Forblad. Apparater til Prøvning af Kalkmørtels Godhed. H.F.K. Dencker. Tidsskrifter. Den Tekniske Forenings Tidsskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forblad. Apparater til Prøvning af Kalkmørtels Godhed. H.F.K. Dencker. Tidsskrifter. Den Tekniske Forenings Tidsskrift"

Transkript

1 Forblad Apparater til Prøvning af Kalkmørtels Godhed H.F.K. Dencker Tidsskrifter Den Tekniske Forenings Tidsskrift

2 Konstruktion af Expansjonskurver efter den almindelige Formel.p. vn = Konstant. 171 Paa hvilken Mande de øvrige Ordinater faas, fremgaar umiddelbart af Tegningen. Paa denne er n antaget lig 1.41, hvilket giver PI = : y.41.!lo = Po' Ved den selv samme Konstruktion.kan Kurven føres tilbage fra O, pall. hvilken l\faade Punkt..;:. l er funden. De punkterede Kurver i FigUl'en vise, at der foruden den gjellnem O gaaende ad iabatiske Kurve opstaar et helt Næt af lignelille Kurver. Ovenstaaende el' taget fru en Afhandling i "Zoitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure" af Professor Brouer i Darmstadt, og skulle vi kun tilføje, at 1l for mættet Damp, der er fri for Vand i Begyndelsesøjeblikket, tilnærmelsesvis kan sættes lig 1.135, medens Damp, der indeholder Vand iblandet, dog ikke mere end 30 %, hal' n = x, nanl' del' i en Vægtenhed af Blandingen findes X Vægtenhede~' Damp og 1 - X Vægt E)nheder Vand. A pparater til Prøvning af Kalkmørtels Godhed. Af Cand. polyt. H. F. K. Dencker. I de større Byer, hvor del' stadig udføres betydelige Byggearbejder af forsl<jellig Art, er Forbruget af Kalkmørtel saa konstant, at det kan svare Regning at anlægge Fabrikker til Produktion af denne. Fra en saadan Faln'ik leveres da lædsket Kalk og Sand, blandede i det Forhold, hvori de ved Murarbejdet skulle anvendes. En god Kalkmr1rtel til Formuring indeholder 9-10 % Kalkhydrat i den tørrede Mørtel - svarende til en Blanding af 2 Tdl'. lædsket Kalk og 7 Tdl'. Sand - og som Minimum bør vist nok, naar Hensyn t.ages til Møl telens Plasticitet og Bindeevne, sættes 8 % = 2 Tdl'. lædsket Kalk og 8 Tdl'. Sand). Den Kalkmørtel, del' leveres fra Mørtelfabrikkel'lle her i Kjøbenhavn, hal' imidlertid vist sig gjeunemgaaende at have et mindre Kalkindhold og i enkelte Tilfælde eudog betydelig mindre. Som Maxima ere fundne 5-6 å 7 % og som :Millima 11/2 il. 2 %. At den sidste Mørtel i det hele hal' kunnet bruges til l\iurarbejc1e skyldes. den Omstændighed, at Sandet val' saa stærkt lerblandet, at den absolut fornødne Plasticitet derved var til Stede. Mørtelen havde en mørk, graa Fnrve. Det tør betragtes som indlysende; at en saadun l\1rirtel er aldeles værdiløs som Bindemiddel. Det el' og hør derfor være et ganske naturligt Ønske, sna vel ved stfilte som mindre Byggearbejder, pall. en bekvem Maade at kunne kontrollere den Kalkmørtel, del' leveres. Et A pparnt, der tilnærmelsesvis tilfredsstiller denne Fordring, el' den af Dr. F1'iihling, i "Deutsche Bauzeitung" angivne Kalkmørtelprøver, der her kortelig skal omtales. Den grunder sig paa den Egenskab, Kalkhydrat har, temmelig hurtig at spalte Ammoniaksalte. PrØven foretages paa frflgelltle Mande: En for oven og for neden naben Tn:'l'I1illg, del' rulllmer nøjagtig 100 }{ubikcentimet"r, sættes pall. et glat Underlag og fyldes komplet med den Mørtel, der skal undersøges, samt stryges af fol' oven, Baa den fanr en plan Overflade. Derefter bliver Tærnillgens Indhold af Mørtel ved Hjælp af en tilstræklcelig vid Bliktragt bragt ned i en Flaske, Fig. 2, og det ved ~ærning og 'rrngt hængende Rkylles ned med nøjagtig 150 Kubikcentimeter Salmiakopløsning, som forud el' afmaalt i Cylinderglasset, Fig. 1; Flasken lukkes med en Fig. l. Fig. 2. indsleben Prop og rystes kraftig, indtil Mørtel og Salmiakopløsningen er fuldstændig blandede. Fol' Ilt Sandet kan sætt.e sig og Vexelvirkningen mellem Salmiak og Kalk. hydrat kan foregna fuldst.c"cndig, sættes Flasken godt til.

3 172 Apparater til Prøvning af Kalkmørtels Godhe'd. lukket rolig hen i c. 15 IHinuHer. Det er dog ikke nr1dvendigt', at den over Sandet staacnde Vædske bliver fuldstændig klal', idet de Fnug, der mulig kunne være svæve~de Vædsken, ingen kjendelig Indflydelse have paa Analysens Gang. Af. den over Sandet staaende V ~dske afmaaler man nøjagtig 100 Kubikc~ntimeter i Cylinderglasset" Fig. 1, heidel' det afmaalte Kvantum i Skaalen S, som forud indeholder omtrent Kubikcentimeter Vand. Til denne Vædske sættes c. 20 Draaber Rosolsyre, hvorved den farves intensiv rød. SImalen sættes nu under en Byrette, Fig. 3, der indeholder c. 200 Kubikcentimeter Saltsyre af en bestemt Styrke, og man lader, ved Aabning af Klemhanen, Saltsyren flyde til fra Byretten, indtil ved samtidig Omrøren den røde Farve tabel' sig og gaar over til smudsig gul. Antallet af de an- ~ vendte Kubikcentimeter Saltsyre svarer da nøje til det Antal Kilogram Kalk, som ere indeholdte i en Kubikmeter Mørtel; altsna vil f. Ex. 130 Kub,c. Saltsyre, anvendte til N eulralisation, svare til, at en Kubikmeter :Mørtel indeholder 130 Kilogram Kalle. For uden Regning at Fig. 3. opnaa dette Resultat, maa Saltsyren være af en saadaa Styrke, at l Kub. c, er ækvivalent med O.o!> Gram ulædsket Kalk. R esultatet faas med en Nøjagtighed af 1/2 %. - Som det let vil ses, har dette Apparat dog, adskillige IHangJer. Det er en temmelig stor Mængde Mørtel, man er nødt til at behandle for at fna et saa nogenlunde nøjagtigt Resultat, og dette medfører atter et saa stort Forbrug af Syre, der, da den maa kjøbes paa et Laboratorium, altid bliver forholdsvis dyr, at det snart kan andrage en lille Kapital, hvis man vil gjøl'e majlge PrØver dermed. En Ulempe er det ogsaa at maatte arbejde med to V ædsker, og endelig ~r det uheldigt, at Analysen ikke kan gjøres færdig strax - og trods alle disse Ulemper naar man dog kun en Nøjagtighed af 1/2 %. Det er derfor, som det vil 'ses af det følgende, et virkeligt og bet ydningsfuldt Fremskridt, del' el,'gjort ved den af Cand. polyt, J. Holmblad angivne Kalkmørtelprøver. Princippet for dette A ppamt beror for det føl'ste del'paa, at ' den i Mørtelen indeholdte lædskede Kalk reagerer alkalisk, altsaa farver rød Lakmus bllla, og Rosolsyre det i dette Tilfælde anvendte Farvestof) l;ød, medens en Syre meddeler den sidste en intensiv gul Farve. Sætter man Rosol I?yre til Kalkmørtelen udrørt i Vand, 'vil Vædsken altsaa blive rød, og ved det'paa nøjagtig at tilsætte sall. megen Saltsyre, at den i Vædsken værende Kalk bliver mættet, vil den antage en meget svag graaliggui Farve, del' ved yderligere Tilsætning af en Draabe Syre gaal' over til ren gul. Tænker man sig nu afvejet en bestemt Vægt af Kalkmørtelen, og benytter man Syre af en bestemt Styrke, vil der til Mætning af det i Mørtelen værende Kalkhydrat aabenuart hæves et i ligefremt Forhold desto større Rumfang Syre, jo flere % Kalkhyd1'll.t Mørtelen indeholder. Herpaa beror nu den egentlige Bestemmelse. Koncentreret Saltsyre fortyndes med sila meget Vand, at 1 Kubikcentimeter af Blandingsvædsken nøjagtig ' vil neutralisere 0.05 Gram Kalkhydrat ; det vil da være ind. lysende, at man ved at afveje 5 Gram Mørtel vil have 1 Kubikcentimeter af den tilberedte Normalvædske, svarendetil hver l % Kalkhydrat i Mørtelen, og An tallet af Kubikcentimeter Saltsyre, der anvendes til Mætning af det tilstedeværende Kalkhydrat, v i l a It s a a angive Procenttallet. Mørtelen er imidlertid her undersøgt i den Tilstand, Rom den har fra Fabrikken af, og der er da at bemærke, at dens Indhold af V lind kan være forskjelligt, og derved, at man afvejer den Mængde Mørtel, Bom man undersøger, vil den synes desto magrere, jo større dens Vandindhold er, og omvendt. Man maa derfor ønske at kjende Kalkhydretets Mængde i' Forhold til den tørre Mørtel, da alene dette Forhold vil give en anvendelig Bestemmelse til Sammenligning mellem bedre og sleuel'e Mørtel. Det synes nu som om man, for at finde dette Forhold, i hvert enkelt Tilfælde maa bestemme JHøl-telens Vandholdighed, men det følgende vil vibe, at dette ikke er nødvendigt. Det er nemlig indlysende, at for Apparatets Anvendelse i Praxis, - der som oftest mali foi'udsættes at finde Sted pall. Arbejdspladsen, og i Almindelighed bør kunne foretages af en hvilken som helst dertil betroet Arbejder - vil en saadan Proces, som en blot nogenlunde nøjagtig Afvejning, ikke hlot være fol' omstændelig, lilen efter al Sandsynlighed blive mangelfuldt udført. Det hal' imidlertid vist sig, hvor Talen er om smaa Mængder, ti t d e t samme Rumfang Kalk.mørtel, - uafhængigt af Procentmængden af Kalk'hydrll t og uafhængigt af Fugtighedsgl'aden, inden fol' de Grænser, \.

4 ,-' Apparat.er til Prøvning af Kalkmørtels Godhed. 173 hvorom det hel' drejer sig, altid indeholrier san llær den salllme Vægt tør Mørt,el, a t m a 11 h ar k u n n e t b e nytte en Maaling i Stedet for Afvejning af den J\'Iflrtelmængde, der skal tjene til Undersøgelsen. Hermed bortfalder da Spørgsmaalet om Fugtighedsg1'llden i hvert enkelt Tilfælde. Maaleapparatet er nu justeret ' e~er et Rumfang af Vægt 5 Gram af en Mørtel med 14 % Vand og indeholder altsaa = 40,s Gram tør Mørtel. Idet, som foran omtalt, 1 Kubikcentimeter Normalvædske svarer til l % Knlkhydrat i Mørtelen med 14 % Vand, vil 0.S6 Kubikcentimeter svare til l % i den tørre Mørtel. - Af de Vejningsforsøg, der ere foretagne med sandanne ved Maaling bestemte Mørtelmængder, skal hel' exempelvis for Møl-tel med 14 % Vand anføres 3, der gave Resultaterne 5.os Gram, 5,05 Gram, og 5.02 Gram, eller i Middeltal 5.03 Gram, - en Afvigelse af 0,03 Gram, der i en Mørtel med 10 % Kalkhydrat vil medføre en Fejl af 0.06 %, altsaa en aldeles betydningsløs Differens. For en Mængde andre Fugtighedsgrader ere tilsvarende Vejningsforsøg anstillede og med samme Udfald, men det anførte maa være tilstrækkeligt til at give et Begreh 0111 Fejlens Størrelse. At Mørtel med 14 % Vand er taget til Norm, hal' sin Aarsag deri, at denne Fugtighedsgrad ikke alene angiver Gjennem. snitstnllet', men tillige el' den hyppigst forekommende i Mørtel med 8-10 % Kalkhydratj man kommer deryed det absolut rigtige Resultat om mulig endnu nærmere., Apparatet i sin endelige Form bestnar af 3 ' Dele: En Prøvetager, et PrJveglas og en Flaske m,ed Syre. Fig. 4. l'røvetageren, Fig. 4, er en Cylinder af Messing, forsynet med et bevægeligt Stempel. Prøveglasset, Fig. 5, er forsynet med Inddelinger, der angive Antallet af hele, halve og fjerdedels % i den tørre Mørtel '; for at opnaa denne umiddelbare Aflæsning maa, i Følge det ovenfor sagte, hver Inddeling, der svarel' til en hel %, have et Rumfang = 0.S6 Kubikcentimeter. Fig. G. Fig. 5. Flasken med Syre, Fig. 6, el' af en lidt sæl' egen Konst.ruktion. Det er nemlig ønskeligt at kunne sæt.te Syren draahevis til for at foretage en nøjagtig Neutralisation,.. og dette,opnnas derved', at den tilslebne Glasprop, der 'c'r forsyne'e m~a to dinmctmlt modsatte Indskæringer paa langs, 'na~l' disse ' sidde' i den ' pall. Tegningen angivne Stilling, tilla~ler Luft at ålippe ind gjerinem den fine Aabning U bag plia Flaske'ns Hals,. samtidig med; at SYI'en ' sivel" ud gjennem den ' foran værende Tud.. ' " ', "'I "l " 'O" For at undersøge en Kalkmøl'tel gaar man da saa ledes frem: Af Massen udtages paa forskjellige Steder Prøver, der blandes godt og hensigtsmæ8sigst Il.llbringes paa et glat Underlag. Heri trykkes nu Prøvetageren ned til den er fyldt, hvilket, for at undgnll hule Rum bedst sker derved, at Stemplet skydes helt frem til Cylinderens Munding, og idet man trykker denne ned i Mørtelen, ud Øves tillige med Fingeren paa Stempelstangens Knop et svagt Modh'yk mod den opgaaende Bevægelse., El' Cylindren fyldt, stryges Mørtelen af glat med dens Munding; den bringes ind i Prøveglas~et, og den indeholdte Mørtelmasse presses ud deri, hvorpaa Prøveglasset fyldes med Vand til Nulmærket. Proppen tages af Syreflasken, og man tilsætter Syre der under Navnet Normalvædske fans tilberedt med den fornødne Rosolsyre) f. Ex. til Mærket 7, hvis man ved, at Mørtelens Kalkindhold el' større end 6 %; Glasset rystes, bedst med den del til hørende Kautschuk prop i, til Vædsken har au taget den røde 'Farve, der angiver et endnu tilstedevæl'encie Overskud af Kalkhydrat. Kautschukproppen tages af, saaledes at den derved hængende Vædske omhyggelig føres tilbage i Glasset, og man anbringer nu SyreBaskens Prop, som vist i Tegningen, saa at man, ved skiftevis at tilsætte en Draabe Normalvæ d8k~ og ryste Glasset, kan frembringe en nøjagtig Neutralisation, der, som omtalt, givel' sig til Kjende ved den sml1dsiggule Farve. Har man opnaaet det~e, a fl æ s e s ganske simpelt d e n tø l' re Mørtels ProcentindhoJd af Kalkhydrat paa Glassets I Il dd e l i n ge ;'. En fuldstændig Df1jagtig ABæsning kan undertiden vanskeliggjøres ved opstigende t,erfnug og lidt Skumdannelse, men disse Hindringer f j æl'1l es almiudelig let ved at lukke fol' Glassets Mu'nding,og 'vende op og ned paa det et Par Gange, Skal man und'ersøge en Mørtel, hvis Kalkindhold er fuldstændig ubekjeudt, gjøl' man rettest i ikke at tilsætte for' megen Syre st1'l1x; thi hvis Vædsken efter den første Tilsæt,ning og Omrystning antager og beholder den gule Farve, maa PrØven naturligvis gjøl'es om. -.: Efter endt' Analyse skylles Prøvetager og Prøveglas af i Vand, samt: tørres, og Syre Baskens Prop drejes 1/4 Gang rundt; '11vorved den lukker 23

5 174 Apparater 'til Prøvning ar Kalkmørtels Godhed. fuldstændig tæt fol' Vædsken. Det til de enkelte Deles OpbevareIse hørende Etui har Form som en Lommebog. Fol' at give en Forestilling om den Nøjagtighed, man opnanr i det endelige Resultat, skal hel' endnu anføres et af de mangfoldige kontrollerede Forsøg, hvilket der pan Grund af særegne Omstændigheder har været rig Lejlighed til at foretage. Den med Prøvetageren udtagne Kalkmørtel gav ved 4 Bestemmelser 10 1 /4 0/O, 10 1 /, %, 10 %, 101/4 % Kalkhydrat i den tørre Mørtel, altsan i Gjennems~it %; en exakt 'Analyse af samme Kalkindhold gav 11 %. Del' er altsaa en Differens af 0.81 %. Denne Afvigelse i Resultatet bør imidlertid komme. Den skyldes navnlig den haardt brændte Kalk, der som bekjendt opløses meget langsomt i Vand, og derfor ikke, ved den temmelig hurtige Proces med Mørtelprøverne, faar Tid til at virke; den er derimod synlig som hvide Korn oven over Sandet paa Bunden _ af Glasset.. Lader man Prøveglasset med den i Øieblikket neutrale Vædske henstaa tilstrækkelig længe ofte er flere Dage nødvendigt), ville disse Partikler ogsaa alle opløse sig og Vædsken efterhannden farves intensiv rød. Dens Affarvning vil da netop kræve den til det manglende Procenttal svarende Mængde Normalvædske. Man vil hurtigere kunne overbevise sig om det samme ved at rive Mørtelen i en Morter, saa at Kornene af den haardt brændte Kalk findeles, og anvende denne Mørtel i Prøveappal'atet, der da meget nær med en Differens af c /O) vil give samme Resultat som den exakte Analyse. Mængden af haardt brændt Kalk i Møl'telen vil kunne variere fra c. 1.0' /0 til 0.1 %, efter som den lædskede Kalk el' taget i Kulen nær ved Kalkbænken eller fjærnt derfra. Den Omstændighed, at man ved Prøveapparatet, uden særlige Foranstaltninger, undgaar at fan den tilstedevæl'ende haardt brændte Kalk med ved Bestemmelsen af Kalkmængden, er, som antydet, en Fordel ved Methoden, da denne Kalk jo el' aldeles uvh'ksom som Bindemiddel. Endnu et Forhold af nogen Betydning kommer frem ved Mørtelens Undersøgelse j del' vil nemlig ved den rigelige ~ilsætning af Vand og den nødvendige Omrystning foregaa en Slemning af Sandet, hvorved det tilstedeværende Lel' vil samle sig oven paa dette, og man lærel' temmelig hurtig ved et SkjØn at nfgjøre, om denne Lermællgde er støl're end ønskeligt. _ Det el' i Grunden en Selvfølge, men skal dog nævnes, at Appal'll.tet hal' lige saa megen Betydnilig fol' den Bygherre ell et' Bygmester, der selv tilbereder sin Kalkmørtel, da han ved dette bliver i Stand til at kontrollere, san vel at Blandingsforholdet el' det rette, som at Blandingen er vel udført, idet Prøver, udtagne paa fol' skjellige Steder af Massen, skulle give meget nær samme Resultat. Prøveappamtet er, med sin hensigtsmæssige Størrelse! i sit hele Princip saa simpelt, og arbejder saa nøjagtig, at det ljør benyt tos ved ethvert velordnet Byggeforetagende. Om Forbrændingsprocessen i Gasmaskiner. Af Cand. polyt., Maskinfabrikant C. Winsløw. Naar den i en Gasmaskines Cylinder indførte Ladning antændes, fl'igjøres som bekjendt kun en Del af den til Gasmængden svarende Varme under Explosjonen. En større eller mindre Del af Gassen kommer føl'bt til Forbrænding under den derpaa følgende Expansjon. Dette viser sig dels ved, at Explosjonstrykket og den dertil svarende Temperatur ikke el' san stor, som en Beregning vilde give, dels dorved, at Diagrammet tilsyneladende falder adiabatisk Il: som det vilde falde uden Tilførsel eller Afgang af Varme, til Trods for den betydelige Afkøling, som finder Sted gjennem Cylindel'væggen. - Ved en 4: Hestes Otto Maskine, som Dl'. Slaby har undersøgt, I,ar han fulille.t, at Begyndelsestemperaturen ligger mellem 13 og 1400 Celsius, medens den vilde væl'e 2200, om al Gassen val' forbrændt ved Explosjonen, og bans Maalinger vise, at 56 % af hele Varmemængden udvikles under Explosjonen, medens 44 % frigjøres under Expansjonen. Grunden til dette Fænomen søges almindelig i Dis sociationen. Man ganr ud fra, at der ikke kan opstaa højere Temperaturer i Gasmaskinen, da Forbrændingsprodukterne san vilde dissocieres. Efterllaanden som. Ladningen afkøles paa Grund af Expansjonen og de kolde Cylindel'Vægge, synke~ Temperaturen saa meget, at ny Dele af Luft og Gas kunne forenes. DeL er dog højst usandsynligt, at Dissociationen,.

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902 Forblad Kalk- og cementmørtel H.P. Bonde Tidsskrifter Architekten, Afd B, 22 aug 1902 1902 KALK- OG CEMENTMØRTEL. "Architekten" af 8. August cl. A. findes en Artikel, betitlet: "En Sammenligning mellem

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

FRA KRYSTALOVERFLADE R

FRA KRYSTALOVERFLADE R Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Matematisk-fysiske Meddelelser. I, 2. FORDAMPNIN G FRA KRYSTALOVERFLADE R A F MARTIN KNUDSEN KØBENHAVN HOVRDKOMMISFIONIER : ANDR. FRED. HØST & SØN, KGL. HOF-ROGIIANDEL

Læs mere

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917.

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. Flokit. En ny Zeolith fra Island. Af Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. JDlandt de islandske Zeolither, som fra gammel Tid har været henlagt i Mineralogisk Museum

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Hensigten med en Bygning, der skal tjene til Bolig og Ophold, er den,

Hensigten med en Bygning, der skal tjene til Bolig og Ophold, er den, VARMEGENNEMGANG GENNEM BYGNINGSKONSTRUKTIONER Af Professor J. T. Lundbye. Hensigten med en Bygning, der skal tjene til Bolig og Ophold, er den, at den skal yde Beskyttelse mod Vejr og Vind; men da Klimaet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Murværk af teglsten og klinkerbetonsten Ernst Ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Murværk af 'l'eg Isten og Klinkerbetonsten Af Civiling-eniøi :Ei nst Ishøy Civilingeniør Ernst Ishøy

Læs mere

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. M4 Dynamik 1. Kræfter i ligevægt Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. Fx har nøglen til forståelsen af hvad der foregår i det indre af en stjerne været betragtninger

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

N ogle praktiske' bemærkninger angaaende lysbrydningsmaalinger efter dispersionsmetoden.

N ogle praktiske' bemærkninger angaaende lysbrydningsmaalinger efter dispersionsmetoden. N ogle praktiske' bemærkninger angaaende lysbrydningsmaalinger efter dispersionsmetoden. Af HANS PAULY. Abstract. Some remarks on the determination of refractive indices of minerals by the dispersion method.

Læs mere

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle.

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Afskrift Genpart. Det Kgl. Sundhedskollegium. Kjøbenhavn den 8 September 1888. Ved at tilbagesende det med det høje Indenrigsministeriums Skrivelse af 28 Juni

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI.

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Oversvømmelsens Etablering Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Afskrift ved: John Damm Sørensen john (at) hovedpuden.dk Kilde: Rigsarkivet Personale. Kommandoet ved

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

G. F. Ursins svar til Drewsen

G. F. Ursins svar til Drewsen 1826 G. F. Ursins svar til Drewsen Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 G.F.Ursin, Georg Frederik (Friderich) Krüger Ursin, 22.6.1797-4.12.1849, matematiker, astronom. Født i København. I 1827 blev han professor

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

D1 1 Partikelformede bjergarter

D1 1 Partikelformede bjergarter D1 1 Partikelformede bjergarter Af Kurt Kielsgaard Hansen Sigteanalyse Kornstørrelser kan defineres ved hjælp af sigter med trådvæv med kvadratiske masker. Et korn, som ved en nærmere specificeret forsøgsprocedure

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER 7.1 Spaltning af sukker I skal undersøge, hvordan sukker spaltes ved kontakt med en syre. Almindelig hvidt sukker er et disaccharid. Det kan spaltes i to monosaccharider:

Læs mere

Danske Landhøns. Den oprindelige standardbeskrivelse af. J. Pedersen-Bjergaard: "Dansk Fjerkræstandard".

Danske Landhøns. Den oprindelige standardbeskrivelse af. J. Pedersen-Bjergaard: Dansk Fjerkræstandard. Den oprindelige standardbeskrivelse af Danske Landhøns J. Pedersen-Bjergaard: "Dansk Fjerkræstandard". Udgivet af De samvirkende danske fjerkræforeninger, 1908. Gamle danske vægtenheder: 1 kvint = 5 g

Læs mere

HORSENS-UDSTILLINGEN.

HORSENS-UDSTILLINGEN. ARKITEKTEN 1904-1905 MEDDELELSER FRA AKADEMISK ARCHI TEKTFORENING KØBENHAVN DEN 15. JULI 1905 7. A A RGANG No 42 HORSENS-UDSTILLINGEN. Na ar en jydsk Industriudstilling skulde afholdes, vilde de fleste

Læs mere

Mjølner Verk. - Moduler. Endeprofiler

Mjølner Verk. - Moduler. Endeprofiler Endeprofiler bestaar at 4 moduler, og det er kun de 2 yderste ende profiler der skal være kompatibel med FREMO. De 6 interne ende profiler fremstilles saa de passer til sporforløbet og landskabet paa Mjölner

Læs mere

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA, Kl. 57 a - 2s,01 DAN.lVlARK PATENT Nr. 56524. BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING OFFENTLIGGJORT DEN 7. AUGUST 1939 AF DIREKTORATET FOR PATENT- OG VAREM.ÆRKEV.ÆSENlTIT. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Læs mere

Eriks Mad og Musik 27. november 2010 Julekonfekt og julegodter

Eriks Mad og Musik 27. november 2010 Julekonfekt og julegodter Eriks Mad og Musik 7. november 00 Julekonfekt og julegodter Havregrynskugler 0 g smør spsk kakao 00 g flormelis 00 g havregryn ½ dl piskefløde evt. et par dråber mandelessens (eller tsk vanillesukker)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. OM KVÆGSØLVETS KRITISK E

Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. OM KVÆGSØLVETS KRITISK E Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Mathematisk-fysiske Meddelelser. III, 4. NOTE OM KVÆGSØLVETS KRITISK E KONSTANTE R A F SOPHUS WEBE R KØBEN HAV N HOVEDKO11I1 n 1ISSIONÆR : ANDR. FRED. HØST & SØN,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Side 2 af 8 Bestemmelse af vanduopløselige stoffer i tøsalt prvi 99-1:1998 Provisorisk prøvningsmetode 99-1 Udsendt: Februar 1996 Revideret: September

Side 2 af 8 Bestemmelse af vanduopløselige stoffer i tøsalt prvi 99-1:1998 Provisorisk prøvningsmetode 99-1 Udsendt: Februar 1996 Revideret: September Bestemmelse af vanduopløselige stoffer i tøsalt prvi 99-1:1998 Vejteknisk Institut Provisorisk prøvningsmetode 99-1 September 1998 Side 2 af 8 Bestemmelse af vanduopløselige stoffer i tøsalt prvi 99-1:1998

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Forblad. Om lerindskud i bjælkelag. Henning Hansen. Tidsskrifter. Arkitekten 1932, Ugehæfte

Forblad. Om lerindskud i bjælkelag. Henning Hansen. Tidsskrifter. Arkitekten 1932, Ugehæfte Forblad Om lerindskud i bjælkelag Henning Hansen Tidsskrifter Arkitekten 1932, Ugehæfte 1932 OM LERINDSKUD I BJÆLKELAG Kære Monberg. Tak for Deres Svar, nærmere kommer vi vel ikke Tingene denne Gang. Som

Læs mere

Gaslovene. SH ver. 1.2. 1 Hvad er en gas? 2 1.1 Fysiske størrelser... 2 1.2 Gasligninger... 3

Gaslovene. SH ver. 1.2. 1 Hvad er en gas? 2 1.1 Fysiske størrelser... 2 1.2 Gasligninger... 3 Gaslovene SH ver. 1.2 Indhold 1 Hvad er en gas? 2 1.1 Fysiske størrelser................... 2 1.2 Gasligninger...................... 3 2 Forsøgene 3 2.1 Boyle Mariottes lov.................. 4 2.1.1 Konklusioner.................

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm.

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm. Et gelgisk Pfil langs Vellengsaa paa Brnhlm. Af ' KAJ HANEN. I Beskrivelsen til det gelgiske Krtblad Brnhlm) har GEN- WALL (Fig. 10, ide 141) tegnet et Pfil langs Vellengsaa eller tampeaa, sm han kalder

Læs mere

LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK

LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK Dette skrift er baseret på en videnkupon lavet som et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Murværk og murer Mikael Martlev i perioden 2012-13. Indledning - kort

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg.

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg. Da den kendte kogebogsforfatter Anne-Marie Mangor, også kendt som Madam Mangor, hørte, at soldaterne sultede, udgav hun Kogebog for Soldaten i Felten med 12 opskrifter på fx kogte æg, boller til suppen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47.

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47. Thomas Bugge "De første grunde til den rene eller abstrakte mathematik. Tredje og sidste Deel. Den oekonomiske og den militaire Landmaaling". Kiøbenhavn 1814. 61 Tab.21. Fig.37. Paa en afstukken Linie

Læs mere

Røntgenografiske Undersøgelser af danske Lerarter.

Røntgenografiske Undersøgelser af danske Lerarter. Røntgenografiske Undersøgelser af danske Lerarter. Af Hans Clausen. Lerarterne er i Forhold til andre Bjergarter karakteriserede ved deres større eller mindre Plasticitet. Bestanddelene i forskellige Lerarter

Læs mere

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX INFO om ATEX 1 2 HVAD ER ATEX? 4 DEFINITIONER: 5 TEORIEN: 5 STØV: 6 KLASSIFICERING AF EKSPLOSIONSFARLIGE OMRÅDER I ZONER 6 GAS: 7 ZONE 0: 7 ZONE 1: 7 ZONE 2: 7 STØV: 7 ZONE 20: 7 ZONE 21: 8 ZONE 22: 8

Læs mere

Forsøg med tungmetaller og TBT i havnesediment i Sisimiut BILAGSRAPPORT. Mette Mygind Nielsen

Forsøg med tungmetaller og TBT i havnesediment i Sisimiut BILAGSRAPPORT. Mette Mygind Nielsen 11424 Videregående arktisk teknologi Forsøg med tungmetaller og TBT i havnesediment i Sisimiut BILAGSRAPPORT c960989 Mette Mygind Nielsen Center for Arktisk Teknologi, BYG DTU Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS?

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? A f Murerformand Hans Petersen. I de fem Aar, der har været arbejdet med Farvepuds paa Thorvaldsens Museums Gaardfaçade, har mange Mennesker spurgt: Kan man ogsaa

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

'GRAFISK.* KUNSTNER: SHC1FUND UDSTiliNG DEC. I9 9 JAN. 1910. 'JlCrøX-

'GRAFISK.* KUNSTNER: SHC1FUND UDSTiliNG DEC. I9 9 JAN. 1910. 'JlCrøX- O L 'GRAFISK.* KUNSTNER: SHC1FUND UDSTiliNG DEC. I9 9 JAN. 1910 'JlCrøX- l l i l i "Ksi-nx GRAFISK KUNSTNERSAMFUNDS UDSTILLING .. S.Clod Svensson: Frisk Kuling. Radering LIDT OM GRAFISK KUNST Det Kunstværk,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne Beer Machine Q/A Samling og test Problem Den store firkantede pakning hopper op i hjørnerne Holderne kan være svære at montere efter pakningen er monteret Beer Machine holder ikke trykket Beer Machine

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

ysikrapport: Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Morten Hedetoft, Kasper Merrild og Theis Hansen Afleveringsdato: 28/2/08

ysikrapport: Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Morten Hedetoft, Kasper Merrild og Theis Hansen Afleveringsdato: 28/2/08 ysikrapport: Gay-Lussacs lov Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Morten Hedetoft, Kasper Merrild og Theis Hansen Afleveringsdato: 28/2/08 J eg har længe gået med den idé, at der godt kunne være

Læs mere

Poul Sveistrup. De københavnske Syerskers Tilfredshed.

Poul Sveistrup. De københavnske Syerskers Tilfredshed. Poul Sveistrup. De københavnske Syerskers Tilfredshed. Særtryk af Nationaløkonomisk Tidsskrift 1901 1 En Statistik over menneskelig Tilfredshed turde formentlig være noget nyt. Den kan ikke vente paa Forhaand

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Det synlige formål med øvelsen er at lære, hvorledes man helt præcist kan bestemme små mængder af glucose i en vandig opløsning ved hjælp af målepipetter, spektrofotometer

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte Forblad Centralvarme og Ventilation red. S. Winther Nielsen Tidsskrifter Arkitekten 1937, Ugehæfte 1937 Centralvarme o g Ventilation Arkitekten har til Anmeldelse faaet tilsendt: Centralvarme og Ventilation,

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Produkt Information. Maj Vandfortyndbar klarlak PRODUKTER PRODUKTBESKRIVELSE FORBEREDELSE AF OVERFLADEN. D8186 vandfortyndbar klarlak

Produkt Information. Maj Vandfortyndbar klarlak PRODUKTER PRODUKTBESKRIVELSE FORBEREDELSE AF OVERFLADEN. D8186 vandfortyndbar klarlak GLOBAL REFINISH SYSTEM Maj 2012 Produkt Information Vandfortyndbar klarlak D8186 D8186 vandfortyndbar klarlak PRODUKTER Vandfortyndbar klarlak Hærder til vandfortyndbar klarlak Fortynder D8186 D8221 D8448

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

Husk tilmelding til stationslederen i god tid

Husk tilmelding til stationslederen i god tid Vejledning i fremstilling af parrekasetter til parrestationerne Parringsfamilier til parringsstationerne For at opnå et godt resultat på parringsstationerne er det vigtigt, at klargøringen af parrekassetten

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Alger - Det grønne guld

Alger - Det grønne guld Ådalskolen Esbjerg Unge Forskere Alger - Det grønne guld 5.A Ådalskolen Esbjerg Unge Forskere 2015 Alger - det grønne guld 2 Hej jeg hedder Emil og jeg er 12 år og går i 5. klasse. Jeg har valgt at lave

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse Sådan kan du påvise ilt (O 2 )... 2 Sådan kan du påvise CO 2... 3 Sådan kan du påvise SO 2... 4 Sådan kan røg renses for SO 2... 5 Sammenligning af indåndings- og udåndingsluft....

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Forblad. Murmaterialernes tilbringning og benyttelsen af murmaskinen. Tidsskrifter. Architekten, 2 jan 1904

Forblad. Murmaterialernes tilbringning og benyttelsen af murmaskinen. Tidsskrifter. Architekten, 2 jan 1904 Forblad Murmaterialernes tilbringning og benyttelsen af murmaskinen - Tidsskrifter Architekten, 2 jan 1904 1904 MURMA TERIALIERNES TILBRINGNING OG BENYTTELSEN AF MUREMASKINEN. Om dette Emne har Murermester

Læs mere

Forblad. Udtørring af nybygninger. A. Keller. Tidsskrifter. Arkitekten 1932, Ugehæfte

Forblad. Udtørring af nybygninger. A. Keller. Tidsskrifter. Arkitekten 1932, Ugehæfte Forblad Udtørring af nybygninger A. Keller Tidsskrifter Arkitekten 1932, Ugehæfte 1932 UDTØRRING AF NYBYGNINGER BESVARELSERNE AF DEN TEKNISKE FORENINGS PRISOPGAVE ANMELDT AF INGENIØR. A. KELLER. Den tekniske

Læs mere

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE TIDSSKRIFT FOH LANDØKONOMI UDGIVET AF DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB REDlGlmET AF H. HERTEL 1907 KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE (AXEL SJMMELKIÆR) 1907 455 Planteavlen

Læs mere

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere