Afrapportering Ekstrem Regn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010"

Transkript

1 Afrapportering Ekstrem Regn ENVICLEAN Jan-2011 (rev. 2.0) Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

2 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND INDLEDNING SKYBRUDDET DEN 14. AUGUST INDBERETNINGER FRA BORGERE TIL HØRSHOLM KOMMUNE OG HØRSHOLM VAND KARAKTERISERING AF HÆNDELSER: Typiske hændelser ÅRSAG/AFHJÆLPNINGS BESKRIVELSE OMRÅDE 1: STAMPE DAMMEN - POPPELVEJ 4 OG OMRÅDE 2: AHORNVEJ OMRÅDE 3: OPLANDET TIL BOLBRORENDEN OMRÅDE 4: SØVANG KVARTERET OG DRONNINGE DAMMEN OMRÅDE 5: FLAKVADRENDENS OPLAND SØMANDSHVILEVEJ OG HANNELUNDSVEJ OMRÅDE 6: ÅDALEN OMRÅDE 7: KOKKEDALSVEJ OMRÅDE 8: HASSELVEJ, BIRKEVEJ OG HAVEVEJ OMRÅDE 9: HOLMEVÆNGET OG SKOVLYVÆNGET OMRÅDE 10: JOHANNEVEJ OG ØRBÆKVEJ OMRÅDE 11: LYKKEVEJ OG LOUISE PETERSENSVEJ OMRÅDE 11: BOMLÆRKEVEJ BILAG A. KORT OVER HÆNDELSER EFTER EKSTREM REGN DEN 14/ BILAG B. TABEL OVER HÆNDELSER EFTER EKSTREM REGN DEN 14/ Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

3 mm ENVICLEAN ApS 1 Baggrund Med udgangspunkt i udleverede lister fra hhv. Hørsholm Kommune og Hørsholm Vand over henvendelser fra borgere i forbindelse med ekstrem regn i perioden fra den 27/7 til 14/ er der udarbejdet en samlet liste, hvor de enkelte registreringer rubriceres efter hændelseskarakter og lokalitet. Ud fra ovenstående registreringer er der udarbejdet et oversigtskort, som viser de værst berørte områder med oversvømmelsespåvirkning opdelt på oversvømmelsens årsag. Rapporten kommenterer endvidere de enkelte områders hændelsesårsag samt en præliminær vurdering af mulige løsningsmodeller. Med henblik på en risikovurdering af hændelsen, sammenlignes de enkelte områder med de udarbejdede sårbarhedskort for en 100 års regn. 2 Indledning Sommeren 2010 bød på tre kraftige regnskyl, hvor to regnskyl blev karakteriseret som skybrud af DMI. DMI definerer et skybrud som en nedbørintensitet på 15 millimeter eller derover på 30 minutter eller derunder. På nedenstående figur fremgår regnmængder og intensitet for disse skybrud. Målingen er foretaget på Usserød renseanlægs nedbørsmålere. Nedbørsprofil 27/7-03/ dato Figur 1. Skybrud den 27/7 og den 30/ Den 27. juni 2010 bliver Hørsholm kommune udsat for et kraftigt regnskyl, hvor der kommer 15 mm på 60 min. Allerede tre dage efter, kommer et skybrud med en samlet nedbørsmængde på 31,6 mm, hvor der falder 20 mm inden for 20 minutter. Disse to regnskyl, samt det efterfølgende mindre regnskyl den 2/8 på 9 mm, vandmættede jorden og fyldte alle mindre lavninger med stående vand. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

4 mm ENVICLEAN ApS Nedbørsprofil 14/ :00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 kl Figur 2. Skybrud den 14. august 2010 Den 14/ kom et kraftigt regnskyl, hvor der i alt falder mellem mm, med en maksimal kapacitet på 80 mm inden for 60 minutter. Dette svare til 222 l/s/ha. Den maksimale nedbørsintensitet i landsregnrækken ligger på 175 l/s/ha, som har en gentagelsesperiode på 140 år. Der var således tale om et regnskyl med en intensitet der ligger langt over 150 år i gentagelsesperiode. 3 Skybruddet den 14. august 2010 Hørsholm Vand har umiddelbart efter den 14. august 2010 gennemgået samtlige tekniske installationer, herunder pumpestationer og udligningsbassiner samt funktionaliteten af Usserød Renseanlæg. Undersøgelsen konkluderer, at der ikke i den omtalte periode var teknisk fejl på det samlede anlæg som kunne give anledning til opstuvninger m.v. Hørsholm Vand havde flere teknikere på vagt den pågældende aften som i samarbejde med Hørsholm tekniks døgnvagt opererede i oplandet for at afhjælpe de steder, hvor det var muligt. Hørsholm Kommune har ikke problemer med at overholde de gængse krav i skrift 27 til ledningsdimensionering. (For fællessystem gælder det, at oversvømmelse over terræn maksimalt må ske én gang hvert 10 år, og for regnvandsledningen i et separat system må oversvømmelse over terræn ske én gang hvert 5 år). Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

5 4 Indberetninger fra borgere til Hørsholm kommune og Hørsholm Vand I den efterfølgende periode blev der rapporteret over 130 hændelser til Hørsholm Kommune og/eller Hørsholm Vand. Det er ikke alle hændelser, der er blevet rapporteret. Nogle borgere har henvendt sig direkte til deres eget forsikringsselskab. Der skelnes mellem to typer af påvirkning: Påvirkning fra overfladevand: Påvirkning af spildevand: Konsekvensen er ofte mindre Konsekvensen er ofte stor Der kan for nogle lokaliteter være tale om både en påvirkning af overfladevand og en påvirkning fra opstuvet spildevand. Den påvirkede lokalitet er inddelt i tre typer: Vand på terræn: Mindre konsekvens Vand i kælderen: Stor konsekvens Vand i stueplan: Meget stor konsekvens Bilag B viser de rapporterede hændelser. Tabellen danner grundlag for oversigtskortet vist i bilag A. 4.1 Karakterisering af hændelser: Typiske hændelser En meget normal forekommende hændelse, ca. 60%, er tilbagestuvning fra stikledning til kælder. Denne hændelse kan forstærkes af en kraftig overbelastet offentlig kloak. Tilbagestuvning fra stikledning til kældre sker ofte på parceller med høj befæstelsesgrad og/eller dårlig vedligeholdt afløbssystem. Vand fra tag presser spildevandet tilbage til kælderen, pga overbelastet og/eller tilstoppet stikledningen. Tilbagestuvningen af vand til kælderen, vil ofte være påvirket af ejendommens eget spildevand. Det kan være vanskeligt at afgøre, om vand i kælderen er forårsaget af tilbagestuvning på egen grund, eller på grund af tilbagestuvning fra det offentlige afløbssystem. Afgørende for denne hændelse er, at den kan modvirkes ved at installere en tilbagestuvningssikring. Næst hyppigste forekommende hændelser - ca. 30 %, er afstrømmende overfladevand som løber ind på matriklen og ned i kælderskakter eller nedkørsler til garager. Endelig er der opstuvning af vandløb, ca. 10 %, som oversvømmer omkringliggende arealer, ofte med skader i stueplan. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

6 5 Årsags/Afhjælpnings beskrivelse De enkelte områder med karakteristisk eller sammenhængende hændelsesårsag. De sammenhængende hændelsesårsager er efterfølgende adresseret, med beskrivelse af årsag, afhjælpning, økonomi (om muligt) samt en sammenligning med de nylig udarbejdede sårbarhedskort baseret på 100 års regn Figur 3. Oversigtskort med angivelse af hændelser forårsaget af skybrud den 14. august Generelt kan det konkluderes, at skybruddet den 14/ var så ekstraordinært kraftigt, at det vil være økonomisk uansvarlig at dimensionere sine afledningsforhold til denne situation. Det der skal høstes fra erfaringerne er, hvordan man ved fremsynethed kan kontrollere og begrænse skaderne forårsaget at sådanne kraftige regnskyl. De tre største vandløb i kommunen, Usserød Å, Bolbrorenden og Flakvadrenden, var alle overbelastet. Usserød Å opstuvede ved Stampe Dammen. Skal Hørsholm Kommune kunne kontrollere afstrømningen i Usserød Å, skal de tre store Damme indarbejdes i en beredskabsplan. Ligeledes skal den blå nerve projekteres således, at store hydrauliske påvirkninger kan aflaste via de stryg som forventes etableret. Dette på bekostning af det pågældende års fiskeyngel. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

7 Bolbrorendens kapacitet skal forøges. Dette kan tilvejebringes ved omlægning af Bolborendens nedre forløb, således at udløbspunktet ligger ud for Engvej. Samtidig bør der arbejdes med at inddrage Bolbroenge som vådeng. Flakvadrendens kapacitet skal forøges. Dette kan tilvejebringes ved at øge kapaciteten på Flakvadrendens nedre løb. Samtidig bør der arbejdes med at inddrage det åbne område umiddelbart før Sømandshvile som vådeng. 5.1 Område 1: Stampe Dammen - Poppelvej 4 og 18 Årsag: Stampe Dammen løb over sine bredder pga. manglende kapacitet i afløbsbygværk. Afhjælpning: Der bør udføres nogle simple hydrauliske beregninger for at fastslå om afløbskapaciteten kan øges under ekstrembelastning. Samtidig skal der foretages en vurdering af effekten ved en øget afstrømning nedstrøms. Samme øvelse er udført på Fabriks Dammen med stor succes. Der skal i forbindelse med vandplanen udarbejdes faunapassage ved Stampe Dammen. I den forbindelse bør der inddrages vurderinger af, om det er muligt at reducere vandstanden i Stampe Dammen ved store vandføringer. Dette vil reducere risikoen for oversvømmelse af husene omkring Stampe Dammen. Såfremt man anvender faunapassagen til ekstrem afledninger, vil det medføre at yngel og evt. gydebanker skylles væk. Figur 4. Oversvømmelse ved Stampe Dammen Omkostninger: Omkostningerne til en baseret på en 150 års regn. kapacitetsforøgelse af afløbsbygværket vurderes til under 0,1 mio kr. Omkostningen til faunapassagen er ikke vurderet. Sårbarhedskort: Rimelig overensstemmelse - Sårbarhedskort angiver at dette område til en vis grad vil oversvømmes ved en 100 års regn. Beregninger på basis af en 150 års regn viser god overensstemmelse. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

8 M e t e r s ENVICLEAN ApS 5.2 Område 2: Ahornvej. Årsag: Afstrømning af overfladevand fra oplandet mellem Usserød Kongevej og Ahornvej. Afhjælpning: Husene ligger afstrømningsmæssig uhensigtsmæssig, og der er ikke umiddelbar nogen enkeltstående bæredygtig løsning i forbindelse med ekstremregnsituationer. Figur 5. Oversvømmelse af Ahornvej baseret på en 100 års regn. Ved høj vandføring i Usserød Å, vil åen på dette sted kunne oversvømme baglandet. Dette vil forstærke årsagen væsentlig. Der kan til afhjælpning heraf foretages en hævning af cykelstikoten umiddelbar ud for lokaliteten. Se figur 6. Mellem Usserød Å og Ahornvej er der i dag en cykelsti, der danner dige mod bebyggelsen. Her vil det være forholdsvis enkelt at reducere oversvømmelsesrisikoen ved at øge topkoten af denne sti. Der skal dog samtidig sikres en afvanding bag cykelstien/diget, hvor tilstrømmende vand pumpes til vandløbet. Det kan etableres i den eksisterende brønd, der er på udløbsrøret til afvandingskanalen rundt om bebyggelsen ved Ahornvej. I brønden er der et modstrømslukke, der sikre at høj vandstand i Usserød Å ikke løber ind gennem udløbsrøret. Pumpen skal træde i funktion, når vandstanden i afvandingskanalen overskrider en kritisk kote og pumpe vandet ud i Usserød Å C r o s s S e c t i o n M e t e r s Figur 6. Koter på cykelsti ved Ahornvej fra syd mod nord. Omkostninger: Omkostningsvurdering af dette projekt ligger uden for projektets opdragsrammer Sårbarhedskort: Rimelig overensstemmelse Sårbarhedskort angiver, at dette område til en vis grad vil oversvømme ved en 100 års regn. Beregninger på basis af en 150 års regn viser god overensstemmelse. 5.3 Område 3: Oplandet til Bolbrorenden. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

9 Oplandet til Bolbrorenden indbefatter: Engtoften, Engvej, Cristianvej, Lundinvej, Sophieberg Vænget, Strandvænget, Bukkeballevej samt Gl. Vallerødvej, Magrethevej, Hulsø Ege, Vallerødgade, Solvænget og Hestehaven. Årsag: Overløb/opstuvning af Bolbrorenden p.g.a. manglende kapacitet i Bolbrorende. Bolbrorenden løber parallelt med kloakledningerne til PST15. Når Bolbrorenden løber over, vil dette overløb belaste vejbrønde og dermed kloakledninger, således at kloakledningerne i området også blive overbelastet og stuver til terræn. Oversvømmelserne ramte flere borgere i området, med opstuvninger på 1-1,5 meter i kældre og for enkelte borgere blev stueplanet oversvømmet med over 20 cm, med heraf følgende store økonomiske og menneskelige omkostninger. Det forhold, at Bolbrorenden, som ved overbelastning aflaster til Bolbrerende (U50) medfører at PST 15, ikke kan evakuere den tilstrømmende mængde, da pumpekapaciteten overstiges. Dette betyder, at der inde på pumpestationens arealer ses omstuvning af spildevand over terræn. Området er udbygget med dæmninger som sikre at opstuvet regn- og spildevand ledes via køreveje til Bukkeballevej og videre ud i Øresund. En overbelastning af Bolbrorenden har således en række følgevirkninger på områdets kloaknet. Afhjælpning: Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

10 Figur 7. Præliminært udkast til problemløsning for Bolbrorendens opland. Der skal sikres en større kapacitet i Bolbrorenden. Samtidig vil det afhjælpe at forsinke tilstrømningstiden fra oplandet. Ved at omlægge Bolbrorendens nedre løb ved Engvej, således at den følger Engvej til Øresund, kan man sikre, at området nord for Engvej kan aflede overflade vand til det gamle tracé, som overgår til regnvandsledning, medens Engvej enten kan sikre afledning til det nye tracé, eller få egen regnvandsledning som tilsluttes det gamle tracé. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

11 Området Birkedalen, Gl. Vallerød vej, Magrethevej og Hulsø Ege bør ligeledes være en del af dette løsningskomplex. Ovenstående afhjælpning kunne suppleres med at Bolbroengen under ekstrem regn blev anvendt til vådeng. Denne styringsmulighed kunne implementeres i forbindelse med anlæg af udligningsbassinet UBBO. Omkostninger: Estimeret omkostninger til omlægning af Bolbrorenden: 7,5 mio. kr. Estimeret omkostninger til etablering af mulighed for at inddrage Bolbroeng til vådeng er 0,3 mio. kr. Omkostninger til kloakseparering ligger uden for projektets opdragsrammer. Sårbarhedskort: Delvis overensstemmelse Den 14/ viste en større udbredelse end angivet på sårbarhedskortet. Dette kan forklares i at den 14/ var et langt kraftigere regnskyl med en gentagelsesperiode langt over 150 år. Figur 8. Sårbarhedskort over området for en 100 års regn. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

12 5.4 Område 4: Søvang kvarteret og Dronninge Dammen. Årsag: Afstrømning af overfladevand fra omkringliggende åbne arealer, samt urbane områder. Det går specielt galt, fordi jorden i de åbne arealer er vandmættet, og afstrømningen den 14/ sker med megen høj afstrømningskoefficient. Dette får også den konsekvens, at søsystemet med tilhørende forbindelser mellem Søvang, Mellemvang, Gludsdam, Kohavedam og Dronninge Dammen overbelastes, med opstuvning til følge. Den kraftige belastning af kloaksystemet koncentreres ved aflastningsbygværk U32, hvor der i dette område er registreret tilbagestuvning af spildevand til terræn. Specielt mellem Rungstedvej og Dronninge Dammen er der sket tilbagestuvning af spildevand til kældre. Afhjælpning: Belastningen til U32 skal reduceres ved separation i kloakoplandet syd for Dronning Dammen. Denne separation skal foretages således, at der også sker en forøgelse af kapaciteten for afledning af overfladevand, således at de eksisterende søforbindelser kan aflastes. Dette kan realiseres ved at kloakseparationen udføres i 4 faser jf. nedenstående figur. Figur 9. Præliminært udkast til problemløsning for Søvangkvarterets opland. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

13 I første fase separeres området umiddelbart syd for Rungstedvej, område C. Der etableres separat regnvandsledning som føres direkte til Droninge Dammen via sand og olieudskiller. Dette vil frigøre kapacitet i den eksisterende søforbindelse. Derefter kloaksepareres områderne A og B. Sidst separeres område D, hvor overfladevand afledes til Slotssøen. Omkostninger: Omkostninger til kloakseparering ligger uden for projektets opdragsrammer Figur 10. Uddrag fra sårbarhedskort baseret på en 100 års regn. Sårbarhedskort: Ringe overensstemmelse Den 14/ viste en langt større udbredelse end angivet på sårbarhedskortet. Dette kan delvis forklares i, at den 14/ var et langt kraftigere regnsskyl end det der er anvendt i til sårbarhedskortet som kun er en 100 års regnen. Specielt området omkring Grønnevang har været kraftigere påvirket. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

14 5.5 Område 5: Flakvadrendens opland Sømandshvilevej og Hannelundsvej. Årsag: Flakvadrenden løb over sine bredder på grund af manglende kapacitet på det nedre løb i det urbane område. Afhjælpning: Der bør etableres en vådeng umiddelbart før det urbane område, som kan sikre en tilbageholdelse af vandmængderne fra de bagved liggende åbne områder. Samtidig skal der foretages en kapacitetsforøgelse af afløbskapaciteten på det nedre løb. Der er speciel fokus på strækningen under Strandvejen. Omkostninger: Omkostningsvurdering af dette projekt ligger uden for projektets opdragsrammer Figur 11. Præliminært udkast til problemløsning for Flakvadrenden. Sårbarhedskort: God overensstemmelse. Figur 12. Uddrag fra sårbarhedskort ved Flakvadrenden, baseret på en 100 års regn. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

15 5.6 Område 6: Ådalen. Årsag: Der er observeret opstuvet spildevand på terræn. Dette er specielt kritisk i det område, da det er separatkloakeret. Figur 13. Uddrag af oversigtskort, som viser tilbagestuvning i separatkloakeret spildevandsledning i Ådalen. Afhjælpning: Den tekniske årsag til hændelsen på Ådalen er allerede afdækket. Problemet skyldes tilbagestuvning fra en pumpestation på Usserød Renseanlæg, der bliver kraftig internt belastet under ekstrem regn. Der er allerede udarbejdet løsningsmodel for afhjælpning af problemet. Implementering af løsningen vil ske i foråret Omkostninger: Løsningen af problemstillingen vil koste 0,15 mio. kr. Sårbarhedskort: Ingen overensstemmelse. Der skal i henhold til sårbarhedskortet ikke være vand på terræn i dette område. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

16 5.7 Område 7: Kokkedalsvej. Årsag: Sammenfald mellem terrænfald, høj urbaniseringsgrad samt samlingspunkt for fælleskloakeret spildevandsledninger. Afhjælpning: Metoder som urbanforsinkelse, udnyttelse af åbne arealer ved hospitalet, kapacitetsudvidelse af kloaksystem kan anvendes. Recipient for det centrale område af Hørsholm er Usserød Å, og det er derfor vigtigt at håndtering af store vandmængder under ekstrem regn indarbejdes i den overordnede løsningsmodel for faunapassagerne. Omkostninger: Omkostningsvurdering af dette projekt ligger uden for projektets opdragsrammer Sårbarhedskort: God overensstemmelse. Figur 14. Uddrag fra oversigtskort for hændelser under ekstrem regn den 14/ Figur 15. Uddrag fra sårbarhedskort ved Kokkedalsvej baseret på en 100 års regn. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

17 5.8 Område 8: Hasselvej, Birkevej og Havevej Årsag: Sammenfald mellem terrænfald og høj urbaniseringsgrad Afhjælpning: Der er på nuværende tidspunkt ikke allokeret ressourcer til at udarbejde løsningsforslag for dette komplekse område. Recipient for det centrale område af Hørsholm er Usserød Å, og det er derfor vigtigt at håndtering af store vandmængder under ekstrem regn indarbejdes i den overordnede løsningsmodel for faunapassagerne. Omkostninger: Omkostningsvurdering af dette projekt ligger uden for projektets opdragsrammer Sårbarhedskort: God overensstemmelse Figur 16. Uddrag fra oversigtskort for hændelser under ekstrem regn den 14/ Figur 17. Uddrag fra sårbarhedskort ved Hasselvej baseret på en 100 års regn. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

18 5.9 Område 9: Holmevænget og Skovlyvænget Årsag: kraftigt terrænfald fra de østliggende åbne arealer ud mod Usserød Kongevej. Figur 18. Uddrag fra sårbarhedskort ved Holmevænget på en 100 års regn. Afhjælpning: Der har i området kun været hændelser med overflade vand på terræn. Det anbefales at overfladevandets afstrømning holdes på vejarealet, og at der etableres mulighed for evakuering af vandet ud af området. Det kan samtidig anbefales, at man anvender galleriskoven langs Usserød Kongevej som forsinkelsesbassin. Omkostninger: Omkostningsvurdering af dette projekt ligger uden for projektets opdragsrammer Sårbarhedskort: God overensstemmelse Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

19 5.10 Område 10: Johannevej og Ørbækvej Årsag: Sammenfald mellem terrænfald og høj urbaniseringsgrad Figur 19. Uddrag fra oversigtskort for hændelser under ekstrem regn den 14/ Afhjælpning: Der er på nuværende tidspunkt ikke allokeret ressourcer til at udarbejde løsningsforslag for dette komplekse område. Recipient for det område af Hørsholm er Dronninge Dammen og Usserød Å, og det er derfor vigtigt at håndtering af store vandmængder under ekstrem regn indarbejdes i den overordnede løsningsmodel for faunapassagerne. Omkostninger: Omkostningsvurdering af dette projekt ligger uden for projektets opdragsrammer. Sårbarhedskort: God overensstemmelse ved Johannevej. Figur 20. Uddrag fra sårbarhedskort ved Johannevej og Ørbækvej baseret på en 100 års regn. Påvirkningen langs Ørbækvej fremgår ikke klart af sårbarhedskortet. Dette kan dog skyldes at regnskyldet den 14/ var væsentlig kraftigere end en 100 års regn. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

20 5.11 Område 11: Lykkevej og Louise Petersensvej Årsag: Ukendt Afhjælpning: Der er på nuværende tidspunkt ikke allokeret ressourcer til at udarbejde løsningsforslag for dette komplekse område. Omkostninger: Omkostningsvurdering af dette projekt ligger uden for projektets opdragsrammer Figur 21. Uddrag fra oversigtskort for hændelser under ekstrem regn den 14/ Sårbarhedskort: Dårlig overensstemmelse Årsag er p.t. ukendt. Figur 22. Uddrag fra sårbarhedskort ved Lykkevej baseret på en 100 års regn. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

21 5.12 Område 11: Bomlærkevej Årsag: Ukendt Afhjælpning: Der er på nuværende tidspunkt ikke allokeret ressourcer til at udarbejde løsningsforslag for dette komplekse område. Omkostninger: Omkostningsvurdering af dette projekt ligger uden for projektets opdragsrammer Figur 23. Uddrag fra oversigtskort for hændelser under ekstrem regn den 14/ Sårbarhedskort: Dårlig overensstemmelse Årsag er p.t. ukendt. Kunne vær fejl i terrænmodel. Figur 24. Uddrag fra sårbarhedskort ved Bomlærkevej baseret på en 100 års regn. Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

22 6 Bilag A. Kort over hændelser efter ekstrem regn den 14/ Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

23 7 Bilag B. Tabel over hændelser efter ekstrem regn den 14/ Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

24 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Regnhændelsen d. 15. august 2006

Regnhændelsen d. 15. august 2006 Regnhændelsen d. 15. august 2006 Den 15. august 2006 var voldsom regn i en lang periode årsag til at Aalborg Kommunes kloaksystem blev sat under pres flere steder. Det var glædeligt at se, at kloaksystemet

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Rekvirent Rådgiver Bornholm Forsyning A/S Att.: John W. Hansen Industrivej 1 3700 Rønne Orbicon

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre

NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre Regn og oversvømmelser i Hvidovre Lørdag den 2. juli 2011 blev store dele af hovedstadsområdet ramt af et voldsomt skybrud, der også gav oversvømmelser af veje og ejendomme flere steder i Hvidovre Kommune.

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads 2015-2016 Her planlægger vi at adskille regnvand og spildevand i fremtiden og koble regnvandet til skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. Efter planen skal der

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud

Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud Oplæg november 20 Lykke Leonardsen Disposition Hvad er det for en udfordring vi står overfor Hvilke løsninger arbejder vi med Muligheder og barrierer i lovgivningen

Læs mere

Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013

Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013 Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013 Resumé af synspunkter, bemærkninger og spørgsmål. Hørsholm Kommune havde inviteret til dialog om, hvordan vi håndterer fremtidens

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED?

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? EVA TEMAMØDE 21. MAJ 2015, NYBORG: DET URBANE VANDKREDSLØB SØREN THORNDAHL, AALBORG UNIVERSITET Indhold Dimensionering af regnvandsledninger Niveau 1 jf. SVK Skrift 27

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling. Erhverv, Bolig og Natur. Ramsherred 5, 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Fornyet tilladelse

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Skybrud i Kokkedal d. 14/8-2010

Skybrud i Kokkedal d. 14/8-2010 Skybrud i Kokkedal d. 14/8-2010 Iagttagelser af problemer med Oversvømmelser i foreningens område. Ved bestyrelsesmedlem: Torben Strange Jensen Grundejerforeningens område: Drosselvænget Den Spanske Plads

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Å-MÅL PROGRAMMET - Eksisterende forhold - Forslag til opgradering og etablering af nye målestationer - Dataformidling og modellering Maj - 2008 NHJ_05/05-2008 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Decentral håndtering LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Der er sket noget siden vi startede BIV Udgangspunkt i Københavns Klimatilpasningsstrategi Klimatilpasning - den

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. 2011-54501. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv. Intet el-forbrug ved normal drift

Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv. Intet el-forbrug ved normal drift Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv Intet el-forbrug ved normal drift Ingen slitage ved normal drift Sikrer en tørskoet løsning

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det for den enkelte

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

ERFA-møder om LAR og ekstremregn

ERFA-møder om LAR og ekstremregn ERFA-møder om LAR og ekstremregn 1 1 Agenda Velkommen til dagens ERFA møde v/ BL s Jens B. Hansen, kredskonsulent Lokal afledning af regnvand Kom godt i gang v/ udviklingschef, Pia Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning Side: 1 Lyngby-Taarbæk Forsyning Strategiplan for afløbssystemet 2012 xx. xxxxx 2012 Side: 1 Side: 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1 Målsætning... 3 1.1 Overordnet målsætning... 3 1.2 Klimatilpasning

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj.

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Sted: AAB afd. 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer?

Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer? Norrlandsmöte 2012 d. 1. februar 2012 Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer? Carsten Cronqvist Københavns Energi A/S 1 Full scale test af et afløbssystem!! xx-xx-2010

Læs mere

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1 Der

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m (12) PATENTSKRIFT - Patent- og Varemærkestyrelsen (1 O) (51) (21) (22) (24) lnt.ci. : E 03 F 5/10 (2006.01) Ansøgningsnummer: PA 2011 00706 lndleveringsdato: 2011-09-16 Løbedag: 2011-09-16

Læs mere

Landsbylauget for Slagslunde-Buresø

Landsbylauget for Slagslunde-Buresø , d. 10. marts 2012 Til Egedal Forsyning A/S Att. Kasper Heinicke TV-inspektion af kloakkerne i Forsyningen oplyser i mail af 27/2-2012, at der foretages undersøgelse af kloaknettet i og beder i den anledning

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.08 Risikovurdering

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.08 Risikovurdering Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 0.08 Risikovurdering G LOSTRUP H OSPITAL RISIKOVURDERING FOR OVERSVØMMELSE VED KRAFTIGE REGNSKYL Rapport,

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere