Efterfølgende har vi afsnittene 1 4 underbygget argumenterne dybere:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterfølgende har vi afsnittene 1 4 underbygget argumenterne dybere:"

Transkript

1 Hørslev & Solbjerg, d.28/ Att: Laura Hay Rådmand for Teknik og Miljø Århus Kommune Kære Laura Hay Mange tak for dit svar vedrørende kæmpevindmøller ved Hørslev. Vi er meget glade for, at du behandler vore indsigelser og henvendelser med så stor alvor. Bekymringen for alvorlige og sundhedsskadelige støjgener for naboer til de påtænkte kæmpevindmøller, deler vi med borgere i Solbjerg, Herskind, Hørslevbole, Skovby Nord og Hørslev. Derfor har vi i Hørslev-gruppen og Solbjerg-gruppen indledt et samarbejde om nedenstående anbefaling, som vi tillader os at fremsende i håb om, at du, Teknisk Udvalg og Byrådet vil tage dem med i Jeres overvejelser. Du skriver, at Århus Kommune arbejder "med planlægning for opstilling af store vindmøller på grundlag af de grænseværdier for støj, der officielt er gældende". Vi går ud fra, at du og forvaltningen i Teknik og Miljø er bekendt med den usikkerhed, der hersker på området for lavfrekvent støj fra store vindmøller. Vi har i begge vore grupper, truffet et klart valg om, at vore argumenter skal bero på valideret viden og ikke skræmmekampagner. Derfor har vi intensivt søgt, at skaffe os indsigt i såvel dansk som international forskning på området. De mange undersøgelser peger entydigt i retning af, at kæmpevindmøller har meget alvorlige konsekvenser for beboerne i nærområderne. På den baggrund anmoder vi om, at møllerne tages helt af bordet, idet vi håber, at byrådet vil vægte den allerede opnåede viden, til fordel for de to områders borgere. Vi har i nedenstående anbefaling resumeret vore argumenter. Efterfølgende har vi afsnittene 1 4 underbygget argumenterne dybere: 1. Manglende støjsikkerhedsmargin ved projektering 2. Dansk viden om vindmøller og lavfrekvent støj 3. Usikkerhed vedr. måling af lavfrekvent støj 4. Utilstrækkelige grænseværdier for vindmøllestøj og sundhedsrisici [1]

2 Anbefaling fra Hørslev- og Solbjerg-gruppen På baggrund af vores gennemgang af dansk og international viden vedr. vindmøllestøj af både lav- og normofrekvent karakter, opfordrer Hørslev- og Solbjerg-gruppen hermed Århus Kommune til helt at stoppe planerne om etablering af industrielle vindmøller så tæt på beboelse. Dette begrunder vi med følgende: Projekterne i Hørslev og Solbjerg er projekteret med en yderst begrænset støjsikkerhedsmargin på blot 0,5 og 0,3dB(A). Dette er bestemt ikke tilstrækkeligt og tager hverken højde for, at vindmøllerne slides med tiden og dermed vil udsende mere støj, eller den individuelle støjvariation, der er fra vindmølle til vindmølle af samme fabrikat og model. Endelig er der heller ikke taget højde for usikkerheden ved beregning vha. WindPRO-softwaren. Dette betyder, at vindmøllerne vil have mere end svært ved at overholde gældende dansk støjlovgivning. (Se afsnit 1) Vindmøller støjer ofte meget mere om natten end om dagen jf. Van den Bergeffekten. Miljøstyrelsen er i gang med at undersøge dette. Det er urimeligt at etablere industrielle vindmøller tæt på boliger, inden denne problemstilling er belyst grundigt. Støjer vindmøllerne mere om natten, kan de kræves nedtaget eller helt stoppet om natten. (Se afsnit 4) Der er urimelig megen usikkerhed om, hvorvidt dansk lovgivning for lavfrekvent støj kan overholdes i de nærmeste boliger. Miljøstyrelsens egne tal fra 2006, Deltas rapport fra 2008 samt Ålborg Universitets rapport fra 2010, viser alle, at grænseværdien på 20dB(A) er overtrådt. Usikkerheden skal komme borgeren til gode. (Se afsnit 2 og 3) De danske støjgrænser for vindmøllestøj er ikke differentieret fra dag til nat. Således er naboerne til vindmøllestøj ikke beskyttet på samme måde, som det er tilfældet for andre danske borgere, der udsættes for støj. Dette er ikke rimeligt. (Se afsnit 4) Støjgrænseværdierne på 44dB(A) ved 8m/s ligger 9dB(A) over det anbefalede niveau, hvis man vil projektere vindmøller og undgå støjrelateret helbredspåvirkning, jvf Kampermann & James (Se afsnit 4) Seriøse udenlandske undersøgelser samt danske erfaringer tyder på, at vindmøllestøj kan medføre forstyrret nattesøvn hos en væsentlig andel af befolkningen inden for en radius af halvanden til to kilometer fra vindmøllen. Forstyrrelser af nattesøvnen skal tages alvorligt. Der er meget stærk videnskabelig evidens, der peger på en lang række af markante negative helbredspåvirkninger som følge af forstyrret nattesøvn. (Se afsnit 4) Århus Kommune bør fastholde sine egne målsætninger fra Kommuneplanen 2009: A) Støjgenerne minimeres, så alle borgere kan bo, arbejde og opholde sig i gode [2]

3 miljøer. B) Fremtidige støjgener forebygges gennem en arealplanlægning og anden planlægning, der tager størst mulige støjhensyn. Århus Kommune er formentlig klar over, at kommunen ifølge Planloven gerne må kræve større afstand mellem vindmøller og beboelse end minimumskravet på fire gange møllens højde. Frederikshavn Kommune stiller f.eks. et afstandskrav på minimum 1 km, og de sundhedsvidenskabelige anbefalinger, vi har set, er alle fra 1,5 km og opefter. Den samme mulighed er gældende i forhold støjgrænser, hvor kommunen gerne må sætte mere restriktive støjgrænser end det minimum, som miljøstyrelsen har sat. Med venlig hilsen Jens Laurids Jensen Formand for Hørslev-gruppen Gunner N. Thomassen Formand for Solbjerg-gruppen [3]

4 1. Manglende støjsikkerhedsmargin ved projektering I de konkrete vindmølleprojekter, som Ecopartner ønsker at etablere ved hhv. Hørslev og Solbjerg, er der udført en række støjberegninger med WindPro-softwaren. Hørslev- og Solbjerg-gruppen har fået adgang til disse støjberegninger efter regler om aktindsigt. Vi vil i den forbindelse gerne påpege, at Ecopartners forslag til vindmølleopstilling ved Hørslev og Solbjerg vil have overordentlig svært ved at overholde de officielle grænser for vindmøllestøj. Der er hverken taget højde for den anbefalede sikkerhedsmargin fra Danmarks Vindmølleforening på 2dB eller for den individuelle variation, der er i støjudsendelse fra mølle til mølle af samme model og fabrikat. Der er heller ikke taget højde for usikkerheder i selve støjberegningen af WindPro-softwaren. Af Faktablad P7- Støj fra vindmøller, udgivet af Danmarks Vindmølleforening står følgende: Det er klogt at have en ekstra margin - f.eks. 2 db(a) - i forhold til støjgrænsen, når møllens placering vælges. En vindmølle skal ikke kun overholde støjbekendtgørelsens krav på opstillingstidspunktet, men i hele møllens levetid. Når møllen først er stillet op, og det måske senere viser sig, at den støjer mere end tilladt, kan det være besværligt eller umuligt at støjdæmpe den effektivt. Kommunalbestyrelsen har kompetencen til at træffe afgørelser og meddele påbud i henhold til støjbekendtgørelsen. I rapporten Lavfrekvent støj fra store vindmøller af Henrik Møller og Christian Sejer Pedersen står følgende: Der er forskelle på flere decibel på støjen fra forskellige møller af samme størrelse, selv for møller af samme fabrikat og model. I planlægningsfasen må man derfor indregne en sikkerhedsmargin for at sikre, at de rejste vindmøller vil overholde støjgrænserne. Der findes en international teknisk specifikation for dette, men den anvendes ofte ikke. For at tage højde for variationer mellem forskellige eksemplarer af samme møllemodel, bør der anvendes et højere lydeffektniveau ved projektplanlægning. Ifølge IEC TS , skal fabrikanterne specificere værdier, som er 1,645 gange standardafvigelsen mellem møller højere end middelværdien af møller af den givne model. Broneske 2 påpegede, at mølleproducenterne ofte specificerer værdier, som ikke har den sikkerhedsmargin, der er angivet i IEC TS Forfatterne af denne rapport har også det indtryk, at minimumsafstande til boliger ofte beregnes ud fra støjdata, der mangler en passende sikkerhedsmargin. Brug af data uden sikkerhedsmargin som for eksempel middelværdier for en given møllemodel, målinger fra en enkelt mølle, eller bedste gæt for fremtidens vindmøller giver i princippet en sandsynlighed på 50 %, for at 1 IEC TS , Wind turbines Part 14: Declaration of apparent sound power level and tonality values, International Technical Commission, Geneva, S. Broneske, Comparison of Wind Turbine Manufacturers Noise Data for Use in Wind Farm Assessments, Proc. Third International Meeting on Wind Turbine Noise, Aalborg, [4]

5 den/de faktisk opførte vindmølle(r) vil udsende mere støj end antaget, og at støjgrænserne vil blive overskredet, hvis projektet er planlagt lige til grænsen. I VVM-redegørelsen Vindmøller ved Rens Hedegård Plantage, Aabenraa Kommune (September 2009) er der anvendt edb-programmet WindPRO til beregning af støjforhold. Altså det samme program, som Ecopartner anvender til sine beregninger. Om disse beregninger skrives der i VVM-redegørelsen: Begge beregningsmetoder er dog behæftet med en samlet usikkerhed på +/- 2 db(a) Hørslev Ved beregningerne i Hørslev er der i pkt. L blot 0,5dB(A) sikkerhedsmargin ved 8m/s. Forslagets modelberegning af støjniveauet ved en vindstyrke på 8m/s viser et vindmøllestøjniveau over 40 db ved mange ejendomme i den vestlige del af Hørslev. Vi mener ikke, dette boligområde kan karakteriseres som det "åbne land", hvorfor den officielle støjgrænse ved disse ejendomme ikke er 44dB, men 39 db ved en vindstyrke på 8 m/s. Solbjerg Ved beregningerne i Solbjerg er der i byområdet ved Astrup markeret med pkt. N blot 0,3dB(A) sikkerhedsmargin ved 6m/s. Således må der ved begge projekter i hhv. Hørslev og Solbjerg udtrykkes stor bekymring om den manglende sikkerhedsmargin, som blot er på hhv 0,5 og 0,3dB(A). Dette er langt fra anbefalingen fra Danmarks Vindmølleforening på 2dB, som skal sikre at vindmøllen overholder støjkravene i hele vindmøllens levetid. Ecopartner har videre ikke angivet, at de støjdata, der ligger til grund for støjberegningerne overholder de internationale standarder i IEC TS Ecopartners beregninger tager således ikke højde for de individuelle variationer, der kan være fra vindmølle til vindmølle selv af samme model og fabrikat. Endelig angiver Ecopartner ikke, hvilken grad af usikkerhed, der er forbundet med støjberegningerne med WindPRO-softwaren. Denne mangel på realistiske sikkerhedsmarginer i forbindelse med projektering vil uden tvivl medføre, at vindmøllerne vil overtræde den gældende danske lovgivning. Herefter kan det vise sig at være besværligt eller umuligt at støjdæmpe den effektivt jf. faktabladet fra Danmarks Vindmølleforening. Ønsker Århus Kommune at gennemføre en projektering af vindmøller ved Hørslev og Solbjerg, der er på projekteringstidspunktet ikke overholder de anbefalede sikkerhedsmarginer? Og som med stor sikkerhed ikke vil overholde de danske støjgrænser i vindmøllernes hele levetid? [5]

6 2. Dansk viden om vindmøller og lavfrekvent støj I rapporten "Lavfrekvent støj fra store vindmøller" 3, Prof. Henrik Møller, Ålborg Universitet fra Juni 2010, nævnes i konklusionen: Resultaterne bekræfter den hypotese, at spektret af vindmøllestøj flytter sig nedad i frekvens med stigende møllestørrelse. Den lavfrekvente relative andel af den udsendte støj er højere for store vindmøller (2,3-3,6 MW) end for små vindmøller (< 2 MW). Hvis støjen fra de undersøgte store vindmøller har et udendørs A-vægtet lydtrykniveau på 44 db, det maksimale i den danske regulering af støj fra vindmøller, er der risiko for, at en betragtelig del af beboerne vil være generet af lavfrekvent støj, selv indendørs... Det er således hævet over enhver tvivl, at den lavfrekvente del af spektret spiller en vigtig rolle i støjen ved naboerne Ifølge Miljøstyrelsen har alle undersøgelser vedrørende lavfrekvent støj vist, at vindmøller, der overholder grænseværdierne iht. Vindmøllebekendtgørelsen, ligeledes overholder deres anbefalede grænseværdier for lavfrekvent støj (20dB(A) 4 ). Denne udlægning blev præciseret d.6/ , hvor Miljøstyrelsen med overskriften Ubegrundet frygt for lavfrekvent støj fra store vindmøller i et brev, noterede sig, at...når vindmøllerne overholder bekendtgørelsens støjgrænser, forventes støjen ikke at overstige Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdier for lavfrekvent støj. Miljøstyrelsens konklusioner baseres bl.a. på en mindre undersøgelse fra 2005, der er publiceret i Notat - Lavfrekvent støj fra vindmøller pr. 31 maj I denne undersøgelse blev det udendørs støjniveau målt og herefter blev mængden af indendørs lavfrekvent støj beregnet, jvf Hurtigfærgebekendtgørelsen. Vindmøllerne, der indgik i undersøgelsen havde en effekt på mellem 850kW og 1.5MW. Konklusionen var, at når det udendørs støjniveau ramte 44dB(A) (= det højest tilladelige for bygninger i det åbne land ved 8m/s), så var det beregnede niveau af indendørs lavfrekvent støj på 20dB(A). Altså lige præcis på grænsen. Tager man udgangspunkt i usikkerhederne i beregningen (konfidensintervallet) vil dette med sikkerhed inkludere de 20dB(A) dvs. at det beregnede indendørs lavfrekvente støjniveau ikke statistisk signifikant adskiller sig fra grænseværdien. Det kan således ikke udelukkes, at grænseværdien på 20dB(A) er overtrådt i Miljøstyrelsens egne tal. Dette er tilsyneladende også tilfældet. Ålborg Universitet skriver som svar på denne undersøgelse: Men der er her tale om en gennemsnitlig kurve for flere vindmøller, og de originale data viser reelle overskridelser i af de gennemregnede eksempler. Jeg tror, den enkelte borger er mere interesseret i, om støjen fra den aktuelle mølle overskrider grænsen, end om møller i gennemsnit gør det [6]

7 Videre læner Miljøstyrelsen sig op af Deltas rapporter Low frequency Noise from large Wind Turbines der er delt op i en række underrapporter. (Alle er tilgængelige på Deltas hjemmeside. 7 ) Rapporten har undersøgt progressionen af støj og lavfrekvent støj fra 3 vindmøller ved Høvsøre forsøgsstation: Vestas V100, Siemens S2.3 og S3.6 alle store vindmøller med en effekt > 2MW. Der refereres til den konkluderende rapport: Low Frequency Noise from Large Wind Turbines Summary and Conclusions on Measurements and Methods. : a) På figure 19 s.35, ses at lydspektret på 4x møllehøjde klart er venstre-forskudt mod mere lavfrekvent støj når vindmøller >2MW sammenlignes med små vindmøller <200kW. Der er ikke signifikant forskel på >2000MW og intermediær-grupperne, men dette kan muligvis være et power-problem og måleusikkerheder ift lavfrekvent støj. Dette tyder på at vindmøllestørrelsen (effekten) har betydning fra graden af lavfrekvent støj. b) På table 3 s.36 (vist ovenfor) ses beregnede niveauer af lavfrekvent støj indendørs ved forskellige størrelser af vindmøller (<200kW, kW, kW og >2000kW). Beregningerne forudsætter, at vindmøllerne står i en afstand på 4x møllehøjde og støjniveauet er på det maksimale 44dB(A) ved 8m/s. Der ses tydeligt en stigning i lavfrekvent støj (L palf Inside) jo større vindmøllernes effekt er. Store vindmøller udsender altså mere lavfrekvent støj til deres naboer end små vindmøller. Ydermere er støjniveauet ved vindmøller >2000kW på 23.7dB(A) altså 3.7dB(A) mere end grænseværdien på 20dB(A). Der har dog været målt på prototyper, hvor der var problemer med rene toner fra gearene. Har Vestas og Siemens fået dette rettet vil det udsendte lavfrekvente støj falde med ca. 3dB(A) dB = 20.7dB(A) er stadig over grænseværdien på 20dB(A). c) Ydermere tager disse beregninger udgangspunkt i de middelværdier for lydisolering, der er fundet i Deltas delrapport Measurements of Sound Insulation of Facades. Disse middelværdier er væsentlig større end de korrektionsværdier, der findes i Hurtigfærgebekentgørelsen 8. Dette betyder, at der trækkes et større antal db fra udendørsværdien, end det f.eks. var tilfældet i Miljøstyrelsens undersøgelse fra 2005/06. Følgelig er der en væsentlig risiko for, at det indendørs niveau af lavfrekvent støj underestimeres. d) På figur 14 s. 30 ses en måleserie udført hos en nabo til Høvsøre, der har til formål at finde frem til, hvilken del af støjen, naboen opfatter som generende. På figuren ses et dyk i 40Hz-frekvensen, da naboen går fra generet til ikke-generet. Dvs. at lavfrekvent støj i dette tilfælde forårsager annoyance https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=85948&exp=1 [7]

8 Konklusionen på disse data fra Deltas rapport fra 2008 må være, at: a. Store vindmøller udsender mere lavfrekvent støj end små vindmøller, når der sammenlignes på en afstand sv.t. 4x møllehøjde og ved et udsendt støjniveau på 44dB(A). b. Grænseværdien for lavfrekvent støj om natten på 20dB(A) er overtrådt, da de store prototype-vindmøller selv efter korrektion for problemerne med gear-relateret rentone-støj; udsender 20.7dB(A) lavfrekvent støj. c. Da der er meget stor forskel fra hus til hus og fra rum til rum jf. Deltas delrapport Measurements of Sound Insulation of Facades. Derfor vil anvendelse af middellydisoleringsværdier i forbindelse med beregning af det indendørs støjniveau, medføre en underestimering af den lavfrekvente støj hos en betragtelig andel af de støjramte boliger. Der bør i stedet benyttes individuelle korrektionsværdier for hver enkel ejendom. Alternativt kan man benytte de mere konservative korrektionsværdier fra Hurtigfærgebekendtgørelsen. d. Der blev konstateret en sammenhæng mellem den registrerede gene hos naboen og forekomsten af en lavfrekvent tone i støjen fra en af vindmøllerne. Sammenfatningen på denne gennemgang af dansk viden indenfor lavfrekvent støj må være, at der hersker en del akademisk uenighed mellem bl.a. Miljøstyrelsen og uvildige forskere fra Ålborg Universitet. Ålborg Universitet melder klart ud: Der er et problem med lavfrekvent støj hos naboer til store vindmøller. Miljøstyrelsen mener ikke, at der er noget problem med lavfrekvent støj; selvom både Deltas målinger fra 2008 og Miljøstyrelsens egne beregninger fra 2005/2006 viser klare overtrædelser af den danske grænseværdi for lavfrekvent støj på 20dB(A). Vi kan kun gisne om, hvorfor Miljøstyrelsen ikke forholder sig mere kritisk til deres egne tal. Det er klart holdningen fra Hørslev- og Solbjerg-gruppen, at disse usikkerheder om gældende danske grænseværdier for lavfrekvent støj bliver overholdt eller ej, skal komme borgeren til gode. Vi finder det ikke rimeligt, at evt. fejlfortolkninger af objektive data, kan medføre etablering af industrielle vindmøller, der ikke overholder gældende dansk lovgivning for lavfrekvent støj hos deres naboer. [8]

9 3. Usikkerhed vedr måling af lavfrekvent støj Megen af usikkerheden med lavfrekvent støj kan direkte relateres til usikkerheder i de måletekniske forhold. Jf. høringsnotat om Høring af forslag til justering af metode til måling af lavfrekvent støj og infralyd pr. 11. Marts I dette høringssvar angav Aalborg Universitet bl.a.: Aalborg Universitet bemærker i sit høringssvar, at målemetoden som anvises i Miljøstyrelsens orientering giver forkerte værdier og ikke måler det, personer udsættes for, og at de forkerte værdier altid er for lave, aldrig for høje. Universitetet tager udgangspunkt i, at der er enighed om at måleresultatet skal svare til det højeste lydtryk, der findes indenfor rummets opholdsarealer. Den anviste metode kan fungere, hvis den generede person er i stand til præcist at udpege målepositioner, men det er normalt ikke tilfældet. Da man ikke ved, om den generede person kan udpege de rigtige punkter præcist eller ej, er metoden ikke brugbar. Til dette bemærkede Miljøstyrelsen: Miljøstyrelsen finder ikke grundlag for at ændre den hidtil anbefalede målemetode til det forslag, Aalborg Universitet har stillet. Dette på trods af, at forskere ved Aalborg Universitet og Göteborg Universitet i den peerreviewed artikel: Indoor Measurements of Noise at Low Frequencies Problems and Solutions 10 (Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, vol 26, number ), har sammenlignet den gældende danske metode for måling af lavfrekvent støj med den svenske metode samt den metode, som Aalborg Universitet har udviklet. Resultatet er, at den svenske metode rammer ret pænt, mens den danske skyder langt under målet. Den måler typisk mellem 5 og 10 decibel forkert, og næsten udelukkende for lavt. Det svarer til en styrke, der opfattes fra to til fire gange lavere, end den, der reelt forekommer i de undersøgte rum. I artiklens konklusion står bl.a. : With the Danish Method, the corner measurement completely fails to serve its purpose. However, the method as a whole can still work well, provided that the complainant can appoint precise measurement positions, where the sound is loudest/most annoying. If this precondition is not fulfilled, which is often the case, the Danish method has significant uncertainty and risk of giving results substantially below the target. As an alternative, it is proposed to use the power average of measurements in four three-dimensional corners of a room. This is an easy and straightforward method, which seems to give reliable results close to the proposed target ea68e967b.html [9]

10 Der kan således stilles spørgsmål ved, om Miljøstyrelsen har et tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag til at fastholde deres nuværende og muligvis utidssvarende metoder til at måle lavfrekvent støj. 4. Utilstrækkelige grænseværdier for vindmøllestøj og sundhedsrisici Det er alment videnskabeligt accepteret, at vindmøllestøj er mere generende for naboerne end f.eks. støj fra biler, tog og fly. Dette er bl.a. undersøgt i den svenske forsker Eja Pedersens arbejde, som er publiceret i en peer-reviewed artikel med titlen Perception and annoyance due to wind turbine noise a dose response relationship, (J. Acoust. Soc. Am. 116 (6), December 2004). Samme billede vises i Deltas rapport: Low Frequency Noise from Large Wind Turbines A procedure for evaluation for the audibility for low frequency sound and a literature study. Figurerne ovenfor viser graden af gene ( annoyance ) i forhold til støjniveau for forskellige støjkilder. Figurerne er taget fra hhv. Eja Pedersens artikel samt Deltas rapport. Det ses tydeligt, at vindmøllestøj er mere generende end andre støjkilder, når der sammenlignes ved samme støjniveau. DANSKE STØJREGLER ANNO 2010 Mandag - fredag Mandag - fredag Alle dage kl kl kl Erhvervs- og industriområder 70 db 70 db 70 db Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) 55 db 45 db 40 db Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 45 db 40 db 35 db Boligområder, almen flyveplads, flystøj (start og landing) 45 db 40 db 35 db Boligområder for åben og lav boligbebyggelse, togstøj 45 db 40 db 35 db Naboer til vindmøller i "det åbne land" * 44 db 44 db 44 db Naboer til vindmøller i "støjfølsom arealanvendelse" * 39 db 39 db 39 db * ved vindhastighed på 8 m/s [10]

11 På trods af dette faktum er der langt mindre restriktive regler i Vindmøllebekendtgørelsen når vindmøllestøj sammenlignes med støj fra andre lydkilder. (Se tabellen ovenfor.) Specielt den manglende differentiering fra dag til aften til nat gør vindmøllestøjen endnu mere generende for naboer. Denne manglende differentiering vil uden tvivl medføre en relativ større grad af annoyance, når det er nat. Som tidligere nævnt kører vindmøllen i døgndrift... I modsætning til de fleste virksomheder er der altså intet håb om at støjen ophører til "fyraften". (citat fra Deltas tidligere rapport, Genevirkning af støj fra vindmøller, ) Kritikken af de danske støjgrænser har været rejst flere gange, bl.a. i interview af professor Henrik Møller i JP-århus d. 10/ : Hvis der skal være en forskel på, hvor meget vindmøller og industri må støje, burde det nærmere være omvendt. Der er ikke belæg for at sige, at støj fra vindmøller generer mindre end anden støj snarere tværtimod, «konstaterer professor i akustik ved Aalborg Universitet Henrik Møller. Civilingeniør Jesper Mogensen fra Miljøstyrelsen forklarede i JP Århus i går (red, 9/11-10) forskellen på de to grænseværdier med, at der er forskel på de to typer støj og måden, som de måles på.»men det er rent vrøvl. Måling af støj kan ikke gradbøjes. Decibel (db) er en objektiv måleenhed. 39 db er fuldstændig det samme, hvad enten det kommer fra en vindmølle eller en industrivirksomhed, «siger Henrik Møller, der har arbejdet med og forsket i støj gennem et langt liv.»derimod kan der være forskel på, hvordan folk opfatter støjen. Undersøgelser viser, at vindmøllestøj virker mere generende for folk. Der skal altså færre db støj fra vindmøller til for at give folk den samme gene som fra anden støj. Det ville Jesper Mogensen have vidst, hvis han havde læst sin videnskabelige litteratur«de konkrete danske erfaringer med støj fra industrivindmøller findes i en artikel fra Århus Stifttidende, d.7/ med overskriften Vi kan ikke få vores nattesøvn :»Lige nu har jeg ikke sovet i tre nætter i træk, fordi vinden er i denne retning,«fortæller Gitte Slæbæk Nielsen, der aldrig mere har vinduet åbent i soveværelset. Det er Anja Skovø Jørgensen også for længst holdt op med.»det er forfærdeligt om sommeren.«også Susanne Lohmann har store problemer med nattesøvnen. Fælles for de tre kvinder er, at mølle-støjen vækker dem mange gange i løbet af natten.»man bliver tappet for energi, «siger Susanne Lohmann.»Om natten bliver lyden af møllerne tydeligere end om dagen, fordi luften bliver fugtig, og derved presses lyden ned mod jorden,«fortæller Gitte Slæbæk Nielsen.»Vi flyttede på landet for at få ro, men det er der ikke mere, «konstaterer Anja Skovø Jørgensen. Gitte Slæbæk Nielsen og hendes mand Jens Peter kæmpede indædt imod, at de to møller skulle stilles op.»men da det blev besluttet, at møllerne skulle op og man begyndte at bygge dem, tænkte jeg lidt, nå ja, så må vi se, om det bliver så galt. Men det blev det - værre end jeg havde frygtet.«erfaringer fra Tåsinge med forstyrret nattesøvn underbygges af resultaterne i bl.a. seriøse forskningsarbejder som den svenske doktorafhandling Human reponse to wind turbine [11]

12 noise perception, annoyance and moderating factors 11 (Eja Pedersen, 2007) samt den store hollandske undersøgelse WINDFARM perception - Visual and acoustic impact of wind turbine farms on residents 12 (Frits van Berg, juni 2008). I begge videnskabelige arbejder findes, at vindmøllestøj kan resultere i forstyrret nattesøvn, selv på ganske moderate støjniveauer. Forstyrrelser af nattesøvnen skal tages alvorligt. Der er meget stærk videnskabelig evidens, der peger på en lang række af markante negative helbredspåvirkninger, der er direkte forbundet med forstyrret nattesøvn. Der kan nævnes øget risiko for stress, depression, koncentrationsbesvær, fedme, sukkersyge, forhøjet blodtryk og hjertesygdom. Forstyrret nattesøvn kan således bl.a. føre til: 2,08x øget risiko for sukkersyge (<7 vs 8 timers søvn) 13 2,2x øget risiko for hjertesygdom (<5 vs 7 timers søvn) 14 26% øget dødelighed (<7 vs 8 timers søvn) 15 En hollandsk undersøgelse Effects of the wind profile at night on wind turbine sound udført af Van den Berg i har undersøgt, hvordan de meteorologiske forhold om natten påvirker støjniveauet fra vindmøller. Resultaterne er slående. measurements show that the wind speed at hub height at night is up to 2.6 times higher than expected, causing a higher rotational speed of the wind turbines and consequentially up to 15 db higher sound levels, relative to the same reference wind speed in daytime. Vindmøllerne larmer altså op til 15dB mere om natten pga. ændrede meteorologiske forhold. I Danmark måler man ikke støj om natten, og alle støjberegninger er foretaget på modeller, der er baseret på dag-data. Således må man forvente en væsentlig underestimering af det reelle støjniveau om natten. Miljøstyrelsen anerkender disse fund. Således udtaler Jesper Mogensen sig til JP Århus d. 9/ : Forskellen kan skyldes meteorologiske ændringer, som har betydning for støjens udbredelse. Noget tyder på, at disse ændringer typisk optræder om natten. Undersøgelsen skal også klarlægge, hvor tit de optræder. Miljøstyrelsen har dog ikke meldt ud, hvornår en sådan undersøgelse forventes afsluttet. En gruppe af amerikanske støjeksperter har i 2008 fremlagt reviderede støjgrænseværdier for at forebygge støjrelaterede helbredsrisici i forbindelse med etablering af store industrielle vindmøller Sleep duration as a risk factor for incident type 2 diabetes in a multiethnic cohort * 2009 * Beihi DA 14 Sleep duration and cardiovascular disease: National Health Interview Survey * 2010 * Sabanayagam 15 Sleep and mortality: a population-based 22-year follow-up study * 2007 * Hublin C 16 Effects of the wind profile at night on wind turbine sound * 2003 * G.P. van den Berg [12]

13 Rapporten The How to Guide to Siting Wind Turbines to Prevent Health Risks from sound (Kampermann & James, 2008) konkluderer bl.a.: a) Støj skal generelt være <35dB(A) op til 30m fra enhver bolig b) Lavfrekvent støj skal være L eqc -L 90A <20dB Vi i Hørslev- og Solbjerg-gruppen finder det urimeligt, at vi som evt. kommende naboer til store industrielle vindmøller i megawatt-klassen ikke er beskyttet som andre medborgere i Danmark, når det gælder støj om natten. Vi er bekymrede over denne manglende differentiering mht støjniveauer fra dag til nat, der er gældende i vindmøllebekendtgørelsen. De gældende danske grænseværdier for vindmøllestøj om natten er på 44dB(A) ved 8m/s ved boliger i det åbne land. Det er hele 9dB(A) over den anbefalede grænseværdi i rapporten fra Kampermann & James. 9dB(A) og svarer til et 3 gange højere lydtryksniveau. Endvidere viser den hollandske undersøgelse Effects of the wind profile at night on wind turbine sound, at vindmøller støjer op til 15dB mere om natten pga ændrede meteorologiske forhold. Miljøstyrelsen anerkender dette, men afventer egne undersøgelser. Vi finder det ikke rimeligt at opstille vindmøller, inden Miljøstyrelsen har afklaret denne problemstilling. Det kan vise sig, at vindmøllerne ikke vil overholde selv de 44dB(A) om natten. Således vil vindmøllerne være i direkte modstrid med gældende dansk lovgivning og kan kræves nedtaget. Erfaringerne fra Tåsinge taler sit tydelige sprog. Det samme gør store seriøse udenlandske undersøgelser som bl.a. Human reponse to wind turbine noise perception, annoyance and moderating factors og WINDFARM perception - Visual and acoustic impact of wind turbine farms on residents. Vindmøllestøj medfører søvnforstyrrelser hos en del af naboerne. Spørgsmålet er bare, hvor stor en andel, der vil opleve disse gener. Søvnforstyrrelser er forbundet med en øget risiko for en lang række af alvorlige tilstande og sygdomme. Vi ønsker ikke at blive udsat for søvnforstyrrelser pga planlægning, der udnytter støjgrænserne til det yderste. Vi mener ikke, at en sådan planlægning stemmer overens med Århus Kommunes vision om»sundhedspolitik med fokus på forebyggelse og sundhedsfremme«. [13]

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

Høringssvar vedrørende revision af bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Høringssvar vedrørende revision af bekendtgørelse om støj fra vindmøller Akustik Institut for Elektroniske Systemer Fredrik Bajers Vej 7 B5 DK-9220 Aalborg Ø Tlf. 9635 8710 Fax 9940 7510 http://es.aau.dk/acoustics Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Aalborg, 22. november

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Lavfrekvent lyd: frekvenser under 200 Hz Infralyd: frekvenser under 20 Hz. Typiske kilder til lavfrekvent

Læs mere

Vindmøllebekendtgørelsen

Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøller støjer Støjen ødelægger søvnen Ødelagt søvn forringer helbredet Søvnforstyrrelser: Forhøjet blodtryk Blodprop i hjertet Slagtilfælde Fedme Psykiatriske problemer (depression)

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

Vindmøller & Helbredsrisici

Vindmøller & Helbredsrisici Vindmøller & Helbredsrisici Introduktion Internationale undersøgelser (vindmøllestøj & helbredsrisici) Danske erfaringer Søvn & Helbred Internationale anbefalinger af støjgrænser og afstandskrav Introduktion

Læs mere

Vi har valgt at dele vores bemærkninger ind i punktform i forhold til bekendtgørelsens paragraffer.

Vi har valgt at dele vores bemærkninger ind i punktform i forhold til bekendtgørelsens paragraffer. 24/11-2011 Att. Miljøstyrelsen Jf. J.nr. MST- 5114-00048 Vedr. udkast til bekendtgørelse om støj fra vindmøller Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller har modtaget begge versioner af høringsudkastet

Læs mere

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Notat vedrørende projektet EFP6 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Baggrund Et af projektets grundelementer er, at der skal foretages en subjektiv

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy DELTA

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy     DELTA Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy AV 1331/09 Sagsnr.: A581259 Side 1 af 9 9. november 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a

EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a Af Christian Sejer Pedersen, Henrik Møller, Steffen Pedersen Akustik, Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7, B5, 9220 Aalborg

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015

Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015 Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015 Sorvad den 10. oktober 2015 Med venlig hilsen Spørgsmål 1 Er borgmester Jan Petersen (S), de øvrige medlemmer

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind.

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind. Notat N6.005.15 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study 06. februar

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Lavfrekvent støj fra store vindmøller

Lavfrekvent støj fra store vindmøller Lavfrekvent støj fra store vindmøller Vindmølleindustrien 1. december 2010 Kaj Dam Madsen DELTA, kdm@delta.dk Baggrund for projektet En voksende bekymring i befolkningen for, at store nye vindmøller skulle

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Dosis/respons-kurver for vej-, tog-, industri- og vindmøllestøj

Dosis/respons-kurver for vej-, tog-, industri- og vindmøllestøj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Dosis/respons-kurver for vej-, tog-, industri- og vindmøllestøj Hvor mange % af naboerne kan forventes at være stærkt generet

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod kommunens planer om at udlægge området Fæsted Plantage til vindmøller. Dette gør jeg med begrundelse i følgende:

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod kommunens planer om at udlægge området Fæsted Plantage til vindmøller. Dette gør jeg med begrundelse i følgende: (Tillæg til indsigelse område 20.T.06 Fæsted Plantage) Jeg vil gerne gøre indsigelse mod kommunens planer om at udlægge området Fæsted Plantage til vindmøller. Dette gør jeg med begrundelse i følgende:

Læs mere

Behov for støjmåling ved idriftsættelse

Behov for støjmåling ved idriftsættelse Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring raadhus@rebild.dk Jan Stensballe Blushøjvej 3 6. Maj 2015 Vedr. Vindmølle park vest for Døstrup I forbindelse med et ønske fra Eurowind Project A/S, om at opføre

Læs mere

BILAG 7. Bemærkninger i 1. offentlighedsfase. Vindmøller ved Hørslev. 18. august til 15. september 2010

BILAG 7. Bemærkninger i 1. offentlighedsfase. Vindmøller ved Hørslev. 18. august til 15. september 2010 BILAG 7 Vindmøller ved Hørslev Bemærkninger i 1. offentlighedsfase 18. august til 15. september 2010 NB: Høringsbreve og de dele af høringsbreve, der er indsendt som kopier af andre høringssvar udelukkende

Læs mere

Kæmpevindmølle i Solbjerg

Kæmpevindmølle i Solbjerg Kæmpevindmølle i Solbjerg Dagsorden den 9.9.2010 (ca. tidsangivelser): 19:00 19:15 Velkomst og introduktion v. Gunner Thomassen 19:15 19:45 Regler omkring placering af vindmøller kommunalplanen v. Afdelingsarkitekt

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark.

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Lemvig kommune Aalborg d. 16-9-2013 Teknik og miljø Att: Anja Mauritsen teknik@lemvig.dk Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Indhold Opsummering...1 Baggrund...2

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Slutrapport - Lavfrekvent støj fra decentrale elproduktionsenheder

Slutrapport - Lavfrekvent støj fra decentrale elproduktionsenheder Rapport 29. juni 2005 Dok. nr. 221539 Anonymiseret udgave af dok. nr. 220319 Tlf. 79 23 33 33 Vores ref. JIJ/asl Erstatter dok. nr. 220319 Sag nr. T013060 Side 1 af 16 Dok.ansvarlig: QA: Slutrapport -

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 27. juni 2012 Indhold i VVM for vindmøller ved Solbjerg og Hørslev Punkt nr: 22 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Jacob Bundsgaard:

Læs mere

Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Virksomheder Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Hermans Tivoli Friheden A/S Skovbrynet 5 8000 Aarhus C Att.: Henrik Ragborg Olesen Side 1 af 5 Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans TEKNIK

Læs mere

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd.

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd. Redegørelse vedr. betydning for Nissum Bredning projekt hvis lokalplan 158 gennemføres (forslag om opførelse af 2 Envision møller). Af Per Nielsen Efter henvendelse fra Nissum Bredning vindmøllelaug og

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Osiris 10 vindmølle

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune:

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Jeg skriver, da jeg er bekymret over kommunens plan om at opsætte vindmøller i Jernbæk og Holsted N. Som

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD Randers Kommune har den 10. oktober 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 111 samt lokalplan nr. 565 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 074og Kommuneplantillæg 015 for Bybjerggård i Sundbylille

Lokalplan nr. 074og Kommuneplantillæg 015 for Bybjerggård i Sundbylille Lokalplan nr. 074og Kommuneplantillæg 015 for Bybjerggård i Sundbylille Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning A: Dorthe og Henrik Arvin, Sundbylillevej 36, 3600 Frederikssund

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 347 Offentligt J.nr. 001-09275 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget Spørgsmål V: Finder ministeren det rimeligt, at ministeriets

Læs mere

Nej til vindmøller mellem Sjelle og Skjørring!

Nej til vindmøller mellem Sjelle og Skjørring! Nej til vindmøller mellem Sjelle og Skjørring! Indlæg på borgermøde 23 maj 2012 Galten hallen 1 Indhold Hvem er vi? Derfor er vi imod vindmøller i vores lokalsamfund! Der er alternativer! 2 Hvem er vi?

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 125, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52 Dong Energy Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Roskilde J.nr. MST-1272-00643 Ref. Annje/jojak 23. februar 2012 Påbud om måling af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket Dong Energy

Læs mere

FÆLLES INDSIGELSE FRA OMRÅDER I AARHUS KOMMUNE, HVOR VINDMØLLER ER PÅ DAGSORDEN

FÆLLES INDSIGELSE FRA OMRÅDER I AARHUS KOMMUNE, HVOR VINDMØLLER ER PÅ DAGSORDEN FÆLLES INDSIGELSE FRA OMRÅDER I AARHUS KOMMUNE, HVOR VINDMØLLER ER PÅ DAGSORDEN FRA FORENINGER, GRUPPER, BORGERFORENINGER, OMRÅDEKONTAKTPERSONER 1 Aarhus, 20. juni 2016 Til borgmester Jacob Bundsgaard,

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS Herning Kommune har den 5. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 62 samt lokalplan nr. 29.T15.1 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Er der grund til bekymring, hvis man er nabo til en stor vindmølle?

Er der grund til bekymring, hvis man er nabo til en stor vindmølle? Er der grund til bekymring, hvis man er nabo til en stor vindmølle? Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller www.stilhed.eu Stiftet 8. november 2009, d.d. 134 lokalforeninger Christian Buhl, medlem,

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 (j.nr. 1011-3) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk.

Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 (j.nr. 1011-3) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 om afvisning af klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser.

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2014 Sags id 14-10140 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 E-mail std@esbjergkommune.dk Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

20. februar 2012 ARØ/JLI

20. februar 2012 ARØ/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Tornbyvej 6, 3700 Rønne som følge af opstilling af vindmøller ved Tornbygård i henhold til lokalplan nr. 048 for Bornholms Regionskommune sagsnr.

Læs mere

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden.

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Bilag 1 04-09-2012 Sagsnr. 2012-124709 Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Kritikpunkter til "Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter"

Kritikpunkter til Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter 05-05-2011 Brev med kritikpunkter fra Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller 1 til rapporten "Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter" (AV 1017/11), udarbejdet af DELTA på vegne af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE Ringkøbing-Skjern Kommune har den 29. marts 2011 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 7A (hovedforslag) og nr. 7B (alternativ) samt lokalplan

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Engvangvej 1, som følge af opstilling af vindmøller ved Faster-Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern Kommune 8.

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE Billund Kommune har den 19. december 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 246 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 154 Offentligt

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 154 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 154 Offentligt Fra: Erik Nielsen [mailto:eri.rig@mail.dk] Sendt: 16. januar 2014 23:32 Til: Lene Gregersen Kaasgaard Emne: Vindmølle støj. Miljøstyrelsen. Kære Lene

Læs mere

Titel: Kommuneplan 2013 Emne:

Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Tekniske anlæg Sted: Pakhuset i Nykøbing Dato: 12. august 2013 Oplægsholder: Rasmus Kruse Andreasen Dok. 306-2013-179030 Tekniske anlæg kommuneplanforslagets kapitel 5.3 Vindmøller

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende Nørrebro 26-3-2011 Til rette vedkommende I forbindelse med etableringen af metrobyggepladsen i Nørrebroparken har E/F Nordbanegade/Vedbækgade sammensat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, som har

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther.

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bonkenvej 108, 9493 Saltum som følge af opstilling af vindmøller ved Østrup i henhold til lokalplan nr. 24-003 for Jammerbugt Kommune

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ Billund Kommune har den 7. juni 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 243 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Bent Grindsted. Jeg sender også lige, hvad jeg har fået, mens jeg har været væk :0) Til journalisering. Mvh. Peter.

Bent Grindsted. Jeg sender også lige, hvad jeg har fået, mens jeg har været væk :0) Til journalisering. Mvh. Peter. Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 30. april 2013 14:25 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Vindmøller Opfølgningsflag: Flagstatus: Opfølgning Fuldført Jeg sender også lige, hvad jeg har fået,

Læs mere

Planlægning for vindmøller ved Højstrup

Planlægning for vindmøller ved Højstrup Planlægning for vindmøller ved Højstrup Plan for i aften Projektet og planprocessen VVM redegørelsen Pause Spørgerunde Værditabsordningen Borgermøde d. 11/10 2012, Højstrupvej 42, Østervrå Planlægning

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere