CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER"

Transkript

1 Titel Indeksering Klinisk retningslinje vedrørende identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos den ældre medicinske patient med risiko for indlæggelse med luftvejsinfektion. Hovedsøgeord: Aktivitet Andre søgeord: Undersøgelsesredskab, instrument, screening, funktionsevne, funktionsstatus, daglige aktiviteter, ADL, luftvejsinfektion, pneumoni, ældre. Forfattergruppe Louise Møldrup Nielsen, Adjunkt, MPH, ergoterapeut. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus, VIA University College Thomas Maribo, Rehabiliteringsforsker, fysioterapeut, cand.scient.san., ph.d., Danske Fysioterapeuter, MarselisborgCentret, Aarhus Irmgard Birkegaard, Leder, sygeplejerske, MPQM. Tingager Plejehjem, Faaborg-Midtfyn Kommune Inge Jekes, Udviklingssygeplejerske, Sundhedsstaben, Kalundborg Kommune Kirsten Piltoft, Fysioterapeut, MHH, Faglig stab, Aarhus Kommune Karina Madsen, Centerleder, Kærbo, sygeplejerske, cand.scient.soc., ph.d., Københavns Kommune Kontaktperson: Louise Møldrup Nielsen. Tlf: Godkendelse Godkendt af Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer, efter intern og ekstern bedømmelse. Den kliniske retningslinje er kvalitetsvurderet i henhold til retningslinjer fastlagt af centrets Videnskabelige Råd og vedtaget af Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer. (www.cfkr.dk Dato Godkendt dato: 16. december 2013 Revisions dato: 16. juni 2016 Ophørs dato: 15.december

2 Bedømmelse Lægmandsresu me Den kliniske retningslinje lever op til kvalitetsniveauet for kliniske retningslinjer, som er beskrevet af Center for Kliniske Retningslinjer. Bedømmelsen er foretaget både internt og eksternt og ved en offentlig høring. Bedømmelsesprocessen er beskrevet på: Baggrund: Ældre medicinske patienter udgør en stor del brugerne af det danske sundhedsvæsen. Den hyppigste indlæggelsesårsag hos ældre borgere er luftvejsinfektion og incidensen øges med alderen. Ældre mennesker rammes særligt hårdt af infektioner og har ofte sværere ved at restituere sig. Flere faktorer har betydning for den ældre medicinske patients risiko for udvikling af luftvejsinfektion samt sværhedsgraden af denne. De væsentligste risikofaktorer for udvikling af lungebetændelse hos ældre er komorbiditet, nedsat funktionsevne, dårlig ernæringsstatus, højt indtag af alkohol og rygning. Desuden er det at være skrøbelig ældre (frail) en risikofaktor i sig selv. Flere studier viser at nedsat funktionsevne både er en risikofaktor for udvikling af luftvejsinfektion samt en prædiktor for indlæggelse og øget dødelighed hos ældre med luftvejsinfektion. De eksisterende prognostiske redskaber retter sig udelukkende mod vurdering og behandling af pneumoni og kan således ikke anvendes til tidlig opsporing og inkluderer ikke funktionsevne som en risikofaktor. Det anses som vigtigt at finde et redskab, som er enkelt at bruge af personalet i forhold til at identificere ældre borgere med pludselig nedsat funktionsevne og deraf følgende risiko for indlæggelse. Formål: Formålet med denne retningslinje er at præsentere et valideret redskab til at identificere pludselig nedsat funktionsevne hos ældre medicinske patienter med risiko for indlæggelse på grund af luftvejsinfektion. Anbefalinger: Barthel (Barthel-20 eller Barthel-100): Anbefaling 1: Barthel kan anvendes til vurdering af pludselig nedsat funktionsevne hos ældre medicinske patienter i primær sektor. C (29) III. Anbefaling 2: Ved vurdering af pludselig nedsat funktionsevne kan områderne i Barthel vurderingen anvendes enkeltvis fremfor en samlet score hos den ældre medicinske patient i 2

3 primær sektor B (25) Ia. Anbefaling 3: Vurdering af pludselig nedsat funktionsevne bør baseres på observationer fremfor selvrapporteret data. C (29) III. Timed Up and Go: Redskabet kan på baggrund af de foreliggende studier ikke anbefales til monitorering af pludselig nedsat funktionsevne A (30) Ia. Indikatorer: Standard 1: At 90 % af patientpopulationen får undersøgt funktionsevne med Barthel hvert halve år. Indikator 1: Andelen af patientpopulationen, der får undersøgt funktionsevne med Barthel hvert halve år Standard 2: I 90 % af de udfyldte skemaer er det beskrevet på hvilke(t) område funktionsevnen er nedsat, hvis der ikke er scoret højeste score. Indikator 2: Andelen af udfyldte Barthel-skemaer der har beskrevet områder med nedsat funktion (kun relevant, hvis der ikke er scoret højeste score). Standard 3: At 100 % af de udfyldte Barthel skemaer er baseret på plejepersonalets observationer. Indikator 3: Andelen af de udfyldte Barthel skemaer som er baseret på plejepersonalets observationer. Plan for monitorering: Der foretages stikprøver halvårligt ved gennemgang af borgerjournaler. Målgruppe Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ergoterapeuter, fysioterapeuter samt øvrige faggrupper i den kommunale ældrepleje med ansvar for forebyggelse, pleje, behandling, træning og omsorg for den ældre medicinske patient. Baggrund Indledning: Den demografiske udvikling i det danske samfund betyder, at gruppen af ældre borgere er voksende. Levealderen stiger samtidig med, at den relative andel af ældre i befolkningen stiger (1,2). Fremskrivninger af befolkningsudviklingen viser, at andelen af 65-årige eller derover forventes at stige fra 15,1 3

4 % i 2005 til 23,9 % i 2030, hvilket svarer til ca flere ældre personer (1). I og med at andelen af ældre stiger, bliver der potentielt også flere borgere med kroniske lidelser og ældre og sårbare patienter (1). Strukturreformen fra 2007 har betydet ændringer i kommunernes rolle i sundhedsvæsenet, idet flere sundhedsopgaver varetages i kommunalt regi. Foruden nye opgaver indenfor sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering har kommunerne nu også et øget økonomisk medansvar for borgerenes forbrug af sygehusydelser (2). Ældre medicinske patienter udgør en stor del af brugerne af det danske sundhedsvæsen. I 2009 var mere end 42 % af alle indlæggelser på de offentlige sygehuse forbeholdt medicinske patienter, hvoraf de ældre patienter stod for lidt over halvdelen af indlæggelserne (3). Den hyppigste indlæggelsesårsag hos ældre borgere er luftvejsinfektion og incidensen øges med alderen (4,5). Ældre mennesker rammes særligt hårdt af infektioner og har ofte sværere ved at restituere sig (6). Luftvejsinfektioner hos ældre mennesker er associeret med højere dødelighed end hos yngre (7,8). Flere faktorer har betydning for den ældre medicinske patients risiko for udvikling af luftvejsinfektion samt sværhedsgraden af denne. Dårlig mundhygiejne samt underernæring er faktorer som har betydning for udviklingen af luftvejsinfektion (5,6). Et review finder, at de væsentligste risikofaktorer for udvikling af lungebetændelse hos ældre er comorbiditet, nedsat funktionsevne, dårlig ernæringsstatus, højt indtag af alkohol og rygning (7). Desuden er det at være skrøbelig ældre (frail) en risikofaktor i sig selv. Der er dog ikke konsensus om definition og monitorering af skrøbelighed (9). Flere studier viser, at pludselig nedsat funktionsevne både er en risikofaktor for udvikling af luftvejsinfektion samt en prædiktor for indlæggelse og øget dødelighed hos ældre med luftvejsinfektion (10,11). Intervention, herunder træning, rettet mod at øge ældres funktionsevne øger signifikant to års overlevelsen (12). På denne baggrund anses det som vigtigt at finde et valideret redskab, som er enkelt at bruge af personalet i forhold til at identificere patienter med pludselig nedsat funktionsevne og deraf følgende risiko for at blive indlagt. De eksisterende prognostiske redskaber retter sig udelukkende mod vurdering og behandling af pneumoni og kan således ikke anvendes til tidlig opsporing og inkluderer ikke funktionsevne 4

5 som en risikofaktor (7,13-14). I forhold til forebyggelse af de forskellige faktorer med betydning for risikoen for udvikling af luftvejsinfektioner, findes der kliniske retningslinjer for mundpleje (15), ernæring (16) og håndhygiejne (17). Der findes ingen klinisk retningslinje til identifikation af nedsat funktionsevne hos ældre medicinske patienter med risiko for indlæggelse på grund af luftvejsinfektion. For at lokalisere undersøgelsesredskaber til identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos den ældre medicinske patient blev der foretaget systematisk litteratursøgning (bilag 1). Søgningen resulterede i 853 hits hvoraf 22 artikler blev inkluderet og læst uafhængigt af to arbejdsgruppemedlemmer (bilag 2). I alt 2 artikler, en oversigtsartikel samt et kohortestudie, opfyldte kvalitetskriterierne ved den kritiske litteraturvurdering og blev anvendt til at lokalisere validerede undersøgelsesredskaber (18, 19) Følgende redskaber til identifikation af nedsat funktionsevne blev lokaliseret i den indledende systematiske søgning: - Barthel Index - 36-Item Short Form Health Survey (SF 36) - den fysiske subskala - Lawton IADL Scale - Older American Resources and Services (OARS/OMFAQ) - Timed Up and Go (TUG) - Short Physical Performance Battery (SPPB). Barthel Index: Anvendes til vurdering af basale ADLfunktioner, fysisk funktion og plejetyngde. De hyppigst anvendte udgaver i Danmark er Barthel-20, som giver en hurtig, screeningspræget vurdering af funktionsniveauet, og Barthel-100, som kan give en mere nuanceret vurdering. Begge udgaver anvendes hyppigst som observationsbaserede redskaber, hvor personale omkring patienten scorer patientens funktionsevne. SF 36: Anvendes til at måle en persons generelle helbredsstatus ved dels at spørge ind til personens selvvurderede helbred, dels at spørge ind til faktorer, der kan måle fysisk -, social - og psykisk funktionsevne. Redskabet anvendes ved selvrapportering og giver et mål både for selvvurderet fysiske helbred og selvvurderet psykisk helbred, samt et samlet mål. 5

