1. Indledning. 2. Budgetresultatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning. 2. Budgetresultatet"

Transkript

1 GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2016 med overslagsårene er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober Bornholms Regionskommunes budget 2016 består af to bøger. Bind 1 indeholder de generelle bemærkninger, budgetteringsforudsætninger, kommunens bevillingsregler, bevillingsoversigt, investeringsoversigt og andre budgetoversigter samt taksterne for Bind 2 indeholder de specielle bemærkninger for hver bevilling, og herunder specifikation og forudsætninger for budgettet. 1.1 Kommunalbestyrelsens vision Den nye kommunalbestyrelse har i februar 2014 drøftet og videreført de fire visioner for udviklingen på Bornholm. De fire visioner er: Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Grøn bæredygtig Ø Økonomisk bæredygtig Ø Kommunalbestyrelsens visioner realiseres gennem udvalgenes langsigtede mål, der dækker valgperioden. De langsigtede mål realiseres gennem delmål, som udvalgene formulerer i forbindelse med mål- og budgetprocessen. 2. Budgetresultatet Budgetresultatet er i hovedtræk: o Skatten fastholdes uændret på 26,2 pct. i o Grundskylden er uændret fastsat til 33,41 promille. o Kirkeskatten fastholdes uændret på 0,93 pct. o Den langfristede gæld reduceres med 8,6 mio. kr. Det dækker over afdrag på lån på 26,9 mio. kr. og optagelse af nye lån på 18,3 mio. kr. o Kommunens kassebeholdning forøges med 3,8 mio. kr

2 GENERELLE BEMÆRKNINGER Tabel 1: Budget 2016 sammenlignet med budget 2015 MIO. KR. (2016-PRISER) BUDGET 2016 BUDGET = indtægt Drifts- og anlægsposter Driftsvirksomhed i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 9 14 Forsyningsvirksomheder mv. 0 0 Trafik og infrastruktur 31 0 Undervisning og kultur Sundhedsområdet 0 3 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 0 0 Fællesudgifter og administration m.v. 4 1 Drifts- og anlægsudgifter i alt Finansielle poster Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Optagelse af lån Bloktilskud mv Skatter Forøgelse/forbrug af kassebeholdning 4-32 Finansindtægter i alt Total Fordeling af kommunens driftsudgifter og indtægter Figur 1 viser fordelingen af kommunens nettoudgifter til driften i Udgifterne til de kommunale kerneopgaver som børnepasning, skoler, børn og unge samt ældre udgør 40 pct. af driftsudgifterne i 2016, svarende til mio. kr. Indkomstoverførsler og Beskæftigelse er også en stor post på det kommunale driftsbudget. I 2016 udgør udgifterne hertil 28 pct. af de samlede driftsudgifter, svarende til 723 mio. kr. Indkomstoverførslerne udgør 573 mio. kr. eller 79 pct. heraf, og dækker over bl.a. udbetalinger af førtidspensioner, kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge. Beskæftigelse udgør 150 mio. kr. og dækker over udgifter til ordninger, der skal få såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige i beskæftigelse. En anden større post på kommunens driftsbudget er udgifter til administration og erhverv m.m. Denne post udgør 10 pct. af udgifterne, svarende til 267 mio. kr. De mindre poster på kommunens driftsbudget er uddannelse, kultur og idræt, sundhedsområdet, handicapområdet samt trafik og miljø. Til sundhedsområdet er der i 2016 afsat 236 mio. kr., til handicapområdet 166 mio. kr., til trafik og miljø 118 mio. kr., mens der til uddannelse samt kultur og idræt er afsat hhv. 24 mio. kr. og 63 mio. kr

3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Figur 1: Fordeling af nettodriftsudgifterne i budget 2016 Figur 2 viser fordelingen af kommunens indtægter i Den vigtigste indtægtskilde er personskatterne, som tegner sig for 56,0 pct. af kommunens indtægter i Dette svarer til mio. kr. En anden betydningsfuld indtægtspost er udligning og bloktilskud, som udgør 38,1 pct. af indtægterne, svarende til mio. kr. Ejendomsskatterne udgør 5,3 pct. af indtægterne, svarende til 145 mio. kr., mens selskabsskatter og andre skatter udgør 0,5 pct., svarende til 14 mio. kr. Figur 2: Fordeling af indtægterne i budget Udviklingen i kommunens udgiftsbudget I 2016 er det samlede nettodriftsbudget højere end budgettet for 2015 regnet i faste priser. Som det fremgår af tabel 2 er budgettet 0,8 pct. højere i 2016 sammenlignet med Den væsentligste årsag til dette er refusionsreformen, som træder i kraft fra Reformen betyder, at indtægterne fra statsrefusioner bliver ca. 50 mio. kr. lavere. Reelt er budget 2016 derfor lavere end budget 2015, svarende til et fald på ca. 1 pct. Dette dækker over større eller mindre udsving i de enkelte udvalgs budgetter

4 GENERELLE BEMÆRKNINGER Tabel 2: Nettodriftsbudgettet fordelt på udvalgsområder UDVALGSOMRÅDER BUDGET 2016 BUDGET 2015 ÆNDRING KR. (2016-PRISER) I PCT. Børne- og Skoleudvalget ,2% Fritids- og Kulturudvalget ,8% Social- og Sundhedsudvalget ,3% Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ,6% Teknik- og Miljøudvalget ,8% Økonomi- og Planudvalget ,6% Nettodriftsbudget i alt ,8% Børne- og Skoleudvalget På Børne- og Skoleudvalgets område er budgettet faldet med 2,2 pct. fra 2015 til Faldet skyldes for en stor dels vedkommende den demografiske udvikling, hvor børnetallet falder. Herudover får en række besparelser i budget 2015, primært på skoleområdet, fuld årsvirkning fra 2016, ligesom der gennemføres besparelser i budget Fritids- og Kulturudvalget Budgettet på Fritids- og Kulturudvalgets område er faldet med 0,8 pct. fra 2015 til Dette skyldes hovedsagelig besparelser i budget 2015 med stigende virkning i Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalgets budget er steget med 0,3 pct. fra 2015 til Stigningen i udgifterne sker på Psykiatri- og Handicapområdet, mens udgifterne på ældreområdet er uændrede og udgifterne til førtidspensioner falder. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budget stiger med 8,6 pct. fra 2015 til Stigningen skyldes udelukkende refusionsreformen, hvor indtægterne fra statsrefusion bliver ca. 50 mio. kr. lavere i 2016 end i 2015 Teknik- og Miljøudvalget På Teknik- og Miljøudvalgets område er budgettet faldet med 2,8 pct. fra 2015 til Faldet er hovedsagelig sket på drift og vedligehold af kommunens bygninger som følge af omstruktureringer på serviceområderne. Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalgets budget er fra 2014 til 2015 faldet med 2,6 pct. En stor del af faldet skyldes, at tidligere års besparelser med stigende effekt slår igennem i Anlægsbudgettet i 2016 I 2016 er der netto afsat 61,7 mio. kr. til anlægsprojekter. Anlægsbudgettet indeholder indtægter i form af salg af bygninger, grunde og arealer m.m. for i alt 5,9 mio. kr. og anlægsindtægter i form af ekstern finansiering i øvrigt på 1,9 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne udgør således 69,2 mio. kr. Under Fritids- og Kulturudvalget er der på idrætsområdet afsat i alt 0,8 mio. kr. til renovering af selvejende haller og 1,0 mio. kr. til en levetidsforlængelse på Rønne Svømmehal

5 GENERELLE BEMÆRKNINGER På Teknik- og Miljøudvalgets område er der i 2016 afsat brutto 67,3 mio. kr. til anlægsarbejder. På teknik- og miljøområdet er der afsat 2,0 mio. kr. til områdefornyelse, 2,6 mio. kr. i en nedrivningspulje, 20,5 mio. kr. til vejområdet, 0,5 mio. kr. til en folkeracerbane. 6,5 mio. kr. til havne og 3,0 mio. kr. til medfinansiering af havnepakke III. På bygningsområdet er der afsat 7,3 mio. kr. vedr. renovering og vedligeholdelse af bygninger, 2,5 mio. kr. til nedrivning af kommunale bygninger og 15,0 mio. kr. til ombygning af skoler i Rønne. Der er anlægsindtægter i form af tilskud fra staten til nedrivningspuljen på 1,3 mio. kr. og indtægter vedr. områdefornyelse på 0,3 mio. kr. Der er forudsat indtægter på netto 0,9 mio. kr. fra køb og salg af bygninger og grunde. 2.3 Udviklingen i likviditeten Bornholms Regionskommunes budget for 2016 udviser en stigning i likviditeten på 3,8 mio. kr. Bornholms Regionskommune har i 2015 oplevet en stigning i likviditeten, således at der ultimo 2. kvartal er en beholdning på kr. pr. indbygger opgjort efter Social- og Indenrigsministeriets regler. 2.4 Udviklingen i kommunens gæld Kommunalbestyrelsen har gennem en årrække arbejdet på at nedbringe kommunens langfristede gæld. I forbindelse med plejeboligbyggerierne er der dog optaget lån til finansiering af byggerierne i overensstemmelse med finansieringsreglerne på området. Ultimo 2015 udgør den langfristede gæld ca. 650 mio. kr. Bornholms Regionskommune afdrager ca. 27 mio. kr. på gælden i I budgettet for 2016 er det forudsat at der optages lån på 10 mio. kr. i 2016 og i hvert af overslagsårene. Der optages herudover lån i 2016 på 3,3 mio. kr. vedrørende anlæg på skoleområdet samt på administrationsområdet samt 5,0 mio. kr. vedrørende anlæg på havnene. Netto nedbringes kommunens gæld med 75,6 mio. kr. i budgetperioden. Mio. kr Langfristet gæld primo 649,8 641,2 619,9 597,6 Afdrag på gæld -26,9-31,3-32,3-33,4 Optagelse af lån 18,3 10,0 10,0 10,0 Langfristet gæld ultimo 641,2 619,9 597,6 574,2 - heraf vedrørende pleje-/ældreboliger 377,4 364,1 350,6 336,7 2.5 Resultatopgørelse I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene opstillet som en resultatopgørelse. Tabellen viser regnskabet for 2013 og 2014, det oprindelige budget for 2015, budgettet for 2016 og budgetoverslagene for

6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Mio. kr. - årets priser R2013 R2014 B2015 BF2016 BO2017 BO2018 BO2019 Indtægter , , , , , , ,6 Skatter , , , , , , ,4 Tilskud og udligning , ,0-978, , ,1-973,5-954,2 Driftsvirksomhed 2.633, , , , , , ,9 Renter m.v. 6,5 1,9 0,1-0,9-0,7-0,5-0,6 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 18,1-117,3-52,1-64,4-30,2 13,2 57,7 Anlægsvirksomhed 161,8 86,9 56,9 61,7 51,8 49,4 39,6 - heraf pleje-/ældreboliger 93,9 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det skattefinansierede område 179,9-30,4 4,8-2,7 21,7 62,6 97,2 Det brugerfinansierede område -9,8-3,6-5,4-6,8-7,2-7,6-8,0 Samlet resultat 170,2-33,9-0,6-9,5 14,5 55,0 89,2 Øvrige poster 18,4-42,2 31,8 5,7 18,4 22,9 24,0 Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri -99,6-10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagelse af lån -34,5-17,6-25,0-18,3-10,0-10,0-10,0 Afdrag på lån 24,6 29,1 60,4 26,9 31,3 32,3 33,4 Øvrige balanceforskydninger 127,8-43,0-3,6-2,8-2,9 0,5 0,5 Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + ) 188,5-76,2 31,2-3,8 32,8 77,9 113,2 Den skattefinansierede driftsvirksomhed i 2016 er fordelt på serviceudgifter med 1.790,1 mio. kr., og 872,3 mio. kr. uden for serviceudgifterne. Disse er fordelt på 612,5 mio. kr. vedr. overførselsudgifter, 106,1 mio. kr. vedr. forsikrede ledige og 182,7 mio. kr. vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering, samt indtægter fra den centrale refusionsordning på 14,3 mio. kr. og nettoindtægter vedr. ældreboliger på 14,7 mio. kr. Der er fra 2014 fastsat en regel om, at kommunerne skal have overskud på den ordinære driftsvirksomhed i budgetåret og overslagsårene. Budgettet for 2016 lever op til dette krav

7 GENERELLE BEMÆRKNINGER 3. Forudsætninger Kommunalbestyrelsen har i budgetlægningen for 2016, som beskrevet i afsnit 2.1, foretaget en række omprioriteringer mellem de enkelte politikområder. Der er flere faktorer der er medvirkende hertil, hvoraf nogle af rammebetingelserne er nærmere beskrevet i de følgende afsnit. 3.1 Befolkningsudvikling I januar 2015 var det samlede indbyggertal på Bornholm personer. I forhold til året før er det et fald på 400 personer og fra 2015 til 2016 forventes yderligere et fald i befolkningstallet på 390 personer, svarende til 1,0 pct. Frem mod 2027 forventes et fald på personer. Dette svarer til en tilbagegang i indbyggertallet på 11,1 pct. Den demografiske udvikling på Bornholm adskiller sig på flere områder fra den demografiske udvikling på landsplan. For hele landet forventes en vækst i befolkningen fra 2015 til 2016 på 0,5 pct. og frem mod 2027 forventes en samlet stigning i indbyggertallet på 5,3 pct. Den samlede udvikling i antallet af indbyggere på Bornholm dækker over forskellige bevægelser i de enkelte aldersgrupper. I figur 3 er en sammenligning af den forventede befolkningsudvikling i forskellige aldersgrupper på Bornholm og i hele landet. Figur 3. Procentvis ændring i befolkningen fordelt på aldersgrupper Kilde: Danmarks Statistik og Bornholms Regionskommunes egne tal I 2015 er der årige. Som det fremgår af figur 3, forventes der et fald i antallet af 0-5 årige på 2,2 pct., svarende til at der i 2015 er årige. I 2015 er der børn i den skolepligtige alder (6-16 årige). Det forventes, at antallet af børn i skolealderen falder til i 2016, svarende til et fald på 3,0 pct. Den nedadgående tendens i antallet af børn og unge er en fortsættelse af den udvikling, der har været på Bornholm i en årrække. Antallet af personer i den erhvervsaktive alder (17-64 årige) forventes at falde med 462 personer fra 2015 til 2016, svarende til et fald på 2,0 pct. For hele landet forventes en mindre stigning på 0,3 pct. i antal personer i den erhvervsaktive alder fra 2015 til Derimod stiger antallet af ældre på Bornholm, hvilket også gælder for udviklingen på landsplan. Antallet af de årige forventes at stige fra personer i 2015 til personer i Dette svarer til en stigning på 2,8 pct., hvilket er højere end den forventede stigning for hele landet på 1,9 pct

8 GENERELLE BEMÆRKNINGER Stigningen i antallet af de 75+ årige på 76 personer eller 1,7 pct. er under stigningen på landsplan på 3,0 pct. Befolkningssammensætningen på Bornholm ændres således med tiden der bliver færre børn og unge og flere ældre. Det medfører, at efterspørgslen efter forskellige kommunale serviceydelser tilsvarende ændres. Samtidig er der et fald i antallet af erhvervsaktive, hvilket alt andet lige betyder et faldende indtægtsgrundlag. 3.2 Demografikorrektioner For at tage højde for den ændrede befolkningssammensætning indarbejdes der demografikorrektioner på de berørte serviceområder. På den måde tilpasses budgetterne på de enkelte serviceområder, så udgiften pr. bruger på området fastholdes, uanset om der bliver færre eller flere brugere. I kommunens budget reguleres børnepasningsområdet og skoleområdet inkl. skolefritidsordninger, ungdomsskolen, PPR og sundhedspleje samt ældre- og sundhedsområdet, for den demografiske udvikling. I budget 2016 er børneområdet (børnepasning, skoler, skolefritidsordninger, ungdomsskolen, PPR og Sundhedspleje) samlet set reduceret med 6,2 mio. kr. i forhold til budget 2015 som følge af det faldende børnetal, mens ældreområdet er tilført 1,4 mio. kr. i forhold til budget Fødselsunderskud og nettotilflytning Befolkningstallet på Bornholm er faldende. En af forklaringerne er, at der i en lang årrække har været et fødselsunderskud på Bornholm. Det betyder, at der bliver født færre børn end det antal personer, som dør. I 2014 var der 557 personer, som døde, mens der samme år blev født 250 børn på Bornholm. Der var således et samlet fødselsunderskud i 2014 på 307 personer. Samtidig har der i en årrække været en negativ nettotilflytning til Bornholm. I 2014 flyttede personer til Bornholm, mens personer fraflyttede øen. Det betyder, at der i 2014 var en negativ nettotilflytning på 227 personer. Figur 4. Fødselsunderskud og nettotilflytning, Kilde: Danmarks Statistik Figur 4 viser udviklingen i fødselsunderskud og nettotilflytning i perioden Den samlede negative nettotilflytning i 2014 på 227 personer dækker over forskellige flyttemønstre inden for de forskellige aldersgrupper. I figur 5 ses nettoflytningen til/fra Bornholm i 2014 fordelt på aldersgrupper

9 GENERELLE BEMÆRKNINGER Figur 5. Nettoflytning til/fra Bornholm i 2014 fordelt på aldersgrupper Kilde: Danmarks Statistik I 2014 skete den største fraflytning i aldersgruppen af årige, men også unge mellem år har en stor fraflytning. Den store fraflytning af unge mennesker kan i overvejende grad forklares med, at mange unge fraflytter øen for at tage en uddannelse. Nettotilflytningen i 2014 er kendetegnet ved, at det er familier med helt små børn der flytter (tilbage) til øen, mens der er fraflytning i aldersgruppen årige og tilflytning af 60+-årige. 3.4 Udvikling i beskatningsgrundlag, arbejdsmarkedstilknytning samt ledighed Som beskrevet under afsnit 3.1 bliver der færre i den erhvervsaktive alder på Bornholm, og samtidig bliver der færre børn og flere ældre. Som beskrevet i afsnit 3.2 betyder den ændrede befolkningssammensætning bl.a., at der skal flyttes ressourcer fra børne- og skoleområdet til ældreområdet. Bornholm har altid haft et lavere beskatningsgrundlag pr. indbygger end landsgennemsnittet, men spændet mellem beskatningsgrundlaget pr. indbygger på Bornholm og i hele landet er indsnævret de sidste 10 år. Tallene er imidlertid baseret på budgetterne, og dermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag hvis det er anvendt, og viser derfor ikke den reelle forskel. I 2005 var beskatningsgrundlaget pr. indbygger kr. lavere på Bornholm end i hele landet, svarende til at beskatningsgrundlaget udgjorde 80,5 pct. af landsgennemsnittet. I 2014 er forskellen kr. svarende til et beskatningsgrundlag på 87,1 pct. af landsgennemsnittet. Figur 6 viser udviklingen i beskatningsgrundlaget pr. indbygger på Bornholm og i hele landet fra 2005 til

10 GENERELLE BEMÆRKNINGER Figur 6. Beskatningsgrundlag pr. indbygger, Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal Figur 7 viser de åriges tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden Samlet set er antallet af årige på Bornholm faldet med personer i perioden, mens antallet af beskæftigede i perioden er reduceret med personer. Der har været et betydeligt fald i antal beskæftigede siden finanskrisen indtrådte i 2008, idet faldet dog er aftaget noget i sidste del af perioden, hvor faldet er på 365 personer fra 2012 til Figur 7. De åriges tilknytning til arbejdsmarkedet, Bornholm, november Kilde: Danmarks Statistik Ledigheden på Bornholm er generelt højere end på landsplan, men spændet er indsnæret betydeligt i de seneste år. Ledigheden har været faldende frem til midten af 2008, hvor finanskrisen indtrådte. Ledigheden steg som følge af konjunkturafmatningen, men fra 2013 er der igen et fald i ledigheden, som i juli 2015 ligger på 5,5 pct. På landsplan ligger ledigheden på 4,6 pct

11 GENERELLE BEMÆRKNINGER Tendenserne i udviklingen af den bornholmske ledighed følger således udviklingen på landsplan, som det ses i figur 8. Figur 8. Sæsonkorrigeret ledighed i procent af arbejdsstyrken, jan juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik 3.5 Økonomiaftalen for 2016 Hovedelementer i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016: Der indføres et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1 pct. årligt fra 2016 til Regeringen og KL er enige om, at der tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne i 2016 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. Kommunernes serviceramme vil dermed udgøre 237,4 mia. kr. i 2016 inklusive en omlægning af ældremilliarden og reguleringer i medfør af DUT mv. Der er i 2016 fastsat et balancetilskud med henblik på at sikre balance mellem de samlede udgifter og indtægter for kommunerne under ét. Der ydes derudover et ekstraordinært tilskud i 2016 på 3½ mia. kr. Heraf fordeles 1½ mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Regeringen og KL er enige om at udmønte 125 mio. kr. i 2016 til investeringer i kommunerne i forbindelse med modtagelsen og integration som følge af et ekstraordinært antal flygtninge og familiesammenførte i kommunerne. Der ydes endvidere et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2016 til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge. Der er i 2016 taget højde for det ekstraordinære løft på 600 mio. kr. med henblik på at imødegå lokale udfordringer, der følger af folkeskolereformen. Dermed udgør kommunernes bloktilskud mv. 74,0 mia. kr. i Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Der fastsættes en særtilskudspulje på 300 mio. kr. i 2016, heraf 50 mio. kr., jf. den politiske aftale om refusion og udligning. I 2016 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for Kommunernes investeringer i 2016 udgør 16,6 mia. kr. Kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed

12 GENERELLE BEMÆRKNINGER Der udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2016 til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. Som led i tilpasningen af anlægsniveauet frisættes kommunerne fra bindinger i forbindelse med udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne. Der afsættes lånepuljer på i alt 0,8 mia. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer (eksempelvis på borgernære områder) samt til investeringer med et effektiviseringspotentiale. Halvdelen finansieres af staten. Det er forudsat, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 71,6 mia. kr. i 2016, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 11,9 mia. kr. i Niveauerne er inklusive konsekvenserne af refusionsomlægningen, og de skønnede udgifter er således betinget af Folketingets vedtagelse af lovforslaget, der implementerer refusionsomlægningen. Der er forudsat en uændret skaffefastsættelse i 2016 for kommunerne under ét. Hvis der for 2016 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2016 inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Med henblik på at understøtte dette etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2016 nedsætter skatten. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2016, 50 pct. i 2017 og 2018 og 25 pct. i Tilskudsordningen finansieres af staten. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 200 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten. 3.6 Økonomisk politik Bornholms Regionskommune har i maj 2014 vedtaget en økonomisk politik, som er beskrevet nedenfor. Formålet med den økonomiske politik er, at politikken skal være med til at understøtte, at kommunalbestyrelsen kan styre efter nogle langsigtede økonomiske målsætninger og dermed sikre en økonomisk robust kommune. Dermed kan det bl.a. sikres, at Bornholms Regionskommune også fremover kan finansiere udviklingsinitiativer i henhold til kommunens mål. Den økonomiske politik sætter således rammerne for det kommende budget inklusiv overslagsår. Økonomiske mål: Ordinær drift Mål: Der skal minimum være et overskud på 60 mio. kr. på den ordinære drift. Dermed er der mulighed for at finansiere anlægsinvesteringer og afdrag på lån samt evt. styrke likviditeten. Anlægsramme Mål: Den årlige anlægsramme skal være på minimum 30 mio. kr. Anlægsinvesteringerne bør afspejle det investeringsbehov, der er i kommunens eksisterende bygningsmasse, samt det behov som kommunens udvikling skaber. Kassebeholdning Mål: Den gennemsnitlige likviditet over 365 dage skal være minimum 75 mio. kr. Likviditeten må som minimum være stor nok til, at kommunen kan finansiere pludselig vækst i udgifter, der ikke har været mulig at forudse. Langfristet gæld Mål: Den langfristede gæld ekskl. lån til ældreboliger skal ikke overstige landsgennemsnittet for den langfristede gæld målt pr. indbygger

13 GENERELLE BEMÆRKNINGER Den langfristede gæld har betydning for kommunens forpligtigelser fremover, og jo større gæld jo mere påvirkes driftsbalancen af renteudgifter og afdrag. Økonomiske principper: Tillægsbevillinger: Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Er der behov for en positiv tillægsbevilling, skal der være forslag til negativ tillægsbevilling indenfor bevillingsniveauet. Overførsler kan ikke finansiere en positiv tillægsbevilling. Styrbare udgifter Alle kommunale udgifter betragtes som styrbare. Basisbudgettet Basisbudgettet skal som udgangspunkt baseres på realistiske forudsætninger, og der skal som udgangspunkt være en sammenkobling af økonomi og aktiviteter. Ændringer til basisbudgettet skal være ufravigelige og dokumenterbare. Overførsler, drift Som en del af mål- og rammestyringen er der adgang til at overføre overskud til efterfølgende år, henholdsvis låne af næste års budget, dvs. overføre underskud. Overførsler af overskud er generelt begrænset til 5 % af den overførbare ramme, idet der er mulighed for at afvige fra de 5 procent i særlige tilfælde. Der er en grænse for overførsel af underskud på 2 procent af den overførebare ramme, idet underskud over 2 procent dog også overføres, i det der samtidig skal redegøres for underskuddet og fremlægges en plan for nedbringelse af underskuddet. Overførsler, anlæg Mer-/mindreforbrug i forhold til afsatte rådighedsbeløb vedrørende påbegyndte, men ikke afsluttede anlægsarbejder kan overføres til næstfølgende regnskabsår. Den samlede anlægsbevilling skal overholdes. Overførte rådighedsbeløb og samlede anlægsbevillinger pristalsreguleres i henhold til byggeindeks. Dog pristalsreguleres der ikke, hvor der foreligger et fast tilbud. Det vurderes hvert år, om der er anlægsbevillinger der ikke længere er aktuelle, eller rådigheds- /puljebeløb vedr. rullende anlægsbudgetter, der ikke er disponeret med udgangen af året. Disse overføres som udgangspunkt ikke. Finansiel strategi Likviditeten anbringes, så der sikres den bedst mulige forrentning. Placeringen sker under hensyntagen til at kommunen er begrænset til at pleje sin overskudslikviditet ved at foretage indskud på aftalevilkår og investere i obligationer eller investeringsforeninger (herunder aktieinvesteringsforeninger)

14 BUDGETFORUDSÆTNINGER Budgetforudsætninger Dette afsnit omhandler de budgetforudsætninger, som ligger til grund for udarbejdelsen af budget Det gælder: 1. Pris- og lønforudsætninger 2. Korrektioner indarbejdet i budget 2016 Ændringer fra budgetoverslag 2016 til budget 2016 Tekniske korrektioner Demografikorrektioner Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 3. Kommunalbestyrelsens prioritering Politiske prioriteringer Budgetforliget 4. Forudsætninger for finansieringssiden Udskrivningsgrundlag og grundskyld Tilskud og udligning Optagelse af lån

15 BUDGETFORUDSÆTNINGER 1. Pris- og lønforudsætninger Budget 2016 bygger på en række forudsætninger vedrørende udviklingen i priser og lønninger. Forudsætningerne er beskrevet i dette afsnit. Lønforudsætninger I budget 2016 er den samlede lønudvikling fra 2015 til 2016 forudsat at være på 1,62 pct. på baggrund KLs skøn over lønudviklingen. Skønnet er baseret på overenskomsten pr. 1. april 2015, som løber frem til 31. marts I budget 2015 var der forudsat en lønstigning fra 2014 til 2015 på 2,00 pct. på baggrund af et skøn over det forventede overenskomstresultat pr. 1. april Resultatet af overenskomstforhandlingerne en lavere lønstigning en forudsat, og reguleringsordningen medfører en lavere lønstigning pr. 1. oktober 2015 end forventet i ved indgåelse af overenskomsten. Derfor er lønstigningen fra 2014 til 2015 nedsat til 1,33 pct. I forhold til det oprindelige budget 2015 er lønnen således fremskrevet med 0,95 pct. Prisforudsætninger KL har udmeldt en prisstigning på 1,67 pct. fra 2015 til Samtidig er prisskønnene for 2014 til 2015 ændret, således at prisstigningen i forhold til det oprindelige budget 2015 udgør 0,83 pct. Samlet set indebærer KL s skøn en pris- og lønstigning på 1,3 pct. fra ekskl. overførsler. I forhold til det oprindelige budget 2015 er der tale om en pris- og lønstigning på 0,9 pct. Prisfremskrivningen vedr. anlæg udgør 1,6 pct. fra 2015 til 2016, mens overførslerne fremskrives med satsreguleringsprocenten på 1,4 pct. KL har opgjort den samlede pris- og lønstigning fra inkl. anlæg og overførsler til 1,6 pct. Overslagsårene De samlede pris- og lønstigninger ekskl. overførsler i overslagsårene ligger på 2,1 pct. fra 2016 til 2017 og 2,0 pct. i de sidste to overslagsår. Tabellen nedenfor viser de fremskrivningsprocenter, der er anvendt for 2016 og overslagsårene. 2015/ / / /2019 Løn 1,62 2,26 2,1 2,1 Brændsel 3,70 1,70 1,70 1,70 Øvrige varer og anskaffelser 1,07 1,70 1,70 1,70 Entreprenør- og håndværkerydelser 1,50 1,50 1,50 1,50 Øvrige tjenesteydelser 1,60 1,60 1,60 1,60 I alt ekskl. overførsler 1,6 2,1 2,0 2,0-17 -

16 BUDGETFORUDSÆTNINGER 2. Korrektioner indarbejdet i budget 2016 I dette afsnit er der en gennemgang af de forskellige korrektioner og reguleringer som er indarbejdet i budget Ændringer fra budgetoverslag 2016 til budget 2016 Ændringerne fra budgetoverslag 2016 i sidste års budget til vedtaget budget 2016 fremgår nedenfor: Mio. kr. Drift og anlæg Finansiering, renter og afdrag Balance Budgetoverslag 2016 i budget , ,5 34,2 Demografi -5,7 Korrektioner på overførselsindkomster -11,5 Tilbageført på Ældre og Børn og Unge 29,2 Ældremilliard 10,5 Tekniske korrektioner i øvrigt - drift 2,7 Lov- og cirkulæreprogram 47,2 Refusionsreform (ud over lov- og cirkulære) 2,0 Politiske prioriteringer drift 9,0 Politiske prioriteringer anlæg 26,1 Politiske prioriteringer optagelse af lån -8,3 Renter, afdrag på lån og finansforskydninger 1,4 Ændring i tilskud og udligning -65,4 Ændring i skatter -55,4 Ændring i pris- og lønfremskrivning -19,5 Budget , ,2-3,8 Note: Positive beløb i balancen er udgifter/træk på kassebeholdningen, negative tal er indtægter/tilgang til kassebeholdningen Demografikorrektioner De indarbejdede demografikorrektioner i budgetoverslagsårene er tilrettet på baggrund af befolkningsprognosen for Den demografiske udvikling betyder, at budgetrammerne reguleres med nedenstående beløb i , målt i forhold til et demografireguleret budget I det demografiregulerede budget for 2015 er budget 2015 beregningsmæssigt reguleret i forhold til den faktiske befolkningsudvikling fra 2014 til kr., 2015-pl Børnepasning Folkeskoler Skolefritidsordninger Ungdomsskolen PPR og Sundhedspleje Ældre Hjælpemidler (nulstilling af tidligere indlagt demogr.) Samlet virkning af demografikorrektionerne

17 BUDGETFORUDSÆTNINGER Tekniske korrektioner I 2016 er der indarbejdet tekniske korrektioner for i alt 32,6 mio. kr. jf. nedenstående tabel kr., 2015-pl Tilbageført indlagte rammebesparelser Tilpasning vedr. overførselsudgifter Ældremilliarden Overgangsordning demografikorrektion Lejeindtægt, boliger til asylansøgere Nye opgaver sundhedsområdet Udbetaling Danmark Tilpasning af budget, brugerfinansieret område Øvrige tekniske korrektioner Tekniske korrektioner i alt Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet Nedenfor ses de samlede reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet: kr., 2016-pl Regulering af budgetrammerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet De væsentligste ændringer på lov- og cirkulæreprogrammet vedrører konsekvenser af refusionsreformen pr. 1. januar

18 BUDGETFORUDSÆTNINGER 3. Kommunalbestyrelsens prioritering Kommunalbestyrelsen har i budget 2016, ud over de økonomiske prioriteringer, vedtaget en række mål, hvoraf størstedelen ikke har en tilknyttet økonomi i form af udvidelse eller reduktion af budgettet. Politiske prioriteringer I 2016 er der indarbejdet en række ændringer i driftsbudgetterne som følge af den politiske prioritering. Ændringerne beløber sig til i alt 9,0 mio. kr., og fordeler sig således på bevillingerne: kr., 2015-pl Dagpasning Børn og familie Undervisning Kultur og fritid Biblioteker Ældre Psykiatri og Handicap Sundhed Sociale ydelser Uddannelse og beskæftigelse Erhverv Beredskab Teknik og Miljø Veje, parker og anlæg Vej og Park Ejendomme og service Devika Kollektiv trafik Affaldshåndtering Økonomi og Personale Administration og IT Folkemødet Politikere I alt Budgetforliget Budgettet for 2016 er et resultat af et forlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten. Bemærkninger til budget 2016 Modernisering af den bornholmske folkeskole Med den nye folkeskolereform er der brug for fornyelse af de fysiske rammer så de medvirker til at understøtte undervisningen

19 BUDGETFORUDSÆTNINGER Der reserveres 20 mio. kr. til anlægsarbejder i skolestrukturens fase 2, så børnene i Rønne kan samles på to matrikler i stedet for de nuværende tre. Vi har afsat 15 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. i Der skal bygges ud, så der er plads til alle børn og samtidig skabes tidssvarende læringsmiljøer i Rønne. Dette ligger i en pulje til Rønneskolen. Til øens øvrige skoler afsætter vi et beløb til modernisering af læringsmiljøerne. Der afsættes 15 mio. kr. til en pulje til skolerne uden for Rønne fra Med budgetforliget tilføres midler så lærernes forberedelsestid kan øges. Der afsættes et beløb til at nedsætte den gennemsnitlige undervisningstid med en time. For at sikre fleksibilitet og råderum på den enkelte skole, igangsættes et arbejde for at se på muligheder for yderligere frihed til skolerne. I arbejdet indgår elementer, der tilbagefører ledelsesretten og tilrettelæggelse af arbejdstiden til de nye selvstændige skoler, der blev dannet i forbindelse med skolestrukturen før sommerferien. Arbejdet forankres i Børne- og Skoleudvalget. Bedre hjælp til udsatte børn Med budgetforliget tilføres Center for Børn og Familie midler, sådan at vi styrker behandlingen af børnesager markant. Med inspiration fra blandt andet Herning og Sverige vil vi blive hurtigere og bedre til at sætte ind med hjælp til det enkelte barn og familie. Sagsbehandlerne skal have bedre tid til systematisk opfølgning på den enkelte sag, og vi tror på at den forbyggende og hurtige indsats vil virke på sigt, så antallet af store og meget indgribende sager bliver færre. Med budgettilførslen sikres det, at hver sagsbehandler har 25 sager i gennemsnit. Samtidig iværksættes en revidering af anbringelsesgrundlaget, med henblik på at revurdere behovet for støtteforanstaltninger også til de gule børn. Arbejdet forankres i Børne- og Skoleudvalget. Specialområdet Heldagsskolen, Kildebakken, Mælkebøtten Specialområdet er under pres dels på grund af det faldende børnetal, men også som konsekvens af de foregående års arbejde med inklusion i de almene tilbud. Med budgetforliget i gangsættes et analysearbejde, der skal kortlægge behovet for specialtilbud, vurdere kriterier for at blive visteret til et specialtilbud samt revidere inklusionspolitikken i Bornholms Regionskommune. Arbejdet skal kobles til kommunalbestyrelsens kommende sag om den samlede indsats for specialtilbud på børneområdet, herunder mulighederne for en tilpasning af området. I arbejdet er indbygget en ambition om, at kompetencerne i specialtilbuddene skal virke på hele øen, sådan at specialvinden kan bruges bredt, også i de almene tilbud. Der forventes en endelig beslutning om den fremtidige struktur primo Dagpasning struktur Vi nedsætter en arbejdsgruppe, der forholder sig til en konkret udmøntning af dagtilbudsanalysen og den udarbejdede strategi for udvikling af området. Arbejdet skal bygge videre på den analyse, der er gennemført og udbygge dette med overvejelser om et samlet børnehus på nord-øen i samarbejde med Kongeskærskolen, samt en løsning i Svaneke hvor mulighederne for 2 institutioner på Mælkebøttens matrikel belyses. Dette arbejde forankres i Børne- og Skoleudvalget og forventes afsluttet primo

20 BUDGETFORUDSÆTNINGER Svømmehallen i Rønne Det er vigtigt at de bornholmske børn lærer at svømme. Vi afsætter derfor 1 mio. kr. i 2016 til en levetidsforlængelse af Rønne Svømmehal i 5 år. Vi tager initiativ til, at der i 2016 nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra blandt andre BRK, svømmehallens bestyrelse og repræsentantskab og et kommende Idrættens Videns- og Kompetenceråd til at drøfte visioner for Rønne Svømmehal, herunder se på mulighederne for alternative organisationsformer. Arbejdet forankres under Fritids- og Kulturudvalget. Fastholde kulturlivet Vi må forberede os på at skulle bære et større ansvar for, at vi kan fastholde både teater og musikhus på øen. Statens støtte til egnsteatre nedsættes, hvorfor vi fra 2017 afsætter penge til et større tilskud end tidligere. For at sikre musikhuset som regionalt spillested øges bevillingen fra Travsport Øens største publikumssport kan være truet som følge af fald i tildeling af tipsmidler. Vi giver kr. i engangstilskud for at muliggøre omlægning til den nye driftsform som gerne skulle sikre banens overlevelse i årene frem. Psykiatri og Handicap fuld budgettilførsel Tilgangen af sager til voksenområdet fra børneområdet sætter området under pres og i første omgang tilfører vi penge til budgettet til det øgede antal sager. Der har været udarbejdet en analyse af området, som anviser muligheder for at nedbringe udgifterne på sigt. Der igangsættes initiativer på baggrund af analyse og handleplan for at nå de økonomiske mål om at reducere udgifterne på området med 1,5 mio. kr. i 2017 stigende til 2,0 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget orienteres løbende om fremdriften i dette arbejde Parrådgivning Med inspiration fra andre kommuner tages et helt nyt initiativ, så kommunen kan tilbyde parrådgivning for at hjælpe familier ud af kriser. Vi har afsat kr. om året til opgaven, som er forankret i Børne- og Skoleudvalget. Havne takster og renovering Havnetaksterne blev sat op med sidste års budget, med budget 2016 annulleres denne stigning. Både af hensyn til turisterne og af hensyn til de lokale sejlere, der ligger i havnene hele året. Vi tilbagefører den fulde besparelse fra sidste år på 1,1 mio. kr

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2016 med overslagsårene 2017-2019 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015. Bornholms Regionskommunes budget 2016 består af to bøger.

Læs mere

Budget 2016. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2016. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2016 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2015 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag for 2016.

Enhedslistens budgetforslag for 2016. Enhedslistens budgetforslag for 2016. Tid til eftertænksomhed. I flere år har arbejdet med budgettet drejet sig om nedskæringer og forringelser. Det har givet serviceforringelser, uro og usikkerhed for

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Budgettet for 2011 med overslagsårene 2012-2014 vedtages af kommunalbestyrelsen den 14. oktober

Budgettet for 2011 med overslagsårene 2012-2014 vedtages af kommunalbestyrelsen den 14. oktober GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2011 med overslagsårene 2012-2014 vedtages af kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2010. Bornholms Regionskommunes budget 2011 består af to bøger. Bind

Læs mere