Den bibliometriske forskningsindikator. vs. Den videnskabelige kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den bibliometriske forskningsindikator. vs. Den videnskabelige kommunikation"

Transkript

1 Den bibliometriske forskningsindikator vs. Den videnskabelige kommunikation Bachelorprojekt Mikael Krog, årgang 2008 Vejleder: Jeppe Nicolaisen 24/ Antal ord:

2 Abstract The introduction of an indicator for evaluation of science in Denmark has triggered quite a lot criticism. This assignment sums up the main criticisms and relates it to the historical science politics - which includes the New Public Management movement the CUDOS-norms and bibliometric theories related to science evaluation. The conclusions of the study are that quite a lot of changes probably will occur to the scientific community when a bibliometric indicator is introduced. The indicator is supposed to measure quality, but the consequences of introducing it might lead to a drop in quality, as the incentives attached to it leads the scientists in directions, which makes the science suffer, in order to obtain publication points. Other forms of science evaluation, such as citation analysis, Journal Impact Factor and peer-review does not prove to be any better methods. 2

3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING... 4 TEORI OG METODE... 5 FORSKNINGSFRIHED? OG ANDRE KRITISKE RØSTER... 6 FORSKNINGSPOLITIK... 7 VEJEN AD HVILKEN... 7 New Public Management... 9 Kritik og diskussion af forskningspolitikken... 9 VIDENSKABELIG KOMMUNIKATION CUDOS FORSKNINGSEVALUERING AUSTRALIEN RESEARCH ASSESSMENT EXERCISE - ENGLAND NORGE DEN BIBLIOMETRISKE FORSKNINGSINDIKATOR - DANMARK ANDRE REDSKABER TIL FORSKNINGSEVALUERING Citationsanalyse Journal Impact Factor KRITIK OG DISKUSSION KONKLUSION LITTERATURLISTE

4 Indledning I det øjeblik man måler noget, så ændrer man det. En måling af et socialt system er ikke en ydre begivenhed, men derimod en handling, der går ind og ændrer dynamikken i selve systemet. I Danmark har regeringen, med udgangspunkt i globaliseringsstrategien, besluttet at indføre den bibliometriske forskningsindikator. Den skal benyttes til at sammenligne den danske forskning med den udenlandske, og den skal bruges til at sammenligne forskningen på tværs af de danske forskningsinstitutioner med henblik på fordeling af basismidler. Formålet er endvidere at fremme publicering i de bedste tidsskrifter og dermed styrke kvaliteten af forskningen (Forsknings- og innovationsstyrelsen, p. 1). Når der indføres mål for, hvad der er god forskning, og der følger incitamenter med i form af bevillinger, kan der måske foregå en forskydning i udgangspunktet for forskningen, måden at bedrive forskning på, og i den måde forskningen præsenteres på. Med andre ord vil den videnskabelige kommunikation ændre sig. Der eksisterer en række forskellige modeller til at måle og evaluere forskning. Disse har forskellige fordele og ulemper. Den danske model lægger sig op ad den norske på visse punkter, den engelske er forskellige fra dem og dertil findes flere evalueringsmetoder. Det er væsentligt at se på de forskellige modeller, hvad der adskiller dem, og hvilken effekt de har på den videnskabelige kommunikation. I Danmark har der lydt en intens diskussion, siden det i 2007 blev bragt på bane, at vi skulle til at måle forskningen. Argumenterne i debatten er af forskellig og mangeartet karakter, og jeg vil samle hovedpunkterne og relatere dem til den historiske forskningspolitiks udvikling især New Public Management bibliometriske teorier i forhold til forskningsevaluering og CUDOS-normerne. Denne opgaves overordnede formål er derfor at undersøge, om den videnskabelige kommunikation kan tænkes at ændre sig, når der indføres et økonomisk rationaliseringsmåleredskab som den bibliometriske forskningsindikator. Det fører til følgende: Problemformulering Hvordan vil den bibliometriske forskningsindikator påvirke den videnskabelige kommunikation i Danmark? For at svare på problemstillingen, vil jeg arbejde ud fra følgende underspørgsmål: Hvilke forskellige modeller for forskningsevaluering eksisterer der, og hvordan fungerer de? Hvad er den forskningspolitiske baggrund for indførelsen af den bibliometriske forskningsindikator? 4

5 Hvilke normer ligger til grund for den videnskabelige kommunikation? Hvilke bibliometriske teorier ligger der bag forskellige tilgange til forskningsevaluering. Teori og metode For at svare på problemformuleringen, vil jeg tage afsæt i en hypotese om, at indførelsen af den bibliometriske forskningsindikator (herefter DBF) vil medføre en ændring af den videnskabelige kommunikation både på mikroniveau den enkelte forsker - og makroniveau forskningsinstitutionerne. For at kunne se en eventuel forandring af den videnskabelige kommunikation, vil jeg definere de normer, der ligger til grund for den videnskabelige kommunikation ud fra Mertons normsæt CUDOS. For at forstå universiteternes plads i den videnskabelige kommunikation set ud fra et samfundsperspektiv, vil jeg give et historisk forskningspolitisk rids med særlig fokus på de tre sidste årtier, hvor der, med indførelsen af New Public Management teorier fra politisk hold, kan spores et brud med tidligere tider, som forankres i Universitetsloven af Jeg vil videre analysere de forskellige modeller for forskningsevaluering ved at sammenligne den danske model med den norske, som den er inspireret af, og med den engelske, som benytter sig af fagfællebedømmelse. Som forløber for disse modeller berører jeg også den tidligere australske model, der helt enkelt var baseret på publikationstællinger. Dertil ser jeg på citationsanalyse og Journal Impact Factor som forskningsevalueringsmetode. Jeg vil undervejs i opgaven sætte de enkelte emner i forhold til en analyse af den omfattende debat, der op til og med indførelsen af DBF, er foregået i medierne. En central kritiker i denne debat er biolog og videnskabsteoretiker Claus Emmeche. Han er samtidig leder af en af de 68 faggrupper, der udfærdiger autoritetslisten til den bibliometriske forskningsindikator. På bloggen Forskningsfrihed?, der bestyres af Emmeche, foreligger en væsentlig debat og links til andre debatindlæg i fagblade, aviser, blogs og videnskabelige tidsskrifter. Jeg har efter at have skimmet de mange indlæg (eksempelvis har 136 indlæg tagget Forskningsfrihed og 79 indlæg tagget kvalitetsmål) udvalgt et antal af indlæggene for at koncentrere de væsentligste kritikpunkter af den bibliometriske forskningsindikator. Disse er suppleret med dr. Phil. og lektor i dansk litteratur Sune Auken og Claus Emmeches grundige artikel Mismåling af forskningskvalitet, der er en sammenfatning af deres kritik af indførelsen af bibliometriske målinger af forskningen. Til dette føjer jeg Sune Aukens bog Hjernedød Til forsvar for det borgerlige universitet, der er en kritik af politisk topstyring af universiteterne til skade for forskningen. Desuden har jeg foretaget en søgning på Infomedia på ordet forskningsindikator for at finde supplerende artikler, ud over de henvisninger, som kommer fra den kritiske blog Forskningsfrihed? Her har især seniorforsker ved Aarhus Universitet Jesper Schneider blandt andet sammen med post.doc. Kaare Aagard og lektor Jeppe Nicolaisen - leveret flere kritiske artikler om den bibliometriske forskningsindikator. 5

6 Perioden for debatten, som jeg undersøger, er fra 2007 og frem til nu, da det var på det tidspunkt, at det blev annonceret, at man ville begynde at forskningsevaluere med henblik på fordeling af forskningsmidler. Tidligere indlæg forekommer dog. Er forskningsfriheden truet, og vil forskningen ændre sig, som påstået af kritikerne? Jeg sætter teorier om videnskabelig kommunikation og bibliometri op i forhold til påstandene. DBF har eksisteret for kort tid, til at det er muligt at måle effekterne af den, men det er muligt at forsøge at forudse eventuelle virkninger. Forskningsfrihed? og andre kritiske røster En af hovedkritikerne af DBF og desuden en af hovedkræfterne bag en underskriftsindsamling mod Universitetsloven af er Claus Emmeche. Han er biolog og videnskabsteoretiker, lektor og leder af Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier ved Det naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Desuden er han medlem af forskergruppen for videnskabsteori ved Institut for Naturfagenes Didaktik, leder af faggruppe 68, der dækker videnskabsstudier og forskningsanalyse i tilknytning til DBF, og han redigerer bloggen Forskningsfrihed? om universitets- og forskningspolitik. Emmeche kan anses for at være frontløber i kritikken af DBF, og bloggen er et anseeligt samlingssted for samling af links og kommentarer til den universitets- og forskningsdebat, der foregår i medierne i Danmark. Bloggen har eksisteret siden 2007, og et af de emner, der ofte diskuteres, er netop DBF. Bloggens formål er: At undersøge og debattere vilkårene for den fri forsknings betingelser på de danske universiteter, og kritisere eventuelle forringelser. De danske universiteter var demokratiske, havde afskaffet det gamle professorvælde og kunne frit bedrive forskning i hele samfundets interesser. Man har nu indført et topstyret universitet, med fokus på erhvervslivets interesser, og som begrænser de enkelte forskeres ytringsfrihed. Bidrag til en modvægt til den dominerende management-diskurs, og vær med til at eksperimentere med blogmediet som et forum for modsvar. (Forskningsfrihed?) Blandt andre skribenter og kritikere på bloggen er Sune Auken, Heine Andersen, Svend Bruhns og Jesper Schneider, og selvom bloggen vedkender sig et kritisk politisk formål, så er der i bedste videnskabelige ånd plads til kritik af kritikken. Derfor benytter jeg mig også af videnskabelige artikler af Schneider, Bruhns og Andersen, da jeg ikke anser dem for at være inhabile til trods for deres engagement på denne blog. 6

7 Forskningspolitik Vejen ad hvilken Videnskaben, som vi kender den i dag, kan spores tilbage til højmiddelalderen, hvor de første universiteter grundlagdes. Det religiøse havde dog stor magt over forskningen, og videnskaben fandt først sin form i renæssancen. Middelalderuniversiteterne havde et element af borgerlig selvstændighed, der var grundet i købstædernes status, hvor studenter og lærere var underlagt universitetets retsregler i modsætning til byens. Videre ad den borgerlige tangent, er de moralske normer, der præger forskningen nu, funderet i 1700-tallets oplysning, hvor stand, religion, køn og nationalitet ikke fik indpas i vurderingen af forskningen. Det var igennem offentligheden, at diskussionerne om forskningen foregik også den statslige styring var til debat. Selve uddannelsen og videnskabsfolkenes status bærer præg af enevældens laugsstruktur, og med de lange specialiserede uddannelser, fik videnskaben præg af at være et selvstændigt system, hvor kun de indviede havde indsigt nok til at kunne udtale sig om forskningens vilkår. Dette gør, at visse forskere i dag holder den borgerlige selvstændighed, som ikke skal opfattes partipolitisk, i hævd (Kjørup, p. 26ff). Sune Auken, der er en af de fremmeste kritikere af DBF, har skrevet en debatbog om universiteternes frihed eller mangel på samme, som netop har titlen Hjernedød Til forsvar for det borgerlige universitet. Her påpeger han (Auken, p. 12f), at ifølge den borgerlige universitetsforståelse, så er samfundet til for menneskets bedste, hvor der er loyalitet mellem samfund og borgere, og hvor universitetet er en del af samfundets balance. Universitetets funktion bliver, at tilføre samfundet den bedst mulige viden på alle vigtige områder. Hvad, der så er den bedst mulige viden, er et hovedpunkt i diskussionen mellem fortalerne for stram politisk styring af forskningen og fortalerne for den frie forskning. Spørgsmålet er, om forskningen nogensinde har været så fri, at staten ikke har blandet sig. Københavns Universitet blev oprettet i 1479, og der har været brug for en sådan institution, ellers var den ikke blevet oprettet. På dette tidspunkt var universitetet ifølge Kjørup (Kjørup, p. 28ff) en anstalt, der frembragte de embedsfolk, som staten havde brug for. Der var ikke tale om forskning, men om videregivelse af overleveret viden. I 1700-tallet udvikledes landbrug, industri og handel, og der blev derfor brug for specialiserede uddannelser. Videnskaberne var nyttige, og i 1800-tallet begyndte private firmaer også at bedrive forskning. Under verdenskrigene blev de naturvidenskabelige fag inddraget for at udvikle militærteknologien. Samtidig med denne udvikling udformede Wilhelm Humboldt i 1810 et ideologisk grundlag for det nye universitet i Berlin. Som følge af dette blev akademisk frihed et normativt begreb for universiteter verden over. Denne frihed har sine begrænsninger, og i en rapport fra OECD om forskningspolitik fra 1960 anføres et modstykke til friheden ansvarlighed. Ifølge Olesen Larsen (Olesen Larsen, p. 284ff) er der tre led i forskningsfriheden. Det første omhandler friheden til at drage de slutninger, som forskningen kommer frem til. Det andet led omhandler friheden til at offentliggøre resultaterne af forskningen. Det tredje led handler om friheden til selv at vælge sine forskningsopgaver. Det er det væsentlige i denne diskussion. Så længe universitetet 7

8 selv råder over midler nok, er det i princippet ikke noget problem, men hvor det ifølge Olesen Larsen indtil 1968 til en vis grad var gældende, så skal der i dag søges midler udefra. Ved at søge penge i Det Frie Forskningsråd, i Det Strategiske Forskningsråd eller ved at indgå samarbejde med private aktører, er der andre, der får indflydelse på, hvordan pengene skal bruges. Ud fra et politisk synspunkt er forskning blot én blandt mange faktorer i det nationale regnskab. Forskningen holdes ikke i hævd med samme rendyrkede motiver, som mange forskere har i forhold til den. Videnskabelig erkendelse er pr. definition god og bliver støttet af samme årsager som kunsten. Når først noget er blevet accepteret som værdifuldt, så bliver der sjældent stillet spørgsmålstegn for alvor ved, hvorfor det er værdifuldt. Dette gælder især for grundforskningen, da det her kan være svært at legitimere den direkte nytte af anstrengelserne. Måske vil det få betydning, måske ikke. Der er også data, der viser, at satsning på forskning hænger sammen med høj BNP, hvilket kan fortolkes som, at forskning fører til økonomisk vækst. Den kausale rækkefølge er dog ikke klar, da det også kan tolkes som, at rige lande bruger flere penge på forskning (Kragh, 81ff). Grundforskningens hævdvunde legitimitet i sig selv er dog kommet under pres, og tanken om, at forskning fører til økonomisk vækst, er blevet dominerende i en grad, så et slogan som tidligere videnskabsminister Helge Sanders Fra forskning til faktura er blevet velkendt i befolkningen. Denne tankegang kan dog vise sig at være kortsigtet og medføre konsekvenser for netop grundforskningen, da den skal have tid til at blive udviklet og måske i sidste ende ikke føre til noget. Tor Nørretranders skrev i 1987 (Nørretranders, p. 28ff) om opbruddet i den videnskabelige vækst, der indtil slutningen af 1960 erne ellers havde fulgt en eksponentiel kurve. Han tager udgangspunkt i de Solla Price s bog Little Science, Big Science, der i 1963 forudsagde, at videnskaben, der indtil da havde fulgt videnskabens indre vækstrate, var på vej ind i en tid, hvor videnskabens vækst ville blive til i en diskussion med folkestyret. Den eksponentielle vækst i forskning og dermed også i antallet af tidsskrifter og i antallet af ansatte var større end væksten i befolkningen som helhed, antallet af universiteter og af bruttonationalproduktet. Dette måtte naturligvis medføre, at udgifterne til forskningen på et tidspunkt ville nå et niveau, hvor det blev nødvendigt at begrænse de tilførte midler. Væksten ville derved nå en grænse og flade ud i en logistisk kurve. Nørretranders citerer videre videnskabssociologen Barry Barnes for at påpege, at når væksten af tilførte midler begrænses væsentligt, vil det i det videnskabelige samfund opfattes som direkte nedskæringer. Nørretranders beskriver 1980 erne som den omtalte overgangsperiode, hvor samfundene går fra såkaldt vildtvoksende videnskab til den forvirrende væksts videnskab. Samtidig er det også tiden, hvor der er vækst i statsstyrede programmer, snarere end i grundforskning. Det er det grundlæggende og måske idealistiske - syn på forskning og hele den videnskabelige kommunikation som et autonomt system, der bliver forstyrret med økonomiske krav udefra, der også gennemsyrer en del af kritikken af DBF. I slutningen af 1970 erne var der fra ministeriets side stor mistillid til universiteternes ledelse, blandt andet grundet i en frygt for at de marxistiske tendenser skulle forandre 8

9 universiteterne i en revolutionær retning (Auken, p. 11f). Dette var også med til, at universiteternes autonomi blev begrænset, og styringen centraliseret. New Public Management kaldes denne retning, som kom til at dominere forskningspolitikken fra 1980 erne og til i dag. New Public Management I en del af debatindlæggene på bloggen Forskningsfrihed? kritiseres indførelsen af DBF som værende del af en større New Public Management-bølge. Derfor vil jeg se på, hvad New Public Management (herefter NPM) er. Følgende beskrivelse af NPM er baseret på Nanna Kann-Christensens Ph.d.-afhandling om NPM i biblioteksvæsenet (Kann-Christensen, p. 51ff). I starten af 1980 erne var den offentlige sektor i Danmark så stor og bureaukratisk, at det var nødvendigt at gøre noget, hvis velfærdsstaten skulle fortsætte med at eksistere. Det var ikke kun i Danmark, at der var problemer med økonomien, og med borgerlige regeringer i blandt andre England, USA og Danmark, var der i den vestlige verden lagt op til et liberalt opgør med den offentlige sektor. NPM er ikke i sig selv en teori, men nærmere en klynge af reformidéer, som svar på den offentlige sektors dårligdomme. Grundidéen er, at den offentlige sektor kan tage ved lære af den private sektor. Ved at markedsgøre den offentlige sektor, vil den blive effektiviseret og forbedret. Nogle af de elementer, der indgår i reformen, er måling, sammenligning og evaluering. Ressourceanvendelserne skal styres og gøres mere transparente, så der sikres optimal kvalitet og fuld udnyttelse af ressourcerne. Ledelsesmæssigt bygger NPM på, at overholdelse af politiske mål sikres gennem kontrakter i modsætning til tillid. Der er fokus på, at personlige incitamenter skal øge og forbedre den enkeltes arbejdsindsats, og generelt set koncentrerer opmærksomheden sig omkring resultater i modsætning til processer. Overordnet bygger NPM på rationalet om, at markedet er mere effektivt end bureaukratiet til at skabe kvalitet og effektivitet, at produktet skal være efterspørgselsstyret, og at det skal kunne dokumenteres, at der er tilfredse brugere i den sidste ende. Kritik og diskussion af forskningspolitikken At universitetsloven af 2003 blev indført af en borgerlig regering ledet af Anders Fogh Rasmussen, der lagde vægt på noget-for-noget og kontrakter mellem regering og borgere, ligger i god tråd med NPM s liberale rødder. Auken (Auken, p. 33ff) anfører i sin debatbog, at universitetsloven var en revolution, der overgik selv studenteroprøret i Reformen har medført, at den flade struktur, der herskede tidligere, er blevet udskiftet med en hierarkisk organisation, der med en handlekraftig ledelse i spidsen kan målrette universiteterne mod større samfundsrelevans og erhvervsnytte. Der er indsat bestyrelser med eksternt flertal, hvor de eksterne medlemmer vælges af bestyrelserne selv, men uden aktionærer som modvægt, som der ville have været i en privat virksomhed. De akademiske råd, der er nedsat som medarbejdernes stemme, er ifølge Auken kun symbolske, hvilket medfører at ledelsen har den absolutte magt. Det 9

10 stækker forskningsfriheden, mener Auken og andre med ham. Auken og Emmeche (2010, p. 3f) påpeger endvidere, at selvom DBF evaluerer på institutionsniveau, så kan det have så drastiske konsekvenser for den enkelte forsker, at i situationer, hvor der skal fyres eller genforhandles ansættelse, vil de der ikke optjener point nok til institutionen, være mest udsatte. Humboldts universitetsidealer, der blandt andet omhandler forskningsfrihed for den enkelte forsker, retten til at kritisere kolleger og ens egen institution, og et universitet uafhængig af statsmagten (Informationsordbogen), kommer under pres med Universitetsloven af Konsekvensen kan være, at der med fokus på samfundsnytte i forskningen bliver taget beslutninger fra ledelsen, der indskrænker forskerens frihed til selv at vælge forskningsområder. Der vil altid være begrænsede ressourcer, og derfor også en vis styring af, hvad der kan forskes i, og derfor er idealerne netop idealer. Men i et indlæg på bloggen Forskningsfrihed? (Nørholm), påpeger Ph.d. og universitetslektor Morten Nørholm, at den instrumentelle positivisme, der også ligger til grund for NPM, er med til at ensrette forskningen. Forskningsrådene tildeler midler efter strenge ansøgningskrav, hvor kriterierne baserer sig på, om metoden er på plads. Dette garanterer i sig selv undersøgelsens kvalitet, men Nørholm savner at der formuleres andre kriterier for forskningsmæssig kvalitet. Lektor ved Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet, Hans Hauge påpeger at når humaniora og teologi også opfattes som science, der skal måles og vejes, så er der noget galt (Hauge). Humaniora er formidling af kultur og dannelse, som ikke fremmer betalingsbalancen. Han fremhæver NPM-sproget, hvor innovation og effektivt samarbejde mellem universiteterne og erhvervslivet er i fokus, som tomt i forhold til de fag, der ikke kan betegnes som science. Så måling af forskningspublikationer indskrænker friheden og modarbejder oplysningsaspektet. DBF har i sig selv indlagt incitamenter til at styre forskningen ved at gøre bevillinger afhængige af den. Andre styringsformer er de kontraktstyringer, som er nedlagt i Universitetsloven og som skaber opmærksomhed om bestemte områder. Den overordnede debat bliver derfor mellem forskere, der anser friheden til selv at bestemme forskningsområder over for et ministerium, der modsat har en opfattelse udsprunget af 1980 ernes skepsis over for, om offentligt ansatte gør deres arbejde ordentligt, og en økonomisk vinkel på forskning, der af kritikerne ses som kortsigtet pga. en manglende indsigt i langsommeligheden i grundforskning og eksempelvis humanioras fokus på forskning, der ikke nødvendigvis kan sættes lig en faktura, men i stedet er en del af den danske kultur- og identitetsdannelse. Alternativet til topstyringen af forskningen er at overlade forskningen helt til forskerne selv, men som Heine Andersen (Emmeche, i kommentarspor) anfører, så er det slag tabt - tilbage står kun for kritikerne af indikatoren at forklare, hvorfor kvalitative indikatorer altid vil være misvisende. Disse synspunkter er generelt ganske negative, og det er svært at finde lyspunkter i disse kritikeres indlæg. I modsætning hertil står den norske bibliometriker Gunnar Sivertsen, der har været involveret i udviklingen af både den danske og den norske indikator. Han anfører en række positive konsekvenser af indførelsen af indikatoren i Norge (Sivertsen, p. 20ff). For det første har det medført større fokus og prioritering af ansattes forskningsvilkår. For det andet opfattes forskning nu mere som et fælles end 10

11 som et individuelt anliggende. For det tredje kan publiceringsmønstre og videnskabelig standard diskuteres på tværs af discipliner. Dertil kan forskningen bedre styres pga. bedre oversigt over forskningen. Men det som Sivertsen ser som positive konsekvenser kan også opfattes negativt, hvis man som forsker ikke er interesseret i mere styring og større fokus på forskningen. Den holdning, som Auken og Emmeche med flere giver udtryk for, kan nærmest destilleres ned til en holdning om, at forskningen og forskerne bedre selv kan stå for opretholdelse af den videnskabelige kvalitet. Det ovenstående har fokuseret på, hvad forskningspolitikken gør ved forskningen på et makroniveau. I det følgende vil jeg fokusere på, hvad indførelsen af DBF har af indflydelse på mikroniveau altså på forskeren og den videnskabelige kommunikation. Videnskabelig kommunikation En måde at beskrive en institution i samfundet på, kan gøres ved at se den som et kommunikativt system. Den videnskabelige institution kan derfor ses som et videnskabeligt kommunikationssystem. Inden for dette system foregår der forskellige former for kommunikation; blandt andet som uformel kommunikation mellem forskerne i kantinen eller på hotelværelset, eller som formidling af forskningsresultater til offentligheden. Det primære fokus her, er på udvekslingen af forskningsresultater forskere imellem og brugen af dem. Publicering i tidsskrifter og monografier er de væsentligste kommunikationsmidler for den kollektive aktivitet, som forskning er. I det følgende afsnit beskriver jeg CUDOS-normsættet, der opfattes som det etiske grundlag for den moderne videnskab. CUDOS Den amerikanske videnskabssociolog Robert Merton analyserede enkeltsystemer i samfundet. Et af disse systemer, som han analyserede nærmere, var det videnskabelige. På baggrund af 2. verdenskrig og forskeres indblanding i denne - blandt andet ved udviklingen af atombomben - udtrykte Merton i 1942 fire grundlæggende normer for videnskabelig aktivitet. Disse fire normer er universalism, communism (communality), disinterestedness and organized scepticism (Merton, p. 267ff, Kjørup, p. 126 ff): Communism (communality): På dansk fællesskab. Videnskabelige erkendelser skal være til gavn for hele samfundet, og større udtrykt: for hele menneskeheden. De skal ikke gemmes væk til egen brug. Åbenheden er desuden en kontrolinstans, da forskningen er frit tilgængelig og dermed kan udsættes for kritik. Universalism: På dansk almenhed. Begrebet sigter til, at videnskabsfolk skal søge erkendelser af almen gyldighed. Det kan også siges at være et krav om saglighed. Både i forhold til at vurdere andres indsats uden skelen til religion, nationalitet, 11

12 personlighed eller andet, og i forhold til at vurdere om forskningen repræsenterer et skridt fremad for videnskaben. Disinterestedness: På dansk upartiskhed. Gyldigheden og relevansen af forskningen afgøres af, hvad der er alment gyldigt, og ikke af hvad den enkelte forsker af private og karrieremæssige grunde måtte ønske at beskæftige sig med. Normerne er generelt meget idealistisk formuleret, så naturligvis må den enkelte forsker gerne være drevet af en indre nødvendighed, men forskningen skal have almen relevans. Organized Scepticism: På dansk systematisk skepsis. Forskeren må ikke drage forhastede konklusioner, ikke nære fordomme og vedkommende må være opmærksom over for uvedkommende faktorers indflydelse på vurderingen af forskningen, som venskaber eller knæfald for andre forskere med høj status. Disse normer anses grundlæggende for at ligge til grund for kommunikationen mellem forskere. Dette kvalitative, selvorganiserede interne bedømmelsessystem, der belønner med anerkendelse og er drevet af den videnskabelige ære gør, at der ikke er behov for supplerende incitamenter. Det er dog ikke et synspunkt, som man fra ministeriets side i Danmark er helt enig i. Jeg inddrager CUDOS-normerne i diskussionen i løbet af opgaven. Forskningsevaluering Bibliometri er matematiske og statistiske metoder til kvantitative målinger af dokumenter (Bruhns, p. 14). Disciplinen benyttes inden for informationsvidenskab og videnskabsstudier, men bruges også til forskningsevaluering. Der er to overordnede metoder inden for bibliometrien, som benyttes i forhold til forskningsevaluering. Den ene er publikationsstudier, og den anden er citationsstudier. Det følgende afsnit er baseret på videnskabsteoretiker Hanne Andersens afsnit Videnskabsindikatorer og videnskabshistorie i bogen Hvad er forskning? Normer, videnskab og samfund (Emmeche & Faye, p. 196ff). Den aktuelle interesse i at måle forskningen har sit udspring i, at der i de vestlige lande i tiden efter 2. verdenskrig blev iværksat optællinger af, hvor mange mennesker, der var beskæftiget inden for videnskab, hvor mange midler, der blev brugt, og hvad der kom ud af det. I 1950 blev National Science Foundation oprettet i USA med det formål at finansiere grundforskning og samtidig også måle den offentligt betalte videnskabelige aktivitet. Allerede på dette tidspunkt eksisterede der en skepsis over for, om det kunne betale sig at finansiere grundforskning. Men selvom det var en af årsagerne til at foretage målingerne, så blev de også benyttet til at sammenligne de sovjetiske og de amerikanske forskningsinvesteringer, hvilket førte til øgede bevillinger til de naturvidenskabelige uddannelser for ikke at falde bagud. I 1972 blev den første rapport i serien Science Indicators, om de amerikanske opgørelser, udgivet. Heri blev det fremhævet, at fokus lå på ressourceparametre som bevillinger og 12

13 mandskab. Selve de videnskabelige arbejder blev der målt sparsomt på, hvilket betød, at der ikke kunne drages konklusioner omkring forskningens kvalitet. Det blev påpeget, at udviklingen af indikatorer ikke kunne stå alene, når videnskab skulle bedømmes, men altid skulle suppleres med forskernes egen bedømmelse. I selve rapporten blev det videnskabelige udkomme målt i antal af patenter og videnskabelige artikler, suppleret med artiklernes citationsgrad. Citationstallene blev her set som forskernes angivelse af artiklernes kvalitet og vigtighed, men med bemærkninger om, at citationstal skulle benyttes med agtpågivenhed. Disse bemærkninger gled ud i senere udgaver af Science Indicators, og i 1976 var det heller ikke længere videnskabsfolkenes, men politikernes bedømmelser, der skulle kombineres med målingerne. I videnskabshistoriske og sociologiske fagkredse var der en udbredt skepsis over for videnskabsindikatorer, og der blev stillet spørgsmålstegn ved det teoretiske grundlag. Eksempelvis blev det fremført, at kvalitet af forskning i visse tilfælde først ville kunne ses bagudskuende, da det kan tage tid før betydningen af forskningen viser sig tydeligt. De fleste videnskabshistorikere benyttede sig af kvantitative opgørelser, men hovedsageligt ud fra forskningsmæssige interesser som eksempelvis undersøgelser af bestemte discipliner i bestemte lande. Videnskabshistorikeren Derek de Solla Price, der allerede i starten af 1950 erne begyndte at interessere sig for kvantitativ måling af videnskab, drog dog gerne forskningspolitiske aspekter ind i sine undersøgelser. Han benyttede sine optællinger til at uddrage lovmæssigheder og, ud fra disse, at lave forudsigelser, der kunne benyttes i den forskningspolitiske debat. Af kollegaer blev han dog kritiseret for sine metoder, der af briten Herbert Butterfield blev kaldt hasarderede og uden videnskabelige beviser. Til trods for denne grundlæggende betænkelighed ved at kunne benytte videnskabsindikatorer til at sige noget fornuftigt om forskningens kvalitet, så er situationen sådan i dag, at mange lande benytter sig af en eller flere metoder til at bestemme kvalitet med fordeling af økonomiske midler for øje. I dag er der tre hovedmodeller for forskningsevaluering. De panelbaserede, som det britiske system RAE, de citationsbaserede, som eksempelvis Sverige benytter sig af, og endelig de publikationsbaserede. I det følgende vil jeg se på den danske model, der er publikationsbaseret og sammenligne den med den norske model, der er det umiddelbare forbillede for den danske. Jeg vil endvidere sammenligne med den publikationsbaserede australske model, som var en af de første. Ved at inddrage den engelske model, der benytter sig af fagfællebedømmelse, vil jeg sammenligne hovedmodellernes styrker og svagheder og sætte dem i perspektiv med citationsanalyse som forskningsindikator. Australien Australien indførte i 1990 erne en model for fordeling af forskningsmidler, der lader til, at have haft en advarende effekt på senere modeller. Denne model bandt belønningerne op på kvantitetsmål uden nogen form for kvalitetsdifferentiering. Ved at lade antallet af artikler publiceret i peer-reviewede tidsskrifter være styrende for tildeling af midler, blev resultatet et væsentligt højere antal publikationer. Men målt ud 13

BIBLIOMETRISK IMPACT. - om konsekvenser ved implementeringen af den bibliometriske forskningsindikator. Speciale af Simon Hurni Jensen

BIBLIOMETRISK IMPACT. - om konsekvenser ved implementeringen af den bibliometriske forskningsindikator. Speciale af Simon Hurni Jensen BIBLIOMETRISK IMPACT - om konsekvenser ved implementeringen af den bibliometriske forskningsindikator Speciale af Simon Hurni Jensen Forvaltning: K4 Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

samfundsmæssigt mest værdifulde. Eksperimenter med kvantitative indikatorer bør derfor foretages med den yderste varsomhed.

samfundsmæssigt mest værdifulde. Eksperimenter med kvantitative indikatorer bør derfor foretages med den yderste varsomhed. Forord Både her i landet og internationalt diskuteres forskningens forhold til det øvrige samfund. Hvordan hindres en kløft mellem specialister og resten af samfundet, og hvordan sikrer samfundet, at det

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV. rolle i 2015

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV. rolle i 2015 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt Hvid FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV Samfundsvidenska rolle i 2015 Samfundsvidens skabens rolle i 2015 ens rolle i 2015 Hvidbog

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Corporate Branding - Millioner eller illusioner?

Corporate Branding - Millioner eller illusioner? Corporate Branding - Millioner eller illusioner? Udarbejdet af: Britt Kastbjerg Jensen Cecilie A. Mérie Muus Jonas Kjær Mikkel Toft-Olsen Rikke Juul Hansen Vejleder: John Storm Pedersen Virksomhedsstudier,

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Hvorfor fagligt samspil?

Hvorfor fagligt samspil? 1 Hvorfor fagligt samspil? Søren Harnow Klausen Fagligt samspil er en varm kartoffel. Det er på en gang elsket og hadet: Der stilles i stigende grad krav om fagligt samspil i undervisning, forskning, erhvervsliv

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

Det dansk sygehusvæsen - Hvordan føres kniven, når det koster?

Det dansk sygehusvæsen - Hvordan føres kniven, når det koster? Det dansk sygehusvæsen - Hvordan føres kniven, når det koster? Jonas Lund, Jonas Malmkjær, Jonas Okkels Pedersen, Jonas Rasmussen og Jonas Mikael Melhim With Projektgruppe nummer 7 Vejleder: Henrik Søborg

Læs mere

FORSKER, FORSKER,forum

FORSKER, FORSKER,forum DM s & DJØF s FORSKER, FORSKERforum FORSKER,forum forum 156X SOMMER 2002 Forhandlinger på skrømt Videnskabsminister Sanders er forundret over, at rektorerne sammenkæder hans ledelsesreform med krav om

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed Specialeafhandling - Cand.ling.merc. i fransk Specialiseringsprofil: International Information Majken Brunsborg Lauritsen Vejleder: Patrick Leroyer Fransk Institut Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

DANSK FORSKNING ANNO 2030 ER VI STADIG I VERDENSKLASSE?

DANSK FORSKNING ANNO 2030 ER VI STADIG I VERDENSKLASSE? DANSK FORSKNING ANNO 2030 ER VI STADIG I VERDENSKLASSE? INDHOLD 4 6 8 14 22 28 36 Forord Om debatoplægget 1. Hvorfor klarer dansk forskning sig godt i dag? 2. Er der tilstrækkelig diversitet og risikovilje

Læs mere

avis for copenhagen business school handelshøjskolen marts 2009 cbs OBSERVER 2

avis for copenhagen business school handelshøjskolen marts 2009 cbs OBSERVER 2 avis for copenhagen business school handelshøjskolen marts 2009 cbs OBSERVER 2 CBS kan - og skal - blive meget bedre til at tiltrække de kvindelige talenter som forskere, siger forskningsdekan Alan Irwin,

Læs mere

Studiedokumentation: Projekttitel: Kampen om hovedstaden Strategi i den offentlige sektor. Projektbeskrivelse:

Studiedokumentation: Projekttitel: Kampen om hovedstaden Strategi i den offentlige sektor. Projektbeskrivelse: 1 2 Studiedokumentation: Projekttitel: Kampen om hovedstaden Strategi i den offentlige sektor Projektbeskrivelse: I dette projekt undersøger vi en nyopstået konkurrence imellem Roskilde Universitet (RUC)

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Mobil kameraovervågning på Nørrebro

Mobil kameraovervågning på Nørrebro ROSKILDE UNIVERSITET Mobil kameraovervågning på Nørrebro Vejleder: Peter Høilund Skrevet af: Morten Truelsen Søndergaard, André Rostrup, Andreas Nielsen, Jim Jepsen, Christian Lyder og Hjalte Bie 2. Semester,

Læs mere

Touché. -En Strategi for professionalisering af vokaljazz-ensemblet Touché

Touché. -En Strategi for professionalisering af vokaljazz-ensemblet Touché Touché -En Strategi for professionalisering af vokaljazz-ensemblet Touché Bachelor Tilvalg Music/ Arts Management II Vejleder: Jens Nielsen Udarbejdet af: Ditte Hjortgaard Nystrand, Louise Marie Olsen,

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 13 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 7. ÅRGANG NR. 13. 2006 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 13, 7.

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor

NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor Af Peter Bogason, Bogason Consulting Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF

Læs mere

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA Roskilde Universitet Erhvervsøkonomi, HA Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA År: 2015 Semester: 4. Semester Dansk projekttitel: Vestas og Micon Fusionsprocesser og andet godt

Læs mere