Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den /JF. Ledelsestilsyn Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den 20.04.12/JF. Ledelsestilsyn Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark"

Transkript

1 Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den /JF Ledelsestilsyn Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark 1

2 Indholdsfortegnelse Organisatorisk enhed Øverst ansvarlig ledelse - Afdelingsledelsen Ide- og holdningsgrundlag inkl. Mål og handleplaner Budget Økonomi og aktivitetsopfølgning Ansættelser/ophør, registrering m.v. Kurser og tjenesterejser Multimedie Indkøb og fakturabehandling Kassefunktion og bankfunktion Patienter Ergoterapien Tolkning Indtægter Organisatorisk enhed Psykiatrisk Afdeling Middelfart Østre Hougvej 70 og Teglgårdsparken 101 (Lokalpsykiatri) 5500 Middelfart Øverst ansvarlig ledelse - Afdelingsledelsen Ledende overlæge Peter Fristed Tlf.: Mobil: Mail: 2

3 Oversygeplejerske Isabel Gindeberg Tlf.: Mobil: Mail: Ide- og holdningsgrundlag Der henvises til følgende på Infonet: 1- Psykiatrisk Afdelings Ide- og holdningsgrundlag inkl. mål og handleplaner. Budget Psykiatrisk Afdeling Middelfart får tildelt et grundbudget af Psykiatrien i Region Syddanmark ved årets start. Derudover er der forventning til aktivitetsafhængige budgetter. Derudover er der forventning til tillægsbevillinger i løbet af året, f.eks. overenskomstmæssige ændringer og bevillinger, der endnu ikke er indarbejdet. Budgettet er udgiftsbaseret. De særlige udfordringer er, at Psykiatrisk Afdeling disponerer budgetlægning på forventet efterbevilling og at de aktivitetsafhængige budgetter kommer i løbet af budgetåret. Budget (forventet budget) fordeles på følgende områder (løn og øvrig drift): Afdelingsledelse og stabe Læger Fællespersonale + fællesudg P1 sengeafsnit (5-døgns) almenpsyk P2 sengeafsnit almenpsyk P3 sengeafsnit gerontopsyk P4 sengeafsnit retspsyk R4 sengeafsnit retspsyk Hviding Ergoterapiens drift Lokalpsykiatri Patientrådgiver Mentalobservationer Retspsykiatrisk distriktspsykiatri Herudover er der tildelt budget af Psykiatrien i Regions Syddanmark til projekter: xx Sexologiordningen (finansieres direkte fra Justitsministeriet) xx Opsøgende psykoseteam OPT (Satspuljeprojekt) Herudover er der tildelt budget via forskningsmidler via forskningsprojekter: Sabeluzol DPT fonden vedr. skizofreni Herudover er der tildelt budget af Psykiatrien i Regions Syddanmark til forskning og diverse: Forskningsprojekt reduktion af tvang v/frederik Gilberg Vandkunst Forud for budgetåret med sidste år som udgangspunkt - afstikkes personalenormeringen af Afdelingsledelsen. Derefter beregnes et oplæg til lønbudget og driftsbudget for hvert afsnit/funktionsområde af JF- Adm. Stabsfunktion (ADMS). Når endeligt rammebudget udmeldes fra Psykiatrien i Region 3

4 Syddanmark beregnes den endelige budgetfordeling af JF, som godkendes af Afdelingsledelsen og udmeldes i afdelingen. Baseline for henholdsvis stationær og ambulant aktivitet, fordelt på hvert afsnit/funktionsområde, bliver med sidste år som udgangspunkt - foreløbig beregnet af Afdelingsledelsen og JF-ADMS ved årets start og derefter tilrettet, når det endelige tal udmeldes af Psykiatrien i Region Syddanmark ud fra gældende regler. Fordelingsnøglen godkendes af Afdelingsledelsen og udmeldes i afdelingen. Særligt med hensyn til SATS-pulje projekter og fondsmidler Projektmidlerne kommer til udbetaling på baggrund af konkrete projektansøgninger via Psykiatrien i Region Syddanmark, til Sundhedsministeriet. Psykiatrien er forpligtet til at overholde de statslige bevillings- og tilskudsregler. Psykiatrisk Afdeling aflægger selvstændigt regnskab for hver enkelt bevilling med bistand fra Regnskabsfunktionen, Psykiatrien i Region Syddanmark. Særligt med hensyn til forskningsmidler Forskningsmidlerne kommer til udbetaling på baggrund af konkrete ansøgninger fra forskeren via Psykiatrisk Afdeling Middelfart. Bevilgede midler skal godkendes af Sygehusledelsens administration. Forskeren aflægger selvstændigt regnskab til hvert enkelt bevillingsområde i samarbejde med JF- ADMS. De særlige udfordringer er, at vedr. forskning er det forskeren, der får bevillingerne og er ansvarlig for disse. Økonomi og aktivitetsopfølgning Månedlige aktivitets- og økonomiopfølgningsrapporter Der udarbejdes hver måned Normeringsopgørelser, specificeret for hvert afsnit/funktionsområde, der viser afsat normering for året pr måned, månedens normeringsbrug, samt årets gennemsnitlige månedsforbrug af JF-ADMS. Specifikation over langtidssyge medarbejdere af JF-ADMS. Aktivitetsrapporter specificeret for hver afsnit/funktionsområde, der viser periodens budget periodens ydelse af AV-ledende lægesekretær og JF-ADMS. Lønrapport specificeret for hvert afsnit/funktionsområde, afstemt med Datawarehouse og økonomirapport af JF-ADMS. Økonomirapport specificeret for hvert afsnit/funktionsområde afstemt med prisme rapporter, der viser periodens budget periodens forbrug af JF-ADMS. Oversigt over fastvagtforbrug for hvert afsnit af JF-ADMS på baggrund af oplysninger fra afsnittene. Registreringsskema over hvor mange patienter, der er på lukket funktion/ hvor mange af disse, der har behov for lukket funktion, specificeret på afsnit af CR-ADMS på baggrund af oplysninger fra afsnittene. Afdelingsledelsen gennemgår hver måned rapporterne, og efterfølgende udsendes de med dagsordenen til de månedlige Ledermøder og MED, hvor de gennemgås. Undtaget er normeringsopgørelsen og specifikation af langtidssyge som ikke udsendes til MED, men i stedet til TR. De gennemgås ikke på møderne. Ledelsestilsyn: Afdelingsledelsen er budgetansvarlig og forpligtet til at følge op på forbrugsrapporterne. 4

