Afrapportering Ekstrem Regn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010"

Transkript

1 Afrapportering Ekstrem Regn ENVICLEAN Jan-2011 (rev. 2.0) Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

2 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND INDLEDNING SKYBRUDDET DEN 14. AUGUST INDBERETNINGER FRA BORGERE TIL HØRSHOLM KOMMUNE OG HØRSHOLM VAND KARAKTERISERING AF HÆNDELSER: Typiske hændelser ÅRSAG/AFHJÆLPNINGS BESKRIVELSE OMRÅDE 1: STAMPE DAMMEN - POPPELVEJ 4 OG OMRÅDE 2: AHORNVEJ OMRÅDE 3: OPLANDET TIL BOLBRORENDEN OMRÅDE 4: SØVANG KVARTERET OG DRONNINGE DAMMEN OMRÅDE 5: FLAKVADRENDENS OPLAND SØMANDSHVILEVEJ OG HANNELUNDSVEJ OMRÅDE 6: ÅDALEN OMRÅDE 7: KOKKEDALSVEJ OMRÅDE 8: HASSELVEJ, BIRKEVEJ OG HAVEVEJ OMRÅDE 9: HOLMEVÆNGET OG SKOVLYVÆNGET OMRÅDE 10: JOHANNEVEJ OG ØRBÆKVEJ OMRÅDE 11: LYKKEVEJ OG LOUISE PETERSENSVEJ OMRÅDE 11: BOMLÆRKEVEJ BILAG A. KORT OVER HÆNDELSER EFTER EKSTREM REGN DEN 14/ BILAG B. TABEL OVER HÆNDELSER EFTER EKSTREM REGN DEN 14/ Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

3 mm ENVICLEAN ApS 1 Baggrund Med udgangspunkt i udleverede lister fra hhv. Hørsholm Kommune og Hørsholm Vand over henvendelser fra borgere i forbindelse med ekstrem regn i perioden fra den 27/7 til 14/ er der udarbejdet en samlet liste, hvor de enkelte registreringer rubriceres efter hændelseskarakter og lokalitet. Ud fra ovenstående registreringer er der udarbejdet et oversigtskort, som viser de værst berørte områder med oversvømmelsespåvirkning opdelt på oversvømmelsens årsag. Rapporten kommenterer endvidere de enkelte områders hændelsesårsag samt en præliminær vurdering af mulige løsningsmodeller. Med henblik på en risikovurdering af hændelsen, sammenlignes de enkelte områder med de udarbejdede sårbarhedskort for en 100 års regn. 2 Indledning Sommeren 2010 bød på tre kraftige regnskyl, hvor to regnskyl blev karakteriseret som skybrud af DMI. DMI definerer et skybrud som en nedbørintensitet på 15 millimeter eller derover på 30 minutter eller derunder. På nedenstående figur fremgår regnmængder og intensitet for disse skybrud. Målingen er foretaget på Usserød renseanlægs nedbørsmålere. Nedbørsprofil 27/7-03/ dato Figur 1. Skybrud den 27/7 og den 30/ Den 27. juni 2010 bliver Hørsholm kommune udsat for et kraftigt regnskyl, hvor der kommer 15 mm på 60 min. Allerede tre dage efter, kommer et skybrud med en samlet nedbørsmængde på 31,6 mm, hvor der falder 20 mm inden for 20 minutter. Disse to regnskyl, samt det efterfølgende mindre regnskyl den 2/8 på 9 mm, vandmættede jorden og fyldte alle mindre lavninger med stående vand. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

4 mm ENVICLEAN ApS Nedbørsprofil 14/ :00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 kl Figur 2. Skybrud den 14. august 2010 Den 14/ kom et kraftigt regnskyl, hvor der i alt falder mellem mm, med en maksimal kapacitet på 80 mm inden for 60 minutter. Dette svare til 222 l/s/ha. Den maksimale nedbørsintensitet i landsregnrækken ligger på 175 l/s/ha, som har en gentagelsesperiode på 140 år. Der var således tale om et regnskyl med en intensitet der ligger langt over 150 år i gentagelsesperiode. 3 Skybruddet den 14. august 2010 Hørsholm Vand har umiddelbart efter den 14. august 2010 gennemgået samtlige tekniske installationer, herunder pumpestationer og udligningsbassiner samt funktionaliteten af Usserød Renseanlæg. Undersøgelsen konkluderer, at der ikke i den omtalte periode var teknisk fejl på det samlede anlæg som kunne give anledning til opstuvninger m.v. Hørsholm Vand havde flere teknikere på vagt den pågældende aften som i samarbejde med Hørsholm tekniks døgnvagt opererede i oplandet for at afhjælpe de steder, hvor det var muligt. Hørsholm Kommune har ikke problemer med at overholde de gængse krav i skrift 27 til ledningsdimensionering. (For fællessystem gælder det, at oversvømmelse over terræn maksimalt må ske én gang hvert 10 år, og for regnvandsledningen i et separat system må oversvømmelse over terræn ske én gang hvert 5 år). Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

5 4 Indberetninger fra borgere til Hørsholm kommune og Hørsholm Vand I den efterfølgende periode blev der rapporteret over 130 hændelser til Hørsholm Kommune og/eller Hørsholm Vand. Det er ikke alle hændelser, der er blevet rapporteret. Nogle borgere har henvendt sig direkte til deres eget forsikringsselskab. Der skelnes mellem to typer af påvirkning: Påvirkning fra overfladevand: Påvirkning af spildevand: Konsekvensen er ofte mindre Konsekvensen er ofte stor Der kan for nogle lokaliteter være tale om både en påvirkning af overfladevand og en påvirkning fra opstuvet spildevand. Den påvirkede lokalitet er inddelt i tre typer: Vand på terræn: Mindre konsekvens Vand i kælderen: Stor konsekvens Vand i stueplan: Meget stor konsekvens Bilag B viser de rapporterede hændelser. Tabellen danner grundlag for oversigtskortet vist i bilag A. 4.1 Karakterisering af hændelser: Typiske hændelser En meget normal forekommende hændelse, ca. 60%, er tilbagestuvning fra stikledning til kælder. Denne hændelse kan forstærkes af en kraftig overbelastet offentlig kloak. Tilbagestuvning fra stikledning til kældre sker ofte på parceller med høj befæstelsesgrad og/eller dårlig vedligeholdt afløbssystem. Vand fra tag presser spildevandet tilbage til kælderen, pga overbelastet og/eller tilstoppet stikledningen. Tilbagestuvningen af vand til kælderen, vil ofte være påvirket af ejendommens eget spildevand. Det kan være vanskeligt at afgøre, om vand i kælderen er forårsaget af tilbagestuvning på egen grund, eller på grund af tilbagestuvning fra det offentlige afløbssystem. Afgørende for denne hændelse er, at den kan modvirkes ved at installere en tilbagestuvningssikring. Næst hyppigste forekommende hændelser - ca. 30 %, er afstrømmende overfladevand som løber ind på matriklen og ned i kælderskakter eller nedkørsler til garager. Endelig er der opstuvning af vandløb, ca. 10 %, som oversvømmer omkringliggende arealer, ofte med skader i stueplan. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

6 5 Årsags/Afhjælpnings beskrivelse De enkelte områder med karakteristisk eller sammenhængende hændelsesårsag. De sammenhængende hændelsesårsager er efterfølgende adresseret, med beskrivelse af årsag, afhjælpning, økonomi (om muligt) samt en sammenligning med de nylig udarbejdede sårbarhedskort baseret på 100 års regn Figur 3. Oversigtskort med angivelse af hændelser forårsaget af skybrud den 14. august Generelt kan det konkluderes, at skybruddet den 14/ var så ekstraordinært kraftigt, at det vil være økonomisk uansvarlig at dimensionere sine afledningsforhold til denne situation. Det der skal høstes fra erfaringerne er, hvordan man ved fremsynethed kan kontrollere og begrænse skaderne forårsaget at sådanne kraftige regnskyl. De tre største vandløb i kommunen, Usserød Å, Bolbrorenden og Flakvadrenden, var alle overbelastet. Usserød Å opstuvede ved Stampe Dammen. Skal Hørsholm Kommune kunne kontrollere afstrømningen i Usserød Å, skal de tre store Damme indarbejdes i en beredskabsplan. Ligeledes skal den blå nerve projekteres således, at store hydrauliske påvirkninger kan aflaste via de stryg som forventes etableret. Dette på bekostning af det pågældende års fiskeyngel. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

7 Bolbrorendens kapacitet skal forøges. Dette kan tilvejebringes ved omlægning af Bolborendens nedre forløb, således at udløbspunktet ligger ud for Engvej. Samtidig bør der arbejdes med at inddrage Bolbroenge som vådeng. Flakvadrendens kapacitet skal forøges. Dette kan tilvejebringes ved at øge kapaciteten på Flakvadrendens nedre løb. Samtidig bør der arbejdes med at inddrage det åbne område umiddelbart før Sømandshvile som vådeng. 5.1 Område 1: Stampe Dammen - Poppelvej 4 og 18 Årsag: Stampe Dammen løb over sine bredder pga. manglende kapacitet i afløbsbygværk. Afhjælpning: Der bør udføres nogle simple hydrauliske beregninger for at fastslå om afløbskapaciteten kan øges under ekstrembelastning. Samtidig skal der foretages en vurdering af effekten ved en øget afstrømning nedstrøms. Samme øvelse er udført på Fabriks Dammen med stor succes. Der skal i forbindelse med vandplanen udarbejdes faunapassage ved Stampe Dammen. I den forbindelse bør der inddrages vurderinger af, om det er muligt at reducere vandstanden i Stampe Dammen ved store vandføringer. Dette vil reducere risikoen for oversvømmelse af husene omkring Stampe Dammen. Såfremt man anvender faunapassagen til ekstrem afledninger, vil det medføre at yngel og evt. gydebanker skylles væk. Figur 4. Oversvømmelse ved Stampe Dammen Omkostninger: Omkostningerne til en baseret på en 150 års regn. kapacitetsforøgelse af afløbsbygværket vurderes til under 0,1 mio kr. Omkostningen til faunapassagen er ikke vurderet. Sårbarhedskort: Rimelig overensstemmelse - Sårbarhedskort angiver at dette område til en vis grad vil oversvømmes ved en 100 års regn. Beregninger på basis af en 150 års regn viser god overensstemmelse. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

8 M e t e r s ENVICLEAN ApS 5.2 Område 2: Ahornvej. Årsag: Afstrømning af overfladevand fra oplandet mellem Usserød Kongevej og Ahornvej. Afhjælpning: Husene ligger afstrømningsmæssig uhensigtsmæssig, og der er ikke umiddelbar nogen enkeltstående bæredygtig løsning i forbindelse med ekstremregnsituationer. Figur 5. Oversvømmelse af Ahornvej baseret på en 100 års regn. Ved høj vandføring i Usserød Å, vil åen på dette sted kunne oversvømme baglandet. Dette vil forstærke årsagen væsentlig. Der kan til afhjælpning heraf foretages en hævning af cykelstikoten umiddelbar ud for lokaliteten. Se figur 6. Mellem Usserød Å og Ahornvej er der i dag en cykelsti, der danner dige mod bebyggelsen. Her vil det være forholdsvis enkelt at reducere oversvømmelsesrisikoen ved at øge topkoten af denne sti. Der skal dog samtidig sikres en afvanding bag cykelstien/diget, hvor tilstrømmende vand pumpes til vandløbet. Det kan etableres i den eksisterende brønd, der er på udløbsrøret til afvandingskanalen rundt om bebyggelsen ved Ahornvej. I brønden er der et modstrømslukke, der sikre at høj vandstand i Usserød Å ikke løber ind gennem udløbsrøret. Pumpen skal træde i funktion, når vandstanden i afvandingskanalen overskrider en kritisk kote og pumpe vandet ud i Usserød Å C r o s s S e c t i o n M e t e r s Figur 6. Koter på cykelsti ved Ahornvej fra syd mod nord. Omkostninger: Omkostningsvurdering af dette projekt ligger uden for projektets opdragsrammer Sårbarhedskort: Rimelig overensstemmelse Sårbarhedskort angiver, at dette område til en vis grad vil oversvømme ved en 100 års regn. Beregninger på basis af en 150 års regn viser god overensstemmelse. 5.3 Område 3: Oplandet til Bolbrorenden. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

9 Oplandet til Bolbrorenden indbefatter: Engtoften, Engvej, Cristianvej, Lundinvej, Sophieberg Vænget, Strandvænget, Bukkeballevej samt Gl. Vallerødvej, Magrethevej, Hulsø Ege, Vallerødgade, Solvænget og Hestehaven. Årsag: Overløb/opstuvning af Bolbrorenden p.g.a. manglende kapacitet i Bolbrorende. Bolbrorenden løber parallelt med kloakledningerne til PST15. Når Bolbrorenden løber over, vil dette overløb belaste vejbrønde og dermed kloakledninger, således at kloakledningerne i området også blive overbelastet og stuver til terræn. Oversvømmelserne ramte flere borgere i området, med opstuvninger på 1-1,5 meter i kældre og for enkelte borgere blev stueplanet oversvømmet med over 20 cm, med heraf følgende store økonomiske og menneskelige omkostninger. Det forhold, at Bolbrorenden, som ved overbelastning aflaster til Bolbrerende (U50) medfører at PST 15, ikke kan evakuere den tilstrømmende mængde, da pumpekapaciteten overstiges. Dette betyder, at der inde på pumpestationens arealer ses omstuvning af spildevand over terræn. Området er udbygget med dæmninger som sikre at opstuvet regn- og spildevand ledes via køreveje til Bukkeballevej og videre ud i Øresund. En overbelastning af Bolbrorenden har således en række følgevirkninger på områdets kloaknet. Afhjælpning: Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

10 Figur 7. Præliminært udkast til problemløsning for Bolbrorendens opland. Der skal sikres en større kapacitet i Bolbrorenden. Samtidig vil det afhjælpe at forsinke tilstrømningstiden fra oplandet. Ved at omlægge Bolbrorendens nedre løb ved Engvej, således at den følger Engvej til Øresund, kan man sikre, at området nord for Engvej kan aflede overflade vand til det gamle tracé, som overgår til regnvandsledning, medens Engvej enten kan sikre afledning til det nye tracé, eller få egen regnvandsledning som tilsluttes det gamle tracé. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

11 Området Birkedalen, Gl. Vallerød vej, Magrethevej og Hulsø Ege bør ligeledes være en del af dette løsningskomplex. Ovenstående afhjælpning kunne suppleres med at Bolbroengen under ekstrem regn blev anvendt til vådeng. Denne styringsmulighed kunne implementeres i forbindelse med anlæg af udligningsbassinet UBBO. Omkostninger: Estimeret omkostninger til omlægning af Bolbrorenden: 7,5 mio. kr. Estimeret omkostninger til etablering af mulighed for at inddrage Bolbroeng til vådeng er 0,3 mio. kr. Omkostninger til kloakseparering ligger uden for projektets opdragsrammer. Sårbarhedskort: Delvis overensstemmelse Den 14/ viste en større udbredelse end angivet på sårbarhedskortet. Dette kan forklares i at den 14/ var et langt kraftigere regnskyl med en gentagelsesperiode langt over 150 år. Figur 8. Sårbarhedskort over området for en 100 års regn. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

12 5.4 Område 4: Søvang kvarteret og Dronninge Dammen. Årsag: Afstrømning af overfladevand fra omkringliggende åbne arealer, samt urbane områder. Det går specielt galt, fordi jorden i de åbne arealer er vandmættet, og afstrømningen den 14/ sker med megen høj afstrømningskoefficient. Dette får også den konsekvens, at søsystemet med tilhørende forbindelser mellem Søvang, Mellemvang, Gludsdam, Kohavedam og Dronninge Dammen overbelastes, med opstuvning til følge. Den kraftige belastning af kloaksystemet koncentreres ved aflastningsbygværk U32, hvor der i dette område er registreret tilbagestuvning af spildevand til terræn. Specielt mellem Rungstedvej og Dronninge Dammen er der sket tilbagestuvning af spildevand til kældre. Afhjælpning: Belastningen til U32 skal reduceres ved separation i kloakoplandet syd for Dronning Dammen. Denne separation skal foretages således, at der også sker en forøgelse af kapaciteten for afledning af overfladevand, således at de eksisterende søforbindelser kan aflastes. Dette kan realiseres ved at kloakseparationen udføres i 4 faser jf. nedenstående figur. Figur 9. Præliminært udkast til problemløsning for Søvangkvarterets opland. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

13 I første fase separeres området umiddelbart syd for Rungstedvej, område C. Der etableres separat regnvandsledning som føres direkte til Droninge Dammen via sand og olieudskiller. Dette vil frigøre kapacitet i den eksisterende søforbindelse. Derefter kloaksepareres områderne A og B. Sidst separeres område D, hvor overfladevand afledes til Slotssøen. Omkostninger: Omkostninger til kloakseparering ligger uden for projektets opdragsrammer Figur 10. Uddrag fra sårbarhedskort baseret på en 100 års regn. Sårbarhedskort: Ringe overensstemmelse Den 14/ viste en langt større udbredelse end angivet på sårbarhedskortet. Dette kan delvis forklares i, at den 14/ var et langt kraftigere regnsskyl end det der er anvendt i til sårbarhedskortet som kun er en 100 års regnen. Specielt området omkring Grønnevang har været kraftigere påvirket. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

14 5.5 Område 5: Flakvadrendens opland Sømandshvilevej og Hannelundsvej. Årsag: Flakvadrenden løb over sine bredder på grund af manglende kapacitet på det nedre løb i det urbane område. Afhjælpning: Der bør etableres en vådeng umiddelbart før det urbane område, som kan sikre en tilbageholdelse af vandmængderne fra de bagved liggende åbne områder. Samtidig skal der foretages en kapacitetsforøgelse af afløbskapaciteten på det nedre løb. Der er speciel fokus på strækningen under Strandvejen. Omkostninger: Omkostningsvurdering af dette projekt ligger uden for projektets opdragsrammer Figur 11. Præliminært udkast til problemløsning for Flakvadrenden. Sårbarhedskort: God overensstemmelse. Figur 12. Uddrag fra sårbarhedskort ved Flakvadrenden, baseret på en 100 års regn. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

15 5.6 Område 6: Ådalen. Årsag: Der er observeret opstuvet spildevand på terræn. Dette er specielt kritisk i det område, da det er separatkloakeret. Figur 13. Uddrag af oversigtskort, som viser tilbagestuvning i separatkloakeret spildevandsledning i Ådalen. Afhjælpning: Den tekniske årsag til hændelsen på Ådalen er allerede afdækket. Problemet skyldes tilbagestuvning fra en pumpestation på Usserød Renseanlæg, der bliver kraftig internt belastet under ekstrem regn. Der er allerede udarbejdet løsningsmodel for afhjælpning af problemet. Implementering af løsningen vil ske i foråret Omkostninger: Løsningen af problemstillingen vil koste 0,15 mio. kr. Sårbarhedskort: Ingen overensstemmelse. Der skal i henhold til sårbarhedskortet ikke være vand på terræn i dette område. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

16 5.7 Område 7: Kokkedalsvej. Årsag: Sammenfald mellem terrænfald, høj urbaniseringsgrad samt samlingspunkt for fælleskloakeret spildevandsledninger. Afhjælpning: Metoder som urbanforsinkelse, udnyttelse af åbne arealer ved hospitalet, kapacitetsudvidelse af kloaksystem kan anvendes. Recipient for det centrale område af Hørsholm er Usserød Å, og det er derfor vigtigt at håndtering af store vandmængder under ekstrem regn indarbejdes i den overordnede løsningsmodel for faunapassagerne. Omkostninger: Omkostningsvurdering af dette projekt ligger uden for projektets opdragsrammer Sårbarhedskort: God overensstemmelse. Figur 14. Uddrag fra oversigtskort for hændelser under ekstrem regn den 14/ Figur 15. Uddrag fra sårbarhedskort ved Kokkedalsvej baseret på en 100 års regn. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

17 5.8 Område 8: Hasselvej, Birkevej og Havevej Årsag: Sammenfald mellem terrænfald og høj urbaniseringsgrad Afhjælpning: Der er på nuværende tidspunkt ikke allokeret ressourcer til at udarbejde løsningsforslag for dette komplekse område. Recipient for det centrale område af Hørsholm er Usserød Å, og det er derfor vigtigt at håndtering af store vandmængder under ekstrem regn indarbejdes i den overordnede løsningsmodel for faunapassagerne. Omkostninger: Omkostningsvurdering af dette projekt ligger uden for projektets opdragsrammer Sårbarhedskort: God overensstemmelse Figur 16. Uddrag fra oversigtskort for hændelser under ekstrem regn den 14/ Figur 17. Uddrag fra sårbarhedskort ved Hasselvej baseret på en 100 års regn. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

18 5.9 Område 9: Holmevænget og Skovlyvænget Årsag: kraftigt terrænfald fra de østliggende åbne arealer ud mod Usserød Kongevej. Figur 18. Uddrag fra sårbarhedskort ved Holmevænget på en 100 års regn. Afhjælpning: Der har i området kun været hændelser med overflade vand på terræn. Det anbefales at overfladevandets afstrømning holdes på vejarealet, og at der etableres mulighed for evakuering af vandet ud af området. Det kan samtidig anbefales, at man anvender galleriskoven langs Usserød Kongevej som forsinkelsesbassin. Omkostninger: Omkostningsvurdering af dette projekt ligger uden for projektets opdragsrammer Sårbarhedskort: God overensstemmelse Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

19 5.10 Område 10: Johannevej og Ørbækvej Årsag: Sammenfald mellem terrænfald og høj urbaniseringsgrad Figur 19. Uddrag fra oversigtskort for hændelser under ekstrem regn den 14/ Afhjælpning: Der er på nuværende tidspunkt ikke allokeret ressourcer til at udarbejde løsningsforslag for dette komplekse område. Recipient for det område af Hørsholm er Dronninge Dammen og Usserød Å, og det er derfor vigtigt at håndtering af store vandmængder under ekstrem regn indarbejdes i den overordnede løsningsmodel for faunapassagerne. Omkostninger: Omkostningsvurdering af dette projekt ligger uden for projektets opdragsrammer. Sårbarhedskort: God overensstemmelse ved Johannevej. Figur 20. Uddrag fra sårbarhedskort ved Johannevej og Ørbækvej baseret på en 100 års regn. Påvirkningen langs Ørbækvej fremgår ikke klart af sårbarhedskortet. Dette kan dog skyldes at regnskyldet den 14/ var væsentlig kraftigere end en 100 års regn. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

20 5.11 Område 11: Lykkevej og Louise Petersensvej Årsag: Ukendt Afhjælpning: Der er på nuværende tidspunkt ikke allokeret ressourcer til at udarbejde løsningsforslag for dette komplekse område. Omkostninger: Omkostningsvurdering af dette projekt ligger uden for projektets opdragsrammer Figur 21. Uddrag fra oversigtskort for hændelser under ekstrem regn den 14/ Sårbarhedskort: Dårlig overensstemmelse Årsag er p.t. ukendt. Figur 22. Uddrag fra sårbarhedskort ved Lykkevej baseret på en 100 års regn. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

21 5.12 Område 11: Bomlærkevej Årsag: Ukendt Afhjælpning: Der er på nuværende tidspunkt ikke allokeret ressourcer til at udarbejde løsningsforslag for dette komplekse område. Omkostninger: Omkostningsvurdering af dette projekt ligger uden for projektets opdragsrammer Figur 23. Uddrag fra oversigtskort for hændelser under ekstrem regn den 14/ Sårbarhedskort: Dårlig overensstemmelse Årsag er p.t. ukendt. Kunne vær fejl i terrænmodel. Figur 24. Uddrag fra sårbarhedskort ved Bomlærkevej baseret på en 100 års regn. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

22 6 Bilag A. Kort over hændelser efter ekstrem regn den 14/ Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

23 7 Bilag B. Tabel over hændelser efter ekstrem regn den 14/ Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

24 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 4: Kloakprojekter

Bilag 4: Kloakprojekter Bilag 4: Kloakprojekter Byudvikling Kokkedal V og NV Område afgrænset af udkast til lokalplan 147 (indtil videre kaldet kloakopland A40) foruden lokalplan 141 og generel masterplan for området (indtil

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016Hørsholm Kommune - Udkast Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Opnæsgård og 40 omkringliggende ejendomme 2 Indhold 1. Indledning... 2 2. Spildevandsplanen...

Læs mere

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer Nordfyns Kommune Spildevandsplan Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Rådgiver Orbicon A/S Munkehatten 9 5220 Odense SØ Telefon 6315 5313 Telefax 6615 4899 Email bda@orbicon.dk REV.

Læs mere

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Optagelse af Brønsholmdalgrøften som spildevandsteknisk anlæg August 2014 Billede indsættes i stedet for denne tekstboks Størrelsen på billedet

Læs mere

De 7 mest fremførte indsigelsespunkter. grundejer.

De 7 mest fremførte indsigelsespunkter. grundejer. De 7 mest fremførte indsigelsespunkter 1: Udgiften til separering på Kommunen har givet et overslag på udgiften privat grund er for stor til at til privat separering på 30-80.000 kr. Dette tal det kan

Læs mere

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Bilag 1: Andre kommers serviceniveau Revision 1 8. september 2009 Indhold Hvidovre Kommune 2 Greve Kommune 2 Herlev kommune 3 Gribskov kommune

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 1 Funktionspraksis og serviceniveau Indhold 1 Indledning... 2 2 Funktionspraksis og designkriterier... 2 3 Serviceniveau... 2 4 Sikkerhedstillæg...

Læs mere

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Civilingeniør, Hydrauliker Birgit Krogh Paludan, Greve Kommune Civilingeniør, Hydrauliker Lina Nybo Jensen, PH-Consult Baggrund Greve Kommune har

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Hørsholm Kommunes Spildevandsplan , separatkloakering i oplandet til Blårenden

Tillæg nr. 3 til Hørsholm Kommunes Spildevandsplan , separatkloakering i oplandet til Blårenden Tillæg nr. 3 til Hørsholm Kommunes Spildevandsplan 2012-2016, separatkloakering i oplandet til Blårenden 1/18 Tillæg nr. 3 til Hørsholm Kommunes Spildevandsplan 2012-2016, Blårendens opland 1. Indledning

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer 1/1 Rekvirent Favrskov Kommune Teknik og Miljø Torvegade 7 8450 Hammel Lone Bejder Telefon 89 64 53 06 E-mail lb@favrskov.dk Rådgiver

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Ballerup Forsyning. Måløvhøj

Ballerup Forsyning. Måløvhøj 1/04 2014 Udarbejdet af: Kontrolleret af: ANO CRJ Udgave/dato: [0] Ordrenummer: [xxxx] Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T +45 3969 0222 Indkildevej 6C DK-9210

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

7. Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense

7. Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense 7. Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense Indledning På baggrund af de ekstreme nedbørshændelser, der i de senere år har ramt Danmark, har Region Syddanmark vurderet at det er nødvendigt at få undersøgt,

Læs mere

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Den kommende spildevandsplan 2014 bliver den første spildevandsplan vedtaget i Furesø Kommune. Spildevandsplanen samler oplysninger om de eksisterende og

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Ansøgning om nedsivning af vejvand

Ansøgning om nedsivning af vejvand Rebild Kommune Ansøgning om nedsivning af Rekvirent Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Rådgiver Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Udgivet 28-04-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Placering og

Læs mere

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Bo Christensen 1 12 MAJ 2016 Disposition: 1 Udfordringerne 2 Løsningsmuligheder i de 3 områder 3 December 2015-hændelsen 4 Økonomi 5 Spørgsmål 2 Problem 1: Stigende

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Regnhændelsen d. 15. august 2006

Regnhændelsen d. 15. august 2006 Regnhændelsen d. 15. august 2006 Den 15. august 2006 var voldsom regn i en lang periode årsag til at Aalborg Kommunes kloaksystem blev sat under pres flere steder. Det var glædeligt at se, at kloaksystemet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2008-2011 Tillæg nr. 1 til gl. Gedveds Spildevandsplan Servicemål, sikkerhedsfaktor og bassiner TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning For at forebygge klimaændringernes påvirkning på det kommunale

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 5: Beregning af afledte flow til kloaksystemet

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 5: Beregning af afledte flow til kloaksystemet Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 Bilag 5: Beregning af afledte flow til kloaksystemet 1 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER I bilaget gennemgås de dimensioneringsforudsætninger for kloakering

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB På vegne af Lysabild-Skovby Landvindingslag søges der hermed om tilladelse

Læs mere

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat.

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat. NOTAT Projekt Floodingberegninger til afhjælpning af oversvømmelser ved Gentofterenden Kunde Nordvand Notat nr. 2 Dato 13-06-2013 Til Fra Annette Kolte-Olsen, Nordvand Andreas Henriques, Rambøll Den ønskede

Læs mere

Bilag 7 Afløbskoefficient

Bilag 7 Afløbskoefficient Bilag 7 Afløbskoefficient Oversigt over afløbskoefficienter og kendelser fra landvæsenskommissionen Indledning I denne spildevandsplan indføres der krav til den maksimale afledning af regnvand fra en ejendom

Læs mere

Befæstede arealer og afløbsmængder

Befæstede arealer og afløbsmængder Befæstede arealer og afløbsmængder Kort om forløbet I dette forløb arbejder vi med byens overflader. Eleverne skal undersøge et lokalt område og vurdere hvor meget regnvand til kloakker, det genererer.

Læs mere

Klima ansøgning Ekstremregn Vådengsudvidelse og hydraulisk styring af Usserød Å Mortenstrupvej Hørsholm 2015

Klima ansøgning Ekstremregn Vådengsudvidelse og hydraulisk styring af Usserød Å Mortenstrupvej Hørsholm 2015 4 Klima ansøgning Ekstremregn Vådengsudvidelse og hydraulisk styring af Usserød Å Mortenstrupvej Hørsholm 2015 Ansøgning om klimatilpasningsprojekt mellem Hørholm kommune og Hørsholm Vand ApS Version 3

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV Dato: 17. marts 2017 Udarbejdet af: JHC Sagsnr.: 45.525 Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Side 1 af 6 VANDFORVALTNINGSSTRATEGI Introduktion:

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse Beregningsforudsætninger Her beskrives hvilke beregningsforudsætninger NK-Spildevand A/S anvender ved dimensionering af nye kloakanlæg eller renovering af eksisterende anlæg. NK-Spildevand A/S vil løbende

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3. Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads,

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3. Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads, VELKOMMEN Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3 Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads, Program Baggrund og formål Hvad er kloakseparering? Status

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt.

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Tevandsbækken - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen

Læs mere

Sønderborg Forsyning. Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Forsyning. Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune. Sønderborg Forsyning Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune Revision 1-2015 Udgivelsesdato den 11.09.2015 1 FUNKTIONSPRAKSIS Sønderborg Forsyning

Læs mere

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning NOTAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Forudsætningsnotat dræning Til : Lemvig Vand og Spildevand A/S Fra : Flemming Berg Projektleder

Læs mere

Oversvømmelser i Skjern, Tarm og Videbæk

Oversvømmelser i Skjern, Tarm og Videbæk Ringkøbing-Skjern Kommune Oversvømmelser i Skjern, Tarm og Videbæk OVERSVØMMELSESBEREGNINGER SAMT EFTERFØLGENDE ANALYSER AF KILDERNE TIL OVERSVØMMELSERNE I SKJERN, TARM OG VIDEBÆK DEN 6. SEPTEMBER 2014

Læs mere

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE Hørsholm kommune Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE PROJEKT Hydraulisk vurdering af Projekt nr. 207012 Dokument nr. 123417655 Version 2 Projekt nr. 207012 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

SKRIFT 27 - FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN

SKRIFT 27 - FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Svendborg Kommune Spildevandsplan SKRIFT 27 - FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Rekvirent Rådgiver Svendborg Kommune att. Birgitte Varming Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Planlagt separatkloakering af K-område i Vedbæk

Planlagt separatkloakering af K-område i Vedbæk Planlagt separatkloakering af K-område 3.3.01 i Vedbæk Beskrivelse af de konkrete ændringer Spildevandsplanen ændres, således at hele det fælleskloakerede K-område 3.3.01 angives som separatkloakeret med

Læs mere

Figur 1: Udsnit af den gældende spildevandsplan

Figur 1: Udsnit af den gældende spildevandsplan Notat Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 8759 1611 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Separatkloak Sygehus Syd Aalborg Regnvandshåndtering Sygehus Syd, rev. 27.10.2011 16. september

Læs mere

Ordforklaring Bilag 1

Ordforklaring Bilag 1 Ordforklaring Af hensyn til entydig forståelse af de anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med de mest anvendte fagudtryk fra spildevandsplanen. Aflastning Når opblandet regn- og spildevand

Læs mere

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138 Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Omdannelse af område ved Gudme Rådhus, Kirkegade 14 Vedtaget af Miljø,

Læs mere

WILLIS Konference. Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI WILLIS KONFERENCE

WILLIS Konference. Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI WILLIS KONFERENCE WILLIS Konference Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI 1 Disposition Udfordringer Kortlægningstyper Case: Screening af ejendomsportefølje

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

15. juli Redegørelse om kloakledninger, overløbsbygværker og overløb

15. juli Redegørelse om kloakledninger, overløbsbygværker og overløb Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 15. juli 2016 Redegørelse om kloakledninger, overløbsbygværker

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere

Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer.

Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer. Risikokortlægning Dette notat er et uddrag af tekniske notater 1 fra COWI i forbindelse med levering af data til Vordingborg Kommunes arbejde med klimatilpasning. Risikovurderingen er bygget op omkring

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning Forsyning Taarbæk kælderoversvømmelse Afklaring af hændelsesforløb under stormen 6. dec. 2013 September 2014 Udarbejdet til: Forsyning Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Udarbejdet af: EnviDan A/S Søren

Læs mere

Sårbarhedsanalyse for Mastrup Bæk

Sårbarhedsanalyse for Mastrup Bæk 1. Indledning... 2 2. Analyseresultater... 4 3. Konklusion... 7 1. INDLEDNING Der er foretaget en vurdering af kapaciteten i Mastrup Bæk hhv. opstrøms og nedstrøms Mastrup søerne i Støvring bestående af

Læs mere

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed Søren Gabriel sgab@orbicon.dk LAR i vej hvorfor nu det? Mere vand hurtigere Hverdagsregn Målet er Ingen gener Hvad er hverdagsregn? Hvem har ansvaret? Servicemål

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN 2013-06-14 1. INDLEDNING 2 2. BAGGRUND 2 3. LOV- OG PLANGRUNDLAG 3 4. EJERSKAB OG ANSVAR 3 5. PROJEKTBESKRIVELSE OG AFVANDINGSFORHOLD 3 6. Forslag til opdateringer/ændringer til spildevandsplanen 5 Ændring

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for K-område , Lindholm.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for K-område , Lindholm. Mødet den 06.03.20 Punkt 9. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for K-område 0.0.18,. 2012-50065. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at forslag om ændring

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune

Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Vedtaget 17. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Sammenfatning... 3 1.2 Baggrund for spildevandsplan... 4 1.3 Lovgrundlag... 4 1.4 Miljøvurdering

Læs mere

Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan

Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan 2014-2022 Klimatilpasning af Det Lille Erhvervsområde samt det grønne område mod syd 1. INDLEDNING 2 2. BAGGRUND 3 3. LOV- OG PLANGRUNDLAG 3 4. EJERSKAB OG ANSVAR

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud

Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud Oplæg november 20 Lykke Leonardsen Disposition Hvad er det for en udfordring vi står overfor Hvilke løsninger arbejder vi med Muligheder og barrierer i lovgivningen

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Spildevandsplanens regelsæt Mbl. 32: Eksisterende og planlagt kloak og rensning Ophævning af tilslutningsret Nedsivningsområder i det åbne land Renseniveauer

Læs mere

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras.

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras. Fredensborg Kommune 9. maj 2011 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af DIGE VED USSERØD Å NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 4810 4200 F: 4810 4300 E:

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere