Lokalplan nr. 61.B12.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 61.B12.2"

Transkript

1 Østertoften Lokalplan nr. 61.B12.2 Koustrup Allé Kollundvej Boligområde ved Kollundvej i Lind Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.)

2 Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge- og anlægsarbejde, foretages væsentlige nedrivninger eller der sker væsentlige ændringer i anvendelsen af en ejendom. I øvrigt kan der altid udarbejdes lokalplan, når byrådet skønner, at det er nødvendigt. I en lokalplan kan byrådet fastlægge nærmere retningslinjer for et areals anvendelse, bygninger, veje og stiers placering og udformning, friarealers placering og indretning samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer mv. Sådanne bestemmelser skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. En lokalplan er desuden byrådets redskab til at sikre gennemførelse af kommuneplanen. Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt offentliggøres et forslag til lokalplan i 8 uger, således at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og fremsætte ændringsforslag. Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Lokalplanens bestemmelser får herefter bindende virkning for grundejere og brugere i området. Tilvejebringelse af en lokalplan betyder ikke forbud mod fortsættelse af en eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom, og en lokalplan medfører heller ikke pligt for grundejerne til at realisere de anlæg, som er indeholdt i planen. Derimod skal ændringer af eksisterende forhold, f.eks. ved om- og nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående ejendomme, være i overensstemmelse med lokalplanen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan efter planens vedtagelse. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres med tilvejebringelse af en ny lokalplan. Fremlæggelse mv. Dette lokalplanforslag vil være offentligt fremlagt i tiden fra den dd. måned 20xx til den dd. måned 20xx (begge dage incl.) på Herning Rådhus (i Borgerservice, indgang B og i Planafdelingen, indgang C 2. sal), på Herning Bibliotekerne og på kommunens hjemmeside. Indsigelser imod og ændringsforslag til lokalplanen skal indsendes skriftligt til Herning Byråd, Rådhuset, 7400 Herning eller pr. til: senest den dd. måned 20xx Indsendte indsigelser og ændringsforslag offentliggøres på Herning Kommunens hjemmeside med navn der er således fuld offentlighed om indsigelse og indsigers navn. Supplerende oplysninger kan indhentes på By, Erhverv og Kultur, Planafdelingen, tlf Lokalplan 61.B12.2

3 Forslag til Lokalplan 61.B12.2 for boligområde ved Kollundvej i Lind Indhold 1.0 Redegørelse 1.1 LOKALPLANENS FORMÅL LOKALPLANENS BAGGRUND LOKALPLANENS OMRÅDE LOKALPLANENS INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING MYNDIGHEDSTILLADELSER LOKALPLANFORSLAGETS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Lokalplanbestemmelser LOKALPLANENS FORMÅL 11 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 12 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 12 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 12 5 UDSTYKNING 13 6 TEKNISKE ANLÆG 13 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 13 8 BEBYGGELSESENS UDFORMNING OG FREMTRÆDEN 13 9 UBEBYGGEDE AREALER TERRÆN HEGNING OG BEPLANTNING FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE MILJØ GRUNDEJERFORENING BEVARING LOKALPANENS RETSVIRKNINGER Vedtagelsespåtegning 17 Kortbilag Matrikelkort Lokalplankort 3 Indholdsfortegnelse

4 Koustrup Allé Kollundvej Luftfoto med lokalplanområdet markeret med hvid, stiplet linje 4 Lokalplan 61.B12.2

5 1.0 Redegørelse 1.1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål at udlægge et område ved Kollundvej i det østlige Lind til et boligområde med mulighed for åben lav bebyggelse. For at skabe et attraktivt og grønt boligområde fastlægger lokalplanen bestemmelser for etablering af friarealer samt bevaring af eksisterende beplantning og etablering af ny beplantning. Lokalplanen fastlægger placering og udformning af nye veje og stier, så der bliver en hensigtsmæssig afvikling af trafikken i området og forbindelser til det eksisterende vej- og stinet. Der er to bevaringsværdige bygninger inden for området, som lokalplanen giver mulighed for at nedrive. Derudover sikrer lokalplanen, at overfladevand håndteres og afledes fra området på en hensigtsmæssig måde. 1.2 LOKALPLANENS BAGGRUND Herning Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Herning Kommuneplan , at der skulle være mulighed for at udstykke et nyt boligområde i den østlige del af Lind, syd for Kollundvej. Det nye boligområde er indarbejdet i kommuneplanen i overensstemmelse med helhedsplanen for Lind. Lokalplan 61.B12.2 er udarbejdet efter ønske fra ejeren af en del af det område, der i kommuneplanen er udlagt til nye boliger. Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale om infrastruktur efter Planlovens 21b i mellem ejeren af matr. nr. 22s og Herning Kommune. Udbygningsaftalen skal sikre, at ejeren af matr. nr. 22s bidrager økonomisk til etablering af veje, stier og friarealer inden for lokalplanens område. Områdets zonestatus Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres ved denne lokalplans endelige vedtagelse til byzone. Eksisterende bebyggelse og anlæg Der er tre eksisterende bebyggelser inden for lokalplanens område. Mod Kollundvej ligger der to ejendomme, der benyttes til boliger med tilhørende udhuse. Bag disse bygninger ligger der en ejendom med et mindre entreprenørfirma og en tilhørende bolig. Landskab og natur Lokalplanområdet afgrænses mod vest af et levende hegn med store træer mod boligområdet Østertoften. Omkring de eksisterende bygninger er der haver og beplantninger med større træer. I den østlige del af området er der et dige med beplantning. Bevaringsværdier På Kollundvej 50 er der registreret to bygninger med middel bevaringsværdi. Diget i den østlige del af lokalplanområdet er beskyttet i henhold til Museumslovens bestemmelser om beskyttelse af sten- og jorddiger. Trafikale forhold Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Kollundvej, og de tre ejendomme inden for området har hver deres vejadgang fra Kollundvej. 1.3 LOKALPLANENS OMRÅDE Områdets beliggenhed, afgrænsning og størrelse Lokalplanområdet ligger i den østlige del af Lind og afgrænses mod nord af Kollundvej, mod vest af det eksisterende boligområde Østertoften og mod syd og øst af åbne marker. Lokalplanen omfatter et areal på i alt cirka m². 1.4 LOKALPLANENS INDHOLD Kollundvej set fra vest. Anvendelse Lokalplanområdet kan anvendes til åben lav boligbebyggelse med tilhørende veje, stier og friarealer. 5 Redegørelse

6 Bebyggelse og anlæg Lokalplanen giver mulighed for at opføre boligbebyggelse i op til 2 etager og 8,5 meters højde. For at skabe et harmonisk rum omkring de fælles friarealer mellem boligvejene skal boligerne placeres i en facadebyggelinje 5 meter fra vejskel som vist på kortbilag 2. Grønne områder, landskab og beplantning For at sikre et grønt og attraktivt boligområde fastlægger lokalplanen bestemmelser for friarealer og beplantning. Som afgrænsning mod det eksisterende boligområde, Østertoften, vest for lokalplanområdet, skal der fortsat være beplantning af løvfældende træer langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning. De to eksisterende boligejendomme Kollundvej 50 og 52 afgrænses mod Kollundvej af større træer. Disse træer skal bevares, og for at skabe en sammenhængende, grøn afgrænsning af lokalplanområdet skal de suppleres af et levende hegn eller en beplantet støjvold langs Kollundvej. Der skal i lokalplanområdets østlige afgrænsning anlægges en ny stamvej fra den eksisterende rundkørsel. For at sikre en god sammenhæng mellem områderne nord og syd for Kollundvej, skal stamvejen have det samme grønne vejprofil som den eksisterende Koustrup Allé med en midterhelle beplantet med træer. I den sydligste del af lokalplanområdet udlægges et 40 meter bredt grønt friareal. I dette grønne friareal kan der anlægges regnvandsbassiner, og området skal beplantes med egnstypiske træer og buske og tilsås med græs eller blomstergræs. Lokalplanområdet er opdelt i tre mindre delområder med boligvejene placereret omkring et fælles friareal som vist på kortbilag 2. Friarealerne kan af de enkelte områders beboere anvendes til leg, ophold og lignende. Derudover kan der under friarealerne anlægges anlæg til rensning af overfladevand. Det forventes, at det kun bliver nødvendigt at placere anlæg til rensning af overfladevandet under det vestligste friareal, da det er beregnet, at det kan rumme et anlæg der er stort nok til at rense overfladevandet fra lokalplanområdet, inden det ledes videre til regnvandsbassiner uden for lokalplanområdet. Bevaring Der er inden for lokalplanens område udpeget to bygninger med middel bevaringsværdi. Disse bygninger kan nedrives og erstattes med ny bebyggelse. Eksisterende bebyggelse og beplantning på Kollundvej 50 Sti mellem lokalplanområdet og det elsisterende boligområde Østertoften Koustrup Allé nord for lokalplanområdet 6 Lokalplan 61.B12.2

7 Veje, stier og parkering Som en forlængelse af Koustrup Allé skal der anlægges en ny stamvej i den østlige del af lokalplanområdet. Fra denne stamvej bliver der adgang til en fordelingsvej i den sydlige del af lokalplanområdet. Fordelingsvejen er placeret i et grønt friareal, og fra fordelingsvejen er der adgang til boligvejene, der anlægges omkring fælles friarealer for de enkelte boligområder, som vist på kortbilag 2. En stiforbindelse fra fordelingsvejen til den eksisterende sti umiddelbart vest for lokalplanområdet samt en sti på tværs af lokalplanområdet sikrer sammenhæng med det øvrige stinet i Lind. De eksisterende boligejendomme inden for lokalplanområdet har vejadgang direkte fra Kollundvej. Så længe der kun er udstykket nye boliggrunde på matr. nr. 22s må disse 9 nye grunde have vejadgang fra Kollundvej via de eksisterende overkørsler. Når resten af lokalplanområdet udstykkes skal stamvejen og fordelingsvejen også etableres, så alle boliger får vejadgang herfra og de eksisterende overkørsler til Kollundvej lukkes. Det vil give en forbedring af trafiksikkerheden på Kollundvej, når der ikke længere er diekte overkørsler. Miljø Langs Kollundvej og den nye stamvej, forlængelsen af Koustrup Allé, er der som vist på kortbilag 2 udlagt arealer til placering af støjvolde, hvis det er nødvendigt for at kunne overholde grænseværdieren for støj fra vejene i det nye boligområde. 1.5 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Cirkulærer Cirkulære nr. 35 af 3.juni 2005 om jordbrugsmæssige interesser i region, kommune, lokalplanlægningen m.v. Lokalplanens forhold til kommuneplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan og er indeholdt i rammeområde 61.B12 for boligområde Fejerskovparken. Lokalplanens forhold til miljøet Natura 2000 og habitatdirektivets bilag IV arter I henhold til gældende Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om planforslaget kan påvirke et Natura 2000 område samt beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV. Det er Herning Kommunes vurdering, at boligområdet inden for lokalplanområdet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Nærmeste Natura 2000 område ligger cirka 10 km væk. Det lokalplanlagte boligområde vil ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Herning Kommunes naturpolitik, ansvarsarter mm. Det vurderes, at boligområdet ikke strider imod kommunens naturpolitik og tankerne bag den grønne Kollundvej set fra nordøst. Til venstre ses det beskyttede dige med beplantning, til højre bebyggelsen på Kollundvej 52 7 Redegørelse

8 struktur. Det vil være uden negative konsekvenser for kommunale ansvarsarter. Det forudsættes, at bygningsmæssige og produktionsmæssige tiltag reguleres behørigt efter anden lovgivning end naturbeskyttelsesloven. Lov om Miljøvurdering Ifølge Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Herning Kommune har i en screening vurderet, at lokalplanen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, og der er derfor ikke foretaget yderligere miljøvurdering. Screeningen kan ses ved henvendelse til Herning Kommunes planafdeling. KLAGEVEJLEDNING Herning Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering kan påklages til Naturog Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives senest 4 uger efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I henhold til planlovens 58, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at byrådet har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klage skal sendes til alternativt til Herning Kommune, Torvet 5, 7400 Herning. Klagen skal være modtaget af Herning Kommune inden fire uger efter modtagelsen af denne afgørelse. Herning Kommune videresender herefter klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for, at Naturog Miljøklagenævnet behandler din klage, at du indbetaler et gebyr, fastsat til 500 kr. til nævnet. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra det tidspunkt du modtager afgørelsen. Støj og vibrationer Der henvises til miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Hvis de ikke kan overholdes i forhold til støj fra vejene er der i lokalplanen reserveret areal til placering af støjvolde mod nord og øst. Jordforurening Der er inden for lokalplanområdet ikke registreret arealer der er kortlagt som forurenet eller muligvis forurenet i henhold til Lov om forurenet jord. Når et areal er korlagt kan det medføre, at der skal ansøges om en speciel tilladelse fra kommunen, inden der på arealet må udføres bygge- og anlægsarbejde eller ændres i anvendelsen. Inden et areal ændrer anvendelse til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal ejer/bruger sikre enten, at de øverste 50 cm af jordlaget på den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning Affald Inden for lokalplanområdet skal der i henhold til lokalplanen udlægges areal til affaldsstationer for indsamling af erhvervs- og husholdningsaffald i overensstemmelse med Herning Kommunes retningslinjer og regulativer på affaldsområdet. Grundvand Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevand- Bebyggelse og anlæg på Kollundvej 48 i lokalplanområdets sydlige del 8 Lokalplan 61.B12.2

9 sinteresser, men uden for indvindinsopland til almen vandforsyning. Afledning af regn- og spildevand skal ske i overensstemmelse med gældende spildevandsplan. Overfladevand fra lokalplanområdet afledes til eksisterende regnvandsbassiner i det nordlige Lind. Da disse bassiner ligger i et område, hvor grundvandet skal beskyttes, skal overfladevandet renses, inden det ledes til regnvandsbassinerne. Overfladevand fra lokalplanområdet skal derfor opsamles og renses i et underjordisk anlæg, der kan anlægges under de fælles friarealer mellem boligvejene Helhedsplan Der er i 2006 udarbejdet en helhedsplan for Lind. Helhedsplanen er indarbejdet i Herning Kommuneplan. Lokalplanområdet er disponeret i overensstemmelse med helhedsplanen, hvor det nye boligområde adskilles fra det eksisterende boligområde på Østertoften af et grønt bælte. Et øst-vest gående friareal afslutter lokalplanområdet mod syd, og vil derfor komme til at fungere som en grøn kile, hvis der udlægges endnu et boligområde syd for lokalplanområdet. Lokalplanens forhold til Herning Kommuneatlas På Kollundvej 50 er der i Herning Kommuneatlas registreret to bygninger med middel bevaringsværdi. Lokalplanen giver mulighed for at disse bygninger kan nedrives. Teknisk forsyning Området forsynes med varme, el, vand og kloak fra private og offentligt ejede virksomheder på de respektive ledningsejeres til enhver tid gældende betingelser. Området markeret med grøn skravering er omfattet af skovbyggelinje Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før tilslutning til vand, kloak, elforsyning og kollektiv varmeforsyning har fundet sted. Bortledning af spildevand og regnvand skal ske i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan og Herning Kommuneplan. Kollektiv trafik Lokalplanområdets nærmeste busforbindelse er bybussen mellem Herning centrum og Lind. Bybussen har flere stoppesteder i den østlige del af Lind, tæt på lokalplanområdet. Skoleforhold Lokalplanområdet ligger ved planens udarbejdelse i Lind skoles skoledistrikt. Servittutter Som det fremgår af kortbilag 2 er der inden for lokalplanens område flere forsyningsledninger. Der Bebyggelse og anlæg på Kollundvej 48 i lokalplanområdets sydlige del 9 Redegørelse

10 er tinglyst deklarationer, der sikrer, at ledningerne enten skal respekteres ved at der ikke bebygges eller beplantes med træer / buske med dybtgående rødder i nærheden, eller de skal omlægges ved udstykning af området. Omlægning af ledningerne skal ske efter aftale med det respektive forsyningsselskab, og det er bygherre, der skal afholde alle udgifter i forbindelse med omlægningen. Der er også tinglyst deklarationer, der sikrer vejadgang til matr. nr. 23a i den sydlige del af lokalplanområdet. Ved udstykning af hele lokalplanområdet vil der blive i overensstemmelse med lokalplanen blive anlagt nye veje, og de eksisterende vejadgange fra Kollundvej skal lukkes. 1.6 MYNDIGHEDSTILLADELSER Naturstyrelsen Der må, uanset lokalplanens bestemmelser, ikke ske ændringer i tilstanden for områderne omfattet af skovbyggelinjer jf. Naturbeskyttelsesloven, før der er givet tilladelse til reduktion fra Naturstyrelsen, med mindre der gives dispensation i hvert enkelt tilfælde. Museer Der må, uanset lokalplanens bestemmelser, ikke ske ændringer i tilstanden for de beskyttede diger jf. Museumsloven, før der er givet tilladelse hertil fra henholdsvis Kulturstyrelsen eller Herning Kommune. Museum Midtjylland skal i henhold til Museumsloven sikres mulighed for at foretage arkæologiske undersøgelser ved nedrivning, bebyggelse og anlæg. Der er ingen kendte fortidsminder inden for området, men Museum Midtjylland oplyser, at der ved udgravninger i Fejerskovparken samt etablering af Koustrup Allé er fundet spor af bebyggelse fra flere perioder. Hvis der under byggeri eller anlægsarbejde træffes på fortidsminder, skal arbejdet jf. Museumsloven stoppes og Museum Midtjylland underrettes. Politiet Der kan jf. Færdselsloven ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.v., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling. NaturErhvervsstyrelsen Der er landbrugspligt på følgende ejendomme: matr. nr. 22g og 23e, Lind By, Rind. Det forudsættes i lokalplanen jf. Landbrugsloven, at landbrugspligten ophæves ved en særskilt ansøgning til NaturErhvervsstyrelsen ved Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 1.7 LOKALPLANFORSLAGETS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet og offentlig bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder i henhold til planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet den xx. måned 201x, kan byrådet dog give tilladelse til at udnytte en ejendom, hvis det er i overensstemmelse med forslaget og med byggeloven. Hvis der i løbet af den offentlige høringsperiode rettidigt er fremsat indsigelser mod lokalplanforslaget, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse, det vil sige fra den xx. måned 201x og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort af byrådet, dog højest indtil den xx. måned 201x. I øvrigt bortfalder forslaget, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år efter offentliggørelsen. 10 Lokalplan 61.B12.2

11 2.0 Lokalplanbestemmelser Lokalplan nr. 61.B12.2 for et boligområde ved Kollundvej i Lind I henhold til lov om planlægning (Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er: 1.1 at udlægge lokalplanområdet til boligformål i form af åben lav bebyggelse. 1.2 at sikre etablering af beplantning 1.3 at sikre etablering af grønne friarealer 1.4 at sikre etablering af veje, stier og parkering 1.5 at muliggøre nedrivning af bevaringsværdig ejendom 1.6 at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone 1.7 at sikre håndtering af overfladevand 11 Bestemmelser

12 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen, der afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og 2, omfatter følgende matr.nr.: 22a, 22k og 22s samt del af matr. nr. 22g, 23a og 23e samt alle parceller, der efter 1. september 2014 udstykkes, arealoverføres eller matrikuleres inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet er i landzone. Lokalplanområdet overføres ved denne lokalplans endelige vedtagelse og offentliggørelse til byzone. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål. 3.2 Bebyggelse må kun ske som åben-lav bebyggelse 3.3 Der kan i lokalplanområdet drives virksomhed til liberale erhverv, som er forenelig med områdets karakter af boligområde, hvis: - virksomheden drives af den, som bebor den pågældende ejendom; - virksomheden drives på en måde, så ejendommens karakter af bolig ikke ændres; - virksomheden ikke medfører ulempe for områdets øvrige beboere; - virksomheden ikke kræver parkering udover, hvad der er plads til på den pågældende ejendom; - reklameskilte, flag og lignende ikke opsættes på ejendommen. Skiltning må kun foregå som almindeligt navne- og nummerskilt. 3.4 De arealer, som på kortbilag 2 er markeret som grønne fri- og opholdsarealer, må ikke bebygges. 3.5 Der kan på disse arealer opstilles legeredskaber, bænke, pavilloner o.l. som understøtter anvendelse til leg og ophold samt anlæg til områdets tekniske forsyning jævnfør Der kan inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets tekniske forsyning. Herunder energiforsyningsanlæg, fællesantenneanlæg, kloakpumpestation, regnvandsbassin m.v. 3.7 Der må i området ikke foretages udendørs oplagring uden for indhegnede og afskærmede områder og lignende samt henstilling af uindregistrerede køretøjer, campingvogne, trailere og lignende samt lystbåde. 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 4.1 Der udlægges areal til nye veje og stier i princippet som vist på kortbilag Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra den nye stamvej A- B i princippet som vist på kortbilag Så længe der kun er udstykket boliggrunde på matr. nr. 22s Lind by, Rind kan lokalplanområdet vejbetjenes fra de eksisterende overkørsler til Kollundvej som vist på kortbilag Stamvejen A B udlægges i en bredde af minimum 20 meter med en midterhelle beplantet med træer og dobbeltrettet cykelsti eller cykelsti i begge sider af vejen. 4.5 Fordelingsvejen B C udlægges i en bredde af minimum 10 meter inklusiv stiforbindelse. 4.6 Fra fordelingsvejen B - C kan der tilsluttes boligveje både mod nord og syd. 4.7 De nord-sydgående boligveje udlægges omkring en grøn fælled i princippet som vist på kortbilag Der udlægges sti a b og c - d efter princippet som vist på kortbilag 2. Stierne anlægges med en fast belægning med en bredde på minimum 3,0 meter. 12 Lokalplan 61.B12.2

13 4.9 Der skal på egen grund etableres minimum to parkeringspladser pr. bolig Belysning af vej- og stiareal og fælles parkeringspladser skal ske med ensartede parkarmaturer / armaturer med lyspunktshøjde på maksimum 3,5 meter Fælles arealer, veje og stier ren- og vedligeholdes i enhver henseende af den i 14 nævnte grundejerforening. 5 UDSTYKNING 5.1 Udstykning må ske i overensstemmelse med principperne i den på kortbilag 2 retningsgivende udstykningsplan. 6 TEKNISKE ANLÆG 6.1 Ved nybyggeri har grundejerne pligt til at lade deres ejendomme tilslutte private eller offentligt ejede forsyningsledninger på de af forsyningsvirksomhederne til enhver tid gældende betingelser. 6.2 Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger. 6.3 Synlige anlæg til områdets tekniske forsyning jf. 3.6, skal placeres samlet langs vej eller naboskel og skal have samme diskrete udformning og farve. 6.4 Der må ikke bebygges eller beplantes med træer inden for en afstand af 5 meter fra de på kortbilag 2 viste ledningstracéer. Flyttes ledningerne, gælder disse byggelinjer ikke længere. 6.5 Der kan inden for det på kortbilag 2 viste fælles friareal etableres regnvandsbassin. Regnvandsbassiner skal tilpasses det samlede projekt med veje, stier og beplantning, så de fremstår som en del af den samlede landskabelige helhed. 6.6 Der kan inden for friarealerne ved de enkelte boligveje placeres underjordiske anlæg til rensning af overfladevand fra lokalplanområdet. 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 30 %. 7.2 Bebyggelse må højst opføres i 2 etager. 7.3 Bebyggelse må have en højde af maksimum 8,5 meter. 7.4 Boligbyggelse skal placereres i facadebyggelinje 5 meter fra vejskel som vist på kortbilag Bebyggelse må ikke opføres med kælder. 8 BEBYGGELSESENS UDFORMNING OG FREMTRÆDEN 8.1 Bygninger inden for lokalplanens område skal have ydervægge, der fremtræder i træ, blank mur i tegl eller som pudset. 8.2 Mindre bygningsdele kan desuden udføres i træ, glas, zink, stål, beton, kobber og aluminium. 8.3 Al bebyggelse, garager og carporte kan udføres med en taghældning på maksimalt 45 grader. 8.4 Parabolantenner må ikke opsættes på bygninger. 13 Bestemmelser

14 8.5 Parabolantenner skal placeres, så antennens højeste punkt ikke er højere end maksimum 1,8 meter over terræn. 8.6 Anlæg til indvinding af solenergi skal integreres i bygningens arkitektur, så bygning og anlæg fremstår som en samlet arkitektonisk helhed. 9 UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende. 9.2 Inden for lokalplanens område må der ikke opstilles uindregistrerede campingvogne, både, biler og lignende eller ophobes nogen form for affald. 9.3 Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til veje, stier, parkering, legeområde og lignende skal anlægges og vedligeholdes som haveareal. 9.4 Ren- og vedligeholdelse af fællesarealer skal til enhver tid varetages af den i 14 nævnte grundejerforening. 10 TERRÆN 10.1 Der må ikke foretages permanente reguleringer af det naturlige terræn på mere end +/- 0,5 meter Der må ikke foretages terrænregulering nærmere end 1 meter fra skel Inden for friarealet i den sydlige del af lokalplanområdet kan der dog ved udgravning af regnvandsbassiner og anden landskabelig bearbejdning af området foretages terrænregulering i op til + / - 1,5 meter. 11 HEGNING OG BEPLANTNING 11.1 Hegning mod veje, stier og fælles friarealer skal ske som levende hegn/hæk i hele lokalplanområdet. Hegnet/hækken skal placeres på egen grund og skal vedligeholdes på begge sider af den pågældende grundejer. Hække skal plantes minimum 40 cm fra skel Der kan som supplement til levende hegn/hæk opsættes trådhegn på indersiden af hegnet med maksimum højde som det levende hegn/hækken. Trådhegnet må ikke være synligt fra ydersiden Langs Kollundvej og stamvejen A - B kan der som vist på kortbilag 2 anlægges støjvolde. Støjvolde skal gives et ensartet og grønt udseende i form af beplantning buske og mindre træer Hvis de ovennævnte støjvolde ikke etableres skal der mod Kollundvej, inden for arealet til støjvold, etableres en tæt og ensartet beplantning af løvfældende træer og buske 11.5 Den nye stamvej A B skal etableres med en midterhelle, der skal beplantes med træer De eksisterende levende hegn langs lokalplanområdets vestlige og sydlige afgrænsning, som vist på kortbilag 2, skal bevares med deres karakter som levende hegn af løvfældende træer Den eksisterende beplantning ved Kollundvej 50 og 52 skal bevares som vist på kortbilag 2, så der fortsat er beplantning med træer mod vejen Den eksisterende beplantning på det bevaringsværdige dige skal, som vist på kortbilag 2, bevares De fælles fri- og opholdsarealer, som er markeret på kortbilag 2, skal beplantes med egnstypiske træer og buske og tilsås med græs eller blomstergræs. 14 Lokalplan 61.B12.2

15 12 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før: 12.1 ubebyggede arealer tilhørende de udstykkede grunde med beplantning eller belægning er givet et ordentligt udseende, 12.2 ejendomme er ryddet for byggeaffald m.v. og fremtræder ordentligt ejendomme er tilsluttet private eller offentligt ejede forsyningsledninger De i 9 nævnte fri- og opholdsarealer til den pågældende bebyggelse er etableret de i 11 nævnte beplantninger til den pågældende bebyggelse er etableret. 13 MILJØ 13.1 Der kan som vist på kortbilag 2 anlægges støjvolde langs Kollundvej og stamvejen A - B. Støjvolde skal gives et ensartet og grønt udseende i form af beplantning buske og mindre træer. 14 GRUNDEJERFORENING 14.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet Der kan etableres selvstændige grundejerforeninger til varetagelse af de enkelte udstykningers interesser. Disse grundejerforeninger har pligt til at være medlemmer af en fælles grundejerforening for hele lokalplanområdet Grundejerforeningen skal oprettes, når Herning Byråd forlanger det, dog senest når 50 % af de udstykkede grunde er bebygget og ibrugtaget Såfremt grundene udstykkes etapevis indtræder medlemspligten når 50 % af de udstykkede grunde i etapen er solgt eller når Herning Kommune forlanger det Grundejerforening skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og anlæg Grundejerne har pligt til at tage skøde på fællesarealer Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Herning Byråd Kommunen kan kræve, at grundejerforeningen optager medlemmer fra naboområder, sammenslutter sig med grundejerforeninger for tilgrænsende områder, eller at grundejerforeningen lader sig opdele i flere selvstændige foreninger. 15 BEVARING 15.1 De på kortbilag to markerede bygninger med middel bevaringsværdi kan nedrives Som vist på kortbilag 2 skal eksisterende bevaringsværdig beplantning inden for lokalplanens område bevares. 16 LOKALPANENS RETSVIRKNINGER Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endeli- 15 Bestemmelser

16 ge plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højest 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Lokalplanens endelige retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der ifølge 18 i Lov om Planlægning ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om at etablere de anlæg m.v. der er omtalt i planen. Herning Byråd kan ifølge planlovens 19 dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Videregående afvigelser kan kun foretages ved udarbejdelse af ny lokalplan. I henhold til Planlovens 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 16 Lokalplan 61.B12.2

17 3.0 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget som forslag af Herning Byråd den xx. måned 20xx. På Byrådets Vegne Ulrik Hyldgaard Formand for Byplanudvalget Jørgen Krogh Direktør By, Erhverv og Kultur 17 Vedtagelsespåtegning

18

19 Lokalplan nr. 61.B12.2 Kortbilag 1 Matrikelkort Mål 1:2.000 N m

20 Lokalplangrænse Ledningstracéer Bevaringsværdig beplantning Plantebælte eller beplantet støjvold mod Kollundvej Arealreservation til støjvold Fælles grønt fri- og opholdsareal med vej, sti og mulighed for regnvandsbassiner Fælles grønt fri- og opholdsareal for de enkelte boligveje med underjordiske anlæg til rensning af overfladevand Beskyttet dige med beplantning, der skal bevares Vejadgang Midlertidig vejadgang til matr. nr. 22s. Skal lukkes, når andre ejendomme inden for lokalplanområdet udstykkes. Bevaringsværdig bebyggelse, der kan nedrives

21 Lokalplan nr. 61.B12.2 Kortbilag 2 Lokalplankort Mål 1:2.000 N Koustrup Allé Kollundvej A c d a b C B m

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B7.3

Lokalplan nr. 12.B7.3 Alhedestien Motorv Lokalplan nr. 12.B7.3 Viborgvej Herningsholm Å Engholm Søpark Vibrogvej Holmparken Gjellerup-Lundstien Boliger i Engholm Søpark syd Forslag Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 67 til Rammeområde 54.OF1 og 54.T1 Teknisk anlæg for solceller ved DNV Gødstrup ved Herning Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Lokalplan nr. 01.B6.1

Lokalplan nr. 01.B6.1 Lokalplan nr. 01.B6.1 Kirkegade Korsholmsvej Forslag Boligområde ved Korsholmsvej i Aulum Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 25 til Rammeområde 99.T46 Teknisk anlæg recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej, Sandet Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 27 til Rammeområde 41.BL1 og 41.BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 02.OF3, 02.R5 og 02.B4 Boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 87 til Rammeområde BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Søndergårdsparken i Skarrild Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 09.T1.1

Lokalplan nr. 09.T1.1 Lokalplan nr. 09.T1.1 Feldborgvej Område for affaldshåndtering ved Feldborgvej Skjerk ved Aulum Forslag Fremlægges fra den 5. september 2012 til den 31. oktober 2012. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 21.R12.1

Lokalplan nr. 21.R12.1 Lokalplan nr. 21.R12.1 Sunds Sø Åvej Strandvejen Idrætsvej Ilskovvej Forslag Rekreativt område ved Åvej i Sunds Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan?

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Tillæg nr. 85 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 85 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 85 til Rammeområde 31.C1 og 31.C2 Område udlagt til centerområde i Hammerum Fremlægges fra xx. måned 2012 til xx. måned 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 32.B9.1

Lokalplan nr. 32.B9.1 Lokalplan nr. 32.B9.1 Præstehaven Kirkebyvej Klokkekildevej Kirkebyvej Virkelyst Gjellerup Kirke Kirkevænget Forslag Boligområde ved Præstehaven i Gjellerup Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag Tillæg nr. 53 til Rammeområde 41.BL1 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgadez, Herning Fremlægges fra 2. december 2015 til 27. januar 2016 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Rammeområde 61.E7 Erhvervsområde langs Messevejen i Lind Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan nr. 14.B12.1

Lokalplan nr. 14.B12.1 Lokalplan nr. 14.B12.1 Tietgensgade Sabroesvej Thrigesvej Gl. Vejlevej H.N. Andersens Vej Grøndahlsvej Knudmosen Forslag For et boligområde ved Grøndahlsvej i Herning Fremlægges fra den xx. måned 20xx

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Udkast af To boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro. Laubsvej. Niels W. Gades Vej. Hartmannsvej.

Lokalplan nr Udkast af To boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro. Laubsvej. Niels W. Gades Vej. Hartmannsvej. Laubsvej Niels W. Gades Vej Birkelundstien Hartmannsvej To boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro Udkast af 01.09.2011 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til lokalplanen Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C9.7

Lokalplan nr. 11.C9.7 Lokalplan nr. 11.C9.7 Th. Nielsens Gade Nygade Kousgaards Plads Nørregade Kampmannsgade Østergade Smedegade Boliger Nørregades Parkeringsplads Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 14.B14.1

Lokalplan nr. 14.B14.1 Lokalplan nr. 14.B14.1 Forslag Boligområde ved Trøstrupsgade, Herning Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Ophævelse af lokalplan nr. 5.06

Ophævelse af lokalplan nr. 5.06 Ophævelse af lokalplan nr. 5.06 For et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og/eller stort transportbehov. 2 Offentlig høring Dette forslag til ophævelse

Læs mere

Lokalplan nr. 81.B18.1

Lokalplan nr. 81.B18.1 Lokalplan nr. 81.B18.1 Solbrinken Solbakkevej Kærvænget Tranholm Bæk Sindingvej Solvænget Soldalen Rugvænget Østergade Hvedevænget Boligområde med klimatilpasning i Vildbjerg Forslag Fremlægges fra den

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere