Afrapportering Ekstrem Regn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010"

Transkript

1 Afrapportering Ekstrem Regn ENVICLEAN Jan-2011 (rev. 2.0) Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

2 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND INDLEDNING SKYBRUDDET DEN 14. AUGUST INDBERETNINGER FRA BORGERE TIL HØRSHOLM KOMMUNE OG HØRSHOLM VAND KARAKTERISERING AF HÆNDELSER: Typiske hændelser ÅRSAG/AFHJÆLPNINGS BESKRIVELSE OMRÅDE 1: STAMPE DAMMEN - POPPELVEJ 4 OG OMRÅDE 2: AHORNVEJ OMRÅDE 3: OPLANDET TIL BOLBRORENDEN OMRÅDE 4: SØVANG KVARTERET OG DRONNINGE DAMMEN OMRÅDE 5: FLAKVADRENDENS OPLAND SØMANDSHVILEVEJ OG HANNELUNDSVEJ OMRÅDE 6: ÅDALEN OMRÅDE 7: KOKKEDALSVEJ OMRÅDE 8: HASSELVEJ, BIRKEVEJ OG HAVEVEJ OMRÅDE 9: HOLMEVÆNGET OG SKOVLYVÆNGET OMRÅDE 10: JOHANNEVEJ OG ØRBÆKVEJ OMRÅDE 11: LYKKEVEJ OG LOUISE PETERSENSVEJ OMRÅDE 11: BOMLÆRKEVEJ BILAG A. KORT OVER HÆNDELSER EFTER EKSTREM REGN DEN 14/ BILAG B. TABEL OVER HÆNDELSER EFTER EKSTREM REGN DEN 14/ Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

3 mm ENVICLEAN ApS 1 Baggrund Med udgangspunkt i udleverede lister fra hhv. Hørsholm Kommune og Hørsholm Vand over henvendelser fra borgere i forbindelse med ekstrem regn i perioden fra den 27/7 til 14/ er der udarbejdet en samlet liste, hvor de enkelte registreringer rubriceres efter hændelseskarakter og lokalitet. Ud fra ovenstående registreringer er der udarbejdet et oversigtskort, som viser de værst berørte områder med oversvømmelsespåvirkning opdelt på oversvømmelsens årsag. Rapporten kommenterer endvidere de enkelte områders hændelsesårsag samt en præliminær vurdering af mulige løsningsmodeller. Med henblik på en risikovurdering af hændelsen, sammenlignes de enkelte områder med de udarbejdede sårbarhedskort for en 100 års regn. 2 Indledning Sommeren 2010 bød på tre kraftige regnskyl, hvor to regnskyl blev karakteriseret som skybrud af DMI. DMI definerer et skybrud som en nedbørintensitet på 15 millimeter eller derover på 30 minutter eller derunder. På nedenstående figur fremgår regnmængder og intensitet for disse skybrud. Målingen er foretaget på Usserød renseanlægs nedbørsmålere. Nedbørsprofil 27/7-03/ dato Figur 1. Skybrud den 27/7 og den 30/ Den 27. juni 2010 bliver Hørsholm kommune udsat for et kraftigt regnskyl, hvor der kommer 15 mm på 60 min. Allerede tre dage efter, kommer et skybrud med en samlet nedbørsmængde på 31,6 mm, hvor der falder 20 mm inden for 20 minutter. Disse to regnskyl, samt det efterfølgende mindre regnskyl den 2/8 på 9 mm, vandmættede jorden og fyldte alle mindre lavninger med stående vand. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

4 mm ENVICLEAN ApS Nedbørsprofil 14/ :00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 kl Figur 2. Skybrud den 14. august 2010 Den 14/ kom et kraftigt regnskyl, hvor der i alt falder mellem mm, med en maksimal kapacitet på 80 mm inden for 60 minutter. Dette svare til 222 l/s/ha. Den maksimale nedbørsintensitet i landsregnrækken ligger på 175 l/s/ha, som har en gentagelsesperiode på 140 år. Der var således tale om et regnskyl med en intensitet der ligger langt over 150 år i gentagelsesperiode. 3 Skybruddet den 14. august 2010 Hørsholm Vand har umiddelbart efter den 14. august 2010 gennemgået samtlige tekniske installationer, herunder pumpestationer og udligningsbassiner samt funktionaliteten af Usserød Renseanlæg. Undersøgelsen konkluderer, at der ikke i den omtalte periode var teknisk fejl på det samlede anlæg som kunne give anledning til opstuvninger m.v. Hørsholm Vand havde flere teknikere på vagt den pågældende aften som i samarbejde med Hørsholm tekniks døgnvagt opererede i oplandet for at afhjælpe de steder, hvor det var muligt. Hørsholm Kommune har ikke problemer med at overholde de gængse krav i skrift 27 til ledningsdimensionering. (For fællessystem gælder det, at oversvømmelse over terræn maksimalt må ske én gang hvert 10 år, og for regnvandsledningen i et separat system må oversvømmelse over terræn ske én gang hvert 5 år). Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

5 4 Indberetninger fra borgere til Hørsholm kommune og Hørsholm Vand I den efterfølgende periode blev der rapporteret over 130 hændelser til Hørsholm Kommune og/eller Hørsholm Vand. Det er ikke alle hændelser, der er blevet rapporteret. Nogle borgere har henvendt sig direkte til deres eget forsikringsselskab. Der skelnes mellem to typer af påvirkning: Påvirkning fra overfladevand: Påvirkning af spildevand: Konsekvensen er ofte mindre Konsekvensen er ofte stor Der kan for nogle lokaliteter være tale om både en påvirkning af overfladevand og en påvirkning fra opstuvet spildevand. Den påvirkede lokalitet er inddelt i tre typer: Vand på terræn: Mindre konsekvens Vand i kælderen: Stor konsekvens Vand i stueplan: Meget stor konsekvens Bilag B viser de rapporterede hændelser. Tabellen danner grundlag for oversigtskortet vist i bilag A. 4.1 Karakterisering af hændelser: Typiske hændelser En meget normal forekommende hændelse, ca. 60%, er tilbagestuvning fra stikledning til kælder. Denne hændelse kan forstærkes af en kraftig overbelastet offentlig kloak. Tilbagestuvning fra stikledning til kældre sker ofte på parceller med høj befæstelsesgrad og/eller dårlig vedligeholdt afløbssystem. Vand fra tag presser spildevandet tilbage til kælderen, pga overbelastet og/eller tilstoppet stikledningen. Tilbagestuvningen af vand til kælderen, vil ofte være påvirket af ejendommens eget spildevand. Det kan være vanskeligt at afgøre, om vand i kælderen er forårsaget af tilbagestuvning på egen grund, eller på grund af tilbagestuvning fra det offentlige afløbssystem. Afgørende for denne hændelse er, at den kan modvirkes ved at installere en tilbagestuvningssikring. Næst hyppigste forekommende hændelser - ca. 30 %, er afstrømmende overfladevand som løber ind på matriklen og ned i kælderskakter eller nedkørsler til garager. Endelig er der opstuvning af vandløb, ca. 10 %, som oversvømmer omkringliggende arealer, ofte med skader i stueplan. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

6 5 Årsags/Afhjælpnings beskrivelse De enkelte områder med karakteristisk eller sammenhængende hændelsesårsag. De sammenhængende hændelsesårsager er efterfølgende adresseret, med beskrivelse af årsag, afhjælpning, økonomi (om muligt) samt en sammenligning med de nylig udarbejdede sårbarhedskort baseret på 100 års regn Figur 3. Oversigtskort med angivelse af hændelser forårsaget af skybrud den 14. august Generelt kan det konkluderes, at skybruddet den 14/ var så ekstraordinært kraftigt, at det vil være økonomisk uansvarlig at dimensionere sine afledningsforhold til denne situation. Det der skal høstes fra erfaringerne er, hvordan man ved fremsynethed kan kontrollere og begrænse skaderne forårsaget at sådanne kraftige regnskyl. De tre største vandløb i kommunen, Usserød Å, Bolbrorenden og Flakvadrenden, var alle overbelastet. Usserød Å opstuvede ved Stampe Dammen. Skal Hørsholm Kommune kunne kontrollere afstrømningen i Usserød Å, skal de tre store Damme indarbejdes i en beredskabsplan. Ligeledes skal den blå nerve projekteres således, at store hydrauliske påvirkninger kan aflaste via de stryg som forventes etableret. Dette på bekostning af det pågældende års fiskeyngel. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

7 Bolbrorendens kapacitet skal forøges. Dette kan tilvejebringes ved omlægning af Bolborendens nedre forløb, således at udløbspunktet ligger ud for Engvej. Samtidig bør der arbejdes med at inddrage Bolbroenge som vådeng. Flakvadrendens kapacitet skal forøges. Dette kan tilvejebringes ved at øge kapaciteten på Flakvadrendens nedre løb. Samtidig bør der arbejdes med at inddrage det åbne område umiddelbart før Sømandshvile som vådeng. 5.1 Område 1: Stampe Dammen - Poppelvej 4 og 18 Årsag: Stampe Dammen løb over sine bredder pga. manglende kapacitet i afløbsbygværk. Afhjælpning: Der bør udføres nogle simple hydrauliske beregninger for at fastslå om afløbskapaciteten kan øges under ekstrembelastning. Samtidig skal der foretages en vurdering af effekten ved en øget afstrømning nedstrøms. Samme øvelse er udført på Fabriks Dammen med stor succes. Der skal i forbindelse med vandplanen udarbejdes faunapassage ved Stampe Dammen. I den forbindelse bør der inddrages vurderinger af, om det er muligt at reducere vandstanden i Stampe Dammen ved store vandføringer. Dette vil reducere risikoen for oversvømmelse af husene omkring Stampe Dammen. Såfremt man anvender faunapassagen til ekstrem afledninger, vil det medføre at yngel og evt. gydebanker skylles væk. Figur 4. Oversvømmelse ved Stampe Dammen Omkostninger: Omkostningerne til en baseret på en 150 års regn. kapacitetsforøgelse af afløbsbygværket vurderes til under 0,1 mio kr. Omkostningen til faunapassagen er ikke vurderet. Sårbarhedskort: Rimelig overensstemmelse - Sårbarhedskort angiver at dette område til en vis grad vil oversvømmes ved en 100 års regn. Beregninger på basis af en 150 års regn viser god overensstemmelse. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

8 M e t e r s ENVICLEAN ApS 5.2 Område 2: Ahornvej. Årsag: Afstrømning af overfladevand fra oplandet mellem Usserød Kongevej og Ahornvej. Afhjælpning: Husene ligger afstrømningsmæssig uhensigtsmæssig, og der er ikke umiddelbar nogen enkeltstående bæredygtig løsning i forbindelse med ekstremregnsituationer. Figur 5. Oversvømmelse af Ahornvej baseret på en 100 års regn. Ved høj vandføring i Usserød Å, vil åen på dette sted kunne oversvømme baglandet. Dette vil forstærke årsagen væsentlig. Der kan til afhjælpning heraf foretages en hævning af cykelstikoten umiddelbar ud for lokaliteten. Se figur 6. Mellem Usserød Å og Ahornvej er der i dag en cykelsti, der danner dige mod bebyggelsen. Her vil det være forholdsvis enkelt at reducere oversvømmelsesrisikoen ved at øge topkoten af denne sti. Der skal dog samtidig sikres en afvanding bag cykelstien/diget, hvor tilstrømmende vand pumpes til vandløbet. Det kan etableres i den eksisterende brønd, der er på udløbsrøret til afvandingskanalen rundt om bebyggelsen ved Ahornvej. I brønden er der et modstrømslukke, der sikre at høj vandstand i Usserød Å ikke løber ind gennem udløbsrøret. Pumpen skal træde i funktion, når vandstanden i afvandingskanalen overskrider en kritisk kote og pumpe vandet ud i Usserød Å C r o s s S e c t i o n M e t e r s Figur 6. Koter på cykelsti ved Ahornvej fra syd mod nord. Omkostninger: Omkostningsvurdering af dette projekt ligger uden for projektets opdragsrammer Sårbarhedskort: Rimelig overensstemmelse Sårbarhedskort angiver, at dette område til en vis grad vil oversvømme ved en 100 års regn. Beregninger på basis af en 150 års regn viser god overensstemmelse. 5.3 Område 3: Oplandet til Bolbrorenden. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

9 Oplandet til Bolbrorenden indbefatter: Engtoften, Engvej, Cristianvej, Lundinvej, Sophieberg Vænget, Strandvænget, Bukkeballevej samt Gl. Vallerødvej, Magrethevej, Hulsø Ege, Vallerødgade, Solvænget og Hestehaven. Årsag: Overløb/opstuvning af Bolbrorenden p.g.a. manglende kapacitet i Bolbrorende. Bolbrorenden løber parallelt med kloakledningerne til PST15. Når Bolbrorenden løber over, vil dette overløb belaste vejbrønde og dermed kloakledninger, således at kloakledningerne i området også blive overbelastet og stuver til terræn. Oversvømmelserne ramte flere borgere i området, med opstuvninger på 1-1,5 meter i kældre og for enkelte borgere blev stueplanet oversvømmet med over 20 cm, med heraf følgende store økonomiske og menneskelige omkostninger. Det forhold, at Bolbrorenden, som ved overbelastning aflaster til Bolbrerende (U50) medfører at PST 15, ikke kan evakuere den tilstrømmende mængde, da pumpekapaciteten overstiges. Dette betyder, at der inde på pumpestationens arealer ses omstuvning af spildevand over terræn. Området er udbygget med dæmninger som sikre at opstuvet regn- og spildevand ledes via køreveje til Bukkeballevej og videre ud i Øresund. En overbelastning af Bolbrorenden har således en række følgevirkninger på områdets kloaknet. Afhjælpning: Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

10 Figur 7. Præliminært udkast til problemløsning for Bolbrorendens opland. Der skal sikres en større kapacitet i Bolbrorenden. Samtidig vil det afhjælpe at forsinke tilstrømningstiden fra oplandet. Ved at omlægge Bolbrorendens nedre løb ved Engvej, således at den følger Engvej til Øresund, kan man sikre, at området nord for Engvej kan aflede overflade vand til det gamle tracé, som overgår til regnvandsledning, medens Engvej enten kan sikre afledning til det nye tracé, eller få egen regnvandsledning som tilsluttes det gamle tracé. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

11 Området Birkedalen, Gl. Vallerød vej, Magrethevej og Hulsø Ege bør ligeledes være en del af dette løsningskomplex. Ovenstående afhjælpning kunne suppleres med at Bolbroengen under ekstrem regn blev anvendt til vådeng. Denne styringsmulighed kunne implementeres i forbindelse med anlæg af udligningsbassinet UBBO. Omkostninger: Estimeret omkostninger til omlægning af Bolbrorenden: 7,5 mio. kr. Estimeret omkostninger til etablering af mulighed for at inddrage Bolbroeng til vådeng er 0,3 mio. kr. Omkostninger til kloakseparering ligger uden for projektets opdragsrammer. Sårbarhedskort: Delvis overensstemmelse Den 14/ viste en større udbredelse end angivet på sårbarhedskortet. Dette kan forklares i at den 14/ var et langt kraftigere regnskyl med en gentagelsesperiode langt over 150 år. Figur 8. Sårbarhedskort over området for en 100 års regn. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

12 5.4 Område 4: Søvang kvarteret og Dronninge Dammen. Årsag: Afstrømning af overfladevand fra omkringliggende åbne arealer, samt urbane områder. Det går specielt galt, fordi jorden i de åbne arealer er vandmættet, og afstrømningen den 14/ sker med megen høj afstrømningskoefficient. Dette får også den konsekvens, at søsystemet med tilhørende forbindelser mellem Søvang, Mellemvang, Gludsdam, Kohavedam og Dronninge Dammen overbelastes, med opstuvning til følge. Den kraftige belastning af kloaksystemet koncentreres ved aflastningsbygværk U32, hvor der i dette område er registreret tilbagestuvning af spildevand til terræn. Specielt mellem Rungstedvej og Dronninge Dammen er der sket tilbagestuvning af spildevand til kældre. Afhjælpning: Belastningen til U32 skal reduceres ved separation i kloakoplandet syd for Dronning Dammen. Denne separation skal foretages således, at der også sker en forøgelse af kapaciteten for afledning af overfladevand, således at de eksisterende søforbindelser kan aflastes. Dette kan realiseres ved at kloakseparationen udføres i 4 faser jf. nedenstående figur. Figur 9. Præliminært udkast til problemløsning for Søvangkvarterets opland. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

13 I første fase separeres området umiddelbart syd for Rungstedvej, område C. Der etableres separat regnvandsledning som føres direkte til Droninge Dammen via sand og olieudskiller. Dette vil frigøre kapacitet i den eksisterende søforbindelse. Derefter kloaksepareres områderne A og B. Sidst separeres område D, hvor overfladevand afledes til Slotssøen. Omkostninger: Omkostninger til kloakseparering ligger uden for projektets opdragsrammer Figur 10. Uddrag fra sårbarhedskort baseret på en 100 års regn. Sårbarhedskort: Ringe overensstemmelse Den 14/ viste en langt større udbredelse end angivet på sårbarhedskortet. Dette kan delvis forklares i, at den 14/ var et langt kraftigere regnsskyl end det der er anvendt i til sårbarhedskortet som kun er en 100 års regnen. Specielt området omkring Grønnevang har været kraftigere påvirket. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

14 5.5 Område 5: Flakvadrendens opland Sømandshvilevej og Hannelundsvej. Årsag: Flakvadrenden løb over sine bredder på grund af manglende kapacitet på det nedre løb i det urbane område. Afhjælpning: Der bør etableres en vådeng umiddelbart før det urbane område, som kan sikre en tilbageholdelse af vandmængderne fra de bagved liggende åbne områder. Samtidig skal der foretages en kapacitetsforøgelse af afløbskapaciteten på det nedre løb. Der er speciel fokus på strækningen under Strandvejen. Omkostninger: Omkostningsvurdering af dette projekt ligger uden for projektets opdragsrammer Figur 11. Præliminært udkast til problemløsning for Flakvadrenden. Sårbarhedskort: God overensstemmelse. Figur 12. Uddrag fra sårbarhedskort ved Flakvadrenden, baseret på en 100 års regn. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

15 5.6 Område 6: Ådalen. Årsag: Der er observeret opstuvet spildevand på terræn. Dette er specielt kritisk i det område, da det er separatkloakeret. Figur 13. Uddrag af oversigtskort, som viser tilbagestuvning i separatkloakeret spildevandsledning i Ådalen. Afhjælpning: Den tekniske årsag til hændelsen på Ådalen er allerede afdækket. Problemet skyldes tilbagestuvning fra en pumpestation på Usserød Renseanlæg, der bliver kraftig internt belastet under ekstrem regn. Der er allerede udarbejdet løsningsmodel for afhjælpning af problemet. Implementering af løsningen vil ske i foråret Omkostninger: Løsningen af problemstillingen vil koste 0,15 mio. kr. Sårbarhedskort: Ingen overensstemmelse. Der skal i henhold til sårbarhedskortet ikke være vand på terræn i dette område. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

16 5.7 Område 7: Kokkedalsvej. Årsag: Sammenfald mellem terrænfald, høj urbaniseringsgrad samt samlingspunkt for fælleskloakeret spildevandsledninger. Afhjælpning: Metoder som urbanforsinkelse, udnyttelse af åbne arealer ved hospitalet, kapacitetsudvidelse af kloaksystem kan anvendes. Recipient for det centrale område af Hørsholm er Usserød Å, og det er derfor vigtigt at håndtering af store vandmængder under ekstrem regn indarbejdes i den overordnede løsningsmodel for faunapassagerne. Omkostninger: Omkostningsvurdering af dette projekt ligger uden for projektets opdragsrammer Sårbarhedskort: God overensstemmelse. Figur 14. Uddrag fra oversigtskort for hændelser under ekstrem regn den 14/ Figur 15. Uddrag fra sårbarhedskort ved Kokkedalsvej baseret på en 100 års regn. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

17 5.8 Område 8: Hasselvej, Birkevej og Havevej Årsag: Sammenfald mellem terrænfald og høj urbaniseringsgrad Afhjælpning: Der er på nuværende tidspunkt ikke allokeret ressourcer til at udarbejde løsningsforslag for dette komplekse område. Recipient for det centrale område af Hørsholm er Usserød Å, og det er derfor vigtigt at håndtering af store vandmængder under ekstrem regn indarbejdes i den overordnede løsningsmodel for faunapassagerne. Omkostninger: Omkostningsvurdering af dette projekt ligger uden for projektets opdragsrammer Sårbarhedskort: God overensstemmelse Figur 16. Uddrag fra oversigtskort for hændelser under ekstrem regn den 14/ Figur 17. Uddrag fra sårbarhedskort ved Hasselvej baseret på en 100 års regn. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

18 5.9 Område 9: Holmevænget og Skovlyvænget Årsag: kraftigt terrænfald fra de østliggende åbne arealer ud mod Usserød Kongevej. Figur 18. Uddrag fra sårbarhedskort ved Holmevænget på en 100 års regn. Afhjælpning: Der har i området kun været hændelser med overflade vand på terræn. Det anbefales at overfladevandets afstrømning holdes på vejarealet, og at der etableres mulighed for evakuering af vandet ud af området. Det kan samtidig anbefales, at man anvender galleriskoven langs Usserød Kongevej som forsinkelsesbassin. Omkostninger: Omkostningsvurdering af dette projekt ligger uden for projektets opdragsrammer Sårbarhedskort: God overensstemmelse Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

19 5.10 Område 10: Johannevej og Ørbækvej Årsag: Sammenfald mellem terrænfald og høj urbaniseringsgrad Figur 19. Uddrag fra oversigtskort for hændelser under ekstrem regn den 14/ Afhjælpning: Der er på nuværende tidspunkt ikke allokeret ressourcer til at udarbejde løsningsforslag for dette komplekse område. Recipient for det område af Hørsholm er Dronninge Dammen og Usserød Å, og det er derfor vigtigt at håndtering af store vandmængder under ekstrem regn indarbejdes i den overordnede løsningsmodel for faunapassagerne. Omkostninger: Omkostningsvurdering af dette projekt ligger uden for projektets opdragsrammer. Sårbarhedskort: God overensstemmelse ved Johannevej. Figur 20. Uddrag fra sårbarhedskort ved Johannevej og Ørbækvej baseret på en 100 års regn. Påvirkningen langs Ørbækvej fremgår ikke klart af sårbarhedskortet. Dette kan dog skyldes at regnskyldet den 14/ var væsentlig kraftigere end en 100 års regn. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

20 5.11 Område 11: Lykkevej og Louise Petersensvej Årsag: Ukendt Afhjælpning: Der er på nuværende tidspunkt ikke allokeret ressourcer til at udarbejde løsningsforslag for dette komplekse område. Omkostninger: Omkostningsvurdering af dette projekt ligger uden for projektets opdragsrammer Figur 21. Uddrag fra oversigtskort for hændelser under ekstrem regn den 14/ Sårbarhedskort: Dårlig overensstemmelse Årsag er p.t. ukendt. Figur 22. Uddrag fra sårbarhedskort ved Lykkevej baseret på en 100 års regn. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

21 5.12 Område 11: Bomlærkevej Årsag: Ukendt Afhjælpning: Der er på nuværende tidspunkt ikke allokeret ressourcer til at udarbejde løsningsforslag for dette komplekse område. Omkostninger: Omkostningsvurdering af dette projekt ligger uden for projektets opdragsrammer Figur 23. Uddrag fra oversigtskort for hændelser under ekstrem regn den 14/ Sårbarhedskort: Dårlig overensstemmelse Årsag er p.t. ukendt. Kunne vær fejl i terrænmodel. Figur 24. Uddrag fra sårbarhedskort ved Bomlærkevej baseret på en 100 års regn. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

22 6 Bilag A. Kort over hændelser efter ekstrem regn den 14/ Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

23 7 Bilag B. Tabel over hændelser efter ekstrem regn den 14/ Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

24 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Beredskabsplan for spildevand

Beredskabsplan for spildevand Beredskabsplan for spildevand Usserød Renseanlæg inkl. forsyningens kloakopland Normal drift Unormal Driftssituation Akut uheld Krise Info til bestyrelsen Hørsholm 22-01-2015 Håndværkersvinget 2, 2970

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Nationalt Risikobillede (NRB)

Nationalt Risikobillede (NRB) Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk ISBN: 978-87-91590-69-6 Udgivet: 9. april 2013 2 Indhold Forord... 4 1. Indledning...

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer Vurdering af de enkelte i forhold til de biologiske kvalitetselementer Esben Astrup Kristensen (Aarhus Universitet), Niels Jepsen, Jan Nielsen og Anders Koed (DTU Aqua). Faglig kommentering: Bjarne Moeslund

Læs mere

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere

Forstudier til slutdepot for lav- og mellemaktivt affald sammendrag indeholdende hovedkonklusionerne og anbefalinger fra tre parallelle studier

Forstudier til slutdepot for lav- og mellemaktivt affald sammendrag indeholdende hovedkonklusionerne og anbefalinger fra tre parallelle studier Rapport til den tværministerielle arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af beslutningsgrundlag med henblik på etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald Forstudier til slutdepot for lav-

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning

Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Udarbejdet af den Tværministerielle Arbejdsgruppe for Klimatilpasning August 2007 Finansministeriet, Forsvarsministeriet,

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1 Udgivet 01/10/2006 Overordnet ansvar: Helle Bøhl-Møller Ansvar for indhold: Berit Carlson Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Afvanding af sporarealer Banenorm Udgivet 01/10/2006 Side 1 af 44

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere