Høring om udkast til lovforslag til lov om ændring af lov om afgift på elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven H200-16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring om udkast til lovforslag til lov om ændring af lov om afgift på elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven H200-16"

Transkript

1 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K 5. august 2016 Høring om udkast til lovforslag til lov om ændring af lov om afgift på elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven H Skatteministeriet har den 24. juni 2016 fremsendt ovennævnte forslag til FSR danske revisorer med anmodning om bemærkninger. FSR danske revisorer takker for muligheden for at kommentere på høringen. Høringsudkastet indeholder en væsentlig forringelse af mulighederne for spaltning uden tilladelse. Forringelsen sker for en langt større gruppe virksomhederne end dem, der kunne tænkes at ville omgå holdingreglerne og forslaget ses derfor at ramme langt bredere end formålet tilsiger. FSR finder dette stærkt beklageligt og skal anmode ministeriet om genoverveje forslaget. Vi henviser til vores uddybende kommentarer nedenfor. Kommentar til lovforslagets 1, nr. 1 - Ændring af bilaget til elafgiftsloven. Med forslaget om at lade visse erhverv få mulighed for godtgørelse af elafgift, bemærker vi, at de øvrige liberale erhverv, der fremgår af bilag 1 til elafgiftsloven, ikke gives samme mulighed. Ministeriet anmodes derfor om at svar på, hvorfor disse ikke sidestilles med øvrige virksomheder der har fritagelsesmulighed, henset til at der er sammenlignelige forhold omkring vækstmuligheder og udvikling, herunder også i form af regelforenkling for virksomheder i Danmark. Sondringen mellem ikke-liberalt erhverv og liberalt erhverv samt mellem de forskellige liberale erhverv i sig selv fremstår ubegrundet og uden reel relevans, men dog stadig med meget store konsekvenser for de erhverv der i dag og

2 fremadrettet omfattes af bilaget til elafgiftsloven; konsekvenser der synes i strid med formålet med denne lovændring og med regeringens målsætning om vækst og udvikling. Side 2 Bilagets udformning og fortolkningsproblemer De grænsedragninger og fortolkningsproblemer, der er opstået som følge af bilag 1 i øvrigt, har gennem tiden givet anledning til stor usikkerhed om anvendelsen af reglerne og anledning til en del tvister SKAT og de liberale erhverv imellem, gør sig gældende for samtlige de liberale erhverv, der er nævnt i bilaget til elafgiftsloven; problemerne knyttet særligt til begrebet forlystelser er ikke enestående i den sammenhæng. Som eksempel kan nævnes begrebet bureau og generelt grænsedragningen mellem forskellige aktiviteter i den enkelte virksomhed, som utallige gange har givet anledning til fortolkningsproblemer og usikkerhed for de berørte virksomheder. En ophævelse af bilaget i sin helhed vil derfor stemme overens med regeringens overordnede målsætninger om regelforenkling. Administrative ulemper De administrative ulemper forbundet med opgørelse af og adskillelse af forbruget gør sig gældende for samtlige de liberale erhverv, der er nævnt i bilaget til elafgiftsloven; de administrative ulemper knyttet til begrebet forlystelser er heller ikke særegent på dette område. Også på dette punkt vil en ophævelse af bilaget i sin helhed derfor stemme godt overens med regeringens overordnede målsætninger om regelforenkling. Et særligt husholdningsmæssigt forbrug Endelig nævnes det i bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, at det er karakteristisk for de liberale erhverv nævnt i bilag 1, at erhvervene vurderes at have et særligt husholdningslignende forbrug, og at det af den grund er uhensigtsmæssigt, at forlystelser ligestilles med de i bilag 1 øvrige nævnte liberale erhverv, da aktiviteterne i forlystelsesparkerne i væsentlig grad adskiller sig fra aktiviteterne i de øvrige liberale erhverv. Det husholdningslignende forbrug er imidlertid netop karakteriseret ved at omfatte belysning, opvarmning, nedkøling mv., hvilket jo er et forbrug, som alle erhverv i Danmark har, uanset om der er tale om et ikke-liberalt erhverv, et liberalt erhverv eller en forlystelse i øvrigt. Særligt elektricitet til belysning har

3 karakter af at være et husholdningslignende forbrug, og netop for så vidt angår elektricitet til belysningen, er der tale om et forbrug, som samtlige erhverv i Danmark benytter sig af og som er af stor betydning for virksomheden produktivitet og dermed bidrag til vækst og udvikling i samfundet. Konsekvenserne af bilag 1 til elafgiftsloven rammer derfor særligt hårdt for de erhverv, der omfattes af bilag 1, da belysningen betragtes som procesenergi og dermed slet ikke kan godtgøres. Side 3 Lovtekniske og retssikkerhedsmæssige hensyn Af mere lovtekniske og retssikkerhedsmæssige forhold, vil vi fremhæve to forhold. For det første bør bemærkningerne indeholde en korrekt henvisning til formålet med indførelsen af bilag 1 til elafgiftsloven. Bilaget til elafgiftsloven blev indført ved lov nr. 292 af 29. juni Formålet med indførelse af bilaget til elafgiftsloven var alene begrundet i økonomiske betragtninger og hensynet til at udskille en række særlige liberale erhverv. Det anføres fejlagtigt i lovforslaget sendt i høring, at årsagen til indførelsen af bilaget til elafgiftsloven har udgangspunkt i betragtninger om et husholdningslignende forbrug. Betragtningerne om det husholdningslignende forbrug blev indført i forbindelse med justeringen af rumvarmereglerne, som blev vedtaget senere. Det korrekte formål med indførelsen af bilaget til elafgiftsloven bør fremgå af lovens forarbejder, idet en forkert angivelse risikerer at skabe fortolkningselementer og retsusikkerhed, som ikke har sin berettigelse i det oprindelige formål. Sådanne fortolkningsspørgsmål kan have store konsekvenser for anvendelsen af regelsættet og dermed for de berørte virksomheder og deres retssikkerhed. For det andet er det under lovforslagets afsnit 9, Forholdet til EU-retten, anført, at der er tre betingelser for at bilaget til elafgiftsloven kan opretholdes i overensstemmelse med gruppefritagelsesordningen; henholdsvis at loven er udformet i overensstemmelse med energibeskatningsdirektivet, at modtagerne er udvalgt på grundlag af gennemsigtige og objektive kriterier, samt at statsstøtteordningen baseres på en lempelse af afgiftssatsen eller på udbetaling af en fast kompensation.

4 I bemærkningerne findes imidlertid alene en kommentar til opfyldelsen af den første betingelse om en udformning i overensstemmelse med energibeskatningsdirektivet. Særligt den anden betingelse om udvælgelse af modtagerne af afgiftslempelsen på baggrund af gennemsigtige og objektive kriterier burde af retssikkerhedsmæssige årsager fremstå som kommenteret i lovforslaget. Dermed vil det i lyset af bl.a. ovenstående betragtninger fremstå klart og uden tvivl, hvorfor lovgiver vælger at opretholde bilag 1 til elafgiftsloven, og hvorfor alle andre virksomheder modtager en afgiftslempelse i modsætning til de få liberale erhverv, der står tilbage på bilag 1. Side 4 Tilsvarende betragtninger blev i øvrigt gjort gældende i forbindelse med et af begreberne i bilag 1 i forbindelse med vedtagelsen, jf. L230, lov nr. 292 af 29. juni 1979, hvor det blev anført: Lovteknisk kan man ikke være bekendt at skrive et sådant udtryk. Provenumæssigt spiller det en meget ringe rolle, men administrativt kan det give anledning til umådelige trakasserier, hvis lovgivningen ikke er rimelig præcist formuleret, og derfor foreslås det at ihjelslå den allerværste skrubtudse i ministerens forslag, der i øvrigt heller ikke er særlig velformuleret på de andre af bilagets punkter. I tråd med bemærkningerne i forbindelse med det oprindelige lovforslag vil vi foreslå, at bilaget ophæves i sin helhed. Det vil betyde langt færre tvister mellem virksomheder og SKAT og have betydelige administrative og økonomiske lettelser for samtlige erhverv nævnt i bilaget til elafgiftsloven til følge, samt stemme overens med regeringens målsætning både ift. regelforenkling og om at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Kommentar til lovforslagets 2: Ændring af fusionsskatteloven Lovudkastets 2 har til formål at lukke et muligt hul i reglerne om skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT. Forslaget vil imidlertid ramme langt bredere end dette formål tilsiger. Forslaget bør derfor justeres, således at det bedre målrettes formålet, uden at ramme unødigt udover dette formål.

5 Hullet vedrører de situationer, hvor en del af et selskab skal sælges, mens en anden del skal bibeholdes af den eksisterende aktionær, og selskabet derfor skal spaltes op i to selskaber i forbindelse med et frasalg af den ene del. Ved skattefri spaltning uden tilladelse indebærer fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 5. pkt., at der er et 3-årigt holdingkrav med hensyn til aktierne i det indskydende og det (eller de) modtagende selskaber. Hullet indebærer en omgåelse af dette holdingkrav. Side 5 Med lovforslaget justeres fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, således at et selskab ikke kan foretage en skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT, hvis der i en periode på tre år forud for spaltningen er gennemført overdragelse af aktier i det indskydende selskab uden skattemæssig succession. Hvis der derfor sker overdragelse af skattefrie aktier uden succession i et selskab, vil det pågældende selskab efter den foreslåede ordlyd være afskåret fra at anvende reglerne om skattefri spaltning i de følgende tre år. Dette gælder uanset købers og sælgers identitet, uanset om køber og sælger er forbundne parter eller ej, og uanset størrelsen af den aktiepost, der overdrages. Dette indebærer så vidt vi kan vurdere, at fx følgende transaktioner vil være omfattet af forslaget: 1. Et moderselskab M sælger samtlige aktier i sit helejede datterselskab D til en eller flere af M uafhængige købere. D vil som følge heraf være afskåret fra at gennemføre en skattefri spaltning uden tilladelse i en periode på tre år efter overdragelsen, på trods af, at M sælger hele selskabet, og der derfor ikke er tale om et delsalg, hvor en del af D bibeholdes af M. 2. Et moderselskab M, der ejer to helejede datterselskaber D1 og D2, overdrager samtlige aktier i D1 til D2. D1 vil som følge heraf være afskåret fra at gennemføre en skattefri spaltning uden tilladelse i en periode på tre år efter overdragelsen, uanset at overdragelsen af D1 til D2 ikke muliggør den i bemærkningerne til forslaget beskrevne opdeling af D1. 3. Et selskab M, der ejer 1% af aktierne i et unoteret selskab D (skattefrie porteføljeaktier) med en bred aktionærkreds, afstår sine aktier i D til en uafhængig køber. D vil som følge heraf være afskåret fra at gennemføre en skattefri spaltning uden tilladelse i en periode på tre år efter overdragelsen, uagtet at M ikke længere ejer aktier i D.

6 4. Et selskab M, der ejer 12% af aktierne i et børsnoteret selskab D, sælger nogle få af disse aktier på børsen. D vil som følge heraf være afskåret fra at gennemføre en skattefri spaltning uden tilladelse i en periode på tre år efter overdragelsen Side 6 Den i lovbemærkningerne beskrevne omgåelsesmodel er slet ikke relevant i eksempel 1, 2 og 3 ovenfor, idet der ikke er tale om opdeling af et selskab i en del der afhændes og en del der beholdes, mens der for så vidt angår eksempel 4 allerede findes værnsregler i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 8. pkt. omfattende tilfælde, hvor der efter en overdragelse sker en spaltning, hvor en minoritetsaktionær i det indskydende selskab bliver majoritetsaktionær i et af de modtagende selskaber. Lovforslaget ses derfor heller ikke at være relevant for at ramme dette tilfælde. FSR danske revisorer finder derfor, at forslaget indebærer en meget betydelig stramning af reglerne ude af proportioner med det formål, som lovforslaget synes at skulle sigte mod. Lovforslaget vil medføre betydelige administrative og fordyrende omkostninger for erhvervslivet ved, at der således i alle de skattefrie omstruktureringer, som indebærer en skattefri spaltning, og hvor der forud herfor i de sidste tre år er sket salg af aktier i selskabet, skal søges om tilladelse. I bemærkninger til lovforslaget er det anført, at Det er regeringens målsætning at sikre bedre vilkår for virksomheder i Danmark. Det skal blandt andet ske ved at gøre det billigere og lettere at drive virksomhed. Regeringen ønsker også at føre en politik, der bidrager til at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Lovforslaget om ændring af fusionsskatteloven synes ikke i tråd med regeringens intentioner om lettelser for erhvervslivet. I den forbindelse bemærkes det, at ved indførelse af det objektive omstruktureringssystem, jf. lov nr. 343 af 18/04/2007 (Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v.), i bemærkningerne til loven (jf. lovforslag 110/2006/1) var anført: Det er væsentligt, at de skattemæssige rammevilkår for koncerner i Danmark er så gode som overhovedet muligt. ( ) Det foreslås, at objektivere reglerne om skattefri omstrukturering af selskaber, således at spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning kan gennemføres skattefrit uden en tilladelse fra SKAT. Forslaget er en væsentlig forenkling og administrativ lettelse for aktionærer og selskaber. ( ) Formålet med denne del af lovforslaget er at give selskaber og koncerner en

7 mere enkel adgang til at omstrukturere skattefrit. Forslaget betyder, at det for mange virksomheder ikke længere vil være nødvendigt at søge SKAT om tilladelse til en skattefri omstrukturering. Dermed vil virksomhederne kunne spare administration og ressourcer. Forslaget medvirker til at gøre det lettere og hurtigere for virksomhederne at tilpasse koncernstrukturen til ændrede markedsmæssige vilkår. Samtidig indebærer forslaget, at virksomhederne får samme nemme adgang til skattefri omstrukturering, som mange af deres konkurrenter i de øvrige EU-lande har. Forslaget indebærer således en væsentlig administrativ lettelse for aktionærer, selskaber og koncerner. ( ) I dette lovforslag foreslås det, at selskaber og koncerner skal have mulighed for at foretage en skattefri aktieombytning, en skattefri spaltning og en skattefri tilførsel af aktiver uden at skulle have en tilladelse fra SKAT. Denne mulighed skal være et valgfrit alternativ til den gældende tilladelsesordning. ( ) Denne del af lovforslaget indeholder således en væsentlig forbedring af selskabernes retssikkerhed. Side 7 Til sikring af, at skattefri omstrukturering efter fusionsskatteloven ikke reelt bliver benyttet til at afstå aktier eller aktiver skattefrit og dermed til at omgå avancebeskatningen, blev der indført en række værnsregler. Værnsreglerne er udformet, så de kan varetage de samme hensyn, som påses i tilladelsessystemet, og som ligger bag de vilkår, der stilles i tilladelsespraksis. Med Skatteministeriets nye lovforslag er der imidlertid ikke blot tale om opstilling af en ny supplerende værnsregel, som på objektivt grundlag alene sikrer, at det for skattefrie spaltninger gældende holdingkrav overholdes. Derimod rammer forslaget meget bredere og indebærer reelt, at selskaberne i en lang række tilfælde uden at der er tale om at fusionsskattelovens regler benyttes til skattefrie afståelse og dermed til at omgå avancebeskatningen henvises til altid at søge om tilladelse fra SKAT til den skattefrie omstrukturering. Lovforslaget medfører således en administrativ og ressourcemæssig byrde for aktionærer, selskaber og koncerner i en række situationer, hvor der ellers hidtil har kunnet ske skattefri spaltning uden tilladelse, og uden at der her er tale om omgåelse. I Skatteministeriets bemærkninger til det nu udsendte lovforslag i høring er det da også anført, at Omgåelsesmetoden ses ikke anvendt i praksis, og der kan være tvivl om, hvorvidt den kan gennemføres lovligt i ethvert tilfælde.

8 Set i det lys synes den foreslåede værnsregel at være alt for vidtgående og begrænsende, også når der henses til de oprindelige lovbemærkninger i forbindelse med indførelse af de objektive omstruktureringsregler i fusionsskatteloven, jf. bemærkningerne til lov nr. 343 af 18/04/2007. Side 8 FSR danske revisorer skal derfor henstille til, at forslaget genovervejes og modificeres, således at det ikke rammer bredere end nødvendigt. FSR medvirker gerne hertil. FSR bemærker endelig, at det ikke i lovforslaget er præciseret, hvad der menes med tre år forud for spaltningen, herunder om der menes tre år forud for spaltningens vedtagelse, eller om der menes tre år forud for spaltningsdato. Vi antager i øvrigt, at det må være hos sælgeren af aktierne, at aktierne skal have skattefri status efter ABL 4a, 4b og 4c. Ministeriet bedes bekræfte dette. Ikrafttræden af 2 FSR har noteret sig den foreslåede ikrafttrædelsesdato. Henset til at ministeriet mener, at der er tale om en hullukning, forekommer den foreslåede ikrafttrædelsesdato venlig. FSR antager, at ministeriet har overvejet muligheden for brug af den omtalte metode i perioden indtil 1. januar Kommentar til lovforslagets 3, nr. 1: Ændring af selskabsskatteloven FSR kan tiltræde de foreslåede tilføjelser til selskabsskattelovens 13, stk. 3, idet det hermed sikres/præciseres, at der uændret er skattemæssig fradragsret for henlæggelser til særlige bonushensættelser ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for livsforsikringsselskaber, også selv om de pågældende hensættelser regnskabsmæssigt fra og med 1. januar 2016 måtte henføres til overskudskapitalen. Der er således fortsat tale om forsikringsmæssige hensættelser, hvor den regnskabsmæssige medregning til overskudskapitalen ikke bør ændre på den skattemæssige behandling. I modsat fald ville der også være tale om en dobbeltbeskatning, idet forskydningen på de pågældende hensættelser allerede indgår i PAL-grundlaget på institutniveau jf. PAL 8, stk.

9 FSR kan også tiltræde det foreslåede ikrafttrædelsestidspunkt, som er 1. januar 2016 for denne del af lovforslaget. Side 9 Kommentar vedrørende 3, nr. 3 Den foreslåede stramning af reglen i selskabsskattelovens 31 C, stk. 8 skal sikre, at der ikke via frasalg eller lignende forinden et konkurskonkrets afsigelse bliver muligt at udnytte et konkursramt selskabs underskud for den del af indkomståret, hvori der har været koncernforbindelse med sælger. I 2005 blev sambeskatningsreglerne ændret, således at sambeskatning mellem koncernforbundne selskaber består fra etablering til ophør af koncernforbindelsen. FSR har i lyset heraf umiddelbart svært ved at se, at der skulle være noget kritisabelt i, at en koncern anvender et underskud i et datterselskab, der efter frasalg går konkurs, med mindre der er tale om et proformasalg eller på anden måde omgåelse. Skatteministeren har i forbindelse med ændringen af sambeskatningsreglerne i 2005 ved flere lejligheder udtalt, at indkomstopgørelsen i en sælgende koncern ikke skal påvirkes af forhold, der opstår hos en købende koncern. Den foreslåede ændring bryder dels med dette grundprincip og også med princippet i selskabsskattelovens 31 om, at et selskab ved salg udtræder af sambeskatningen med sælgerkoncernen, og at sælger skal opgøre en skattepligtig indkomst for den del af indkomståret, hvori der har været koncernforbindelse med sælger, hvilket også blev statueret i SKM LSR. Det er vores opfattelse, at ministeriet med den foreslåede ændring ændrer retsstillingen efter SKM LSR ved at lade 31 C, stk. 8, gå forud for 31, stk. 5, således at sambeskatningsindkomsten, der opgøres ved udtræden af sambeskatningen ved overdragelse, for delperioden frem til overdragelsen, ændres retroaktivt når den overdragne virksomhed efterfølgende går konkurs. Skatteministeriet bedes bekræfte dette. Den foreslåede tilføjelse kan i så fald blive vanskelig at administrere i praksis, idet den skattemæssige behandling af et eventuelt over- eller underskud i et sambeskattet datterselskab ved et salg til en 100% uafhængig person eller koncern eller fx i forbindelse med en børsnotering, fremover vil afhænge af

10 selskabets videre udvikling i den resterende del af indkomståret. En udvikling som sælger ikke nødvendigvis har indflydelse på eller kendskab til. Side 10 I forbindelse med salg af et selskab fra en koncern til en anden koncern vil der skulle ske omlægning af det overdragne selskabs indkomstår, hvis de to koncerner ikke har sammenfaldende indkomstår. I disse tilfælde vil der kunne være tvivl om rækkevidden af den foreslåede bestemmelse. FSR danske revisorer skal venligst bede Skatteministeriet bekræfte, at den foreslåede regel skal forstås på den måde, at ingen indkomstperiode i det indkomstår, som selskabet har på det tidspunkt, hvori konkursdekretet afsiges, kan indgå i sambeskatning, hverken med en sælgende eller en købende koncern. Som omtalt ovenfor finder vi ikke, at der bortset fra i omgåelsestilfælde er nogen reel begrundelse for, at en sælgende koncern ikke skulle kunne anvende et underskud for perioden frem til afhændelsen i et selskab, der efter afhændelsen går konkurs, og at forslaget derfor bør begrænses til omgåelseslignende situationer. Vi foreslår derfor som alternativ at der indføres en afgrænsning så kun overdragelser til en nærmere afgrænset person- eller selskabskreds umiddelbart forud for et selskabs konkurs rammes af værnsreglen. F.eks. kunne en overdragelse til interesseforbundne personer, herunder f.eks. aktionærer med bestemmende indflydelse, direktører, bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere. En anden løsning kunne være at indføre en nærmere defineret begrænset karensperiode således at kun overdragelser der sker f.eks. 2 måneder før en efterfølgende konkurs til en nærmere defineret person- eller selskabskreds omfattes af værnsreglen. Hermed vil sælgende koncerner ikke have usikkerhed om skattemæssige opgørelser i op til 12 måneder efter overdragelser omfattet af reglerne. Skatteministeriet bedes redegøre nærmere for samspillet mellem stramningen i selskabsskattelovens 31C stk. 8 og hæftelsesreglerne for skat i selskabsskatteloven, kildeskatteloven og konkursskatteloven.

11 FSR danske revisorer står gerne til rådighed for en uddybning af høringssvaret. Side 11 Med venlig hilsen Bjarne Gimsing Formand for skatteudvalget Kasper Truelsen Skattekonsulent

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget L 25 Bilag 1, L 25 A Bilag 1, L 25 B Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget L 25 Bilag 1, L 25 A Bilag 1, L 25 B Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2016-17 L 25 Bilag 1, L 25 A Bilag 1, L 25 B Bilag 1 Offentligt 5. oktober 2016 J.nr. 16-0569834 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 10. april 2015 Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM 2006.75 LSR og SKM 2011.588 LSR, H064-15 SKAT har d. 13. marts 2015 fremsendt

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 17. august 2015 Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H 184-15. SKAT har d. 10. juli 2015 fremsendt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. august 2016 Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. marts 2016 Høring om forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Høring af lovforslag om afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v., H

Høring af lovforslag om afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v., H Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 27. november 2015 Høring af lovforslag om afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v., H336-15. Skatteministeriet

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. marts 2015 Lovudkast om udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v. og lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, 1) fusionsskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, 1) fusionsskatteloven og selskabsskatteloven 2016/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0569834 Fremsat den 5. oktober 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, 1) fusionsskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, 1) fusionsskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. oktober 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, 1) fusionsskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 31. marts 2015 Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT har den 12. marts 2015 fremsendt ovennævnte udkast til

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv.

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv. Skatteudvalget 2012-13 L 49 Bilag 7 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 23. november 2012 mbl (H:\Fagligt Center\MBL\SU\Henvendelse til FT SAU L49.doc) L 49 - Skattefritagelse

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab - 1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny lov vedtaget den 8. juni 2017 er skattereglerne for deltagere i transparente

Læs mere

SKAT Østbanegade 123 København Ø. 6. oktober 2016

SKAT Østbanegade 123 København Ø. 6. oktober 2016 SKAT Østbanegade 123 København Ø 6. oktober 2016 Høring om styresignal vedr. momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv., H274-16.

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 201 - Bilag 19 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 19. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 201 forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven,

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 2 Offentligt J.nr. 13-0172525 Den 17. januar 2014 TilFolketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Gæld/passiver

Skattefri omstrukturering. Gæld/passiver Spørgsmål og bemærkninger fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer til lov nr. 343 af 18. april 2007 (L 110A) og lov nr. 344 af 18. april 2007 (L 110B) FSR har sendt en række spørgsmål og bemærkninger

Læs mere

Ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, H

Ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, H Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 28. maj 2015 Ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, H100-15.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: JS@SKAT.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0172525 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven (L4)

Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 11. oktober 2017 Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatteministeriet har den 3. oktober 2017 fremsendt ovennævnte lovforslag til FSR

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder

Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder - 1 Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen har den 19. december 2016 offentliggjort et udkast til et lovforslag om nedsættelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 13. juni /Lise Bo Nielsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 13. juni /Lise Bo Nielsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 276 Offentligt J.nr. 2007-418-0001 Dato: 6. august 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 273-276 af 13. juni 2007. (Alm.

Læs mere

Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater) H014-15

Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater) H014-15 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 10. februar 2015 Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater)

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 25 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. 19. oktober 2015

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. 19. oktober 2015 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 19. oktober 2015 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (indførelse af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 18 1402 København K SkatErhverv: pskerh@skm.dk Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring mellem

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 21 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt.

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt. Organisation Høringssvar Kommentar Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard Skattefri omstrukturering Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens

Læs mere

Spørgsmål vedrørende L 121

Spørgsmål vedrørende L 121 Finansudvalget SAU alm. del - Bilag 74 Offentligt Spørgsmål vedrørende L 121 Efter aftale skal FSR s Skatteudvalg bede Skatteministeriet om at besvare følgende fortolkningsspørgsmål vedrørende L 121 som

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget 2004-05 (2. samling) L 121 Svar på Spørgsmål 117 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre

Læs mere

Udkast til styresignal om kantinemoms H030-14

Udkast til styresignal om kantinemoms H030-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 19. februar 2014 Udkast til styresignal om kantinemoms H030-14 Skatteministeriet har d. 3. februar 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Lovudkast om udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v. fradragsret for lønudgifter til egne medarbejdere vedrørende arbejdsopgaver knyttet til indkomstgrundlaget Af advokat (L)

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 104 Bilag 1 Offentligt 15. november 2017 J.nr. 2017-3321. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Til lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven

Læs mere