Remmer A/S. En undersøgelse af lønsomheden for kunderne ved depotkonceptet i forhold til en konventionel bestillingsproces for kontorartikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Remmer A/S. En undersøgelse af lønsomheden for kunderne ved depotkonceptet i forhold til en konventionel bestillingsproces for kontorartikler"

Transkript

1 LogistikCenteret A/S Krakasvej 17 DK-3400 Hillerød Tlf www. LogistikCenteret.dk CVR Remmer A/S En undersøgelse af lønsomheden for kunderne ved depotkonceptet i forhold til en konventionel bestillingsproces for kontorartikler Sag nr Dokument Rapport_Remmer depot.doc Dato 12. marts 2013

2 Side 2/10 1. Formål og baggrund Baggrunden for projektet var et ønske fra Remmer A/S side, om at finde en metoden til at beregne et realistisk mål for de besparelser virksomhedens kunder kan stilles i udsigt, ved overgang fra konventionel bestilling af kontorartikler til en Remmer depotløsning. Hensigten har således været fremadrettet at sætte Remmer i stand til, med en rimelig sikkerhed, at kunne forudsige størrelsesordnen af de direkte besparelser i håndteringen af kontorartikler, som fremtidige potentielle depotkunder må forventes at kunne høste, og endvidere at indkredse en række af de kvalitative fordele, som konceptet indebærer. Det har samtidigt været et formål, via en neutral samarbejdspartner, in casu LogistikCenteret, at få eksisterende depotkunders vurdering af eventuelle områder, på hvilke depotkonceptet kan styrkes. 2. Depotløsningen Depotløsningen indebærer, at Remmer A/S stiller en reol med et givet standardsortiment til rådighed hos kunden. Sortimentet tilrettelægges på et indledende møde, med udgangspunkt i den specifikke kundes ønsker og behov. Sortimentet i reolen vedligeholdes af en konsulent fra Remmer A/S. Med faste intervaller optæller konsulenten indholdet i reolen, og danner en bestilling på baggrund af det aktuelle forbrug. De bestilte varer sendes fra Remmer A/S lager, og ved næste besøg lægger konsulenten varerne på plads i reolen, og danner en ny bestilling til det følgende besøg. Med hensyn til afregning kan kunden vælge mellem flere forskellige modeller, baseret enten på elektronisk fakturering eller fremsendelse af konventionelle fakturaer. Den samlede proces ser således ud: Sammensætning af depot sortiment Fastlæggelse af øvrige parametre Årlig opfølgning Behov hos bruger Afhentning af varer i depot Konsulent fra Remmer håndterer alle øvrige opgaver Bestilling af ikkedepot varer Varen modtages Leverancen kontrolleres Varen fordeles til rekvirent Pakkemateriale bortskaffes Faktura modtages Faktura kontrolleres Faktura efterbehandling /godkendelse og betaling

3 Side 3/10 3. Metode Som modstykke til processen i depotløsningen, blev den typiske konventionelle bestillingsproces beskrevet: Behov hos Bruger Egen beholdning kontrolleres Brugeren kontakter den ansvarlige Leverandør valg Produkt undersøgelse Produkt valg Varen bestilles Fax Mail Telefon Konsulent EDI/Web Varen modtages Leverancen kontrolleres Varen fordeles til rekvirent Pakkemateriale bortskaffes Faktura modtages Faktura kontrolleres Faktura efterbehandling /godkendelse og betaling Som det bærende led i undersøgelsen, blev en række udvalgte virksomheder interviewet, med udgangspunkt i et fastlagt interviewskema. Hensigten var dels at foretage en validering af de optegnede processer for håndtering af kontorartikelforsyningen, navnlig for så vidt angår den konventionelle bestillingsproces. Interviewskemaet indeholdt, foruden endvidere spørgsmål om en række øvrige forhold, der kunne tænkes at influere på valget af forsyningsprincip, og som eventuelt vil kunne give input til forbedring/tilpasning af depotkonceptet. 4. Respondenter Respondent 1 : Offentlig virksomhed (Forsvaret) : Ja Antal brugere : Årligt forbrug af kontorartikler : 12 mio. Antal fakturaer : Omkostninger til håndteringen (Dep.) : 0 Respondent 2 : Offentlig virksomhed (Rigspolitiet) : Nej Antal brugere : Årligt forbrug af kontorartikler : 9,8 mio. Antal fakturaer : Omkostninger til håndteringen (Alt) : 1,3 mio.

4 Side 4/10 Respondent 3 : Offentlig virksomhed (DR) : Nej Antal brugere : Årligt forbrug af kontorartikler : 1,3 mio. Antal fakturaer : Ej oplyst Omkostninger til håndteringen (Alt) : Respondent 4 : Privat virksomhed (MT Højgaard) : Ja Antal brugere : Årligt forbrug af kontorartikler : 3,0 mio., heraf ca. 85% fra depot. Antal fakturaer : 48 Omkostninger til håndteringen (Dep.) : 0 Respondent 5 : Offentlig virksomhed (Lægemiddelstyrelsen) : Ja Antal brugere : 500 Årligt forbrug af kontorartikler : 0,29 mio., heraf ca. 80% fra depot. Antal fakturaer : 24 Omkostninger til håndteringen (Dep.) : 0 Respondent 6 : Privat virksomhed (Radiometer) : Nej Antal brugere : 275 Årligt forbrug af kontorartikler : 1,6 mio. Antal fakturaer : 12 Omkostninger til håndteringen (Alt) : Generelle indtryk fra interviewrunden Som det fremgår af ovenstående, omfattede respondenterne 3 virksomheder med depotløsning, og 3 virksomheder uden. Den oprindelige forestilling om en relativt standardiseret proces for de virksomheder, der ikke havde depot, viste sig ikke at holde stik. De tre virksomheders måde at håndtere processen på var meget forskellig, med forskellige grader af centralisering og interne depoter, vedligeholdt dels af leverandøren og dels af interne ressourcer. Vi har derfor koncentreret indsatsen til at afdække omkostningsbilledet i begge situationer, således at der kan skabes en model til brug for forudsigelse af det interne ressourceforbrug ved overgang fra konventionel bestilling til en depotløsning. I virksomhederne med depoter var der generelt en meget positiv opfattelse af depotløsningen, og stor tilfredshed med konceptet, der hos de adspurgte klart blev opfattet som en god forretning for virksomheden.

5 Side 5/10 6. Model for beregning af direkte benefits 2.1 Forudsigelse af besparelser i omkostningerne Det første element, der skal betragtes, er omkostningsniveauet for håndtering af kontorartikler i en situation uden depotløsning. Det er nærliggende at forvente omkostningerne forbundet med processen som en funktion af enten antallet af medarbejdere i den pågældende virksomhed, det årlige køb, eller evt. en kombination af de to parametre. De to grafer herunder viser ikke-depot respondenternes omkostninger, som funktion af hhv. antal medarbejdere og det årlige køb. kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 Omkostninger til håndtering af kontorartikler som funktion af antal medarbejdere kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 Omkostninger til håndtering af kontorartikler som funktion af det årlige køb Som det fremgår af graferne, giver antallet af medarbejdere i virksomheden umiddelbart den bedste forudsigelse for omkostningsniveauet uden depot. Det interne ressourceforbrug lader ikke til at være korreleret til det årlige køb overhovedet, og vi har derfor ladt denne parameter ude af betragtningerne. Hvis det antages, at det oplyste ressourceforbrug hos Radiometer er lidt i underkanten af det faktiske, fås en tilnærmelsesvis lineær karakteristik. Med udgangspunkt i DR og Rigspolitiet, og lidt afrundinger af ligningens konstanter, kan følgende udtryk fastlægges: Årlige omkostninger = Antal medarbejdere x Med denne simple formel kan vi beregne: Virksomhed Formel Resultat Aktuelt Rigspolitiet x DR x Radiometer 275 x Hvis det antages at det interne ressourceforbrug til håndtering af kontorartikler hos Radiometer er korrekt, og udføres en egentlig lineær regression, får vi i stedet lidt andre koefficienter: Årlige omkostninger = Antal medarbejdere x (95,5 +/- 11,3) + ( / ) Udtrykkets koefficient og konstant kan tolkes på den måde, at det, i forhold til depotløsningen, i gennemsnit koster et grundbeløb på kr at håndtere processen

6 med egne ressourcer internt i virksomheden, hvortil yderligere kommer kr. 95,50 pr. medarbejder eller bruger. Med denne udvidede formel kan vi beregne: Side 6/10 Virksomhed Formel Resultat Aktuelt Rigspolitiet x (95,5 +/- 11,3) / DR x (95,5 +/- 11,3) / Radiometer 275 x (95,5 +/- 11,3) / Høj Middel Lav Høj Middel Lav Høj Middel Lav I det regneark, der hører til nærværende rapport, findes en model for beregning af ressourceforbruget. I regnearket benyttes en funktion ved navn Prognose. Funktionen beregner en prognoseværdi ud fra eksisterende værdier, dvs. de kendte værdier, som vi har indhentet via undersøgelsen. Den forudberegnede værdi er de årlige interne omkostninger til håndtering af kontorartikler for et givet antal medarbejdere, og den nye værdi beregnes ved hjælp af lineær regression, hvilket, på nær afrundinger i beregningerne, svarer til middelværdien i den udvidede formel ovenfor. Modellen ser ud som følger: Antal medarbejdere - Årlige omkostninger - Forbrug fra depot 0% Besparelse ved depot - De grønne felter er indtastningsfelter, og del blå felter er resultatfelter. For de indhentede data, kan den lineære regression forklare 98,6% af variationerne i den enkelte virksomheds interne ressourceforbrug til håndtering af kontorartikler, ud fra antallet af medarbejdere i virksomheden. Modellen giver i de tre tilfælde følgende resultater, idet vi har antaget, at 85% af behovet kan dækkes af depotet: Radiometer DR Rigspolitiet Antal medarbejdere 275 Årlige omkostninger kr Besparelse ved depot kr Antal medarbejdere Årlige omkostninger kr Besparelse ved depot kr Antal medarbejdere Årlige omkostninger kr Besparelse ved depot kr

7 Side 7/10 Antagelsen om dækning af 85% af behovet fra depotet virker rimelig, dels i forhold til de adspurgte virksomheder, der har depot, idet man her rapporterer om dækning fra 80%- 85%, og dels i forhold til det faktum, at det er meget lettere i depotløsningen at hente fra depotet, hvor varen er klar til brug, end at skulle foretage en speciel bestilling. Den specielle bestilling involverer besvær både med hensyn til at finde frem til den ønskede vare i kataloger/internetsider, at skulle involvere relevante personer i virksomheden mhp. godkendelse og bestilling m.v., og derefter vil der yderligere optræde en vis ventetid/leveringstid, inden varen kommer og kan anvendes. De ovenstående beløb hhv , og svarer således til hvad de tre virksomheder årligt kan spare, ved at indføre depotløsningen. Hvad der derudover kan spares gennem anvendelsen af Remmers prisgaranti, falder uden for denne rapports rammer. For så vidt angår depotrespondenterne kan vi benytte modellen til at beregne, hvad virksomhederne har sparet ved overgangen til depotkonceptet. Beregningerne giver følgende resultat: Forsvaret MT Højgaard Lægemiddelstyrelsen Antal medarbejdere Årlige omkostninger kr Besparelse ved depot kr Antal medarbejdere 530 Årlige omkostninger kr Besparelse ved depot kr Antal medarbejdere 500 Årlige omkostninger kr Besparelse ved depot kr Der ligger endvidere for modellen den antagelse til grund, at den procentuelle del af omkostningerne, der i depotløsningen fortsat vil medgå til specielle bestillinger er identisk med procentdelen af specielle bestillinger i forhold til det samlede forbrug. Antagelsen virker ikke urimelig i betragtning af håndtering af de specielle bestillinger via Remmers hjemmeside, og muligheden for særlig mærkning af disse leverancer på den fremsendte emballage. Procentsatsen kan evt. reguleres ned i forhold til ønsket om strengere kontrol med de specielle bestillinger, og dermed større internt ressourceforbrug eller op i forhold til iværksættelsen af adfærdsregulerende initiativer, som f.eks. betaling af depotforbrug via fælles konto og specielle bestillinger fra den pågældende afdeling eller projektet.

8 Side 8/ Generelle besparelser i det årlige forbrug Det næste element, som vi vil se på, er det årlige forbrug af kontorartikler pr. medarbejder. Tallene for det årlige forbrug er uden toner og kopipapir. Virksomhed Antal medarb. Årligt forbrug Forbrug/medarb. Med depot Forbrug/medarb. Uden depot Forsvaret mio. 545 kr. Rigspolitiet ,8 mio. 817 kr. DR ,4 mio. 700 kr. MT Højgaard ,0 mio. 800 kr. Lægemiddelstyrelsen 500 0, kr. mio. Radiometer 275 1,6 mio kr. Tallet for Radiometer virker, selv om der er tale om en ingeniørtung virksomhed, der må formodes at forbruge en del kontorartikler i forbindelse med projektering m.v., relativt voldsomt. Hos de medarbejdertunge virksomheder som Forsvaret, Rigspolitiet, MT Højgaard og DR, ses en tydelig forskel. Der er ikke en tilstrækkelig tydelig tendens i datamaterialet til at kunne opskrive et udtryk til beregning af det forventede mindre forbrug ved depotløsningen. Når dette er konstateret, er det imidlertid evident, at depotløsningen kan bevirke et betydeligt fald i omkostningerne til forbruget af kontorartikler. Der er flere årsager hertil. For det første kan der ved sammensætningen af sortimentet i depotet vælges varer, der, med samme kvalitetsniveau, holder lavere priser. Dernæst vil tilstedeværendelsen af depotet automatisk lede til, at forbruget vil ske på depotvarerne, og ikke specielle bestillinger, idet den umiddelbare tilgængelighed af depotvarerne i forhold til ventetiden for specielle bestillinger, vil være en væsentlig adfærdsregulerende faktor. For det tredje falder omkostninger til ukurante varer væk, og sluttelig vil depotet sikre forsyningssikkerheden, og dermed reducere mængden af lokale depoter hos de enkelte medarbejdere. Med henblik på at give en ide om besparelsespotentialet, har vi antaget, at Rigspolitiet og Forsvaret hvad angår forbrug kan sammenlignes. En rimelig antagelse i forhold til Rigspolitiet vil være, at forbrugstyper og mønstre kan sammenlignes med Forsvaret. Forbruget pr. medarbejder pr. år i Forsvaret er kr. 545, og til tilsvarende tal for Rigspolitiet kr. 817,- Forskellen på kr. 272,- vil med Rigspolitiets medarbejdere betyde en årlig besparelse i størrelsesordnen kr ,- Det mindre forbrug hos Forsvaret skyldes ikke alene sammensætningen af depotindholdet, hvilket naturligvis er en væsentlig faktor i at holde omkostningerne nede, men også det faktum, at der i depotløsningen ikke vil optræde kassation af ukurante varer, ligesom oparbejdelse af lokale depoter hos den enkelte medarbejder, for at sikre forsyningssikkerheden ikke længere vil ske. Hertil har flere depotkunder tillige rapporteret et fald i den generelle hamstring.

9 Side 9/10 7. Kvalitative benefits Foruden de mere håndgribelige effekter af depotløsningen, som vi har set på i de foregående afsnit, rapporterer de interviewede depotvirksomheder om en række andre fordele, som ikke indgår i beregningerne. Der er for det første skabt en rigtig god orden i de lokaler, hvor kontorartiklerne opbevares, hvilket reducerer kravet til plads. Der opstår ofte uorden i opbevaringen af den type artikler, hvilket fører til et øget tidsforbrug til søgning, og bestilling af varer, der var på lager, men blot ikke umiddelbart lod sig finde. Skuffeløsningen med den vare, der ligger i skuffen, anbragt synlig på skuffens forside, øger brugervenligheden, holder orden og skaber overblik, og der var generelt en mærkbar bedre orden hos depotkunderne. Det har i forbindelse med undersøgelsen ikke været muligt at registrere, hvor meget tid den enkelte bruger typisk sparer, som følge af kombinationen af selvbetjeningsprincippet og bedre orden, men det er klart hurtigere at finde den ønskede i et velorganiseret depot, og denne effekt bidrager naturligvis også positivt til konceptets værdi. Vi har som nævnt ikke haft mulighed på realistisk vis at registrere, hvor meget tid den enkelte medarbejder sparede, ved at kunne være sikker på, at den ønskede vare befandt sig i depotet nede ad gangen, i stedet for først at skulle lede, i det lokale depot, derpå i det rum, hvor afdelingens kontorartikler opbevares, hvilke lokaler vi i forefandt med ganske varierede grader af orden, for sluttelig at måtte ulejlige den eller de medarbejdere i afdelingen, der har prokura til indkøb af kontorartikler. Opgaven med at komme tæt på et realistisk niveau af tidsspild er for vanskelig og et evt. resultat for usikkert, til at der ville kunne fæstes lid til det. Dette betyder imidlertid ikke, at effekten er negligeabel, og afhængigt af antallet af medarbejdere, kan der være tale om ganske store beløbæ. Man kunne imidlertid antage, at hver medarbejder spilder ca. 15 min. hver anden måned på sagen. For Rigspolitiets vedkommende bliver det med medarbejdere, til timer, eller ca. 10 mandeår, á f.eks. kr svarende til kr Samtidigt er det, som tidligere nævnt, af betydning, at varen er umiddelbart tilgængelig, så omkostningstunge hasteløsninger mhp. fremskaffelse af en given artikel i størst muligt omfang undgås. Dernæst rapporteres om et fald i den generelle hamstring, hvilket støttes af det konstaterede mindre forbrug pr. medarbejder ved depotløsningen. Ved depotløsningen pakker konsulenten varerne ud, hvorved det undgås, at brugerne tager hele æsker, og derved skaber egne lokale depoter. Depotet sikrer, foruden at fjerne binding af likviditet i depotet, og de dermed forbundne omkostninger, at depotet ikke indeholder ukurante varer, hvilket håndteres i forbindelse med den løbende sortimentsstyring. Gennem de hyppige besøg af repræsentanten fra Remmer skabes et tæt samarbejde, hvor opståede problemstillinger hurtigt kan løses, og endvidere holdes sortimentet løbende opdateret. Hos en enkelt af depotkunderne håndterede den pågældende repræsentant fra Remmer ud over depotsortimentet også påpladslægning af andre varer såsom kopipapir. Brugte tonere, der ligeledes ikke var omfattet af depotaftalen, blev taget retur.

10 Side 10/10 8. Konklusion Der er med baggrund i de indsamlede data ingen tvivl om, at depotløsningen er en god forretning for de involverede virksomheder. Datamaterialet peger på, at de årlige interne omkostninger til håndtering af kontorartikler uden depoter udgør kr som grundudgift samt kr. 95,50 pr. medarbejder/bruger. Vi er af den overbevisning, at en fremadrettet indsats for at udvide datagrundlaget, ikke i væsentlig grad vil ændre på disse tal. De indsamlede data har ligeledes vist at forbruget pr. medarbejder i en depotløsning er lavere end for en traditionel håndtering. Det er imidlertid ikke muligt på det foreliggende grundlag at konstatere, i hvilket omfang det lavere forbrug skyldes en bedre sammensætning af depotsortimentet eller et generelt lavere forbrug, herunder en reduceret tendens til hamstring.

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Vejledning til Kontorartikelaftalen. December 2016

Vejledning til Kontorartikelaftalen. December 2016 Vejledning til Kontorartikelaftalen December 2016 KOM GODT I GANG 2 AFTALENS VARIGHED Rammeaftalen løber fra den 1. januar 2017 og frem til den 31. december 2018. Moderniseringsstyrelsen har mulighed for

Læs mere

Vi lever og brænder for faget. randører

Vi lever og brænder for faget. randører GROSSISTVAREVIRKSOMHED & DISTRIBUTØR Vi lever og brænder for faget samt sætter en stor ære i kundernes samarbejde med os. Vi stræber derfor vedholdende og dynamisk efter at opfylde vores kunders behov

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4

Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4 Til Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype Bilag 4 Dato Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4 VEDERLAG BILAG 4 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Økonomisk ramme 1 3. Timepriser, estimeret antal timer og udgifter, fase 1

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF TØJVASK: DELFIN VASK [ Tilsynet er udført d.12.-13. september 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Projekt 6.1 Rygtespredning - modellering af logistisk vækst

Projekt 6.1 Rygtespredning - modellering af logistisk vækst Projekt 6.1 Rygtespredning - modellering af logistisk vækst (Projektet anvender værktøjsprogrammet TI Nspire) Alle de tilstedeværende i klassen tildeles et nummer, så med 28 elever i klassen uddeles numrene

Læs mere

Fødevarerministeriet. Kravspecifikation. EU udbud. Kaffe, te og relaterede produkter

Fødevarerministeriet. Kravspecifikation. EU udbud. Kaffe, te og relaterede produkter Bilag 2A Fødevarerministeriet Kravspecifikation EU udbud Kaffe, te og relaterede produkter 1 af 9 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Omfang... 3 3. Formål... 3 4. Ordregivers krav og mindstekrav... 4 5. Priser,

Læs mere

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Baggrund Danmark har et dynamisk arbejdsmarked, hvor mange lønmodtagere ofte skifter job. For en del lønmodtagere indebærer

Læs mere

Eksempel 1 - Benchmarking mellem sygehusafdelinger

Eksempel 1 - Benchmarking mellem sygehusafdelinger Sygehuse Sygehusvæsenet er amternes absolut tungeste udgiftspost og derfor også et område, der konstant underlægges kritisk analyse. Typiske analyseområder er sammenhængen mellem økonomi og kvalitet, samspil

Læs mere

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder "Gå til kassen". På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse.

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder Gå til kassen. På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse. Handelsbetingelser BESTILLING KØB trin-for-trin. Find den ønskede vare. Kom varen i indkøbskurven ved at klikke på symbolet "Læg i kurv". Derefter kan du fortsætte din søgning, hvis du ønsker at fortsætte

Læs mere

Best Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak

Best Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak Best Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak Oktober 2015 ØSY Bestilling i IndFak kan udføres af en/flere brugere, afhængig af de roller og prokura brugeren har fået tildelt. Det er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2014 om Forsvarets lagre Forsvarsministerens

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingssystemet Log ind OneMeds e-bevillingsystem er internetbaseret og fungerer som en integreret del af vores webløsning. Du skal derfor blot gå ind på og logge ind. Dine login-informationer

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN LEVERANDØR AF TØJVASK BERENDSEN TEXTIL SERVICE A/S [Tilsynet er udført d. 3. - 6. juli 2017 af tilsynsassistent Kirsten

Læs mere

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter.

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg 09-12-2013 Sagsnr. 2013-0254417 Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Notat om opfølgning på handleplan Dette notat indeholder

Læs mere

Professionel vareforsyning.

Professionel vareforsyning. Professionel vareforsyning www.regionmidtjylland.dk Vi sparer penge, når vi køber ind sammen Region Midtjylland køber årligt varer og tjenesteydelser for cirka 8 milliarder kroner. Det svarer til næsten

Læs mere

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune 1 Parterne Ordregiver: Kolding Kommune Akseltorv 1 6000 Kolding CVR-nr.: 29189897 Og Leverandør: Navn Adresse Post.nr. og By Tlf.: CVR-nr.:

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE Delnotatet præsenterer de lovgivningsmæssige forudsætninger for servicepakker og en vurdering af, hvilke servicepakker,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015 Tilfredshed med sortimentet Dækker sortimentet størstedelen af dit behov? Tilfredshed med kvaliteten Lever kvaliteten af produkterne op til dine forventninger? Tilfredshed med salgskonsulenten Benytter

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB SPAR GODTHÅBSVEJ 142 [ Tilsynet er udført d. 5. og 6. december 2013 af Merete Larsen i Sundheds

Læs mere

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering Fakturatjekliste En høj grad af proaktivitet bidrager mest til målet gør derfor en større indsats tidligt for at spare tid senere Indledning Det er vigtigt, at fakturering sker korrekt både i forhold til,

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere Vederlag For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere (Udvikling, drift og vedligeholdelse af en webportal for uddannelse) Bilag 5 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

Rygtespredning: Et logistisk eksperiment

Rygtespredning: Et logistisk eksperiment Rygtespredning: Et logistisk eksperiment For at det nu ikke skal ende i en omgang teoretisk tørsvømning er det vist på tide vi kigger på et konkret logistisk eksperiment. Der er selvfølgelig flere muligheder,

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Bevillinger Praktiske oplysninger til borgeren

Bevillinger Praktiske oplysninger til borgeren Bevillinger Praktiske oplysninger til borgeren Bevillinger Abena A/S fører et bredt udvalg af sygeplejeartikler, herunder stomi-, inkontinens-, diabetesartikler samt kompressionsstrømper til bevillinger.

Læs mere

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal etablere og drive et fælles varelager for Region Midtjylland. Der skal vælges logistikpartner

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Villa 2. maj 202 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold

Læs mere

De nærmere krav til de forskellige platforme for e-handel fremgår af punkt 2, 3 og 4 nedenfor.

De nærmere krav til de forskellige platforme for e-handel fremgår af punkt 2, 3 og 4 nedenfor. Bilag 8 Side 1 af 6 E-handelssystemet (MK) 1. INDLEDNING For at sikre Kunden en attraktiv bestillingsprocedure, stilles der i nærværende Rammeaftale krav til Leverandøren i forbindelse med e-handel. E-handel

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Indhold Side 1. Resumé... 1 2. Undersøgelsens resultater... 6 2.1

Læs mere

ABCD. Køb og salg. Københavns Kommune. Juni n005 JEAN HKH doc. Telefon Telefax

ABCD. Køb og salg. Københavns Kommune. Juni n005 JEAN HKH doc. Telefon Telefax KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Køb og salg Juni 2009 Juni 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Nasser 9. april 20 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her.

Læs mere

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Redegørelsen ovenfor er baseret på statistiske analyser, der detaljeres i det følgende, et appendiks for hvert afsnit. Problematikken

Læs mere

borgere med en bevilling

borgere med en bevilling Faglig indsigt menneskeligt fokus Guide til webshoppen for borgere med en bevilling Log ind og bestil dine produkter I OneMeds webshop, www.onemed.dk, kan du se produkterne på din bevilling samt et bredt

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål.

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål. Vi sparer penge, når vi køber ind sammen Region Midtjylland køber årligt varer og tjenesteydelser for cirka 8 milliarder kroner. Det svarer til næsten 30 % af regionens samlede økonomi, og derfor er der

Læs mere

Lineære sammenhænge, residualplot og regression

Lineære sammenhænge, residualplot og regression Lineære sammenhænge, residualplot og regression Opgave 1: Er der en bagvedliggende lineær sammenhæng? I mange sammenhænge indsamler man data som man ønsker at undersøge og afdække eventuelle sammenhænge

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010 Generelle resultater Februar 2011 DATAINDSAMLING & AFRAPPORTERING 2 GENERELT OM METODE OG DATAINDSAMLING Økonomistyrelsens kundetilfredsheds- og effektmåling

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem. Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem

Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem. Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem Notat af 1. april 2003 Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem For alle patienter med et vist årligt lægemiddelforbrug

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen.

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. 1. Indledning. 1.1. Familieafdelingen. Familieafdelingen i Svendborg Kommune tager sig af sager om børn og unge, der kræver særlig støtte. Familieafdelingen

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

Landsdækkende levering

Landsdækkende levering Landsdækkende levering 3xwilhelmsen.dk Landsdækkende levering (kun bro fast) Ønskes levering til ikke bro faste øer, udføres dette i samarbejde med Danske Fragtmænd til deres gældende priser. Vi har nu

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Udbud af skovdrift og naturpleje på Forsvarets arealer i Danmark Markedsdialog med mulige leverandører inden for skovdrift og naturpleje

Udbud af skovdrift og naturpleje på Forsvarets arealer i Danmark Markedsdialog med mulige leverandører inden for skovdrift og naturpleje KESDH sagsnr.: 2016/002479 Udbud af skovdrift og naturpleje på Forsvarets arealer i Danmark Markedsdialog med mulige leverandører inden for skovdrift og naturpleje Dato/tid: Virksomhed: Interviewperson(er)

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Spørgsmål & Svar I

Ikast-Brande Kommune Spørgsmål & Svar I Nedenfor er de indkomne spørgsmål gengivet i anonymiseret form. Svarene til spørgsmålene findes efter hvert spørgsmål. Punkt 1.14 - Bod. 1) Det ønskes oplyst om boden i stedet kan omregnes til en økonomisk

Læs mere

Find din lokale Redoffice her: Den røde kontorrevolution. Find din lokale Redoffice forhandler her: www.redoffice.dk

Find din lokale Redoffice her: Den røde kontorrevolution. Find din lokale Redoffice forhandler her: www.redoffice.dk Find din lokale Redoffice forhandler her: Find din lokale Redoffice her: Forhandler Postnummer/by Telefon Redoffice PKC A/S 4100 Ringsted 57 61 19 09 Redoffice PKC A/S 4300 Holbæk 59 43 06 07 Forhandler

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

Handelsbetingelser. Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og

Handelsbetingelser. Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og Handelsbetingelser Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og Have & Livsstil ApS Ådalen 9 4600 Køge Tlf.: 4616 1551 info@haveoglivsstil.dk CVR. 38023845 Ordrebekræftelse:

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse

Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse Rapport nr.: CLM A/. december DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 7 Hørsholm Tlf. 7 4 Fax 7

Læs mere

TRANSPORT & LOGISTIK

TRANSPORT & LOGISTIK TRANSPORT & LOGISTIK Hos ALSO mestrer vi både at levere paller til et centrallager og enkelte pakker direkte til kunden i en webshop og hvis en vare er bestilt inden kl. 16.30 til levering i Danmark, sikrer

Læs mere

NATUR-ENERGI FIK DOKUMENTEREt, AT PAPIRFAKTURAER ER MERE LØNSOMME END E-MAIL DE VIGTIGE E-MAILS FORSVANDT I MÆNGDEN

NATUR-ENERGI FIK DOKUMENTEREt, AT PAPIRFAKTURAER ER MERE LØNSOMME END E-MAIL DE VIGTIGE E-MAILS FORSVANDT I MÆNGDEN NATUR-ENERGI FIK DOKUMENTEREt, AT PAPIRFAKTURAER ER MERE LØNSOMME END E-MAIL DE VIGTIGE E-MAILS FORSVANDT I MÆNGDEN»Vores nye kunder kommer ind via flere salgskanaler, primært via hjemmesiden. Ikke desto

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2014

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2014 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Første halvår skuffede i malerfaget (side 2) Den første halvdel af bød på en gedigen overraskelse,

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 13. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S

Spørgsmål / svar pr. 13. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S Spørgsmål / svar pr. 13. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S 121-184104 Udbud af den logistiske håndtering af vareforsyning til praktiserende læger m.v. i Region Midtjylland Spørgsmål 1: Kan RM henvise

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt.

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. Begrebsapparatet Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. 5 kriterier for vurdering af kilder/data Sekundære data / desk research Primære data / field

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB INTERVARE [ Tilsynet er udført 1.til 8. november 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

Rammeaftalerne kan kun benyttes, hvis deres vilkår fuldt ud følges.

Rammeaftalerne kan kun benyttes, hvis deres vilkår fuldt ud følges. Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Spørgsmål/svar til høreapparatudbud for 2011: 2010/S 245-374434 Spørgsmål Svar I det

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet Lad os rydde op i e-handelsbøvlet E-handel kan forbedre og effektivisere de offentlige indkøb. Men succesen er afhængig af, at de praktiske problemer bliver løst. For både kunder og leverandører er der

Læs mere