5 Afdelingsledelsen attesterer/godkender økonomirapporter fra Prisme. Kvartalsvise aktivitetsopfølgninger Der føres løbende specifikation på kursusudgifter og inventarudgifter fordelt på afsnit/funktionsområder af JF-ADMS. Kursusrapporterne udsendes mindst hver 3. måned til Afdelingsledelsen og funktionslederne. Inventaroversigten gennemgås af Afdelingsledelsen mindst hver 3. måned. Der føres løbende specifikation på refusioner fordelt på afsnit/funktionsområder, som afstemmes med Prisme af JF-ADMS. Hvis der mangler refusion rykker JF-ADMS for disse hos Økonomifunktionen PRS. Ledelsestilsyn: Afdelingsledelsen. Ansættelser/ophør, registrering m.v. Ansættelser Der henvises til følgende retningslinjer på Infonet: 2- Ansættelse af personale (Fælles Psykiatri) 3- Ansættelse af overlæger (Fælles Psykiatri) 4- Retningslinjer vedr. nyansættelser (Middelfart Psyk) På foranledning af den enkelte funktionsleder, som følger ovenstående retningslinjer: Opslås ledige stillinger via e-rekrutteringsprogrammet HR-Manager hovedsageligt af CR, BM og TJ-ADMS. Hvis der derudover ønskes annoncering i trykte medier, skal der foreligge godkendelse fra Afdelingsledelsen og ADMS sørger for bestilling. ADMS sørger for skriftligt svar til alle ansøgere i forhold til den proces, ansøgeren har været igennem. Indstilling til ansættelse/fratrædelser/ændringer udfyldes af ADMS og underskrives af Afdelingsledelsen, inden den videresendes til HR sammen med bilag, autorisation og indhentet straffeattest. Ledelsestilsyn: Det er kun Afdelingsledelsen, der har disponeringsbemyndigelse, og som underskriver indstilling til ansættelse. Vikarforbrug / timelønnede tilkaldevikarer Der henvises til retningslinjer på Infonet: 6- Ansættelse af timelønnede tilkaldevikarer Timelønnede tilkaldevikarer ansættes efter samme procedure som ved ansættelser. Telefonlister over de timelønnede tilkaldevikarer udarbejdes/vedligeholdes af CR-ADMS og udsendes til afsnittene, så afdelingssygeplejersken kan se, hvem der kan rekvireres ved behov. Som udgangspunkt rekvireres der kun timelønnede tilkaldevikarer, hvis der normeringsmæssigt er plads. Overarbejde Den enkelte funktionsleder godkender alt overarbejde på eget funktionsområde. Adgang til data Der henvises til følgende retningslinjer på Infonet: 7- Datasikkerhed og fortrolighed (tværregionale dokumenter) 8- Datasikkerhedsansvarlige på Psykiatrisk Afdeling (Middelfart-Psyk) 5

6 Funktionslederne har adgang til eget område i PODB, SD datawarehouse, personaleweb og tjenestetid. Den enkelte funktionsleder sørger for, at den nye medarbejder bliver oprettet til brug af diverse ITsystemer via PODB m.v. Registrering af Langtidssygdom Funktionslederen registrerer langtidssygdom i Tjenestetid. Funktionslederen oplyser langtidssygdom til JF-ADMS, som registrerer dette på normeringsopgørelserne og specifikation af langtidssyge. Specifikation af langtidssyge og specifikation af refusioner afstemmes af JF-ADMS. Hvis der mangler på refusioner sker der henvendelse til Økonomi, Psykiatrien i Region Syddanmark. Der trækkes sygelister fra Datawarehouse, som gennemgås af Afdelingsledelsen hvert kvartal. Indberetning af løn Tjenestetid Den enkelte funktionsleder (har ret til at uddelegere til medarbejder) fører tjenestetid for eget personale og overfører til løn. JF-ADMS fører desuden tjenestetid for lægerne og holder øje med normtimeregnskabet for hver enkelt yngre læge. Lægerne og ledende overlæge får hver uge en personlig ugeplan for hver læges rulleperiode, så de kan handle, hvis der er for mange eller for få timer i forhold til normtimer. CR-ADMS fører tjenestetid for Afdelingsledelsen og Klinisk Stabsfunktion. Det er den enkelte funktionsleders ansvar, at der registreres rigtigt i forhold til tjenestetider, sygdom, barsel, kurser, tjenestefri m.v. De indberettede arbejdstidsplaner udskrives for hvert funktionsområde pr. uge, kontrolleres, underskrives og arkiveres af funktionslederen mindst hvert kvartal. Lønforbrugslister på de enkelte funktionsledere trækkes i Datawarehouse hvert kvartal af JF- ADMS. De Kontrolleres, underskrives og arkiveres af Afdelingsledelsen. Den enkelte Afdelingssygeplejerske på P1, P2, P3, P4 vedr. eget funktionsområde Afsnitssekretæren koder arbejdstidsplanen i Tjenestetid/Silkeborg for den pågældende uge i forhold til tilstedeværelse og evt. fravær. Afdelingssygeplejersken godkender kodningen inden den overføres. Dette sker helst de første dage i en uge, da man så sikrer, at alt er overført i tilfælde af lønkørsel (som typisk foregår onsdage el. torsdage). Efter overførslen printes dokumentation ud, så plejepersonalet kan se, hvad der er kodet. Denne underskrives af afdelingssygeplejersken og arkiveres. Ligeså printes afspadseringsregnskabet ud, så plejepersonalet er ajour med deres afspadseringsstatus. Ved månedens ophør printes afspadseringsstatus ud til Afdelingsledelsen, så man kan se hvor meget/lidt, der er udbetalt. Ved normtids ophør printes normtidsstatus ud til Afdelingsledelsen, så man kan se om regnskabet er gået i 0. Den enkelte funktionsleder for lokalpsykiatri, RDP, lægesekretærer, socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer socialrådgivere, adm. stabsfunktion vedr. eget funktionsområde Lederen koder arbejdstidsplanen i Tjenestetid/Silkeborg for den pågældende uge i forhold til tilstedeværelse og evt. fravær og godkender i systemet. Efter overførsel printes dokumentation ud og underskrives af funktionslederen og arkiveres. 6

7 Ledelsestilsyn: Den enkelte funktionsleder i forhold til eget område. Afdelingsledelsen vedr. funktionslederne. Kurser og tjenesterejser Kurser Der henvises til følgende retningslinjer: 9- Kursusansøgningsblanket (Intranet Psykiatrisk Afd. Middelfart) Der afsættes hvert år kursusbudget til hvert afsnit/funktionsområde, dyre længerevarende kurser samt indsatsområder. Alle kurser (tjenestefrihed, kursusudgifter og udgifter til transport (gerne billigste offentlige transport iflg. dokumentation)) søges via kursusblanket, hvorpå der også står en vejledning om retningslinjerne. Kursusblanketten underskrives af ansøger og funktionslederen førstehåndsgodkender med underskrift, hvis kurset findes relevant og der er midler til rådighed af det afsatte kursusbudget for funktionsområdet. Ledelsestilsyn: Alle kursusansøgninger godkendes endeligt med Afdelingsledelsens underskrift. Den godkendte kursusansøgning registreres i kursusspecifikation og sendes til ansøger med kopi til funktionslederen af ADMS. Kopi af alle godkendte kursusansøgninger arkiveres hos ADMS. Kursusfakturaer iflg. godkendte udgifter bogføres af JF-ADMS. Der føres kursusspecifikation pr. funktionsområde. Kursusspecifikationen viser kursusbudget, bevilgede kursusudgifter samt bogførte kursusudgifter afstemt med Prisme af JF-ADMS. Kursusspecifikation udsendes ca. hver anden måned til den enkelte funktionsleder over eget område samt til Afdelingsledelsen over alle områder af JF-ADMS. Tjeneste- og kursusrejser Der henvises til følgende retningslinjer: 10- Rejse og befordringsgodtgørelse (Intranet - Region Syddanmark) Udlæg i forbindelse med tjenesterejser og kursusrejser føres på udgiftsbilag underskrevet af den enkelte medarbejder, derefter førstehåndsgodkendt med funktionsleders underskrift. Ledelsestilsyn: Alle udgiftsbilag bliver endeligt godkendt med Afdelingsledelsens underskrift. Afdelingsledelsernes personlige udlæg til fx rejse- og kursusudgifter m.m. godkendes af et medlem af sygehusledelsen. Udgiftsbilag kontrolleres for korrekt udfyldelse af BM-ADMS. Der foretages stikprøvekontrol over korrekt km udfyldelse ved 3 udgiftsbilag pr. måned af BM- ADMS. Dette er sat i bero indtil HR og Økonomi i Administrationen har udarbejdet konkrete retningslinjer herfor. Udgiftsbilag vedr. tjenesterejser sendes til HR, Psykiatrien i Regions Syddanmark til videre behandling. Kopi arkiveres alfabetisk i mappe. 7

8 Udgiftsbilag vedr. kursusrejser kontrolleres i forhold til kursusspecifikation af JF og bogføres i forhold til dokumenterede udgifter af BM-ADMS. Hvis udgifterne er km. penge sendes de til HR til videre behandling. Kopi arkiveres alfabetisk i mappe. I forhold til projekter regulerer Økonomi, Psykiatrien i Region Syddanmark en gang årligt KM satsen fra høj til lav takst iflg. reglerne. Differencen omposteres til driften. Multimedie Der henvises til følgende retningslinjer: 11- Ledelsestilsyn i Psykiatrien bilag 9 Multimedieskat og kontrol af hjemlån af regionens ejendom Afdelingsledelsen beslutter hvilke medarbejdere, der i forhold til deres arbejde har brug for/skal have mobiltelefon, transportabel computer m.v. JF-ADMS sørger for, at multimedievarerne bliver bestilt, udleveret og at der bliver udfyldt formularer vedr. multimediebeskatning og tro og love erklæringer. Ledelsestilsyn: Formularer underskrives af Afdelingsledelsen inden de videresendes til HR. Der føres en multimediespecifikation over hvad den enkelte medarbejder har fået udleveret, under hvilke vilkår, og hvor det skal konteres af JF-ADMS. Multimediefakturaer kontrolleres og bogføres af BM+JF-ADMS. Fakturaer over kr. forevises Afdelingsledelsen. 5% af alle telefonregninger med tro- og loveerklæringer over 500 kr. pr. kvartal skal udtages til en stikprøvekontrol for private udgåede opkald. Dette gøres sammen med den enkelte medarbejder og oversygeplejerske Isabel Gindeberg. Der bruges det udarbejdede kontrolskema fra HR. Psykiatrien i Region Syddanmark. Kontrolskemaet skal underskrives af medarbejder og Afdelingsledelsen. En af de særlige udfordringer er, at PRS har lavet en aftale med OUH om, at multimedie oprettet før 2009 betales og bogføres af OUH. Hvordan kontrolleres disse. Ledelsestilsyn: Afdelingsledelsen gennemgår multimediespecifikation hvert halve år. Stikprøvekontroller underskrives af Afdelingsledelsen. Fakturaer over kr. gennemgås af Afdelingsledelsen sammen med forbrugeren. Indkøb og fakturabehandling Psykiatrisk Afdelings regnskabsføring varetages centralt af Adm. Stabsfunktion og foregår løbende for at sikre en effektiv budgetopfølgning og overholdelse af betalingsfrister m.m. Adm. stabsfunktion behandler alle bilag. Udenlandske fakturaer Udenlandske fakturaer følger normal procedure som andre bilag, men sendes til bogføring/betaling til Regnskabsafdelings, Psykiatrien i Region Syddanmark. Nyanskaffelser Der henvises til følgende retningslinjer på Intranet: 12- Retningslinjer vedr. nyanskaffelser på Psykiatrisk Afdeling Middelfart 8

9 Ordinære nyanskaffelser søges en gang årligt af den enkelte funktionsleder. Ansøgninger bliver samlet behandlet af Afdelingsledelsen og efterfølgende udmeldes via oplistning af bevilgede nyanskaffelser. Uopsættelige nyanskaffelser søges løbende og Afdelingsledelsen behandler og bevilger efter individuel stillingstagen. JF-ADMS bogfører fakturaerne vedr. bevilgede anskaffelser, efter at funktionslederen har attesteret på papirbilag, at de har modtaget varen, og at prisen svarer til det aftalte. Papirbilagene arkiveres i mappe. JF-ADMS udarbejder specifikation på indkøb afstemt med prisme. Ledelsestilsyn: Afdelingsledelsen bevilger alle ansøgninger. Specifikation gennemgås og attesteres af Afdelingsledelsen hvert kvartal. Hvis anskaffelsesprisen på en vare er over kr. afstemmes med Psykiatrien i Region Syddanmark. Depotvarer almindeligt forbrug Depotvarer bliver rekvireret via OUH s Indkøbscentral. I forbindelse med varemodtagelsen kontrollerer den enkelte bestiller, at leverancerne er i overensstemmelse med bestillingen, vedlagt følgeseddel eller tilsvarende. Varerne bliver automatisk bogført i Prisme. Medicinfakturaer Medicinfakturaer bliver bogført af BM-ADMS. Fakturaerne bliver ikke kontrolleret, om de svarer til det leverede. Medicinrummene bliver holdt ved lige / aut. fyldt op af Sygehus Apotek Fyn. Særlige udfordringer er, at Psykiatrisk Afdeling stoler på, at OUH kun fakturerer, det vi får leveret. Kasse- og bankfunktion Forskuds- / kontantkasser Psykiatrisk Afdeling har én forskudskasse og én bankkonto, som hovedsageligt administreres af BM-ADMS og afløses af TJ og CR-ADMS. Forskudskassen opbevares i en aflåst pengeboks i et aflåst pengeskab, undtagen når Kassefunktionen har åben hvor den aflåste pengeboks opbevares i en aflåst skuffe på ADMS s kontor. Når der hæves kontante midler i banken skal der fremgå et bilag med 2 underskrifter fra ADMS. Alle 4 personer i Administrativ Stabsfunktion har fuldmagt til at underskrive bankbilag. I tilknytning hertil er der 5 udlægskasser især til brug for patienternes velfærd, som administreres af de enkelte afsnit. Udlægskasserne har gerne mellem kr. i beholdning, Udlægskassernes beholdning udbetales som a conto bilag og afregnes med bilag inden ny a conto udbetaling foretages. Pengene afregnes senest med 3 måneders interval. Se velfærdspenge. Udlægskassen skal til enhver tid indeholde det udbetalte a conto beløb. Enten i form af kontanter eller bilag. Forskudskassen afstemmes dagligt med kassekladde. Kassekladde og bankbevægelser bogføres ugentligt og Prisme statuskonti afstemmes efterfølgende med kassekladde, bankkontoudtog og patientkonto. Kassebilag arkiveres i 5 år. 9

10 En gang månedligt udføres kontrol af den sidste uges kassekladde af JF-ADMS. Statuskontiafstemningerne sendes til Økonomi, Psykiatrien i Regions Syddanmark. Afstemningerne arkiveres. En gang månedligt skal 2 personer fra ADMS tælle kassen op i forbindelse med afstemning af kassen. Navnene på de 2 personer noteres på kassebilaget. Ingen medarbejder må udbetale penge til sig selv eller overføre penge til egen nemkonto. Patienter Administration af patientpenge Der henvises til følgende retningslinjer på Infonet: 13- Administration af patientpenge Særlige udfordringer er, når en patient bliver indlagt i tidsrummet fredag eftermiddag mandag morgen, hvor der ikke er mulighed for at aflevere patientpenge til Kassefunktionen. I disse tilfælde låses pengene inde i medicinskabet i afsnittet. Enkelte patienter arrestanter - har ret til arrestantpenge Administrativ stabsfunktion registrerer arrestantpenge ugentligt på den enkelte patients kontoudtog, og patienten har råderet over disse, ligesom de andre patientmidler. BM-ADMS sender hvert kvartal faktura til det enkelte arresthus på udlagte arrestantpenge, som bliver bogført på patientkontoen (statuskonto). Refusion på patienttransport Der henvises til: 14- Infonet Instruks vedr. patienttransport og blanketten patientbefordring 15- Folderen - Patienttransport til og fra Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Når en patient er berettiget til refusion på patientbefordring, udfylder lægesekretæren i ambulatoriet blanketten Patientbefordring. Blanketten leveres til BM-ADMS, som sørger for at overfører refusionsbeløbet til patientens nemkonto. I særlige tilfælde udbetales pengene kontant til patienten. Værdigenstande ved dødsfald Hvis en patient dør, skal vi opbevare patientens værdigenstande indtil de bliver frigivet af Skifteretten. Plejepersonale samler værdigenstandene i en lukket kuvert, hvorpå værdierne er oplistet og underskrevet af 2 personer fra afsnittet. Kuverten afleveres til Administrativ Stabsfunktion, som låser kuverten inde i pengeskabet. Plejepersonalet henvender sig til skifteretten om effekterne. Når der er modtaget accept fra skifteretten udleveres værdigenstandene efter skifterettens instruks. Velfærdspenge til patienter Der henvises til følgende retningslinjer på Infonet: 16- Retningslinjer vedr. velfærdspenge til patienter (Psyk Mid) Ergoterapien Først på året udsendes budget vedr. ergoterapien. Budgettet administreres af ledende ergoterapeut og bruges til drift af ergoterapien. 10

11 De elektroniske bilag attesteres af ledende ergoterapeut på en papirudgave og bogføres af TJ- ADMS. Kassebilag attesteres af ledende ergoterapeut og JF-ADMS og bogføres via Kassefunktionen. Indtægter vedr. torsdagscafesalg indleveres til bogføring i Kassefunktionen. Indtægter ved salg af terapimaterialer til patienter Opbevares i aflåst særskilt pengekasse i aflåst skab i Ergoterapien. Hvert enkelt salg oplistes på indtægtsbilag. Pengene + oplistet indtægtsbilag afleveres til Kassefunktionen den 1. mandag i hver måned. Indtægter ved salg af kaffe/kage i caféen Opbevares i aflåst særskilt pengekasse i aflåst skab i Ergoterapien. Hvert enkelt torsdagssalg oplistes på indtægtsbilag. Pengene + oplistet indtægtsbilag afleveres til Kassefunktionen den 1. mandag i hver måned. Dagny Christensen har nøgler til begge pengekasser. Pelikanen (minikioskfunktion for patienter på lukket retspsykiatrisk afsnit) Der henvises til følgende retningslinjer på Infonet: Pelikanen (minikioskfunktion for patienter på lukket retspsykiatrisk afsnit) Tolkning Der henvises til: 17- Tolkebistand (Intranet Psykiatrisk Afd. Middelfart) Ved behov bestiller personalet på de enkelte afsnit/funktionsområder tolkebistand efter patientbehov. Der udfyldes en formular, der underskrives af bestilleren. Faktura bogføres af TJ-ADMS efter kontrol af, at den svarer til aftalen på det underskrevne bilag, som er medsendt fakturaen. Indtægter Mentalobservationer Når der er udfærdiget en mentalobservation på en patient, sender lægesekretæren fra Retspsykiatrien følgende data til Administrativ Stabsfunktion: Journalnr., arrestant, politikreds, hvem har udfærdiget mentalobservationen. BM-ADMS fører disse data på en opdateret specifikation. Fakturerer mentalobservationen til politikredsen og påfører fakturanr. på specifikationen. Specifikationen sendes kvartalsvis til gennemgang ved lægesekretæren i retspsykiatrien, sådan at man er enige i de oplistede data. Nogle mentalobservationer bliver udført på konsulentbasis. Konsulenterne sender elektronisk faktura til Psykiatrisk Afdeling, disse føres på den opdaterede specifikation, attesteres af ledende overlæge og bogføres af BM-ADMS. JF-ADMS foretager stikprøvekontrol af fakturaer. Ledelsestilsyn: ledende overlæge attesterer alle konsulentfakturaer og får hvert kvartal opdateret specifikation på mentalobservationer og konsulenthonorar. Refusioner JF-ADMS kontrollerer at vi får refusion. Prisme bogføring afstemmes med Specifikation af refusioner. 11

12 Udenregionale ambulante og indlagte patienter AV-Ledende lægesekretær trækker hvert kvartal lister over aktivitet på de udenregionale patienter. JF-ADMS sammenskriver listerne i et regneark, der viser: Region, kommune, patient, aktivitetsdatoer, der skal faktureres. På disse lister noteres også, hvis der er nogle særlige oplysninger. BM-ADMS fakturerer til regionerne efter disse lister. Udarbejdet af Jeanne Fernel Leder af Adm. Stabsfunktion Godkendt af: Isabel Gindeberg Oversygeplejerske Peter Fristed Ledende overlæge 12

Ledelsestilsyn for Psykiatrien. ledelsestilsyn

Ledelsestilsyn for Psykiatrien. ledelsestilsyn Ledelsestilsyn for Psykiatrien Psykiatriens i Region Syddanmark overordnede ledelsestilsyn Version 2.1 1. Udkast, Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Organisatorisk enhed... 1 1.2 Øverst ansvarlig ledelse...

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland (FAS-regulativ) Koncernøkonomi 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning, formål mv...4 1.1 Indledning...4 1.2 Formål...4 1.3 Habilitet...5

Læs mere

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument.

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Information I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Indhold Regulativets hoveddokument... 2 Bilag 1 - Aflæggelse

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. 2012 VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Indholdsfortegnelse. Afsnit 1 GENERELT side 3 1.1 Lovgrundlag side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Bilag

Læs mere

Personalehåndbog for vikarer

Personalehåndbog for vikarer Personalehåndbog for vikarer Velkommen til Psykiatriens Vikarcenter. Vi ønsker dig velkommen som vikar i Vikarcentret, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig. I psykiatrien arbejder vi ud fra et

Læs mere

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Høje-Taastrup Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Bilag 2.1 Procedure og tidsplan for budgetlægningen 3 Bilag 2.2.1 Bevillinger og ændring af budgetbeløb

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort 2 Pristilbud på periodekort mellem Randers og Aarhus 3

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer. Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab

Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer. Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab Dokumenthistorik Dato Version Beskrivelse Forfatter 08-10-2011 1.0 Udkast Dennis

Læs mere

YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER

YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 OBLIGATORISKE YDELSER... 9 Afstemning af balancekonti... 9 Afstemning af balancekonti Kompliceret... 10 Afstemning af balancekonti

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Vedtaget af Studenterrådet bestyrelse d. 16/1 2014, hvorfra de er gældende. De økonomiske forretningsgange kan ændres til enhver tid af den siddende

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK (Regulativ for kasse og regnskabsvæsen) Version 2.0 Ajourført 15. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Den daglige ledelse... 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk

Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk Revideret april 2013 Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Indhold: 1.0 Indledning 2.0 Administration

Læs mere

SOcialRådgivere, der Arbejder i Teams

SOcialRådgivere, der Arbejder i Teams SOcialRådgivere, der Arbejder i Teams (Fra privatpraktiserende socialrådgivere til socialrådgivere, der arbejder i teams) Tanker omkring processen 3. udkast Dato: 15. februar 2011. Udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Best Practice for rejseadministration i staten. Vejledning fra bestilling til betaling

Best Practice for rejseadministration i staten. Vejledning fra bestilling til betaling Best Practice for rejseadministration i staten Vejledning fra bestilling til betaling Oktober 2013 Side 2 af 23 Formål På baggrund af en analyse af arbejdsgange og processer omkring rejseadministration

Læs mere

Hovedregulativ I Svendborg Kommune

Hovedregulativ I Svendborg Kommune 1. Generelt 1.01 Formål Kasse- og regnskabsregulativet er Svendborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Formålet med regelsættet er på en økonomisk forsvarlig måde at: sikre tilstrækkelige

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008

Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008 Forord I henhold til 12 i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne skal alle universiteter udarbejde

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere