Budgetlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetlægning 2016 2019"

Transkript

1 Budgetlægning Budgetredegørelse Odder Rådhus, august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

2 2 Indledning... 3 Totalbudget Økonomiaftalens påvirkning af Odder Kommunes økonomi Driftsoverskud Hovedoversigt Budgetforudsætninger Specifikation til hovedoversigt Økonomiaftale mellem KL og regeringen Udviklingen i kassebeholdningen Serviceudgifter i budgetoplæg Forudsætninger for serviceudgifterne i Fra serviceudgiftsbudget 2015 til budget Serviceudgifterne i perioden på 18 politikområder Bevillingsoversigt (serviceudgifter opdelt pr. udvalg) Realvækst fra 2015 til Sanktionsbelagt serviceudgiftsramme Basisbudget for 2016 specifikation Bemærkninger til de enkelte budgettilretninger Puljer i budgettet Indkomstoverførsler, bevillingsoversigt Forsikrede ledige Anlægsudgifter Renter, afdrag på lån og låneoptagelse Afvikling af gæld til Odder Spildevand a/s Garantiprovision Skatteprognose og valg af budgetteringsform Skattestop Skattepuljer for nedsættelse og forhøjelse af beskatningsniveauet Skatteloft Beskatningsgrundlag Tilskud og udligning Grundskyld Selskabsskat Økonomiaftalen mellem KL og regeringen

3 3 INDLEDNING I det følgende redegøres der for de forudsætninger, som er indregnet i budgetoplægget for 2016 og budgetoverslagsårene Blandt andet er indregnet de økonomiske konsekvenser af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2016, økonomiske konsekvenser af det demografiske udgiftspres, budgetaftalen for 2015 og øvrige beslutninger, der har økonomiske konsekvenser for budget TOTALBUDGET Økonomiaftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2016, øvrige økonomiske vilkår, omlægning af statsrefusionen på kommunernes udgifter på jobcenterområdet, regeringens inddragelse af 1 % af serviceudgiftsramme til omprioritering, og øvrige forudsætninger betyder overordnet set, at driftsoverskuddet falder fra 42,6 mio. kr. i 2015 til 35,2 mio. kr. i I henhold til den vedtagne økonomiske politik, er målsætningen et driftsoverskud på 65 mio. kr. til finansiering af afdrag på lån og udgifter til anlæg. På denne baggrund vedtog Økonomiudvalget den 10. august 2015, at indarbejde en budgetforbedringsramme på 5,0 mio. kr., således at driftsoverskuddet øges med 5 mio. kr. til 40,2 mio. kr. i Budgetforbedringsrammen udmøntes senere på grundlag af oplæg fra Direktionen. Forøgelsen af driftsoverskuddet med 5,0 mio. kr. årligt, anvendes til nedbringelse af kasseforbruget fra 10 til 5 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017 i forbindelse med finansiering ny Skovbakkeskole og daginstitution. Beslutningen om, at budgetforbedringen på 5 mio. kr. anvendes til nedbringelse af kasseforbruget i 2016 og 2017 betyder, at den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at have en passende størrelse, når Skovbakkeskolen og daginstitutionen tages i drift. Totalbudget Negative tal = indtægt/overskud mio. kr. Skatteindtægter og tilskud , , , ,7 Driftsudgifter 1.255, , , ,7 Renter 2,6 3,0 2,9 2,7 I alt -25,0-26,2-11,1-0,3 Budgetforbedringspuljen (til anlæg) -15,2-15,2-15,2-15,2 Driftsoverskud -40,2-41,4-26,3-15,5 Afdrag på lån og finansforskydninger 15,1 16,4 16,9 18,3 Overskud før anlæg -25,1-25,0-9,4 2,8 Anlæg 55,4 33,0 12,4 3,1 Underskud før låneoptagelse 30,3 8,0 3,0 5,9 Låneoptagelse (skønnet) -25,3-3,0-3,0-3,0 Budgetresultat = kasseforbrug 5,0 5,0 0,0 2,9 Driftsoverskuddet falder fra 40,2 mio. kr. i 2016 til 15,5 mio. kr. i Faldet i driftsresultatet fra 2016 til 2019 skyldes især, at det statslige bloktilskud til Odder Kommune er nedsat som følge af omprioriteringsbidraget på 1%, ændret tildelingsnøgle for

4 4 det ekstraordinære statstilskud, refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, bortfald af midlertidig kompensation for tab på refusionsomlægningen, nedsat anlægsramme for kommunerne under ét og stigende udgifter til service (pulje på 5 mio. kr.) og stigende udgifter til indkomstoverførsler. I henhold til den økonomiske politik, bør Odder Kommune have et driftsoverskud på 65 mio. kr. (15 mio. til afdrag på lån og 50 mio. kr. til anlæg). På denne baggrund bør der, ud over de vedtagne budgetforbedringer på 5 mio. kr. og effektiviseringsplanen på 18 mio. kr. i perioden , gennemføres budgetforbedringer der øger driftsoverskuddet frem mod Driftsoverskuddet øges gennem en reduktion af driftsudgifterne og/eller skatteforhøjelser. Ved skatteforhøjelser skal skattestoppet tages i betragtning. Anlægsrammen i 2016 udgør 55,4 mio. kr., heraf er 52,7 mio. kr. reserveret til vedtagne/planlagte anlægsarbejder. Der er således en restanlægsramme på 2,7 mio. kr. Budgettet for 2016 udviser et kasseforbrug på 10 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med beslutningen om, at 10 mio. kr. af anlægsudgiften på 150,2 mio. kr. til Skovbakkeskolen og daginstitution, finansieres ved kasseforbrug på 5 mio. kr. årligt i 2016 og Som der fremgår af totalbudgettet, er anlægsrammen på 55,4 mio. kr. i Det skattefinansierede budget bidrager med godt 1/3 af finansieringen af anlægsrammen, de resterede 2/3 finansieres ved låneoptagelse og kasseforbrug, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Beregning af anlægsramme i 2016: Overskud på det skattefinansierede budget før anlæg... Låneoptagelse... Kasseforbrug... Anlægsramme i ,1 mio. kr. -25,3 mio. kr. -5,0 mio. kr. 55,4 mio. kr. Som følge af beslutningen om byggeri af ny Skovbakkeskole og daginstitution, og Økonomudvalgets beslutning om at gennemfører budgetforbedringer for 5 mio. kr. på driften, forudsættes et kasseforbrug på 10 mio.kr. fordelt med 5 mio. kr. i hvert af årene 2016 og Endvidere forudsættes optaget lån i 2016 for 25,3 mio. kr. hvoraf 22,3 mio. kr. vedrører bevilget låneoptagelse til Skovbakkeskolen for udgifter afholdt i Anlægsrammen (ekskl. byggemodning) udgør 55,4 mio. kr. i De vedtagne/planlagte anlægsarbejder udgør 52,7 mio. kr., der er således en restanlægsramme på 2,7 mio. kr. Anvendelse af anlægsramme Mio.kr. Skovbakkeskolen 47,3 25,0 7,6 LAR Gylling og Hundslund skoler 0,8 1,4 Funktionsudbud veje 3,1 3,1 3,1 3,1 Jernbaneoverskæring 2. rate 1,4 Handelsfagskolen igangsat ,1 0,2 0,2 Vedtagne/aftalte anlægsarbejder 52,7 29,7 10,9 3,1 Anlægsramme i budgetoplæg 55,4 33,0 12,4 3,1 Rest anlægsramme 2,7 3,3 1,5 0,0

5 5 På grund af det faldende driftsoverskud i perioden , falder anlægsrammen fra 55,4 mio. kr. i 2016 til 3,1 mio. kr. i Der er indtil videre ikke indarbejdet yderligere låneoptagelse til Skovbakkeskolen. Odder Kommune vil ansøge om yderligere låneoptagelse til Skovbakkeskolen i 2016, svar på denne ansøgning forventes givet inden budgetseminaret. Eventuelle lånedispensationer i 2016 og 2017 bør i 1. omgang anvendes til nedbringelse af det aftalte kasseforbrug på tilsammen 10 mio. kr. i 2016 og 2017, og styrkelse af kassebeholdningen. ØKONOMIAFTALENS PÅVIRKNING AF ODDER KOMMUNES ØKONOMI Ekstraordinært statstilskud på 3,5 mia. kr. I lighed med 2013, 2014 og 2015 ydes kommunerne et ekstraordinært statstilskud i I 2016 er tilskuddet forhøjet med ½ mia. kr. til 3,5 mia. kr. I 2015 blev 1 mia. kr. af tilskuddet fordelt på baggrund af kommunernes grundlæggende vilkår (et tilskud til de svagest stillede kommuner), i 2016 er dette beløb forhøjet til 2 mia. kr. De resterende 1½ mia. kr. ydes som tilskud efter befolkningstal. I 2015 blev 2 mia. kr. fordelt efter befolkningstal. Da Odder Kommune alene modtager tilskud efter befolkningstal, og dette tilskud nedsættes med ½ mia. kr. fra 2 til 1½ mia. kr., lider Odder Kommune et tab på 1,9 mio. kr. på trods af at tilskuddet samlet set er øget med ½ mia. kr. i I 2015 modtager Odder Kommune et tilskud på 7,7 mio. kr., i 2016 udgør tilskuddet 5,8 mio. kr. Ekstraordinært tilskud Hele landet i mio. kr Odder Kommunes andel i mio. kr. 11,7 11,7 7,7 5,8 Der er mellem KL og regeringen ikke aftale udbetaling af det ekstraordinære tilskud ud over I forvaltningens budgetoplæg er forudsat, at det ekstraordinære statstilskud også udbetales i perioden Ældremilliarden en del at bloktilskuddet fra 2016 Fra 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. I 2014 og 2015 er midlerne udmøntet via ansøgningspuljer, og midlerne skulle anvendes til formål der ikke indgik i kommunens budget. Regeringen og KL er enige om at omlægge tilskuddet på 1 mia. kr. årligt til bloktilskuddet fra Der skal således ikke fra 2016 udarbejdes specifikke ansøgninger til staten om brugen af puljen. Puljen er i 2014 og 2015 fordelt til kommunerne på grundlag af antallet af ældre, fra 2016 fordeles puljen via tilskuds- og udligningssystemet. Denne omlægning betyder, at Odder Kommunes andel af ældremilliarden nedsættes fra 4,3 mio. kr. i 2015 til 2,7 mio. kr. i kr.

6 6 Ældremilliarden Odder Kommunes andel i mio. kr. 4,3 4,3 2,7 Omlægningen sker for at spare kommunerne for bureaukrati og samtidig styrke kommunernes mulighed for prioritering af midlerne. På denne baggrund er Odder Kommunes andel på 2,7 mio. kr. indtil videre budgetlagt under Økonomiudvalgets puljer. Puljen kan i modsætning til tidligere anvendes på samme vilkår som øvrige blok- og udligningstilskud fra staten. Der er således ikke længere krav om, at puljen anvendes til tiltag på ældreområdet, som er ud over det budgetlagte serviceniveau. På denne baggrund kan puljen eksempelvis anvendes til finansiering af det stigende udgiftspres på især sygeplejeområdet (der henvises til Økonomioversigt nr ). Puljen foreslås prioriteret i forbindelse med budgetforhandlingerne. Omprioriteringsbidrag på 1 procent årligt I økonomiaftalen mellem KL og regeringer indgår en reduktion af kommunernes serviceudgiftsramme med 1 procent svarende til 2,4 mia. kr. i Heraf er tilbageført 1,9 mia. kr. til kommunerne til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskoler. Omprioriteringsbidrag mio. kr. Hele landet Odder Kommune 1 % af serviceudgifterne Tilbageført til kommunerne ,9 7,1 Reduktion af statslige tilskud 468-1,8 Princippet i omprioriteringsbidraget er, at Odder Kommune skal gennemføre effektiviseringer for 8,9 mio. kr. i ,1 mio. kr. af de frigjorte ressourcer prioriteres af Odder Kommune til de borgernære serviceområder. De resterende 1,8 mio. kr. (8,9 mio. kr. fratrukket 7,1 mio. kr.) omprioriteres af regeringen, som har tilkendegivet, at den vil prioritere sundhed. Indtil videre har Odder Kommunes nettotab betydet et fald i driftsoverskuddet på 1,8 mio. kr. i Byrådet skal træffe beslutning om hvorvidt der skal iværksættes en proces der skal neutralisere dette nettotab, samt frigøre yderligere 7,1 mio. kr. til prioritering af de borgernære serviceområdet i Regeringen har tilkendegivet, at omprioriteringsbidraget indføres i perioden Odder Kommune skal således gennemføre effektiviseringer for ca. 36 mio. kr. Hvor mange af disse omprioriteringsmidler der tilbageføres til kommunen vides på nuværende tidspunkt ikke. Effektiviseringer på ca. 36 mio. kr. er ud over de besparelser/effektiviseringer på 18 mio. kr., som er planlagt gennemført i perioden De samlede effektiviseringer/besparelser udgør således ca. 54 mio. kr. svarende til 6 % af serviceudgifterne.

7 7 I perioden er der forudsat en bloktilskudsreduktion på 2,4 mia. kr. årligt og en tilbageførsel til kommunerne på 1,5 mia. kr. årligt. Tilbageførslen til kommunerne på 1,5 mia. kr. er en forudsætning som ikke er aftalt mellem regeringen og KL. Anlægsrammen Regeringen og KL er enige om, at anlægsrammen for kommunerne under ét nedsættes fra 17,5 mia. kr. i 2015 til 16,6 mia. kr. i Nedsættelsen betyder, at Odder Kommunes bloktilskud reduceres med 2,5 mio. kr. Tab på refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet Odder Kommune lider et tab som følge af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Tabet udgør 10,7 mio. kr. årligt, stigende til 14,7 mio. kr. i I 2016 må kommunerne højst lide et tab svarende til 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget og 0,2 pct. i ,1 pct. af beskatningsgrundlaget udgør 3,9 mio. kr., hvorfor Odder Kommune i 2016 modtager et særtilskud på 6,6 mio. kr. Fra 2018 forventes vedtaget en reform af tilskuds- og udligningssystemet. Tab på refusionsomlægningen i kr Bortfald af refusioner Forhøjelse af bloktilskud Forhøjelse af beskæftigelsestilskud Tab på refusionsomlægningen Midlertidig kompensation / overgangsordning Tab = 0,1 % / 0,2 % af beskatningsgrundlaget

8 8 Fordeling af udgifter og indtægter i budgetoplæg 2016 Figuren nedenfor viser fordelingen af nettoudgifter på 1.326,2 mio. kr. i budgetoplæg 2016 Anlægsudgifterne på 68,7 mio. kr. består af byggemodningsudgifter på 13,3 mio. kr. og en anlægsramme på 55,4 mio. kr. hvoraf, 52,7 mio. kr. er vedtagne/planlagte anlægsprojekter. Figuren nedenfor viser fordelingen af nettoindtægterne på 1.326,2 mio. kr. i budgetoplæg Indtægterne fra salg af jord omfatter 13,3 mio. kr. til finansiering af udgifter til byggemodning på 13,3 mio. kr. Indtægter fra salg af grunde på 13,3 mio. kr. betyder, at der skal sælges mellem grunde i 2016.

9 9 Nedenstående figur viser 3 nøgletal for perioden Driftsoverskuddet. 2. Anlægsrammen. 3. Budgetoverskud (positivt tal) / budgetunderskud (negativt tal). R = regnskab, B = Budget I Odder Kommune bør: Driftsoverskuddet udgøre ca. 65 mio. kr. årligt. Anlægsrammen udgøre ca. 50 mio. kr. årligt, ekskl. byggemodning. Budgettet udviser balance eller styrkelse af kassebeholdningen. Økonomiaftalerne mellem KL og regeringen og lånepuljerne er altid étårige, hvilket giver en betydelig usikkerhed om kommunens finansieringsgrundlag i budgetoverslagsårene (2017, 2018 og 2019). Når driftsoverskuddet falder fra 40,2 mio. kr. i 2016 til 15,5 i 2019, skyldes det overvejende virkningen af omprioriteringsbidraget og bortfald af kompensation for tab på reformen på jobcenterområdet (refusionsomlægning).

10 10 DRIFTSOVERSKUD PÅ 40,2 MIO. KR. i 2016 Det er afgørende udover det lovmæssige balancekrav at der i budget 2016 og budgetoverslagsårene er overskud på den løbende drift, dvs. at indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end driftsudgifterne, som omfatter service, indkomstoverførsler og renter. Størrelsen på driftsoverskuddet er afgørende for, hvor meget en kommune har til rådighed til afdrag på lån, anlægsinvesteringer og styrkelse af likviditeten. Driftsoverskuddet, som anvendes til finansiering af afdrag på lån, finansforskydninger og anlægsinvesteringer, skal i henhold til den vedtagne økonomiske politik udgøre 65 mio. kr., idet udgifterne til afdrag på lån og finansforskydninger udgør 15,1 mio. kr. og anlægsrammen (ekskl. jordforsyning) som minimum bør udgøre 50 mio. kr. Driftsoverskud i 2016 mio. kr. Skatter ,6 Udligning og generelle tilskud -264,0 Serviceudgifter 957,0 Indkomstoverførsler og forsikrede ledige 298,0 Renter 2,6 Driftsoverskud (før anlæg, lån og finansforskydninger) -25,0 Budgetforbedringspuljen -15,2 Driftsoverskud inkl. budgetforbedringspuljen -40,2 Nedenstående graf viser driftsoverskuddet siden kommunalreformen i Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. er indregnet i driftsoverskuddet.

11 11 Odder Kommunes driftsoverskud viser et faldende niveau, hvorfor det vil være nødvendigt af have fokus på en styrkelse af driftsoverskuddet de kommende år, idet Odder Kommunes anlægsbehov er væsentlig højere end hvad driftsoverskuddet kan finansiere. HOVEDOVERSIGTEN FOR PERIODEN Nedenstående hovedoversigt indeholder regnskabsresultatet for 2014, det vedtagne budget for 2015, budgetforslag 2016 og budgetoverslagsår HOVEDOVERSIGT i mio. kr Regnskab Budget Budget forslag Bugetoverslagsår Drift: Skatter -964,3-986, , , ,6-1130,0 Generelle tilskud m.v. -275,8-258,5-264,0-246,9-221,3-202,7 Serviceudgifter 900,3 945,0 957,0 949,4 942,3 940,9 Indkomstoverførsler 258,6 268,0 298,0 303,7 307,5 309,4 Renter 3,2 4,2 2,6 3,0 2,9 2,7 PL-regulering 26,0 51,1 79,4 DRIFTSRESULTAT (- = overskud) -78,0-27,4-25,0-26,2-11,1-0,3 Budgetforbedringspuljen anvendes til anlæg -15,2-15,2-15,2-15,2-15,2 DRIFTSRESULTAT inkl. budgetforbedringspulje -78,0-42,6-40,2-41,4-26,3-15,5 Afdrag på lån og finansforskydninger: Afdrag på lån 17,4 17,2 19,4 20,9 21,4 22,0 Finansforskydninger 10,8 2,5-4,3-04,6-4,5-3,7 I alt afdrag på lån og finansforskydninger 28,2 19,7 15,0 16,4 16,9 18,3 Byggemodnings udgifter (anlæg) 8,1 7,0 13,3 7,0 9,6 7,0 Indtægter ved salg af byggegrunde -7,8-26,6-13,3-7,0-9,6-7,0 I alt jordforsyning 0,3-19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR ANLÆG -49,5-42,5-25,1-25,0-9,4 2,8 Anlægsudgifter/ramme 31,3 52,0 55,4 33,0 12,4 3,1 RESULTAT FØR LÅNEOPTAGELSE -18,2 9,5 30,3 8,0 3,0 5,9 Låneoptagelse -7,6-9,5-25,3-3,0-3,0-3,0 RESULTAT (- = styrkelse af kassebeholdning) -25,8 0,0 5,0 5,0 0,0 2,9

12 12 Budgetoplægget for 2016 (basisbudgettet) er udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger: En uændret skatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 30,32. Grundskyld af produktionsjord er fastsat ved lov og udgør 7,2 promille. Skatter og tilskud fra staten er fastlagt på grundlag af statsgaranti (der er valgt statsgaranti siden 2009). Demografisk udgiftsændring som betyder en nedsættelse af serviceudgifterne på 2,4 mio. kr. i Nedgangen i børnetallet betyder faldende udgifter til folkeskolen, dagpasningen, skolefritidsordninger og børnetandplejen på 6,5 mio. kr., medens stigningen i antallet af ældre udløser en merudgift på 4,1 mio. kr. Pris- og lønstigningen fra 2015 til 2016 udgør sammenvejet 1,72 %, svarende til 16,2 mio. kr. En lavere pris- og lønudvikling i 2015 end forudsat ved budgetlægningen for 2015 betyder, at der er modregnet 3,6 mio. kr. i budget 2015 før fremskrivningen til 2016 pris- og lønniveau. Budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr. medtages på driftsbudgettet, men forudsættes anvendt til medfinansiering af anlægsbudgettet i perioden Når budgetforbedringspuljen fortsat medtages på driftsbudgettet skyldes det, at puljen skal medvirke til, at Odder Kommune efter vedtagelsen af budget 2016 ikke overskrider den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme. De økonomiske konsekvenser af ny og/eller ændret lovgivning på kr. Nettoudgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er fastlagt på baggrund af regnskabsresultat 2014, forventningerne til forbruget i 2015, samt KL og regeringens skøn over udviklingen i udgifterne til indkomstoverførsler og udviklingen i antallet af ledige. Endvidere er indregnet virkningen af de lovændringer/reformer, som er vedtaget på området. Jordforsyningen budgetteres udgiftsneutral. Det er forudsat at byggemodningsudgifterne i 2016 udgør 13,3 mio. kr., og indtægter fra salg af grunde udgør 13,3 mio. kr. For at opnå en salgsindtægt på 13,3 mio. kr. skal der sælges mellem 20 og 24 grunde. Økonomiudvalgets beslutning om at indarbejde en budgetforbedringspulje på 5 mio. kr. i driftsbudgettet. Hertil komme den vedtagne effektiviseringsplan for 18 mio. kr. i perioden Det forudsættes, at Provstiudvalgets budget for 2016 tilpasses en uændret kirkeskat på 1 %. 85 % af skatteyderne i Odder Kommune er medlem af folkekirken. 1 % i kirkeskat udløser et provenu i 2016 på kr. Til sammenligning er skatteprovenuet i 2015 på kr. Kirkens budget og skatteprovenu skal være neutralt i forhold til Odder Kommunes øvrige budget/regnskab.

13 13 Totalbudget i kr. BF2016 BO2017 BO2018 BO2019 A Finansiering Personskatter 25,1 procent Bidrag til topskat 0,23 % Selskabsskatter Dødsboskat Grundskyld 30,32 promille Grundskyld - produktionsjord 7,2 promille Skatter i alt Bloktilskud efter indbyggertal incl. betinget tilskud Nettoudligningstilskud (udgiftsbehov og indtægtsgrundlag) Likviditetstilskud efter befolkningstal Udligning af selskabsskat mellem kommunerne Tilskud til kommuner med mindre øer (Tunø) Udligning vedr. udlændinge Særligt bloktilskud til ældreplejen (3 puljer) Tilskud til løft af kvaliteten i dagpasningen for de 0-5 årige Særtilskud til folkeskoleområdet Overgangsordning for refusionsomlægning Beskæftigelsestilskud Bidrag til regional udvikling 129 kr. pr. indbygger Tilskud og udligning i alt A i alt finansiering B Driftsudgifter Serviceudgifter Budget 2015 i 2016 pris- og lønniveau Demografisk udgiftspres Budgetaftale Folkeskolereformen (statstilskud afvendes til drift) Ramme til imødegåelse af merudgifter Budgetforbedringsramme, ØK Aftale mellem KL og regeringen (ældremilliard) Øvrige udgiftsændringer Lovændringer Serviceudgifter i alt Indkomstoverførsler B i alt driftsudgifter Renter Renter af likvide aktiver Renteindtægter af langfristede tilgodehavender Renterudgifter på langfristet gæld Renteudgifter på gæld til spildevandsselskab ( ) Renteudgifter på ældreboliglån Garatiprovision (ny fra 2015) Renter i alt Pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene DRIFTSRESULTAT Budgetforbedringspuljen (anvendes til anlæg ) DRIFTSRESULTAT inkl. budgetforbedringspuljen C Afdrag på lån og finansforskydninger Afdrag på lån Afdrag på ældreboliglån Afdrag på gæld til spildevandsselskab ( ) Afdrag på langfristede tilgodehavender (finansforskydninger) Indskud i landsbyggefonden Opsparede driftsmidler finansieres ved kasseforbrug C Afdrag på lån og finansforskydninger D Jordforsyning (anlægsudgifter og indtægter) Byggemodning Salg af grunde D Jordforsyning i alt RESULTAT FØR ANLÆG F Anlægsudgifter Anlægsudgift Skovbakkeskolen og daginstitution Anlægsudgifter øvrige vedtagne/planlagte Anlægsudgifter ledig ramme G Anlægsudgifter RESULTAT EFTER ANLÆG (underskud) Låneoptagelse, dispensationer fra ØIM i 2013 og Lånedispensation fra ØIM i Låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger Låneoptagelse "indefrosne" ejendomsskatter E Låneoptagelse i alt RESULTAT (positivt beløb = kasseforbrug) Oversigten til venstre er en specifikation til hovedoversigten og viser de enkelt udgiftstyper og indtægtstyper i perioden I 2019 er budgetteret med et kasseforbrug på 2,9 mio. kr. for at kunne finansierer vedtagne anlægsudgifter for 3,1 mio. kr. (funktionsudbud på veje i oplandet).

14 14 ØKONOMIAFTALEN MELLEM KL OG REGERINGEN KL og regeringen indgik den 3. juli 2015 en aftale om kommunernes økonomi i På serviceområdet indregnes et omprioriteringsbidrag de næste fire år ( ) på 1 procent årligt, de frigjorte midler på tilsammen 2,4 mia. kr. vil blive udmøntet hen over perioden til prioriterede indsatser, herunder bl.a. sundhed, ældre og tryghed. Til Kommunerne tilbageføres 1,9 mia. kr. i 2016 til prioriterede indsatser på de borgernærer serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskolen. Nettovirkningen for Odder Kommune er et tab på 1,8 mio.kr Servicerammen for 2016 for samtlige kommuner: Servicerammen for samtlige kommuner udgør mio. kr. i 2016 og fremkommer således (mio. kr.): Budget Pris- og lønstigninger fra 2015 til Omprioriteringsbidrag (1 procent) Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag til kommunerne Lovændringer mv. 82 I alt Der fastsættes ikke en serviceudgiftsramme for hver enkelt kommune, men KL har beregningsteknisk skønnet Odder Kommunes serviceudgiftsramme i 2016 til 891,6 mio. kr. Denne ramme er alene vejledende og anvendes i forbindelse med kommunernes bestræbelser på at overholde økonomiaftalen med regeringen. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne under ét overholder den aftalte serviceudgiftsramme for Det ekstraordinære finansieringstilskud på 3 mia. kr. forhøjes til 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende vilkår. Tilskuddet fordeles på følgende måde: 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal (Odder Kommunes andel heraf udgør 5,8 mio. kr.). 1 mia. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet. Landsgennemsnittet for det strukturelle underskud udgør kr. I Odder Kommune udgør underskuddet kr. Odder Kommune modtager ikke tilskud. 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag under kr. pr. indbygger. Odder Kommune beskatningsgrundlag pr. indbygger udgør kr. Odder Kommune modtager ikke tilskud. Ændringen i fordelingsmetoden af dette ekstraordinære finansieringstilskud fra 2015 til 2016 betyder, at Odder Kommune mister 1,9 mio. kr. i tilskud fra staten, til trods for at tilskuddet er hævet med ½ mia. kr.

15 15 Det ekstraordinære tilskud til finansiering af stigningen i antallet af flygtninge i 2015 på tilsammen 325 mio. kr. videreføres i Odder Kommunes andel udgør 1,8 mio. kr. I overensstemmelse med Økonomiaftalen er dette tilskud, og de tilsvarende udgifter indtil videre ikke indregnet i budgettet. Der er aftalt et loft over bruttoanlægsudgifterne i 2015 på 16,6 mia. kr. I forhold til 2015 er anlægsloftet nedsat med 0,9 mia. kr., hvilket betyder en nedsættelse af Odder Kommunes bloktilskud med 2,5 mio. kr. Bruttoanlægsrammen omfatter samtlige anlægsudgifter bortset fra udgifter til ældreboliger. Der er ingen sanktion ved overskridelse af anlægsrammen på 16,6 mia. kr., men det forudsættes, at kommunerne overholder/anvender den aftalte ramme. Der forestår således en større koordinationsøvelse kommunerne imellem. Der afsættes en skattepulje på 200 mio. kr., således af nogle kommuner har mulighed for at hæve skatten, forudsætningen herfor er, at andre kommuner sænker skatten tilsvarende. Økonomiudvalget vedtog den at indstille, at der ikke ansøges om skatteforhøjelse i De kommuner der nedsætter skatten modtager et midlertidigt tilskud til delvis finansiering af indtægtstabet. Hertil afsættes ligeledes en pulje på 200 mio. kr. Til skolereformen ydes et ekstraordinært tilskud på 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 og 300 mio. kr. i Odder Kommunes andel af tilskuddet i 2016 udgør 8,8 mio. kr., som er indregnet i folkeskolens driftsbudget til finansiering af merudgifter ved reformen samt kompetenceudvikling. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indeholder endvidere en række puljer: Lånepulje til styrkelse af likviditet. Der er afsat en lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i kommuner med lav likviditet. Odder kommune har ansøgt om låneoptagelse på 20 mio. kr., idet Odder Kommunes likviditet vil falde betydeligt i forbindelse med ny Skovbakkeskole og daginstitution. Lånepulje målrettet små kommuner. Der afsættes en lånepulje på 600 mio. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer, som uagtet en god likviditet, kan have særlige udfordringer med at gennemføre større anlægsarbejder, når projektet set i forhold til kommunens indbyggermæssige størrelse er af et beløbsmæssigt betydeligt omfang. Odder Kommune ansøger om størst mulig låneoptagelse til anlægsudgifter til ny Skovbakkeskole og daginstitution. I 2016 forventes afholdt 85 mio. kr. (47,3 mio. kr. i budget 2016 tillagt overførte uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015). Der er ansøgt om låneoptagelse på 50 mio. kr. Lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale. Der er ikke ansøgt om låneoptagelse fra denne pulje, idet anlægsrammen ikke indeholder anlægsarbejder med effektiviseringspotentiale.

16 16 Lånepulje på 200 mio. kr. til det ordinære anlægsområde. For anlægsarbejder der ikke er omfattet af lånepuljen til borgernære områder (veje, administration m.v.) Der er ikke ansøgt om låneoptagelse fra denne pulje, idet anlægsrammen ikke indeholder væsentlige større anlægsarbejder ud over Skovbakkeskolen. Særtilskudspulje. I 2016 er særtilskudspuljen på 300 mio. kr. Særtilskudspuljen er til kommuner i en særlig vanskelig økonomisk situation. Af puljen er 50 mio. kr. reserveret til vanskeligt stillede kommuner, hvor refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet efter overgangsordningen indebære en belastning af disse kommuners økonomiske situation. Odder Kommune har ansøgt om størst mulig særtilskud i Odder Kommune har tidligere ansøgt om tilskud fra denne pulje, men har aldrig modtaget tilskud fra puljen. Skattepulje I. Kommunerne kan indenfor en ramme på 200 mio. kr. forhøje skatten. Ansøgningsfrist 3. september 2015.

17 17 UDVIKLINGEN I KASSEBEHOLDNINGEN Regnskabsresultatet for 2014 udviste en styrkelse af kassebeholdningen på 25,8 mio. kr. Kassebeholdningen var ved udgangen af 2014 på 89,2 mio. kr. (ultimo kassebeholdning) Den gennemsnitlige kassebeholdning var i 2014 på 140,5 mio. kr. I 2015 forventes ultimo kassebeholdningen af falde med 57,5 mio. kr. som følge af merforbrug til indkomstoverførsler og forbrug af opsparede drifts- og anlægsmidler. Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at udgøre 149,7 mio. kr. i Odder Kommunes kassebeholdning bør i gennemsnit udgøre 3,0 % af de samlede bruttodrifts- og anlægsudgifter, svarende til ca. 45 mio. kr. eller ca kr. pr. indbygger. En gennemsnitlig kassebeholdning på under kr. pr. indbygger betragtes som en kritisk lav kassebeholdning. Der er i serviceudgiftsbudgettet indarbejdet en budgetforbedringspulje, som i perioden har bidraget til styrkelse af kassebeholdningen. I perioden anvendes budgetforbedringspuljen til finansiering af anlægsinvesteringer. Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning Mio. kr. Kroner pr. indbygger , kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr skønnet 149, kr skønnet 68, kr skønnet 58, kr skønnet 55, kr skønnet 54, kr. Udviklingen i kassebeholdningen er i høj grad præget af hvorledes udgifterne til anlæg afholdes hen over regnskabsåret, ligeledes påvirkes kassebeholdningen af institutionernes træk på opsparede midler. Der er fra 2014 til 2015 overført 14,2 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler og 77,4 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler. Når kassebeholdningen falder fra 149,7 mio. kr. i 2015 til 54,3 mio. kr. i 2019 skyldes det overvejende byggeri af ny Skovbakkeskole og daginstitution, forbrug af opsparede drifts- og anlægsmidler, stigende udgifter til indkomstoverførsler, merudgifter til anlæg og kasseforbrug i 2016 og 2017 Eventuelt tilsagn om yderligere låneoptagelse til Skovbakkeskolen, bør af hensyn til opretholdelse af en tilpas kassebeholdning, anvendes til nedbringelse af kasseforbruget i 2016 og 2017.

18 18 Nedenstående graf viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning siden kommunalreformen i Perioden 2007 juni 2015 er regnskabstal, medens perioden juli er budgettal. I henhold til den vedtagne økonomiske politik bør Odder Kommunes driftsoverskud udgør 65 mio. kr. Driftsoverskuddet i budget 2016 udgør 40,2 mio. kr. På denne baggrund bør Odder Kommunes kassebeholdning være højere end den for Odder Kommune nødvendige kassebeholdning på 45 mio. kr.

19 19 SERVICEUDGIFTERNE I 2016 Økonomiudvalget fastsatte den 11. maj 2015 basisbudgetrammen for serviceudgifterne i Efterfølgende er yderligere indarbejdet de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og øvrige vedtagne ændringer efter Basisbudgetrammen for serviceudgifterne i 2016 fastlægges på grundlag af: 1. Fremskrivning af budget 2015 til 2016 pris- og lønniveau. Prisstigningen udgør 1,7 % og lønstigningen 1,8 %, svarende til 16,2 mio. kr. Forinden fremskrivning af lønninger, fratrækkes den lavere lønstigning i 2015 på 0,62 % som følge af overenskomstresultatet. 2. Demografisk udgiftsændring på grundlag af det aktuelle befolkningstal og befolkningsprognosen fra foråret Økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for Byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2015, som påvirker de fremtidige serviceudgifter. 5. Lovændringer som påvirker udgiftsniveauet. 6. Odder Kommunes andel af ældremilliarden der udgør 2,7 mio. kr. 7. Varige økonomiske afvigelser beskrevet i økonomioversigt nr , samt korrektioner på grundlag af regnskab Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. forudsættes anvendt til medfinansiering af anlægsarbejder især ny Skovbakkeskole og daginstitution. Budgetforbedringspuljen indgår fortsat i serviceudgiftsbudgettet uanset den anvendes til finansiering af anlægsprojekter. Når budgetforbedringspuljen fortsat optages på driftsbudgettet, sker det for at imødegå statslige sanktioner ved eventuelle budgetoverskridelser. 9. Effektiviseringer/besparelser på 18 mio. kr. skal gennemføres i perioden ud fra følgende model: 3 mio. kr. i 2015 (er gennemført ved brug af indkøbsaftaler) 4 mio. kr. i 2016 (2,5 mio.kr. gennemført ved brug af indkøbsaftaler) 5 mio. kr. i mio. kr. i Effektiviseringer/besparelser i 2016 på 4 mio. kr. gennemføres efter følgende model: 1. Der foretages ikke prisfremskrivning på en række udgifter som er omfattet af eller bliver omfattet af indkøbsaftaler. Effektiviseringerne udgør herved 2,5 mio.kr. fra Der er herefter indregnet 5,5 mio. kr. i effektiviseringsgevinster i budget 2016 (3 mio. kr. fra 2015 og yderligere 2,5 mio. kr. fra 2016). Der henvises til notat om indkøbsaftaler. 2. På baggrund af oplæg fra direktionen, vedtog Økonomiudvalget den , at de resterende 1,5 mio. kr. gennemføres ved budgetreduktioner i henhold til nedenstående tabel. Områder Budget Reduktion Nyt budget 1 Arbejdsskade Kompetenceudvikling Landdistriktspulje Markedsføringspuljen Udviklingspuljen Digitaliseringspulje Pulje på ældreområdet Transport syge elever - budgetoverskud I alt

20 20 BASISBUDGETTET FOR SERVICEUDGIFTER I 2016 Basisbudgettet for serviceudgifterne udgør 957 mio. kr. i De sanktionsbelagte serviceudgifter udgør 895,9 mio. kr. (957 mio. kr. fratrukket udgifter til sygehuse, ældreboliger mm) Serviceudgiftsbudget i kr. Budget Pris- og lønstigninger 2015 til Budget 2015 i 2016 pris- og lønniveau Forhøjelse af ramme til bygningsvedligeholdelse Effektiviserings- og besparelsesplan (andel af 18 mio. kr.) Ramme til imødegåelse af merudgifter Demografisk udgiftsændring Ældremilliarden Odder Kommunes andel Budgetaftalen Folkeskolereformen Øvrige ændringer Lovændringer +684 Budgetforbedringsramme vedtaget af ØK Serviceudgifter i budgetoplæg Nedenstående tabel viser udviklingen i serviceudgifterne i Odder Kommune i perioden opdelt på 15 serviceområder i perioden Fra 2015 er der fastlagt 18 politikområder. Politikområder R2010 R2011 R2012 R2013 R2014 B2015 B kr. løbende priser Folkeskoler Ældreområdet Administration Sundhed Voksne handicappede Børnepasning Børne- og Familiecenter Veje og grønne områder Fritid, bibliotek og kultur Økonomi og konsolidering del af Administration Kollektiv trafik og havne Byråd del af Administration Udlejning og bygningsvedligehold Redningsberedskab Arbejdsmarked Vækst og udvikling del af Administration Miljø Erhversvfremme og turisme I alt regnskab Budget opringeligt Afvigelse regnskab/budget Afvigelse i procent 1,1% -3,6% -3,3% -2,6% -2,7% R = regnskab, B = budget

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Budgetlægning Budgetredegørelse

Budgetlægning Budgetredegørelse Budgetlægning 2018 2021 Budgetredegørelse Odder Rådhus, august 2017 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Økonomiske mål i budgetaftalen for 2017 og den økonomiske politik... 3 Totalbudget 2018... 3-5

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE ODDER RÅDHUS, JULI 2009

BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE   ODDER RÅDHUS, JULI 2009 BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE ODDER RÅDHUS, JULI 2009 727-2009-841718 / JB Indholdsfortegnelse Strukturel balance 2008-2013... 1 Indledning.... 3 1. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen...

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetlægning 2014 2017

Budgetlægning 2014 2017 Budgetlægning 2014 2017 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-10 Driftsoverskud i 2014... 3-4 Totalbudget 2014... 4 Totalbudget 2014-2017... 5 Hovedoversigt 2012

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgetlægning Fastlæggelse af basisbudgetramme for serviceudgifterne i 2018

Budgetlægning Fastlæggelse af basisbudgetramme for serviceudgifterne i 2018 Budgetlægning 2018 2021 Fastlæggelse af basisbudgetramme for serviceudgifterne i 2018 Odder Rådhus, maj 2017 1 Dette notat beskriver, hvorledes basisbudgetrammen for serviceudgifterne i 2018 foreslås fastlagt.

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

1 Budgetredegørelse 2011

1 Budgetredegørelse 2011 1 Budgetredegørelse 2011 1 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt regnskab 2009 budget 2014... 2 Indledning, fra 1. økonomiskøn i marts til budgetoplæg 2011... 3-4 Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen...

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Budgetforslag 2008 2011

Budgetforslag 2008 2011 BUDGETLÆGNING 2008-2011 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2007 Dok.nr.:934944 Indholdsfortegnelse Budgetforslag 2008 2011... 1 Budgetforudsætninger, økonomisk politik og økonomiaftalen... 2 Underskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015.

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Notat Tekniske ændringer til Budgetforslag 2016-19 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Nedenstående

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Aftale mellem. Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om:

Aftale mellem. Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om: 25 Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om: Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 26 INDLEDNING

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2014-17 TAL OG GRAFIK 1.1. BUDGETOVERSIGT 2014-2017 Det godkendte flerårsbudget for 2014-2017 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: BUDGETOVERSIGT

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere