SparLån Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår Det tekniske område Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT"

Transkript

1 Driftsudgifter Det tekniske område Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg. Halvdelen af midlerne foreslås overført til anlægspulje til nye tilskudssager. Derudover overføres der midler til kollegiers driftssikring. Halvdelen af midlerne som er indgået til indfirelse af diverse lån skal tilbagebetales til Staten, medens den anden halvdel kan udbetales som nye tilskud til bevaringsværdige boliger Vejvæsen, Park m.v. Vintertjenesten 2010/11 - Udmelding til spar-/lån Der blev i forbindelse med sparerunden tilført 4,5 mio. kr.af det samlede forventede merforbrug på vintertjenesten på i alt 9,0 mio. kr. i 2010, den resterende del skulle klares indenfor budgetrammen over tid. Der blev i september måned udmeldt et forventet merforbrug i størrelsesordenen 5,0 mio. kr. - men aktivitetsniveauet i primært december måned har betydet et samlet underskud på 8,1 mio. kr Den samlede omkostning til vintertjenesten i 2010 har været 16,7 mio. kr.. Vejvæsen, park m.v. og kollektiv trafik - drift - Udmelding til spar-/lån På vejområdet lånes af budgettet for 2011 i alt 13,1 mio. kr., som primært kan henføres til projketet vedr. optimering af gadebelysning i.h.t. projekt, manglende provenu for betalt parkering samt opkrævning af affræsningsarbejder (opkræves i 2011). Behovet kan henføres til følgende forhold: Gadebelysningsprojekt 9,143 mio. kr. - Provenue ved betalt parkering 2,600 mio. kr. - Vejtræer og hegen, øget aktivitet 0,823 mio. kr. - Broer og tunneller -0,606 mio. kr. - Vejafvandingsbidrag -0,170 mio. kr. - Affræsningsarbejder 1,447 mio. kr. - Kollektiv trafik -0,144 mio. kr. Affræsningsarbejder opkræves hos ledningsejere i tal i kroner. "+" = merudgift/mindreindtægt, "-" = mindreudgift/merindtægt Side 1 af 7

2 Driftsudgifter Det tekniske område Entreprenørgården Entreprenørgården drift - Udmelding til spar-/lån Anskaffelse af PDA - til Entreprenørgårdens personale er udskudt til der er afsat ca kr. hertil Det resterende driftsresultat indgår i timeprisberegningen for Kollektiv trafik Vejvæsen, park m.v. og kollektiv trafik - drift - Udmelding til spar-/lån På vejområdet lånes af budgettet for 2011 i alt 13,1 mio. kr., som primært kan henføres til projketet vedr. optimering af gadebelysning i.h.t. projekt, manglende provenu for betalt parkering samt opkrævning af affræsningsarbejder (opkræves i 2011). Behovet kan henføres til følgende forhold: Gadebelysningsprojekt 9,143 mio. kr. - Provenue ved betalt parkering 2,600 mio. kr. - Vejtræer og hegen, øget aktivitet 0,823 mio. kr. - Broer og tunneller -0,606 mio. kr. - Vejafvandingsbidrag -0,170 mio. kr. - Affræsningsarbejder 1,447 mio. kr. - Kollektiv trafik -0,144 mio. kr. Affræsningsarbejder opkræves hos ledningsejere i Ejendomscenter Spar/lån Ejendomscentret, drift Der er et underskud på Ejendomscentret på 7,3 mio.kr. som overføres via spar/lån 2010/2011. Underskuddet skyldes underskud på ejendomscentrets administration på 1,5 mio.kr., udlejningsboligerne 5,2 mio. kr., administrative bygninger 1,5 mio.kr. Samt overskud på de øvrige driftsområder på -0,9 mio. kr Serviceområder Prangervej Spar/lån Serviceområde Prangervej Merforbrug på løn tal i kroner. "+" = merudgift/mindreindtægt, "-" = mindreudgift/merindtægt Side 2 af 7

3 Driftsudgifter Det tekniske område Rengøring Spar/lån Praktisk bistand Praktisk bistand havde et et lån på mellem 2009 og Efter gennemgang af økonomien ender dette merforbrug på 1,095 mio. kr Spar/lån Rengøring Rengøring kommer ud med et merfornbrug på løn på 0,6 mio. kr., hvilket overføres til Låne forventes afdraget i Kørselskontoret Spar/lån Kørselskontoret Spar/lån Kørselskontoret -672 tal i kroner. "+" = merudgift/mindreindtægt, "-" = mindreudgift/merindtægt Side 3 af 7

4 Anlægsudgifter Det tekniske område Boligudvikling Byfornyelse, anlæg forventet spar/lån Der er tale om 20 anlægsprojekter som forventes overført via spar/lån 2010/2011. Overførslen skyldes at arbejderne først forventes færdige i Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg. Halvdelen af midlerne foreslås overført til anlægspulje til nye tilskudssager. Derudover overføres der midler til kollegiers driftssikring. Halvdelen af midlerne som er indgået til indfirelse af diverse lån skal tilbagebetales til Staten, medens den anden halvdel kan udbetales som nye tilskud til bevaringsværdige boliger. Helhedsplaner for lokalsamfund - spar/lån 2010/2011 Der er tale om spar/lån overførsel af helhedsplanmidler til 2011 til videreførsel af projekterne tal i kroner. "+" = merudgift/mindreindtægt, "-" = mindreudgift/merindtægt Side 4 af 7

5 Anlægsudgifter Det tekniske område Vejvæsen, Park m.v. Vejvæsen, park m.v. - anlæg - Udmelding til spar-/lån På anlægssiden er der hovedsageligt tale om tidsmæssig forskydning på gennemførelsen af en række projekter. Der er tale om følgende forventede overførsler: Ydre Ringvej Nyt vejanlæg ved Stakkesvang Cykelprojekt Asfaltarbejder Færdselssikkerhedsfremmende foranst. Betalt parkering, investering Sikring af brobygværker Renovering af fortove Renovering af Bülows Plads 8,420 mio. kr. 6,492 mio. kr. 3,961 mio. kr. 0,108 mio. kr. 0,767 mio. kr. 1,600 mio. kr. 0,104 mio. kr. 0,605 mio. kr. -2,013 mio. kr. Herudover er der på Domus Axel (kommunale p-pladser) behov for at låne 6,025 mio. kr. af næste års budget, idet projektet er blevet dyrere end budgetteret. Der var oprindelig ikontrakt indarbejdet 3,0 mio. kr. til forurening, det blev besluttet at tage denne post ud af kontrakten og Kommunen skulle bære risikoen for omkostninger ved forurening. Der viste sig at være forurening i forbindelse med projektet som har betydet en merudgift på 4,5 mio. kr. som bl.a. sammen med forhold omkring prisfremskrivning og mindre indbetaling til parkeringsfond forventes at betyde et budgetmæssigt underskud for projektet. En del af det samlede merforbrug er finansieret i 3. budgetrevision med 2,5 mio. kr., projektet er ikke fysisk endeligt afsluttet og den resterende merudgift på 6,025 mio. kr.foreslås lånt af 2011-budgettet og vil i overensstemmelse med kommunens rammestyringsregler blive indarbejdet med finansieringsforslag i 1. budgetrevision i Entreprenørgården Entreprenørgården - anlæg - Udmelding til spar-/lån Der er anskaffet en mindre bil i 2010 de restrende anskaffelser er udskudt til tal i kroner. "+" = merudgift/mindreindtægt, "-" = mindreudgift/merindtægt Side 5 af 7

6 Anlægsudgifter Det tekniske område Ejendomscenter Ejendomscentret, anlæg spar/lån 2010/2011 Der overføres 7,9 mio. kr. på anlægsprojekt via spar/lån 2010/2011 Udvendig bygningsvedligeholdelse. Midlerne anvendes til færdiggørelse af projekterne Serviceområder Prangervej Spar/lån Driftsektion Prangervej anlæg Overførsel af beløb til indkøb af ny bus Jordforsyning Anlæg Det tekniske område Boligudvikling (jordforsyning) Jordforsyning byggemodning - anlæg - foreløbig udmelding til spar- /lån Der er tale om forventede tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen/afslutningen af byggemodningsaktiviteten i de enkelte områder Endvidere er der behov for endeligt at omplacere midler mellem de enkelte områder. Der overføres på 0,850 mio. kr. vedr. boligformål og 0,550 mio. kr. vedr. erhvervsformål udenfor Danmark C. Omplaceringen mellem byggemodningsområderne finansierer endeligt færdiggørelsesarbejderne i f.eks. Udstykningerne på Adelvej og Ullerup. Anlægsbevillinger justeres i overensstemmelse med de ønskede omplaceringer mellem byggemodningsområderne. For at skabe balance overføres 0,150 mio. kr. fra byggemodning af erhvervsområder uden for Danmark C. tal i kroner. "+" = merudgift/mindreindtægt, "-" = mindreudgift/merindtægt Side 6 af 7

7 Danmark C Anlæg Det tekniske område Vejvæsen, Danmark C Danmark C - anlæg - Udmelding til spar-/lån Tidsmæssig forskydning på gennemførelse af etablering af ny motorvejsrampe Midtbyplan Anlæg Det tekniske område Midtbyplan Midtbyplan anlæg - udmelding til spar- /lån Midbyprojektet med renovering af gådadenettet, rådhuspladsen og Axeltorv forventes økonomisk afsluttet i foråret 2011, restbudgettet ønskes overført til finansiering af eventulle afsluttende arbejder Finansiering Det tekniske område Boligudvikling Finansielle poster Indskud i Landsbyggefonden - spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel af midler til grundkapitalindskud Rapport i alt tal i kroner. "+" = merudgift/mindreindtægt, "-" = mindreudgift/merindtægt Side 7 af 7

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2012. 2. budgetopfølgning 2012. Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98.

Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2012. 2. budgetopfølgning 2012. Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98. Indtægter Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98.103 Finansiering Finansielle poster Regulering af skatter og tilskud Midtvejsregulering af diverse tilskud ssamt regulering af ejendomsskatter

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for Syddjurs Kommune

Halvårsregnskab 2014 for Syddjurs Kommune 1 of 26 Halvårs 2014 for Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Side Regnskabsopgørelse 2 Finansieringsoversigt 3 Bemærkninger til Regnskabsopgørelse og Finanseringsoversigt 3 Regnskabsoversigt 5 Bemærkninger

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Regnskab Bemærkninger Behandles i Teknik- og Miljøudvalget 21.marts 2007 1 / 71 ! " # $% $ & ' ( )& "*+",! -"*)./ ""&! 0'++*+ +* $1231++ +*+ 4 #! $1234+ +# $12#3. + * '%

Læs mere

Herning Kommune Årsregnskab 2012

Herning Kommune Årsregnskab 2012 Årsregnskab 2012 Herning Kommune Årsregnskab 2012-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2012 FORORD...5 REGNSKABSOPGØRELSE...7 REGNSKABSOVERSIGT 2012 - INDTÆGTER...9 REGNSKABSOVERSIGT 2012 - DRIFT...11

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.45 Næste møde afholdes d. 29. maj 2006 kl. 9.00 Deltagere: Else Theill

Læs mere

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget Forventet regnskab pr. 26. oktober - Økonomiudvalget Beløb i mill. kr. Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet afvigelse *) Rammebelagte områder, drift 757,7 180,3

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Generelle bemærkninger Side 1

Generelle bemærkninger Side 1 Generelle bemærkninger Side 1 INDLEDNING Det foreliggende budget er det første for den nye Hedensted kommune. Arbejdet med at tilvejebringe et reelt og holdbart budgetgrundlag for den ny kommune har afstedkommet

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Forord. Årsregnskab 2012 Samsø Kommune

Forord. Årsregnskab 2012 Samsø Kommune CVR nr.: 23795515 Årsregnskab Samsø Kommune i Forord Formålet med regnskabet er at give et overblik over resultatet af kommunens aktiviteter i. Der gøres status i form af årets økonomiske resultat og kommunens

Læs mere

Budgetopfølgning September 2014

Budgetopfølgning September 2014 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Aarhus Kommune. Regnskab

Aarhus Kommune. Regnskab Aarhus Kommune for 2013 Aarhus Kommune for 2013 Indholdsfortegnelse RESULTATOPGØRELSE... BALANCE (hovedfunktionsniveau)... LEDELSESPÅTEGNING... REVISIONSPÅTEGNING... VII XI XII XIII FORORD... XIX GENERELLE

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere