Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus"

Transkript

1 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:30. Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund, Erling Juul, Jørn Juhl Nielsen, Steen Christensen, Jeppe Mouritsen, Allan Petersen, Hans Jørgen Hansen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Per Heller, Liselotte Hillestrøm, Kim Hagsten Sørensen, Tage Zacho Rasmussen, Bent Poulsen, Peter Sebastian Petersen, Johnny B. Sørensen. Fraværende: Bemærkninger: Afbud fra Torsten Sonne Petersen. Suppleant: Mette Borg Afbud fra Erik Kvist. Suppleant: Lolita Ellehammer Afbud fra Hans Henrik Rolskov. Suppleant: David Stenvang Afbud fra Hans Vacker. Suppleant : Jens Henrik Nielsen

2 2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 82 Punkt fra Kristendemokraterne (Birgit Jacobsen) 4 Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi 83 Fremtidig fysisk struktur i administrationen 6 Udvalget for Læring 84 Anlægsbevilling til ombygning og renovering af Hedensted Skole 8 85 Anlægsbevilling til ombygning og renovering af Lindved Skole 10 Udvalget for Teknik 86 Anlægsbevilling til byggemodning af Friggsvej, Ølsted - etape Udgifter til udgravning af arkæologi fra kommunale byggemodninger 16 Forenklet sagsbehandling 88 F: Vedtagelse af Lokalplanforslag nr og Kommuneplantillæg nr. 12 True North Efterskole F: Kommunegaranti til lån optaget af Hedensted Spildevand F: Kommunegaranti til Bøgballe-Vester Ørum Vandværk F: Forhøjelse af lånegaranti Hornsyld Idrætscenter (springcenter) F: Forhøjelse af lånegaranti Lindved Hallen 29

3 3 93 F: Månedlig evaluering af integrationsindsatsen F: Konferencer med videre 32 Orientering 95 Orientering 33 Lukket dagsorden 96 Udbygning af idrætsfaciliteter ved Hedensted Skole Lukket: Spildevandsplanlægning Lukket: Køb/salg af ejendom 34

4 A Punkt fra Kristendemokraterne (Birgit Jacobsen) Beslutningstema Drøftelse af henvendelse fra byrådsmedlem Birgit Jakobsen (Kristendemokraterne) Sagsfremstilling Birgit Jakobsen (Kristendemokraterne) har i en mail dateret den 11. juni 2016 anmodet om at få følgende punkt på s dagsorden. "Analyse af Social Omsorg Kristendemokraterne anmoder om optagelse af sag om analyse af Social Omsorg optaget på den åbne dagsorden til byrådets møde. Udvalget for Social Omsorg behandlede på sit møde d. 6. juni en sag vedrørende analyse af Social Omsorg pkt Analysen skal omfatte en udredning af økonomi, styring og organisering inden for Social Omsorg. Sagen var optaget på udvalgets lukkede dagsorden. Sagen ønskes forelagt og drøftet i byrådet, da sagen ikke er rejst inden for udvalgets egen politiske eller administrative organisation. I henhold til Kommunestyrelsesloven 21: Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget i forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelser og i overensstemmelse med de reglementer m.v., der er udstedt af kommunalbestyrelsen. De påser, at de bevilgede beløb ikke overskrides, og foretager gennem økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen, hvis bevillinger derudover anses for ønskelige eller fornødne. Kristendemokraterne tog i udvalgets behandling af sagen forbehold med følgende mindretalsudtalelse: Birgit Jakobsen udtrykker kritik af processen pga. udvalgets sene inddragelse. Det er en underminering af et folkevalgt udvalgs arbejde. Sagen ønskes optaget på byrådets åbne dagsorden med henvisning til Kommunestyrelseslovens 21 Stk. 2.: Et udvalg skal inden iværksættelsen af foranstaltninger, der er af væsentlig betydning for et andet udvalg, forhandle med det pågældende udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af kommunalbestyrelsens formand, jf. 31 a. Det fremgår ikke, hvem der har taget initiativ til optagelse af sagen på udvalgets dagsorden og til hvem den ønskede analyse skal stiles. Det er vores opfattelse, at en så gennemgribende analyse af et udvalgs samlede ansvarsområde bør drøftes og besluttes af det samlede byråd. Vi beder derfor byrådet tage stilling til, om den foreslåede analyse af Social Omsorg skal sættes i værk." Administrationen indstiller at henvendelsen drøftes.

5 5 Beslutning Der udarbejdes et kommissorium til et 17, stk. 4- udvalg til s augustmøde. Fraværende: Torsten Sonne Petersen, Erik Kvist, Hans Henrik Rolskov, Hans Vacker Bilag Sag fra Udvalget for Social Omsorg 6. juni 2016 Arbejdsbeskrivelse for udredningsarbejde omkring Social Omsorg 29. maj 2016 Notat om analysearbejde i den kommunale organisation af 23. juni 2016

6 A Fremtidig fysisk struktur i administrationen Beslutningstema Fremtidig fysisk administrativ struktur Økonomi Såfremt det eksisterende forslag besluttes, vil der være udgifter til ny lokalitet i Tørring. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Historik De seneste år har der på forskellig vis været drøftelser omkring de administrative huse i Hedensted Kommune. Primært afstedkommet af at Uldum Rådhus ikke er en langtidsholdbar bygning. Den nuværende proces har løbet fra begyndelsen af 2015 og frem til nu. Arbejdet har involveret gennemgang og analyse af de eksisterende bygninger, vurdering af bygningernes kapacitet i forhold til arbejdspladser, afdækning af samarbejdsforhold og samarbejdsrum mellem de forskellige enheder i administrationen, drøftelser af flere omgange af forskellige muligheder samt tilknyttede fordele og ulemper ved forskellige scenarier. Som et væsentligt element i arbejdet blev det i efteråret 2015 besluttet af, at organisationen fortsat er forankret i en decentral struktur, hvilket har været afsættet for det videre arbejde. Disse analyser, inputs og drøftelser har tilsammen mundet ud i dette forslag til den fysiske administrative struktur, som er vedhæftet punktet her. Sagsfremstilling Der foreligger nu et forslag til fysisk struktur for administrationen (se vedhæftede bilag). Dette rammeforslag skal nu drøftes af. Når den politiske proces er afsluttet, vil der blive udarbejdet en konkret handleplan, ligesom de nærværende emner fra følgegruppen skal adresseres (se vedhæftede bilag). Administrationen indstiller, 13. juni 2016, pkt. 96: at udvalget drøfter det udarbejdede rammeforslag, samt hvordan drøftelsen i tilrettelægges. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 13. juni 2016, pkt. 96: Godkendt. Fremsendes til.

7 7 Kommunikation Beslutningen kommunikeres til følgegruppe og organisationen i almindelighed. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Beslutning Godkendt. Liste A bemærker, at man tager rammeforslaget til efterretning. Fraværende: Torsten Sonne Petersen, Erik Kvist, Hans Henrik Rolskov, Hans Vacker Bilag Hedensted Kommune - Forslag til ny fysisk struktur_inkl. forklaringer.pdf Inputs fra følgegruppe til forslag til ny fysisk struktur

8 Ø Anlægsbevilling til ombygning og renovering af Hedensted Skole Beslutningstema Der skal tages stilling til ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling på kr. til ombygning og renovering af Hedensted Skole. Økonomi Der er på investeringsoversigten afsat 98,85 mio. kr. i årene til skolerenoveringer på Hedensted, Lindved og Rask Mølle skoler. De samlede anlægsudgifter for Hedensted Skole udgør efter licitationen kr. incl. beløb til projektering. godkendte på sit møde den 25. november 2015 en anlægsbevilling på kr. til projektering af ombygningen og renoveringen på Hedensted Skole. I det samlede projekt er endvidere indarbejdet energirenoveringer på 2,9 mio. kr. som følge af HER, ELENA projektet (godkendt af den 17. december 2014), hvorfor der søges om tillæg til anlægsbevilling på kr. Udgifterne skønnes fordelt med kr. i 2016 og kr. i Hvis denne periodisering fastholdes, betyder det, at der total set vedrørende skolebyggeri vil være et mindreforbrug i 2016 på ca. 13 mio. kr., og dette beløb forudsættes overført til Rådighedsbeløb finansieres af beløb afsat i investeringsoversigten. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Sagsfremstilling Den 20. maj 2016 blev der afholdt licitation på ombygningen og renoveringen af Hedensted Skole. Licitationsresultatet endte på det forventede niveau, og følgende firmaer er indstillet til at udføre de 7 entrepriser: Entreprise A Nedbrydning P. Olesen og Sønner, Horsens Entreprise B Murer Morten Friis a/s, Hornsyld Entreprise C - Tømrer Torntoft og Mortensen A/S, Horsens Entreprise D Maler Malerfirmaet Jensen og Tranegaard a/s, Hedensted Entreprise E VVS KR VVS Teknik Aps, Hornsyld Entreprise F Ventilation Strato Ventilation A/S, Århus

9 9 Entreprise G EL Lindpro, Vejle I renoveringen og ombygningen er indarbejdet energirenoveringer for 2,9 mio. kr. som følge af HER, ELENA projektet, hvortil der allerede er meddelt anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Ombygningen og renoveringen af Hedensted Skole omfatter i hovedtræk følgende: En nybygning på 1000 kvadratmeter i 2 etager, der binder indskolings- og SFO-bygningen sammen med den resterende skole. Nybygningen indeholder samlingssal, musiklokaler, klasselokaler, toiletter samt ny elevator. Skolens hovedindgang er ligeledes placeret her. Den resterende skole gennemrenoveres med nye indvendige overflader samt installationer, herunder ventilation. Der udføres ombygninger ved nyt PLC (Pædagogisk LæringsCenter), personalefaciliteter, faglokaler og normalklasser, i alt berøres ca kvadratmeter. Indskolings- og SFO-bygningen, der er fra 2006, berøres kun ved sammenbygningen til den resterende skole. Projektet forventes i henhold til tidsplanen at være afsluttet 1. november Administrationen indstiller, 6. juni 2016, pkt. 47: at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på kr. Udvalget for Læring, 6. juni 2016, pkt. 47: Indstilling godkendt. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 13. juni 2016, pkt. 101: Indstilles til godkendelse. Kommunikation Det nedsatte byggeudvalg skal orienteres om s beslutning. Beslutning Godkendt. Fraværende: Torsten Sonne Petersen, Erik Kvist, Hans Henrik Rolskov, Hans Vacker Bilag Tegninger 3363 Budgetramme indstilling

10 Ø Anlægsbevilling til ombygning og renovering af Lindved Skole Beslutningstema Der skal tages stilling til ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling på kr. til ombygning og renovering af Lindved Skole. Økonomi Der er på investeeringsoversigten afsat 98,85 mio. kr. i årene til skolerenoveringer på Hedensted, Lindved og Rask Mølle skoler. De samlede anlægsudgifter for Lindved skole udgør efter licitationen kr. incl. beløb til projektering. godkendte på sit møde den 25. november 2015 en anlægsbevilling på kr. til projektering af ombygningen og renoveringen på Lindved Skole. Heri var indeholdt kr. til omforandringer i indskolingen, der således er blevet udført. I det samlede projekt er der endvidere indarbejdet energirenoveringer på 1,6 mio. kr. som følge af HER, ELENA projektet (godkendt af den 17. december 2014), hvorfor der søges om tillæg til anlægsbevilling på kr. til ombygningen og renoveringen af Lindved Skole. Udgifterne skønnes fordelt med kr. i 2016 og kr. i Hvis denne periodisering fastholdes, betyder det, at der total set vedrørende skolebyggeri vil være et mindreforbrug i 2016 på ca. 13 mio. kr., og dette beløb forudsættes overført til Rådighedsbeløb finansieres af beløb afsat i investeringsoversigten. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Sagsfremstilling Den 30. maj 2016 blev der afholdt licitation på ombygningen og renoveringen af Lindved Skole. Licitationsresultatet endte stort set på det forventede niveau, og følgende firmaer er indstillet til at udføre de 8 entrepriser: Entreprise A Murer Morten Friis a/s, Hornsyld Entreprise B Tømrer Tømrer og Snedkerværkstedet Løsning, Løsning Entreprise C VVS Løaning VVS a/s, Løsning Entreprise D Ventilation Airteam, Århus Entreprise E EL Jansson EL, Vejle Entreprise F Maler

11 11 Niels Ærø Malerforentreprise Aps, Vejle Entreprise G Nedbrydning P. Olesen, Horsens Entreprise H Specialeinventar ST Skoleinventar I renoveringen og ombygningen er indarbejdet energirenoveringer for 1,6 mio. kr. som følge af HER, ELENA, projektet, hvortil der allerede er meddelt anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Byggeriet omfatter ombygning - og tilbygning til Lindved Skole samt facadelukning af den tilknyttede Sognegård. Endvidere nedrives ca kvadratmeter af den eksisterende skole fra 1960'erne. Der ombygges 2 bygninger fra 1970'erne i ét plan på ca kvadratmeter. Ombygningen indeholder klasseværelser, faglokaler og administration. Der skal udføres nye ydervægge, skillevægge, nye gulve- og loftsoverflader, nye installationer herunder ventilation. Tilbygningen til skolen består af en ny udskolingsbygning i et plan på ca. 450 kvadratmeter med klasseværelser og fællesarealer samt en ny uopvarmet forbindelsesbygning til eksisterende indskoling/sfo, således skolen bindes sammen og fremstår samlet. Den renoverede og ombyggede Lindved Skole forventes at kunne tages i brug ved skoleårets start august Nedrivningen af bygninger vil ske herefter, således projektet forventes afsluttet medio oktober Administrationen indstiller, 6. juni 2016, pkt. 48: at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på kr. Udvalget for Læring, 6. juni 2016, pkt. 48: Indstilling godkendt. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 13. juni 2016, pkt. 102: Indstilles til godkendelse. Kommunikation Det nedsatte byggeudvalg orienteres om s beslutning. Beslutning Godkendt. Fraværende: Torsten Sonne Petersen, Erik Kvist, Hans Henrik Rolskov, Hans Vacker

12 12 Bilag Tegninger Budget ramme indstilling

13 P Anlægsbevilling til byggemodning af Friggsvej, Ølsted - etape 2 Beslutningstema Der skal tages stilling til ansøgning om anlægsbevilling til projektering og anlæg af byggemodning Friggsvej, Ølsted - etape 2. Økonomi Anlægsbevillingen på 5,50 mio. kr. foreslås finansieret ved øgede salgsindtægter fra salg af byggegrunde på 4,35 mio.kr. samt en indtægt fra Hedensted Spildevand på 1,15 mio. kr. for kloakanlægget. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Historik Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Teknik 3. maj 2016 hvor beslutningen var: Udvalget for Teknik, 3. maj 2016, pkt. 62: Fraværende: Steen Christensen På grund af de økonomiske forudsætninger oversendes sagen til PKØ. Efterfølgende har sagen været behandlet i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi den 9. maj 2016 hvor beslutningen var; Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 9. maj, pkt. 86: Sendes tilbage til Udvalget for Teknik med henblik på yderligere analyse af udstykningsmuligheder Sagsfremstilling De sidste grunde af etape 1 i Friggsvej i Ølsted er tæt ved at være solgt, og detailprojektering af etape 2 kan sendes i udbud og igangsættes. Etape 2 forventes at blive til 10 grunde og er planlagt i lokalplan Der er registreret meget arkæologi på arealet, og Horsens Museum skal inden anlægsarbejdet udføre udgravninger med en maksimal omkostning på kr. Det forventes, at dette kan udføres i løbet af sommeren, anlægsarbejdet kan igangsættes i efteråret Der vil blive søgt tilskud til de arkæologiske undersøgelser på vejarealerne fra Kulturstyrelsen hvilket kan mindske udgifterne til udgravninger med et mindre beløb. For at holde byggemodningen præsentabel i salgsperioden indtil overdragelse til grundejerforening, er der afsat kr til planering og græssåning samt græsklipning i ca. 5 år.

14 14 Der er efter mødet i Politisk Koordination og Økonomi d. 9. maj undersøgt om der er andre muligheder for at etablere en byggemodning i området med færre udgifter til udgravninger. Dette vil ikke umiddelbart være muligt, da der ikke er flere etaper i lokalplan 1061 der kan udnyttes ligesom kommunen ikke ejer mere jord i området. Der vil derfor skulle udarbejdes en ny lokalplan for en byggemodning mod vest som angivet i helhedsplanen for Ølsted Nordvest der er beskrevet i lokalplanen, der vil også skulle købes yderligere jord hvilket tidsmæssigt og økonomisk vil være en større proces. Da hele etape II er omfattet af arkæologi er det ikke muligt at undgå udgravninger som vist i bilag 2. Byggemodningen må udføres som vist i den vedlagte skitse fra lokalplan Overslagsmæssigt er udgifterne til byggemodningen vurderet således: Anlægsudgifter inklusiv projektering Udgifter til arkæologi Udgifter til forsyningsselskaber, udgiften refunderes fra Hedensted Spildevand A/S Udgift til kloakanlæg I alt kr kr. ( kr.) kr kr. Grundsalgsberegning: Byggemodningsudgift Hedensted kommune kr + moms 25 % kr I alt kr Svarende til en gennemsnitlig omkostning på kr pr. grund excl. råjordsprisen. Kommunen har pt. 1 ledig grund tilbage på Friggsvej i Ølsted. Chef for Fritid & Fællesskab Johan Stadil Petersen deltager i behandlingen af sagen i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi. Administrationen indstiller 13. juni 2016, pkt. 103: at udvalget drøfter hvorvidt anlægsarbejdet skal igangsættes og såfremt det besluttes skal der meddeles anlægsbevilling.

15 15 Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 13. juni 2016, pkt. 103: Følgende forslag blev sendt til afstemning: Udsættes til efter september 2016 med henblik på afventen af initiativ fra Folketinget vedrørende omkostninger til ærkologi. For stemte: 5 Imod stemte: 2 (, Hans Henrik Rolskov) Bemærkning til : I forlængelse af Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi er der udarbejdet "Notat om omkostninger til byggemodning og salgspris af 21. juni 2016". Beslutning Udsat. Fraværende: Torsten Sonne Petersen, Erik Kvist, Hans Henrik Rolskov, Hans Vacker Bilag Bilag 1 - Friggsvej 2. etape, Ølsted Bilag 2 - Arkæologiske udgravninger Lokalplan 1061 Notat om omkostninger til byggemodning og salgspris.pdf

16 P Udgifter til udgravning af arkæologi fra kommunale byggemodninger Beslutningstema Der skal tages stilling til gennemførelse af en reduceret byggemodning af Grønlund i Tørring efter arkæologiske fund. Der skal tages stilling til tillæg til anlægsbevilling til byggemodning af Grønlund. Økonomi Byggemodning af de planlagte 18 byggegrunde vil koste 2,4 mio. kr. til arkæologiske udgravninger. En reduceret byggemodning af 13 byggegrunde kan gennemføres for en maksimal arkæologisk omkostning på 1,4 mio. kr. hvilket er en reduktion på 1,0 mio. kr. i forhold til en fuld udgravning af arealet. En reduceret byggemodning til 13 grunde vil betyde en reduceret udgift til forsyningsselskaber på ca kr. hvorfor denne udgift reduceres med dette. Samlet en reduktion på 1,6 mio. kr. Hvis anlægsarbejdet igangsættes betyder det en merudgift på kr., som skal finansieres med øgede salgsindtægter.og der skal meddeles tillæg til anlægsbevilling. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Historik bevilgede anlægsbevilling til Grønlund på mødet den 30. marts 2016 (se bilag 4). Sagen har været behandlet på henholdsvis Udvalget for Teknik den 3. maj 2016 samt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi den 9. maj Beslutningerne fra disse møder var følgende; Udvalget for Teknik, 3. maj 2016, pkt. 64: Fraværende: Steen Christensen Sagen tilbagesendes til administrationen med henblik på ændring af projektet. Samtidig ønskes der formuleret et regelsæt for dannelse af en fond, der kan udligne udgifterne til arkæologi. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 9. maj 2016, pkt. 88: Sendes tilbage til Udvalget for Teknik med henblik på yderligere analyse af udstykningsmuligheder.

17 17 Sagsfremstilling Der er fundet omfattende arkæologiske spor i den planlagte byggemodning Grønlund i Tørring. En fuld udgravning af de planlagte 18 grunde vil have en ekstra omkostning på op til 2,4 mio. kr. Der er udarbejdet et forslag til en reduceret byggemodning af Grønlud på 13 grunde hvor de 5 mest omkostningstunge byggegrunde til udgravning er udtaget af anlægget ligesom 2 grønne arealer er udtaget, som det er skitseret på bilag 3. Dette vil reducerede udgravningsudgifterne med mindst 1,0 mio. kr. og give en ekstraomkostning på de enkelte byggegrunde på ca kr excl. moms. eller 1,4 mio. kr i alt. Kulturstyrelsen søges om tilskud til udgravning af vejarealerne hvilket kan reducere udgifterne til arkæologi yderligere. Det er vurderet at det vil give en række uhensigtsmæsige følgevirkninger med bl. a. vandafledning at ændre den foreslåede vejføring hvorfor dette ikke er medtaget. Der vil være mulighed for at reducere udgravningsomkostningerne yderligere ved at udtage flere grunde langs Østergårdsvej, men da det også er de mest attraktive i byggemodningen er de medtaget for at fremme en hurtig salgsproces. Anlægsomkostningerne til vej- og kloakanlæg i byggemodningen vil ikke blive reduceret væsentligt som følge af det reducerede antal grunde. Omkostningen pr. grund ikke vil derfor ikke falde særligt meget da færre grunde skal dække denne omkostning. De udtagne grunde kan senere besluttes at blive udgravet for 1,0 mio. kr, hvis salgspriserne på grundene tilsiger, at det kan finansieres. Byggemodningen må udføres som vist i den vedlagte skitse fra lokalplan Overslagsmæssigt er udgifterne til byggemodningen vurderet således, reguleret for udgifter til arkæologi og reducerede omkostninger til forsyningsselskaber: Anlægsudgifter inklusiv projektering Udgifter til arkæologi ved 18 grunde Udgift til forsyningsselskaber Udgift til kloakanlæg, udgiften refunderes fra Hedensted Spildevand A/S I alt, 18 grunde, excl. moms Reduceret udgift til arkæologi og forsyningsselskaber ved byggemodning af 13 grunde I alt, 13 grunde, excl. moms kr kr kr. ( kr) kr kr kr. Grundsalgsberegning: Byggemodningsudgift Hedensted kommune kr. + moms 25 % kr. I alt kr.

18 18 svarende til en gennemsnitlig omkostning på kr pr. grund excl. råjordsprisen ved 13 byggegrunde. På mødet drøftes, om der skal igangsættes udgravning af arkæologi og anlæg af byggemodning med 13 byggegrunde. Chef for Fritid & Fællesskab Johan Stadil Petersen deltager i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomis behandling af sagen. Administrationen indstiller, 13. juni 2016, pkt. 104: at udvalget drøfter om anlægsarbejdet skal igangsættes og såfremt det besluttes skal der meddeles tillæg til anlægsbevilling. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 13. juni 2016, pkt. 104: Følgende forslag blev sendt til afstemning: Udsættes til efter september 2016 med henblik på afventen af initiativ fra Folketinget vedrørende omkostninger til ærkologi. For stemte: 5 Imod stemte: 2 (, Hans Henrik Rolskov) Bemærkning til : I forlængelse af Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi er der udarbejdet "Notat om omkostninger til byggemodning og salgspris af 21. juni 2016". Kommunikation Horsens Museum meddeles om beslutning for udgravning. Beslutning Udsat. Fraværende: Torsten Sonne Petersen, Erik Kvist, Hans Henrik Rolskov, Hans Vacker Bilag Bilag 1 - Oversigtskort Grønlund, Tørring Bilag 2 - Grønlund, Tørring Bilag 3-13 byggegrunde og arkælogiske udgravninger Byrådsbeslutning anlægsbevilling 30. marts 2016 Notat om omkostninger til byggemodning og salgspris.pdf

19 P F: Vedtagelse af Lokalplanforslag nr og Kommuneplantillæg nr. 12 True North Efterskole Beslutningstema Der skal tages stilling til, om forslag til lokalplan 1092 for True North i Snaptun og kommuneplantillæg nr. 12 skal vedtages til fremlæggelse i offentlig høring Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Historik Udvalget for Teknik har den 1. september 2014 på baggrund af et skitseprojekt principgodkendt, at der kan lokalplanlægges for en udvidelse af efterskolen True North. Sagsfremstilling True North er en efterskole på havnenære arealer i Snaptun, som er forholdsvis nyetableret i eksisterende bebyggelse, der oprindeligt er opført til en hotel- og kursusejendom. Den tidligere hotel- og kursusejendom er på mange måder velegnet til efterskole, men har dog nogle begrænsninger med hensyn til undervisningslokaler og sportsfaciliteter. Efterskolen anvender derfor i dag en hel del lånte lokaler. Lokalplanområdet er på ca m² og skolen ønsker at udvide sin eksisterende bebyggelse på 4127 m² med ny bebyggelse på i alt ca m². Den nye bygningsmasse forudsættes at omfatte en mindre sportshal inkl. servicerum og omklædning, et nyt redskabsrum og fyrrum til pillefyr, nye undervisningslokaler samt en mindre udvidelse af kantine og spiserum. Derudover ønskes etableret et lille oplagsrum til vandsportsgrej osv., som forudsættes bygget ind i skrænten imod og med udgang til havnen og med mulighed for ophold på tagfladen. Ny bebyggelse skal opføres indenfor fastlagte byggefelter og i maksimalt 2 etager og 8,5 m højde som den omgivende bebyggelse. Bebyggelsernes facadebeklædning skal være tegl eller træ og tagbeklædningen af enten røde vingetegl eller sort tagpap. Området ligger i kommuneplanens rammeområde 1.L.07, deri er der ikke mulighed for at opføre det ønskede byggeri. Derfor ledsages forslaget til lokalplanen af et forslag til kommuneplantillæg nr. 12 som dels udlægger skolens område til et nyt rammeområde 1.L.11 med anvendelsesbestemmelser, som udover undervisning muliggør forskellige serviceerhverv, som kunne blive aktuelle på grund af bebyggelsens udformning og lokaliseringen ved havnen, hvis efterskolen skulle ophøre med at anvende lokaliteten.

20 20 Derudover fastlægges en bebyggelsesprocent på maksimalt 50. De øvrige rammebestemmelser, som skal sikre en god indpasning i den omgivende landsby, fastholdes uændrede ligesom lokalplanens område skal forblive i landzone. Administrationen indstiller, 6. juni 2016, pkt. 79: at forslag til lokalplan 1092 fremlægges i 8 ugers offentlig høring, at forslag til tillæg nr. 12 til Hedensted Kommuneplan fremlægges i 8 ugers offentlig høring, og at det samtidig bekendtgøres offentligt, at der er truffet afgørelse om ikke at miljøvurdere planlægningen i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Udvalget for Teknik, 6. juni 2016, pkt. 79: Godkendes og oversendes til. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 13. juni 2016, pkt. 105: Indstilles til godkendelse. Kommunikation Efterskolen True North har afholdt flere naboorienteringsmøder i 2014 og Disse møder har resulteret i, at efterskolen har ønsket at omlokalisere en del af den planlagte fremtidige bebyggelse - herunder en multihal - til en placering, som har større afstand til naboskel. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger i overensstemmelse med planlovens Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering bekendtgøres samtidig med en klagevejledning og kan påklages i 4 uger fra offentliggørelsesdatoen. Lodsejere og brugere af tilstødende ejendomme og andre, som vurderes at kunne blive særligt berørt, underrettes direkte om offentlighedsfasen. Lovgrundlag Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg: Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013), 13, stk. 2 og Afgørelse om miljøvurdering: Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3/7/2013), 3. Beslutning Godkendt. Fraværende: Torsten Sonne Petersen, Erik Kvist, Hans Henrik Rolskov, Hans Vacker

21 21 Bilag Bilag 1 oversigtskort LP 1092 Bilag 2 Indstillingsnotat Bilag 3 Lokalplan 1092 True North Bilag 4 Kommuneplantillæg nr 12 True North Bilag 5 Miljøscreening

22 Ø F: Kommunegaranti til lån optaget af Hedensted Spildevand Beslutningstema Der skal tages stilling til lånegaranti for lån på 13,1 mio. kr. til Hedensted Spildevand A/S. Økonomi Lånegarantien pårvirker ikke kommunens låneramme. Der er ingen økonomiske konsekvenser såfremt Hedensted Spildevand A/S overholder betalingerne på lånet. Hedensted Spildevand A/S opkræves 1,5% i garantiprovision svarende til kr. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Historik Garantiprovision på 1,5% vedtaget på byrådsmødet den 25. november Sagsfremstilling Hedensted Spildevand A/S har den 27. maj 2016 ansøgt Hedensted Kommune om kommunal lånegaranti på 13,1 mio. kr. I Hedensted Spildevands A/S investeringsoversigt forventes der anlægsudgifter for 2016 på i alt 47,65 mio. kr. 34,5 mio. kr. finansieres gennem taksterne, de resterende 13,1 mio. kr. finansieres ved lån i Kommune Kredit. Lånet optages som en byggekredit, der omkonventeres til et 25 årigt annuitetslån, når anlægsregnskabet er afsluttet. Lånet må maksimalt udgøre de faktiske anlægsudgifter. Administrationen indstiller, 13. juni 2016, pkt. 94: at ansøgningen imødekommes. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 13. juni 2016, pkt. 94: Indstilles til godkendelse.

23 23 Kommunikation Hedensted Spildevand A/S meddeles beslutningen. Lovgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier. Beslutning Godkendt. Fraværende: Torsten Sonne Petersen, Erik Kvist, Hans Henrik Rolskov, Hans Vacker Bilag Bilag 10, takstfinansierede anlæg 2016, bestyrelsesmøde Bilag 6, lånefinansierede anlæg 2016, bestyrelsesmøde Uddrag af ref. bestyrelsesmøde den Ansøgning 27. maj 2016 Oversigt over garantiforpligtigelser pr. 6 juni 2016

24 Ø F: Kommunegaranti til Bøgballe-Vester Ørum Vandværk Beslutningstema Der skal tages stilling til kommunegaranti på 2 mio. kr. til Bøgballe-Vester Ørum Vandværk. Økonomi Der er ingen økonomiske konsekvenser, såfremt Bøgballe-Vester Ørum Vandværk overholder betalingerne på lånet. Lånegarantien vil ikke påvirke kommunens låneramme. Der opkræves garantiprovision på 1,5% af lånebeløbet, svarende til kr. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter. Historik Garantiprovision på 1,5% vedtaget på byrådsmøde den 25. november Sagsfremstilling Bøgballe-Vester Ørum Vandværk har den 8. februar ansøgt Hedensted Kommune om tilladelse til opførelsen af nyt vandværk til erstatning for det eksisterende nedslidte vandværk. Den 30. maj 2016 har Hedensted Kommune modtaget ansøgning om kommunegaranti på 2 mio. kr. Der budgetteres med, at opførelsen koster 3 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. skal lånefinansieres. Den 1. juni 2016 har Hedensted Kommune givet tilladelse til Bøgballe-Vester Ørum Vandværks planer om nyt vandværk, da Hedensted Kommune vurderer, at etableringen er nødvendig for at kunne opretholde en tilstrækkelig og tidsvarende vandbehandling og forsyningssikkerhed på vandværket. Lånet optages som en byggekredit og omkonverteres til et annuitets-, serie- eller indekslån med maks. løbetid på 25 år, når anlægsregnskabet er afsluttet. Lånebeløbet må maksimalt udgøre de faktiske anlægsudgifter. Administrationen indstiller, 13. juni 2016, pkt. 95: at ansøgningen imødekommes.

25 25 Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 13. juni 2016, pkt. 95: Indstilles til godkendelse. Kommunikation Bøgballe-Vester Ørum Vandværk meddeles beslutningen. Lovgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Kommissionens meddelelse a EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier. Beslutning Godkendt. Fraværende: Torsten Sonne Petersen, Erik Kvist, Hans Henrik Rolskov, Hans Vacker Bilag Tilladelse til etablering af nyt vandværk til Bøgballe-Vester Ørum Vandværk ansøgning om kommunegaranti Oversigt over garantiforpligtigelser pr. 6. juni 2016

26 G F: Forhøjelse af lånegaranti Hornsyld Idrætscenter (springcenter) Beslutningstema Der skal tages stilling til forhøjelse af lånegaranti til Hornsyld Idrætscenter på kr. Økonomi Hedensted Kommune skal deponere 70% af det beløb, der stilles lånegaranti for. 29. april 2015 vedtog byrådet at stille garanti for 4 mio. kr. og dermed deponering af 2,8 mio. kr. Udvidelsen af garantien med 1,125 mio. kr. vil betyde yderligere deponering af kr., der frigives med 1/25 pr. år efter det første år af lånets løbetid. Såfremt Hornsyld Idrætscenter opnår fundraisingmålet, vil der ikke skulle deponeres yderligere. Hedensted Kommune har d.d. givet lånegarantier for kr. Beløb til deponering ved meddelelse af garantier er d.d kr. Der er ingen yderligere økonomiske konsekvenser, såfremt Hornsyld Idrætscenter overholder betalingerne på lånet. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedr. de økonomiske aspekter. Historik Byrådsbeslutning den 29. april Sagsfremstilling Den 29. april 2015 besluttede Hedensted Kommunes byråd at stille kommunegaranti på kr. til Hornsyld Idrætscenter. Projektet som der dengang blev søgt garanti til har imidlertid ændret sig en del. Hornsyld Idrætsforening og omkringliggende gymnastikforeninger har ønsket, at det rum, der tidligere var indrettet som råt lokale og depot, nu udformes som et springcenter med to springgrave og to trampoliner. Denne ændring påvirker byggeomkostningerne med + 1,125 mio. kr., som søges finansieret ved fundraising.

27 27 For at igangsætte projektet søges der om, at lånegarantien på byggekreditten omfatter ændringen i projektet. Lånet optages som en byggekredit, der omkonverteres til et 25 årigt annuitets-, serie- eller indekslån, når anlægsregnskabet er afsluttet. Lånet må maksimalt udgøre de faktiske anlægsudgifter. Kommunale lånegarantier behandles efter forudgående ansøgning. Da lånegarantier forpligter kommunen til at overtage ydelsen, hvis låntager ikke overholder sine betalingsforpligtelser, skal alle lånegarantier godkendes af byrådet. Det er indtil videre aldrig opstået den situation at kommunen har måtte overtage betalingsforpligtelserne fra en garantistillelse. Kommunekredit udlåner kun til kommuner eller hvis der er stillet kommunal lånegaranti. Hvad der kan stilles kommunegaranti til reguleres efter bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Der kan kun stilles lånegaranti til formål, der kunne være en kommunal opgave. Alle ansøgninger behandles først administrativt i dialog med ansøger, for at sikre at alt relevant ansøgningsmateriale er til stede, og at der ansøges inden for rammerne af, hvad der kan gives kommunal lånegaranti til. Bekendtgørelsen fastsætter hvilke lån og garantier, der kan henregnes til kommunens låneramme. Hedensted Kommune har det princip at lånerammen udnyttes fuldt ud. Optages der lån eller gives der garantier, der ikke kan henregnes til lånerammen skal der derfor deponeres et tilsvarende beløb. Deponering betyder at beløbet tages ud af kommunens kassebeholdning og dermed ikke tæller med ved opgørelsen af likvidteten efter kassekreditreglen. Det deponerede beløb er placeret på en særskilt konto i Danske Bank og frigives med 1/25 i 25 år. Indfries lånet før tid frigives dog det resterende deponerede beløb. I visse situationer skal kommunen deponere ved låntagning uanset om der gives kommunal lånegaranti. F.eks. selvejende haller, hvis økonomi er afhængig af at kommunen køber haltimer, hvor der skal deponeres et beløb af lånet svarende til den andel af haltimerne kommunen anvender. Administrationen indstiller, 13. juni 2016, pkt. 99: at ansøgningen imødekommes Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 13. juni 2016, pkt. 99: Indstilles til godkendelse. Kommunikation Hornsyld Idrætscenter meddeles beslutningen. Lovgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

28 28 Beslutning Godkendt. Fraværende: Torsten Sonne Petersen, Erik Kvist, Hans Henrik Rolskov, Hans Vacker Bilag HIC ansøgning om lånerammeudvidelse 2016 Økonomisammenstilling Beliggenhedsplan. Plantegning Snittegning Facader.pdf Dagsordenspunkt Ansøgning om lån med kommunal garanti - Hornsyld Idrætscenter behandlet på møde.docx Oversigt over garantiforpligtigelser pr. 6. juni 2016

29 Ø F: Forhøjelse af lånegaranti Lindved Hallen Beslutningstema Der skal tages stilling til forhøjelse af lånegaranti med 1,5 mio. kr. fra 3,5 mio. kr. til 5 mio. kr. Økonomi Hedensted Kommune skal deponere et beløb svarende til den del af anvendelsen af hallen, som henføres til kommunen. Hedensted kommune har i lignende sager vurderet udnyttelsen til 70% og har i forbindelse med den allerede afgivne kommunegaranti deponeret 2,45 mio. kr. Gives der kommunegaranti for yderligere låneoptagelse på 1,5 mio. kr., skal Hedensted Kommune deponere yderligere 1,05 mio. kr., der frigives med 1/25 pr. år efter det første år af lånets løbetid. Hedensted Kommune har d.d. givet lånegarantier for kr. Beløb til deponering ved meddelelse af garantier er d.d kr. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Historik Byrådsbeslutning den 27. januar Sagsfremstilling Hedensted byråd har på byrådsmødet den 27. januar 2016 besluttet at give lånegaranti til Lindved Hallen på 3,5 mio. kr. På grund af en række ændrede vilkår søger Lindved Hallen om yderligere lånegaranti på 1,5 mio. kr. Jordbundsprøver har vist, at der skal foretages yderligere fundering, hvilket betyder en merudgift på kr. Derudover er bygningens mål øget fra 16x24 m. til 18x32 m, for at springgravene med trampoliner kan anvendes korrekt, hvilket forøger byggebudgettet med kr. Dertil kommer yderligere inventar til kr., som egenfinansieres. Det bringer det samlede anlægsbudget op på 5,6 mio. kr. Med den allerede bevilligede lånegaranti på 3,5 mio.kr. og egenfinansiering er der behov for yderligere lånefinansiering på 1,5 mio. kr.

30 30 Lånet optages som en byggekredit og omkonverteres til et annuitets-, serie- eller indekslån med en løbetid på maks. 25 år, når anlægsregnskabet er afsluttet. Lånebeløbet må maks. udgøre de faktiske anlægsudgifter. Administrationen indstiller, 13. juni 2016, pkt. 100: At ansøgningen imødekommes Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 13. juni 2016, pkt. 100: Indstilles til godkendelse. Kommunikation Lindved Hallens bestyrelse orienteres. Lovgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Beslutning Godkendt. Fraværende: Torsten Sonne Petersen, Erik Kvist, Hans Henrik Rolskov, Hans Vacker Bilag Udvidet lånegaranti på 1,5 mill. Byrådsbeslutning 27. januar 2016 Ansøgning fra Lindved Hallen Oversigt over lånegarantier pr. 6. juni 2016

31 A F: Månedlig evaluering af integrationsindsatsen Beslutningstema Orientering om den månedlige evaluering af integrationsindsatsen for maj måned Beslutning Til efterretning. Fraværende: Torsten Sonne Petersen, Erik Kvist, Hans Henrik Rolskov, Hans Vacker Bilag Integration maj 2016.pdf

32 A F: Konferencer med videre Beslutningstema har vedtaget at såfremt der gives kørselsgodtgørelse til konferencer, kurser og møder mv. inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets deltagelse have været optaget og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden. Der gives kørselsgodtgørelse til deltagelse i følgende konferencer. Åbent Hus og Fly In Rårup Flyveplads 18. juni 2016 kl i forbindelse med Horsens flyverklub har eksisteret i 50 år (se invitation). Rundvisning og Fortælling om Juelsminde Havnefest 15. Juli 2016 (se invitation). Beslutning Godkendt. Fraværende: Torsten Sonne Petersen, Erik Kvist, Hans Henrik Rolskov, Hans Vacker Bilag jubilæumsskrivelse Invitation_Horsensflyveklub.pdf Juelsminde Havnefest - Invitation til Hedensted byråd.pdf

33 A Orientering Beslutningstema Status om økonomiforhandlingerne med Regeringen Månedsopsamling maj måned budget Hvordan forventes regnskab 2016 at holde i forhold til budgettet? Ledelsesinformation- Byggesager 2016 Beslutning Til efterretning. Fraværende: Torsten Sonne Petersen, Erik Kvist, Hans Henrik Rolskov, Hans Vacker Bilag Brev fra Kommunernes Landsforening vedrørende økonomiforhandlingerne Månedsopsamling maj 2016 til.pdf Byggesager - maj 2016.pdf

34 G Lukket punkt: Udbygning af idrætsfaciliteter ved Hedensted Skole P Lukket: Spildevandsplanlægning G Lukket: Køb/salg af ejendom

35 35 Bilag Sag fra Udvalget for Social Omsorg 6. juni 2016 Arbejdsbeskrivelse for udredningsarbejde omkring Social Omsorg 29. maj 2016 Notat om analysearbejde i den kommunale organisation af 23. juni Hedensted Kommune - Forslag til ny fysisk struktur_inkl. forklaringer.pdf Inputs fra følgegruppe til forslag til ny fysisk struktur Tegninger 3363 Budgetramme indstilling Tegninger Budget ramme indstilling Bilag 1 - Friggsvej 2. etape, Ølsted Bilag 2 - Arkæologiske udgravninger Lokalplan 1061 Notat om omkostninger til byggemodning og salgspris.pdf Bilag 1 - Oversigtskort Grønlund, Tørring Bilag 2 - Grønlund, Tørring Bilag 3-13 byggegrunde og arkælogiske udgravninger Byrådsbeslutning anlægsbevilling 30. marts 2016 Notat om omkostninger til byggemodning og salgspris.pdf Bilag 1 oversigtskort LP 1092 Bilag 2 Indstillingsnotat Bilag 3 Lokalplan 1092 True North Bilag 4 Kommuneplantillæg nr 12 True North Bilag 5 Miljøscreening Bilag 10, takstfinansierede anlæg 2016, bestyrelsesmøde Bilag 6, lånefinansierede anlæg 2016, bestyrelsesmøde Uddrag af ref. bestyrelsesmøde den Ansøgning 27. maj 2016 Oversigt over garantiforpligtigelser pr. 6 juni 2016 Tilladelse til etablering af nyt vandværk til Bøgballe-Vester Ørum Vandværk ansøgning om kommunegaranti Oversigt over garantiforpligtigelser pr. 6. juni 2016 HIC ansøgning om lånerammeudvidelse 2016 Økonomisammenstilling Beliggenhedsplan. Plantegning Snittegning Facader.pdf Dagsordenspunkt Ansøgning om lån med kommunal garanti - Hornsyld Idrætscenter behandlet på møde.docx Oversigt over garantiforpligtigelser pr. 6. juni 2016 Udvidet lånegaranti på 1,5 mill. Byrådsbeslutning 27. januar 2016 Ansøgning fra Lindved Hallen Oversigt over lånegarantier pr. 6. juni 2016 Integration maj 2016.pdf jubilæumsskrivelse Invitation_Horsensflyveklub.pdf Juelsminde Havnefest - Invitation til Hedensted byråd.pdf Brev fra Kommunernes Landsforening vedrørende økonomiforhandlingerne Månedsopsamling maj 2016 til.pdf Byggesager - maj 2016.pdf

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen, Bent

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 15:00-15:50 Mødested: Kantinen Hedensted Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Mødetidspunkt: Kl. 18:30/ slut kl. ca. 20. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Mødetidspunkt: Kl. 18:30/ slut kl. ca. 20. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 18:30/ slut kl. ca. 20 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-10.35 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Daniel Toft Jakobsen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Afbud fra: Kasper Glyngø Bemærkninger: Mødets

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Dagsorden. Mødedato: 17. september Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Dagsorden. Mødedato: 17. september Byrådssalen Juelsminde Rådhus Dagsorden Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Daniel Toft

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Sdr. Vissing vej 26, Sdr Vissing skole - ombygning 2011 Side

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4 Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4 (Fmd), Liselotte Hillestrøm, Torsten Sonne Petersen. Allan Petersen, Hans Henrik Rolskov,Asger Thyge

Læs mere

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning Pkt.nr. 8 Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr. 5336. Licitationsresultat og bevillingsansøgning. 358614 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget og Teknisk

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:40 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385

Læs mere

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Cecilie Rust og Torben Schøn 2 Dagsorden Velkomst Introduktion Regulering af kommunernes låntagning Lånebekendtgørelsen Låneadgang

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17:40 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Erling

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Hedensted Kommune. Beredskabskommissionen. Referat. Mødedato: 29. september Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted

Hedensted Kommune. Beredskabskommissionen. Referat. Mødedato: 29. september Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted Deltagere:, Kim Hagsten Sørensen, Hanne Grangaard, Tage Zacho Rasmussen, Ulla Roos, Sydøstjyllands politi Fraværende: Kim

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere