Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV."

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles TAXUD/D/1 Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. Bemærk Nærværende publikation indeholder en række grundlæggende oplysninger om momsreglerne i medlemsstaterne. Oplysningerne stammer fra de enkelte landes afgiftsmyndigheder. Publikationen har udelukkende til formål at tjene som et arbejdsværktøj. Dette dokument afspejler på ingen måde Europa-Kommissionens synspunkter. Det er heller ikke udtryk for godkendelse af den relevante lovgivning. Europa-Kommissionen, B-1049 Bruxelles - Belgien. Telefon: (32-2) Kontor: MO59 5/97. Telefon: direkte linje (32-2) Fax: (32-2)

2 TYSKLAND INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER...3 MOMSREGISTRERING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER...3 TÆRSKELBELØB...5 UDENLANDSKE (IKKE-EU) VIRKSOMHEDERS UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER...5 UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF VIRKSOMHEDER FRA ANDRE EU-LANDE...7 FAKTURERING...8 PERIODISKE MOMSANGIVELSER...12 LISTER...13 ELEKTRONISK FAKTURERING OG OVERHOLDELSE AF INDBERETNINGSFORPLIGTELSER AD ELEKTRONISK VEJ...14 ADMINISTRATIVE FORPLIGTELSER...15 FRADRAG AF INDGÅENDE MOMS...16 BILAG 1: TÆRSKELBELØB...17 BILAG 2: MOMSREGISTRERINGSNUMMER...19 BILAG 3: FORKORTELSER...21

3 GENERELLE OPLYSNINGER 1. HVOR KAN EN UDENLANDSK VIRKSOMHED HENVENDE SIG, HVIS DEN ØNSKER OPLYSNINGER OM DET TYSKE MOMSSYSTEM (ADRESSE, TLF., FAX, E-POST)? Bundesministerium der Finanzen Referat Presse und Information Berlin Fax: (0 30) HVAD ER DE TYSKE SKATTEMYNDIGHEDERS WEBADRESSE? HVILKE FORMER FOR OPLYSNINGER OM MOMS KAN FINDES PÅ DENNE ADRESSE (GENERELLE OPLYSNINGER, LOVGIVNING, KONTAKTSTEDER, BLANKETTER OSV.)? PÅ HVILKE SPROG? Der er generelle oplysninger om de tyske momsregler på Bundesministerium der Finanzens websted (www.bundesfinanzministerium.de). Der er mere detaljerede oplysninger og en række blanketter på Bundesamt für Finanzens websted (www.bffonline.de). Oplysningerne findes kun på tysk. 3. HVOR ER DE NATIONALE MOMSREGLER FASTLAGT? PÅ HVILKE SPROG FINDES DE? De tyske momsregler er fastlagt i loven om omsætningsafgift (UStG) fra 1999, bekendtgørelsen om gennemførelse af loven om omsætningsafgift (UStDV) fra 1999 og retningslinjerne for omsætningsafgiften (UStR) fra De findes kun på tysk. MOMSREGISTRERING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER 4. HVEM SKAL VÆRE MOMSREGISTRERET? Enhver, der foretager leveringer eller erhvervelser inden for EU eller præsterer tjenesteydelser i Forbundsrepublikken Tyskland, skal momsregistreres og angive omsætningen med henblik på beskatning. 5. I HVILKE TILFÆLDE ER DET IKKE NØDVENDIGT AT LADE SIG MOMSREGISTRERE, FORDI MOMSEN SKAL BETALES AF MODTAGEREN AF VARERNE ELLER YDELSERNE? KAN UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER LADE SIG MOMSREGISTRERE FRIVILLIGT I SÅDANNE TILFÆLDE? Når virksomheder, der ikke er etableret i Tyskland, foretager afgiftspligtige leverancer af varer eller ydelser (undtagen passagertransport, som er omfattet af en særlig befordringsafgift), er modtagerne af varerne eller ydelserne momspligtige, hvis der er tale om virksomheder eller juridiske personer, der er omfattet af den offentlige ret. I

4 sådanne tilfælde skal modtagerne beregne afgiften af modydelsen (nettobeløbet) og angive den til deres lokale momskontor. Den virksomhed, der leverer varerne eller ydelserne, skal ikke lade sig momsregistrere. Virksomheder kan lade sig momsregistrere frivilligt i Tyskland, hvis de ønsker det. 6. HVOR SKAL UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER HENVENDE SIG, HVIS DE ØNSKER AT LADE SIG MOMSREGISTRERE (MYNDIGHEDENS NAVN, ADRESSE, TLF., FAX OG E- POST)? Nærmere oplysninger om de momskontorer, der tager sig af udenlandske virksomheders forhold, findes på Bundesamt für Finanzens websted (http://www.bffonline.de/ust/ustv/ustzust.html). Virksomheder, der driver virksomhed fra et af de opførte medlemslande, skal rette henvendelse til de relevante momskontorer. Virksomheder, der ikke driver virksomhed fra et af de opførte medlemslande, skal rette henvendelse til Berlin Finanzamt Neukölln-Nord (adresse: Sonnenallee 223, Berlin). Udenlandske virksomheder med datterselskaber i Tyskland skal rette henvendelse til deres datterselskabers lokale momskontorer. Der kan indhentes oplysninger elektronisk hos Bundesamt für Finanzen (http:// /cgi-bin/gemfai.exe) ved at indkode lokalitetens navn og postnummer. 7. HVORDAN FÅR UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER TILDELT MOMS- REGISTRERINGSNUMRE (OG HVILKE DOKUMENTER KRÆVES DER)? Virksomheder, der ønsker at drive virksomhed eller bliver momspligtige i Tyskland for første gang, skal rette henvendelse til det relevante momskontor. De vil få tilsendt en blanket, hvorpå de skal anføre deres personlige data og alle oplysninger om deres virksomhed. Den udfyldte og underskrevne blanket returneres til momskontoret, og virksomhederne får tilsendt et momsregistreringsnummer pr. post. Momsregistreringsnumre (i Tyskland: USt.-IdNr.) tildeles efter skriftlig anmodning til Bundesamt für Finanzen (adresse: Industriestraße 6, D Saarlouis). Anmodningerne, hvortil der ikke stilles særlige formkrav, skal indeholde oplysning om: ansøgerens navn og adresse ansøgerens momsregistreringsnummer hos det relevante tyske momskontor momskontorets adresse. Anmodningen kan også indsendes til det lokale momskontor i det område, hvor virksomheden normalt er registreret. Der skelnes ikke mellem virksomheder etableret i Tyskland og virksomheder, der er etableret i andre lande. Der findes ingen regler om en minimumsperiode for momsregistreringen. Små virksomheder er fritaget, og der gælder særlige regler for standardsatslandbrugere. Fritagelsen for små virksomheder er baseret på grænseværdier for omsætningen. Momspligten bortfalder, hvis den samlede omsætning i det foregående kalenderår ikke overstiger EUR og ikke forventes at overstige EUR i det løbende kalenderår. Denne bestemmelse gælder kun for virksomheder, der er etableret i Tyskland. Landbrugernes fritagelse for registreringspligt gælder uanset omsætning.

5 TÆRSKELBELØB 8. HVILKE BELØBSGRÆNSER GÆLDER FOR EU-INTERNT FJERNSALG I HENHOLD TIL ARTIKEL 28B, PUNKT B, STK. 2, I DET SJETTE MOMSDIREKTIV? EUR 9. HVILKE BELØBSGRÆNSER GÆLDER FOR INDKØB FORETAGET AF IKKE- AFGIFTSPLIGTIGE JURIDISKE PERSONER ELLER MOMSFRITAGNE PERSONER I HENHOLD TIL ARTIKEL 28A, STK. 1, LITRA A), ANDET AFSNIT, I DET SJETTE MOMSDIREKTIV? EUR UDENLANDSKE (IKKE-EU) VIRKSOMHEDERS UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER 10. HVORNÅR SKAL DER UDPEGES EN FISKAL REPRÆSENTANT? Det er ikke obligatorisk at gøre brug af en fiskal repræsentant. Der anvendes kun fiskale repræsentanter, når den person, der repræsenteres i Tyskland, kun foretager ikkeafgiftspligtige transaktioner og ikke kan fradrage den indgående moms. Disse personer må ikke have hjemsted, kontorer, ledelse eller filialer i Tyskland eller i de områder, der er nævnt i 1, stk. 3, i loven om omsætningsafgift. Der anvendes fiskale repræsentanter i følgende tilfælde: fritaget import, som straks efterfølges af en EU-intern leverance fritaget grænseoverskridende godstransport, hvor en virksomhed ikke modtager leverancer eller andre ydelser, hvor den indgående moms kan fradrages. 11. HVILKE REGLER GÆLDER FOR UDPEGELSEN AF EN FISKAL REPRÆSENTANT? Reglerne om udpegelse af en fiskal repræsentant er fastlagt i 22, litra a) til e), i loven om omsætningsafgift. Kun følgende kan være fiskale repræsentanter: revisorer og andre skatterådgivere speditører, der bistår med toldklarering andre kommercielle foretagender, der bistår med toldklarering. Speditører og andre kommercielle foretagender må kun optræde som fiskale repræsentanter, hvis de er etableret i Tyskland.

6 12. HVILKE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER HAR FISKALE REPRÆSENTANTER? De fiskale repræsentanter skal overholde momsforpligtelserne for alle de udenlandske virksomheder, som de repræsenterer, som om de var deres egne forpligtelser, og de er registreret ved deres lokale momskontorer med et særligt momsnummer. Fiskale repræsentanter har de samme rettigheder som de virksomheder, de repræsenterer, og kan f.eks. indgive de relevante ansøgninger i Tyskland. Følgende procedure skal overholdes: Personer, der er udpeget som fiskale repræsentanter, skal have fuldmagt af de personer, de repræsenterer, før der kan foretages fritagne transaktioner. Hvis en sådan fuldmagt udarbejdes på et andet sprog end tysk, kan skattemyndighederne anmode om en beediget oversættelse, hvis det er begrundet. Fiskale repræsentanter kan anmode om et særskilt afgiftsregistreringsnummer og et særskilt USt-IdNr.-nummer (momsregistreringsnummer). Det særskilte afgiftsregistreringsnummer udstedes af de fiskale repræsentanters momskontorer. USt.- IdNr-nummeret udstedes af Bundesamt für Finanzen efter anmodning. Dette nummer dækker alle de udenlandske virksomheder, de repræsenterer. De fiskale repræsentanter skal overholde de generelle bogføringsmæssige forpligtelser. Der skal føres en særskilt konto for den aftalte modydelse for fritagne transaktioner. Navn og adresse på de repræsenterede personer skal også være klart angivet i kontooplysningerne. De fiskale repræsentanter skal indsende angivelser af omsætningsafgift for hvert kalenderår under et særskilt afgiftsnummer. Disse skal indeholde alle afgiftsvurderingsgrundlag vedrørende de repræsenterede personer. Individuelle lister er ikke nødvendige. Fristerne for indsendelse af angivelserne er fastsat i de generelle afgiftsbestemmelser. De fiskale repræsentanter skal indsende lister til Bundesamt für Finanzen senest ti dage efter afslutningen af hvert kvartal. Disse lister skal indeholde vurderingsgrundlagene for alle de repræsenterede personer. Fakturaer for de transaktioner, der er gennemført af den repræsenterede person, kan udstedes af den repræsenterede person eller den fiskale repræsentant, hvis en sådan er udpeget. I begge tilfælde skal den indeholde følgende yderligere oplysninger: angivelse af, at der er udpeget en fiskal repræsentant den fiskale repræsentants navn og adresse det USt-IdNr.-nummer (momsnummer), den fiskale repræsentant har fået tildelt. Der kan ikke udpeges nogen fiskal repræsentant, når den repræsenterede person foretager både fritagne og momspligtige transaktioner i Tyskland. Dette gælder også, hvis den repræsenterede person foretager momspligtige leverancer eller udfører andre ydelser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Der kan ikke udpeges nogen fiskal repræsentant, hvis den repræsenterede person inden for samme periode har indsendt en anmodning om godtgørelse af indgående moms eller har foretaget EU-interne erhvervelser i forbindelse med trekantstransaktioner inden for EU, som er momspligtige. Dette gælder også, hvis den repræsenterede person foretager momspligtige leverancer i forbindelse med trekantstransaktioner inden for EU, som den endelige kunde skal betale moms af.

7 Den fiskale repræsentation ophører, når den repræsenterede person trækker sin fuldmagt tilbage, eller når det relevante momskontor nægter at godkende den fiskale repræsentant. Dette gælder også, når den repræsenterede person i første omgang har udpeget en fiskal repræsentant, men derefter foretager momspligtige transaktioner i Tyskland eller får lov til at fradrage den indgående moms i vurderingsperioden. Når den fiskale repræsentation ophører, skal de fiskale repræsentanter og de udenlandske virksomheder gøre følgende: De fiskale repræsentanter skal informere momskontoret om, at de ophører med at repræsentere en af de personer, de repræsenterer. Transaktioner indtil udgangen af denne periode skal registreres af de fiskale repræsentanter i momsangivelserne for kalenderåret og medtages i listerne for den relevante periode. De fiskale repræsentanter skal overholde de generelle forpligtelser med hensyn til bogføring og angivelser, der gælder fra udpegelsestidspunktet til det tidspunkt, hvor de ophører med at fungere som fiskal repræsentant. Når den fiskale repræsentation ophører, skal udenlandske virksomheder lade sig registrere under eget afgiftsnummer eller anmode om eget USt.-IdNr.-nummer (momsnummer). 13. HVILKE MULIGHEDER HAR DE FOR AT SKRIDE IND, HVIS EN VIRKSOMHED ETABLERET I ET ANDET EU-LAND IKKE HAR UDPEGET NOGEN FISKAL REPRÆSENTANT I DERES LAND? Eftersom det ikke er obligatorisk at udpege en fiskal repræsentant, kan der ikke skrides ind, da der ikke er nogen regler, der er overtrådt. 14. KRÆVES DER BANKGARANTI? Der er ikke krav om bankgaranti i Tyskland, da fiskale repræsentanter kun kan optræde som virksomheder, der ikke har nogen betalingsforpligtelser eller godtgørelseskrav over for skattemyndighederne. UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF VIRKSOMHEDER FRA ANDRE EU-LANDE 15. KAN STATSBORGERE I ET EU-LAND UDPEGE EN FISKAL REPRÆSENTANT? Der skelnes ikke mellem virksomheder etableret i andre EU-lande og virksomheder etableret i ikke-eu-lande, for så vidt angår udpegelse af fiskale repræsentanter. 16. HVILKE REGLER GÆLDER FOR UDPEGELSEN AF EN FISKAL REPRÆSENTANT? Se besvarelsen af spørgsmål HVILKE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER HAR EN FISKAL REPRÆSENTANT? Se besvarelsen af spørgsmål 12.

8 18. HVORNÅR KRÆVES DER BANKGARANTI? Se besvarelsen af spørgsmål 14. FAKTURERING 19. REGLER VEDRØRENDE FAKTURERING a) Hvor finder man de relevante regler (love, bekendtgørelser, instruktioner, vejledninger )? Forpligtelserne vedrørende omsætningsafgift i forbindelse med fakturering er fastlagt i 14-14b i loven om omsætningsafgift og i bekendtgørelsen om gennemførelse af loven om omsætningsafgift. b) Hvis det kontor, der er nævnt i første del af vejledningen, ikke kan give oplysninger om de nationale faktureringsregler, anføres det kompetente kontors navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Uændret. 20. UDSTEDELSE AF FAKTURAER a) Tilfælde, hvor der skal udstedes en faktura: Skal der kun udstedes en faktura i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 22, stk. 3, litra a), (leveringer foretaget af afgiftspligtige personer til andre afgiftspligtige personer eller ikke-afgiftspligtige juridiske personer, fjernsalg og salg af nye transportmidler samt acontobetalinger), eller også i andre tilfælde? I så fald i hvilke tilfælde og i henhold til hvilke specifikke regler? Det er ikke nødvendigt at udstede fakturaer i andre tilfælde end dem, der er omhandlet i artikel 22, stk. 3, litra a), i sjette direktiv. Er der specifikke situationer, som ikke er omfattet af forpligtelsen til at udstede fakturaer (for eksempel leverancer, der er fritaget for moms eller pålagt nulsats)? Der er ingen undtagelser fra forpligtelsen til at udstede fakturaer i de tilfælde, der er anført i artikel 22, stk. 3, litra a), i sjette direktiv. b) Hvilke regler gælder der for efterbetalingsfakturaer (kredit/debetnotaer)? Ifølge 31, stk. 5, i bekendtgørelsen om gennemførelse af loven om omsætningsafgift kan en faktura berigtiges, såfremt: - den ikke indeholder alle de oplysninger, der kræves efter 14, stk. 4, eller 14a i loven om omsætningsafgift, eller - oplysningerne i fakturaen er ukorrekte.

9 Manglende eller berigtigede oplysninger skal fremlægges i form af et dokument, der specifikt og klart henviser til fakturaen. De krav vedrørende fakturaens form og indhold, der er fastlagt i artikel 14 i loven om omsætningsafgift, skal også være opfyldt. c) Hvad er tidsfristen for udstedelse af fakturaer? Der er ingen bestemte tidsfrister for udstedelse af fakturaer. d) Hvad er reglerne for samlefakturaer? Når det drejer sig om langtidskontrakter, er de oplysninger, som kontrakten indeholder i overensstemmelse med 14, stk. 4, og 14a i loven om omsætningsafgift, tilstrækkelige.. Det er ikke nødvendigt at medtage alle oplysninger som bevis for betaling. e) Hvilke betingelser stilles der til afregningsbilag? Modtageren omhandlet i 14, stk. 2, nr. 2, i loven om omsætningsafgift kan udstede en faktura, hvis der foreligger en forudgående aftale herom. En kreditnota ophører med at have samme virkning som en faktura, hvis modtageren af kreditnotaen ikke accepterer det pågældende dokument. f) Er der nogen specifikke regler for udlicitering af fakturaer til en person, der er etableret uden for EU? Nej. 21. FAKTURAENS INDHOLD a) Skal kundens momsnummer anføres i alle tilfælde eller kun i forbindelse med levering af varer inden for EU og i situationer, hvor kunden er den, der er betalingspligtig for momsen ved leveringen af varerne eller ydelserne (leverancer omhandlet i artikel 22, stk. 3, litra b), fjerde led)? De tilfælde, hvor modtagerens momsnummer også skal anføres, er fastlagt i 14a i loven om omsætningsafgift. Modtagerens momsnummer skal oplyses, når virksomheden foretager en anden leverance af varer eller ydelser, jf. 3a, stk. 2, nr. 3), litra c), andet punktum, og nr. 4, andet punktum, eller 3b, stk. 3, andet punktum, stk. 4, stk. 5 og stk. 6, andet punktum, i loven om omsætningsafgift, uden for Tyskland (omsætningsafgiftslovens 14a, stk. 1). Det skal også oplyses, hvis virksomheden foretager en leverance inden for Fællesskabet (omsætningsafgiftslovens 14a, stk. 3). Hvis fakturaen vedrører en leverance som omhandlet i 25b, stk. 2, i loven om omsætningsafgift, skal modtagerens momsnummer anføres på fakturaen (omsætningsafgiftslovens 14a). b) Er der nogen specifikke regler vedrørende det nummer, der skal anføres (moms- eller afgiftsnummer)? Hvis ja, angiv hvilke. Ifølge 14, stk. 4, nr. 1) og 2), i loven om omsætningsafgift skal det afgiftsnummer, virksomheden har fået af sit momskontor, eller det momsregistreringsnummer, den har

10 fået af Bundesamt für Finanzen, anføres på fakturaen. Hvis virksomheden i henhold til 14a i loven om omsætningsafgift skal oplyse momsnummeret, skal dette også anføres. c) Andre specifikke regler med hensyn til fakturaens indhold. Fakturaen skal indeholde de oplysninger, der er angivet i 14, stk. 4, i loven om omsætningsafgift. Yderligere krav skal overholdes ved udstedelsen af fakturaer i særlige tilfælde ( 14a i loven om omsætningsafgift). For fakturaer vedrørende transaktioner med forskellige momssatser gælder tillige 32 i bekendtgørelsen om gennemførelse af loven om omsætningsafgift. Der gælder særlige regler for fakturaer vedrørende småbeløb og billetter til transport ( 33 og 34 i bekendtgørelsen om gennemførelse af loven om omsætningsafgift). 22. ELEKTRONISK FAKTURERING a) Er det i forbindelse med fakturaer, der sendes med avancerede elektroniske signaturer, obligatorisk at benytte kvalificerede, certificerede signaturgenereringssystemer? I bekræftende fald gives nærmere oplysninger. Ifølge 14, stk. 3, nr. 1, i loven om omsætningsafgift skal dataenes ægthed og integritet sikres ved i det mindste en kvalificeret elektronisk signatur i henhold til signaturloven af 16. maj 2001, når fakturaerne sendes elektronisk. b) Når der er tale om fakturaer, der sendes ved anvendelse af elektronisk dataudveksling, skal der så også sendes et dokument på papir? Hvis det er tilfældet, gives der nærmere oplysninger om indhold og procedure i den forbindelse. Ifølge 14, stk. 3, nr. 2), i loven om omsætningsafgift skal der også sendes en samlefaktura på papir, når fakturaer fremsendes ved elektronisk dataudveksling. Samlefakturaen kan sendes elektronisk, hvis den indeholder i det mindste en kvalificeret elektronisk signatur i henhold til signaturloven. c) Er det tilladt at benytte fakturaer, der er udstedt i henhold til artikel 22, stk. 3, litra c), tredje afsnit ("ved at benytte andre elektroniske midler")? Hvis det er tilfældet, under hvilke betingelser og formaliteter? Fakturaer kan sendes elektronisk fra en standardfax til en anden standardfax. Billetter til transport kan også udstedes online på betingelse af, at de kun kan udstedes, hvis beløbet er blevet debiteret kunde- eller kreditkortkontoen. Modtageren skal også have en papirkopi af billetten. d) Er det nødvendigt at underrette afgiftsmyndighederne, inden der anvendes elektronisk fakturering? Hvis ja, hvilke særlige regler gælder der herfor? Nej.

11 e) Eventuelt andre særlige regler i forbindelse med elektronisk fakturering. Nej. 23. OPBEVARING AF FAKTURAER a) Hvilke regler gælder der for opbevaringsstedet for fakturaer? Virksomheder, der er etableret i Tyskland, skal opbevare fakturaerne i Tyskland eller de områder, der er nævnt i 1, stk. 3, i loven om omsætningsafgift. Hvis fakturaerne opbevares elektronisk, og de relevante filer kan konsulteres online, downloades og anvendes, kan virksomhederne opbevare fakturaerne i resten af Fællesskabet, Büsingen og på øen Helgoland. Virksomheder, der ikke er etableret i Tyskland, skal angive, hvor fakturaerne opbevares inden for Fællesskabets område, et af de områder, der er anført i 1, stk. 3, i loven om omsætningsafgift, Büsingen eller på øen Helgoland. b) Er der krav om, at der i forvejen skal gives besked om fakturaer, der opbevares i et andet land? Hvis ja, angiv nærmere. Hvis tyske virksomheder ikke opbevarer fakturaerne i Tyskland eller et af de områder, der er nævnt i 1, stk. 3, i loven om omsætningsafgift, skal de underrette afgiftsmyndighederne om, hvor fakturaerne opbevares ( 14b, stk. 2, tredje punktum, i loven om omsætningsafgift). c) Hvor længe skal fakturaer opbevares? Fakturaer skal opbevares i ti år. d) Hvilke særlige regler gælder der for opbevaringen og eventuel konvertering? Hvis fakturaer sendes elektronisk, skal virksomhederne opbevare ikke blot fakturaen, men også bevis for dataenes ægthed og integritet (f.eks. kvalificeret elektronisk signatur), også selv om beviset ikke længere er gyldigt efter andre bestemmelser. Fakturaer kan i visse tilfælde lagres på visuelle medier (f.eks. mikrofilm) eller andre databærere (f.eks. magnetbånd, diskette eller cd-rom) (jf. 147, stk. 2, i Abgabenordnung). Proceduren for opbevaring af fakturaer skal være i overensstemmelse med principperne for god bogføringsskik og særlig kravene i BMF s meddelelse af 1. februar 1984 (BStBl I s. 155) og de tilknyttede principper vedrørende mikrofilm og elektroniske bogføringssystemer (GoBS) (bilag til BMF s meddelelse af 7. november 1995 BStBl I s. 738). Hvis disse betingelser er opfyldt, kan de originale fakturaer tilintetgøres. e) Eventuelt andre særlige regler vedrørende opbevaring af fakturaer. Nej.

12 24. FORENKLEDE FAKTURAER: I HVILKE SITUATIONER KAN DER BENYTTES FORENKLEDE FAKTURAER, JF. ARTIKEL 22, STK. 9, LITRA D), OG HVILKE SÆRLIGE REGLER GÆLDER DER HERFOR? For fakturaer for småbeløb og transportbilletter, der behandles som fakturaer, gælder nedenstående forenklede bestemmelser. Når det drejer sig om fakturaer for beløb på højst 100 EUR, skal der efter artikel 33 i bekendtgørelsen om gennemførelse af loven om omsætningsafgift kun gives følgende oplysninger: - leverandørens fulde navn og adresse - udstedelsesdato - mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af den præsterede ydelse, og - det vederlag og momsbeløb, der skal betales, samt den gældende momssats eller i tilfælde af fritagelse for moms, angivelse af heraf. Transportbilletter, der behandles som fakturaer, skal indeholde følgende oplysninger: - fulde navn og adresse på den virksomhed, der udfører transportydelsen ( 31, stk. 2, i bekendtgørelsen om gennemførelse af loven om omsætningsafgift gælder med de nødvendige ændringer) - udstedelsesdato - det vederlag og momsbeløb, der skal betales (den sum, der skal betales), og - den momssats, der skal anvendes, såfremt der ikke for transportydelsen gælder en nedsat sats i henhold til 12, stk. 2, nr. 10, i loven om omsætningsafgift, eller hvor omsætningsafgiftslovens 26, stk. 3, finder anvendelse, henvisning til, at det drejer sig om international lufttransport. PERIODISKE MOMSANGIVELSER 25. I HVILKE TILFÆLDE HAR VIRKSOMHEDER PLIGT TIL AT INDSENDE MOMSANGIVELSER? Alle momspligtige, momsregistrerede virksomheder er som udgangspunkt forpligtede til at indsende aconto-angivelser, hvorpå de selv skal beregne acontobeløbet, ligesom de skal indsende en årlig momsangivelse. 26. HVOR HYPPIGT SKAL DER INDSENDES MOMSANGIVELSE, OG HVORNÅR SKAL BETALING FORETAGES? Virksomheder skal senest 10 dage efter udløbet af hver aconto-angivelsesperiode indsende en aconto-angivelse på en officiel blanket, hvorpå de selv skal beregne afgiften for acontoperioden (acontobeløbet). Beløbet skal indbetales senest 10 dage efter udløbet af aconto-angivelsesperioden. Denne svarer normalt til en måned. Overstiger momsen for det foregående kalenderår EUR, indgives aconto-angivelsen hver måned. Overstiger momsen for det foregående kalenderår ikke 512 EUR, kan

13 afgiftsmyndighederne fritage virksomheden fra forpligtelsen til at indsende acontoangivelser. En virksomhed kan vælge at indsende aconto-angivelser hver måned i stedet for hvert kvartal, hvis den i det foregående kalenderår havde et momstilgodehavende på over EUR. Når virksomheder påbegynder virksomhed, skal de indsende månedlige acontoangivelser i det løbende og det efterfølgende kalenderår. Først når de har drevet virksomhed i to år, gælder ovf. beskrevne regler. Ud over aconto-angivelserne skal virksomheden indsende en årlig momsangivelse for hele kalenderåret og hertil benytte en standardblanket. Denne skal indsendes senest den 31. maj det følgende år. Overstiger det skyldige momsbeløb på grundlag af denne årlige angivelse det indbetalte acontobeløb, eller er der ikke indgivet nogen aconto-angivelse, skal den udestående moms betales senest 1 måned efter angivelsesdatoen. En eventuel godkendt refusion udtales af momskontoret. 27. FINDES DER SÆRLIGE ANGIVELSESREGLER FOR SMÅ VIRKSOMHEDER OG/ELLER BESTEMTE VIRKSOMHEDSKATEGORIER? HVIS JA, HVILKE? Små virksomheder, der har valgt ikke at lade sig momsregistrere, og standardsatslandbrugere behøver ikke at indsende momsangivelse (aconto-angivelser eller årlige momsangivelser). 28. ANVENDES DER FORENKLEDE METODER TIL BEREGNING AF MOMSTILSVAR? HVIS JA, HVEM KAN ANVENDE DISSE FORENKLEDE PROCEDURER OG PÅ HVILKE BETINGELSER, OG HVORI BESTÅR FORENKLINGEN? Efter anmodning kan momskontoret (Finanzamt) tillade, at en virksomhed, hvis samlede omsætning i det foregående kalenderår ikke har oversteget EUR, eller som er fritaget for regnskabspligt og for regelmæssigt at udarbejde regnskabsoversigter baseret på årlige lageropgørelser, eller hvis omsætning stammer fra virksomhed i forbindelse med udøvelse af et liberalt erhverv ikke beregner momsen på basis af det aftalte vederlag, men derimod efter det inkasserede vederlag. Hvis fritagelsen fra regnskabspligten og forpligtelsen til at udarbejde årlige lageropgørelser er begrænset til virksomhedens individuelle transaktioner, og hvis den samlede omsætning i det foregående år overstiger EUR, er tilladelsen til at beregne afgiften på grundlag af det aftalte vederlag begrænset til disse transaktioner. Ændrer virksomheden momsberegningsmetode, skal det sikres, at transaktionerne ikke momses dobbelt eller slet ikke momses. LISTER

14 29. HVOR HYPPIGT SKAL DER INDSENDES LISTER? Som udgangspunkt skal der indsendes lister for hvert kalenderkvartal. De skal indsendes senest 10 dage efter udløbet af det kalenderkvartal, hvori virksomheden har foretaget en EU-intern levering. Har Finanzamt fritaget virksomheden for at indsende aconto-angivelser og foretage aconto-indbetalinger, kan listen indsendes for et kalenderår, hvis 1) leverancerne af varer og ydelser i det foregående kalenderår tilsammen ikke har oversteget EUR og forventes heller ikke at ville gøre det i det løbende kalenderår, 2) alle vareleverancer til andre EU-lande i det forudgående kalenderår ikke har oversteget EUR og forventes heller ikke at ville gøre det i det løbende kalenderår, og 3) det for de i punkt 2 nævnte vareleverancer ikke drejer sig om levering af nye transportmidler til momsregistrerede købere. Listen skal kun indgives for det kalenderår, hvori virksomheden har foretaget den EUinterne levering. 30. KRÆVES DER ANDRE OPLYSNINGER END DEM, DER ER NÆVNT I ARTIKEL 22, STK. 6, I DET SJETTE MOMSDIREKTIV? Nej. 31. ANVENDER DE FORENKLEDE PROCEDURER (LEMPELSER) MED HENSYN TIL DISSE LISTER, JF. ARTIKEL 22, STK. 12, I DET SJETTE MOMSDIREKTIV? HVIS JA, HVILKE BELØBSGRÆNSER GÆLDER DA? Ja. Beløbsgrænserne er EUR og EUR (se besvarelsen af spørgsmål 29). ELEKTRONISK FAKTURERING OG OVERHOLDELSE AF INDBERETNINGSFORPLIGTELSER AD ELEKTRONISK VEJ 32. ER ELEKTRONISK FAKTURERING TILLADT? HVIS JA, UNDER HVILKE OMSTÆNDIGHEDER? HVILKE ADMINISTRATIVE PROCEDURER SKAL OVERHOLDES? Elektronisk fakturering har været tilladt siden 1. januar Ud over de oplysninger, der kræves i henhold til lovgivningen (se spørgsmål 20), skal der underskrives med en kvalificeret elektronisk underskrift fra en akkrediteret leverandør, jf. 15, stk. 1, i Signaturgesetz. Hvis disse betingelser er opfyldt, vil en elektronisk faktura blive behandlet som en faktura. Dette betyder, at den indgående moms kan fradrages på grundlag af elektronisk fakturering, hvis disse yderligere betingelser er opfyldt.

15 33. KAN MOMSANGIVELSERNE SENDES ELEKTRONISK? HVIS JA, HVORLEDES OG UNDER ANVENDELSE AF HVILKEN TEKNOLOGI? HVORTIL SKAL DEN RELEVANTE ANSØGNING SENDES? Aconto-angivelser og årsopgørelser for kalenderåret kan overføres elektronisk. Retsgrundlaget for elektronisk overførsel af aconto-angivelser er Steueranmeldungs- Datenübermittlungs-Verordnung (StADÜV). I henhold hertil kan momsangivelser overføres elektronisk (efter standardprotokoller). Virksomhederne kan anvende denne procedure på følgende betingelser: internet-grænsefladerne skal anvendes korrekt virksomhederne skal tilkendegive, at de har til hensigt at anvende proceduren, såfremt der ikke anvendes elektronisk signatur som omhandlet i 87a, stk. 3), andet punktum, i Abgabenordnung. Hvis disse betingelser er opfyldt, og alle de krævede oplysninger er givet i angivelserne, vil elektronisk overførsel af erklæringen blive behandlet på samme måde som en officiel blanket. Hvad frister angår, har indsendelse af data til modtagerorganet samme virkning som indsendelse af en papirudgave til afgiftsmyndighederne. Virksomhederne skal anvende den foreskrevne blanket til at sende deres tilsagn om at ville anvende proceduren til det lokale momskontor. Virksomheder, der anvender elektroniske procedurer i henhold til StADÜV, kan også indsende deres momsangivelser på de officielle blanketter. En ændret momsangivelse kan indsendes elektronisk eller på de foreskrevne blanketter. Der findes også en intern procedure for indsendelse af elektroniske momsangivelser og for årsopgørelser. Denne kaldes ELSTER og er nærmere beskrevet på webstedet Momsangivelser kan også indsendes over internettet via ELSTERsystemet. ELSTER-blanketter til aconto-angivelser og årsopgørelser kan downloades. 34. KAN LISTERNE SENDES ELEKTRONISK? HVIS JA, HVORLEDES OG UNDER ANVENDELSE AF HVILKEN TEKNOLOGI? HVORTIL SKAL DEN RELEVANTE ANSØGNING SENDES? Listerne kan indsendes elektronisk. Retsgrundlaget er StDÜV. Se besvarelsen af spørgsmål 33. ADMINISTRATIVE FORPLIGTELSER

16 35. FINDES DER STANDARDSATSORDNINGER? I BEKRÆFTENDE FALD HVILKE? Der findes standardsatsordninger for landmænd og forstvirksomheder. 36. FINDES DER ANDRE ADMINISTRATIVE LEMPELSER END DE ALLEREDE NÆVNTE? I BEKRÆFTENDE FALD GIVES NÆRMERE OPLYSNINGER. Visse grupper af virksomheder, hvis omsætning i det foregående kalenderår ikke oversteg EUR, kan beregne fradragene af indgående moms efter standardsatsordningen i form af en vis procentdel af deres omsætning (gennemsnitssatser). Hvis denne metode benyttes, må momsbeløbet imidlertid ikke afvige markant fra det beløb, der ville være fremkommet, hvis metoden ikke var blevet anvendt. 37. PÅ HVILKE SPROG FINDES BLANKETTERNE (PERIODISKE MOMSANGIVELSER OG LISTER)? ER DE OVERSAT? Blanketterne findes kun på tysk. FRADRAG AF INDGÅENDE MOMS 38. FOR HVILKE KATEGORIER AF VARER OG TJENESTEYDELSER KAN DER IKKE FRATRÆKKES INDGÅENDE MOMS? Indgående moms i forbindelse med repræsentationsudgifter, som i øvrig skattemæssig henseende ikke er fradragsberettigede, eller som vedrører private husholdningsudgifter, kan ikke fratrækkes. Det samme gælder for flytteomkostninger i forbindelse med ændring af bopæl. 39. FOR HVILKE KATEGORIER AF VARER OG TJENESTEYDELSER KAN DER KUN FRATRÆKKES EN PROCENTDEL AF DEN INDGÅENDE MOMS? HVAD ER PROCENTDELEN?

17 BILAG 1: TÆRSKELBELØB Medlemsstat Loft for anvendelse af særordningen for erhvervelser foretaget af momspligtige personer uden fradragsret og af ikke-momspligtige juridiske personer 1 Loft for anvendelse af særordningen for Fritagelse for små virksomheder 3 fjernsalg 2 National valuta Beløb i EUR National valuta Beløb i EUR National valuta Beløb i EUR Belgien EUR EUR EUR Tjekkiet Danmark DKK DKK DKK Tyskland EUR EUR EUR Estland EEK EEK Grækenland EUR EUR EUR eller EUR Spanien EUR EUR Ingen Frankrig EUR EUR EUR EUR eller Irland EUR EUR EUR EUR eller Italien EUR EUR Ingen Ingen Cypern CYP CYP Letland LVL LVL Litauen LTL LTL Luxembourg EUR EUR EUR Ungarn HUF HUF HUF Se artikel 28a, stk. 1, andet punktum, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Se artikel 28b, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Se artikel 24, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Denne ordning er forbeholdt afgiftspligtige personer, som er etableret på det pågældende lands område.

18 BILAG 1: TÆRSKELBELØB Malta Nederlandene EUR EUR Ingen Ingen Østrig EUR EUR EUR Polen Portugal EUR EUR EUR eller EUR Slovenien Slovakiet SKK SKK SKK Finland EUR EUR EUR Sverige SEK SEK Ingen Ingen Forenede Kongerige GBP GBP GBP EUR, når den økonomiske aktivitet hovedsagelig består af levering af varer, EUR, når den økonomiske aktivitet hovedsagelig består af levering af ydelser med lav værditilvækst (højt input), og EUR i andre tilfælde, navnlig ydelser med høj værditilvækst (lavt input).

19 BILAG 2: MOMSREGISTRERINGSNUMMER BE le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée BTW - identificatienummer CZ DK DE EE EL daňové identifikační číslo (DIČ) momsregistreringsnummer Umsatzsteuer - Identifikationsnummer käibemaksukohustuslasena registreerimise number Αριθµός Φορολογικού Μητρώου ΦΠΑ Arithmos Forologikou Mitroou FPA ES FR IE IT CY el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée value added tax identification no. il numero di registrazione IVA Αριθµός Εγγραφής Φ.Π.Α. Arithmos Egrafis FPA LV LT LU HU MT pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas numurs PVM mokėtojo kodas le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée közösségi adószám numru ta l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miújud value added tax identification number NL AT BTW - identificatienummer Umsatzsteuer - Identifikationsnummer PL PT SI o número de identificação para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado identifikacijska številka za DDV

20 BILAG 2: MOMSREGISTRERINGSNUMMER SK FI identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) arvonlisãverorekisterõintinumero Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) SE GB Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) value added tax (VAT) registration no.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1,

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, nr. 2 og 3, 38, stk. 4, 42, stk. 5, 43, stk.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.5.2003 KOM(2003) 234 endelig 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 250 Offentligt J.nr.: 2009-251-0130 Dato: 2. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes til orientering grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Europa-Kommissionens

Læs mere

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE *** ORIENTERING OM DEN EUROPÆISKE BORGERS RETTIGHEDER OG PLIGTER

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011)

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven 1, opkrævningsloven,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD

EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD Social beskyttelse og social integrering Initiativer til social beskyttelse og social integration Fællesskabshandlingsprogram

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere