Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den /JF. Ledelsestilsyn Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den 20.04.12/JF. Ledelsestilsyn Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark"

Transkript

1 Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den /JF Ledelsestilsyn Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark 1

2 Indholdsfortegnelse Organisatorisk enhed Øverst ansvarlig ledelse - Afdelingsledelsen Ide- og holdningsgrundlag inkl. Mål og handleplaner Budget Økonomi og aktivitetsopfølgning Ansættelser/ophør, registrering m.v. Kurser og tjenesterejser Multimedie Indkøb og fakturabehandling Kassefunktion og bankfunktion Patienter Ergoterapien Tolkning Indtægter Organisatorisk enhed Psykiatrisk Afdeling Middelfart Østre Hougvej 70 og Teglgårdsparken 101 (Lokalpsykiatri) 5500 Middelfart Øverst ansvarlig ledelse - Afdelingsledelsen Ledende overlæge Peter Fristed Tlf.: Mobil: Mail: 2

3 Oversygeplejerske Isabel Gindeberg Tlf.: Mobil: Mail: Ide- og holdningsgrundlag Der henvises til følgende på Infonet: 1- Psykiatrisk Afdelings Ide- og holdningsgrundlag inkl. mål og handleplaner. Budget Psykiatrisk Afdeling Middelfart får tildelt et grundbudget af Psykiatrien i Region Syddanmark ved årets start. Derudover er der forventning til aktivitetsafhængige budgetter. Derudover er der forventning til tillægsbevillinger i løbet af året, f.eks. overenskomstmæssige ændringer og bevillinger, der endnu ikke er indarbejdet. Budgettet er udgiftsbaseret. De særlige udfordringer er, at Psykiatrisk Afdeling disponerer budgetlægning på forventet efterbevilling og at de aktivitetsafhængige budgetter kommer i løbet af budgetåret. Budget (forventet budget) fordeles på følgende områder (løn og øvrig drift): Afdelingsledelse og stabe Læger Fællespersonale + fællesudg P1 sengeafsnit (5-døgns) almenpsyk P2 sengeafsnit almenpsyk P3 sengeafsnit gerontopsyk P4 sengeafsnit retspsyk R4 sengeafsnit retspsyk Hviding Ergoterapiens drift Lokalpsykiatri Patientrådgiver Mentalobservationer Retspsykiatrisk distriktspsykiatri Herudover er der tildelt budget af Psykiatrien i Regions Syddanmark til projekter: xx Sexologiordningen (finansieres direkte fra Justitsministeriet) xx Opsøgende psykoseteam OPT (Satspuljeprojekt) Herudover er der tildelt budget via forskningsmidler via forskningsprojekter: Sabeluzol DPT fonden vedr. skizofreni Herudover er der tildelt budget af Psykiatrien i Regions Syddanmark til forskning og diverse: Forskningsprojekt reduktion af tvang v/frederik Gilberg Vandkunst Forud for budgetåret med sidste år som udgangspunkt - afstikkes personalenormeringen af Afdelingsledelsen. Derefter beregnes et oplæg til lønbudget og driftsbudget for hvert afsnit/funktionsområde af JF- Adm. Stabsfunktion (ADMS). Når endeligt rammebudget udmeldes fra Psykiatrien i Region 3

4 Syddanmark beregnes den endelige budgetfordeling af JF, som godkendes af Afdelingsledelsen og udmeldes i afdelingen. Baseline for henholdsvis stationær og ambulant aktivitet, fordelt på hvert afsnit/funktionsområde, bliver med sidste år som udgangspunkt - foreløbig beregnet af Afdelingsledelsen og JF-ADMS ved årets start og derefter tilrettet, når det endelige tal udmeldes af Psykiatrien i Region Syddanmark ud fra gældende regler. Fordelingsnøglen godkendes af Afdelingsledelsen og udmeldes i afdelingen. Særligt med hensyn til SATS-pulje projekter og fondsmidler Projektmidlerne kommer til udbetaling på baggrund af konkrete projektansøgninger via Psykiatrien i Region Syddanmark, til Sundhedsministeriet. Psykiatrien er forpligtet til at overholde de statslige bevillings- og tilskudsregler. Psykiatrisk Afdeling aflægger selvstændigt regnskab for hver enkelt bevilling med bistand fra Regnskabsfunktionen, Psykiatrien i Region Syddanmark. Særligt med hensyn til forskningsmidler Forskningsmidlerne kommer til udbetaling på baggrund af konkrete ansøgninger fra forskeren via Psykiatrisk Afdeling Middelfart. Bevilgede midler skal godkendes af Sygehusledelsens administration. Forskeren aflægger selvstændigt regnskab til hvert enkelt bevillingsområde i samarbejde med JF- ADMS. De særlige udfordringer er, at vedr. forskning er det forskeren, der får bevillingerne og er ansvarlig for disse. Økonomi og aktivitetsopfølgning Månedlige aktivitets- og økonomiopfølgningsrapporter Der udarbejdes hver måned Normeringsopgørelser, specificeret for hvert afsnit/funktionsområde, der viser afsat normering for året pr måned, månedens normeringsbrug, samt årets gennemsnitlige månedsforbrug af JF-ADMS. Specifikation over langtidssyge medarbejdere af JF-ADMS. Aktivitetsrapporter specificeret for hver afsnit/funktionsområde, der viser periodens budget periodens ydelse af AV-ledende lægesekretær og JF-ADMS. Lønrapport specificeret for hvert afsnit/funktionsområde, afstemt med Datawarehouse og økonomirapport af JF-ADMS. Økonomirapport specificeret for hvert afsnit/funktionsområde afstemt med prisme rapporter, der viser periodens budget periodens forbrug af JF-ADMS. Oversigt over fastvagtforbrug for hvert afsnit af JF-ADMS på baggrund af oplysninger fra afsnittene. Registreringsskema over hvor mange patienter, der er på lukket funktion/ hvor mange af disse, der har behov for lukket funktion, specificeret på afsnit af CR-ADMS på baggrund af oplysninger fra afsnittene. Afdelingsledelsen gennemgår hver måned rapporterne, og efterfølgende udsendes de med dagsordenen til de månedlige Ledermøder og MED, hvor de gennemgås. Undtaget er normeringsopgørelsen og specifikation af langtidssyge som ikke udsendes til MED, men i stedet til TR. De gennemgås ikke på møderne. Ledelsestilsyn: Afdelingsledelsen er budgetansvarlig og forpligtet til at følge op på forbrugsrapporterne. 4

5 Afdelingsledelsen attesterer/godkender økonomirapporter fra Prisme. Kvartalsvise aktivitetsopfølgninger Der føres løbende specifikation på kursusudgifter og inventarudgifter fordelt på afsnit/funktionsområder af JF-ADMS. Kursusrapporterne udsendes mindst hver 3. måned til Afdelingsledelsen og funktionslederne. Inventaroversigten gennemgås af Afdelingsledelsen mindst hver 3. måned. Der føres løbende specifikation på refusioner fordelt på afsnit/funktionsområder, som afstemmes med Prisme af JF-ADMS. Hvis der mangler refusion rykker JF-ADMS for disse hos Økonomifunktionen PRS. Ledelsestilsyn: Afdelingsledelsen. Ansættelser/ophør, registrering m.v. Ansættelser Der henvises til følgende retningslinjer på Infonet: 2- Ansættelse af personale (Fælles Psykiatri) 3- Ansættelse af overlæger (Fælles Psykiatri) 4- Retningslinjer vedr. nyansættelser (Middelfart Psyk) På foranledning af den enkelte funktionsleder, som følger ovenstående retningslinjer: Opslås ledige stillinger via e-rekrutteringsprogrammet HR-Manager hovedsageligt af CR, BM og TJ-ADMS. Hvis der derudover ønskes annoncering i trykte medier, skal der foreligge godkendelse fra Afdelingsledelsen og ADMS sørger for bestilling. ADMS sørger for skriftligt svar til alle ansøgere i forhold til den proces, ansøgeren har været igennem. Indstilling til ansættelse/fratrædelser/ændringer udfyldes af ADMS og underskrives af Afdelingsledelsen, inden den videresendes til HR sammen med bilag, autorisation og indhentet straffeattest. Ledelsestilsyn: Det er kun Afdelingsledelsen, der har disponeringsbemyndigelse, og som underskriver indstilling til ansættelse. Vikarforbrug / timelønnede tilkaldevikarer Der henvises til retningslinjer på Infonet: 6- Ansættelse af timelønnede tilkaldevikarer Timelønnede tilkaldevikarer ansættes efter samme procedure som ved ansættelser. Telefonlister over de timelønnede tilkaldevikarer udarbejdes/vedligeholdes af CR-ADMS og udsendes til afsnittene, så afdelingssygeplejersken kan se, hvem der kan rekvireres ved behov. Som udgangspunkt rekvireres der kun timelønnede tilkaldevikarer, hvis der normeringsmæssigt er plads. Overarbejde Den enkelte funktionsleder godkender alt overarbejde på eget funktionsområde. Adgang til data Der henvises til følgende retningslinjer på Infonet: 7- Datasikkerhed og fortrolighed (tværregionale dokumenter) 8- Datasikkerhedsansvarlige på Psykiatrisk Afdeling (Middelfart-Psyk) 5

6 Funktionslederne har adgang til eget område i PODB, SD datawarehouse, personaleweb og tjenestetid. Den enkelte funktionsleder sørger for, at den nye medarbejder bliver oprettet til brug af diverse ITsystemer via PODB m.v. Registrering af Langtidssygdom Funktionslederen registrerer langtidssygdom i Tjenestetid. Funktionslederen oplyser langtidssygdom til JF-ADMS, som registrerer dette på normeringsopgørelserne og specifikation af langtidssyge. Specifikation af langtidssyge og specifikation af refusioner afstemmes af JF-ADMS. Hvis der mangler på refusioner sker der henvendelse til Økonomi, Psykiatrien i Region Syddanmark. Der trækkes sygelister fra Datawarehouse, som gennemgås af Afdelingsledelsen hvert kvartal. Indberetning af løn Tjenestetid Den enkelte funktionsleder (har ret til at uddelegere til medarbejder) fører tjenestetid for eget personale og overfører til løn. JF-ADMS fører desuden tjenestetid for lægerne og holder øje med normtimeregnskabet for hver enkelt yngre læge. Lægerne og ledende overlæge får hver uge en personlig ugeplan for hver læges rulleperiode, så de kan handle, hvis der er for mange eller for få timer i forhold til normtimer. CR-ADMS fører tjenestetid for Afdelingsledelsen og Klinisk Stabsfunktion. Det er den enkelte funktionsleders ansvar, at der registreres rigtigt i forhold til tjenestetider, sygdom, barsel, kurser, tjenestefri m.v. De indberettede arbejdstidsplaner udskrives for hvert funktionsområde pr. uge, kontrolleres, underskrives og arkiveres af funktionslederen mindst hvert kvartal. Lønforbrugslister på de enkelte funktionsledere trækkes i Datawarehouse hvert kvartal af JF- ADMS. De Kontrolleres, underskrives og arkiveres af Afdelingsledelsen. Den enkelte Afdelingssygeplejerske på P1, P2, P3, P4 vedr. eget funktionsområde Afsnitssekretæren koder arbejdstidsplanen i Tjenestetid/Silkeborg for den pågældende uge i forhold til tilstedeværelse og evt. fravær. Afdelingssygeplejersken godkender kodningen inden den overføres. Dette sker helst de første dage i en uge, da man så sikrer, at alt er overført i tilfælde af lønkørsel (som typisk foregår onsdage el. torsdage). Efter overførslen printes dokumentation ud, så plejepersonalet kan se, hvad der er kodet. Denne underskrives af afdelingssygeplejersken og arkiveres. Ligeså printes afspadseringsregnskabet ud, så plejepersonalet er ajour med deres afspadseringsstatus. Ved månedens ophør printes afspadseringsstatus ud til Afdelingsledelsen, så man kan se hvor meget/lidt, der er udbetalt. Ved normtids ophør printes normtidsstatus ud til Afdelingsledelsen, så man kan se om regnskabet er gået i 0. Den enkelte funktionsleder for lokalpsykiatri, RDP, lægesekretærer, socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer socialrådgivere, adm. stabsfunktion vedr. eget funktionsområde Lederen koder arbejdstidsplanen i Tjenestetid/Silkeborg for den pågældende uge i forhold til tilstedeværelse og evt. fravær og godkender i systemet. Efter overførsel printes dokumentation ud og underskrives af funktionslederen og arkiveres. 6

7 Ledelsestilsyn: Den enkelte funktionsleder i forhold til eget område. Afdelingsledelsen vedr. funktionslederne. Kurser og tjenesterejser Kurser Der henvises til følgende retningslinjer: 9- Kursusansøgningsblanket (Intranet Psykiatrisk Afd. Middelfart) Der afsættes hvert år kursusbudget til hvert afsnit/funktionsområde, dyre længerevarende kurser samt indsatsområder. Alle kurser (tjenestefrihed, kursusudgifter og udgifter til transport (gerne billigste offentlige transport iflg. dokumentation)) søges via kursusblanket, hvorpå der også står en vejledning om retningslinjerne. Kursusblanketten underskrives af ansøger og funktionslederen førstehåndsgodkender med underskrift, hvis kurset findes relevant og der er midler til rådighed af det afsatte kursusbudget for funktionsområdet. Ledelsestilsyn: Alle kursusansøgninger godkendes endeligt med Afdelingsledelsens underskrift. Den godkendte kursusansøgning registreres i kursusspecifikation og sendes til ansøger med kopi til funktionslederen af ADMS. Kopi af alle godkendte kursusansøgninger arkiveres hos ADMS. Kursusfakturaer iflg. godkendte udgifter bogføres af JF-ADMS. Der føres kursusspecifikation pr. funktionsområde. Kursusspecifikationen viser kursusbudget, bevilgede kursusudgifter samt bogførte kursusudgifter afstemt med Prisme af JF-ADMS. Kursusspecifikation udsendes ca. hver anden måned til den enkelte funktionsleder over eget område samt til Afdelingsledelsen over alle områder af JF-ADMS. Tjeneste- og kursusrejser Der henvises til følgende retningslinjer: 10- Rejse og befordringsgodtgørelse (Intranet - Region Syddanmark) Udlæg i forbindelse med tjenesterejser og kursusrejser føres på udgiftsbilag underskrevet af den enkelte medarbejder, derefter førstehåndsgodkendt med funktionsleders underskrift. Ledelsestilsyn: Alle udgiftsbilag bliver endeligt godkendt med Afdelingsledelsens underskrift. Afdelingsledelsernes personlige udlæg til fx rejse- og kursusudgifter m.m. godkendes af et medlem af sygehusledelsen. Udgiftsbilag kontrolleres for korrekt udfyldelse af BM-ADMS. Der foretages stikprøvekontrol over korrekt km udfyldelse ved 3 udgiftsbilag pr. måned af BM- ADMS. Dette er sat i bero indtil HR og Økonomi i Administrationen har udarbejdet konkrete retningslinjer herfor. Udgiftsbilag vedr. tjenesterejser sendes til HR, Psykiatrien i Regions Syddanmark til videre behandling. Kopi arkiveres alfabetisk i mappe. 7

8 Udgiftsbilag vedr. kursusrejser kontrolleres i forhold til kursusspecifikation af JF og bogføres i forhold til dokumenterede udgifter af BM-ADMS. Hvis udgifterne er km. penge sendes de til HR til videre behandling. Kopi arkiveres alfabetisk i mappe. I forhold til projekter regulerer Økonomi, Psykiatrien i Region Syddanmark en gang årligt KM satsen fra høj til lav takst iflg. reglerne. Differencen omposteres til driften. Multimedie Der henvises til følgende retningslinjer: 11- Ledelsestilsyn i Psykiatrien bilag 9 Multimedieskat og kontrol af hjemlån af regionens ejendom Afdelingsledelsen beslutter hvilke medarbejdere, der i forhold til deres arbejde har brug for/skal have mobiltelefon, transportabel computer m.v. JF-ADMS sørger for, at multimedievarerne bliver bestilt, udleveret og at der bliver udfyldt formularer vedr. multimediebeskatning og tro og love erklæringer. Ledelsestilsyn: Formularer underskrives af Afdelingsledelsen inden de videresendes til HR. Der føres en multimediespecifikation over hvad den enkelte medarbejder har fået udleveret, under hvilke vilkår, og hvor det skal konteres af JF-ADMS. Multimediefakturaer kontrolleres og bogføres af BM+JF-ADMS. Fakturaer over kr. forevises Afdelingsledelsen. 5% af alle telefonregninger med tro- og loveerklæringer over 500 kr. pr. kvartal skal udtages til en stikprøvekontrol for private udgåede opkald. Dette gøres sammen med den enkelte medarbejder og oversygeplejerske Isabel Gindeberg. Der bruges det udarbejdede kontrolskema fra HR. Psykiatrien i Region Syddanmark. Kontrolskemaet skal underskrives af medarbejder og Afdelingsledelsen. En af de særlige udfordringer er, at PRS har lavet en aftale med OUH om, at multimedie oprettet før 2009 betales og bogføres af OUH. Hvordan kontrolleres disse. Ledelsestilsyn: Afdelingsledelsen gennemgår multimediespecifikation hvert halve år. Stikprøvekontroller underskrives af Afdelingsledelsen. Fakturaer over kr. gennemgås af Afdelingsledelsen sammen med forbrugeren. Indkøb og fakturabehandling Psykiatrisk Afdelings regnskabsføring varetages centralt af Adm. Stabsfunktion og foregår løbende for at sikre en effektiv budgetopfølgning og overholdelse af betalingsfrister m.m. Adm. stabsfunktion behandler alle bilag. Udenlandske fakturaer Udenlandske fakturaer følger normal procedure som andre bilag, men sendes til bogføring/betaling til Regnskabsafdelings, Psykiatrien i Region Syddanmark. Nyanskaffelser Der henvises til følgende retningslinjer på Intranet: 12- Retningslinjer vedr. nyanskaffelser på Psykiatrisk Afdeling Middelfart 8

9 Ordinære nyanskaffelser søges en gang årligt af den enkelte funktionsleder. Ansøgninger bliver samlet behandlet af Afdelingsledelsen og efterfølgende udmeldes via oplistning af bevilgede nyanskaffelser. Uopsættelige nyanskaffelser søges løbende og Afdelingsledelsen behandler og bevilger efter individuel stillingstagen. JF-ADMS bogfører fakturaerne vedr. bevilgede anskaffelser, efter at funktionslederen har attesteret på papirbilag, at de har modtaget varen, og at prisen svarer til det aftalte. Papirbilagene arkiveres i mappe. JF-ADMS udarbejder specifikation på indkøb afstemt med prisme. Ledelsestilsyn: Afdelingsledelsen bevilger alle ansøgninger. Specifikation gennemgås og attesteres af Afdelingsledelsen hvert kvartal. Hvis anskaffelsesprisen på en vare er over kr. afstemmes med Psykiatrien i Region Syddanmark. Depotvarer almindeligt forbrug Depotvarer bliver rekvireret via OUH s Indkøbscentral. I forbindelse med varemodtagelsen kontrollerer den enkelte bestiller, at leverancerne er i overensstemmelse med bestillingen, vedlagt følgeseddel eller tilsvarende. Varerne bliver automatisk bogført i Prisme. Medicinfakturaer Medicinfakturaer bliver bogført af BM-ADMS. Fakturaerne bliver ikke kontrolleret, om de svarer til det leverede. Medicinrummene bliver holdt ved lige / aut. fyldt op af Sygehus Apotek Fyn. Særlige udfordringer er, at Psykiatrisk Afdeling stoler på, at OUH kun fakturerer, det vi får leveret. Kasse- og bankfunktion Forskuds- / kontantkasser Psykiatrisk Afdeling har én forskudskasse og én bankkonto, som hovedsageligt administreres af BM-ADMS og afløses af TJ og CR-ADMS. Forskudskassen opbevares i en aflåst pengeboks i et aflåst pengeskab, undtagen når Kassefunktionen har åben hvor den aflåste pengeboks opbevares i en aflåst skuffe på ADMS s kontor. Når der hæves kontante midler i banken skal der fremgå et bilag med 2 underskrifter fra ADMS. Alle 4 personer i Administrativ Stabsfunktion har fuldmagt til at underskrive bankbilag. I tilknytning hertil er der 5 udlægskasser især til brug for patienternes velfærd, som administreres af de enkelte afsnit. Udlægskasserne har gerne mellem kr. i beholdning, Udlægskassernes beholdning udbetales som a conto bilag og afregnes med bilag inden ny a conto udbetaling foretages. Pengene afregnes senest med 3 måneders interval. Se velfærdspenge. Udlægskassen skal til enhver tid indeholde det udbetalte a conto beløb. Enten i form af kontanter eller bilag. Forskudskassen afstemmes dagligt med kassekladde. Kassekladde og bankbevægelser bogføres ugentligt og Prisme statuskonti afstemmes efterfølgende med kassekladde, bankkontoudtog og patientkonto. Kassebilag arkiveres i 5 år. 9

10 En gang månedligt udføres kontrol af den sidste uges kassekladde af JF-ADMS. Statuskontiafstemningerne sendes til Økonomi, Psykiatrien i Regions Syddanmark. Afstemningerne arkiveres. En gang månedligt skal 2 personer fra ADMS tælle kassen op i forbindelse med afstemning af kassen. Navnene på de 2 personer noteres på kassebilaget. Ingen medarbejder må udbetale penge til sig selv eller overføre penge til egen nemkonto. Patienter Administration af patientpenge Der henvises til følgende retningslinjer på Infonet: 13- Administration af patientpenge Særlige udfordringer er, når en patient bliver indlagt i tidsrummet fredag eftermiddag mandag morgen, hvor der ikke er mulighed for at aflevere patientpenge til Kassefunktionen. I disse tilfælde låses pengene inde i medicinskabet i afsnittet. Enkelte patienter arrestanter - har ret til arrestantpenge Administrativ stabsfunktion registrerer arrestantpenge ugentligt på den enkelte patients kontoudtog, og patienten har råderet over disse, ligesom de andre patientmidler. BM-ADMS sender hvert kvartal faktura til det enkelte arresthus på udlagte arrestantpenge, som bliver bogført på patientkontoen (statuskonto). Refusion på patienttransport Der henvises til: 14- Infonet Instruks vedr. patienttransport og blanketten patientbefordring 15- Folderen - Patienttransport til og fra Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Når en patient er berettiget til refusion på patientbefordring, udfylder lægesekretæren i ambulatoriet blanketten Patientbefordring. Blanketten leveres til BM-ADMS, som sørger for at overfører refusionsbeløbet til patientens nemkonto. I særlige tilfælde udbetales pengene kontant til patienten. Værdigenstande ved dødsfald Hvis en patient dør, skal vi opbevare patientens værdigenstande indtil de bliver frigivet af Skifteretten. Plejepersonale samler værdigenstandene i en lukket kuvert, hvorpå værdierne er oplistet og underskrevet af 2 personer fra afsnittet. Kuverten afleveres til Administrativ Stabsfunktion, som låser kuverten inde i pengeskabet. Plejepersonalet henvender sig til skifteretten om effekterne. Når der er modtaget accept fra skifteretten udleveres værdigenstandene efter skifterettens instruks. Velfærdspenge til patienter Der henvises til følgende retningslinjer på Infonet: 16- Retningslinjer vedr. velfærdspenge til patienter (Psyk Mid) Ergoterapien Først på året udsendes budget vedr. ergoterapien. Budgettet administreres af ledende ergoterapeut og bruges til drift af ergoterapien. 10

11 De elektroniske bilag attesteres af ledende ergoterapeut på en papirudgave og bogføres af TJ- ADMS. Kassebilag attesteres af ledende ergoterapeut og JF-ADMS og bogføres via Kassefunktionen. Indtægter vedr. torsdagscafesalg indleveres til bogføring i Kassefunktionen. Indtægter ved salg af terapimaterialer til patienter Opbevares i aflåst særskilt pengekasse i aflåst skab i Ergoterapien. Hvert enkelt salg oplistes på indtægtsbilag. Pengene + oplistet indtægtsbilag afleveres til Kassefunktionen den 1. mandag i hver måned. Indtægter ved salg af kaffe/kage i caféen Opbevares i aflåst særskilt pengekasse i aflåst skab i Ergoterapien. Hvert enkelt torsdagssalg oplistes på indtægtsbilag. Pengene + oplistet indtægtsbilag afleveres til Kassefunktionen den 1. mandag i hver måned. Dagny Christensen har nøgler til begge pengekasser. Pelikanen (minikioskfunktion for patienter på lukket retspsykiatrisk afsnit) Der henvises til følgende retningslinjer på Infonet: Pelikanen (minikioskfunktion for patienter på lukket retspsykiatrisk afsnit) Tolkning Der henvises til: 17- Tolkebistand (Intranet Psykiatrisk Afd. Middelfart) Ved behov bestiller personalet på de enkelte afsnit/funktionsområder tolkebistand efter patientbehov. Der udfyldes en formular, der underskrives af bestilleren. Faktura bogføres af TJ-ADMS efter kontrol af, at den svarer til aftalen på det underskrevne bilag, som er medsendt fakturaen. Indtægter Mentalobservationer Når der er udfærdiget en mentalobservation på en patient, sender lægesekretæren fra Retspsykiatrien følgende data til Administrativ Stabsfunktion: Journalnr., arrestant, politikreds, hvem har udfærdiget mentalobservationen. BM-ADMS fører disse data på en opdateret specifikation. Fakturerer mentalobservationen til politikredsen og påfører fakturanr. på specifikationen. Specifikationen sendes kvartalsvis til gennemgang ved lægesekretæren i retspsykiatrien, sådan at man er enige i de oplistede data. Nogle mentalobservationer bliver udført på konsulentbasis. Konsulenterne sender elektronisk faktura til Psykiatrisk Afdeling, disse føres på den opdaterede specifikation, attesteres af ledende overlæge og bogføres af BM-ADMS. JF-ADMS foretager stikprøvekontrol af fakturaer. Ledelsestilsyn: ledende overlæge attesterer alle konsulentfakturaer og får hvert kvartal opdateret specifikation på mentalobservationer og konsulenthonorar. Refusioner JF-ADMS kontrollerer at vi får refusion. Prisme bogføring afstemmes med Specifikation af refusioner. 11

12 Udenregionale ambulante og indlagte patienter AV-Ledende lægesekretær trækker hvert kvartal lister over aktivitet på de udenregionale patienter. JF-ADMS sammenskriver listerne i et regneark, der viser: Region, kommune, patient, aktivitetsdatoer, der skal faktureres. På disse lister noteres også, hvis der er nogle særlige oplysninger. BM-ADMS fakturerer til regionerne efter disse lister. Udarbejdet af Jeanne Fernel Leder af Adm. Stabsfunktion Godkendt af: Isabel Gindeberg Oversygeplejerske Peter Fristed Ledende overlæge 12

Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den 28.05.15/JF. Ledelsestilsyn for Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den 28.05.15/JF. Ledelsestilsyn for Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling sidst redigeret Middelfart den 28.05.15/JF Ledelsestilsyn for Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrien i Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse 1 Organisatorisk enhed 1.1 Øverst

Læs mere

Ledelsestilsyn for Psykiatrien. ledelsestilsyn

Ledelsestilsyn for Psykiatrien. ledelsestilsyn Ledelsestilsyn for Psykiatrien Psykiatriens i Region Syddanmark overordnede ledelsestilsyn Version 2.1 1. Udkast, Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Organisatorisk enhed... 1 1.2 Øverst ansvarlig ledelse...

Læs mere

Økonomisk styringsgrundlag

Økonomisk styringsgrundlag Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Økonomisk styringsgrundlag

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

26. november 2014 1. Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. Funktion Opgaver Substitut PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR

26. november 2014 1. Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. Funktion Opgaver Substitut PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR 26. november 2014 1 Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR Administrative opgaver Journalnotater Booking af mødelokaler + forplejning Telefon

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Shared Servicecenter Zealand Nr. 1. Økonomiteamet Maj 2012

Shared Servicecenter Zealand Nr. 1. Økonomiteamet Maj 2012 Shared Servicecenter Zealand har nu levet i et kvartal. Et kvartal som har givet udfordringer i forhold til manglende rutiner, hvem gør hvad osv. Vi har bestræbt os på at få opgaverne afviklet på en god

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte CPR-nr. Fornavn Efternavn (10 cifre uden bindestreg) (maks. 30 karakterer) (maks. 30 karakterer) Privatadresse Postnr By Mobilnummer E-mail TEC mobil TEC

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Når du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem.

Når du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem. Brugervejledning decentral lønstyring: Beregning af anslået lønforbrug: I programmet kan du, når du står i den orange boks økonomi få beregnet et anslået lønforbrug for resten af året. Du skal være opmærksom

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Ansvar Formænd for udvalg, arbejdsgrupper og arrangementer er ansvarlige overfor KOL for arbejdet og opfyldelsen af kommissorium/opgavebeskrivelse, herunder ansvarlig for at budgetterne og retningslinierne

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Delvis syg kan kun indberettes i samlede perioder af 1 uge. Delvis syg indberettes derfor hver uge for en medarbejder, der har dette sygefravær.

Delvis syg kan kun indberettes i samlede perioder af 1 uge. Delvis syg indberettes derfor hver uge for en medarbejder, der har dette sygefravær. Vejledning til indberetning af delvis syg. For at delvis sygdom kan afføde korrekte dagpengeskemaer til ydelse af refusion fra medarbejderens bopælskommune, skal dette indberettes på en særlig måde. Denne

Læs mere

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Budget- og regnskabssystem 4.4 - side 1 Dato: 1. september 1999 Ikrafttrædelsesår: Budget 2000 Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende amtskommunernes

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring Godkendt af byrådet den 12.04.2010 Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det admini-...

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften

Læs mere

Information til forældre og pårørende

Information til forældre og pårørende Information til forældre og pårørende Marjatta Strandvejen 15 4733 Tappernøje Tlf. 5596 5119 marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk Informationspjecen er udgivet af Marjattas Driftfond April 2013. Indledning

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Forslag om fremtidig personale og økonomistyring. Indhold. Forslag november 2012. Ledernes personale- og økonomistyring Projekt Ny Koncernløsning

Forslag om fremtidig personale og økonomistyring. Indhold. Forslag november 2012. Ledernes personale- og økonomistyring Projekt Ny Koncernløsning Forslag om fremtidig personale og økonomistyring Forslag november 2012 Indhold Indledning... 2 Vedrørende 1. udfordring fælles rapporter... 3 Vedrørende 2. udfordring overblik over refusioner... 4 Vedrørende

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Elev- og personaleadministration

Elev- og personaleadministration Forretningsgang nr. Godkendt den Gældende fra Am nr. 6.7 Elev- og personaleadministration Jf. skolens administrationsregler pkt. 6.7 er følgende regler gældende for elev- og personaleadministrationen.

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom).

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom). MasterCard Retningslinier for anskaffelse af MasterCard Dato: 2007.01.01 Reference: Søren Vendelbo Ansvarlig: Jørgen Kunter Pedersen På Teknologisk Institut anvendes en avanceret rejse- og udlægsafregningsmodel,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons og kommentar fra BDO 17. marts 2010 Kære forsamling og kære Henning Johansen og Henrik

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012 I N S T I T U T F O R K U N S T O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Rapportering til overliggende niveau S A G S N O T A T 25. JUNI 2012 Vedr.: Sagsbehandler: Marianne

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Kapitel 7. Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør

Kapitel 7. Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør Dato: 14. maj 2007 GHA/DRHS Kapitel 7 Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør - forløb med gamle betalingsmodeller Forkortelser: AA: Anden aktør JC: Jobcenter PJC: Pilotjobcenter DR: Driftsregion

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007

Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Telefon 89 32 00 00 Telefax 89 32 00 10 Viby Gymnasium og HF Revisionsprotokollat om forberedende

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning for DGE & Supervisions grupper

Vejledning for DGE & Supervisions grupper Vejledning for DGE & Supervisions grupper DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] DGE Ø Farimagsgade 5 Opgang S Bygning 24, 1.sal 1014 Kbh K T: 2360 9928 E: dge@regionh.dk W:

Læs mere

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK (Regulativ for kasse og regnskabsvæsen) Version 2.0 Ajourført 15. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Den daglige ledelse... 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Indledning Nærværende retningslinjer er gældende for administration af eksterne

Læs mere

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune Drejebog EUD-Elever i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse... 3 www.praktikpladsen.dk... 3 Elevfordelingen i kommunen... 3 Ansættelsesprocedure... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Uddannelsesaftale... 4 Ændringer

Læs mere

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Til skoleledelse og dagtilbudsleder Dato: 27. januar 2015 Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Som bekendt har byrådet besluttet, at der som en del af Børn og Unges effektiviseringsforslag

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere