Ny rente hovedstol. Restløbetiden ,23% ,97%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny rente hovedstol. Restløbetiden 7.852.000 2026 563.693 1,23% 16.307.804 2024 917.417 0,97%"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde nr /15 Tid: 20. januar 2015 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Mødeleder: Referent: Øvrige tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann, Lars Fischer, Peter Frederiksen, Jens Møller og Michael Rex Formand Lindy Nymark Christensen Jens Andersen Gert Jensen Dagsorden Åben dagsorden 45 Orientering fra formand og direktør. - Møde med minister Rasmus Helveg Petersen, 8. januar Varmepumpeprojekt omkring afkøling af drikkevand. - Garantiprovision, Næstved Kommune bilag 45.1 skrivelse af fra borgmester Carsten Rasmussen. - SKATs afgørelse af vedrørende finansiering af etableringsudgifter, bilag Deltagelse i Kamma Jonassens afskedsrecetion, 12. december Deltagelse i reception vedrørende invielse af røggaskondenseringsanlæg, 12. december Deltagelse i Næstved Erhvervs nytårskur den 19. januar Omlægning af lån. KommuneKredit har fremsendt oplæg til omlægning af nedenstående lån: Oprindelig Udløb Besparelse Ny rente hovedstol Restløbetiden ,23% ,97% Ved omlægning ændres der ikke ved løbetiden. De nye lån bliver ikke-konverterbare. Bilag 46.1 omlægning af lånnr , hovedstol kr. Bilag 46.2 omlægning af lånnr , hovedstol kr. Administrationen indstiller, at lånene omlægges som foreslået af KommuneKredit. 47. Projektforslag Holbergsvej. Vi har fået nogle forespørgsler fra beboere på Holbergsvej om muligheden for levering af fjernvarme. Vi forsyner i dag den nordlige side af Holbergsvej, hvorfor det vil være et forholdsvis simpelt projekt, at forsyne den sydlige del af Holbergsvej. Området består af 35 boliger. 1

2 Vi har udarbejdet selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger, som er fremsendt til Næstved Kommune til forhåndsgodkendelse. Bilag 47.1 selskabsøkonomi Bilag 47.2 samfundsøkonomi Administrationen indstiller, at projektet iværksættes, hvis der opnås en forhåndstilslutning på 40%. 48. Revision af almindelige bestemmelser. Med henblik på at opdatere de almindelige bestemmelser er disse blevet gennemgået og sammenlignet og tilrettet i overensstemmelse med Dansk Fjernvarmes standard bestemmelser. Samlet set er det mindre justeringer i teksten der er foretaget. Større ændringer der foreslås: 1. Tilslutningsbidrag betales forud mod tidligere bagud. 2. Udgiften til omlægning af stikledning, som følge af et øget forbrug/udbygning, afholdes fremover af kunden selv. 3. Advisering af ændring af almindelige bestemmelser sker fremover ved advisering til den enkelte kunde med henvisning til, at det fulde sæt kan rekvireres på vores hjemmeside og ved henvendelse til Næstved Varmevæk. Bilag 48.1 sammenligning af nuværende almindelige bestemmelser og forslag til nye bestemmelser. Administration indstiller de nye almindelige bestemmelser til godkendelse. 49. Demonstrationsprojekt for varmepumper. Energistyrelsen har iværksat et demonstrationsprojekt for varmepumper i såkaldte olielandsbyer, hvor etablering af fjernvarme ikke er rentabelt. Energy Service (Exergi-Parnters) har på vegne af Energistyrelsen forespurgt Næstved Varmeværk om vi ville være interesseret i at deltage i projektet, da et andet fjernvarmeværk har trukket sig fra projektet. Det vurderes, at vi på nuværende tidspunkt ikke har hjemmel i vores vedtægter til at gennemføre denne aktivitet. Ønskes projektet gennemført vil det kræve ansættelse af en projektleder. Ud over løn- og ansættelsesomkostninger vil der skulle anvendes midler til konceptudvikling og markedsføring. Anslået vil omkostningen andrage 0,7 mio. årligt til udvikling af konceptet. Uanset ansættelse af en projektleder vil projektet trække på de eksisterende ressourcer i organisationen. Lige nu står vi overfor 5 store projekter med en samlet anlægssum på 83,8 mio.kr. Dertil kommer udvidelse af forsyningsområdet og etablering af flisværk når godkendelsen hertil foreligger. Administrationen kan på nuværende tidspunkt ikke anbefale at Næstved Varmeværk indgår i demonstrationsprojektet. 2

3 Bilag 49.1 projektbeskrivelse - notat fra Energy Service Bilag 49.2 rapport om forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særligt fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i område 4 Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse og afgørelse i bestyrelsen. Det meddeles Energy Service, at vi på nuværende tidspunkt ikke ønsker at indtræde i forsøgsprojektet, men vil følge projektet fra sidelinien. 50. Aconto affaldsvarmepris AffaldPlus har fremsendt aconto varmepris for 2015, lydende på 97 kr./gj, dertil lægges 8,7 mio.kr. vedrørende fremført underskud fra 2013, hvorefter den samlede varmepris udgør 108 kr./gj. Underskuddet fra 2013 er opstået ved, at den omkostningsbestemte varmepris overstiger prisloftet på affaldsvarme. Prisloftet skal give varmeforbrugerne beskyttelse mod prisstigninger. Det giver således ingen mening, at hvis den omkostningsbestemte pris overstiger prisloftet, at underskuddet kan overføres til næste år. Det er derfor vores opfattelse, at affaldsvarmeleverandøren ikke kan overføre underskud til finansiering året efter. Det spørgsmål er indbragt for Energitilsynet i Energitilsynet har endnu ikke svaret på spørgsmålet. Efter en fornyet henvendelse vil Energitilsynet nu drøfte spørgsmålet med Energistyrelsen. Det skal oplyses, at prisloftet for affaldsvarme for 2015 udgør pt. 113 kr./gj. Som følge af bortfald af forsyningssikkerhedsafgiften har Dansk Fjernvarme rettet henvendelse til Energistyrelsen for at få nedsat prisloftet til 98 kr./gj. Energistyrelsens svar foreligger ikke i skrivende stund. Bilag 50.1 aconto varmepris for 2015 Bestyrelsen skal drøfte hvilken varmepris, der skal anvendes ved den løbende afregning for Det meddeles AffaldPlus, at vi vil afregne til en varmepris på 97 kr./gj. 51. Budgetopfølgning pr. december Budgetopfølgningen bliver gennemgået på bestyrelsesmødet. Bilag 51.1 budgetopfølgning pr. december 2014 (eftersendes) Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse. 52. Samarbejde med Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk (DKV) Status. Bestyrelsen ved DKV har valgt, at der skal arbejdes videre med løsningen, hvor Næstved Varmeværk overtager renoveringsarbejdet af ledningsnettet og får ejerskabet af ledningsnettet. Alle kunder ved DKV har i dag tilslutningspligt til DKV, denne tilslutningspligt overgår til Næstved Varmeværk, hvorefter hver bolig får et direkte kundeforhold til Næstved Varmeværk. 3

4 Den 27. januar 2014 og 17. februar 2015 afholder DKV informationsmøde om projektet. Næstved Varmeværk deltager i disse møder. I marts måned afholder DKV henholdsvis ordinær (2. marts 2015) og ekstraordinær generalforsamling, hvor projektet skal godkendes. I forbindelse med at fastlægge rammerne for samarbejdet op til generalforsamlingen har parterne underskrevet en hensigtserklæring. I henhold til bestyrelsens tidligere beslutning indarbejdes følgende anlægsinvesteringer i budgettet: Internt ledningsnet og brugerinstallationer 40,3 mio.kr. Hovedledningsnet frem til Dyssegårdsparken 2,2 mio.kr. (NY) opkobling af kedelcentral 0,7 mio.kr. Kompensationsbetaling, DONG 1,2 mio.kr. Energibesparelser -3,3 mio.kr. Tilslutningsbidrag, Dyssegårdsparken -11,0 mio.kr. I alt 30,1 mio.kr. Der udover tilbydes alle husstandene vores vekslerunit. Hvis alle vælger denne ordning indkøbes vekslere for ca. 8,8 mio.kr., hvilket også bliver indarbejdet i budgettet. Der udarbejdes 2 projektforslag, et for renovering af ledningsnettet og et for ændring af brændsel og etablering af forsyningsledning. Projektforslagene udarbejdes af henholdsvis DKV og NVV. Som følge af, at DKV ønsker en totalleverance fra NVV, overgår opkoblingsomkostningen til DKV s kedelcentral, på anslået 0,7 mio.kr., til Næstved Varmeværk. Projektforslagene er under udarbejdelse og udfærdiges i tæt dialog med Næstved Kommune. Bilag hensigtserklæring. Administrationen indstiller, at den samlede bevilling øges med 0,7 mio.kr. til opkobling af kedelcentralen Tidsplan Den oprindelige tidsplan viste, at der skulle leveres fjernvarme fra Næstved Varmeværk medio juni Efter drøftelse med Næstved Kommune omkring myndighedsbehandlingen og endelig fastlæggelse af ledningstracè er det først muligt, at starte levering primo oktober Når Næstved Kommune har truffet en afgørelse, har hørringsberettigede parter 4 uger til at indbringe afgørelse for Energiklagenævnet. Energiklagenævnet har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 7 mdr. Tidspunktet for Kommunens afgørelse kendes ikke i skrivende stund. Klage over Kommunens afgørelse har ikke opsættende virkning, hvorfor vi kan starte anlægsarbejdet umiddelbart efter Kommunens afgørelse. I det omfang vi afventer udløb af klagefrist og Energiklagenævnets behandling, kan vi ikke oplyse Dyssegårdsparken, hvornår en leverance kan starte. Det foreløbige projektforslag fra COWI udviser et samfundsøkonomisk overskud på 45,1 mio.kr., svarende til en forrentning på 68%. Projektforslaget er efter vores opfattelse ukompliceret og indeholder blot en forsyningsledning, opkobling til kedelcentral samt skift af brændsel fra gas til affald. Projektet indeholder ingen gasbrugerinstallationer. Det betyder, at de punkter der normalt problematiseres, som levetid på gasfyr, tilslutningstakst, pris på brugerinstallation mv. ikke er indeholdt i projektforslaget. Det vurderes derfor, at projektet har stor robusthed. 4

5 Administrationen indstiller, at projektet omkring fjernvarme til Dyssegårdsparken iværksættes umiddelbart efter Kommunens godkendelse. Det endelige projektforslag er fremsendt til Næstved Kommune, hvor det samfundsøkonomiske overskud er opgjort til 31,3 mio.kr, svarende til en forretning på 61% Renovering af hovedledning i Parkvej. I forbindelse med etablering af transmissionsledning frem til Dyssegårdsparken er det formålstjenligt, i samme forbindelse, at renovere nederste del af den eksisterende hovedledning i Parkvej, som er fra 1979 og er afskrevet. Renoveringen andrager 1,5 mio.kr. På mødet den 2. december 2014 tiltrådte bestyrelsen det til Dyssegårdsparken fremsendte tilbud om etablering af fjernvarme, hvor der er afsat 2,2 mio.kr. til etablering af transmissionsledning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen bevilger 1,5 mio.kr til renovering af hovedledning, hvorefter den samlede bevilling til transmissionsledningen udgør 3,7 mio.kr. 53. Varmepris 2012 energitilsynet. Til orientering er der udarbejdet en kronologisk oversigt over sagsgangen i et element af vores klage over varmeprisen for Som det fremgår af oversigten afgives der ofte urigtige oplysninger, som senere korrigeres, når der forlanges dokumentation for afgivne oplysninger. Ligesom den officielle miljørapport omkring energistrømmene heller ikke er korrekt. Der er således ingen tillid til, at det indsendte varmeregnskab 2012 er korrekt. Det er en meget langsommelig og ressourcekrævende proces, hvor affaldsvarmeleverandøren og dennes advokat har meget lange svartider, også selvom det kun drejer sig banale og ukomplicerede oplysninger. Bilag 53.1 sagsforløb, el-indtægt Til orientering. For at appellere til myndigheder om bedre beskyttelse af varmeforbrugerne sendes sagsfremstillingen til Energiministeren, Energitilsynet, Energistyrelsen med kopi til bestyrelsen ved AffaldPlus. 54. Eventuelt. Ingen emner til dette punkt. 55. Næste møde. Næste møde afholdes tirsdag den 17. februar 2015 kl

6 56. Godkendelse af referat. Godkendelse af referat nr /15 fra den 2. december Godkendt. Lukket dagsorden 57 Lukket punkt. Jens Andersen 23. januar 2015 Lindy Nymark Christensen Kristoffer Petersen Søren Hartmann Lars Fischer Peter Frederiksen Jens Møller Michael Rex 6

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt.

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011/12 Tid: Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Søren Hartmann,

Læs mere

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Dagsorden. Dato: 19. september 2014 Tidspunkt: 08.30 11.30 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Dagsorden. Dato: 19. september 2014 Tidspunkt: 08.30 11.30 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør Bestyrelsesmøde den 19. september 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S Dato: 19.

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Der er i forbindelse med spørgetiden forud for byrådets møde modtaget

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen,

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere