Remmer A/S. En undersøgelse af lønsomheden for kunderne ved depotkonceptet i forhold til en konventionel bestillingsproces for kontorartikler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Remmer A/S. En undersøgelse af lønsomheden for kunderne ved depotkonceptet i forhold til en konventionel bestillingsproces for kontorartikler"

Transkript

1 LogistikCenteret A/S Krakasvej 17 DK-3400 Hillerød Tlf www. LogistikCenteret.dk CVR Remmer A/S En undersøgelse af lønsomheden for kunderne ved depotkonceptet i forhold til en konventionel bestillingsproces for kontorartikler Sag nr Dokument Rapport_Remmer depot.doc Dato 12. marts 2013

2 Side 2/10 1. Formål og baggrund Baggrunden for projektet var et ønske fra Remmer A/S side, om at finde en metoden til at beregne et realistisk mål for de besparelser virksomhedens kunder kan stilles i udsigt, ved overgang fra konventionel bestilling af kontorartikler til en Remmer depotløsning. Hensigten har således været fremadrettet at sætte Remmer i stand til, med en rimelig sikkerhed, at kunne forudsige størrelsesordnen af de direkte besparelser i håndteringen af kontorartikler, som fremtidige potentielle depotkunder må forventes at kunne høste, og endvidere at indkredse en række af de kvalitative fordele, som konceptet indebærer. Det har samtidigt været et formål, via en neutral samarbejdspartner, in casu LogistikCenteret, at få eksisterende depotkunders vurdering af eventuelle områder, på hvilke depotkonceptet kan styrkes. 2. Depotløsningen Depotløsningen indebærer, at Remmer A/S stiller en reol med et givet standardsortiment til rådighed hos kunden. Sortimentet tilrettelægges på et indledende møde, med udgangspunkt i den specifikke kundes ønsker og behov. Sortimentet i reolen vedligeholdes af en konsulent fra Remmer A/S. Med faste intervaller optæller konsulenten indholdet i reolen, og danner en bestilling på baggrund af det aktuelle forbrug. De bestilte varer sendes fra Remmer A/S lager, og ved næste besøg lægger konsulenten varerne på plads i reolen, og danner en ny bestilling til det følgende besøg. Med hensyn til afregning kan kunden vælge mellem flere forskellige modeller, baseret enten på elektronisk fakturering eller fremsendelse af konventionelle fakturaer. Den samlede proces ser således ud: Sammensætning af depot sortiment Fastlæggelse af øvrige parametre Årlig opfølgning Behov hos bruger Afhentning af varer i depot Konsulent fra Remmer håndterer alle øvrige opgaver Bestilling af ikkedepot varer Varen modtages Leverancen kontrolleres Varen fordeles til rekvirent Pakkemateriale bortskaffes Faktura modtages Faktura kontrolleres Faktura efterbehandling /godkendelse og betaling

3 Side 3/10 3. Metode Som modstykke til processen i depotløsningen, blev den typiske konventionelle bestillingsproces beskrevet: Behov hos Bruger Egen beholdning kontrolleres Brugeren kontakter den ansvarlige Leverandør valg Produkt undersøgelse Produkt valg Varen bestilles Fax Mail Telefon Konsulent EDI/Web Varen modtages Leverancen kontrolleres Varen fordeles til rekvirent Pakkemateriale bortskaffes Faktura modtages Faktura kontrolleres Faktura efterbehandling /godkendelse og betaling Som det bærende led i undersøgelsen, blev en række udvalgte virksomheder interviewet, med udgangspunkt i et fastlagt interviewskema. Hensigten var dels at foretage en validering af de optegnede processer for håndtering af kontorartikelforsyningen, navnlig for så vidt angår den konventionelle bestillingsproces. Interviewskemaet indeholdt, foruden endvidere spørgsmål om en række øvrige forhold, der kunne tænkes at influere på valget af forsyningsprincip, og som eventuelt vil kunne give input til forbedring/tilpasning af depotkonceptet. 4. Respondenter Respondent 1 : Offentlig virksomhed (Forsvaret) : Ja Antal brugere : Årligt forbrug af kontorartikler : 12 mio. Antal fakturaer : Omkostninger til håndteringen (Dep.) : 0 Respondent 2 : Offentlig virksomhed (Rigspolitiet) : Nej Antal brugere : Årligt forbrug af kontorartikler : 9,8 mio. Antal fakturaer : Omkostninger til håndteringen (Alt) : 1,3 mio.

4 Side 4/10 Respondent 3 : Offentlig virksomhed (DR) : Nej Antal brugere : Årligt forbrug af kontorartikler : 1,3 mio. Antal fakturaer : Ej oplyst Omkostninger til håndteringen (Alt) : Respondent 4 : Privat virksomhed (MT Højgaard) : Ja Antal brugere : Årligt forbrug af kontorartikler : 3,0 mio., heraf ca. 85% fra depot. Antal fakturaer : 48 Omkostninger til håndteringen (Dep.) : 0 Respondent 5 : Offentlig virksomhed (Lægemiddelstyrelsen) : Ja Antal brugere : 500 Årligt forbrug af kontorartikler : 0,29 mio., heraf ca. 80% fra depot. Antal fakturaer : 24 Omkostninger til håndteringen (Dep.) : 0 Respondent 6 : Privat virksomhed (Radiometer) : Nej Antal brugere : 275 Årligt forbrug af kontorartikler : 1,6 mio. Antal fakturaer : 12 Omkostninger til håndteringen (Alt) : Generelle indtryk fra interviewrunden Som det fremgår af ovenstående, omfattede respondenterne 3 virksomheder med depotløsning, og 3 virksomheder uden. Den oprindelige forestilling om en relativt standardiseret proces for de virksomheder, der ikke havde depot, viste sig ikke at holde stik. De tre virksomheders måde at håndtere processen på var meget forskellig, med forskellige grader af centralisering og interne depoter, vedligeholdt dels af leverandøren og dels af interne ressourcer. Vi har derfor koncentreret indsatsen til at afdække omkostningsbilledet i begge situationer, således at der kan skabes en model til brug for forudsigelse af det interne ressourceforbrug ved overgang fra konventionel bestilling til en depotløsning. I virksomhederne med depoter var der generelt en meget positiv opfattelse af depotløsningen, og stor tilfredshed med konceptet, der hos de adspurgte klart blev opfattet som en god forretning for virksomheden.

5 Side 5/10 6. Model for beregning af direkte benefits 2.1 Forudsigelse af besparelser i omkostningerne Det første element, der skal betragtes, er omkostningsniveauet for håndtering af kontorartikler i en situation uden depotløsning. Det er nærliggende at forvente omkostningerne forbundet med processen som en funktion af enten antallet af medarbejdere i den pågældende virksomhed, det årlige køb, eller evt. en kombination af de to parametre. De to grafer herunder viser ikke-depot respondenternes omkostninger, som funktion af hhv. antal medarbejdere og det årlige køb. kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 Omkostninger til håndtering af kontorartikler som funktion af antal medarbejdere kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 Omkostninger til håndtering af kontorartikler som funktion af det årlige køb Som det fremgår af graferne, giver antallet af medarbejdere i virksomheden umiddelbart den bedste forudsigelse for omkostningsniveauet uden depot. Det interne ressourceforbrug lader ikke til at være korreleret til det årlige køb overhovedet, og vi har derfor ladt denne parameter ude af betragtningerne. Hvis det antages, at det oplyste ressourceforbrug hos Radiometer er lidt i underkanten af det faktiske, fås en tilnærmelsesvis lineær karakteristik. Med udgangspunkt i DR og Rigspolitiet, og lidt afrundinger af ligningens konstanter, kan følgende udtryk fastlægges: Årlige omkostninger = Antal medarbejdere x Med denne simple formel kan vi beregne: Virksomhed Formel Resultat Aktuelt Rigspolitiet x DR x Radiometer 275 x Hvis det antages at det interne ressourceforbrug til håndtering af kontorartikler hos Radiometer er korrekt, og udføres en egentlig lineær regression, får vi i stedet lidt andre koefficienter: Årlige omkostninger = Antal medarbejdere x (95,5 +/- 11,3) + ( / ) Udtrykkets koefficient og konstant kan tolkes på den måde, at det, i forhold til depotløsningen, i gennemsnit koster et grundbeløb på kr at håndtere processen

6 med egne ressourcer internt i virksomheden, hvortil yderligere kommer kr. 95,50 pr. medarbejder eller bruger. Med denne udvidede formel kan vi beregne: Side 6/10 Virksomhed Formel Resultat Aktuelt Rigspolitiet x (95,5 +/- 11,3) / DR x (95,5 +/- 11,3) / Radiometer 275 x (95,5 +/- 11,3) / Høj Middel Lav Høj Middel Lav Høj Middel Lav I det regneark, der hører til nærværende rapport, findes en model for beregning af ressourceforbruget. I regnearket benyttes en funktion ved navn Prognose. Funktionen beregner en prognoseværdi ud fra eksisterende værdier, dvs. de kendte værdier, som vi har indhentet via undersøgelsen. Den forudberegnede værdi er de årlige interne omkostninger til håndtering af kontorartikler for et givet antal medarbejdere, og den nye værdi beregnes ved hjælp af lineær regression, hvilket, på nær afrundinger i beregningerne, svarer til middelværdien i den udvidede formel ovenfor. Modellen ser ud som følger: Antal medarbejdere - Årlige omkostninger - Forbrug fra depot 0% Besparelse ved depot - De grønne felter er indtastningsfelter, og del blå felter er resultatfelter. For de indhentede data, kan den lineære regression forklare 98,6% af variationerne i den enkelte virksomheds interne ressourceforbrug til håndtering af kontorartikler, ud fra antallet af medarbejdere i virksomheden. Modellen giver i de tre tilfælde følgende resultater, idet vi har antaget, at 85% af behovet kan dækkes af depotet: Radiometer DR Rigspolitiet Antal medarbejdere 275 Årlige omkostninger kr Besparelse ved depot kr Antal medarbejdere Årlige omkostninger kr Besparelse ved depot kr Antal medarbejdere Årlige omkostninger kr Besparelse ved depot kr

7 Side 7/10 Antagelsen om dækning af 85% af behovet fra depotet virker rimelig, dels i forhold til de adspurgte virksomheder, der har depot, idet man her rapporterer om dækning fra 80%- 85%, og dels i forhold til det faktum, at det er meget lettere i depotløsningen at hente fra depotet, hvor varen er klar til brug, end at skulle foretage en speciel bestilling. Den specielle bestilling involverer besvær både med hensyn til at finde frem til den ønskede vare i kataloger/internetsider, at skulle involvere relevante personer i virksomheden mhp. godkendelse og bestilling m.v., og derefter vil der yderligere optræde en vis ventetid/leveringstid, inden varen kommer og kan anvendes. De ovenstående beløb hhv , og svarer således til hvad de tre virksomheder årligt kan spare, ved at indføre depotløsningen. Hvad der derudover kan spares gennem anvendelsen af Remmers prisgaranti, falder uden for denne rapports rammer. For så vidt angår depotrespondenterne kan vi benytte modellen til at beregne, hvad virksomhederne har sparet ved overgangen til depotkonceptet. Beregningerne giver følgende resultat: Forsvaret MT Højgaard Lægemiddelstyrelsen Antal medarbejdere Årlige omkostninger kr Besparelse ved depot kr Antal medarbejdere 530 Årlige omkostninger kr Besparelse ved depot kr Antal medarbejdere 500 Årlige omkostninger kr Besparelse ved depot kr Der ligger endvidere for modellen den antagelse til grund, at den procentuelle del af omkostningerne, der i depotløsningen fortsat vil medgå til specielle bestillinger er identisk med procentdelen af specielle bestillinger i forhold til det samlede forbrug. Antagelsen virker ikke urimelig i betragtning af håndtering af de specielle bestillinger via Remmers hjemmeside, og muligheden for særlig mærkning af disse leverancer på den fremsendte emballage. Procentsatsen kan evt. reguleres ned i forhold til ønsket om strengere kontrol med de specielle bestillinger, og dermed større internt ressourceforbrug eller op i forhold til iværksættelsen af adfærdsregulerende initiativer, som f.eks. betaling af depotforbrug via fælles konto og specielle bestillinger fra den pågældende afdeling eller projektet.

8 Side 8/ Generelle besparelser i det årlige forbrug Det næste element, som vi vil se på, er det årlige forbrug af kontorartikler pr. medarbejder. Tallene for det årlige forbrug er uden toner og kopipapir. Virksomhed Antal medarb. Årligt forbrug Forbrug/medarb. Med depot Forbrug/medarb. Uden depot Forsvaret mio. 545 kr. Rigspolitiet ,8 mio. 817 kr. DR ,4 mio. 700 kr. MT Højgaard ,0 mio. 800 kr. Lægemiddelstyrelsen 500 0, kr. mio. Radiometer 275 1,6 mio kr. Tallet for Radiometer virker, selv om der er tale om en ingeniørtung virksomhed, der må formodes at forbruge en del kontorartikler i forbindelse med projektering m.v., relativt voldsomt. Hos de medarbejdertunge virksomheder som Forsvaret, Rigspolitiet, MT Højgaard og DR, ses en tydelig forskel. Der er ikke en tilstrækkelig tydelig tendens i datamaterialet til at kunne opskrive et udtryk til beregning af det forventede mindre forbrug ved depotløsningen. Når dette er konstateret, er det imidlertid evident, at depotløsningen kan bevirke et betydeligt fald i omkostningerne til forbruget af kontorartikler. Der er flere årsager hertil. For det første kan der ved sammensætningen af sortimentet i depotet vælges varer, der, med samme kvalitetsniveau, holder lavere priser. Dernæst vil tilstedeværendelsen af depotet automatisk lede til, at forbruget vil ske på depotvarerne, og ikke specielle bestillinger, idet den umiddelbare tilgængelighed af depotvarerne i forhold til ventetiden for specielle bestillinger, vil være en væsentlig adfærdsregulerende faktor. For det tredje falder omkostninger til ukurante varer væk, og sluttelig vil depotet sikre forsyningssikkerheden, og dermed reducere mængden af lokale depoter hos de enkelte medarbejdere. Med henblik på at give en ide om besparelsespotentialet, har vi antaget, at Rigspolitiet og Forsvaret hvad angår forbrug kan sammenlignes. En rimelig antagelse i forhold til Rigspolitiet vil være, at forbrugstyper og mønstre kan sammenlignes med Forsvaret. Forbruget pr. medarbejder pr. år i Forsvaret er kr. 545, og til tilsvarende tal for Rigspolitiet kr. 817,- Forskellen på kr. 272,- vil med Rigspolitiets medarbejdere betyde en årlig besparelse i størrelsesordnen kr ,- Det mindre forbrug hos Forsvaret skyldes ikke alene sammensætningen af depotindholdet, hvilket naturligvis er en væsentlig faktor i at holde omkostningerne nede, men også det faktum, at der i depotløsningen ikke vil optræde kassation af ukurante varer, ligesom oparbejdelse af lokale depoter hos den enkelte medarbejder, for at sikre forsyningssikkerheden ikke længere vil ske. Hertil har flere depotkunder tillige rapporteret et fald i den generelle hamstring.

9 Side 9/10 7. Kvalitative benefits Foruden de mere håndgribelige effekter af depotløsningen, som vi har set på i de foregående afsnit, rapporterer de interviewede depotvirksomheder om en række andre fordele, som ikke indgår i beregningerne. Der er for det første skabt en rigtig god orden i de lokaler, hvor kontorartiklerne opbevares, hvilket reducerer kravet til plads. Der opstår ofte uorden i opbevaringen af den type artikler, hvilket fører til et øget tidsforbrug til søgning, og bestilling af varer, der var på lager, men blot ikke umiddelbart lod sig finde. Skuffeløsningen med den vare, der ligger i skuffen, anbragt synlig på skuffens forside, øger brugervenligheden, holder orden og skaber overblik, og der var generelt en mærkbar bedre orden hos depotkunderne. Det har i forbindelse med undersøgelsen ikke været muligt at registrere, hvor meget tid den enkelte bruger typisk sparer, som følge af kombinationen af selvbetjeningsprincippet og bedre orden, men det er klart hurtigere at finde den ønskede i et velorganiseret depot, og denne effekt bidrager naturligvis også positivt til konceptets værdi. Vi har som nævnt ikke haft mulighed på realistisk vis at registrere, hvor meget tid den enkelte medarbejder sparede, ved at kunne være sikker på, at den ønskede vare befandt sig i depotet nede ad gangen, i stedet for først at skulle lede, i det lokale depot, derpå i det rum, hvor afdelingens kontorartikler opbevares, hvilke lokaler vi i forefandt med ganske varierede grader af orden, for sluttelig at måtte ulejlige den eller de medarbejdere i afdelingen, der har prokura til indkøb af kontorartikler. Opgaven med at komme tæt på et realistisk niveau af tidsspild er for vanskelig og et evt. resultat for usikkert, til at der ville kunne fæstes lid til det. Dette betyder imidlertid ikke, at effekten er negligeabel, og afhængigt af antallet af medarbejdere, kan der være tale om ganske store beløbæ. Man kunne imidlertid antage, at hver medarbejder spilder ca. 15 min. hver anden måned på sagen. For Rigspolitiets vedkommende bliver det med medarbejdere, til timer, eller ca. 10 mandeår, á f.eks. kr svarende til kr Samtidigt er det, som tidligere nævnt, af betydning, at varen er umiddelbart tilgængelig, så omkostningstunge hasteløsninger mhp. fremskaffelse af en given artikel i størst muligt omfang undgås. Dernæst rapporteres om et fald i den generelle hamstring, hvilket støttes af det konstaterede mindre forbrug pr. medarbejder ved depotløsningen. Ved depotløsningen pakker konsulenten varerne ud, hvorved det undgås, at brugerne tager hele æsker, og derved skaber egne lokale depoter. Depotet sikrer, foruden at fjerne binding af likviditet i depotet, og de dermed forbundne omkostninger, at depotet ikke indeholder ukurante varer, hvilket håndteres i forbindelse med den løbende sortimentsstyring. Gennem de hyppige besøg af repræsentanten fra Remmer skabes et tæt samarbejde, hvor opståede problemstillinger hurtigt kan løses, og endvidere holdes sortimentet løbende opdateret. Hos en enkelt af depotkunderne håndterede den pågældende repræsentant fra Remmer ud over depotsortimentet også påpladslægning af andre varer såsom kopipapir. Brugte tonere, der ligeledes ikke var omfattet af depotaftalen, blev taget retur.

10 Side 10/10 8. Konklusion Der er med baggrund i de indsamlede data ingen tvivl om, at depotløsningen er en god forretning for de involverede virksomheder. Datamaterialet peger på, at de årlige interne omkostninger til håndtering af kontorartikler uden depoter udgør kr som grundudgift samt kr. 95,50 pr. medarbejder/bruger. Vi er af den overbevisning, at en fremadrettet indsats for at udvide datagrundlaget, ikke i væsentlig grad vil ændre på disse tal. De indsamlede data har ligeledes vist at forbruget pr. medarbejder i en depotløsning er lavere end for en traditionel håndtering. Det er imidlertid ikke muligt på det foreliggende grundlag at konstatere, i hvilket omfang det lavere forbrug skyldes en bedre sammensætning af depotsortimentet eller et generelt lavere forbrug, herunder en reduceret tendens til hamstring.

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Fødevarerministeriet. Kravspecifikation. EU udbud. Kaffe, te og relaterede produkter

Fødevarerministeriet. Kravspecifikation. EU udbud. Kaffe, te og relaterede produkter Bilag 2A Fødevarerministeriet Kravspecifikation EU udbud Kaffe, te og relaterede produkter 1 af 9 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Omfang... 3 3. Formål... 3 4. Ordregivers krav og mindstekrav... 4 5. Priser,

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015 Tilfredshed med sortimentet Dækker sortimentet størstedelen af dit behov? Tilfredshed med kvaliteten Lever kvaliteten af produkterne op til dine forventninger? Tilfredshed med salgskonsulenten Benytter

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023134 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Michael Jacobsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023134 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023134 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 4. oktober 2011 K E N D E L S E Remmer A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Find din lokale Redoffice her: Den røde kontorrevolution. Find din lokale Redoffice forhandler her: www.redoffice.dk

Find din lokale Redoffice her: Den røde kontorrevolution. Find din lokale Redoffice forhandler her: www.redoffice.dk Find din lokale Redoffice forhandler her: Find din lokale Redoffice her: Forhandler Postnummer/by Telefon Redoffice PKC A/S 4100 Ringsted 57 61 19 09 Redoffice PKC A/S 4300 Holbæk 59 43 06 07 Forhandler

Læs mere

[ en solid samarbejdspartner ]

[ en solid samarbejdspartner ] [ en solid samarbejdspartner ] [ landsdækkende ] Med 385 medarbejdere og en årsomsætning på kr. 680 mio. er Scan Office - CJC Gruppen den største kontorforsyning i Danmark. LOKALT REPRÆSENTERET BUTIKKER

Læs mere

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter.

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg 09-12-2013 Sagsnr. 2013-0254417 Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Notat om opfølgning på handleplan Dette notat indeholder

Læs mere

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk Om os PaperlinX blev grundlagt i Holstebro i 1918, dengang under navnet Christian Christensen & Co., eller kort og godt: CC&CO. Vi har altid været en handelsvirksomhed med et meget bredt produktsortiment

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingssystemet Log ind OneMeds e-bevillingsystem er internetbaseret og fungerer som en integreret del af vores webløsning. Du skal derfor blot gå ind på og logge ind. Dine login-informationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag Indhold SIMU-Fragt... 1 Fragtbreve kvittering - modtag... 1 Se kvitterede fragtbreve... 4 Håndtering af varer... 5 Egne varer til videresalg... 5 Varer købt hos andre SIMU-virksomheder... 6 Hvor og hvordan

Læs mere

Landsdækkende levering

Landsdækkende levering Landsdækkende levering 3xwilhelmsen.dk Landsdækkende levering (kun bro fast) Ønskes levering til ikke bro faste øer, udføres dette i samarbejde med Danske Fragtmænd til deres gældende priser. Vi har nu

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering Fakturatjekliste En høj grad af proaktivitet bidrager mest til målet gør derfor en større indsats tidligt for at spare tid senere Indledning Det er vigtigt, at fakturering sker korrekt både i forhold til,

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Vi vil være din fokuserede leverandør

Vi vil være din fokuserede leverandør Fusion og ny struktur hos din kontorforsyning og emballageleverandør Vi vil være din fokuserede leverandør OneCompany A/S Det handler om at fokusere - og blive dygtigere Både Redoffice I.K. og KD Gruppen

Læs mere

En kompleks byggeplads

En kompleks byggeplads En kompleks byggeplads Historik Administration Indkøb Udbudsform IT Organisation Meget forskellig administartion af kørsel I de 3 magistrater med kørsel 41 kørsel og Dagcenterkørsel ikke udbudt og købt

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE Delnotatet præsenterer de lovgivningsmæssige forudsætninger for servicepakker og en vurdering af, hvilke servicepakker,

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/ PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 2 - KRAVSPECIFIKATION Indledning Kravspecifikationen indeholder hhv. Informationer (I), Krav (K), Ønsker

Læs mere

Markedshøring vedrørende indkøb af sundhedskort

Markedshøring vedrørende indkøb af sundhedskort Markedshøring vedrørende indkøb af sundhedskort 1. Baggrund Af finanslovsaftalen for 2014 fremgår det, at den offentlige rejsesygesikring ophæves. Den offentlige rejsesygesikring indebærer, at danske borger

Læs mere

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole 1 Projektbeskrivelse: I en periode over 31 uger undervises to grupper elever i aldersgruppen 15-17 år på Dybbøl Efterskole i mindfulness meditation, Buteyko

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

Værd at vide... www.efg.dk. Fleksible kontormøbler

Værd at vide... www.efg.dk. Fleksible kontormøbler Værd at vide... www.efg.dk Fleksible kontormøbler Kontorets ABC De fleste mennesker køber kun kontormøbler få gange i deres liv og da det er en vigtig investering, skal resultatet også være bedst muligt.

Læs mere

Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00

Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00 Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00 Forskningsenheden for Statistik IMADA Syddansk Universitet Alle skriftlige hjælpemidler samt brug af lommeregner er tilladt.

Læs mere

Det vi gør, det gør vi ordentligt

Det vi gør, det gør vi ordentligt Det vi gør, det gør vi ordentligt DEAS-nyhedsbrev til viceværter og inspektører / august 2012 NYT ARBEJDSTØJ - NU ER DET ENDELIG KOMMET! Så sker det - du modtager første del af dit nye arbejdstøj i begyndelsen

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Folie, ÅT-remsa Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 17-04-2015 Varenummer: 101058, 101072, 101089, 101102, 101065,

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Styring via kvalitetsstandarder

Styring via kvalitetsstandarder Den 19. oktober 2004 JRA/SJO/FH Styring via kvalitetsstandarder I påtegningen til indstilling om kvalitetsstandarder foreslår Borgmesterens afdeling, at Magistratens 3. Afdeling udarbejder et oplæg til,

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

BEREGN DIN BESPARELSE

BEREGN DIN BESPARELSE BEREGN DIN BESPARELSE Hvor meget kan din virksomhed spare...? Optimering af processer og frigørelse af ressourcer er vores kernekompetencer. Der er omkostninger forbundet med hver leverandør din virksomhed

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Matematik for stx C-niveau

Matematik for stx C-niveau Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Matematik for stx C-niveau Frydenlund Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Matema10k Matematik for stx

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer GAMING hurtig håndtering af spillematerialer 1 2 3 Helhedsløsning til events og spil Kæmper du med at få logistikken til flere tusind spilsalgssteder til at fungere med en leveringstid på bare et par timer?

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere Vederlag For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere (Udvikling, drift og vedligeholdelse af en webportal for uddannelse) Bilag 5 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

2A Connectivity for Procurement

2A Connectivity for Procurement Indkøb 2A Connectivity for Procurement Morten Høegh-Guldberg DTU e-handel Basware brugerforum d. 12. oktober 2011 Morten Høegh-Guldberg e-handelskoordinator Afdelingen for Økonomi og Regnskab Anker Engelundsvej

Læs mere

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune BRUG AF SØNDERBORG KOMMUNES RAMMEAFTALER... 3 1. HVEM KØBER JEG IND FOR?... 3 2. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE FØLGER INDKØBSVEJLEDNINGEN OG INDKØBSPOLITIKKEN?...

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

R A M M E A F T A L E. Mellem. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB)

R A M M E A F T A L E. Mellem. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB) R A M M E A F T A L E Mellem Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB) Og Foreningen af Danske Internetmedier (herefter FDIM) (herefter i det samlede benævnt Parterne ) 1. Aftalens

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler Bedre overblik bedre forretning Med CISO får din virksomhed et overblik, som gør det lettere at styre, måle og forbedre de interne processer, hvilket øger effektiviteten og forbedrer arbejdsgangene. "CISO

Læs mere

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst!

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Claus Hedeager Pedersen, International markering manager, Mamut Iværk&Vækst2011 9. september 2011 1 At forenkle og effektivisere hverdagen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere