Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den /JF. Ledelsestilsyn Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den 20.04.12/JF. Ledelsestilsyn Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark"

Transkript

1 Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den /JF Ledelsestilsyn Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark 1

2 Indholdsfortegnelse Organisatorisk enhed Øverst ansvarlig ledelse - Afdelingsledelsen Ide- og holdningsgrundlag inkl. Mål og handleplaner Budget Økonomi og aktivitetsopfølgning Ansættelser/ophør, registrering m.v. Kurser og tjenesterejser Multimedie Indkøb og fakturabehandling Kassefunktion og bankfunktion Patienter Ergoterapien Tolkning Indtægter Organisatorisk enhed Psykiatrisk Afdeling Middelfart Østre Hougvej 70 og Teglgårdsparken 101 (Lokalpsykiatri) 5500 Middelfart Øverst ansvarlig ledelse - Afdelingsledelsen Ledende overlæge Peter Fristed Tlf.: Mobil: Mail: 2

3 Oversygeplejerske Isabel Gindeberg Tlf.: Mobil: Mail: Ide- og holdningsgrundlag Der henvises til følgende på Infonet: 1- Psykiatrisk Afdelings Ide- og holdningsgrundlag inkl. mål og handleplaner. Budget Psykiatrisk Afdeling Middelfart får tildelt et grundbudget af Psykiatrien i Region Syddanmark ved årets start. Derudover er der forventning til aktivitetsafhængige budgetter. Derudover er der forventning til tillægsbevillinger i løbet af året, f.eks. overenskomstmæssige ændringer og bevillinger, der endnu ikke er indarbejdet. Budgettet er udgiftsbaseret. De særlige udfordringer er, at Psykiatrisk Afdeling disponerer budgetlægning på forventet efterbevilling og at de aktivitetsafhængige budgetter kommer i løbet af budgetåret. Budget (forventet budget) fordeles på følgende områder (løn og øvrig drift): Afdelingsledelse og stabe Læger Fællespersonale + fællesudg P1 sengeafsnit (5-døgns) almenpsyk P2 sengeafsnit almenpsyk P3 sengeafsnit gerontopsyk P4 sengeafsnit retspsyk R4 sengeafsnit retspsyk Hviding Ergoterapiens drift Lokalpsykiatri Patientrådgiver Mentalobservationer Retspsykiatrisk distriktspsykiatri Herudover er der tildelt budget af Psykiatrien i Regions Syddanmark til projekter: xx Sexologiordningen (finansieres direkte fra Justitsministeriet) xx Opsøgende psykoseteam OPT (Satspuljeprojekt) Herudover er der tildelt budget via forskningsmidler via forskningsprojekter: Sabeluzol DPT fonden vedr. skizofreni Herudover er der tildelt budget af Psykiatrien i Regions Syddanmark til forskning og diverse: Forskningsprojekt reduktion af tvang v/frederik Gilberg Vandkunst Forud for budgetåret med sidste år som udgangspunkt - afstikkes personalenormeringen af Afdelingsledelsen. Derefter beregnes et oplæg til lønbudget og driftsbudget for hvert afsnit/funktionsområde af JF- Adm. Stabsfunktion (ADMS). Når endeligt rammebudget udmeldes fra Psykiatrien i Region 3

4 Syddanmark beregnes den endelige budgetfordeling af JF, som godkendes af Afdelingsledelsen og udmeldes i afdelingen. Baseline for henholdsvis stationær og ambulant aktivitet, fordelt på hvert afsnit/funktionsområde, bliver med sidste år som udgangspunkt - foreløbig beregnet af Afdelingsledelsen og JF-ADMS ved årets start og derefter tilrettet, når det endelige tal udmeldes af Psykiatrien i Region Syddanmark ud fra gældende regler. Fordelingsnøglen godkendes af Afdelingsledelsen og udmeldes i afdelingen. Særligt med hensyn til SATS-pulje projekter og fondsmidler Projektmidlerne kommer til udbetaling på baggrund af konkrete projektansøgninger via Psykiatrien i Region Syddanmark, til Sundhedsministeriet. Psykiatrien er forpligtet til at overholde de statslige bevillings- og tilskudsregler. Psykiatrisk Afdeling aflægger selvstændigt regnskab for hver enkelt bevilling med bistand fra Regnskabsfunktionen, Psykiatrien i Region Syddanmark. Særligt med hensyn til forskningsmidler Forskningsmidlerne kommer til udbetaling på baggrund af konkrete ansøgninger fra forskeren via Psykiatrisk Afdeling Middelfart. Bevilgede midler skal godkendes af Sygehusledelsens administration. Forskeren aflægger selvstændigt regnskab til hvert enkelt bevillingsområde i samarbejde med JF- ADMS. De særlige udfordringer er, at vedr. forskning er det forskeren, der får bevillingerne og er ansvarlig for disse. Økonomi og aktivitetsopfølgning Månedlige aktivitets- og økonomiopfølgningsrapporter Der udarbejdes hver måned Normeringsopgørelser, specificeret for hvert afsnit/funktionsområde, der viser afsat normering for året pr måned, månedens normeringsbrug, samt årets gennemsnitlige månedsforbrug af JF-ADMS. Specifikation over langtidssyge medarbejdere af JF-ADMS. Aktivitetsrapporter specificeret for hver afsnit/funktionsområde, der viser periodens budget periodens ydelse af AV-ledende lægesekretær og JF-ADMS. Lønrapport specificeret for hvert afsnit/funktionsområde, afstemt med Datawarehouse og økonomirapport af JF-ADMS. Økonomirapport specificeret for hvert afsnit/funktionsområde afstemt med prisme rapporter, der viser periodens budget periodens forbrug af JF-ADMS. Oversigt over fastvagtforbrug for hvert afsnit af JF-ADMS på baggrund af oplysninger fra afsnittene. Registreringsskema over hvor mange patienter, der er på lukket funktion/ hvor mange af disse, der har behov for lukket funktion, specificeret på afsnit af CR-ADMS på baggrund af oplysninger fra afsnittene. Afdelingsledelsen gennemgår hver måned rapporterne, og efterfølgende udsendes de med dagsordenen til de månedlige Ledermøder og MED, hvor de gennemgås. Undtaget er normeringsopgørelsen og specifikation af langtidssyge som ikke udsendes til MED, men i stedet til TR. De gennemgås ikke på møderne. Ledelsestilsyn: Afdelingsledelsen er budgetansvarlig og forpligtet til at følge op på forbrugsrapporterne. 4

5 Afdelingsledelsen attesterer/godkender økonomirapporter fra Prisme. Kvartalsvise aktivitetsopfølgninger Der føres løbende specifikation på kursusudgifter og inventarudgifter fordelt på afsnit/funktionsområder af JF-ADMS. Kursusrapporterne udsendes mindst hver 3. måned til Afdelingsledelsen og funktionslederne. Inventaroversigten gennemgås af Afdelingsledelsen mindst hver 3. måned. Der føres løbende specifikation på refusioner fordelt på afsnit/funktionsområder, som afstemmes med Prisme af JF-ADMS. Hvis der mangler refusion rykker JF-ADMS for disse hos Økonomifunktionen PRS. Ledelsestilsyn: Afdelingsledelsen. Ansættelser/ophør, registrering m.v. Ansættelser Der henvises til følgende retningslinjer på Infonet: 2- Ansættelse af personale (Fælles Psykiatri) 3- Ansættelse af overlæger (Fælles Psykiatri) 4- Retningslinjer vedr. nyansættelser (Middelfart Psyk) På foranledning af den enkelte funktionsleder, som følger ovenstående retningslinjer: Opslås ledige stillinger via e-rekrutteringsprogrammet HR-Manager hovedsageligt af CR, BM og TJ-ADMS. Hvis der derudover ønskes annoncering i trykte medier, skal der foreligge godkendelse fra Afdelingsledelsen og ADMS sørger for bestilling. ADMS sørger for skriftligt svar til alle ansøgere i forhold til den proces, ansøgeren har været igennem. Indstilling til ansættelse/fratrædelser/ændringer udfyldes af ADMS og underskrives af Afdelingsledelsen, inden den videresendes til HR sammen med bilag, autorisation og indhentet straffeattest. Ledelsestilsyn: Det er kun Afdelingsledelsen, der har disponeringsbemyndigelse, og som underskriver indstilling til ansættelse. Vikarforbrug / timelønnede tilkaldevikarer Der henvises til retningslinjer på Infonet: 6- Ansættelse af timelønnede tilkaldevikarer Timelønnede tilkaldevikarer ansættes efter samme procedure som ved ansættelser. Telefonlister over de timelønnede tilkaldevikarer udarbejdes/vedligeholdes af CR-ADMS og udsendes til afsnittene, så afdelingssygeplejersken kan se, hvem der kan rekvireres ved behov. Som udgangspunkt rekvireres der kun timelønnede tilkaldevikarer, hvis der normeringsmæssigt er plads. Overarbejde Den enkelte funktionsleder godkender alt overarbejde på eget funktionsområde. Adgang til data Der henvises til følgende retningslinjer på Infonet: 7- Datasikkerhed og fortrolighed (tværregionale dokumenter) 8- Datasikkerhedsansvarlige på Psykiatrisk Afdeling (Middelfart-Psyk) 5

6 Funktionslederne har adgang til eget område i PODB, SD datawarehouse, personaleweb og tjenestetid. Den enkelte funktionsleder sørger for, at den nye medarbejder bliver oprettet til brug af diverse ITsystemer via PODB m.v. Registrering af Langtidssygdom Funktionslederen registrerer langtidssygdom i Tjenestetid. Funktionslederen oplyser langtidssygdom til JF-ADMS, som registrerer dette på normeringsopgørelserne og specifikation af langtidssyge. Specifikation af langtidssyge og specifikation af refusioner afstemmes af JF-ADMS. Hvis der mangler på refusioner sker der henvendelse til Økonomi, Psykiatrien i Region Syddanmark. Der trækkes sygelister fra Datawarehouse, som gennemgås af Afdelingsledelsen hvert kvartal. Indberetning af løn Tjenestetid Den enkelte funktionsleder (har ret til at uddelegere til medarbejder) fører tjenestetid for eget personale og overfører til løn. JF-ADMS fører desuden tjenestetid for lægerne og holder øje med normtimeregnskabet for hver enkelt yngre læge. Lægerne og ledende overlæge får hver uge en personlig ugeplan for hver læges rulleperiode, så de kan handle, hvis der er for mange eller for få timer i forhold til normtimer. CR-ADMS fører tjenestetid for Afdelingsledelsen og Klinisk Stabsfunktion. Det er den enkelte funktionsleders ansvar, at der registreres rigtigt i forhold til tjenestetider, sygdom, barsel, kurser, tjenestefri m.v. De indberettede arbejdstidsplaner udskrives for hvert funktionsområde pr. uge, kontrolleres, underskrives og arkiveres af funktionslederen mindst hvert kvartal. Lønforbrugslister på de enkelte funktionsledere trækkes i Datawarehouse hvert kvartal af JF- ADMS. De Kontrolleres, underskrives og arkiveres af Afdelingsledelsen. Den enkelte Afdelingssygeplejerske på P1, P2, P3, P4 vedr. eget funktionsområde Afsnitssekretæren koder arbejdstidsplanen i Tjenestetid/Silkeborg for den pågældende uge i forhold til tilstedeværelse og evt. fravær. Afdelingssygeplejersken godkender kodningen inden den overføres. Dette sker helst de første dage i en uge, da man så sikrer, at alt er overført i tilfælde af lønkørsel (som typisk foregår onsdage el. torsdage). Efter overførslen printes dokumentation ud, så plejepersonalet kan se, hvad der er kodet. Denne underskrives af afdelingssygeplejersken og arkiveres. Ligeså printes afspadseringsregnskabet ud, så plejepersonalet er ajour med deres afspadseringsstatus. Ved månedens ophør printes afspadseringsstatus ud til Afdelingsledelsen, så man kan se hvor meget/lidt, der er udbetalt. Ved normtids ophør printes normtidsstatus ud til Afdelingsledelsen, så man kan se om regnskabet er gået i 0. Den enkelte funktionsleder for lokalpsykiatri, RDP, lægesekretærer, socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer socialrådgivere, adm. stabsfunktion vedr. eget funktionsområde Lederen koder arbejdstidsplanen i Tjenestetid/Silkeborg for den pågældende uge i forhold til tilstedeværelse og evt. fravær og godkender i systemet. Efter overførsel printes dokumentation ud og underskrives af funktionslederen og arkiveres. 6

7 Ledelsestilsyn: Den enkelte funktionsleder i forhold til eget område. Afdelingsledelsen vedr. funktionslederne. Kurser og tjenesterejser Kurser Der henvises til følgende retningslinjer: 9- Kursusansøgningsblanket (Intranet Psykiatrisk Afd. Middelfart) Der afsættes hvert år kursusbudget til hvert afsnit/funktionsområde, dyre længerevarende kurser samt indsatsområder. Alle kurser (tjenestefrihed, kursusudgifter og udgifter til transport (gerne billigste offentlige transport iflg. dokumentation)) søges via kursusblanket, hvorpå der også står en vejledning om retningslinjerne. Kursusblanketten underskrives af ansøger og funktionslederen førstehåndsgodkender med underskrift, hvis kurset findes relevant og der er midler til rådighed af det afsatte kursusbudget for funktionsområdet. Ledelsestilsyn: Alle kursusansøgninger godkendes endeligt med Afdelingsledelsens underskrift. Den godkendte kursusansøgning registreres i kursusspecifikation og sendes til ansøger med kopi til funktionslederen af ADMS. Kopi af alle godkendte kursusansøgninger arkiveres hos ADMS. Kursusfakturaer iflg. godkendte udgifter bogføres af JF-ADMS. Der føres kursusspecifikation pr. funktionsområde. Kursusspecifikationen viser kursusbudget, bevilgede kursusudgifter samt bogførte kursusudgifter afstemt med Prisme af JF-ADMS. Kursusspecifikation udsendes ca. hver anden måned til den enkelte funktionsleder over eget område samt til Afdelingsledelsen over alle områder af JF-ADMS. Tjeneste- og kursusrejser Der henvises til følgende retningslinjer: 10- Rejse og befordringsgodtgørelse (Intranet - Region Syddanmark) Udlæg i forbindelse med tjenesterejser og kursusrejser føres på udgiftsbilag underskrevet af den enkelte medarbejder, derefter førstehåndsgodkendt med funktionsleders underskrift. Ledelsestilsyn: Alle udgiftsbilag bliver endeligt godkendt med Afdelingsledelsens underskrift. Afdelingsledelsernes personlige udlæg til fx rejse- og kursusudgifter m.m. godkendes af et medlem af sygehusledelsen. Udgiftsbilag kontrolleres for korrekt udfyldelse af BM-ADMS. Der foretages stikprøvekontrol over korrekt km udfyldelse ved 3 udgiftsbilag pr. måned af BM- ADMS. Dette er sat i bero indtil HR og Økonomi i Administrationen har udarbejdet konkrete retningslinjer herfor. Udgiftsbilag vedr. tjenesterejser sendes til HR, Psykiatrien i Regions Syddanmark til videre behandling. Kopi arkiveres alfabetisk i mappe. 7

8 Udgiftsbilag vedr. kursusrejser kontrolleres i forhold til kursusspecifikation af JF og bogføres i forhold til dokumenterede udgifter af BM-ADMS. Hvis udgifterne er km. penge sendes de til HR til videre behandling. Kopi arkiveres alfabetisk i mappe. I forhold til projekter regulerer Økonomi, Psykiatrien i Region Syddanmark en gang årligt KM satsen fra høj til lav takst iflg. reglerne. Differencen omposteres til driften. Multimedie Der henvises til følgende retningslinjer: 11- Ledelsestilsyn i Psykiatrien bilag 9 Multimedieskat og kontrol af hjemlån af regionens ejendom Afdelingsledelsen beslutter hvilke medarbejdere, der i forhold til deres arbejde har brug for/skal have mobiltelefon, transportabel computer m.v. JF-ADMS sørger for, at multimedievarerne bliver bestilt, udleveret og at der bliver udfyldt formularer vedr. multimediebeskatning og tro og love erklæringer. Ledelsestilsyn: Formularer underskrives af Afdelingsledelsen inden de videresendes til HR. Der føres en multimediespecifikation over hvad den enkelte medarbejder har fået udleveret, under hvilke vilkår, og hvor det skal konteres af JF-ADMS. Multimediefakturaer kontrolleres og bogføres af BM+JF-ADMS. Fakturaer over kr. forevises Afdelingsledelsen. 5% af alle telefonregninger med tro- og loveerklæringer over 500 kr. pr. kvartal skal udtages til en stikprøvekontrol for private udgåede opkald. Dette gøres sammen med den enkelte medarbejder og oversygeplejerske Isabel Gindeberg. Der bruges det udarbejdede kontrolskema fra HR. Psykiatrien i Region Syddanmark. Kontrolskemaet skal underskrives af medarbejder og Afdelingsledelsen. En af de særlige udfordringer er, at PRS har lavet en aftale med OUH om, at multimedie oprettet før 2009 betales og bogføres af OUH. Hvordan kontrolleres disse. Ledelsestilsyn: Afdelingsledelsen gennemgår multimediespecifikation hvert halve år. Stikprøvekontroller underskrives af Afdelingsledelsen. Fakturaer over kr. gennemgås af Afdelingsledelsen sammen med forbrugeren. Indkøb og fakturabehandling Psykiatrisk Afdelings regnskabsføring varetages centralt af Adm. Stabsfunktion og foregår løbende for at sikre en effektiv budgetopfølgning og overholdelse af betalingsfrister m.m. Adm. stabsfunktion behandler alle bilag. Udenlandske fakturaer Udenlandske fakturaer følger normal procedure som andre bilag, men sendes til bogføring/betaling til Regnskabsafdelings, Psykiatrien i Region Syddanmark. Nyanskaffelser Der henvises til følgende retningslinjer på Intranet: 12- Retningslinjer vedr. nyanskaffelser på Psykiatrisk Afdeling Middelfart 8

9 Ordinære nyanskaffelser søges en gang årligt af den enkelte funktionsleder. Ansøgninger bliver samlet behandlet af Afdelingsledelsen og efterfølgende udmeldes via oplistning af bevilgede nyanskaffelser. Uopsættelige nyanskaffelser søges løbende og Afdelingsledelsen behandler og bevilger efter individuel stillingstagen. JF-ADMS bogfører fakturaerne vedr. bevilgede anskaffelser, efter at funktionslederen har attesteret på papirbilag, at de har modtaget varen, og at prisen svarer til det aftalte. Papirbilagene arkiveres i mappe. JF-ADMS udarbejder specifikation på indkøb afstemt med prisme. Ledelsestilsyn: Afdelingsledelsen bevilger alle ansøgninger. Specifikation gennemgås og attesteres af Afdelingsledelsen hvert kvartal. Hvis anskaffelsesprisen på en vare er over kr. afstemmes med Psykiatrien i Region Syddanmark. Depotvarer almindeligt forbrug Depotvarer bliver rekvireret via OUH s Indkøbscentral. I forbindelse med varemodtagelsen kontrollerer den enkelte bestiller, at leverancerne er i overensstemmelse med bestillingen, vedlagt følgeseddel eller tilsvarende. Varerne bliver automatisk bogført i Prisme. Medicinfakturaer Medicinfakturaer bliver bogført af BM-ADMS. Fakturaerne bliver ikke kontrolleret, om de svarer til det leverede. Medicinrummene bliver holdt ved lige / aut. fyldt op af Sygehus Apotek Fyn. Særlige udfordringer er, at Psykiatrisk Afdeling stoler på, at OUH kun fakturerer, det vi får leveret. Kasse- og bankfunktion Forskuds- / kontantkasser Psykiatrisk Afdeling har én forskudskasse og én bankkonto, som hovedsageligt administreres af BM-ADMS og afløses af TJ og CR-ADMS. Forskudskassen opbevares i en aflåst pengeboks i et aflåst pengeskab, undtagen når Kassefunktionen har åben hvor den aflåste pengeboks opbevares i en aflåst skuffe på ADMS s kontor. Når der hæves kontante midler i banken skal der fremgå et bilag med 2 underskrifter fra ADMS. Alle 4 personer i Administrativ Stabsfunktion har fuldmagt til at underskrive bankbilag. I tilknytning hertil er der 5 udlægskasser især til brug for patienternes velfærd, som administreres af de enkelte afsnit. Udlægskasserne har gerne mellem kr. i beholdning, Udlægskassernes beholdning udbetales som a conto bilag og afregnes med bilag inden ny a conto udbetaling foretages. Pengene afregnes senest med 3 måneders interval. Se velfærdspenge. Udlægskassen skal til enhver tid indeholde det udbetalte a conto beløb. Enten i form af kontanter eller bilag. Forskudskassen afstemmes dagligt med kassekladde. Kassekladde og bankbevægelser bogføres ugentligt og Prisme statuskonti afstemmes efterfølgende med kassekladde, bankkontoudtog og patientkonto. Kassebilag arkiveres i 5 år. 9

10 En gang månedligt udføres kontrol af den sidste uges kassekladde af JF-ADMS. Statuskontiafstemningerne sendes til Økonomi, Psykiatrien i Regions Syddanmark. Afstemningerne arkiveres. En gang månedligt skal 2 personer fra ADMS tælle kassen op i forbindelse med afstemning af kassen. Navnene på de 2 personer noteres på kassebilaget. Ingen medarbejder må udbetale penge til sig selv eller overføre penge til egen nemkonto. Patienter Administration af patientpenge Der henvises til følgende retningslinjer på Infonet: 13- Administration af patientpenge Særlige udfordringer er, når en patient bliver indlagt i tidsrummet fredag eftermiddag mandag morgen, hvor der ikke er mulighed for at aflevere patientpenge til Kassefunktionen. I disse tilfælde låses pengene inde i medicinskabet i afsnittet. Enkelte patienter arrestanter - har ret til arrestantpenge Administrativ stabsfunktion registrerer arrestantpenge ugentligt på den enkelte patients kontoudtog, og patienten har råderet over disse, ligesom de andre patientmidler. BM-ADMS sender hvert kvartal faktura til det enkelte arresthus på udlagte arrestantpenge, som bliver bogført på patientkontoen (statuskonto). Refusion på patienttransport Der henvises til: 14- Infonet Instruks vedr. patienttransport og blanketten patientbefordring 15- Folderen - Patienttransport til og fra Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Når en patient er berettiget til refusion på patientbefordring, udfylder lægesekretæren i ambulatoriet blanketten Patientbefordring. Blanketten leveres til BM-ADMS, som sørger for at overfører refusionsbeløbet til patientens nemkonto. I særlige tilfælde udbetales pengene kontant til patienten. Værdigenstande ved dødsfald Hvis en patient dør, skal vi opbevare patientens værdigenstande indtil de bliver frigivet af Skifteretten. Plejepersonale samler værdigenstandene i en lukket kuvert, hvorpå værdierne er oplistet og underskrevet af 2 personer fra afsnittet. Kuverten afleveres til Administrativ Stabsfunktion, som låser kuverten inde i pengeskabet. Plejepersonalet henvender sig til skifteretten om effekterne. Når der er modtaget accept fra skifteretten udleveres værdigenstandene efter skifterettens instruks. Velfærdspenge til patienter Der henvises til følgende retningslinjer på Infonet: 16- Retningslinjer vedr. velfærdspenge til patienter (Psyk Mid) Ergoterapien Først på året udsendes budget vedr. ergoterapien. Budgettet administreres af ledende ergoterapeut og bruges til drift af ergoterapien. 10

11 De elektroniske bilag attesteres af ledende ergoterapeut på en papirudgave og bogføres af TJ- ADMS. Kassebilag attesteres af ledende ergoterapeut og JF-ADMS og bogføres via Kassefunktionen. Indtægter vedr. torsdagscafesalg indleveres til bogføring i Kassefunktionen. Indtægter ved salg af terapimaterialer til patienter Opbevares i aflåst særskilt pengekasse i aflåst skab i Ergoterapien. Hvert enkelt salg oplistes på indtægtsbilag. Pengene + oplistet indtægtsbilag afleveres til Kassefunktionen den 1. mandag i hver måned. Indtægter ved salg af kaffe/kage i caféen Opbevares i aflåst særskilt pengekasse i aflåst skab i Ergoterapien. Hvert enkelt torsdagssalg oplistes på indtægtsbilag. Pengene + oplistet indtægtsbilag afleveres til Kassefunktionen den 1. mandag i hver måned. Dagny Christensen har nøgler til begge pengekasser. Pelikanen (minikioskfunktion for patienter på lukket retspsykiatrisk afsnit) Der henvises til følgende retningslinjer på Infonet: Pelikanen (minikioskfunktion for patienter på lukket retspsykiatrisk afsnit) Tolkning Der henvises til: 17- Tolkebistand (Intranet Psykiatrisk Afd. Middelfart) Ved behov bestiller personalet på de enkelte afsnit/funktionsområder tolkebistand efter patientbehov. Der udfyldes en formular, der underskrives af bestilleren. Faktura bogføres af TJ-ADMS efter kontrol af, at den svarer til aftalen på det underskrevne bilag, som er medsendt fakturaen. Indtægter Mentalobservationer Når der er udfærdiget en mentalobservation på en patient, sender lægesekretæren fra Retspsykiatrien følgende data til Administrativ Stabsfunktion: Journalnr., arrestant, politikreds, hvem har udfærdiget mentalobservationen. BM-ADMS fører disse data på en opdateret specifikation. Fakturerer mentalobservationen til politikredsen og påfører fakturanr. på specifikationen. Specifikationen sendes kvartalsvis til gennemgang ved lægesekretæren i retspsykiatrien, sådan at man er enige i de oplistede data. Nogle mentalobservationer bliver udført på konsulentbasis. Konsulenterne sender elektronisk faktura til Psykiatrisk Afdeling, disse føres på den opdaterede specifikation, attesteres af ledende overlæge og bogføres af BM-ADMS. JF-ADMS foretager stikprøvekontrol af fakturaer. Ledelsestilsyn: ledende overlæge attesterer alle konsulentfakturaer og får hvert kvartal opdateret specifikation på mentalobservationer og konsulenthonorar. Refusioner JF-ADMS kontrollerer at vi får refusion. Prisme bogføring afstemmes med Specifikation af refusioner. 11

12 Udenregionale ambulante og indlagte patienter AV-Ledende lægesekretær trækker hvert kvartal lister over aktivitet på de udenregionale patienter. JF-ADMS sammenskriver listerne i et regneark, der viser: Region, kommune, patient, aktivitetsdatoer, der skal faktureres. På disse lister noteres også, hvis der er nogle særlige oplysninger. BM-ADMS fakturerer til regionerne efter disse lister. Udarbejdet af Jeanne Fernel Leder af Adm. Stabsfunktion Godkendt af: Isabel Gindeberg Oversygeplejerske Peter Fristed Ledende overlæge 12

Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den 28.05.15/JF. Ledelsestilsyn for Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den 28.05.15/JF. Ledelsestilsyn for Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den 28.05.15/JF Ledelsestilsyn for Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse 1 Organisatorisk enhed 1.1 Øverst

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den /JF. Ledelsestilsyn for Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den /JF. Ledelsestilsyn for Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den 15.03.16/JF Ledelsestilsyn for Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse 1 Organisatorisk enhed 1.1 Øverst

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den /JF. Ledelsestilsyn for Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den /JF. Ledelsestilsyn for Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den 20.02.17/JF Ledelsestilsyn for Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse 1 Organisatorisk enhed 1.1 Øverst

Læs mere

LEDELSESTILSYN. Psykiatrisk afdeling Aabenraa

LEDELSESTILSYN. Psykiatrisk afdeling Aabenraa LEDELSESTILSYN Psykiatrisk afdeling Aabenraa Dette LEDELSESTILSYN 2015 beskriver afvigelser i forhold til de overordnede retningslinjer* fra Sygehusledelsen. Der beskrives uddelegering til funktionsledere

Læs mere

Ledelsestilsyn. Psykiatrisk Informationscenter / PsykInfo, Region Syddanmark Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart)

Ledelsestilsyn. Psykiatrisk Informationscenter / PsykInfo, Region Syddanmark Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart) Ledelsestilsyn - 1 - PsykInfo 2015 / JRC Ledelsestilsyn Psykiatrisk Informationscenter / PsykInfo, Region Syddanmark Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart) Godkendt af Ulla Lindgren, centerleder Udarbejdet

Læs mere

Ledelsestilsyn for Psykiatrien. ledelsestilsyn

Ledelsestilsyn for Psykiatrien. ledelsestilsyn Ledelsestilsyn for Psykiatrien Psykiatriens i Region Syddanmark overordnede ledelsestilsyn Version 2.1 1. Udkast, Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Organisatorisk enhed... 1 1.2 Øverst ansvarlig ledelse...

Læs mere

Det månedlige ledelsestilsyn foretages af afdelingsledelserne på følgende måde:

Det månedlige ledelsestilsyn foretages af afdelingsledelserne på følgende måde: Bilag 8 Procedure for afdelingsledelsernes ledelsestilsyn Det månedlige ledelsestilsyn foretages af afdelingsledelserne på følgende måde: Det elektroniske ledelsestilsyn i Prisme danner grundlag for tilsynet.

Læs mere

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Retningslinier for interne og eksterne bevillinger 1/6 1. Retningslinjer for administration af projektbevillinger Midler til forskningsprojekter bliver administreret af Sygehus Lillebælt, Sygehusstaben.

Læs mere

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer BILAG XX 08-11-2010 Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer Bilaget er en del af Dragør Kommunes nye Økonomiregulativ (Principper for økonomistyring) som er ved

Læs mere

Økonomisk styringsgrundlag

Økonomisk styringsgrundlag Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Økonomisk styringsgrundlag

Læs mere

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Sygehus Lillebælt attraherer hvert år flere millioner kr. i ekstern støtte til forskning og udvikling. Følgende instruks er udarbejdet med formålet at

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

26. november 2014 1. Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. Funktion Opgaver Substitut PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR

26. november 2014 1. Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. Funktion Opgaver Substitut PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR 26. november 2014 1 Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR Administrative opgaver Journalnotater Booking af mødelokaler + forplejning Telefon

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Budgetansvar i Hørsholm Kommune

Budgetansvar i Hørsholm Kommune Bilag 4 til Kasse- og regnskabsregulativet Budgetansvar i Hørsholm Kommune Kære leder Som leder påhviler der dig et ansvar for din enheds faglige drift og for dit personale. Derudover har du et budgetansvar

Læs mere

Til medarbejdere. Kursus og uddannelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Til medarbejdere. Kursus og uddannelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Til medarbejdere Kursus og uddannelse Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 For at sikre en ensartet håndtering af kursus og uddannelse i Ortopædkirurgisk Afdeling er der udarbejdet

Læs mere

Forskningsøkonomi. 1 Midler til rådighed. 1) Midler til rådighed. 2) Procedure (fra bestilling af vare til betaling af faktura)

Forskningsøkonomi. 1 Midler til rådighed. 1) Midler til rådighed. 2) Procedure (fra bestilling af vare til betaling af faktura) Forskningsøkonomi 1) Midler til rådighed 2) Procedure (fra bestilling af vare til betaling af faktura) a. Ordinær bevilling, Aarhus Universitet b. Eksterne bevillinger, Aarhus Universitet c. Klinisk Instituts

Læs mere

Koncern Økonomi Controllerbesøg hos: 1. Indledning: 2. Kontaktpersoner ved besøget:

Koncern Økonomi Controllerbesøg hos: 1. Indledning: 2. Kontaktpersoner ved besøget: Koncern Økonomi Controllerbesøg hos: Kunde: Center for Døvblindhed og høretab Område: Specialsektoren Udført af: PD/HDS Dato: 01/11 + 7/11 2013 Regnskabsår: 2013 Indeks: 1. Indledning: Udgangspunktet for

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts

Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts Indhold: 1. Ansvar 2. Procedure og arbejdsgange. Indtægter udgifter 3.

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

INTERN KONTROL HR Overenskomst og Løn. Løn, arbejdstid og befordring

INTERN KONTROL HR Overenskomst og Løn. Løn, arbejdstid og befordring INTERN KONTROL HR Overenskomst og Løn Løn, arbejdstid og befordring Besøgsrapport for OUH-Svendborg Intern kontrol udarbejdet af: Simon L. Kristensen, Tina Feldfoss og Gitte R. Sørensen Dato for besøg:

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

multimedier beskatning og kontrol

multimedier beskatning og kontrol multimedier beskatning og kontrol Multimediebeskatningen trådte i kraft den 1. januar 2010. Det er indskærpet, at arbejdsgiverne skal sikre, at den indeholdte A-skat og AM-bidrag og de indberettede oplysninger

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

Udført den 28. november 2012 af: Dorte M. Jensen

Udført den 28. november 2012 af: Dorte M. Jensen Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Tlf. 96 35 10 00 Specialsektor@rn.dk www.specialsektor.rn.dk Anmeldt økonomisk tilsyn på: Boformen Aas Aasvej 39 7700 Thisted J. nr. 2011-113713 Udført

Læs mere

Til medarbejdere. Ansættelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Til medarbejdere. Ansættelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Til medarbejdere Ansættelse Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 For at sikre at afdelingen udvælger de bedst kvalificerede ansøgere til ledige stillinger og ansætter de bedste

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Psykiatrisk afdeling. Organisation:

Psykiatrisk afdeling. Organisation: + Psykiatrien i Region Syddanmark Ledende ergoterapeut tlf.: 99 44 83 91 Psykiatrisk afdeling Klinisk underviser tlf.: 99 44 83 92 Ergoterapien Ergoterapien tlf.: 99 44 83 90 Østre Hougvej 70 5500 Middelfart

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Fyrvejen Nykøbing Mors. Udført den 30. september 2013 af: Dorte M. Jensen

Fyrvejen Nykøbing Mors. Udført den 30. september 2013 af: Dorte M. Jensen Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Tlf. 96 35 10 00 Specialsektor@rn.dk www.specialsektor.rn.dk Anmeldt økonomisk tilsyn på: Rehabiliteringscentret Strandgården Fyrvejen 65 7900 Nykøbing

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Anvendelse af IT-systemer

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Anvendelse af IT-systemer SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING Anvendelse af IT-systemer Forord Dette dokument er et af rammebilagene til Spilleregler for god økonomistyring, som beskriver den overordnede ramme for kasse- og regnskabsfunktionen.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme.

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postbox 2593 2100 København Ø Tlf. 3529 8100 Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, uddannelse, information mv. REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse

Læs mere

Ledelsestilsyn for Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland

Ledelsestilsyn for Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland Dato: 11. august 2017 Ledelsestilsyn for Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland 1 Organisatorisk enhed Børne- og ungepsykiatri Sydjylland, fordelt på matriklerne i

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse af bevillingen Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af ansøgningens budget til hel eller delvis dækning af udgifterne. Formålet med projektet må ikke ændres og bevillingsbeløbet

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Retningslinjer for bogfłringsprocessen

RANDERS KOMMUNE. Retningslinjer for bogfłringsprocessen RANDERS KOMMUNE Principper for łkonomistyring Retningslinjer for bogfłringsprocessen Randers Kommunes arbejdsprocesser skal tilrettel gges effektivt og understłttes af IT hvor dette er hensigtsm ssigt.

Læs mere

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Opbevaring og registrering af midler

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Opbevaring og registrering af midler SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING Opbevaring og registrering af midler Indholdsfortegnelse Forord...3 Formål...3 Spilleregel for opbevaring og registrering af midler...3 Midler der administreres for

Læs mere

Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed

Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed Indholdsfortegnelse [Indledning] [Kassevirksomhed] [Direkte registreringer af ind- og udbetalinger i kommunens regnskab] [Indbetalinger] [Udbetalinger]

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Shared Servicecenter Zealand Nr. 1. Økonomiteamet Maj 2012

Shared Servicecenter Zealand Nr. 1. Økonomiteamet Maj 2012 Shared Servicecenter Zealand har nu levet i et kvartal. Et kvartal som har givet udfordringer i forhold til manglende rutiner, hvem gør hvad osv. Vi har bestræbt os på at få opgaverne afviklet på en god

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Når du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem.

Når du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem. Brugervejledning decentral lønstyring: Beregning af anslået lønforbrug: I programmet kan du, når du står i den orange boks økonomi få beregnet et anslået lønforbrug for resten af året. Du skal være opmærksom

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

» Intro « » Du er kasserer «

» Intro « » Du er kasserer « KASSERER GUIDE » Intro Du er kasserer «Tusind tak fordi du har sagt ja til at være kasserer i LMU! Der er mange vigtige opgaver i LMU, og meget ofte skal der bruges penge til at gennemføre dem. Derfor

Læs mere

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder:

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder: Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud til psykiatrien fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje 2007-2010 Pulje 3 - Opsøgende og udgående virksomhed I. Indledning I

Læs mere

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Side 2 af 16 Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering af beboermidler

Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering af beboermidler KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften

Læs mere

Julebrev til Ledsageordningens brugere

Julebrev til Ledsageordningens brugere Julebrev til Ledsageordningens brugere Ledsageordningen 2006 Ledsageordningen Sonnesgade 9 8000 Århus C. Tlf.nr. 87 30 40 30 E-mail:ledsageordning@fa.aarhus.dk Telefontræffetider Mandag til onsdag kl.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Kvalitetskontrol af indberetning til lønsystemet decentrale enheder

Kvalitetskontrol af indberetning til lønsystemet decentrale enheder Kvalitetskontrol af indberetning til lønsystemet decentrale enheder Generelt Om indberetningsmateriale Alle indberetninger skal ske på grundlag af attesteret indberetningsmateriale. Indberetningsmaterialet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Information til forældre og pårørende

Information til forældre og pårørende Information til forældre og pårørende Marjatta Strandvejen 15 4733 Tappernøje Tlf. 5596 5119 marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk Informationspjecen er udgivet af Marjattas Driftfond April 2013. Indledning

Læs mere

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter 1. Indledning Aktivering af udviklingsprojekter i balancen stiller store krav til styring og pålidelig økonomisk regnskabsopfølgning, fordi disse

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholder firmanavn Bogholder adresse Bogholder postnr/by xx@bogholder.dk Tlf. xx xx xx xx CVR. xx xx xx xx i det følgende

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Instruks om bankkonto, web-erhverv og kort Sektion 4.1

Instruks om bankkonto, web-erhverv og kort Sektion 4.1 Enhederne har mulighed for at have egen bankkonto. Der skelnes mellem to slags bankkonti: Almindelig bankkonto, der kan bruges til overførsler, Web-erhverv, checks m.v. Anden bankkonto til Akiliut-kort

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Lovgrundlag... 2 1.3 Gyldighedsområde og ansvar... 2 1.4 Ikrafttrædelse... 2 2 Økonomisk styring... 2 2.1 Budget og

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune. Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre

Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune. Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre 9.1 Baggrund Som hovedregel administrerer klienter og beboere på

Læs mere

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service Aftale 2009 Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX Om: Udviklingsplaner Økonomi og aktivitet Kvalitet og service Indledning Denne aftale er indgået mellem Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Delvis syg kan kun indberettes i samlede perioder af 1 uge. Delvis syg indberettes derfor hver uge for en medarbejder, der har dette sygefravær.

Delvis syg kan kun indberettes i samlede perioder af 1 uge. Delvis syg indberettes derfor hver uge for en medarbejder, der har dette sygefravær. Vejledning til indberetning af delvis syg. For at delvis sygdom kan afføde korrekte dagpengeskemaer til ydelse af refusion fra medarbejderens bopælskommune, skal dette indberettes på en særlig måde. Denne

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholders firmanavn Bogholders adresse Postnr. By mail@bogholder.dk Tlf. XX XX XX XX CVR. XX XX XX XX i det følgende kaldet

Læs mere

KIRKEADMINISTRATION.DK

KIRKEADMINISTRATION.DK KIRKEADMINISTRATION.DK EN DEL AF FOLKEKIRKEN KirkeAdministration.dk gør regnskab og administration nemmere Hvem er vi? KirkeAdministration.dk er stiftet i 2009. Vi er etableret i henhold til menighedsrådslovens

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte CPR-nr. Fornavn Efternavn (10 cifre uden bindestreg) (maks. 30 karakterer) (maks. 30 karakterer) Privatadresse Postnr By Mobilnummer E-mail TEC mobil TEC

Læs mere

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk INTERBOOK Vejledning til foreningerne i at søge og se tilskud Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk Nye foreninger

Læs mere

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre Med denne pjece ønsker vi at give et overblik til efterladte efter en person, der har modtaget en hædersgave og/eller en månedlig ydelse

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere