kr. i 2015 til 2,7 mio. kr. i kr.

6 6 Ældremilliarden Odder Kommunes andel i mio. kr. 4,3 4,3 2,7 Omlægningen sker for at spare kommunerne for bureaukrati og samtidig styrke kommunernes mulighed for prioritering af midlerne. På denne baggrund er Odder Kommunes andel på 2,7 mio. kr. indtil videre budgetlagt under Økonomiudvalgets puljer. Puljen kan i modsætning til tidligere anvendes på samme vilkår som øvrige blok- og udligningstilskud fra staten. Der er således ikke længere krav om, at puljen anvendes til tiltag på ældreområdet, som er ud over det budgetlagte serviceniveau. På denne baggrund kan puljen eksempelvis anvendes til finansiering af det stigende udgiftspres på især sygeplejeområdet (der henvises til Økonomioversigt nr ). Puljen foreslås prioriteret i forbindelse med budgetforhandlingerne. Omprioriteringsbidrag på 1 procent årligt I økonomiaftalen mellem KL og regeringer indgår en reduktion af kommunernes serviceudgiftsramme med 1 procent svarende til 2,4 mia. kr. i Heraf er tilbageført 1,9 mia. kr. til kommunerne til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskoler. Omprioriteringsbidrag mio. kr. Hele landet Odder Kommune 1 % af serviceudgifterne Tilbageført til kommunerne ,9 7,1 Reduktion af statslige tilskud 468-1,8 Princippet i omprioriteringsbidraget er, at Odder Kommune skal gennemføre effektiviseringer for 8,9 mio. kr. i ,1 mio. kr. af de frigjorte ressourcer prioriteres af Odder Kommune til de borgernære serviceområder. De resterende 1,8 mio. kr. (8,9 mio. kr. fratrukket 7,1 mio. kr.) omprioriteres af regeringen, som har tilkendegivet, at den vil prioritere sundhed. Indtil videre har Odder Kommunes nettotab betydet et fald i driftsoverskuddet på 1,8 mio. kr. i Byrådet skal træffe beslutning om hvorvidt der skal iværksættes en proces der skal neutralisere dette nettotab, samt frigøre yderligere 7,1 mio. kr. til prioritering af de borgernære serviceområdet i Regeringen har tilkendegivet, at omprioriteringsbidraget indføres i perioden Odder Kommune skal således gennemføre effektiviseringer for ca. 36 mio. kr. Hvor mange af disse omprioriteringsmidler der tilbageføres til kommunen vides på nuværende tidspunkt ikke. Effektiviseringer på ca. 36 mio. kr. er ud over de besparelser/effektiviseringer på 18 mio. kr., som er planlagt gennemført i perioden De samlede effektiviseringer/besparelser udgør således ca. 54 mio. kr. svarende til 6 % af serviceudgifterne.

7 7 I perioden er der forudsat en bloktilskudsreduktion på 2,4 mia. kr. årligt og en tilbageførsel til kommunerne på 1,5 mia. kr. årligt. Tilbageførslen til kommunerne på 1,5 mia. kr. er en forudsætning som ikke er aftalt mellem regeringen og KL. Anlægsrammen Regeringen og KL er enige om, at anlægsrammen for kommunerne under ét nedsættes fra 17,5 mia. kr. i 2015 til 16,6 mia. kr. i Nedsættelsen betyder, at Odder Kommunes bloktilskud reduceres med 2,5 mio. kr. Tab på refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet Odder Kommune lider et tab som følge af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Tabet udgør 10,7 mio. kr. årligt, stigende til 14,7 mio. kr. i I 2016 må kommunerne højst lide et tab svarende til 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget og 0,2 pct. i ,1 pct. af beskatningsgrundlaget udgør 3,9 mio. kr., hvorfor Odder Kommune i 2016 modtager et særtilskud på 6,6 mio. kr. Fra 2018 forventes vedtaget en reform af tilskuds- og udligningssystemet. Tab på refusionsomlægningen i kr Bortfald af refusioner Forhøjelse af bloktilskud Forhøjelse af beskæftigelsestilskud Tab på refusionsomlægningen Midlertidig kompensation / overgangsordning Tab = 0,1 % / 0,2 % af beskatningsgrundlaget

8 8 Fordeling af udgifter og indtægter i budgetoplæg 2016 Figuren nedenfor viser fordelingen af nettoudgifter på 1.326,2 mio. kr. i budgetoplæg 2016 Anlægsudgifterne på 68,7 mio. kr. består af byggemodningsudgifter på 13,3 mio. kr. og en anlægsramme på 55,4 mio. kr. hvoraf, 52,7 mio. kr. er vedtagne/planlagte anlægsprojekter. Figuren nedenfor viser fordelingen af nettoindtægterne på 1.326,2 mio. kr. i budgetoplæg Indtægterne fra salg af jord omfatter 13,3 mio. kr. til finansiering af udgifter til byggemodning på 13,3 mio. kr. Indtægter fra salg af grunde på 13,3 mio. kr. betyder, at der skal sælges mellem grunde i 2016.

9 9 Nedenstående figur viser 3 nøgletal for perioden Driftsoverskuddet. 2. Anlægsrammen. 3. Budgetoverskud (positivt tal) / budgetunderskud (negativt tal). R = regnskab, B = Budget I Odder Kommune bør: Driftsoverskuddet udgøre ca. 65 mio. kr. årligt. Anlægsrammen udgøre ca. 50 mio. kr. årligt, ekskl. byggemodning. Budgettet udviser balance eller styrkelse af kassebeholdningen. Økonomiaftalerne mellem KL og regeringen og lånepuljerne er altid étårige, hvilket giver en betydelig usikkerhed om kommunens finansieringsgrundlag i budgetoverslagsårene (2017, 2018 og 2019). Når driftsoverskuddet falder fra 40,2 mio. kr. i 2016 til 15,5 i 2019, skyldes det overvejende virkningen af omprioriteringsbidraget og bortfald af kompensation for tab på reformen på jobcenterområdet (refusionsomlægning).

10 10 DRIFTSOVERSKUD PÅ 40,2 MIO. KR. i 2016 Det er afgørende udover det lovmæssige balancekrav at der i budget 2016 og budgetoverslagsårene er overskud på den løbende drift, dvs. at indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end driftsudgifterne, som omfatter service, indkomstoverførsler og renter. Størrelsen på driftsoverskuddet er afgørende for, hvor meget en kommune har til rådighed til afdrag på lån, anlægsinvesteringer og styrkelse af likviditeten. Driftsoverskuddet, som anvendes til finansiering af afdrag på lån, finansforskydninger og anlægsinvesteringer, skal i henhold til den vedtagne økonomiske politik udgøre 65 mio. kr., idet udgifterne til afdrag på lån og finansforskydninger udgør 15,1 mio. kr. og anlægsrammen (ekskl. jordforsyning) som minimum bør udgøre 50 mio. kr. Driftsoverskud i 2016 mio. kr. Skatter ,6 Udligning og generelle tilskud -264,0 Serviceudgifter 957,0 Indkomstoverførsler og forsikrede ledige 298,0 Renter 2,6 Driftsoverskud (før anlæg, lån og finansforskydninger) -25,0 Budgetforbedringspuljen -15,2 Driftsoverskud inkl. budgetforbedringspuljen -40,2 Nedenstående graf viser driftsoverskuddet siden kommunalreformen i Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. er indregnet i driftsoverskuddet.

11 11 Odder Kommunes driftsoverskud viser et faldende niveau, hvorfor det vil være nødvendigt af have fokus på en styrkelse af driftsoverskuddet de kommende år, idet Odder Kommunes anlægsbehov er væsentlig højere end hvad driftsoverskuddet kan finansiere. HOVEDOVERSIGTEN FOR PERIODEN Nedenstående hovedoversigt indeholder regnskabsresultatet for 2014, det vedtagne budget for 2015, budgetforslag 2016 og budgetoverslagsår HOVEDOVERSIGT i mio. kr Regnskab Budget Budget forslag Bugetoverslagsår Drift: Skatter -964,3-986, , , ,6-1130,0 Generelle tilskud m.v. -275,8-258,5-264,0-246,9-221,3-202,7 Serviceudgifter 900,3 945,0 957,0 949,4 942,3 940,9 Indkomstoverførsler 258,6 268,0 298,0 303,7 307,5 309,4 Renter 3,2 4,2 2,6 3,0 2,9 2,7 PL-regulering 26,0 51,1 79,4 DRIFTSRESULTAT (- = overskud) -78,0-27,4-25,0-26,2-11,1-0,3 Budgetforbedringspuljen anvendes til anlæg -15,2-15,2-15,2-15,2-15,2 DRIFTSRESULTAT inkl. budgetforbedringspulje -78,0-42,6-40,2-41,4-26,3-15,5 Afdrag på lån og finansforskydninger: Afdrag på lån 17,4 17,2 19,4 20,9 21,4 22,0 Finansforskydninger 10,8 2,5-4,3-04,6-4,5-3,7 I alt afdrag på lån og finansforskydninger 28,2 19,7 15,0 16,4 16,9 18,3 Byggemodnings udgifter (anlæg) 8,1 7,0 13,3 7,0 9,6 7,0 Indtægter ved salg af byggegrunde -7,8-26,6-13,3-7,0-9,6-7,0 I alt jordforsyning 0,3-19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR ANLÆG -49,5-42,5-25,1-25,0-9,4 2,8 Anlægsudgifter/ramme 31,3 52,0 55,4 33,0 12,4 3,1 RESULTAT FØR LÅNEOPTAGELSE -18,2 9,5 30,3 8,0 3,0 5,9 Låneoptagelse -7,6-9,5-25,3-3,0-3,0-3,0 RESULTAT (- = styrkelse af kassebeholdning) -25,8 0,0 5,0 5,0 0,0 2,9

12 12 Budgetoplægget for 2016 (basisbudgettet) er udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger: En uændret skatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 30,32. Grundskyld af produktionsjord er fastsat ved lov og udgør 7,2 promille. Skatter og tilskud fra staten er fastlagt på grundlag af statsgaranti (der er valgt statsgaranti siden 2009). Demografisk udgiftsændring som betyder en nedsættelse af serviceudgifterne på 2,4 mio. kr. i Nedgangen i børnetallet betyder faldende udgifter til folkeskolen, dagpasningen, skolefritidsordninger og børnetandplejen på 6,5 mio. kr., medens stigningen i antallet af ældre udløser en merudgift på 4,1 mio. kr. Pris- og lønstigningen fra 2015 til 2016 udgør sammenvejet 1,72 %, svarende til 16,2 mio. kr. En lavere pris- og lønudvikling i 2015 end forudsat ved budgetlægningen for 2015 betyder, at der er modregnet 3,6 mio. kr. i budget 2015 før fremskrivningen til 2016 pris- og lønniveau. Budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr. medtages på driftsbudgettet, men forudsættes anvendt til medfinansiering af anlægsbudgettet i perioden Når budgetforbedringspuljen fortsat medtages på driftsbudgettet skyldes det, at puljen skal medvirke til, at Odder Kommune efter vedtagelsen af budget 2016 ikke overskrider den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme. De økonomiske konsekvenser af ny og/eller ændret lovgivning på kr. Nettoudgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er fastlagt på baggrund af regnskabsresultat 2014, forventningerne til forbruget i 2015, samt KL og regeringens skøn over udviklingen i udgifterne til indkomstoverførsler og udviklingen i antallet af ledige. Endvidere er indregnet virkningen af de lovændringer/reformer, som er vedtaget på området. Jordforsyningen budgetteres udgiftsneutral. Det er forudsat at byggemodningsudgifterne i 2016 udgør 13,3 mio. kr., og indtægter fra salg af grunde udgør 13,3 mio. kr. For at opnå en salgsindtægt på 13,3 mio. kr. skal der sælges mellem 20 og 24 grunde. Økonomiudvalgets beslutning om at indarbejde en budgetforbedringspulje på 5 mio. kr. i driftsbudgettet. Hertil komme den vedtagne effektiviseringsplan for 18 mio. kr. i perioden Det forudsættes, at Provstiudvalgets budget for 2016 tilpasses en uændret kirkeskat på 1 %. 85 % af skatteyderne i Odder Kommune er medlem af folkekirken. 1 % i kirkeskat udløser et provenu i 2016 på kr. Til sammenligning er skatteprovenuet i 2015 på kr. Kirkens budget og skatteprovenu skal være neutralt i forhold til Odder Kommunes øvrige budget/regnskab.

13 13 Totalbudget i kr. BF2016 BO2017 BO2018 BO2019 A Finansiering Personskatter 25,1 procent Bidrag til topskat 0,23 % Selskabsskatter Dødsboskat Grundskyld 30,32 promille Grundskyld - produktionsjord 7,2 promille Skatter i alt Bloktilskud efter indbyggertal incl. betinget tilskud Nettoudligningstilskud (udgiftsbehov og indtægtsgrundlag) Likviditetstilskud efter befolkningstal Udligning af selskabsskat mellem kommunerne Tilskud til kommuner med mindre øer (Tunø) Udligning vedr. udlændinge Særligt bloktilskud til ældreplejen (3 puljer) Tilskud til løft af kvaliteten i dagpasningen for de 0-5 årige Særtilskud til folkeskoleområdet Overgangsordning for refusionsomlægning Beskæftigelsestilskud Bidrag til regional udvikling 129 kr. pr. indbygger Tilskud og udligning i alt A i alt finansiering B Driftsudgifter Serviceudgifter Budget 2015 i 2016 pris- og lønniveau Demografisk udgiftspres Budgetaftale Folkeskolereformen (statstilskud afvendes til drift) Ramme til imødegåelse af merudgifter Budgetforbedringsramme, ØK Aftale mellem KL og regeringen (ældremilliard) Øvrige udgiftsændringer Lovændringer Serviceudgifter i alt Indkomstoverførsler B i alt driftsudgifter Renter Renter af likvide aktiver Renteindtægter af langfristede tilgodehavender Renterudgifter på langfristet gæld Renteudgifter på gæld til spildevandsselskab ( ) Renteudgifter på ældreboliglån Garatiprovision (ny fra 2015) Renter i alt Pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene DRIFTSRESULTAT Budgetforbedringspuljen (anvendes til anlæg ) DRIFTSRESULTAT inkl. budgetforbedringspuljen C Afdrag på lån og finansforskydninger Afdrag på lån Afdrag på ældreboliglån Afdrag på gæld til spildevandsselskab ( ) Afdrag på langfristede tilgodehavender (finansforskydninger) Indskud i landsbyggefonden Opsparede driftsmidler finansieres ved kasseforbrug C Afdrag på lån og finansforskydninger D Jordforsyning (anlægsudgifter og indtægter) Byggemodning Salg af grunde D Jordforsyning i alt RESULTAT FØR ANLÆG F Anlægsudgifter Anlægsudgift Skovbakkeskolen og daginstitution Anlægsudgifter øvrige vedtagne/planlagte Anlægsudgifter ledig ramme G Anlægsudgifter RESULTAT EFTER ANLÆG (underskud) Låneoptagelse, dispensationer fra ØIM i 2013 og Lånedispensation fra ØIM i Låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger Låneoptagelse "indefrosne" ejendomsskatter E Låneoptagelse i alt RESULTAT (positivt beløb = kasseforbrug) Oversigten til venstre er en specifikation til hovedoversigten og viser de enkelt udgiftstyper og indtægtstyper i perioden I 2019 er budgetteret med et kasseforbrug på 2,9 mio. kr. for at kunne finansierer vedtagne anlægsudgifter for 3,1 mio. kr. (funktionsudbud på veje i oplandet).

14 14 ØKONOMIAFTALEN MELLEM KL OG REGERINGEN KL og regeringen indgik den 3. juli 2015 en aftale om kommunernes økonomi i På serviceområdet indregnes et omprioriteringsbidrag de næste fire år ( ) på 1 procent årligt, de frigjorte midler på tilsammen 2,4 mia. kr. vil blive udmøntet hen over perioden til prioriterede indsatser, herunder bl.a. sundhed, ældre og tryghed. Til Kommunerne tilbageføres 1,9 mia. kr. i 2016 til prioriterede indsatser på de borgernærer serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskolen. Nettovirkningen for Odder Kommune er et tab på 1,8 mio.kr Servicerammen for 2016 for samtlige kommuner: Servicerammen for samtlige kommuner udgør mio. kr. i 2016 og fremkommer således (mio. kr.): Budget Pris- og lønstigninger fra 2015 til Omprioriteringsbidrag (1 procent) Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag til kommunerne Lovændringer mv. 82 I alt Der fastsættes ikke en serviceudgiftsramme for hver enkelt kommune, men KL har beregningsteknisk skønnet Odder Kommunes serviceudgiftsramme i 2016 til 891,6 mio. kr. Denne ramme er alene vejledende og anvendes i forbindelse med kommunernes bestræbelser på at overholde økonomiaftalen med regeringen. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne under ét overholder den aftalte serviceudgiftsramme for Det ekstraordinære finansieringstilskud på 3 mia. kr. forhøjes til 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende vilkår. Tilskuddet fordeles på følgende måde: 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal (Odder Kommunes andel heraf udgør 5,8 mio. kr.). 1 mia. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet. Landsgennemsnittet for det strukturelle underskud udgør kr. I Odder Kommune udgør underskuddet kr. Odder Kommune modtager ikke tilskud. 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag under kr. pr. indbygger. Odder Kommune beskatningsgrundlag pr. indbygger udgør kr. Odder Kommune modtager ikke tilskud. Ændringen i fordelingsmetoden af dette ekstraordinære finansieringstilskud fra 2015 til 2016 betyder, at Odder Kommune mister 1,9 mio. kr. i tilskud fra staten, til trods for at tilskuddet er hævet med ½ mia. kr.

15 15 Det ekstraordinære tilskud til finansiering af stigningen i antallet af flygtninge i 2015 på tilsammen 325 mio. kr. videreføres i Odder Kommunes andel udgør 1,8 mio. kr. I overensstemmelse med Økonomiaftalen er dette tilskud, og de tilsvarende udgifter indtil videre ikke indregnet i budgettet. Der er aftalt et loft over bruttoanlægsudgifterne i 2015 på 16,6 mia. kr. I forhold til 2015 er anlægsloftet nedsat med 0,9 mia. kr., hvilket betyder en nedsættelse af Odder Kommunes bloktilskud med 2,5 mio. kr. Bruttoanlægsrammen omfatter samtlige anlægsudgifter bortset fra udgifter til ældreboliger. Der er ingen sanktion ved overskridelse af anlægsrammen på 16,6 mia. kr., men det forudsættes, at kommunerne overholder/anvender den aftalte ramme. Der forestår således en større koordinationsøvelse kommunerne imellem. Der afsættes en skattepulje på 200 mio. kr., således af nogle kommuner har mulighed for at hæve skatten, forudsætningen herfor er, at andre kommuner sænker skatten tilsvarende. Økonomiudvalget vedtog den at indstille, at der ikke ansøges om skatteforhøjelse i De kommuner der nedsætter skatten modtager et midlertidigt tilskud til delvis finansiering af indtægtstabet. Hertil afsættes ligeledes en pulje på 200 mio. kr. Til skolereformen ydes et ekstraordinært tilskud på 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 og 300 mio. kr. i Odder Kommunes andel af tilskuddet i 2016 udgør 8,8 mio. kr., som er indregnet i folkeskolens driftsbudget til finansiering af merudgifter ved reformen samt kompetenceudvikling. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indeholder endvidere en række puljer: Lånepulje til styrkelse af likviditet. Der er afsat en lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i kommuner med lav likviditet. Odder kommune har ansøgt om låneoptagelse på 20 mio. kr., idet Odder Kommunes likviditet vil falde betydeligt i forbindelse med ny Skovbakkeskole og daginstitution. Lånepulje målrettet små kommuner. Der afsættes en lånepulje på 600 mio. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer, som uagtet en god likviditet, kan have særlige udfordringer med at gennemføre større anlægsarbejder, når projektet set i forhold til kommunens indbyggermæssige størrelse er af et beløbsmæssigt betydeligt omfang. Odder Kommune ansøger om størst mulig låneoptagelse til anlægsudgifter til ny Skovbakkeskole og daginstitution. I 2016 forventes afholdt 85 mio. kr. (47,3 mio. kr. i budget 2016 tillagt overførte uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015). Der er ansøgt om låneoptagelse på 50 mio. kr. Lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale. Der er ikke ansøgt om låneoptagelse fra denne pulje, idet anlægsrammen ikke indeholder anlægsarbejder med effektiviseringspotentiale.

16 16 Lånepulje på 200 mio. kr. til det ordinære anlægsområde. For anlægsarbejder der ikke er omfattet af lånepuljen til borgernære områder (veje, administration m.v.) Der er ikke ansøgt om låneoptagelse fra denne pulje, idet anlægsrammen ikke indeholder væsentlige større anlægsarbejder ud over Skovbakkeskolen. Særtilskudspulje. I 2016 er særtilskudspuljen på 300 mio. kr. Særtilskudspuljen er til kommuner i en særlig vanskelig økonomisk situation. Af puljen er 50 mio. kr. reserveret til vanskeligt stillede kommuner, hvor refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet efter overgangsordningen indebære en belastning af disse kommuners økonomiske situation. Odder Kommune har ansøgt om størst mulig særtilskud i Odder Kommune har tidligere ansøgt om tilskud fra denne pulje, men har aldrig modtaget tilskud fra puljen. Skattepulje I. Kommunerne kan indenfor en ramme på 200 mio. kr. forhøje skatten. Ansøgningsfrist 3. september 2015.

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Budgetlægning 2014 2017

Budgetlægning 2014 2017 Budgetlægning 2014 2017 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-10 Driftsoverskud i 2014... 3-4 Totalbudget 2014... 4 Totalbudget 2014-2017... 5 Hovedoversigt 2012

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 1. Indledning og sammendrag af økonomien i 2007-2010 Jammerbugt Kommunes budget for 2007 og overslagsårene 2008-10 er vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 10.

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter 2013 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. resultatet... 3 2.1 Fordeling

Læs mere