FÆLLESSEKRETARIATET BOLIVVEJLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESSEKRETARIATET BOLIVVEJLE"

Transkript

1 FÆLLESSEKRETARIATET BOLIVVEJLE

2 Indhold Vision, erfaringer og perspektiver... 2 Erfaringer og konkrete resultater fra samarbejdet... 2 Vision og målsætninger Overordnede succeskriterier... 5 Introduktion til indsatsområder... 6 Indsatsområder... 7 Samarbejde og koordinering forankring og fælles strategi... 7 Samarbejde og koordinering optimal brug af fælles ressourcer... 9 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv... 9 Beskæftigelse i boligområder Jobparathed kompetenceudvikling Lommepengeprojekt Tjansen Image og kommunikation Organisering og evaluering Organisationsmodel Evaluering Medarbejderressourcer Tidsplan/milepælsplan Budgetramme Fællessekretariatet BolivVejle

3 Vision, erfaringer og perspektiver Boligorganisationerne søger gennem BolivVejle i fællesskab om 3 helhedsplaner 1 for boligområderne Løget, Nørremarken samt et fællessekretariat, som tilsammen skal udgøre fundamentet for den fremtidige boligsociale og boligpolitiske indsats i Vejle Kommune. I ansøgningen om BolivVejle fra januar 2009 var visionen, at Boligorganisationer og Vejle Kommune indgår i et tæt forpligtende samarbejde, hvor Vejle Kommune tager aktivt del i udviklingen af den almene sektor og hvor udviklingen tænkes ind i den samlede boligsociale og boligpolitiske situation. Boligorganisationerne rolle ændres i højere grad fra at være konkurrerende på det almene boligmarked til en situation, hvor de samarbejder på tværs og samarbejder med Vejle Kommune. Det overordnede formål er at få skabt et samarbejde, der på den ene side sikrer en kontinuerlig opsamling af viden og erfaringer og på den anden side sikrer plads til nytænkning og innovation inden for hele det almene boligområde i Vejle Kommune. Målet er at skabe en hel kommune i balance. 2 Arbejdet med det boligsociale område har over årene ændret sig fra at være meget lokalt forankret til i højere grad at indeholde både tværfaglige og tværgeografiske indsatser. Dette har som helhed styrket indsatsen, fordi det lægger op til en mere helhedsorienteret indsats, men samtidig stiller det også større krav til koordinering, samarbejde og sammenhæng mellem boligområder og lokalsamfund. BolivVejle skulle ved etableringen være svaret på denne udfordring og den nye styringsreform har da også sat fokus på helhedsbetragtninger og samarbejdet mellem kommune og boligorganisationer. Erfaringer og konkrete resultater fra samarbejdet Siden 2009 er der arbejdet med realiseringen af visionen på forskellige måder. Først og fremmest er de forskellige organiseringer omkring BolivVejle blevet etableret og kommet til at fungere, men derudover kan nævnes en række konkrete indsatser der er gennemført fra som viser viljen til samarbejde og fælles løsninger og initiativer. Her kan nævnes: Bosætningsstrategien BolivVejle har deltaget i arbejdet med at lave en Bosætningsstrategi for Vejle Kommune i november og vi deltager i opfølgning på temaer i strategien og konkrete tiltag eks. tilflytterpakke, boligudbud, boligområder der magneter, tilflytterkampagne, ungdomsboligkampagne mv. Alt sammen initiativer vi gerne vil fortsætte med. 1 AAB er ansvarlig for Helhedsplanen i Løget By. Ansvaret for helhedsplanen på Nørremarken, er delt mellem AAB, Østerbo og Lejerbo. 2 Ansøgning til BolivVejle jan Fællessekretariatet BolivVejle

4 Kommunikation og image Siden 2009 er der gennemført forskellige branding- og kommunikationsinitiativer i BolivVejle herunder hjemmeside, nyhedsbrev, fælles branding af de almene boliger, ungdomsboligkampagner mv. 4 Analyser og Boligbarometer Fællessekretariatet har udgivet et kvartalsvist barometer for udviklingen i boligområderne samt andre analyser. 5 Fokus på at forebygge udsættelse BolivVejle har sat fokus på antallet af udsættelser og Vejle Kommune har iværksat projekt Fremskudt sagsbehandling, hvor man blå. vil forebygge udsættelser ved aktivt at sætte fokus på nye metoder i en fremskuds sagsbehandling med opsøgende arbejde i to boligorganisationer (Østerbo og AAB). BolivVejle har søgt en pulje i Velfærdsministeriet til etablering af en frivillig gældsrådgivning. Fremtidssikring af almene boliger BolivVejle har udarbejdet et fælles overblik over kommende renoveringer, nybyggeri mv. Klima, miljø, energi BolivVejle har gennemført fælles workshop omkring emnet og udbyder et kursus omkring adfærd i samarbejde med Grønt forum i oktober Fælles konferencer og videndeling BolivVejle har gennemført en række konferencer omkring erfaringsopsamling, videndeling og dialog omkring forskellige emner i tilknytning til samarbejdet. 6 Styringsdialog BolivVejle er vært for det årlige fælles dialogmøde og har arbejdet på at bruge styringsdialogen som et aktivt redskab til at målrette indsatserne. Vi vil følge det med konkrete indsatser på udvalgte områder i styringsdialogen. Fællessekretariatet har bidraget til Styringsdialogen med undersøgelser omkring beboerdemokrati og trivsel og udgiver Boligbarometer 4 gange årligt med målinger fra boligområder mv. Andre målinger har indgået ad hoc eks. antal udsættelser, udviklingen i de almene boligområder mv. 7 Områdebaseret indsats Søndermarken boligområdet som Løget er en del af er med i RealDanias arkitektkonkurrence omkring fremtidens forstæder. BolivVejle giver støtte til konkurrencen og deltager i arbejdet. Boligafdelinger på landet Fællessekretariatet BolivVejle

5 Via BPS er der sat fokus på de mindre boligafdelinger i yderområderne. Områder der kæmper med ledige lejligheder og dårlig økonomi. Der har været samarbejde med dem der arbejder med lokalsamfundsudvikling i Vejle Kommune og der planlægges en studietur til de udsatte afdelinger med BPS i september. Vision og målsætninger Efter godt 3 års arbejde i BolivVejle, er der brug for en opdateret udgave af visionen for perioden 2013 og frem som ligger i forlængelse af de hidtidige erfaringer og samtidig peger fremad mod nye indsatser og den nødvendige lokale forankring. Visionen er, at den lokale forankring vil tage afsæt i udviklingen af en samlet strategi for hele det boligsociale og boligpolitiske samarbejde. Visionen er, at samarbejdet mellem Boligorganisationerne og Vejle Kommune forankres og udvikles omkring fælles interesser, hvor vi skaber nyt ved at bruge eksisterende ressourcer og udnytter dem på en ny måde. Visionen er at skabe vækst, fremdrift og positiv udvikling i bred forstand i særdeleshed i udsatte boligområder og for borgere med særlige behov. Målet er: at skabe nye innovative velfærdsalliancer hvor vi samarbejder på tværs med private og frivillige organisationer og skaber social forebyggelse. at skabe sammenhæng og koordinere alle indsatser for at optimere brugen af fælles ressourcer til løsning af fælles problemer se udfordringer som fælles udfordringer målet er at sammentænke den boligsociale og den boligfysiske indsats med områdebaseret tilgang og sikre gode boliger i velfungerende boligområder, som er attraktive for alle og har social rummelighed. ved monitorering og effektmåling at sætte fokus på hvilke indsatser og metoder der virker med henblik på udbredelse af erfaringer til andre boligområder og koordinering af de samlede boligsociale indsatser. Det betyder at BolivVejle arbejder i flere spor: det boligsociale, det boligfysiske og det boligjuridiske, hvor udgangspunktet er arbejdet med de boligsociale helhedsplaner, men at vi vil udnytte synergien ved at bruge erfaringerne fra helhedsplanerne i de udsatte områder til andre boligområder og dermed forebygge negative udviklingstendenser. Fællessekretariatet betjener de samarbejdsorganer, der relaterer sig til BolivVejle og er bindeled mellem de forskellige organer. Både boligorganisationer og kommunen kan trække på fællessekretariatets kompetencer inden for projektudvikling, fundraising, facilitering af møder, analyser, evaluering, etc. Formålet er at følge og koordinere den boligsociale og boligpolitiske indsats i BolivVejle s område og sørge for at opsamle og omsætte nuværende og ny viden til politiske og strategiske tiltag, der kan danne grundlaget for en videreudvikling af indsatsen. Fællessekretariatet BolivVejle

6 Fællessekretariatet skal være på forkant med udviklingen inden for det almene boligområde og tendenser på nationalt og internationalt plan; herunder blandt andet forestå udviklingen af nye indsatser på det boligsociale og -politiske område. Overordnede succeskriterier Færre ledige almene boliger end i dag - Pr. 1. december 2012 er der 137 ledige boliger i Vejle kommune. Det er en ledighedsprocent på 1,29%. Færre ledige ungdomsboliger - Pr. 1. december 2012 er der 13 ledige ungdomsboliger. Flere på venteliste til en almen bolig - Pr. 1. november 2012 stod der på aktiv venteliste til en almen bolig i Vejle Kommune. Det svarer til ca. 2 opskrevne pr. bolig. Færre udsættelser - I 2011 var der 98 udsættelser. Ingen boligområder på ghettolisten - Oktober 2012 kom Finlandsparken på liste over særligt udsatte boligområder. Ift. de tre kriterier er det kun to af dem som Finlandsparken overskrider. Andel indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande (1. jan 2012) er på 71,7 % og overstiger dermed de 50%. Andel uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse (Gns ) er på 42,2 % og overstiger dermed de 40 %. Andel dømte pr beboere på 18 år og derover (Gns ) er på 231 og er dermed ikke over de Udfra dette er det dermed særligt på beskæftigelse og uddannelses området der skal sættes ind. At der udvikles en fælles boligsocial- og boligpolitiskstrategi, som foreligger i At der ved udgangen af 2016 udarbejdes éen fælles boligsocial ansøgning for de relevante boligområder, og at det boligsociale arbejde i Vejle underlægges en enhedsorganisering. At der sker en lokal forankring af BolivVejle. Fællessekretariatet BolivVejle

7 Introduktion til indsatsområder BolivVejle vil arbejde for at opnå visionen og opfylde målsætningerne ved at arbejde med strategiske temaer valgt i den boligpolitiske styregruppe ud fra en helhedsorienteret betragtning, dvs. ved boligsociale, boligfysiske og boligjuridiske indsatser. BolivVejle er vært for det årlige fælles styringsdialogmøde og vi vil bruge styringsdialogen som et aktivt redskab til at målrette indsatserne. Med en fælles platform og en fælles indgang mellem Vejle Kommune og Boligselskaberne kan BolivVejle give fælles inspiration afholde faglige konferencer videndeling på tværs og udvikle fælles løsninger på fælles udfordringer. I forhold til de kommende 4 års indsatser i BolivVejle er der således én del der retter sig mod de boligområder hvor der er boligsociale helhedsplaner og én del der arbejder for alle de almene boligselskaber og samarbejdet mellem dem og kommunen den fælles platform. I ansøgninger fra henholdsvis Løget og Nørremarken er der udvalgt følgende indsatsområder: Børn, unge og familier Beboernetværk, inddragelse og demokrati Sundhed og motion Image og kommunikation Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Indsatsområderne har alle et lokalt udgangspunkt, men eftersom de alle i større eller mindre grad kræver kommunens inddragelse er samarbejdet i BolivVejle en vigtig del. I forhold til det bredere samarbejdspartnere er flere indsatsområder aktuelle. Indsatsområdet Beboernetværk, inddragelse og demokrati dækker over hele koordineringen og samarbejdet der sker for at fremme en fælles stemme og synlighed for de almene boligområder. I samarbejdet mellem boligorganisationerne sikres den politiske dialog og samarbejdet på tværs af boligorganisationerne. Et forum hvor der kan diskuteres aktuelle emner af generel relevans for de almene boliger. Det leder frem til indsatsområdet Image og kommunikation som matcher arbejdet med Bosætningsstrategien og dækker hele kommunikationsdelen i forhold til BolivVejle samarbejdet samt de fælles brandingtiltag for de almene boliger. Fællessekretariatet BolivVejle

8 Indsatsområder Samarbejde og koordinering forankring og fælles strategi Baggrund Fællessekretariat skal understøtte de lokale boligsociale helhedsplaner og samarbejdet i BolivVejle. Ved den fælles organisering i BolivVejle sikres koordineringen mellem de lokale boligsociale helhedsplaner og det overordnede strategiske niveau i Boligpolitisk Styregruppe. I forhold til sidste ansøgningsrunde drager vi fordel af, at vi denne gang er på forkant med ansøgningerne om helhedsplanerne, således der er bedre mulighed for at sammentænke organisationsmodellen med det lokale niveau. I den foreslåede model sikres samspillet mellem lokalt ejerskab i områderne med lokale styregrupper og tæt tilknytning til afdelingsbestyrelserne med faglig støtte, evaluering og koordinering fra Fællessekretariatet. I den kommende periode skal den strategiske vinkel styrkes hele vejen rundt. Dvs. med respekt for det lokale ejerskab og på det overordnede niveau i Vejle Kommune. Formål Formålet med indsatsområdet er at styrke koordineringen og den strategiske vinkel og sikre en lokal forankring af BolivVejle, således at opgaverne i Fællessekretariatet efterhånden finansieres af de involverede parter afhængig af opgaverne skitseret i nedenstående figur. Fællessekretariatet BolivVejle

9 Indhold Der er stor tilslutning til samarbejdet og ligeledes udbredt vilje til en lokal forankring af BolivVejle ved udgangen af Imidlertid er der mange parter og forskellige interesser at tilgodese i processen frem mod en endelig lokal forankring af BolivVejle herunder overtagelse af driften, men parterne er enige om, at succeskriteriet er, at der sker en lokal forankring og vejen til forankringen er, at der løbende vil blive taget drøftelser og truffet beslutninger undervejs omkring hvilke opgaver sekretariatet skal varetage og at der udvikles en fælles boligstrategisk politik. Dette kan ske i fælles møder, konferencer, inspiration og evaluering. I nuværende perioden har driften været hos boligselskabet Østerbo og det forudsættes også fremover, at ansvaret for Fællessekretariatet ligger hos boligorganisationerne. Kommunen har tilsvarende en stærk interesse for det boligstrategiske arbejde og prioriterer det højt. Elementerne i strategien vil blive udviklet undervejs. Årligt vil forudsætningerne hos samarbejdspartnere blive skitseret nye fælles opgaver/udfordringer prioriteret som samlet set vil bidrage til at implementere en fælles strategi. Det handler om at skabe sammenhæng og optimere brugen af fælles ressourcer til løsning af fælles problemer: se udfordringer som fælles udfordringer. Input til de fælles opgaver kan komme fra mange sider eks. fra Styringsdialog, fra de boligsociale helhedsplaner, fra kommunen og fra boligorganisationerne. Desuden indgår Fællessekretariatet i Landbyggefondens evaluering af områdesekretariatet. Denne vil naturligvis også være relevant. Fællessekretariatet BolivVejle

10 Succeskriterier At der udvikles en fælles strategi At der sker en lokal forankring Samarbejde og koordinering optimal brug af fælles ressourcer Baggrund og formål Samarbejdet dækker både samarbejdet internt mellem de almene boligselskaber og mellem kommunen og boligselskaberne. Formålet med samarbejdet internt mellem boligselskaberne er, at man finder fælles interesser og fokuspunkter og derved være den fælles stemme udadtil i forhold til de almene boliger i kommunen. Formål med samarbejdet mellem Vejle Kommune og boligselskaberne er gennem samarbejdet at skabe attraktive almene boligområder med social rummelighed. Vi ønsker gennem samarbejdet at skabe nye innovative velfærdsalliancer hvor vi samarbejder på tværs med private og frivillige organisationer og skaber social forebyggelse. skabe sammenhæng og koordinere alle indsatser for at optimere brugen af fælles ressourcer til løsning af fælles problemer se udfordringer som fælles udfordringer ved monitorering og effektmåling at sætte fokus på hvilke indsatser og metoder der virker med henblik på udbredelse af erfaringer til andre boligområder og koordinering af de samlede boligsociale indsatser. Indhold Møder, workshops fælles projektudvikling evt. fælles fundraising Succeskriterier Flere konkrete samarbejdstiltag og projekter med udgangspunkt i udmøntning af kommunale politikker på beskæftigelses- og social området jf. nedenstående eksempler med uddannelse og beskæftigelse. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv En del af de almene boligområder er karakteriseret af en højere andel af ledige, lavere uddannelse og mange på førtidspension særligt de områder der har boligsociale helhedsplaner. Det er fortrinsvis en kommunal opgave at takle sociale udfordringer og uddannelse, men i forlængelse af tanken om at bruge fælles ressourcer til at understøtte en fælles indsats er det også et indsatsområde der kan løftes bedre i fællesskab. F.eks. i forhold til uddannelse er det naturligvis en opgave for de etablerede undervisningsinstitutioner, men boligselskaberne og de boligsociale medarbejdere i områderne har lettere adgang til at rekruttere deltagere i målgrupper der ellers er vanskelige at nå. Dvs. boligområderne kan virke som en fremskudt indgang. Det samme er tilfældet med beskæftigelse herunder indsatser i forhold til de unge som erfaringerne har vist i lommepengeprojektet Tjansen Fællessekretariatet BolivVejle

11 AAB har i den nuværende projektperiode har erfaringer med særlige uddannelses- og beskæftigelsestiltag og BolivVejle har i forbindelse med de nye helhedsplaner har drøftelser med relevante parter i at arbejde videre med disse erfaringer. Beskæftigelse i boligområder Boligforeningerne og Vejle kommune har et ønske om at fremme samarbejdet med henblik på, at fremme indsatsen for beboerne i Løget og Nørremarken. AAB og Jobcentret vil lave en partnerskabsaftale hvor partnerne har et gensidigt ønske om, at beboerne i AAB opnår de bedst mulige betingelser i forhold til: At være i beskæftigelse og være selvforsørgende. At benytte kommunens tilbud om sundhedsforebyggelse. At være i kontakt med kommunens sociale tilbud, når det er påkrævet. At være aktive borgere, som deltager i foreningslivet og de øvrige fritidstilbud i kommunen. For at fremme disse målsætninger iværksætter AAB og Vejle kommune flg. initiativer: 1. Oprettelse af et virksomhedscenter i AAB med min. 4 praktikpladser. Jobfunktionerne er inden for service-og pedeltjeneste, grønne områder m.v. Arbejdspladserne ligger i AABs afdelinger. De ledige, der placeres i virksomhedscentret er kontanthjælpsmodtagere, der kan komme fra hele kommunen og er altså ikke specielt oprettet til beboere i AABs boliger. AAB er ansvarlig for at der er 4 pladser til rådighed. Jobcenter Vejle er ansvarlig for visitering af ledige til virksomhedscenterpladserne. 2. Der etableres kontakter til lokaler virksomheder i nærområdet m.h.p., at de indgår i jobrelaterede aktiviteter, som pågår i Jobcentrets regi. Det kan f.eks. dreje sig om virksomhedsbesøg, korte afklarende praktikophold i virksomheden eller muligheden for, at AABs ledige borgere møder beskæftigede med samme sproglige baggrund i disse virksomheder. Denne aktivitet tager udgangspunkt i rollemodelkonceptet. AAB og Jobcenter Vejle aftaler de konkrete initiativer på området. 3. Indsats for at flere førtidspensionister opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobudvalget har vedtaget en målsætning om, at min. 100 førtidspensionister i løbet af de kommende 2 år skal blive helt eller delvist selvforsørgende gennem job på arbejdsmarkedet. Denne indsats vil også foregå via information til og dialog med førtidspensionister bosiddende i AABs boligområder. 4. De almene boligområder er karakteriseret ved, at der blandt beboerne er en forholdsvis stor andel kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, som ikke har nogen tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcenter Vejle har siden 2010 med støtte fra Integrationsministeriet gennemført et projekt, der har som målsætning, at flere kvinder i målgruppen kommer i beskæftigelse. Det er indgået i projektet, at der i kvindernes boligområder skulle etableres netværk, hvor kvinderne gensidigt kunne støtte hinanden i bestræbelserne på at komme i job. Denne indsats vil efter forsøgsperioden blive gjort permanent og derfor også naturligt indgå som en aktivitet i partnerskabsaftalen. Jobparathed kompetenceudvikling Fællessekretariatet BolivVejle

12 Uddannelsesniveauet er generelt lavere i Løget og Nørremarken end i Vejle Kommune som helhed. Over halvdelen af beboerne har kun hvad der svare til en folkeskoleuddannelse og netop uddannelse er en vigtig brik, hvis man ønsker at bryde mønstret med overførselsindkomster. I Danmark er der tradition for livslang læring, f.eks. i form af højskoleophold, aftenskoler, AMU-kurser osv. Men i områder med kort uddannelsesbaggrund og behov for bedre basale færdigheder, benytter mange beboerne sig ikke at disse tilbud i samme grad som andre. For nogen kan det være en barriere at skulle bevæge sig ud af de trygge og velkendte rammer i boligområdet. For andre kan det være svært at skulle deltage i undervisning efter mange år væk fra skolebænken. Målet er at løfte det generelle kompetenceniveau i boligområdet. Et løft på dette område vil være med til at give en række beboere bedre muligheder for at begå sig, bl.a. i forhold til sproglige kompetencer, få en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet, og i forhold til at kunne klare sig i et mere og mere digitaliseret samfund. Et øget kompetenceniveau blandt beboerne vil være med til at stimulere boligområdets udvikling. Når den enkelte beboer løfter sit faglige niveau smitter det også af på omgangskredsen, f.eks. når etniske forældre vælger at deltage i sprogundervisning eller forældre matematik, og derved går foran som et godt eksempel for deres børn. For at sikre et tættere samarbejde og forbindelse mellem uddannelsesinstitutioner og boligområder iværksættes et samarbejde via Netværkslokomotivet og boligområderne. Netværkslokomotivet har kontakt til uddannelsesinstitutioner og deres formål er at formidle kontakt og udbrede kendskabet til mulighederne for at borgere kan få forbedret deres kundskaber i dansk, sprog, regning og IT. Tanken er, at Netværkslokomotivet er formidler mellem boligorganisationerne og undervisningsudbydere som mødes årligt eller halvårligt og aftaler for den kommende sæson. I første omgang ser vi på konkrete forslag til Løget og Nørremarken, men der er mulighed for at udbrede de gode erfaringer til andre almene boligområder. Derudover er der forslag til fælles udviklingsforløb undervejs, eksempelvis kompetenceudvikling for frivillige i aktiviteterne, borgerjournalister, efteruddannelse af ejendomsfunktionærer så der kommer flere sammenhænge til det boligsociale arbejde, brobygning mellem boligområderne og erhvervsskolerne. Lommepengeprojekt Tjansen Baggrund I 2005 startede Projekt "Tjansen - et job og uddannelsesprojekt for unge" med udgangspunkt i det boligsociale arbejde og tilskud fra Integrationsministeriet.. I forbindelse med budgetforhandlingerne 2009 bevilligede Børne- og Familieudvalget i Vejle Kommune kr årligt til drift af Tjansen og som medfinansiering til Boliv. Behovet for at yde en ekstra indsats hænger sammen med, at børn og unge fra de mest socialt udsatte boligområder ofte ikke har fritidsjob, ikke kender arbejdsmarkedets uskrevne regler, har en tendens til frafald på ungdomsuddannelser og har forældre, der har et meget ringe kendskab til erhvervs- og uddannelsesmuligheder udover de traditionelle valg. Fællessekretariatet BolivVejle

13 I målgruppen vurderes løbende at være ca. 520 unge, hvoraf ca. 65 % har en anden etnisk baggrund end dansk. Formål Overordnet set er formålet at skabe en helhedsorienteret tilgang til udsatte unge og sikre, at de får den hjælp og ekstra støtte, de har behov for ved valg af uddannelse og fritidsjob og dermed grundlæggende at sikre, at de fremadrettet får de samme uddannelses- og erhvervsmuligheder som andre via kompetencegivende erfaring og netværk. Formålet med projekt Tjansen er at yde en ekstra indsats overfor unge i alderen år i Løget og på Nørremarken for at forbedre deres uddannelses- og erhvervsmuligheder. Derudover har projektet til formål: At de unge så tidlig som muligt får erfaringer med at have et fritidsjob og med at have tilknytning til arbejdsmarkedet i form af et fritidsjob. At de unge vises flere og andre muligheder for uddannelse og job. At de unge lærer at tage ansvar for deres boligområde gennem fritidsjob i boligområdet. At skabe et positiv image for de unge i boligområdet og dermed større tryghed. At de unge får nogle selvtjente penge mellem hænderne, så de ikke fristes til småkriminelle handlinger. At det bliver in at have uddannelse og fritidsjob. At de unge får råd og vejledning til valg af den rigtige uddannelse og at forældrene involveres i dette valg. At skabe netværk mellem etniske unge og danske unge, samt mellem ressourcestærke og ressourcesvage Indhold Der er løbende omkring 18 unge ad gangen i alderen år ansat i fritidsjob i 4 til 12 timer om ugen i boligområderne Nørremarken og Løget. De unge mødes med en forventning om, at de kan tage ansvar og overholde aftaler. Lommepengeprojektet har altså et klart opdragende aspekt. De opkvalificeres via projektet til at tage et fritidsjob. De lærer at begå sig i arbejdsmæssige sammenhænge og i relation til andre samt en arbejdsgiver. Lommepengeprojektet i Tjansen beskæftiger ca % af de 13-14årige i de to områder og dermed er en ikke uvæsentlig lokal spiller og meningsdanner for de helt unge. Tjansen har haft 150 (eller helt præcis 147) unge ansat i lommepengeprojektet siden Nu har vi ca unge ansat i lommepengeprojektet om året (dvs. lidt mere end tidligere). Mange unge med forældre med løs tilknytning til arbejdsmarkedet mangler netværk til indslusning på arbejdsmarkedet, andre mangler et netværk til at komme ud over deres egne kulturelle kredse. Derfor er der fokus på coaching som metode i samtalerne med de unge og på, at de unge træffer aktive valg. Der vejledes i CV, ansøgningsskrivning, jobsamtaler, relevante jobs (ifh. til uddannelsesønsker) etc. Der vejledes desuden om ordinære fritidsjob, elevpladser m.v. og disse formidles hvor muligt. Der er ca. 80 unge om året, der modtager vejledningsforløb med fokus på uddannelse, praktik og fritidsjob. Fællessekretariatet BolivVejle

14 Tjansens samlede udgifter udgør pt. i alt pr. år kr., der dækker løn til 2 ansatte samt lønudgifter til løbende unge. Derudover er der enkelte udgifter til administration (mobiltelefon, internet, print etc.). Lommepengeprojektet har mindre indtægter på uddeling af blade m.m. samt udlån af medarbejdere til Solsikken, lektiecafeer m.m. Indtægter er anslået til ca kr., men beløbet varierer meget i størrelse. Som udgangspunkt udgør Lommepengeprojektet den primære udgift, fordi der både er løn til projektmedarbejder og til de unge. Model fremover Ønsket er at fortsætte Tjansen som i dag med Tjansens 2 fokusområder prioriteret med ca. 50/50 (dvs. der er lige stor fokus på at arbejde med lommepengeprojekt og vejledningsdelen). Denne prioritering hænger blandt andet sammen med et ønske om at sikre, at de unge ikke tabes efter endt ansættelse i Lommepengeprojektet, men i stedet guides ud på det ordinære job- og uddannelsesmarked efter endt ansættelse i Lommepengeprojektet. Der skal nedsættes en styregruppe, der sammen med Tjansens medarbejdere skal arbejde med, hvordan Tjansens skal udvikle sig særligt på vejledningsområdet, hvor samarbejdet med det omkringliggende erhvervsliv og de kommende entreprenører i området med fordel kan udbygges. Det kan desuden overvejes, om lommepengeprojektet som en ny arbejdsopgave skal lave legepatruljer i området, hvor unge fra lommepengeprojektet uddannes i at lave aktiviteter med de mindre børn i områderne. På samme måde kan der med inspiration fra hotspot på Nørremarken arbejdes med at uddanne unge konfliktmæglere i områderne. Succeskriterier: 35 unge tilknyttes fritidsjobprojektet Tjansen hvert år. 75 % af de unge der har været ansat i lommepengeprojektet, har efter 1 år et ordinært fritidsjob (måles løbende) % af de årige i helhedsplansområderne i danmark (som gik i skole), havde en erhvervsindkomst på over kr (2009), i landet som helhed havde ca. 50 % af unge haft et fritidsjob (2010) 8. - I november 2012 havde 51,11 % af de unge (som har været tilknyttet Tjansen gennem de sidste 4 år) fritidsjob efter Tjansen. Unge der har været tilknyttet Tjansen er frivillige i enten konkrete aktiviteter (eks. ferieaktiviteter), løbende aktiviteter (eks. ungeråd) eller i kvarters/beboerhus (eks. cafe, lektiecafe). Tallet skal stige i løbet af projektperioden (der er pt. ingen frivillige). 80 unge tilbydes råd/vejledning om CV, uddannelse mv. hvert år Ved udgangen af 2016 er antallet af unge 17-19årige i Løget og på Nørremarken, der falder fra deres oprindelige uddannelsesforløb, mindsket med 10 %. Undersøgelsen laves ved brug af statistisk materiale fra UU med start fra første kvartal 2013 (derefter en midtvejsmåling ultimo 2014 og igen ved projektafslutning). 8 Godt på vej virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder CFBU Januar 2012, s. 9. Fællessekretariatet BolivVejle

15 Det er en målsætning, at der i den kommende periode arbejdes med at finde nye metoder til vejledning af unge minoritetsdrenge fx gennem en rollemodelsindsats. Det er særligt drenge med en anden etnisk baggrund, der tegner sig fra en stor del af frafaldet på ungdomsuddannelserne (primært på erhvervsskolerne) i Vejle Kommune. Image og kommunikation Baggrund og formål For at opnå visionen om at skabe vækst, fremdrift og positiv udvikling er det nødvendigt med et stærkt samarbejde i BolivVejle med en god og tydelig kommunikation der tilgodeser alle samarbejdsparterne i BolivVejle. Målet er at få BolivVejle til at fremstå som en fælles enhed der taler med en stemme, både overfor de involverede samarbejdspartnere og overfor pressen. BolivVejle har en stor opgave med at fortælle de gode historier fra de almene boligområder i Vejle Kommune. De gode historier skal styrke de almene boligers image i hele kommunen. Positiv presseomtale hører til blandt de overordnede mål for BolivVejle. Derfor er det væsentlig med en klar strategi i forhold til pressekontakt og medieomtale. Målet er, at BolivVejle løbende skaber kontakt til pressen og formilder de gode historier om alment boligbyggeri. Siden 2009 er der gennemført forskellige branding- og kommunikationsinitiativer i BolivVejle. Den ene del retter sig primært mod den interne organisering i BolivVejle - herunder hjemmeside, nyhedsbrev, referater, mødedeltagelse og oplæg i forskellige fora. Den anden del gælder den fælles branding af de almene boliger, ungdomsboligkampagner mv. Formålet med den interne fælles kommunikationsindsats er, at alle samarbejdets parter og interessenter er informerede om hvad der sker i BolivVejle via hjemmeside, nyhedsbreve, referater mv. Formålet med den eksterne kommunikation er at oplyse omkring de almene boliger og styrke deres image. Indhold Hjemmesiden revideres og opdateres løbende med information om nye aktiviteter, mødereferater, erfaringer udefra m.m. Nyhedsbreve udgives efter behov min. 4 gange årligt Der laves pressemeddelelser / kontakt til pressen i relevante sammenhænge som minimum ved udgivelsen af BoligBarometret. Fælles kampagner afvikles ad hoc. Minimum 1 fælles kampagne for almene boliger hvert år eksempelvis ungdomsboligkampagne, tilflytterkampagne. Succeskriteriet Flere på venteliste - Pr. 1. november 2012 stod der på aktiv venteliste til en almen bolig i Vejle Kommune. Det svarer til ca. 2 opskrevne pr. bolig. Færre ledige boliger Pr. 1. december 2012 er der 137 ledige boliger i Vejle kommune. Det er en ledighedsprocent på 1,29%. Fællessekretariatet BolivVejle

16 Organisering og evaluering Organisationsmodel Baggrunden er den fælles organisationsmodel i BolivVejle som er den fælles platform for det boligsociale og det boligpolitiske samarbejde mellem Vejle Kommune og alle boligorganisationerne i kommunen. Ved den fælles organisering sikres koordineringen mellem de lokale boligsociale helhedsplaner og det overordnede strategiske niveau i Boligpolitisk Styregruppe. I forhold til sidste ansøgningsrunde drager vi fordel af, at vi denne gang er på forkant med ansøgningerne om helhedsplanerne, således der er bedre mulighed for at sammentænke organisationsmodellen med det lokale niveau. I den foreslåede model sikres samspillet mellem lokalt ejerskab i områderne med lokale styregrupper og tæt tilknytning til afdelingsbestyrelserne med faglig støtte, evaluering og koordinering fra Fællessekretariatet. Det betyder også, at der er mulighed for at udbrede erfaringerne fra et område til et andet med udgangspunkt i hvad der virker godt. Fællessekretariatet BolivVejle

17 Lokale styregrupper De lokale styregrupper er ansvarlige for de lokale helhedsplaner og skal sikre fremdriften i planerne. Fællessekretariatet for BolivVejle vil understøtte helhedsplanerne ved faglig sparring og deltagelse i styregrupper. De vil være ansvarlige for evalueringer og opfølgning på de planer og mål, der er for de sociale helhedsplaner og være bindeled til resten af organisationen. Samarbejdet mellem boligorganisationerne Formålet med samarbejdet er at sikre den politiske dialog og samarbejdet på tværs af boligorganisationerne og være et forum hvor der kan diskuteres aktuelle emner af generel relevans for de almene boliger. Målet er at skabe større synlighed for de almene boliger som et botilbud til alle, gøre den almene sektor stærkere, være den fælles stemme og fremme den almene sektors interesser. Fællesekretariatet betjener samarbejdet, planlægger og koordinerer møderne mellem de deltagendes organisationers formænd og kommer med input til samarbejdet. Der afholdes 4 møder årligt - evt. 1-2 møder årligt hvor forretningsførere deltager. Vejle Kommune I kommunen varetages den tværgående koordinering omkring BolivVejle af DHI den administrative følgegruppe for den helhedsorienterede integrationsindsats. Gruppen består af 18 niveau 2 chefer fra alle relevante forvaltningsgrene. Formand for gruppen er leder af Jobcentret og gruppen sekretariat betjenes af integrationskoordinatoren. Begge deltager i Forum for koordination og udvikling. (I starten af nuværende projektperioden varetoges opgaven af en intern følgegruppe med administrative medarbejdere i kommunen). Fællessekretariatet deltager i DHI efter behov. DHI afholder 2-3 møder årligt. Boligpolitisk styregruppe Formålet med BPS er at udvikle det politisk strategiske samarbejde mellem boligorganisationerne og kommunen og forholde sig til emner af både boligpolitisk, boligsocial og boligteknisk karakter. BPS udstikker de politiske linjer og sikre politisk dialog. Her mødes formændene fra boligorganisationerne med kommunens politiske ledelse og kommunaldirektøren. I møderne deltager borgmesteren, formanden for teknisk udvalg, viceborgmester og formand for seniorudvalget samt én repræsentant fra hvert administrationsselskab (Domea, Lejerbo, AAB og Østerbo). Borgmesteren er formand for gruppen. Styregruppen mødes 4 gange årligt hvoraf det ene møde er i et boligområde. Et andet møde en workshop for en bredere kreds af deltagere fra alle boligorganisationerne. Fællessekretariatet er sekretariat for styregruppen planlægger og koordinerer møder og sikrer opfølgning Forum for koordination og udvikling Formål med FKU er administrativt at koordinere den boligsociale og boligpolitiske helhedsorienterede indsats og implementere politiske beslutninger truffet i BPS. De er sparringspartnere for Fællessekretariatet, bidrager med oplæg der kan fremme udviklingen i de almene boligområder og omsætter erfaringer i BolivVejle i egen organisation. Fællessekretariatet BolivVejle

18 Her mødes boligorganisationernes administrative ledelse med kommunens ledelse og repræsentanter fra tværgående forvaltninger i kommunen. Fællessekretariatet planlægger og koordinerer møder og sikre opfølgning. Kommunaldirektøren er formand for gruppen. FKU mødes 4 gange årligt og forbereder sager til Boligpolitisk styregruppe. Ad hoc nedsatte arbejdsgrupper Temagrupperne nedlægges, da de har vist sig at fungere for tungt. I stedet kan der nedsættes ad hoc fora omkring emner/projekter/problemer/udviklingsområder der har fælles interesse. Det kan være indsatser (nålestiksindsatser) i konkrete boligområder (eks. i yderområder ) efter behov. Der afsættes en pulje der kan anvendes efter vurderet behov. Fællessekretariatet Fællessekretariatet betjener de samarbejdsorganer, der relaterer sig til BolivVejle og er bindeled mellem de forskellige organer. Både boligorganisationer og kommunen kan trække på fællessekretariatets kompetencer inden for projektudvikling, fundraising, facilitering af møder, analyser, evaluering, etc. Formålet er at følge og koordinere den boligsociale og boligpolitiske indsats i BolivVejle s område og sørge for at opsamle og omsætte nuværende og ny viden til politiske og strategiske tiltag, der kan danne grundlaget for en videreudvikling af indsatsen. Fællessekretariatet skal være på forkant med udviklingen inden for det almene boligområde og tendenser på nationalt og internationalt plan; herunder blandt andet forestå udviklingen af nye indsatser på det boligsociale og -politiske område. Evaluering Formål med evalueringen er at vi ved monitorering og effektmåling kan sættes fokus på det der virker. I konkretiseringen af de enkelte indsatser, i overensstemmelse med forankringsteorien, vil der blive opstillet effektmål for hver enkelt indsats i samarbejde med CFBU. Der vil blive foretaget start og slutmålinger, evt. midtvejsmålinger efter behov. Landsbyggefondens indberetningsskemaer for boligsociale helhedsplaner, er en del af den løbende måling ligesom fondens evaluering af områdesekretariater og helhedsplaner også vi være væsentlige input. Medarbejderressourcer 2 AC-medarbejdere, på fuldtid. Fællessekretariatet BolivVejle

19 Tidsplan/milepælsplan Juni Sekretariatsleder forlænget 4 år til næste projektperiode August Analysemedarbejder forlænget til næste projektperiode Fællessekretariatet udarbejder ansøgninger, bidrager ved ansættelser i helhedsplaner og sætter arbejdet i gang. De nye helhedsplaner træder i kraft 1. januar 2013 og to nye medarbejdere i Løget og Nørremarken starter Udvikling af fælles strategi Samarbejde og koordinering Årlige fælles kampagner Årlige evalueringer og deltagelse i Styregrupper 4 møder årligt i Boligpolitisk Styregruppe Budgetramme Budgetramme LBF Medfinansiering Samlede omkostninger Projektorganisation Uddannelse & job Image Evaluering I alt Fællessekretariatet BolivVejle

20 Fællessekretariatet BolivVejle

Målopfyldelsesskema Generelle oplysninger

Målopfyldelsesskema Generelle oplysninger Målopfyldelsesskema Generelle oplysninger Landsbyggefondens journalnummer: 1505 Område: BoLivVejle Tovholder: Boligsocial indsats - 0350 Arbejdernes Andels-Boligforening 029 29, Finlandsparken Boligorganisation(er):

Læs mere

Forum for Koordination og Udvikling - Referat d. 5. februar 2012

Forum for Koordination og Udvikling - Referat d. 5. februar 2012 Forum for Koordination og Udvikling - Referat d. 5. februar 2012 Mødedato 5. februar 2013 Mødested / lokale Skolegade, lok. 2325 Mødetidspunkt Kl. 13 Sluttidspunkt Kl. 15 Deltagere Niels Ågesen, Tommy

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Vejle Kommune AAB Vejle Domea Lejerbo ØsterBO Jelling Boligselskab Boligforeningen Grejsdalen

Vejle Kommune AAB Vejle Domea Lejerbo ØsterBO Jelling Boligselskab Boligforeningen Grejsdalen En fælles platform for samarbejde mellem Vejle Kommune og boligselskaberne Vejle Kommune AAB Vejle Domea Lejerbo ØsterBO Jelling Boligselskab Boligforeningen Grejsdalen FOKUS PÅ UDVIKLING AF GODE BOLIGOMRÅDER

Læs mere

Boligpolitisk Styregruppe møde d. 9. september 2010

Boligpolitisk Styregruppe møde d. 9. september 2010 Boligpolitisk Styregruppe møde d. 9. september 2010 Mødedato 9. september 2010 Mødested/lokale Havneparken 2, 1. sal Mødetidspunkt kl. 16.00 Forventet sluttidspunkt kl. 18.00 Deltagere Arne Sigtenbjerggård,

Læs mere

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 år med BolivVejle status og fremtid 2 BolivVejle Læs om projekter og resultater fra de første tre år med BolivVejle og om fremtiden BolivVejle er den fælles platform

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Boligpolitisk Styregruppe Mandag d. 10. marts 2014 Referat

Boligpolitisk Styregruppe Mandag d. 10. marts 2014 Referat Boligpolitisk Styregruppe Mandag d. 10. marts 2014 Referat Mødedato Mandag d.10. marts 2014 Mødested AAB Vejle Mødetidspunkt Kl. 16.00 Forventet sluttidspunkt Kl. 18.00 Deltagere Arne Sigtenbjerggaard,

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Boligpolitisk Styregruppe torsdag 15. maj 2014

Boligpolitisk Styregruppe torsdag 15. maj 2014 BPS 15. maj 2014 Boligpolitisk Styregruppe torsdag 15. maj 2014 Mødedato Torsdag d. 15. maj 2014 Mødested BYLAB i Teknik og miljøforvaltningen. Kirketorvet 2 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Forventet sluttidspunkt

Læs mere

Boligpolitisk Styregruppe: Mandag d. 4. juni 2012: Referat

Boligpolitisk Styregruppe: Mandag d. 4. juni 2012: Referat Boligpolitisk Styregruppe: Mandag d. 4. juni 2012: Referat Mødedato Mandag d. 4. juni.2012 Deltagere Mødested/lokale Havneparken 2 Mødetidspunkt kl. Kl. 16.00 Forventet sluttidspunkt kl. 18.00 Hans Helge

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2017 Opsummering Ansøgningen om prækvalifikation er en fælles ansøgning for

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Boligpolitisk Styregruppe Referat tirsdag d. 20. december 2011

Boligpolitisk Styregruppe Referat tirsdag d. 20. december 2011 Boligpolitisk Styregruppe Referat tirsdag d. 20. december 2011 Mødedato Tirsdag den 20.12..2011 Deltagere Mødested/lokale Havneparken 2, 1. sal Mødetidspunkt kl. Kl. 16.00 Forventet sluttidspunkt kl. 18.00

Læs mere

Boligpolitisk Styregruppe Torsdag d. 14. marts 2013 - Referat

Boligpolitisk Styregruppe Torsdag d. 14. marts 2013 - Referat Boligpolitisk Styregruppe Torsdag d. 14. marts 2013 - Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. Torsdag d. 14. marts 2013 Mindegade 17 Kl. 16.00 18.00 Deltagere: Arne Sigtenbjerggaard,

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed, trivsel

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Socialministeriets konference. Liv i boligområderne. Vollsmose Kulturhus 22. november 2010 Oplæg ved borgmester Anker Boye

Socialministeriets konference. Liv i boligområderne. Vollsmose Kulturhus 22. november 2010 Oplæg ved borgmester Anker Boye Socialministeriets konference Liv i boligområderne Vollsmose Kulturhus 22. november 2010 Oplæg ved borgmester Anker Boye Odenses vision for almene boliger Visionen: Odense skal være landskendt for attraktive

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. "De vilde drenge og andre udfordringer" - Strategier i Odense

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. De vilde drenge og andre udfordringer - Strategier i Odense VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE Vores fælles vision I Odense Odense skal være landskendt for attraktive og tidssvarende almene boliger i velfungerende og trygge bydele. Vi skal fremtidssikre de almene boliger

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Vision og formål... 2 1.2 Baggrund og proces... 2 2. MÅLSÆTNING OG INDHOLD... 4 3. SUCCESKRITERIER FOR BOLIVVEJLE...

1. INDLEDNING... 1 1.1 Vision og formål... 2 1.2 Baggrund og proces... 2 2. MÅLSÆTNING OG INDHOLD... 4 3. SUCCESKRITERIER FOR BOLIVVEJLE... Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Vision og formål... 2 1.2 Baggrund og proces... 2 2. MÅLSÆTNING OG INDHOLD... 4 3. SUCCESKRITERIER FOR BOLIVVEJLE... 6 4. ORGANISERINGEN I DAG... 8 4.1 Projekt Byen i Balance...

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Lotte Jensen Professor Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS lje.lpf@cbs.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

I samspil skaber vi job og praktikpladser, så boligområdets beboere bygger med.

I samspil skaber vi job og praktikpladser, så boligområdets beboere bygger med. I samspil skaber vi job og praktikpladser, så boligområdets beboere bygger med. Byg skaber lokale job og praktikpladser i forbindelse med bygge- og renoverings projekter i de almene boligforeninger Byg

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle 1. februar 2011 REFERAT

Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle 1. februar 2011 REFERAT Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle 1. februar 2011 REFERAT Mødedato Mødested/lokale Skolegade. Lok. 2325 Mødetidspunkt kl. 13.00 sluttidspunkt kl. 15.00 1. februar 2010 Deltagere Tommy

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune November 2009 Holbæk Byråd har på møde d. 25. november 2009 vedtaget til Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlægget

Læs mere

Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj.

Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj. (sendt til LBF april 2009) Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj. Formålet med dette notat er at indfri Landsbyggefondens forudsætninger om en mere fyldestgørende

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Forum for Koordination og Udvikling møde den 27. oktober 2009

Forum for Koordination og Udvikling møde den 27. oktober 2009 Forum for Koordination og Udvikling møde den 27. oktober 2009 Mødedato 27.oktober 2009 Deltagere Mødested/lokale Skolegade 1, mødelokale 5315 Mødetidspunkt kl.13.00 sluttidspunkt kl.15.00 Niels Ågesen,

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Dagsorden 8. maj 2012

Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Dagsorden 8. maj 2012 Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Dagsorden 8. maj 2012 Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. sluttidspunkt kl. 8. maj 2012 Skolegade. Lok. 2325 13.00 15.00 Deltagere Niels Ågesen,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Kontor for Attraktive Bydele Gitte Brødsgaard Vesti Sociale og boligsociale indsatser Organisatoriske rammer Bydele i balance Fysiske forandringer

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle

Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Mødedato Deltagere 1. november 2010 Mødested/lokale Skolegade. Lok. 2315 Mødetidspunkt kl. 13.00 Forventet sluttidspunkt kl. 15.00 Tommy Mølgaard, Torben

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg.

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg. 2011 Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan. [Skriv forfatterens navn] Indledning Den boligsociale helhedsplan i Lejerbos afdelinger 203 (Danmarksgården), 252 (Finsens-Wilkensvej) og 237 (Howitzvej)

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice

Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice Jobcenter Horsens søger pr. 1. januar 2017 en leder til Virksomhedsservice. I denne job- og personprofil beskriver vi de nødvendige personlige og faglige

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Reform af den almene sektor Erfaringer fra Odense Kommune.

Reform af den almene sektor Erfaringer fra Odense Kommune. Reform af den almene sektor Erfaringer fra Odense Kommune. Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder. Reform af den almene sektor Hvor der

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang

Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang Indhold DIA-projektet... 2 Strategien for den kommunale indsats i Højvangen... 2 Sammenhængen til Socialpolitikken og den politiske forankring...

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Tibberupparken Journal nr.: Jnr: 100884 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 2014 2015 2016 2017 Landsbyggefonden Medfinans.

Læs mere

Forum for Koordination og Udvikling d. 8. november 2016

Forum for Koordination og Udvikling d. 8. november 2016 Forum for Koordination og Udvikling d. 8. november 2016 Mødedato Tirsdag d. 8. november 2016 Mødested / lokale Teknik og Miljø, Kirketorvet, mødelokale 1 Mødetidspunkt Kl. 11.00 Sluttidspunkt Kl. 12.30

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr?

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr? Investeringer i udsatte boligområder Velkommen til Odense Måske et eventyr? Erfaringer fra Odense Kommune Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder.

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Der søges om at fortsætte projektet With a little help from my friend som siden 2009 har fungeret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Mødested Vingsted centret lokale 3, Vingsted Skovvej 2, Bredsten

Mødested Vingsted centret lokale 3, Vingsted Skovvej 2, Bredsten Boligpolitisk Styregruppe Torsdag d. 12. december 2013 REFERAT Mødedato Torsdag d. 12. december 2013 Mødested Vingsted centret lokale 3, Vingsted Skovvej 2, Bredsten Mødetidspunkt Kl. 15.00 Forventet sluttidspunkt

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013. Tema: Co-creation

Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013. Tema: Co-creation Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013 Tema: Co-creation Uden co-creation/samskabelse mellem kommuner og boligorganisationer, ingen effekt af indsatsen - VI SKAL LØFTE I FLOK Det handler om fælles

Læs mere

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Bydelskonference Greve Nord Louise Aner Institut for Socialt Arbejde Profil Adjunkt på Institut for Socialt Arbejde på Metropol Indgår i evalueringen

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 18. DECEMBER 2014 FORMÅL MED IT-KLUBBEN IT-klubben er et netværk for it-tillidsvalgte & it-professionelle medlemmer i Finansforbundet IT-klubben skal sikre en kontinuerlig

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Aftale om boligpartnerskab

Aftale om boligpartnerskab Bilag 3: Aftale om boligpartnerskab Side 1 af 6 Aftale om boligpartnerskab Historie De almene boligafdelinger i Brøndby Strand har i flere år haft samarbejde omkring en række forhold. Oprindelig var samarbejdet

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Referat af Workshop 4. november 2010

Referat af Workshop 4. november 2010 Referat af Workshop 4. november 2010 PROGRAM 1. Velkomst v./ Kommunaldirektør Niels Ågesen, Vejle Kommune 2. Dagens fokus v/ Karen Sommer Møller, BolivVejle 3. Morgenmad og deltagerpræsentation 4. Introduktion

Læs mere