6 Lawton IADL Scale: Anvendes til at vurdere en persons evne til at udføre opgaver såsom at bruge en telefon, ordne vasketøj, og håndtere finanser. Redskabet omfatter otte forskellige ADL opgaver og kan administreres på 10 til 15 minutter. Kan anvendes både som observationsbaseret redskab og som selvrapportering. OARS/OMFAQ: Anvendes til vurdering af funktionsevne samt vurdering af servicebehovet. OARS er et program der blev designet til at bestemme virkningen af tjenester og serviceprogrammer på ældres funktionsevne, hvortil redskabet OARS/OMAFQ blev udviklet. Redskabet er omfattende og måler på fem dimensioner af funktion: sociale ressourcer, økonomiske ressourcer, mental sundhed, fysisk sundhed, og evnen til at udføre dagligdagsaktiviteter TUG: Anvendes til at teste basismobilitet, her defineret som evnen til at komme ind og ud af seng, op og ned af stol, gang over kortere distancer samt vending. Redskabet kan administreres på 5-10 minutter og anvendes som funktionstest. SPPB: Anvendes til at teste mobilitet og består af tre dele; test af balance, ganghastighed og evnen til at rejse sig fra en stol. Redskabet er hurtigt at anvende og anvendes som funktionstest. Patientperspektivet I forhold til at belyse populationens oplevelser og erfaringer med undersøgelse af funktionsevne er der søgt efter studier omhandlende dette. Det har ikke været muligt for arbejdsgruppen at finde studier omhandlende ældre medicinske patienters oplevelser og erfaringer med undersøgelse af funktionsevne. Begrebsafklaring Funktionsevne: er et overordnet begreb, der består af elementerne kropsfunktioner og anatomi samt aktiviteter og deltagelse i samfundslivet (20,21). I denne kliniske retningslinje er der valgt at fokusere på aktivitet som del af funktionsevnen. Aktivitet defineres som en persons udførelse af en opgave eller en handling, såsom at forflytte sig, tage et bad eller lave mad (21). Nedsat funktionsevne: 6

7 Ændring af en persons evne til at udføre vanlige aktiviteter. Ældre medicinske patienter: I definitionen af den ældre medicinske patient har arbejdsgruppen valgt at tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens beskrivelse (22). Den ældre medicinske patient er kendetegnet ved høj alder og typisk flere af nedenstående faktorer: - Svær sygdom - Flere samtidige sygdomme - Nedsat funktionsniveau - Begrænset egenomsorgskapacitet - Multimedicinering - Behov for kommunale støtteforanstaltninger eller sygehusindlæggelser. Høj alder er her defineret som 65+, idet det ofte er den aldersdeling som anvendes i databaserne. Valideret redskab: Her menes undersøgelsesredskaber, der er psykometrisk testet og fundet reliable, valide og følsomme i forhold til målgruppen den ældre medicinske patient. Luftvejsinfektion: Ofte opdeles luftvejsinfektioner i øvre og nedre infektioner, men i denne retningslinje er det valgt at se på luftvejsinfektioner bredt og uden opdeling (23-23). Symptomer for luftvejsinfektioner hos de ældre er atypiske, men evidensen viser, at blandt andet nedsat funktionsevne er en risikofaktor (24). Formål Metode Formålet med denne retningslinje er at præsentere et valideret redskab til at identificere pludselig nedsat funktionsevne hos ældre medicinske patienter med risiko for indlæggelse Fokuseret spørgsmål Til forebyggelse af indlæggelse på grund af luftvejsinfektion, identificeres ældre med pludselig nedsat funktionsevne. Dette fører til følgende fokuserede spørgsmål: Hvilket validt undersøgelsesredskab kan mest præcist identificere pludselig nedsat funktionsevne hos ældre medicinske patienter for at forebygge indlæggelse med luftvejsinfektion? Litteratursøgning 7

8 Der er foretaget systematisk litteratursøgning i databaserne Cochrane Library, PubMed, CINHAL, Embase og Web of Science. Der er foretaget kædesøgning i referencelisterne fra de udvalgte artikler. Søgestrategien ses i tabelform i bilag 3. Søgningen er afgrænset til engelsk-, norsk-, svensk og dansksprogede artikler og er sidst opdateret i februar På baggrund af de lokaliserede undersøgelsesredskaber i den indledende systematiske søgning, blev følgende søgeord anvendt: #1: Barthel OR SF 36 OR Lawton IADL OR OARS IADL OR Timed Up and Go OR Short Physical Performance Battery #2: Validity OR validation #3: (#1 AND #2) Limit: Aged 65+ years Ved den systematiske søgning fremkom der i alt 2.801hits, inklusiv overlap, hvor abstract blev gennemlæst. (PubMed: 410, Web of science:835, CINAHL: 609, Embase: 947) Søgningen blev forsøgt indkredset ved brug af søgeordene respiratory tract infection OR pneumonia OR infection. Dette resulterede i en begrænset søgning på i alt 14 hits, hvoraf ingen af artiklerne var relevante. Således blev det valgt at fastholde den brede søgning, hvorefter artikler blev ekskluderet ud fra de opstillede eksklusionskriterier. Efter frasortering resterede 17 artikler. De inkluderede artikler blev læst uafhængigt af to arbejdsgruppemedlemmer, hvorefter yderligere 13 artikler blev ekskluderet, primært pga. studiernes metodiske kvalitet (manglende blinding) og pga. manglende validering ift. målgruppen. Ligeledes kunne enkelte studier ekskluderes, da de indgik i inkluderede systematiske reviews. Resultatet af den systematiske søgning er endt med at inkludere fire artikler til kritisk litteraturvurdering, omhandlende redskaberne Barthel (ét systematisk review og to studier) og Timed Up and Go (TUG) (ét systematisk review) (Se bilag 4 Flowdiagram). Ud fra de fire inkluderede artikler blev der lavet kædesøgning, hvilket bidrog til yderligere at inkludere to studier omhandlende redskabet Barthel. Således er der inkluderet i alt seks artikler i den videre litteraturgennemgang og i udarbejdelsen af anbefalinger. Kritisk vurdering af litteratur Tre personer (hovedforfatteren samt to øvrige medlemmer af arbejdsgruppen) har uafhængigt læst og vurderet litteraturen 8

9 ved hjælp af checklister og tilhørende vejledninger fra det tidligere Sekretariat for Referenceprogrammer (SfR). Studiernes evidensniveau blev vurderet ud fra evidenshierarkiet (bilag 5), og såfremt studier havde metodiske problemer, blev de nedgradueret. De studier, der indgår i anbefalingerne, er beskrevet i bilag 6 (Evidenstabel). Formulering af anbefalinger Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af de inkluderede artiklers konklusion. Arbejdsgruppen har formuleret anbefalinger på baggrund af konsensusbeslutning. Litteratur - gennemgang Fokuseret spørgsmål: Hvilket validt undersøgelsesredskab kan mest præcist identificere pludselig nedsat funktionsevne hos ældre medicinske patienter for at forebygge indlæggelse med luftvejsinfektion? På grund af de fremsøgte studiers metodiske kvalitet samt manglende afprøvning på målgruppen blev artikler omhandlende redskaberne Lawton IADL Scale, SF 36 og SPPB forkastet. Ligeledes blev redskabet/programmet OARS ekskluderet, da det ud fra arbejdsgruppens vurdering er for omfattende et redskab at anvende i kommunal praksis og fordi det måler på mange andre områder end funktionsevne. Det betyder, at det kun er redskaberne Barthel og TUG, der vil blive anvendt til besvarelse af det fokuserede spørgsmål. Følgende artikler omhandlende validiteten af de fremsøgte redskaber er lokaliseret og vil blive anvendt i besvarelsen: Sainsbury et al. Systematisk review Ia (25) Laake et al. Validitetsstudie III (26) de Morton et al. Validitetsstudie III (27) Hartigan et al. Oversigtsartikel IV (28) Sinoff et al. Validitetsstudie III (29) Rydwik et al. Systematisk review Ia (30) Barthel: I alt tre forskellige udgaver af redskabet Barthel er lokaliseret. En udgave af Mahoney (originaludgave), Collin (Barthel-20) og Shah (Barthel-100). I et systematisk review af Sainsbury et al (25, Ia) undersøges reliabiliteten af to forskellige udgaver af Barthel (originaludgave og Barthel-20), anvendt på ældre patienter. De 12 studier, der lokaliseres og anvendes i reviewet omhandler flere forskellige diagnoser. Ingen af de inkluderede studier undersøger test-retest 9

10 reliabiliteten ift. at anvende Barthel som selvrapportering. Inter-rater reliabiliteten rapporteres som god til moderat for de enkelte items, mens der rapporteres om høj overensstemmelse på den samlede score. Barthel fandtes at være mindre reliabel hos patienter med kognitiv svækkelse. Generelt fandtes der usikkerhed omkring reliabiliteten af redskabets anvendelighed til populationen. Ligeledes konkluderes det, at der mangler undersøgelser af forskellen mellem trænede og utrænede testere. I et studie af Laake et al (26, III) undersøges validiteten og reliabiliteten af Barthel-20 på 60 patienter med geriatriske lidelser, 87 patienter med apopleksi og 102 patienter med hoftefraktur. Resultatet fra undersøgelsen tyder på, at Barthel er endimensionel hos patienter med apopleksi, men ikke hos patienter med geriatriske lidelser eller hos patienter med hoftefraktur. Resultatet understøttes af studiet af de Morton et al (27, III) hvor rasch-analyse anvendes til at undersøge validiteten i forhold til at anvende samlet sum score i Barthel (original udgave og Barthel-100) hos 396 ældre medicinske patienter. Her findes ligeledes, at Barthel ikke er endimensionel hos ældre medicinske patienter. I en oversigtsartikel af Hartigan et al (28, IV) sammenlignes reliabiliteten af Barthel med reliabiliteten af redskabet KATZ. Artiklen understøtter de øvrige resultater, at Barthel ikke er endimensionel og at der således ikke bør anvendes sumscore. I studiet af Sinoff et al. (29, III) sammenlignes Barthel udfyldt ved selvrapportering med Barthel udfyldt af sundhedspersonale på baggrund af observation (anses som golden standard ) på 126 geriatriske patienter. I analysen beregnes overensstemmelse samt sensitivitet, specificitet og prædiktive værdier, både for de enkelte items og for den samlede score. Den høje specificitet (98 %) og den høje prædiktive værdi for negativ test (97 %) indikerer, at hvis patienten var uafhængig af hjælp, var både den selvrapporterede score og den observationsbaserede score meget lig hinanden. Den lave sensitivitet (33 %) og den lave prædiktive værdi for positiv test (50 %) indikerer problemer ift. selvrapporteret afhængighed, sammenlignet med sundhedspersonalets observation af afhængighed. Der var tendens til at patienterne både underestimerede og oversestimerede deres funktionsevne ved selvrapportering. Således har Barthel anvendt af ældre (75-85 år) som redskab til selvrapporteret alvorlige begrænsninger. Forskellen mellem de enkelte udgaver af Barthel skyldes 10

11 primært scoringsmetoderne, mens de vurderede områder er identiske. Det vurderes således, at de psykometriske egenskaber i store træk kan overføres fra den ene udgave til den anden. Der er i litteraturen ikke fundet undersøgelser, der holder de forskellige udgaver op mod hinanden, hvorfor der ikke er fundet belæg for at anbefale én udgave af Barthel fremfor en anden. I 2006 blev der gennemført en undersøgelse af de forskellige udgaver, der er oversat til dansk. Rapportens forfattere kunne ikke komme til enighed om anbefaling af én udgave, men anbefalede Barthel-20 eller Barthel-100 (31). Timed Up and Go (TUG): De psykometriske egenskaber ved redskabet TUG undersøges i et review af Rydwik et al. (30, Ia). Her fandtes, at reliabiliteten af TUG var høj i de fleste studier, men at studiernes metodologiske kvalitet var tvivlsom. Validiteten fandtes generelt at være høj, undtaget var dog redskabets evne til at prædiktere fald i funktionsevne. Dette kun var undersøgt i få studier. Kun seks af de inkluderede studier i reviewet undersøgte redskabets responsivitet, heraf var de fire studier af tvivlsom metodisk kvalitet. Det ene af de to studier med høj metodisk kvalitet rapporterer om lav responsivitet ift. at kunne måle ændringer over tid, hvor de andre studier rapporterer om lav til høj grad af responsivitet. Foruden den varierende grad af responsivitet, anbefales redskabet ikke implementeret som prædiktivt redskab ift. fald i funktionsevne, før der er udarbejdet flere studier. Sammenfatning Nedsat funktionsevne er et kendetegn hos ældre medicinske patienter. Pludselig nedsat funktionsevne er en risikofaktor og kan være en prædiktor for udvikling af luftvejsinfektion. Desuden viser flere studier, at nedsat funktionsevne er en prædiktor for indlæggelse samt øget dødelighed hos ældre med lungebetændelse (11,12). Det er vigtigt at anvende undersøgelsesredskaber, der er udviklet og valideret til formålet - identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos den ældre medicinske patient. Den systematiske litteratursøgning samt gennemgangen af redskaberne Barthel og TUG viser, at begge redskaber har begrænsninger. Hos begge redskaber findes sparsom evidens for anvendeligheden til identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos ældre medicinske patienter. 11

12 Der er evidens for, at man ikke bør anvende en samlet score i Barthel, idet items ikke er endimensionelle. Særligt items om tarm- og blærekontrol adskiller sig fra de øvrige. Studier viser ligeledes, at Barthel har lofteffekt, hvilket betyder, at en patient, som lige akkurat kan udføre de basale færdigheder uden hjælp, men i øvrigt ikke fungerer optimalt, kan opnå højeste totalscore. Flere af de inkluderedes studier påpeger, at der bør udarbejdes nye redskaber med højere følsomhed ift. at afdække pludseligt fald i funktionsevne hos den ældre medicinske patient, særligt hos den gruppe, hvor der også optræder kognitiv svækkelse. Sundhedsmæssige fordele og bivirkninger Systematisk monitorering af funktionsevne kræver løbende personaleuddannelse. Flere undersøgelser har vist, at trænede testere er bedre end utrænede (30). Potentielle organisatoriske hindringer. Aktuelt er der mange ændringer på vej hvad angår dokumentation af den indsats, som den kommunale praksis leverer. Det drejer sig ikke kun om den sundhedsfaglige dokumentation i forhold til den enkelte borger, f.eks. FSIII (32), men også om indberetninger af indsatser m.m. på regionalt og nationalt niveau f.eks. Medcoms Guide for hjemmepleje-sygehus standarder (33) og KL s 12 sygeplejefaglige områder (34). Den manglende overordnede koordinering, inddragelse af evidens, definition af begreber og konsensus om valg af redskaber mm. sammenholdt med yderligere krav til dokumentation kan forsinke gennemførelsen af en ensartet indsats overfor den ældre borger(32). Potentielle økonomiske konsekvenser Anvendelse af test kræver personaleuddannelse, da testens validitet er afhængig af ensartethed (30). Anbefalinger Barthel (Barthel-20 eller Barthel-100): Anbefaling 1: Barthel kan anvendes til vurdering af pludselig nedsat funktionsevne hos ældre medicinske patienter i primær sektor. C (29) III. Anbefaling 2: Ved vurdering af pludselig nedsat funktionsevne kan områderne i Barthel vurderingen anvendes enkeltvis fremfor en samlet score hos den ældre medicinske patient i primær sektor B (25) Ia. 12

13 Anbefaling 3: Vurdering af pludselig nedsat funktionsevne bør baseres på observationer fremfor selvrapporteret data. C (29) III. Timed Up and Go: Redskabet kan på baggrund af de foreliggende studier ikke anbefales til monitorering af pludselig nedsat funktionsevne A (30) Ia. Monitorering Anbefaling 1:Barthel kan anvendes til vurdering af pludselig nedsat funktionsevne hos ældre medicinske patienter i primær sektor Standard: At 90 % af patientpopulationen får undersøgt funktionsevne med Barthel hvert halve år. Indikator: Andelen af patientpopulationen, der får undersøgt funktionsevne med Barthel hvert halve år Anbefaling 2: Ved vurdering af pludselig nedsat funktionsevne kan områderne i Barthel vurderingen anvendes enkeltvis fremfor en samlet score hos den ældre medicinske patient i primær sektor. Standard: I 90 % af de udfyldte skemaer er det beskrevet på hvilke(t) område funktionsevnen er nedsat, hvis der ikke er scoret højeste score. Indikator: Andelen af udfyldte Barthel-skemaer der har beskrevet områder med nedsat funktion (kun relevant, hvis der ikke er scoret højeste score). Anbefaling 3: Vurdering af pludselig nedsat funktionsevne bør baseres på observationer fremfor selvrapporteret data. Standard: At 100 % af de udfyldte Barthel skemaer er baseret på plejepersonalets observationer. Indikator: Andelen af de udfyldte Barthel skemaer som er baseret på plejepersonalets observationer. Plan for monitorering: Der foretages stikprøver halvårligt ved gennemgang af borgerjournaler. Referencer 1. Kjøller M, Juel K, Kamper-Jørgensen F. Folkesundhedsrapporten, Danmark København: Statens institut for Folkesundhed; Vinge S, Sanberg Buch M. Uhensigtsmæssige indlæggelsermuligheder og perspektiver for kommunerne. Forum for Kvalitet og Udvikling i offentlig Service; Saabye M, Davidsen MI. Forbedret indsats for medicinske 13

14 patienter i hele sundhedsvæsenet. København: Danske regioner; Statens Serums Institut. Data hentet fra KØS, Statens Serums Institut d Janssens JP. Pneumonia in the elderly (geriatric) population. Curr Opin Pulm Med 2005;11: Lægeforeningen. Forebyggelse af infektioner og smittespredning i kommunalt regi. Lægeforeningen; Chong CP, Street PR. Pneumonia in the elderly: A review of severity assessment, prognosis, mortality, prevention and treatment. Southern Medical Journal 2008;101: Fung HB, Monteagudo-Chu MO. Community-acquired pneumonia in the elderly. Am J Geriatr Pharmacother 2010;8: Sternberg SA, Schwartz AW, Bergman H et al. The Identification of Frailty: A Systematic Literature Review. J Am Geriatr Soc 2011;59: Langmore SE, Skarupski KA, Park PS et al. Predictors of aspiration pneumonia in nursing home residents. Dysphagia 2002;17: Marrie TJ, Huang JQ. Admission is not always necessary for patients with community-acquired pneumonia in risk classes IV and V diagnosed in the emergency room. Can Respir J 2007;14: Gitlin LN, Hauck WW, Dennis MP et al. Long-term effect on mortality of a home intervention that reduces functional difficulties in older adults: results from a randomized trial. JAGS. 2009;57: Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, et al. A prediction rule to identify low-risk patients with community-acquired pneumonia. N Engl j Med 1997;336: Niederman MS, Mandell MA, Anzueto A, et al. American Thoracic Society: guidelines for the management of adults with community-acuired pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2001;163: Center for Kliniske Retningslinjer: Klinisk retningslinje til identifikation af behov for mundpleje og udførelse af tandbørstning hos voksne hospitalsindlagte patienter. Aarhus: Center for Kliniske Retningslinjer; Center for Kliniske Retningslinjer. Klinisk retningslinje for ernæring til patienter indlagtmed KOL i exacerbation. Aarhus: Center for Kliniske Retningslinjer; Center for Kliniske Retningslinjer. Klinisk retningslinje for håndhygiejne: Aarhus; High KP, Bradley S, Loeb M et al. New Paradigm for Clinical Investigation of Infectious Syndromes in Older Adults: Assessment of Functional Status as a Risk Factor and Outcome Measure. Clinical Infectious Diseases 2005; 40: Torres OH, Muñoz J, Ruiz D et al. Outcome Predictors of Pneumonia in Elderly Patients: Importance of Functional 14

15 Assessment. J Am Geriatr Soc 2004;52: Marselisborgcentret, Rehabiliteringsforum D. Rehabilitering i Danmark: hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Århus: Marselisborgcentret; Marselisborgcentret, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (CFK), Region Midtjylland. ICF og ICF-CY en vejledning til brug i praksis. Århus: Mareselisborgcentret; Sundhedsstyrelsen. Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan. København: Sundhedsstyrelsen; Schaffalitzki de Muckadell et al. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk forlag; File TM. Community acquired pneumonia. Lancet 2003; 362: Sainsbury A, Seebass G, Bansal A et al. Reliability of the Barthel Index when used with older people. Age and Ageing 2005; 34: Laake K, Laake P, Hylen Ranoff A et al. The Barthel ADL Index: Factor structure depends upon the category of patient. Age and Ageing 1995; 24: de Morton NA, Keating JL, Davidson M. Rasch Analysis of the Barthel Index in the assessment of hospitalized older patients after admission for an acute medical condition. Arch Phys Med Rehabil 2008; 89: Hartigan I. A comparative review of the Katz ADL and the Barthel Index in assessing the activities of daily living of older people. Int J Older People Nurs 2007; 2: Sinoff G, Ore L. The Barthel Activities of Daily Living Index: Self reporting versus actual performance in the old-old (75 years). J Am Geriatr Soc 1997;45: Rydwik E, Bergland A, Forsén L et al. Psychometric properties of Timed Up and Go in elderly people: A Systematic Review. Physical & Occupational Therapy in Geriatrics 2011; 29: Maribo T, Lauritsen JM, Waehrens E, Poulsen I, Hesselbo B. Barthel Index for evaluation of function: a Danish consensus on its use. Ugeskr Laeger 2006;168: sprog- III-id87620/ - Fælles Sprog III Guide for hjemmeplejesygehus standarder 34. r.aspx - Vejledning om indberetning af data om hjemmesygepleje 15

16 Bilag Bilag 1 Søgestrategi og søgehistorie til indledende søgning Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Flowdiagram over inkluderet litteratur til lokalisering af undersøgelsesredskaber Søgestrategi og søgehistorie til fokuseret spørgsmål Flowdiagram over inkluderet litteratur til fokuseret spørgsmål Evidenshieraki Evidenstabel over inkluderet litteratur Resume Evidensbaseret instruks Formkrav Redaktionel uafhængighed Interessekonflikt Følger opsætning og overskifter angivet i manualen. Den kliniske retningslinje er udviklet uden ekstern støtte og den bidrag ydende organisations synspunkter eller interesser har ikke haft indflydelse på de endelige anbefalinger. Ingen af gruppens medlemmer har interessekonflikter i forhold til den udarbejdede klinisk retningslinje. 16

17 Bilag 1: Søgestrategi og søgehistorie, indledende søgning Søgestrategi Fokuseret spørgsmål: Hvilke redskaber findes til identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos ældre medicinske patienter med risiko for indlæggelse på grund af luftvejsinfektion? Søgeord: Alternativt ord 1 Alternativt ord 2 Alternativ ord 3 Assessment Instrument Tool Screening tool (A) (A1) (A2) (A3) Functioning (B) Functional outcome (B1) Functional status (B2) Activities of daily living (B3) Respiratory tract infection (C) Pneumonia (C1) Elderly (D) Older (D1) Inklusionskriterier: Original engelsk fuldtekst artikler i peer-reviewed tidsskrifter Emperiske studier samt reviews Studier omhandlende redskaber til identifikation af nedsat funktionsevne hos ældre medicinske patienter med luftevejsinfektion der er i risiko for at blive indlagt Eksklusionskriterier: Studier omhandlende redskaber der ikke kan anvendes tværfagligt. 17

18 Søgehistorie Database Søgestreng Antal Hits Embase (Limits: Age 65+) #1: A OR A1 OR A2 OR A3 (65+) #1: A OR A1 OR A2 OR A3 #2: B OR B1 OR B2 OR B3 (65+) #2: B OR B1 OR B2 OR B3 #3: C OR C1 (65+) #3: C OR C1 #4: D OR D1 #5: #1 AND #2 AND #3 (65+) #5: #1 AND #2 AND #3 AND #4 31, ,657 12, ,768 77, ,918 2,260, Inkluderede Reference El-Sohl/ Murcia Pubmed (Limits: Age 65+) #1: A OR A1 OR A2 OR A3 (65+) #1: A OR A1 OR A2 OR A3 #2: B OR B1 OR B2 OR B3 (65+) #2: B OR B1 OR B2 OR B3 #3: C OR C1 (65+) #3: C OR C1 #4: D OR D1 #5: #1 AND #2 AND #3 (65+) #5: #1 AND #2 AND #3 AND # Cabré/ Graf/ Murcia/ Torres/ High/Mody Volpato_2008/Pilotto/ Naughton/ Mehr/ Juthani-Mehta/ Valpoto_2010/Carusone/ Gozalo/ Büla Cinahl (Limits: Age 65+) #1: A OR A1 OR A2 OR A3 (65+) #1: A OR A1 OR A2 OR A3 #2: B OR B1 OR B2 OR B3 (65+) #2: B OR B1 OR B2 OR B3 #3: C OR C1 (65+) #3: C OR C1 #4: D OR D1 #5: #1 AND #2 AND #3 (65+) #5: #1 AND #2 AND #3 AND # Mody/ Loeb/ El-Solh/ Sund Levander/Torres /Carusone/ Binder Rozzini/ High Cochrane #1: A OR A1 OR A2 OR A3 #2: B OR B1 OR B2 OR B3 #3: C OR C1 #4: D OR D1 #5: #1 AND #2 AND #3 AND # Web of Science (Limits: Age 65+) #1: A OR A1 OR A2 OR A3 (65+) #1: A OR A1 OR A2 OR A3 #2: B OR B1 OR B2 OR B3 (65+) #2: B OR B1 OR B2 OR B3 #3: C OR C1 (65+) #3: C OR C1 #4: D OR D1 #5: #1 AND #2 AND #3 (65+) #5: #1 AND #2 AND #3 AND # Volpato-2008/ Pilotto/ Volpato_2010/ Mody/ High/ Torres/ Rozzini/ Murcia/ Cabré/ Juthani- Mehta/Kostka 18

19 Bilag 2: Flowdiagram over inkluderet litteratur til lokalisering af undersøgelsesredskaber 853 hits, inklusiv overlap 22 artikler inkluderes og læses uafhængigt af to forfattere 18 artikler ekskluderes 4 artikler inkluderes til kritisk litteraturlæsning ved tre forfattere 2 artikler ekskluderes pga. metodiske vanskeligheder 2 artikler anvendes til at identificerer validerede redskaber der er egnet til målgruppen 19

20 Bilag 3: Søgestrategi og søgehistorie til fokuseret spørgsmål Søgestrategi Fokuseret spørgsmål: Hvilket validt undersøgelsesredskab kan mest præcist identificere pludselig nedsat funktionsevne hos ældre medicinske patienter for at forebygge indlæggelse med luftvejsinfektion? Søgeord 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Alternativ 6 Barthel SF 36 Lawton IADL OARS IADL (A) (A1) (A2) (A3) Timed Up and Go (A4) Short Physical Performance Battery (A5) Validity (B) Validation (B1) Inklusionskriterier: Eksklusionskriterier: Original engelsk fuldtekst artikler i peer-reviewed tidsskrifter Emperiske studier samt reviews Studier omhandlende de identificerede redskabers reliabilitet og validitet ift. ældre medicinske patienter Studier omhandlende redskabers reliabilitet og validitet ift. specifikke sygdomsgrupper som apopleksi, demens osv. Søgehistorie Database Søgestreng Antal hits Embase Limits: Age 65+ #1: A OR A1 OR A2 OR A3 OR A4 OR A5 #2: B OR B1 #3: #1 AND # Inkluderede Reference Hartigan/ de Morton/ Nordin/ Denkinger/ Burholt/ Vittengl/ McCusker Pubmed Limits: Age 65+ Cinahl Limits: Age 65+ Web of Science #1: A OR A1 OR A2 OR A3 OR A4 OR A5 #2: B OR B1 #3: #1 AND #2 #1: A OR A1 OR A2 OR A3 OR A4 OR A5 #2: B OR B1 #3: #1 AND #2 #1: A OR A1 OR A2 OR A3 OR A4 OR A5 #2: B OR B1 #3: #1 AND # Freire/ Bohannon/Nordin/Gan/ de Morton/ Burholt/ Brooks/ Vittengl/ Gosman/ McCusker/ Sinoff/ Miligan/ Fillenbaum Nordin 2/ Rydwik/ Bohannon/ Denkinger/ Hartigan 2/ Brooks/ Sainsbury/ Richardean de Morton/ Burholt/ Brooks/ McCusker 20

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering Klinisk retningslinje vedrørende identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos den ældre medicinske patient med risiko for indlæggelse med luftvejsinfektion. Hovedsøgeord: Aktivitet

Læs mere

MODIFICERET BARTHEL INDEX. Scoringsnøgle

MODIFICERET BARTHEL INDEX. Scoringsnøgle MODIFICERET BARTHEL INDEX Scoringsnøgle Personlig hygiejne. 1. Patienten er ikke i stand til at deltage aktivt i den personlige hygiejne og er afhængig af hjælp i alle henseender. 1 Patienten er fuldstændig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Refleksionsskema til fastholdelse/forbedring af borgerens funktionsniveau...2

Indholdsfortegnelse. 1. Refleksionsskema til fastholdelse/forbedring af borgerens funktionsniveau...2 0 Indholdsfortegnelse 1. Refleksionsskema til fastholdelse/forbedring af borgerens funktionsniveau...2 2. Støttepunkter til måling af funktionsniveau... 3 1 Refleksionsskema til fastholdelse/forbedring

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra?

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra? Evidensbaseret fysioterapi Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012 Hvad er viden? Hvor får I jeres viden fra? Kolleger, blade, bøger, videnskabelige artikler? Fordele og ulempe ved kliniske retningslinier?

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

DYSFAGI. Definition. Disposition 9. november 2011 kl. 10.30 til 12.00. Dysfagi er på latin dys-phagia.

DYSFAGI. Definition. Disposition 9. november 2011 kl. 10.30 til 12.00. Dysfagi er på latin dys-phagia. DYSFAGI Ph.d stud, MSc, Specialergoterapeut, F.O.T.T. Instruktør Disposition 9. november 2011 kl. 10.30 til 12.00 Definitioner Symptomer, årsager og konsekvenser Normal synkning Incidens og prævalens Screening,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Vejledning. i brug af. Functional Independence Measure. Version 5.1. Af fysioterapeut Wendy Mogensen og forskningssekretær, cand.mag.

Vejledning. i brug af. Functional Independence Measure. Version 5.1. Af fysioterapeut Wendy Mogensen og forskningssekretær, cand.mag. Vejledning i brug af FIM Functional Independence Measure Version 5.1 Oversat til dansk fra UDSMR SM (Adult FIM) Version 5.1 Af fysioterapeut Wendy Mogensen og forskningssekretær, cand.mag. Lena Bjørn Regionshospitalet

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Baggrund: Telemedicin er på vej ind i sundhedsvæsenet Regeringens

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters Kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Lungesygdom Dette er en kort oversigt over anbefalinger til fysioterapeuter, der Dette

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01. Manual til den danske version af Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.14 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål og målgruppe... 3 Beskrivelse

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Rundt om en tidlig palliativ indsats

Rundt om en tidlig palliativ indsats Fri innkommet artikkel Karen Marie Dalgaard Rundt om en tidlig palliativ indsats tidlig palliativ indsats, metoder, barrierer, hospitaler Denne artikel bidrager til en forståelse af de udfordringer, det

Læs mere

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING v/ Sasja Jul Håkonsen Videnskabelige medarbejder Center for Kliniske Retningslinjer Sygepleje Minimum Datasæt (Nursing Minimum data set NMDS) A NMDS is comprised

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 Inddragelse af ICF som referenceramme i kompetenceprogram for træningsområdet Strategi og erfaring med implementeringen Kirsten Piltoft og Henning Holm

Læs mere

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1 Litteratursøgning Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus Litteratursøgning

Læs mere

Dato. Dato. X Genoptræning Specialiseret genoptræning E Gentræning efter instruks fra sygehus

Dato. Dato. X Genoptræning Specialiseret genoptræning E Gentræning efter instruks fra sygehus Sendes til kommune/sygehus Personoplysninger Personnummer, navn, adresse og evt. telefonnummer Praktiske oplysninger F.eks. andet sprog end dansk, kørestol, handicaps, anden indkaldelsesadresse, særlige

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution

National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution Helene Bygholm Risager Centerchef, Center for alkoholbehandling,

Læs mere

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Rapport om projekt Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Et samarbejde mellem: Regionshospitalet Holstebro, Fysioterapien, Herning Kommune, Genoptræningsenheden Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Dato 13. april 2015 Sagsnr. 4-1013-44/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

SKABELON OG MANUAL TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER

SKABELON OG MANUAL TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER SKABELON OG MANUAL TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER Skabelonen er udarbejdet af: Center for Kliniske retningslinjer Anbefalet af centrets Videnskabelige Råd, den: 18. juni 2009

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Hjertepatienter med depression har signifikant højere morbiditet og mortalitet end hjertepatienter uden depression Depression

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni

Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni Titel Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni Søgeord Hovedsøgeord: Viden og udvikling Andre søgeord: Hæmatologi, neutropeni, isolation, infektion, infektionsforebyggelse, beskyttende

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Pensumliste Modul 12

Pensumliste Modul 12 Pensumliste Modul 12 Geriatrisk Afdeling er i besiddelse af de bøger, der er henvist til i pensumlisten. Bøgerne kan lånes mod udfyldt udlånskvittering. Udlånskvittering afleveres til klinisk vejleder

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Viden og udvikling Andre søgeord: Rygning, operationer, komplikationer, postoperativt, præoperativ, rygestopintervention.

Viden og udvikling Andre søgeord: Rygning, operationer, komplikationer, postoperativt, præoperativ, rygestopintervention. Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for rygestopinterventioner i relation til et kirurgisk indgreb hos patienter der er daglige rygere. Hoved søgeord: Viden og udvikling Andre søgeord: Rygning,

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere