Faglige kvalitetsstandarder > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud. /exchange

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglige kvalitetsstandarder > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud. /exchange"

Transkript

1 /exchange 1

2 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation af faglige kvalitetsoplysninger, som indsamles via Børnemiljøtermometeret i det efterfølgende forkortet BMT. BMT er et gratis internetbaseret redskab, som via spørgeskemaer til børnene og/eller pædagogisk observation af børnene kan undersøge børnemiljøet i dagtilbuddet ud fra et børneperspektiv. BMT giver således pædagoger, ledelse, forvaltning og kommunalbestyrelse mulighed for at sætte fokus på et af de vigtigste forhold i dagtilbuddet: Børns trivsel. Redskabet giver herudover forvaltningen i den enkelte kommune mulighed for at benchmarke på resultaterne af de BMT-undersøgelser af børnemiljøet, som dagtilbuddene i kommunen har gennemført. BMT suppleres af tre relationsværktøjer, som benævnes henholdsvis Relationsskema, Venskabsskema og Relationsblomst. Hvor BMT afdækker børnemiljøet bredt, kan relationsværktøjerne anvendes til at gå i dybden i det opfølgende arbejde i forhold til børnenes indbyrdes sociale relationer og relationer mellem barn og voksen. Relationsværktøjerne giver modsat BMT ikke mulighed for systematisk opsamling af dokumentation, og dette støtte- og inspirationsmateriale er således primært målrettet de kvalitetsoplysninger, som indsamles med BMT. Kommuner og dagtilbud har forskellige tilgange og traditioner i forhold til arbejdet med faglig kvalitet, og arbejdet med kvalitetsoplysninger skal naturligvis tilpasses den enkelte kommunes og dagtilbuds lokale praksisser og behov. Pjecen her er således ment til inspiration. I forhold til vejledning i, hvordan BMT konkret skal anvendes, henvises der til vejledning om BMT og relationsværktøjer eller til Pr. 1. juli 2010 er lovkravet til dagtilbuddenes arbejde med børnemiljø ændret, således at arbejdet med børnemiljøet skal integreres i arbejdet med de pædagogiske læreplaner, så det pædagogiske arbejde og børnemiljøet ses og forstås i tæt sammenhæng. Sidste afsnit i denne pjece skitserer kort eksempler på, hvordan en BMT-undersøgelse kan anvendes i sammenhæng med de pædagogiske læreplaner. Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har udviklet BMT og relationsværktøjerne med udgangspunkt i erfaringer fra praktikere. DCUM udbyder BMT på sitet 2

3 Hvem er målgruppen Denne pjece henvender sig til alle, der arbejder med faglige kvalitetsoplysninger i relation til BMT, og retter sig dermed mod: Personale og ledelse i dagtilbud Forvaltning Politikere På de følgende sider kan du læse om: Redskabets anvendelsesmuligheder Rammer for anvendelse af faglige kvalitetsoplysninger Anvendelsen af faglige kvalitetsoplysninger af: o Ledere, medarbejdere og forældre i de enkelte dagtilbud o Den kommunale forvaltning o Kommunalbestyrelsen og borgere Derudover er der sidst i pjecen en oversigt over supplerende litteratur. 3

4 Redskabets anvendelsesmuligheder Nedenstående tabel indeholder en kort karakteristik af BMT og relationsværktøjerne: Aldersgruppe Læreplanstemaer Anvendelsesniveau Redskabets karakter Hvem registrerer Hvornår registreres BMT Spørgeskemaer til de 4-6-årige, som interviewes af forældrene eller pædagogisk personale. Observationsskemaer til de 0-4-årige børn, der foretages af det pædagogiske personale. Relationsværktøjer Anvendes til hele aldersgruppen BMT Dækker flere af temaerne i de pædagogiske læreplaner, som fx alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse og kulturelle udtryksformer og værdier. Relationsværktøjer Relationsværktøjerne retter sig primært mod læreplanstemaet alsidig personlig udvikling og sociale kompetencer. BMT Tager udgangspunkt i børnegruppen. Det er ikke påkrævet, at alle børn i dagtilbuddet vurderes. Relationsværktøjer Relationsværktøjerne tager udgangspunkt i det enkelte barn. Redskaberne er udviklet i dialog med og på baggrund af erfaringer fra praktikere. BMT er efterfølgende blevet kommenteret af forskere. BMT Det pædagogiske personale eller for de ældstes vedkommende registrerer evt. forældrene børnenes svar og/eller de pædagogiske observationer direkte på hvis børnenes svar eller observationerne er skrevet ned på et papirskema, skal svarene efterfølgende registreres på Relationsværktøjer Det pædagogiske personale registrerer oplysningerne vedr. relationsværktøjerne i papirskemaer. Relationsværktøjerne er ikke it-understøttede, og oplysningerne registreres således alene på de fysiske skemaer. BMT er et så fleksibelt system, at der løbende kan indskrives data. 4

5 Hvor ofte undersøges Sammenligningsmulighed Metode til dataindsamling Der er ikke krav om, hvor ofte der skal foretages en BMTundersøgelse. Der kan foretages en BMT-undersøgelse på baggrund af behovet i det enkelte dagtilbud. Det enkelte dagtilbud kan følge egen udvikling fra år til år, mens kommunen samlet set kan følge dagtilbuddenes resultater. Spørgeskemaer for børn mellem 4-6 år. Observationsskemaer til de 0-4-årige børn på gruppeniveau. Fordele og opmærksomhedpunkter Ethvert valg af redskab til systematisk dokumentation indebærer et valg af fokus, og dermed også en række fravalg. Der er således både fordele og opmærksomhedspunkter, som den enkelte kommune og dagtilbud skal være opmærksom på, når BMT anvendes. Fordele ved at anvende Børnemiljøtermometeret og relationsværktøjerne Anvendelse af BMTindebærer en række fordele, som kan fremhæves. Disse er: 1. Det er et lovkrav, at børnemiljøet skal ses i et børneperspektiv, og en BMTundersøgelse undersøger børnemiljøet ud fra et børneperspektiv. 2. BMT-undersøgelser giver en pejling af dagtilbuddets børnemiljø og giver anledning til pædagogiske drøftelser, refleksioner og evt. uddybende kortlægning af udvalgte temaer. BMT-undersøgelsen kan anvendes som ramme for arbejdet med de pædagogiske læreplaner, ligesom BMT-undersøgelsen kan anvendes til at understøtte arbejdet med de mål, som dagtilbuddet har opstillet i relation til de pædagogiske læreplaner. 3. BMT er let at anvende på grund af den brugervenlige hjemmeside og mange praktikere har gode erfaringer med brugen af BMT. Redskabet sætter tankeprocesser i gang, og flere praktikere har pointeret, at tiden der bruges på BMT, kommer positivt tilbage. 4. BMT er fleksibelt og kan nemt tilpasses til det enkelte dagtilbuds behov, idet redskabet giver mulighed for at undersøge udvalgte emner. Leder: BMT tvinger os til at se børnemiljøet ud fra et børneperspektiv og det sætter altså en masse refleksion i gang i personalegruppen. Tallene fra BMT giver også et godt afsæt til arbejdet med de pædagogiske læreplaner, da BMT-undersøgelsen viser, hvor der er behov for at styrke den pædagogiske indsats. 5

6 Anvendelse af relationsværktøjerne indebærer en række fordele, som kan fremhæves. Disse er: 1. Relationsværktøjerne hjælper til at kortlægge børnenes sociale relationer indbyrdes og relationerne mellem barn og voksen, og værktøjerne kan udgøre en vigtig hjælp til at synliggøre de børn, som ingen eller meget få venner eller voksenkontakt har. 2. Relationsværktøjerne kan iværksættes på baggrund af en BMT-undersøgelse, men kan også anvendes uafhængigt. Relationsværktøjerne giver personalet mulighed for at iværksætte en systematisk indsats i relation til at forbedre børnenes indbyrdes sociale relationer. 3. Venskabsskemaet er hurtigt at udfylde sammen med børnene og giver et godt overblik over børnenes indbyrdes relationer, som kan være øjenåbnende i forhold til at få øje på børn, der bevæger sig i periferien og kun har få venskaber eller sporadisk kontakt med voksne. 4. Relationsværktøjerne kan være en måde til hurtigt og systematisk at få sat fokus på børn, der har behov for støtte til at danne venskaber. 5. Relationsværktøjerne kan give anledning til omstrukturering af børnegrupperne med henblik på at understøtte børnenes indbyrdes venskaber og relationer. Pædagog: Det bedste ved Relationsblomsten er, at der skabes øget opmærksomhed på de børn, som er meget alene, ligesom værktøjet giver et konkret billede af, hvilke situationer, det drejer sig om, hvordan situationen er opstået, og hvad barnet er optaget af. Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Børnemiljøtermometeret og relationsværktøjerne Når et dagtilbud eller en kommune anvender BMT og relationsværktøjerne, er der en række forhold, man skal være opmærksom på: 1. Børneperspektivet betyder, at en BMT-undersøgelse afspejler et øjebliksbillede i børnenes dagligdag snarere end et billede af det generelle børnemiljø i dagtilbuddet. 2. En undersøgelse med BMT kan ikke stå alene. Det er vigtigt og nødvendigt, at konkrete pædagogiske indsatser bliver iværksat, hvis man bliver opmærksom på problematiske forhold i børnemiljøet. Hvis en BMT-undersøgelse fx viser, at flere børn oplever, at de ikke har nogen venner eller bliver drillet, kan dagtilbuddet anvende relationsværktøjerne i forhold til at opnå større viden om børnenes indbyrdes relationer, som kan danne grundlag for den videre indsats for at styrke børnenes relationer. 3. BMT er ikke baseret på forskning, men derimod på praktikeres erfaringer. 4. Når man anvender BMT, har ledelsen i dagtilbuddet og kommunen adgang til at udtrække de samlede resultater for kommunen og de enkelte dagtilbud. Når en kommune anvender benchmarking-funktionen er det vigtigt, at resultaterne fra denne ikke anvendes som en facitliste. I stedet kan resultaterne med fordel an- 6

7 vendes til at reflektere over, om resultaterne modsvarer kommunens eller det pædagogiske personales egne målsætninger. 5. Relationsværktøjerne er modsat BMT ikke it-understøttet og giver således ikke mulighed for systematisk at indsamle, lagre og sammenligne data over tid. 7

8 Rammer for arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger I det følgende beskrives nogle overvejelser, som kan være relevante at tage højde for, inden dagtilbud eller kommunen igangsætter arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger. Formål med faglige kvalitetsoplysninger Tanken bag redskaber til indsamling af faglige kvalitetsoplysninger er, at redskaberne skal understøtte arbejdet med systematisk dokumentation og kvalitetsudvikling i dagtilbuddene. Dokumentation eller faglige kvalitetsoplysninger er dog ikke interessant i sig selv, men bliver således først interessant, når de indgår i og medvirker til refleksion og læring i dagtilbuddene og kommunerne. Hvis det er nyt for det enkelte dagtilbud at indsamle og formidle den form for faglige kvalitetsoplysninger, som indsamles med BMT, kan det være vigtigt at skabe klare rammer for, hvordan dokumentationen anvendes i det enkelte dagtilbud, i forvaltningen og evt. af politikere. Herudover er det uhyre vigtigt, at dokumentationen opleves som meningsfuld for det pædagogiske personale og har sammenhæng med det øvrige pædagogiske arbejde. Meningsfuld dokumentation er dokumentation, hvor personalet oplever at få en indsigt, der giver anledning til pædagogisk refleksion, som igen giver anledning til nye måder at se og handle på i hverdagen, hvilket i sidste ende medfører, at børnenes læring, trivsel og udvikling i dagtilbuddet bliver endnu bedre. Meningsfuld dokumentation handler også om balance mellem den viden, som forvaltningen har behov for og den viden, som det pædagogiske personale kan anvende i det daglige pædagogiske arbejde. Det er således vigtigt, at forvaltning og politikere har viden om forholdene på dagtilbudsområdet, idet denne viden kan blive udslagsgivende for kommunens målsætninger og prioriteringer på området. På den anden side er det afgørende, at dokumentationen og de faglige kvalitetsoplysninger også kan anvendes af det pædagogiske personale i det daglige pædagogiske arbejde i forhold til at skabe refleksion og udvikling. Organisering af brugen af faglige kvalitetsoplysninger Uanset om BMT anvendes af hele kommunen eller af enkelte dagtilbud i kommunen, er det væsentligt, at der på ledelses- eller forvaltningsniveau tages initiativ til, at der formuleres et klart formål med anvendelsen af redskabet, og at dette formål formidles til de involverede medarbejdere. Inden dagtilbuddet eller kommunen anvender BMT, er det endvidere relevant at fastlægge de overordnede principper for, hvordan arbejdet skal organiseres. Hvis arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger skal forankres i det daglige arbejde i dagtilbuddene i kommunen, er det vigtigt, at det pædagogiske personale også indgår i drøftelser af resultaterne. Dette understøtter et medejerskab blandt ledere og medarbejdere og er afgørende for, at arbejdet med faglig kvalitet opleves som meningsfuldt. 8

9 Denne dialog kan tænkes på tværs af alle niveauer både den øverste politiske og administrative ledelse, udviklingskonsulenter og pædagogiske konsulenter i forvaltningen og ledere og medarbejdere i dagtilbuddene. Dialogen mellem og på tværs af de forskellige niveauer kan ses som en feedback-proces, hvor politikerne opstiller nye mål og særlige indsatsområder på baggrund af dialog og fælles drøftelser af sammenhængen mellem den pædagogiske indsats og de ændringer, som man kan se af indsatsen. Dette betyder, at dokumentationen kan danne grundlag for en mere generel vurdering af, hvordan indsatsen samlet set bidrager til at indfri de overordnede målsætninger omkring børnemiljø og trivsel. Figuren nedenfor illustrerer tankegangen. Mellem og på tværs af de forskellige niveauer foregår en løbende dialog om resultaterne. Boksene ud for de enkelte niveauer illustrerer, at der typisk vil være forskellige fokusområder på de forskellige niveauer. Kommunalbestyrelsen Mål, rammer og prioriteringer på børneområdet Viden om faglig kvalitet for kommunen Forvaltning Udmøntning af mål, tilsyn og opfølgning på faglig kvalitet Viden om faglig kvalitet for dagtilbuddene Dagtilbud Planlægning og gennemførelse af indsatser Viden om faglig kvalitet for børn og børnegruppen Børn og forældre 9

10 Anvendelse i dagtilbuddet De faglige kvalitetsoplysninger, som indsamles med BMT skal bidrage til, at det enkelte dagtilbud kan gennemføre en systematisk kvalitetsudvikling af børnemiljøet. Dokumentationen giver den enkelte medarbejder og det enkelte dagtilbud en større viden om resultaterne af den pædagogiske praksis. Denne viden kan det enkelte dagtilbud anvende i pædagogiske overvejelser og drøftelser om, hvordan praksis kan videreudvikles, så børnemiljøet skaber de bedst mulige rammer for børnenes trivsel, udvikling og læring. BMT bidrager til intern faglig refleksion En BMT-undersøgelse giver viden om børnemiljøet, herunder aspekter af børnemiljøet der skal afdækkes mere grundigt, og hvor der skal iværksættes nye indsatser. Følgende er eksempler herpå; Et dagtilbud har gennemført en BMT-undersøgelse, som har vist, at drilleri ifølge børnene er udbredt i dagtilbuddet. Dagtilbuddet spørger efterfølgende børnene mere specifikt til begrebet drilleri og laver optællinger af drillerierne blandt børnene i en periode. På denne måde får det pædagogiske personale en større viden om omfanget af drillerier. Det pædagogiske personale har herudover en dialog med børnene om drilleri, hvor det viser sig, at nogle af børnene opfatter personalets krav som drilleri, hvis børnene er midt i en god leg. Andre børn skelner mellem drilleri for sjov og drilleri for alvor. Disse opdagelser betyder, at drilleri bliver et emne, som dagtilbuddet arbejder videre med og opstiller mål for i relation til læreplanstemaet Sociale kompetencer. Andre dagtilbud har gennemført en BMT -undersøgelse, som har været en øjenåbner i forhold til børnenes oplevelse af for megen skæld ud. Det videre arbejde med at undersøge, hvor ofte børnene får skæld ud har givet indsigt i, at forklaringen har skullet findes i dagtilbuddets fysiske rammer, som giver børnene lyst til at løbe indenfor og kure ned ad et langt gelænder på trappen, hvilket ikke er tilladt i dagtilbuddet. Resultaterne af en BMT-undersøgelse kan fx drøftes af ledelse og personale på personalemøder eller pædagogiske dage. Her kan resultaterne udforskes og det kan drøftes, om resultaterne afspejler de pædagogiske mål. Det kan ligeledes være relevant at drøfte, om der er behov for justeringer af den pædagogiske praksis, metoder og aktiviteter i forhold til at sikre, at dagtilbuddets børnemiljø på bedst mulig vis understøtter børnenes trivsel, udvikling og læring. BMT kan anvendes som grundlag for: Formulering af pædagogiske målsætninger: De samlede resultater kan danne grundlag for drøftelse af de pædagogiske målsætninger. Det kan være, at resultaterne viser, at børnenes sociale relationer er dårligere, end man havde forventet, og at man derfor skal formulere en ny målsætning om at styrke børnenes indbyrdes lege og relationer. Reflektion over pædagogiske mål, metoder mv.: Ledelse og personale kan fokusere på, om drøftelser af resultater af BMT-undersøgelsen har givet anledning til refleksion, om der er behov for ændringer i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis det kan både være ændringer i valg af aktiviteter, rutiner, relationer eller faciliteter. 10

11 Tilrettelæggelse af indsatsen rettet mod børn med særlige behov: Resultaterne af BMT-undersøgelsen kan også anvendes til refleksion over de enkelte børns individuelle behov. Hvis der er en del af børnegruppen, som har behov for ekstra støtte, kan det være tegn på, at den pædagogiske praksis ikke i tilstrækkelig grad understøtter børnenes trivsel og udvikling. Videre arbejde med relationsværktøjer: Efter gennemførelse af BMT-undersøgelsen kan dagtilbuddet vælge at sætte yderlige fokus på børnenes sociale relationer i daginstitutionen. Pædagogerne kan fx på baggrund af Venskabsskemaet få øje på og iværksætte en særlig indsats i forhold til de børn, der har brug for støtte til at etablere venskaber. Værktøjet Relationsblomsten kan anvendes til at kortlægge, hvem der leger med hvem og hvem der tager initiativ til kontakt. Alt sammen elementer, som har stor betydning for børnenes trivsel. Dialog med forældre I det enkelte dagtilbud kan det pædagogiske personale fx anvende resultater fra BMTundersøgelsen til at dokumentere kvaliteten af børnemiljøet i dagtilbuddet over for forældrene. Resultaterne kan således fremlægges for dagtilbuddets forældrebestyrelse som led i drøftelserne af principperne for dagtilbuddets arbejde og for anvendelsen af den fastsatte budgetramme, eller som led i opfølgningen på den pædagogiske læreplan eller pædagogiske indsatsområder. Resultaterne kan ligeledes præsenteres for den samlede forældregruppe på et forældremøde, evt. i forbindelse med opfølgning på den pædagogiske læreplan eller særlige indsatsområder. Dialog med forvaltning Det enkelte dagtilbud kan anvende resultaterne fra BMT-undersøgelserne som dokumentation og i dialogen med forvaltningen. 11

12 Anvendelse i forvaltningen Forvaltningen fastsætter politiske mål for dagtilbuddene inden for de lovgivningsmæssigt fastsatte rammer. Dagtilbuddene konkretiserer de politiske mål og tilrettelægger den konkrete pædagogiske praksis. BMT kan støtte forvaltningen i at skabe en sammenhængende dialog mellem kommunalbestyrelse og dagtilbud. Resultaterne fra en BMT-undersøgelse kan således anvendes til at koordinere og understøtte en fælles udviklingsretning i den faglige kvalitet af kommunens dagtilbud. Tilsyn og dialog med fokus på kvalitetsudvikling BMT giver forvaltningen mulighed for systematisk dokumentation i forhold til de enkelte dagtilbuds muligheder og udfordringer i forhold til at skabe et børnemiljø, som understøtter børnenes trivsel, udvikling og læring. Denne viden kan give forvaltningen et signal om, i hvilke dagtilbud og hvilke aspekter af børnemiljøet, der kan være behov for særlig opmærksomhed mhp. udviklingen af børnemiljøet. Resultaterne af en BMT-undersøgelse kan ligeledes anvendes til at styrke vidensdeling mellem dagtilbudslederne omkring børnemiljøet. Det kan fx ske på ledermøder og i ledernetværk, hvor forvaltningen kan facilitere drøftelser om børnemiljøet. Dermed kan dagtilbud, som har udfordringer i relation til børnemiljøet, drage nytte af erfaringer fra dagtilbud, som har opnået gode resultater i arbejdet med børnemiljøet. Resultaterne kan hermed anvendes som grundlag for at igangsætte fælles udviklingsprojekter, kompetenceudvikling, kurser og temadage på tværs af dagtilbudsområdet. Eksempel på anvendelse af Børnemiljøtermometeret Forvaltningen udarbejder en kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet, der indeholder BMT-resultater fra alle kommunens dagtilbud. Disse resultater præsenteres for politikerne suppleret af praksisfortællinger både gennem dialog og skriftligt materiale. Politikerne får således indsigt i børnenes hverdagsliv set i børnehøjde og præsenteres for levende og systematisk dokumentation om det gode børneliv i kommunens dagtilbud, som kan anvendes til at udarbejde nye målsætninger for områder eller ved behov prioritere flere ressourcer til arbejdet. Benchmarking i kommunen BMT giver forvaltningen mulighed for kontinuerlig og systematisk sammenligning af kommunens daginstitutioners børnemiljø, herunder at sammenligne resultaterne på landsplan og til at følge udviklingen i daginstitutionernes arbejde på området. Forvaltningen har således mulighed for at se og sammenligne overordnede dataudtræk/resultater for børn fra omkring 4-års alderen inden for en kommunes daginstitutioner dvs. i børnehaver, integrerede institutioner og på fritidshjem. På den måde får forvaltningen et overblik over børnemiljøet i kommunens daginstitutioner, ligesom forvaltningen kan måle på de konkrete resultater af daginstitutionernes indsats for et godt børnemiljø. En fælles, kommunal handlingsplan for det videre arbejde med børnemiljøet kan være det næste skridt. 12

13 Den enkelte daginstitution har ikke selv adgang til benchmarking. Det er således udelukkende et tilbud til det kommunale forvaltningsniveau, som har ansvar for at koordinere kommunens børne- og ungepolitik. Forvaltningen kan vælge at offentliggøre kommunens resultater, eventuelt i forbindelse med kvalitetsrapporter og evalueringer. Det anbefales at informere dagtilbuddene og eventuelt invitere til et møde, hvor udvalgte dagtilbud præsenterer netop deres indsats for et godt børnemiljø. På den måde understøttes udveksling af ideer og erfaringer på tværs. Hvornår kan forvaltningen foretage benchmarking? Benchmarking med BMT forudsætter, at mindst to af kommunens daginstitutioner har oprettet og gennemført spørgeskemaundersøgelser i BMT. Dagtilbuddene kan afvikle deres spørgeskemaundersøgelser både elektronisk (via internettet) og på papir, men benchmarking på kommunalt niveau forudsætter, at institutionerne har ført besvarelser fra eventuelle papirskemaer ind i systemet. Når dagtilbuddene tilmelder sig og anvender BMT, er det en forudsætning, at dagtilbuddet accepterer vilkårene for brug af BMT. Et af vilkårene er blandt andet, at dagtilbuddets resultater i en vis udstrækning bliver tilgængelige for det kommunale niveau. Det anbefales, at forvaltningen orienterer dagtilbuddene om, at der foretages kommunal benchmarking af BMT-resultaterne. Samtidig bør det oplyses, hvordan og i hvilken sammenhæng kommunens samlede resultater fra daginstitutionernes undersøgelser vil blive anvendt. Det er naturligvis også en mulighed, at dagtilbuddene inddrages aktivt i processen. Kan der foretages benchmarking på dagplejeområdet? Det er ikke muligt at benchmarke resultater fra dagplejeområdet, men dagplejelederen i kommunen kan få adgang til de enkelte dagplejepædagogers undersøgelser og foretage resultatudtræk enten samlet eller på tværs af de enkelte dagplejepædagogers dagplejehjem/legestuer og eventuelle distrikter. Dagplejelederens resultatudtræk viser besvarelser i antal og procent og giver et unikt overblik over børnemiljøet i kommunens dagplejehjem og legestuer. 13

14 Anvendelse af kommunalbestyrelse og politikere Kommunalbestyrelsen har ansvar for at fastsætte mål og rammer for dagtilbuddenes virksomhed. Derfor skal kommunalbestyrelsen kende til vilkår, muligheder og udfordringer for kommunens dagtilbud. Faglige kvalitetsoplysninger er et vigtigt redskab til at give den politiske ledelse kendskab til børnemiljøet i dagtilbuddene. Fastlæggelse og opfølgning på mål og rammer BMT kan anvendes som grundlag for at drøfte de politiske målsætninger for dagtilbudsområdet. De samlede resultater giver kommunalbestyrelsen et statusbillede på, om børnemiljøet i dagtilbuddene understøtter børnenes trivsel, udvikling og læring i tilstrækkelig grad. Resultaterne kan hermed danne et systematisk grundlag for den politiske drøftelse af dagtilbuddenes kvalitet og i forlængelse heraf fastlæggelse af de politiske målsætninger fremadrettet. BMT tegner også et billede af dagtilbuddenes vilkår, muligheder og udfordringer, som kan anvendes til en drøftelse af, hvilke fremtidige kommunale områder der skal prioriteres med henblik på at styrke børnemiljøet og dagtilbuddenes kvalitet. Kommunalbestyrelsen kan anvende resultaterne fra BMT-undersøgelserne som opfølgning på, om den pædagogiske indsats lever op til de fastsatte mål for området. Eksempel på årshjul: Opfølgning på pædagogiske mål Evaluering af pædagogisk læreplan Fastsættelse af pædagogiske mål Pædagogisk tilsyn Pædagogisk tilsyn og dialog med forældrebestyrelsen Udvælgelse af pædagogiske indsatsområder Præsentation for forældregruppen Dialog med forældrebestyrelse Udarbejdelse af pædagogisk læreplan 14

15 Kommunalbestyrelsens dialog med borgere BMTs resultater kan også styrke kommunalbestyrelsens dialog med forældre og borgere. Kommunalbestyrelsen kan anvende resultaterne som opfølgning på, om den pædagogiske indsats lever op til de fastsatte mål for området. Opfølgning kan oplyse forældre og andre borgere om kommunens overordnede kvalitet på dagtilbudsområdet og kan således danne grundlag for forældres valg af daginstitution. Åbenheden omkring daginstitutionernes resultater kan dermed både styrke politikeres udvikling af daginstitutionerne og forældrenes valg af daginstitution. 15

16 Eksempler på BMT-undersøgelse og pædagogiske læreplaner Folketinget vedtog i juni måned 2010 en ændring af reglerne om børnemiljø i dagtilbud. Fra den 1. juli 2010 skal det fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde, jf. dagtilbudslovens 8, stk. 4. Børnemiljøet i et dagtilbud og børns muligheder for at lære er tæt forbundne, og i relation hertil kan en BMT-undersøgelse med fordel sammentænkes med det pædagogiske arbejde. Den konkrete kobling af de to aspekter kan ske på mange forskellige måder. I det følgende skitseres kort, hvordan BMT kan anvendes i sammenhæng med de pædagogiske læreplaner, så det pædagogiske arbejde og børnemiljøet gensidigt understøtter hinanden. Følgende to eksempler illustrerer kort, hvordan en BMT-undersøgelse kan anvendes i sammenhæng med de pædagogiske læreplaner. Eksempel 1 1. Dagtilbuddet udvælger BMT- temaet Drilleri og Mobning og foretager en BMTundersøgelse af dette tema. 2. BMT-undersøgelsens resultat danner udgangspunkt for opstilling af mål inden for læreplanstemaet Sociale kompetencer og Alsidig personlig udvikling. Eksempel 2 1. Dagtilbuddet har opstillet et pædagogisk mål inden for temaet Krop og Bevægelse 2. Dagtilbuddet anvender dele af BMT-undersøgelsen som led i evalueringen af, hvorvidt de opstillede mål i forhold til det valgte læreplanstema er nået. Eksempel Dagtilbuddet foretager en fuld BMT-undersøgelse af børnemiljøet 2. BMT-undersøgelsens resultater danner udgangspunkt for opstilling af mål i forhold til flere læreplanstemaer og selvvalgte temaer. 16

17 Ad 1. Dagtilbuddet foretager en BMT-undersøgelse af temaet Drilleri og Mobning i BMTundersøgelsen. BMT-undersøgelsen viser, at flere børn i børnehaven ikke oplever at have en ven i børnehaven. Dagtilbuddet anvender dette BMT-resultat som udgangspunkt for valg af pædagogisk indsatsområde og mål i relation til at styrke børnenes sociale kompetencer. Konkret opstiller dagtilbuddet et mål om, at alle børn skal have en ven i børnehaven inden for læreplanstemaet Sociale Kompetencer, ligesom der igangsættes aktiviteter, der understøtter dette mål. Ad 2. Dagtilbuddet har opstillet et mål om, at alle børn skal have styrket deres motorik, som bl.a. skal ske ved, at børnene får bedre muligheder for og øget lyst til at bevæge sig, løbe og kravle på legepladsen. Efter to år skal dagtilbuddet evaluere, om målene i de pædagogiske læreplaner er nået. Dagtilbuddet foretager en BMT-undersøgelse af temaet Fysiske rammer evt. før og efter igangsættelsen af indsatsen for at se, om børnene oplever, at legepladsen er interessant og fysisk udfordrende. Ad. 3 Dagtilbuddet foretager en fuld BMT-undersøgelse. Dagtilbuddet har besluttet at dykke ned i alle forhold, der viser sig at være kritiske i forhold til en større gruppe af børn. Resultaterne tænkes ind i forhold til samtlige læreplanstemaer, således at der opstilles udviklingsmål i forhold til alle kritiske områder. 17

18 Beregning og forståelse af point i BMT Hvis undersøgelsen er afviklet over internettet, kan der printes en oversigt over resultaterne, når undersøgelsen er afsluttet. Resultatberegningen foregår automatisk og giver brugerne overblik over resultaterne på flere måder: Simple tabeller viser, hvor mange børn (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder ved hvert spørgsmål Point for hvert emne (fx dig og de andre i børnehaven eller mad ) i undersøgelsen viser, hvordan institutionen klarer sig på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er bedst Et søjlediagram over pointtallene for hvert emne i undersøgelsen gør det let at se, hvor institutionen klarer sig godt, og hvor en indsats er påkrævet. Pointtildelingen er en integreret del af BMT og bygger på en vægtning af hvert spørgsmål og svar i relation til det overordnede emne. Hvorfor point? Pointene fungerer som en indikator på børnemiljøets kvalitet set med børnenes øjne. De supplerer resultaterne, som de fremgår af de simple tabeller, der viser børnenes svar på hvert enkelt spørgsmål. Dermed er det umiddelbart let at spotte, hvor børnemiljøet har det godt, og hvor en indsats kan være påkrævet. Pointsystemet letter også muligheden for at sammenligne resultaterne fra forskellige undersøgelser og følge udviklingen over længere tid. Desuden muliggør pointberegningen, at BMT kan anvendes til kommunal benchmarking. Grundlaget for benchmarking er, at resultaterne er sammenlignelige. De forhåndsdefinerede emner er komplekst opbygget med forskelligt antal spørgsmål og med forskellige svarmuligheder. Når sammenligning alligevel er mulig, er det takket være pointsystemet, der omregner i udgangspunktet ulige data, så det er muligt at sammenligne emnerne fra undersøgelse til undersøgelse, fra år til år og på tværs af institutioner. Læs evt. mere om kommunernes mulighed for benchmarking i vejledningen målrettet kommunalt ansatte der udfører benchmarking på Visning af resultater for underspørgsmål Et underspørgsmål er et spørgsmål, der er udløst af bestemte svar på et andet spørgsmål. Et bekræftende svar på spørgsmålet: "Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det?" udløser således bl.a. følgende underspørgsmål: "Hjælper de voksne dig, når du bliver drillet?" Resultaterne fra børnenes besvarelser af underspørgsmål optræder med et særskilt pointtal i resultatrapporten. 18

19 Grunden til, at underspørgsmålene ikke blot regnes med i pointtallet for de emner, de reelt tilhører, er, at det ikke er alle børn, der besvarer underspørgsmålene. Beregningsgrundlaget for de to typer spørgsmål er altså forskelligt, og børnenes besvarelser kan derfor ikke "blandes sammen" under ét pointtal. I nedenstående skema fremgår det, hvilke spørgsmål der afhængigt af børnenes svar kan udløse underspørgsmål: Når der til spørgsmålet... Svares stilles følgende underspørgsmål: Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? Er der nogen af de andre børn, der bliver drillet, så de bliver kede af det? Ja Ja Hjælper de voksne dig, når du bliver drillet? Hjælper nogle af de andre børn dig, når du bliver drillet? Hjælper du andre, når de bliver drillet? Hvordan fungerer pointberegningen? Pointberegningen er en integreret del af BMT. Hvert enkelt spørgsmål er vægtet i de forskellige spørgeskemaer ud fra en faglig vurdering af dets betydning for det overordnede emne, som det skal belyse (fx Generel tilfredshed) og i relation til de øvrige spørgsmål under samme emne. Vægtningen er sat til en talværdi mellem 0 og 3, hvor 3 angiver den største betydning i forhold til det overordnede emne. På samme måde er hver svarmulighed ved hvert spørgsmål vægtet efter, hvor positiv/negativ den er i relation til det enkelte spørgsmål. Svarmulighederne ved hvert spørgsmål er således blevet tildelt et point fra 1 5, hvor 5 er det mest positive. Se mere om vægtningen af spørgsmålene i BMT på under vejledning. Hvordan skal vi "læse" vores point? Alle emner i BMTs spørgeskemaer repræsenterer helt centrale aspekter af børnenes miljø i daginstitutionen. Derfor er målet for de daginstitutioner, der undersøger børnemiljøet ved hjælp af BMT, selvfølgelig at komme ud med et resultat, der ligger så tæt på 10 point som muligt inden for alle de forskellige emner i undersøgelsen. Når virkeligheden desværre ikke stemmer overens med et sådant mål, er det vigtigt, at man "bruger sin sunde fornuft" i vurderingen af pointniveauet og ikke blindt kaster sig over den laveste score og gør det til sit indsatsområde - på bekostning af andre og måske vigtigere emner. Det er i den forbindelse altid nødvendigt, at den konkrete kontekst medtænkes, og at der i øvrigt kigges på svarfordelingen på de enkelte spørgsmål under det konkrete emne: Kan der være argumenter for at prioritere et emne, der scorer 7,2 før ét, der kun scorer 4,8? Det kan fx være hensynet til børnenes trivsel, hvor det måske vurderes, at der er meget alvorlige ting på spil, hvis svar trækker ned på et givet emnes pointtal på trods af, at dette altså er endt relativt højt. Eller det kan være et argument af mere praktisk karakter som fx tid, penge, ressourcer osv. Fx vil det jo være oplagt straks at få løst problemer, som kræver en ressourcemæssig lille indsats frem for at udskyde det, indtil alle "store knuder" er løst. 19

20 Det kan være en god idé, at der på forhånd drøftes succeskriterier og "smertegrænser" i forhold til hvert enkelt emne. Kan man fx acceptere ikke at få 10 point, når det drejer sig om drilleri og mobning? Og kan det måske være acceptabelt kun at score 4,7 point i emnet Rammer, hvis der er en ombygning i gang, eller der er udsigt til en større ombygning, som vil bedre forholdene? Et relativt lavt pointtal inden for et givet emne betyder altså ikke nødvendigvis, at netop dette område udgør det mest presserende problem i børnemiljøet. Der kan godt være andre emner, der scorer højere på skalaen, men som det findes mere påtrængende at få løst. Pointtallene skal således opfattes som et fingerpeg om, hvilke områder af børnemiljøet, der bør dykkes ned i for at afklare, hvilke indsatser der skal sættes i værk og i hvilken rækkefølge. I den sammenhæng vil de simple tabellers procentvise sammentælling af børnenes svar på de enkelte spørgsmål under det pågældende emne kunne nuancere billedet af børnemiljøets tilstand. Eksempel på pointberegning Nedenstående emne er et opfundet eksempel med udgangspunkt i konkrete spørgsmål hentet fra BMT. Eksemplet skal illustrere, hvordan pointene beregnes i systemet. Emne: Drilleri og mobning Spørgsmål og vægtning Svar med point Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? (vægtes 3) Nej, aldrig eller næsten aldrig (point 5) Nogle gange (point 2) Ja, tit (point 1) Er der nogen af de andre børn, der bliver drillet, så de bliver kede af det? (vægtes 3) Nej, aldrig eller næsten aldrig (point 5) Nogle gange (point 2) Ja, tit (point 1) Har du selv været med til at drille nogen, så de blev kede af det? (vægtes 3) Nej, aldrig eller næsten aldrig (point 5) Nogle gange (point 2) Ja, tit (point 1) Ved ikke (point 3) Har du prøvet, at en voksen i børnehaven har gjort dig ked af det med vilje? (vægtes 3) Nej (point 5) Ja (point 1) Ved ikke (point 3) Nu skal der beregnes minimum- og maksimumscore for hvert spørgsmål. Det sker ved at gange laveste/højeste point med spørgsmålets vægtning, fx: Spørgsmålet Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? : minimumscore (laveste point 1 x med vægt 3) = 3 maksimumscore (højeste point 5 x med vægt 3) = 15 Sådan beregnes også de øvrige spørgsmåls score. Derefter beregnes emnets samlede minimum- og maksimumscore: Lavest mulig score for emneundersøgelsen Drilleri og mobning er ( ) = 12 20

21 Højest mulig score for emneundersøgelsen Drilleri og mobning er ( ) = 60 Hvis fx 5 personer har svaret på et spørgeskema, og svarene fordeler sig således: Spørgsmål Antal besvarelser fordelt på svarmuligheder Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? Nej, aldrig eller næsten aldrig 2 Nogle gange 2 Ja, tit 1 Er der nogen af de andre børn, der bliver drillet, så de bliver kede af det? Nej, aldrig eller næsten aldrig 1 Nogle gange 1 Ja, tit 3 Har du selv været med til at drille nogen, så de blev kede af det? Nej, aldrig eller næsten aldrig 1 Nogle gange 1 Ja, tit 1 Ved ikke 2 Har du prøvet, at en voksen i børnehaven har gjort dig ked af det med vilje? Nej 5 Ja 0 Ved ikke 0 Antal besvarelser skal nu ganges med point for hvert spørgsmål gange spørgsmålets vægtning. Fx Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? : 2 (nej besvarelser) x 5 (svarets point) x 3 (spørgsmålets vægtning), altså 2 x 5 x 3 = 30. Alle pointene for hvert spørgsmål lægges sammen, fx Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det : (2 x 5 x 3 =) 30 + (2 x 2 x 3 =) 12 + (1 x 1 x 3 =) 3 = i alt 45. Gennemsnittet af pointtallene for besvarelserne på spørgsmålet Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det beregnes: Samlet point (45) divideres med antal besvarelser (5), dvs. 45/5 = 9. En tilsvarende beregning foretages for alle øvrige spørgsmål, og det samlede gennemsnitsresultat for emnet "Drilleri og mobning" fremkommer: (45/5 =) 9 + (30/5 =) 6 + (42/5 =) 8,4 + (75/5 =) 15 = 38,4. For til sidst at omregne gennemsnitsresultatet til placering på en skala mellem 0 og 10, tages der afsæt i det mindst mulige antal point for emnet "Drilleri og mobning" (12) og det maksimale antal point (60), der kan gives i emneundersøgelsen: Det samlede gennemsnits resultat for emnet 38,4 fratrækkes minimum scoren på 12, dette tal divideres med maksimum scoren på 60 minus de 12 minimumpoint. Til sidst ganges tallet med 10 for at placere det på skalaen mellem Det betyder, at resultatet af undersøgelsen "Drilleri og mobning " får (38,4-12) / (60-12) x 10 = 5,5 point på skalaen 0 10, hvor 10 er bedst. 21

22 Supplerende litteratur På DCUM s hjemmeside kan du finde viden og værktøjer til arbejdet med undervisningsmiljø på uddannelsessteder og børnemiljø i dagtilbud: dcum.dk/boernemiljoe På hovedsiden for Børnemiljøtermometeret kan du finde mere information omkring værktøjet og teste værktøjet: bm-termometeret.dk/ Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggende og Servicestyrelsen (2005): Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud KL (2008): Dagtilbud et kommunalpolitisk ansvar KL (2010): Pixi for kommunalpolitikere. Dagtilbud KL (2010): God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud, Det fælles Kommunale kvalitetsprojekt 22

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation, som indsamles i Læringshjulet 1. De danske dagtilbud og kommuner har forskellige

Læs mere

Faglige kvalitetsstandarder > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale

Faglige kvalitetsstandarder > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale Støttemateriale 1 Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Hvem er målgruppen 4 Redskabets anvendelsesmuligheder... 5 Fordele ved at anvende Farvel og Goddag 6 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Farvel

Læs mere

Faglige kvalitetsstandarder > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsstandarder > Vejledning > Dagtilbud 1 Indledning Denne vejledning omhandler redskabet Børnemiljøtermometeret og relationsværktøjer. Børnemiljøtermometeret er i det følgende forkortet BMT. Vejledningen indeholder en beskrivelse af BMT og

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale

Faglige kvalitetsoplysninger > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale Støttemateriale Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 5 Fordele ved at anvende redskabet til sprogvurdering 6 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af redskabet til sprogvurdering

Læs mere

Side 1 af 9. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 12. juni 2012

Side 1 af 9. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 12. juni 2012 Resultatudtrækket er foretaget 12. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Nyhedsbrev - november 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud kan

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Side 1 af 47. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2011

Side 1 af 47. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2011 Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. december 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 26. september 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 19. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Side 1 af 15. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011

Side 1 af 15. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011 Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. maj 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 25. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Rammer

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 16. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 16. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 14. oktober 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

15. december Faglige kvalitetsoplysninger

15. december Faglige kvalitetsoplysninger 15. december 2009 Faglige kvalitetsoplysninger Program 12.00-12.30 Introduktion til projektets formål, rammer og roller i udviklings- og afprøvningsforløbet 12.30-13.15 Præsentation af og spørgsmål til

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Denne DCUM-vejledning beskriver de krav der er til arbejdet med de pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i at leve op til kravene om

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 14. april 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, De voksne i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri

Læs mere

Til direktøren med ansvar for dagtilbud. Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune. Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren

Til direktøren med ansvar for dagtilbud. Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune. Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren 9. november 2009 Til direktøren med ansvar for dagtilbud Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune Vi inviterer hermed din kommune og landets

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Sikkerhed Følgende institutioner indgår

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. maj 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år...

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år... - Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kvalitetsmåling... 1 Formål og rammer for tilsyn... 2 Kvalitet- og tilsynsprocessen... 2 År 1 ulige år... 3 År 2 lige år... 3 Ledelse af kvalitetsudvikling... 4 Bilag

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. april 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 14. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. december 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012 Forord.... 3 Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er højkvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Evaluering af Læreplaner 2015/2016

Evaluering af Læreplaner 2015/2016 Evaluering af Læreplaner 2015/2016 1 Indhold EVALUERING AF AFDELINGERNES LÆREPLAN 3 EVALUERING AF DAGTILBUDDETS LÆREPLAN 10 BEMÆRKNINGER TIL LÆREPLANEN OG EVALUERINGEN 13 2 Evaluering af AFDELINGERNES

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. april 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Mobning, Underspørgsmål til mobning hjælper andre Følgende institutioner indgår i resultatvisningen:

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 5. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

NOTAT. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Opsamling på mål og tegn

NOTAT. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Opsamling på mål og tegn NOTAT God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Opsamling på mål og tegn Indledning I kvalitetsprojektet på dagtilbudsområdet er en af aktiviteterne at udarbejde et materiale, der kan dokumentere kvaliteten

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel Vinterkonference 2012

Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel Vinterkonference 2012 Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel Vinterkonference 2012 Dansk Center for undervisningsmiljø, DCUM Videnscenter Fysisk, psykisk og æstetisk miljø Trivsel er fundamental for gode børnemiljøer og undervisningsmiljøer

Læs mere

Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang

Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang Resultatudtrækket er foretaget 16. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang Følgende institutioner

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Humlebo Selvejende institution 2016 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Pædagogisk tilsyn i dagtilbud...3 Tematikker i det pædagogiske tilsyn...3 Tilsynsrapportens grundlag...3 Læsevejledning...3

Læs mere

Arbejdet med børnemiljø hos. DII. BLOMSTERHAVEN Hasselhaven Lystrup D. 26/

Arbejdet med børnemiljø hos. DII. BLOMSTERHAVEN Hasselhaven Lystrup D. 26/ i Børnemiljø Sådan! Arbejdet med børnemiljø hos DII. BLOMSTERHAVEN Hasselhaven 3 8520 Lystrup D. 26/10-2013 Følgende dokumenterer vores arbejde med at undersøge børnemiljøet og udvikle det ved hjælp af

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Tangevej 6. 6760 Ribe Dato 11.marts 2013 Sagsbehandler Pædagogik & Udvikling Telefon direkte 76 16 18 84 Retningslinjer for tilsyn i Tilsyn på dagtilbudsområdet

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 19. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Børnemiljø vurdering (BMV)

Børnemiljø vurdering (BMV) Børnemiljø vurdering (BMV) Indholdsfortegnelse Børnemiljø vurdering (BMV)...2 Loven:...2 Formål:...2 Retningslinjer for udarbejdelse:...2 Økonomi:...2 Ledelsen har ansvaret:...3 ARBEJDET I PRAKSIS:...3

Læs mere

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsramme for dagtilbud 0-6 års området: Områderne Børnehusene Dagplejen

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 31. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 31. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Børns syn på børnemiljøet i dagtilbud

Børns syn på børnemiljøet i dagtilbud 2014 Børns syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2014 BØRNEMILJØTERMOMETERET 2014 Termometeret 1 Børns syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2014 Udgivet:

Læs mere

Pædagogisk tilsynsmateriale

Pædagogisk tilsynsmateriale Center for Børn & Undervisning Pædagogisk tilsynsmateriale - Faxe Kommunes Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Tilsynets rammer og varighed...3 Uformelt tilsyn... 4 Øvrige tilsyn i Faxe Kommunes

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. november 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Rammer 1,

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. GENNEMFØRELSEN AF TEMPERATURMÅLINGEN... 3 2.1 BØRNS LÆRING INDEN FOR TEMAERNE

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Projektbeskrivelse Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Som led i Danmarks Evalueringsinstituts handlingsplan for 2014, gennemfører EVA en undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

BMV Sådan! Børnemiljøvurdering for Børnehaven Mellegård, Dus med Naturen, Grindsted skole

BMV Sådan! Børnemiljøvurdering for Børnehaven Mellegård, Dus med Naturen, Grindsted skole BMV Sådan! Børnemiljøvurdering for Børnehaven Mellegård, Dus med Naturen, Grindsted skole Dato: D. 1. juni 2010. Denne børnemiljøvurdering, BMV, er gyldig frem til: Skoleåret 2012 BMV en indeholder de

Læs mere

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2016 6 1 02 Indhold Dagtilbudstermometertal for 2016 03 Fakta om datamaterialet 04 Børnenes syn på børnemiljøet 05 Psykisk børnemiljø

Læs mere

BørneMiljøVurdering. Troelstrupgård fritidshjem i perioden

BørneMiljøVurdering. Troelstrupgård fritidshjem i perioden BørneMiljøVurdering Troelstrupgård fritidshjem i perioden 2010-2012 Ifølge dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, i daglig tale en BMV, mindst hvert tredje år.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Bilag 1. Læreplansarbejdet Faglig vejledning Indstillinger til støtte Tværfagligt samarbejde og Vejledning af og samarbejde med forældre

Bilag 1. Læreplansarbejdet Faglig vejledning Indstillinger til støtte Tværfagligt samarbejde og Vejledning af og samarbejde med forældre Bilag 1 Præsentation af Kompetencehjulet Kompetencehjulet er et IT-baseret praksisredskab der i opbygningen tager afsæt i de 6 læreplanstemaer, der fremgår af Dagtilbudsloven. Under hvert læreplanstema

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere