Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen"

Transkript

1 Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:12 Mødested: Rådhuset, mødelokale 222, 2. sal Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Ændret forældrebetaling frivillig undervisning 2 2 Tilpasning økonomi FO Revidering af fritidsmodel BSU 9 4 Forslag til styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet, efter høringsperioden 13 5 Forslag til styrelsesvedtægt for Fritidsordningerne i, 18 efter høringsperioden 6 Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet, efter 20 høringsperioden 7 Forslag til styrelsesvedtægt for dagplejen, efter høringsperioden 24 8 Administrative procedurer vedr. fællespuljer på Børne-, Skole- og 27 Uddannelsesudvalgets anlægsbudget. 9 Frigivelse af midler til etablering af Én indgang på Bistrupvej Fremtidig brug af ejendom på Børne- og Undervisningsområdet Handbjerghus Efterskole Orientering fra formanden Orientering fra medlemmerne Forvaltningen orienterer 39

2 Side A Ændret forældrebetaling frivillig undervisning Resumé Børne- Skole- og Uddannelsesudvalget udarbejder indstilling til Byrådet angående ændring af forældrebetaling på den frivillige undervisning. Det indstilles, at det overfor Byrådet anbefales, at der pr. 1. august 2015 ikke indføres forældrebetaling på den frivillige undervisning, og at der anvises alternativ finansiering for den manglende indtægt indenfor for rammen til Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget. Sagsfremstilling I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform blev det vedtaget, at der på skolerne udover den obligatoriske fasedelte og understøttende undervisning ligeledes blev etableret et frivilligt undervisningstilbud fra kl. 14:00 til 15:30 for elever i børnehaveklasse til og med 3. klasse. Den frivillige undervisning skulle indgå som en del af det samlede fritidstilbud på skoleområdet. Udover den frivillige undervisning blev der også etableret et morgen og sent eftermiddagstilbud i fritidsordninger. Oprindeligt blev den frivillige undervisning vedtaget uden forældrebetaling. I forbindelse med den efterfølgende budgetvedtagelse for blev det midlertidig valgt at opkræve fuld forældrebetaling for den frivillige undervisning fra 1. august Den frivillige undervisning har nu eksisteret i snart et år og Børne- og Undervisningsforvaltningen er i den forbindelse blevet opmærksomme på en række problemstillinger, der er blevet skærpet med indførelsen af forældrebetalingen. Den frivillige undervisning efter folkeskoleloven kan ikke indgå i den kommunale forsyning, og dermed kan der ikke ydes økonomiske fripladser og ej heller søskendetilskud til tilbuddet. Af dagtilbudsloven fremgår det, at kommunen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag, fritids-, og klubtilbud. Tilbyder kommunen f.eks. en plads i en SFO, kan der ikke stilles krav om et alternativt fritidstilbud, idet et SFO-tilbud kan indgå som del af udmøntningen af

3 forsyningsforpligtigelsen. Dermed gælder de samme regler for friplads- og søskendetilskud, som gør sig gældende for tilbud efter dagtilbudsloven. Side 3. Det er i dagtilbudsloven ikke anført, at det samme gør sig gældende i forhold til undervisning i fritiden efter folkeskolens 3 stk. 6. Som konsekvens af ovenstående er der derfor udarbejdet forslag om revideret fritidsmodel på det generelle undervisningsområde, hvor det foreslås, at der indføres tilbud i regi af SFO efter folkeskolelovens 3 stik. 7. I den forbindelse sender Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget d. forslag til revidering af fritidsmodel for det generelle undervisningsområde i høring. Revideringen skal endeligt godkendes i Byrådet d. 27. august Det forventes dog ikke muligt, at implementere ændringen før 1. januar Det foreslås derfor, at den frivillige undervisning fortsætter året ud i 2015, men at der på den frivillige undervisning ikke indføres forældrebetaling fra 1. august 2015, da der ikke kan ydes fripladstilskud eller søskendetilskud. Ved bortfald af forældrebetalingen vil der med baggrund i elevtallet på den frivillige undervisning pr. 1. august 2015 mangle en indtægt på Sektor Undervisning på samlet 4,2 mio. kr. i Det foreslås, at der anvises finansiering fra endnu ikke disponerede midler til implementering af organisatoriske omstillinger placeret på både Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud. På Sektorerne blev der til implementering af de organisatoriske omstillinger i 2015 samlet budgetlagt 5,25 mio. kr. Den andel af de ikke disponerede midler placeret på Sektor Dagtilbud på 1,485 mio. kr. skal derfor overføres til Sektor Undervisning og indgå i den samlede finansiering. Lovgrundlag LBK nr. 167 af 20/02/2015 (dagtilbudsloven) kapitel 1; 4 LBK nr. 665 af 20/06/2014 (folkeskoleloven) kapitel 2; 3 stk. 6 og kapitel 8, 50 stk. 1 Økonomi

4 Der er anvist finansiering for ændringsforslaget vedr. bortfald af forældrebetaling på den frivillige undervisning indenfor Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets samlede ramme. Side 4. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Direktionen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget oversender sagen til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling, at der fra 1. august 2015 ikke opkræves forældrebetaling på det frivillige undervisningstilbud jf. folkeskolelovens 3 stk. 6 at den manglende forældreindtægt på 4,2 mio. kr. i 2015 finansieres via afsatte midler til implementering af organisatoriske omstillinger på skoleog dagtilbudsområdet og at der som del af finansieringen overføres udisponerede implementeringsmidler på 1,485 mio. kr. fra Sektor Dagtilbud til Sektor Undervisning i budget Beslutning Børne-, og Skole- og Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der pr. 1. august 2015 ikke opkræves forældrebetaling for den frivillige undervisning pr. 1. august, og at den manglende indtægt på 4.2 mio. kr. i 2015 finansieres via afsatte midler til implementering af organisatoriske omstillinger på skole- og dagtilbudsområdet. Som en del af finansieringen overføres udisponerede implementeringsmidler 1,485 mio. kr. fra Sektor Dagtilbud til Sektor Undervisning i budget 2015.

5 Side A Tilpasning økonomi FO 2015 Resumé Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget udarbejder indstilling til Byråd angående tilpasning af økonomi samt takststrukur på fritidsordningerne i Det indstilles, at økonomien på fritidsordningerne tilpasses samt at der fra 1. oktober 2015 ikke opkræves forældrebetaling. Sagsfremstilling I forbindelse med udarbejdelse af det foreløbige budgetforslag for 2015 i foråret 2014 tog Børne- og Undervisningsforvaltningen for budgetlægningen på de nyetablerede fritidsordninger udgangspunkt i en række vurderinger omkring aktivitetsniveau set i lyset af de ændrede åbningstider i fritidsordningerne. I foråret var der ingen erfaringstal for, hvor stor en andel af eleverne, der forventes at ville indskrives på de enkelte tilbud. I forbindelse med den endelige tilretning af budgetforslaget i august 2014 viste det sig, at der var flere elever indskrevet end forudsat. Den større søgning medførte yderligere udgifter på 12,7 mio. kr. end oprindeligt indregnet. På daværende tidspunkt var budgetprocessen så fremskreven, at det ikke var muligt, at indarbejde konkrete forslag til finansiering af de 12,7 mio. kr. Der blev derfor i budgettet indarbejdet en reduktionsblok for at det samlede budget ikke overskred rammen. Udmøntningen skulle ske efterfølgende ved en konkret analyse af fritidsområdet, hvor der bl.a. skulle ses på søgemønstrene til fritidstilbuddene. En sådan analyse er gennemført med baggrund i søgemønstrene til fritidsordningerne i Dækningsgrad fritidsordning Oprindeligt blev budgetterne til FO ene fastsat ud fra et forventet aktivitetsniveau på elever for Dette svarer til en budgetteret dækningsgrad på ca. 42 % i forhold til det samlede antal elever i klasse. Det budgetterede aktivitetsniveau blev fastsat på baggrund af det antal elever, der var indmeldt i et FO-tilbud for skoleåret

6 På baggrund af en analyse af fremmødte elever i 2014 ses det imidlertid, at det reelt er 23 % af eleverne fra 0 3. klasse, der benytter tilbuddet. Side 6. Det er derfor valgt, at budgetkorrigere de udlagte budgetter på fritidsordningerne, så de stemmer overens med den reelle dækningsgrad på 23 %, når der tages udgangspunkt i de elever, der møder op i tilbuddet. Samlet set blev der i det vedtagne budget 2015 udlagt 23,1 mio. kr., svarende til elever. Når budgetterne tilpasses den reelle dækningsgrad på de 23 % justeres de samlede budgetter på Fritidsordningerne til 12,7 mio. kr. Der er dermed trukket 10,4 mio. kr. ud af de budgetterede bruttoudgifter. Det foreslås, at de 10,4 mio. kr. anvendes til delvist at finansiere reduktionsblokken på de 12,7 mio. kr. Derudover foreslås det, at 1,6 mio. kr., der er afsat til udvidet åbningstid i fritidstilbuddene ligeledes indgår som finansiering. Midlerne er endnu ikke disponeret for Den resterende manko på 0,7 mio. kr. forventes håndteres via ikke disponerede udviklingsmidler indenfor Sektor Dagtilbuds ramme i Regulering af forældrebetalingen Af dagtilbudsloven fremgår det, at forældrebetalingsandelen højst må udgøre 30 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. I det der med budgetkorrektionen er sket væsentlige ændringer i de bruttodriftsudgifter, der oprindeligt var grundlag for beregningerne af forældretaksten i 2015, skal der udmeldes en ny forældretakst. Forældretaksten beregnes nemlig fortsat i forhold til de samlede antal indskrevne elever. I nedenstående skema fremgår beregningsgrundlaget for den nuværende forældrebetalingsandel sammenholdt med den korrigerede. (1000 kr.) Vedtaget forældrebetalingsandel Korrigeret forældrebetalingsandel Beregnede bruttodriftsudgifter inkl. centrale andele og moms Forældrebetalingsandel

7 Side 7. Forældretakst pr. måned (11 måneder) Som det fremgår er der vedtaget en samlet forældrebetalingsandel på 7,577 mio. kr. med et indskrevet antal elever på bliver den månedlige takst 617 kr. i 11 måneder. Efter budgetkorrektionen vil der maksimalt kunne opkræves 3,963 mio. kr. svarende til en månedlig takst på 323 kr. i 11 måneder. Jævnfør vejledning til dagtilbudsloven skal ændringer i taksterne varsles med 3 måneder fra det tidspunkt en takstændring godkendes i Byrådet. I det takstændringen tidligst vil kunne godkendes på Byrådsmødet den 25. juni 2015, vil en ny takst først kunne træde i kraft pr. 1. oktober Den nuværende forældretakst på 617 kr. pr. måned vil dermed fortsætte frem til 31. september Idet kommunen med den nuværende forældretakst pr. 31. september har opkrævet den samlede korrigerede forældrebetalingsandel på de 3,963 mio. kr., foreslås det, at forældrene de sidste 3 måneder af 2015 ikke opkræves forældrebetaling, og at taksten fra 1. oktober december 2015 dermed fastsættes til 0 kr. Lovgrundlag LBK nr. 167 af 20. februar 2015 (dagtilbudsloven) kapitel 7; 52 stk. 2-4, kapitel 9, 57 stk. 2 og 3. VEJ nr af 27/02/2015 (Dagtilbudsvejledningen) Økonomi Tilpasning af økonomi samt forældretakst på fritidsordningerne forventes at holde sig indenfor den samlede ramme til tilbuddet i budget Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Sagen medfører ikke ændringer for personalet, idet der på FO-området er ansat personale i forhold til det fremmødte antal elever i fritidstilbuddet. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

8 Direktionen indstiller, at Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget oversender sagen til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling, at forældretaksten på fritidsordningerne fra 1. oktober 2015 fastsættes til 0 kr. at de midler, der er trukket ud af budgetterne på fritidsordningerne på 10,4 mio. kr. indgår i finansieringen af reduktionsblokken på 12,7 mio. kr., at de afsatte midler til udvidet åbningstid på 1,6 mio. kr. i 2015 ligeledes indgår som del af finansieringen af reduktionsblokken at den resterende manko på 0,7 mio. kr. håndteres via ikke disponerede udviklingsmidler indenfor Sektor Dagtilbuds ramme. Side 8. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at forældretaksten fra 1. oktober 2015 til 31. december 2015 fastsættes til 0 kr., og at midlerne, der allerede er trukket ud af budgetterne på fritidsordningerne på 10,4 mio. kr., indgår i finansieringen af reduktionsblokken på 12,7 mio. kr. Den resterende del af reduktionsblokken foreslås finansieret ved 1,6 mio. kr. fra de afsatte midler til udvidet åbningstid i fritidsordningerne, samt 0,7 mio. kr. via ikke disponerede udviklingsmidler indenfor Sektor Dagtilbuds ramme.

9 Side A Revidering af fritidsmodel BSU Resumé Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget behandler forslag til ændret fritidsmodel for elever på det generelle undervisningsområde. Forslaget behandles med henblik på høring. Sagsfremstilling Som følge af en række udfordringer med den nuværende fritidsmodel på det generelle undervisningsområde har Børne- og Undervisningsforvaltningen udarbejdet forslag til ændring af fritidsmodellen pr. 1. januar Det foreslås her, at den samlede fritidsmodel bestående af den frivillige undervisning og det tidlige morgen og sene eftermiddagstilbud i FO bortfalder pr. 31. december 2015, og at det pr. 1. januar 2016 erstattes af tilbud i regi af SFO efter folkeskolelovens 3 stk. 7. Med nærværende sagsfremstilling fremlægges forslaget med indstilling om, at forslaget sendes i høring fra 9. juni 2015 til og med 29. juni 2015 kl. 12. Nuværende fritidstilbud I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform med start 1. august 2014 blev timetallet på den ordinære undervisning øget, hvilket skabte nye forudsætninger for etablering af fritidstilbud indenfor skoleområdet. Det blev besluttet at etablere et to-delt fritidstilbud på det generelle undervisningsområde; et frivilligt undervisningstilbud efter folkeskoleloven samt et tidligt morgen og sent eftermiddagstilbud i regi af fritidsordninger efter dagtilbudsloven. I forbindelse med den efterfølgende budgetvedtagelse for blev der indført fuld forældrebetaling på den frivillige undervisning. Fritidstilbuddet har nu eksisteret i snart et år, og der har vist sig en række udfordringer, som med indførelsen af forældrebetalingen vil blive mere markante, og der er derfor behov for, at det samlede fritidstilbud på det generelle undervisningsområde revideres. Den største udfordring er, at det frivillige undervisningstilbud efter folkeskoleloven ikke vurderes at kunne indgå i den kommunale forsyning, og at der ikke kan ydes økonomiske fripladser eller søskendetilskud til tilbuddet. I

10 forhold til det tidlige morgen og sene eftermiddagstilbud i fritidsordningerne viser det sig, at der er markant forskel på det antal elever, der er indskrevet i tilbuddet og det antal elever, der faktisk møder op i tilbuddet. Den markante forskel betyder, at det er vanskeligt at tilpasse kapaciteten til tilbuddet og fastlægge en korrekt forældrebetalingsandel. Side 10. Med baggrund i ovenstående er det foreslået, at det nuværende samlede fritidstilbud med frivillig undervisning samt tilbuddet i fritidsordninger fortsætter den resterende del af 2015, men at der ikke opkræves forældrebetaling på den frivillige undervisning, da der ikke kan ydes økonomiske fripladser og søskendetilskud. Det forventes, at Byrådet træffer beslutning om fritidstilbuddet for den resterende del af 2015 på sit møde d. 25. juni Det fremadrettede fritidstilbud. Fra 1. januar 2016 foreslås det, at der på det generelle undervisningsområde efter obligatorisk undervisning (i gennemsnit kl. 14) etableres et pædagogisk tilbud i en skole-fritidsordning (SFO) for elever i børnehaveklasse til og med 3. klasse frem til kl. 17:00 (16:00 om fredagen) efter folkeskolelovens 3 stk. 7. I tilbuddet indgår også et morgenmodul fra kl. 6:30 til 8:00. På skolefridage vil SFO'en have åbent fra kl. 6:30 til 17:00 (16:00 om fredagen) For en mere uddybende gennemgang af ændringsforslaget henvises til vedhæftede høringsmateriale (bilag 1) Høring Høringsmaterialet består af 2 dele, der er vedhæftet denne sagsfremstilling som bilag: 1. Høringsbrev 2. Notat angående revidering af fritidsmodellen på det generelle område. Tidsplan : Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget behandler forslag til ny fritidsmodel på det generelle undervisningsområde med henblik på høring 9. juni 2015 til 29. juni 2015: Offentlig høring - herunder med særlig henblik på skole- og institutionsbestyrelser samt Sektor - MED på skoleog dagtilbudsområdet.

11 10. august 2015: Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget udarbejder efter høring af fritidsmodel på det generelle undervisningsområde indstilling til Økonomiudvalg og Byråd. 27. august 2015: Endelig beslutning i Byrådet. Side 11. Lovgrundlag LBK nr. 167 af 20/02/2015 (dagtilbudsloven) kapitel 1; 4 LBK nr. 665 af 20/06/2014 (folkeskoleloven) kapitel 2; 3 stk. 6 og 7, kapitel 6; 40 stk. 2. pkt. 2 og kapitel 8, 50 stk. 1 Økonomi Den konkrete økonomi ved ændringen af fritidsmodellen på skoleområdet vil konkret blive fastlagt i løbet af budgetprocessen for Det forventes, at ændringen holdes indenfor den samlede budgetramme til Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ændringen af fritidsmodellen kan få personalemæssige konsekvenser, idet der ændres i tilbudssammensætningen for det samlede fritidstilbud. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Høringsbrev 2. Notat angående revidering af fritidsmodel på det generelle undervisningsområde Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkender høringsbrevet at "notat angående revidering af fritidsmodel behandles med henblik på offentlig høring i perioden fra d. 9. juni 2015 til 29. juni 2015 kl. 12.

12 Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendte høringsbrevet, og der gennemføres en offentlig høring i perioden fra den 9. juni 2015 til 29. juni 2015 kl om en revideret fritidsmodel i med henblik på endelig politisk behandling i august Side 12.

13 Side P Forslag til styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet, efter høringsperioden Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget sendte på deres møde d. 4. maj 2015 forslag til styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i 2015 i høring. Høringsperioden er nu slut, og styrelsesvedtægten er klar til endelig politisk godkendelse. Sagsfremstilling Høringsperioden for styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune er løbet fra d. 6. maj 2015 til d. 27. maj Høringen har været målrettet skolebestyrelser og MED-udvalg i. I høringsmaterialet er bestyrelserne og MED-udvalgene blevet bedt om, særligt, at forholde sig til: Forslag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet 2015 o Sammensætning af bestyrelsen ved Hjørring Specialskole Forslag til tilføjelse til bestemmelsen i afsnit 10, 18, stk. 1 i forslag til Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet Forslag til tids- og procedureplan for valg til skolebestyrelsen i 2015 på Hjørring Nordvestskole, Hjørring Sydøstskole og Hjørring Specialskole Ændringen vedrørende afsnit 10, 18, stk. 1, hvor Børne- og Undervisningsforvaltningen foreslår, at følgende tekst om proceduren for et medlems udtræden af skolebestyrelsen tilføjes til den eksisterende bestemmelse: Medlemmets udtræden af skolebestyrelsen meddeles til Børne- og Undervisningsforvaltningen. Samtidig oplyses Børne- og Undervisningsforvaltningen om, hvem der i stedet er indtrådt i bestyrelsen. Ændringen sker på baggrund af, at forvaltningen siden afsnit blev gældende i styrelsesvedtægten fra 2014, har fået en række henvendelser fra skoler om proceduren for medlemmers udtræden af skolebestyrelsen, idet den ikke fremgik tydeligt af førnævnte afsnit 10. Det er derfor på baggrund af efterspørgsel fra skolerne, at Børne- og Undervisningsforvaltningen foreslår tilføjelsen om procedure for medlemmers udtræden af skolebestyrelsen. Efter høringsperioden har Byrådet på mødet torsdag den 28. maj 2015 truffet beslutning i sagen Principiel stillingtagen til spørgsmål om valg af folkeskole og

14 klassedannelse. Denne beslutning betyder, at der efter høringsperiodens udløb er blevet ændret i forslaget til bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet Side 14. Høringssvar: Alle høringssvar Børne- og Undervisningsforvaltningen har modtaget er vedlagt som bilag. Der er fra Nordvestskolens bestyrelse, MED-udvalg samt Koordinationsudvalg kommet et høringssvar, der går på, at der i 2 i styrelsesvedtægten ændres fra til for og det samme i bilagets 10. afsnit kapitel 4, 8. Børne- og Undervisningsforvaltningen forslår, at høringssvaret følges og konsekvens retter de to nævnte. Eksempel på rettelsen er: 4) Der er mindst én forældrerepræsentant fra for hver af skolens undervisningssteder. Høringsvar til forslag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 MED-udvalget på Lundergårdsskolen foreslår i deres høringssvar, at der vælges 1 medarbejderrepræsentant fra hvert undervisningssted, altså 3 repræsentanter for det undervisende personale. Børne- og Undervisningsforvaltningen forslår, at dette ikke bliver ændret, men at der, ligesom ved nedenstående høringssvar, opfordres til, at skolen beskriver i sin forretningsorden, hvordan alle undervisningssteder sikres i bestyrelsen. I forbindelse med høringsteamet vedrørende sammensætning af specialskolens bestyrelse, har Specialskolens koordinationsudvalg indsendt høringssvar, hvor de tilslutter sig sammensætning i forslag til styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i. De har dog et ønske om, at der i skolens forretningsorden beskrives, hvordan det sikres, at alle afdelinger bliver hørt. Endvidere ønsker specialskolens koordinationsudvalg, at det tilstræbes, at alle specialskolens enheders forældre bliver repræsenteret i bestyrelsen. Børne- og Undervisningsforvaltningen tager høringssvaret til efterretning og opfordrer specialskolen til at beskrive i sin forretningsorden, hvordan alle afdelinger sikres i bestyrelsen, samt hvordan afdelingernes forældre sikres i bestyrelsen. Specialskolens koordinationsudvalg har endvidere sendt høringssvar, hvor de opfordrer til at formuleringen i 1 stk. 4 ændres fra 5 elevrepræsentanter til der kan vælges op til 5 elevrepræsentanter

15 Børne- og Undervisningsforvaltningen forslår, at høringssvaret følges og at formuleringen i 1 stk. 4 ændres til der kan vælges op til 5 elevrepræsentanter. Side 15. I forbindelse med 5 Valg af eksterne repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger, er der kommet forskellige høringssvar. Nogle hilser det velkommet at der kan vælges op til 2 eksterne repræsentanter og andre ser det problematisk. Dels begrundet i, at nogle forældre i forvejen varetager den rolle, dels begrundet i, at det kan være vanskeligt at finde to eksterne repræsentanter der vil stille op og dels begrundet i, at det giver risiko for en bestyrelse med lige antal og derfor risiko for stemmelighed. Forvaltningen forslår, at det bibeholdes at der vælges op til 2 eksterne repræsentanter til forældrebestyrelsen. Derudover påpeger forvaltningen at der i 8 stk. 2 står at: Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. dermed er konsekvensen for stemmelighed mødt. Høringssvar til forslag til bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet 2015 Til punkt 4.4 Specialtilbud i, er der indsendt et høringssvar der går på, at formuleringen Elever med ADHD diagnose rettes til Elever med ADHD eller ADHD lignende symptomer. Børne- og Undervisningsforvaltningen forslår, at formuleringen ændres til Elever med ADHD eller ADHD lignende symptomer. Der er i høringssvarene kommet et ønske om, at afsnit /12. skoleår præciseres, da der er opstået en uklarhed om, hvad der menes. Børne- og Undervisningsforvaltningen orienterer, at afsnittet dækker over et ekstra skoleår efter 10. klasse, det bliver kaldt 11./12. skoleår, da elever, der startede i folkeskolen inden august 2009 ikke obligatorisk skulle gå i børnehaveklasse. I forbindelse med afsnit 6.2, gør koordinationsudvalget på Hjørring Sydøstskole i deres høringssvar opmærksom på, at det skaber ulige muligheder for borgerne i, i forhold til at benytte tilbuddet. Tilbuddet udbydes i Hirtshals og i Hjørring. Børne- og Undervisningsforvaltningen tager høringssvaret til efterretning, og vil afsøge mulighederne for at lave tilsvarende tilbud i andre dele af Hjørring Kommune. I forhold til afsnit 8.3 Samarbejde mellem overbygninger i Hjørring Kommune er der indkommet høringssvar, der dels bifalder at samarbejdet

16 startes op i skoleåret 2015/16 og dels høringssvar, der ønsker at udskyde samarbejdet til skoleåret 2016/17. Børne- og Undervisningsforvaltningen forslår, at samarbejdet mellem overbygningerne i startes op som planlagt 2015/16. Der er i strategien Fælles Ansvar et mål om bedre overgange. Her er samarbejdet mellem overbygningerne i medvirkende til, at overgangen til ungdomsuddannelserne styrkes. Side 16. Til afsnittet 8.7 Nye fælles mål har MED-udvalget på Lundergårdsskolen indsendt et høringssvar der går på, at ikke alle medarbejdere har været på uddannelse i læringsmål og foreslår, at der overvejes en implementeringsplan, der sikrer kvalitet i udførelsen af opgaven. Børne- og Undervisningsforvaltningen kan orientere, at der er ved at blive udarbejdet en implementeringsplan, og at der er opmærksomhed på, at ikke alle har været på uddannelse i læringsmål. I afsnit 8.8, Ferieplaner, er der kommet høringssvar, der dels går på en tilslutning til at fredag efter Kristi Himmelfart etableres som fridag, og dels gør opmærksom på, at dagene omkring jul og påske ikke er feriefridage, men undervisningsfrie dage. Børne- og Undervisningsforvaltningen forslår på baggrund af høringssvarene, at formuleringen i bilaget bibeholdes til Fredag efter Kr. Himmelfartsdag søges etableret som fridag. Derudover forslår Børne- og Undervisningsforvaltningen, at formuleringen i afsnit 8.8 Der placeres feriefridage omkring jul og påske ændres til Der placeres undervisningsfridage omkring jul og påske. Lovgrundlag LBK nr. 665 af 20/06/2014 (Folkeskoleloven). BEK nr. 28 af 14. januar 2014 (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen). Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

17 Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Side 17. Bilag 1. Forslag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i 2015, efter høringsperioden 2. Forslag til Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i 2015, efter høringsperioden 3. Forslag til tids- og procedureplan for valg til skolebestyrelsen i 2015, efter høringsperioden 4. Høringssvar Folkeskoleområdet 5. Modtagne høringssvar Direktionen indstiller, at forslag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i 2015 godkendes i sin helhed, med de, i sagsfremstillingen, foreslåede rettelser. at forslag til tids- og procedureplan for valg til skolebestyrelsen på Hjørring Nordvestskole, Hjørring Sydøstskole og Hjørring Specialskole i 2015 godkendes at forslag til tilføjelse til bestemmelsen i afsnit 10, 18, stk. 1 godkendes og indarbejdes i Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet 2015 at forslag til Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet 2015 tages til efterretning i sin helhed. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byrådet, at Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet med bilag godkendes i sin helhed med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer på baggrund af høringssvarene, og at tids- og procesplan for bestyrelsesvalgene på Hjørring Nordvestskole, Hjørring Sydøstskole og Hjørring Specialskole for 2015 godkendes. Desuden anbefales, at forslaget til tilføjelse i afsnit 10, 18, stk. 1 godkendes og indarbejdes i Bilag til Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet 2015

18 Side P Forslag til styrelsesvedtægt for Fritidsordningerne i Hjørring Kommune, efter høringsperioden Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget sendte på deres møde d. 4. maj 2015 forslag til styrelsesvedtægt for Fritidsordningen i i høring. Høringsperioden er nu slut, og styrelsesvedtægten er klar til endelig politisk godkendelse. Sagsfremstilling Høringsperioden for styrelsesvedtægten for fritidsordningerne i Hjørring Kommune er løbet fra d. 6. maj 2015 til d. 27. maj Høringen har været målrettet skole- og dagtilbudsbestyrelserne samt MED-udvalgene i Hjørring Kommune. I høringsmaterialet er bestyrelserne og MED-udvalgene blevet bedt om særligt at forholde sig til bestyrelsens sammensætning samt valgperioden. Høringssvar Alle høringssvarene Børne- og Undervisningsforvaltningen har modtaget er vedlagt som bilag. Størstedelen af høringssvarene til styrelsesvedtægten for s fritidsordninger går på, at der ingen kommentarer er. Koordinationsudvalget for forældrebestyrelserne ved de fire områder Muldbjerg, Bagterp, Sindal og Tårs har meldt tilbage, at de finder bestyrelsessammensætningen passende, og de bifalder ligeledes valgperioden. Skolebestyrelserne og MED-udvalgene ved Vrå Skole og ved Tårs Skole tilkendegiver, at bestyrelsesarbejdet skal holdes på et minimum, da fritidsordningernes personaleressourcer er begrænsede. Dette høringssvar tager Børne- og Undervisningsforvaltningen til efterretning, og præciserer over for lederne i fritidsordningerne, at bestyrelsesarbejdet holdes på et minimum. Lovgrundlag

19 Dagtilbudsloven. Side 19. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Forslag til styrelsesvedtægt for s fritidsordning 2. Høringssvar styrelsesvedtægt FO Direktionen indstiller, at forslag til Styrelsesvedtægt for Fritidsordningerne i 2015 godkendes i sin helhed. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byrådet, at Styrelsesvedtægten for Fritidsordningerne i 2015 godkendes i sin helhed.

20 Side P Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet, efter høringsperioden Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget sendte på deres møde d. 4. maj 2015 forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet 2015 i i høring. Høringsperioden er nu slut, og styrelsesvedtægten er klar til endelig politisk godkendelse. Sagsfremstilling Høringsperioden for styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet i Hjørring Kommune er løbet fra d. 6. maj 2015 til d. 27. maj Høringen har været målrettet forældrebestyrelser og MED-udvalg i. I høringsmaterialet er bestyrelserne og MED-udvalgene blevet bedt om, særligt, at forholde sig til: Forslag til Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet 2015 o Tydeliggørelse af forældrerådets kompetencer o Ændring af bestyrelsesåret til 1. oktober 30. september og forældrerådets virke til 1. oktober 30. september o Valg af medarbejderrepræsentanter og forældrerepræsentanter i forældrebestyrelsen og forældrerådet for 2-årig periode o 11. Madordning i Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet 2012 udtages af styrelsesvedtægten. Høringssvar: Alle høringssvarene Børne- og Undervisningsforvaltningen har modtaget er vedlagt som bilag. I forbindelse med størrelsen på forældreråd er der kommet en række høringssvar, der går på et ønske om, at forældrerådene må være flere end 5. Børne- og Undervisningsforvaltningen forslår, at loftet for medlemmer af forældrerådet forbliver maks. 5 og orienterer i øvrigt om, at der er mulighed for at lave undergrupper og på den måde inddrage forældre.

21 Der er indsendt en række høringssvar i forhold til bestyrelsens sammensætning, hvor medarbejderrepræsentationen ønskes fordoblet. Børne- og Undervisningsforvaltningen forslår, at medarbejderrepræsentationen bliver som i forslaget til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet 2015, og at der efter valgperioden på de 2 år, evalueres på, om der har været for få medarbejderrepræsentanter. Side 21. I forbindelse med at valgperioden i forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet 2015 bliver ændret til at være 2 år, er der kommet en del høringssvar. Dels høringssvar der går på det positive i at valgperioden ændres fra 1 til 2 år og dels høringssvar, der ønsker den 1 årige valgperiode bibeholdt. Børne- og Undervisningsforvaltningen forslår, at valgperioden forbliver 2 årig. Det vil skabe kontinuitet i bestyrelsesarbejdet, et forhold, der tidligere er blevet efterspurgt. Der er indsendt et høringssvar hvor koordinationsudvalget ønsker ret til at deltage ved ansættelse af fast personale. Børne- og Undervisningsforvaltningen orienterer, at holder sig til dagtilbudsloven og sikrer bestyrelsens indstillingsret ved ansættelse af fast personale, men at bestyrelsen ikke har ret til at deltage ved ansættelse af fast personale, udover ved ansættelse af lederen. Koordinationsudvalget i Område Vest skriver i deres høringssvar, at de ikke ønsker forældrerådsmøderne eller forældrebestyrelsesmøderne foregår bag lukkede døre. Børne- og Undervisningsforvaltningen orienterer om, at der er i 14 og 25 er mulighed for at invitere andre ind på mødet, der kunne have interesse dog uden at have stemmeret. I et høringssvar er der en betænkelighed ved, at der i forældrerådet også skal være en medarbejderrepræsentant. Børne- og Undervisningsforvaltningen orienterer, at det skyldes de øgede kompetencer forældrerådet får, samt at medarbejderrepræsentanten repræsenterer børnehuset i bestyrelsen. Som skrevet ovenfor, vil forvaltningen orientere om muligheden for at nedsætte undergrupper, der kan tage sig af opgaver, der ikke vedkommer medarbejderrepræsentanten. I et høringssvar fra koordinationsudvalget i Område Nord, ønskes der en præcisering af, at en medarbejder, der selv har barn i samme børnehus ikke kan vælges til forældrerådet.

22 Børne- og Undervisningsforvaltningen forslår, på baggrund af høringssvaret, at tilføje følgende tekst til 20 stk. 1 og 21 stk. 1 Medarbejdere, der selv har børn i børnehuset, kan ikke vælges til forældrerådet. Side 22. Lovgrundlag LBK nr. 167 af 20/02/2015 (Dagtilbudsloven). Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Modtagne høringssvar styrelsesvedtægt dagtilbudsområdet 2. Forslag til Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet 2015, efter høringsperioden Direktionen indstiller, at forslag til Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet 2015 i Hjørring Kommune godkendes i sin helhed, med de, i sagsfremstillingen, foreslåede rettelser. Historik Direktionen, sager til politisk beh., 2. juni 2015, pkt. 11: Behandlet.

23 Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at Styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet 2015 i godkendes i sin helhed med de i sagsfremstillingen foreslåede rettelser. Side 23.

24 Side P Forslag til styrelsesvedtægt for dagplejen, efter høringsperioden Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget sendte på deres møde d. 4. maj 2015 forslag til styrelsesvedtægt for dagplejen i i høring. Høringsperioden er nu slut, og styrelsesvedtægten er klar til endelig politisk godkendelse. Sagsfremstilling Høringsperioden for styrelsesvedtægten for dagplejen i er løbet fra d. 6. maj 2015 til d. 27. maj Høringen har været målrettet dagplejens bestyrelse samt MED-udvalg i. I høringsmaterialet er bestyrelserne og MED-udvalgene blevet bedt om særligt at forholde sig til bestyrelsens sammensætning samt valgperioden. Høringssvar Alle høringssvarene Børne- og Undervisningsforvaltningen har modtaget er vedlagt som bilag. Dagplejens forældrebestyrelse har, i deres høringssvar udtrykt en bekymring for, at bestyrelsen kan risikere at blive tømt for forældrerepræsentanter, når deres barn går ud af dagplejen. Derfor har de fremsendt forslag om at 5 stk. 1 i styrelsesvedtægten ændres fra: Forældrerepræsentanter udtræder af forældrebestyrelsen fra den dag, de ikke længere har børn i dagplejen. til Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører i dagplejen, hvorefter suppleanten indtræder. Hvis der ikke er flere suppleanter, kan et bestyrelsesmedlem undtagelsesvis fortsætte i bestyrelsen til næste valg, såfremt der er fuld enighed herom i den øvrige del af bestyrelsen. Børne- og Undervisningsforvaltningen forslår at teksten i 5 stk. 1 ændres således, den matcher dagplejens forældrebestyrelses ønske. Forældrebestyrelsen ønsker i deres høringsvar en præcisering, i lighed med medarbejderrepræsentanter af, hvordan man som forældre stiller op som kandidat til bestyrelsen.

25 På baggrund af høringssvaret forslår Børne- og Undervisningsforvaltningen at indsætte teksten Kandidatforslag indleveres til Områdelederen inden mødet, eller fremsættes på selve mødet. som 3 stk. 2. Dette er samme ordlyd som i 4 stk. 2, der omhandler medarbejderrepræsentanter. Side 25. Slutteligt ønsker bestyrelsen et længere varsel end de 14 dage, der fremgår af styrelsesvedtægten. På baggrund af dette høringssvar foreslår Børne- og Undervisningsforvaltningen varslet ændret fra at være "14 dage" til at være "minimum 14 dage". Dette burde imødekomme de ønsker, der måtte være for forlænget varsel. Dagplejens MED-udvalg har i deres høringssvar ønsket en præcisering af, hvordan man forholder sig ved stemmelighed i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Børne- og Undervisningsforvaltningen forslår, at MED-udvalgets høringssvar imødekommes ved at tilføje 4 stk. 5: For valgt anses de 2 personer, der har opnået flest stemmer. Ved stemmelighed stemmes der om, hvem af de pågældende, der skal sidde i forældrebestyrelsen. Er der fortsat stemmelighed herefter, afgøres det ved lodtrækning. På samme måde vælges 2 suppleanter, der indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, hvorefter de har opnået flest stemmer. Dette følger ordlyden fra 3 stk. 6, hvilket beskriver fremgangsmåden for forældrevalget. Slutteligt ønsker MED-udvalget en anden og mere tidssvarende arbejdsmetode end protokolføring. De forslår, at der skrives referat, der efterfølgende udsendes til mødedeltagerne til kommentering før referatet offentligøres. Protokolføring er det ordvalg, der bliver brugt i lovgivningen, hvilket Hjørring Kommune følger. Børne- og Undervisningsforvaltningen vil gerne præcisere, at det er selve handlingen, der er det væsentlige, altså at der bliver ført referat og at mødedeltagerne har mulighed for efterfølgende gennemlæsning samt kommentering. Det ligger derfor bestyrelsen frit for, at benytte sig af den metode MED-udvalget forslår så længe det er lovmedholdeligt. Lovgrundlag Dagtilbudsloven. Økonomi

26 Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Side 26. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Forslag til styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje Modtagne høringssvar styrelsesvedtægt for dagpleje Direktionen indstiller, at forslag til Styrelsesvedtægt for Dagplejen i 2015 godkendes i sin helhed, med de, i sagsfremstillingen, foreslåede rettelser. Beslutning Børne, Skole- og Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at Styrelsesvedtægt for Dagplejen i 2015 godkendes i sin helhed med de i sagsfremstillingen foreslåede rettelser.

27 Side P Administrative procedurer vedr. fællespuljer på Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets anlægsbudget. Resumé Forslaget fastlægger administrative procedurer for fællespuljer på Børne- og Undervisningsområdets anlægsbudget, hvor midlerne tidligere er frigivet af Byrådet. Sagsfremstilling De anlægsprojekter, der er planlagt på Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets område, er for de flestes vedkommende kvalitetsfondsprojekter, der finansieres delvis af tilskud af statsmidler og delvis af fordelagtige lån. For at kunne opnå denne finansiering er der ofte knyttet det særlige vilkår, at projekterne almindeligvis skal gennemføres i det år, hvor midlerne er bevilget. Desuden er de projekter, der følger af myndighedspåbud herunder påbud fra Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen, brand- og bygningsmyndigheden eller fra forsyningsselskaberne ofte belagt med relativt snævre tidsfrister, der nødvendiggør en hurtig sagsbehandling. Det betyder, at der hviler et relativt højt tidspres over gennemførelsen af disse anlægsprojekter, hvilket stiller særlige udfordringer i alle projektets faser: Projektering, udbud og tildeling, den politiske behandling og selve udførelsesfasen. For at smidiggøre processen og fastlægge en praksis foreslås det, at Børne- og Undervisningsforvaltningen bemyndiges til at disponere midlerne på fællespuljerne på anlægsbudgettet, når disse er frigivet af Byrådet. Der er alene tale om puljer til efterkommelse af myndighedspåbud, bygningsrenovering, exitprojekter, energirenoveringsprojekter mv. Børne- og Undervisningsforvaltningen disponerer indenfor den ramme, der er givet af Byrådet i frigivelsessagen og områdets strategier. I projekternes gennemførelse følger forvaltningen s til enhver tid gældende retningslinjer, for organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med kommunale byggeopgaver. Børne- og Undervisningsforvaltningen fremstiller to gange årligt en sag for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget, hvor blandt andet gennemførte og påtænkte projekter fremlægges. Børne- og Undervisningsudvalget vedtog den 21. november 2011 lignende retningslinjer, som administrationen følger i dag.

28 Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Side 28. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Procedurebeskrivelse 2. Beslutning af 21. november 2011 Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne- og Undervisningsforvaltningen bemyndiges til at disponere anlægsbudgettets fællespuljer jf. den i frigivelsessagen besluttede ramme, at forvaltningen følger s til enhver tid gældende retningslinjer, for organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med kommunale byggeopgaver, at forvaltningen bemyndiges til at underskrive entreprisekontrakterne og at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget orienteres to gange årligt. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkender, at Børne- og Undervisningsforvaltningen bemyndiges til at disponere over anlægsbudgettets fællespuljer efter frigivelse af ramme. Forvaltningen følger s til enhver tid gældende retningslinjer for organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med kommunale byggeopgaver. Desuden bemyndiges forvaltningen til at underskrive entreprisekontrakter. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget ønsker en orientering om anvendelse af fællespuljerne to gange årligt.

29 Side G Frigivelse af midler til etablering af Én indgang på Bistrupvej 3 Resumé Med sagen stilles der forslag om frigivelse af midler til indretning af lokaler til Én indgang, et samarbejde imellem s Sundhedspleje og Jordemodercenteret på Sygehus Vendsyssel. Derudover orienteres om status på etablering af det nye sundhedscenter fase 1. Sagsfremstilling Som led i budgetaftalen for blev det besluttet, at der skal etableres et nyt sundhedscenter i bygningen på Bistrupvej 3 i Hjørring. På møde den 27. januar 2015 besluttede Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, at dele etableringen af det nye sundhedscenter op i to faser. I fase 1 samles det nuværende sundhedscenters funktioner i det nye sundhedscenter på Bistrupvej 3, og det vurderes, om der kan blive plads til yderligere funktioner. Herefter skal der i fase 2 tages stilling til, hvilke øvrige sundhedsopgaver der skal integreres i sundhedscentret i de kommende år. Status på etablering af det nye sundhedscenter I fase 1 lægges der op til en samling af sundhedscentrets funktioner (Træningsenheden og Borgersundhed), som på nuværende tidspunkt er placeret på to matrikler: Banegårdspladsen 5 og Amtmandstoften 2. De eksisterende fysiske rammer på Bistrupvej 3 tilgodeser imidlertid ikke kravene til et sundhedscenter på nuværende tidspunkt. Dette skyldes primært, at der ikke er træningslokaler og undervisningskøkken i bygningen, hvilket er afgørende forudsætninger for Borgersundhed og Træningsenhedens indsatser. Endvidere er det ikke muligt at etablere træningslokaler i den eksisterende bygning, da der ikke er tilstrækkelig loftshøjde til montering af loftlifte, boldtræning, trampolinhop mm. Det vil derfor være nødvendigt at tilpasse de fysiske rammer og etablere en tilbygning med træningsfaciliteter, inden det nuværende sundhedscenter kan flytte ind på Bistrupvej. Det anslås, at der er forbundet en udgift på mio. kr. med realiseringen af hele fase 1. Der vil blive arbejdet videre med at beskrive og kvalitetssikre etablering af fase 1 af det nye sundhedscenter. Forslaget vil indgå i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets budgetoplæg for Etablering af Én indgang

30 Forvaltningen foreslår, at der pr. 1. september 2015 etableres en ny tværsektoriel funktion mellem s Sundhedspleje og Sygehus Vendsyssels Jordemodercenter, og at funktionen etableres i det nye sundhedscenter på Bistrupvej 3. Funktionen består af flere forskellige forebyggende og behandlende tilbud i forhold til en tidlig indsats til gravide familier og familier med spæd- og småbørn. Gennem de seneste år har Sygehus Vendsyssel, Jordemodercenteret i Hjørring og s sundhedspleje samarbejdet i flere satspuljeprojekter. De erfaringer, som allerede er høstet af samarbejdet, er, at både jordemødre og sundhedsplejersker oplever en synergieffekt i samarbejdet omkring familierne. Det tværfaglige samarbejde viser sig at være afgørende for effekten af arbejdet samtidig med, at det muliggør en tidlig indsats for de sårbare og udsatte gravide og familier i. Indsatsen vil yderligere kunne optimeres ved en fysisk sammenflytning. Samarbejdet kaldes "Én indgang", for at understrege, at de gravide og småbørnsfamilierne kan opsøge konsultation, rådgivning og støtte det samme sted i hele forløbet. Der er udarbejdet et udkast til lejekontrakt imellem og Sygehus Vendsyssel om Én indgang. Udkastet søges godkendt og er vedlagt denne sag (bilag 1). De bygningsmæssige rammer for Én indgang skal kunne tages i brug den 1. september 2015 Formålet med Én indgang er således: Side 30. At understøtte og styrke det sammenhængende forløb over sektorgrænserne for familierne. At fastholde de gravide og familierne i tilbuddene og dermed opnå en højere grad af sundhedsadfærd hos familierne. At sikre let tilgængelighed via én samlet indgang for familierne i forhold til de tilbud, der ligger i denne livsperiode. Familierne vil opleve en højere kvalitet og sammenhæng gennem den hurtige tværfaglige koordinering. At de gravide og familierne reelt oplever at møde de borgerrettede, forebyggende og sundhedsfremmende tilbud i. At Region Nordjylland og får mulighed for at udvikle det tværsektorielle og tværfaglige potentiale for synergieffekt. En tidlig identificering af sårbarhed og udsathed hos gravide og familier med spæd- og småbørn giver mulighed for at tilbyde en rettidig og målrettet indsats. Man ved, at den rette tidlige indsats under gravidteten og efter fødslen i langt de fleste tilfælde har afgørende indvirkning på forældrenes kompetence i forhold til at tage vare på barnet, hvorved barnets robusthed og livsduelighed fremmes. En tidlig støttende indsats er en langt mindre indgribende indsats og har derfor ofte ikke så store menneskelige konsekvenser. Derudover er der dokumentation for at en tidlig indsats har samfundsøkonomisk gevinst.

31 Side 31. Nedenfor er nævnt nogle af funktionerne i de tværfaglige tilbud, som Én indgang kan rumme, for at give familierne i et helhedsorienteret tilbud. Tilbuddet tager udgangspunkt i familien og alle de naturlige tværsektorielle snitflader, som familien er i berøring med, fra graviditet til barnets tredje leveår. Jordemoderkonsultationer. Kom Godt I Gang et tilbud til udsatte gravide familier Sundhedsplejerskeydelser, fx åben konsultation Station Victor, et anonymt behandlingstilbud til gravide og spædbørnsfamilier med risiko for, eller hvor der er konstateret en tilknytningsforstyrrelse. Forældreuddannelse En god start - sammen, inklusiv fødselsforberedelse. Åben anonym familierådgivning Antagelse af eksterne rådgivere og udbuds- og entrepriseform Henset til det aktuelle projekts relativt minimale økonomiske omfang, anbefaler Team Kommunale Bygninger (TKB), at projektet vedrørende den tværsektorielle funktion mellem s Sundhedspleje og Sygehus Vendsyssels Jordemodercenter (Én indgang) gennemføres så hurtigt og enkelt som muligt, hvilket for rådgivningens vedkommende vil sige totalrådgivning i underhåndsbud med forhandling. Dernæst anbefales det, at efterfølgende entrepriseudbud udbydes som fagentreprise med tildelingskriteriet laveste pris. Én indgang placeres i bygningens vestlige del i stuen og kælderetagen. Der indrettes konsultationslokaler, mødefaciliteter og arbejdspladser mv. Udgifterne til de bygningsmæssige ændringer beløber sig til 1,500 mio. kr. Projektet finansieres ved frigivelse af de resterende 1,000 mio. kr. af den afsatte rådighedspulje samt prioritering af den allerede frigivne rådighedspulje til exit på Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets område. (Frigivet af Byrådet den 18. december 2014). Sagen parallelbehandles i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget og Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget. Lovgrundlag Sundhedsloven Økonomi Der frigives 1,000 mio. kr. på den afsatte rådighedspulje (301971).

32 De driftsmæssige konsekvenser i forbindelse med udflytning af HUC og etablering af Én indgang vurderes og drøftes i forbindelse med udarbejdelsen af Økonomirapport 2 Side 32. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag: Udkast til lejekontrakt Direktionen indstiller, at direktionen indstiller at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at der anvendes 1,50 mio. kr. til samlet finansiering af etablering af én indgang på Bistrupvej 3 i Hjørring, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,50 mio. kr. til etablering af én indgang på Bistrupvej 3 i Hjørring, at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af 1,00 mio. kr. afsat til exitprojekter (301971), at de resterende midler til etablering af én indgang tilvejebringes ved prioritering af de tidligere frigivne midler afsat til exitprojekter (301971), at projektrådgivningen udbydes i underhåndsbud med forhandling og håndværkerydelserne udbydes som fagentreprise med tildelingskriteriet laveste pris, samt at forvaltningen bemyndiges til at indgå entreprisekontrakterne at Direktionen indstiller at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at udkast til lejekontrakt imellem og Sygehus Vendsyssel godkendes, at forvaltningen bemyndiges til at underskrive kontrakten, at projektrådningen udbydes i underhåndsbud med forhandling og håndværkerydelserne udbydes som fagentreprise med tildelingskriteriet laveste pris, samt

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:15 Mødested: Familiehuset Kløvergården,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 17:15 Mødested: Nordsøcentret Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven. Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven. Hjørring Kommune Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet fastsætte en vedtægt for styrelsen af den kommunale dagpleje. Denne styrelsesvedtægt er

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Forældrebestyrelsen... 3 Valg til forældrebestyrelsen... 4 Valgbarhed og valgret...

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:40 Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune.

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. 1. Forældreråd og forældrebestyrelse Stk. 1. Hvert dagtilbud i De kommunale Børnehuse har

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år)

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Denne vedtægt er gældende for 0-6 års området (dagtilbud) i Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommunens kommunale børnehuse er opdelt i 5

Læs mere

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den Hjørring Kommune Til Skolebestyrelser Hjørring den 08-09-2016 Sagsnr.: 17.01.04-K04-1-16 Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø Kommune omfatter dagtilbud for børn fra 0 6 år samt dagplejen. Dagtilbuddet er et af barnets

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:10 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Indhold 1 Formål... 1 2 Forældrebestyrelsen... 2 3 Valg til bestyrelsen... 2 4 Valgbarhed og valgret... 2 5 Udtrædelse af bestyrelsen... 3 6 Bestyrelsens

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud Brøndby Kommune Børneforvaltningen August 2012 Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud 1. Formål: Der oprettes forældrebestyrelser ved de enkelte dagtilbud for at give forældrene størst mulig

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Formål I følge lov om dagtilbud fra juni 2007 skal forældre med børn i en kommunal eller selvejende dagtilbud og i kommunal dagpleje have adgang til at få

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune INDHOLD Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune... 3 Formål... 3 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence... 3 Principper

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:45 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Lovgrundlag 1 I henhold til dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje KAPITEL 1 Formålet med oprettelse af forældrebestyrelser. 1. Ved hver områdeinstitution og i dagplejen oprettes

Læs mere

Værdier og mål for dagtilbuddene i Furesø Kommune er yderligere beskrevet i værdigrundlag og politikker for området.

Værdier og mål for dagtilbuddene i Furesø Kommune er yderligere beskrevet i værdigrundlag og politikker for området. Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Godkendt af Byrådet den 28.01.2009 Ændret af Byrådet den 24.06.2009 Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune GREVE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune 1. F0RMÅL Formålet med børnehusene er, at være et dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Formålet er endvidere at fremme børnenes udvikling, trivsel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring

Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring Sagsnr. 28.09.16-P24-1-14 Dato 6-11-2014 Sagsbehandler Bente Møller Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring 1 Lovgrundlag, mål og rammer Styrelsesvedtægten er gældende for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overgang til dagtilbudsledelse. Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14 1. Formål: Formålet med de kommunale dagtilbud i Sorø Kommune er i overensstemmelse med dagtilbudslovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge Styrelsesvedtægt Kommunale klubtilbud til børn og unge 1. Indledning Nærværende styrelsesvedtægt omfatter kommunale klubtilbud til børn og unge i Viborg Kommune., jfr. Afsnit IV i dagtilbudsloven. 2. Lovgrundlag

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Lovgrundlag. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje oprettes en bestyrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Børn og Unge - Daginstitutioner Dato: 12.11.2013 Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Mål og rammer 1. Fredericia Kommunes mål og rammer for børnenes ophold i dagtilbud efter Dagtilbudslovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Lovgrundlag 1 I henhold til Dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret i

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Aarhus

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Vedtægter for bestyrelsen

Vedtægter for bestyrelsen Vedtægter for bestyrelsen 1 Formål Formålet med at oprette en bestyrelse er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for klubbens daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere bidrage

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Juli 2013 Styrelsesvedtægt for dagtilbud Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Annie Røn/Mette Juhl Rasmussen Fotos: Colourbox Vordingborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune Bøgehaven og Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere

Institutionens formål er at drive børnehave i samarbejde med børnenes hjem og sognekirken.

Institutionens formål er at drive børnehave i samarbejde med børnenes hjem og sognekirken. 1 - Vedtægter Skovlunde sogns menighedsbørnehave 12091 Hører til journalnummer: 28.03.04-G00-2-16 Vedtægter for institutionsbestyrelsen og forældrebestyrelsen ved Skovlunde sogns menighedsbørnehave, Torvevej

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Dato:30.05.2007 Initialer: str/gn Dag- og fritidsinstitutionernes formål 1 Furesø Kommune

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn 10 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn i Høje Taastrup Kommune Disse vedtægter er besluttet af Byrådet 08.11.2011 og

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner Indholdsfortegnelse 1 Hvem omfatter Styrelsesvedtægten?... 3 2 Formål for dagtilbud... 3 3 Mål og rammer... 3 5 Valg til bestyrelsen... 3 6 Udtrædelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale daginstitutioner i Haderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale daginstitutioner i Haderslev Kommune BYRÅDETS OPGAVER. 1. Byrådet har det overordnede ansvar for det kommunale dagtilbud og fastsætter mål og rammer for dagtilbudets virksomhed. Stk. 2 - Byrådet er ansvarlig for, at der føres tilsyn i daginstitutionerne

Læs mere

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud Vedtægt for de kommunale institutioner under Dagtilbud 1. Formål Formålet med forældrebestyrelser i de kommunale daginstitutioner under Dagtilbud i Aabenraa Kommune er, at give forældrene en reel indflydelse

Læs mere

Kommunens dagtilbudsdistrikter

Kommunens dagtilbudsdistrikter Kommunens dagtilbudsdistrikter Udvalget for børn d. 30 oktober 2012 Bestyrelsens sammensætning.1 Bestyrelsen består af forældre- og medarbejderrepræsentanter og sammensættes så forældrerepræsentanterne

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Århus Kommune,

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune 1. FORMÅL Formålet med Greve Kommunes daginstitutioner for 0 til 6 årige er at fremme børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Begrebsafklaring: Områdebestyrelse: En områdebestyrelse er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, der er repræsenteret

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Dagtilbudsledelse Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles ledelse af børnehuse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Forretningsorden for forældrebestyrelsen. DANSK TYSK BØRNEHUS ApS

Forretningsorden for forældrebestyrelsen. DANSK TYSK BØRNEHUS ApS Forretningsorden for forældrebestyrelsen DANSK TYSK BØRNEHUS ApS 1. Bestyrelsens sammensætning 1.1 Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage opgaver, som fremgår af kompetencefordelingsmodellen (bilag

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:15 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012

STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012 STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012 Vedtaget af Skanderborg Byråd d. 30.november 2011 1. Formål I henhold til Dagtilbudsloven

Læs mere