Fjordkredsen. Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122. Torsdag den 17. marts 2016 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjordkredsen. Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122. Torsdag den 17. marts 2016 kl"

Transkript

1 Fjordkredsen Generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122. Torsdag den 17. marts 2016 kl Mundtlig beretning i Højmark forsamlingshus. A. 1. Indledning side 2 2. Pædagogik side 2-5 B. 3. Faglige forhold side 5-8 C. 4. Organisationen side 8 11 E. 7. Tak for samarbejdet side 11

2 1. Indledning I foråret 2015 indgik kommunernes landsforening (KL) og lærernes centralorganisation (LC) ny overenskomst. Der var en optøning af de dybfrosne relationer mellem parterne og den kategoriske afstandtagen til et samarbejde og dialog. Sammen med udtalelsen, Vi skal have skabt ro og bedre arbejdsrammer for lærerne, fra Ellen Trane Nørby kort efter hun blev præsenteret som ny undervisningsminister, blev der åbnet op for en dialog med lærerne. De døre, der åbnede sig på klem sidste år, er ikke smækket i, og der foregår en god dialog med vores forskellige samarbejdsparter. Vi bevæger os fremad om end, det er med meget små skridt, men det går den rigtige vej. Hver eneste dag er vores medlemmer med til at løfte og flytte elever i den rigtige retning, hvad enten det er i UU, STU, Børn og Familie, Dagtilbud og Undervisning eller i folkeskolerne. På alle områder oplever vi effektiviseringer, omstruktureringer og forandringer, ja, det er næsten blevet en del af hverdagen, og det er ikke på grund af, men på trods af, der bliver præsteret gode resultater. 2. Pædagogik Skolens indhold og struktur Som omtalt i den skriftlige beretning har Undervisningsminister Ellen Trane Nørby af flere omgange på vegne af Folkeskolereformens forligskreds fremsendt hyrdebreve vedr. Folkeskolelovens 16 stk. b. Henvendelserne har medført nedenstående beslutning i Ringkøbing- Skjern Kommunes byråd: Beslutningskompetencen vedrørende ansøgninger om afkortning af undervisningstiden delegeres til den enkelte skoleleder. 2

3 Skolebestyrelsen skal forud for skolelederens beslutning afgive en udtalelse. De skoler, der får godkendt ansøgning om kortere undervisningstid, forpligtes til inden for de eksisterende økonomiske rammer at tilbyde eleverne et relevant fritidstilbud i de timer, som dispensationen vedrører uden særskilt betaling fra forældrene. Administrationen orienteres i hver enkelt sag, hvor skolelederen træffer beslutning om afkortelse af undervisningstiden. Ordningen evalueres i efteråret Det bliver særdeles interessant at følge, hvordan skoler og skolebestyrelser udnytter denne beslutning i forhold til skoledagens længde + sammensætning. Styrelse og ledelse På Ringkøbing-Skjern Kommunes Børne- og Familieudvalgsmøde den 26. maj 2015 blev det vedtaget at indlede et samarbejde med konsulentfirmaet TEACH om et kompetenceudviklingsprojekt for kommunens skoler. Af projektbeskrivelsen fremgår det tydeligt, at der både på forvaltnings- og skolederniveau, forventes en anderledes lederinvolvering i forhold til såvel teamsamarbejdet samt den enkelte lærers undervisning. Jesper Mølgaard er manden bag TEACH, og på mange områder er jeg meget enig med ham, særligt når han snakker om det fælles skolevæsen som noget af det bærende. Materielle vilkår Som et led i Finanslovsforliget blev kommunerne pålagt et omprioriteringsbidrag. Dette sammenholdt med det faktum, at Folkeskolereformen helt fra begyndelsen var underfinansieret, gør de økonomiske betingelser særdeles vanskelige for kommunerne. Så længe skolerne hele tiden må parkere ambitionerne for den gode undervisning, fordi reformen er så åbenlyst underfinansieret, så bliver det meget svært at løfte eleverne såvel menneskeligt som 3

4 fagligt. Derfor skal Christiansborgpolitikkerne tage ansvar for at sikre, at folkeskolerne får en langt mere holdbar og udviklingsorienteret økonomi, og at der kan ansættes flere lærere til at varetage undervisningen. Alternativt må der skæres i antallet af opgaver, som skolen skal løse. For det er ligegyldigt med flere undervisningstimer, hvis der ikke er mulighed for at skabe kvalitet og indhold i timerne. Skolens udvikling Professor ved Århus Universitet Per Fibæk Laursen har netop udsendt en meget interessant bog omhandlende nogle meget markante holdninger til folkeskolens fremtidige udviklingsmuligheder. Han hævder blandt andet, at hvis skolerne skal lykkes med at få de fagligt svageste elever med, må de skrotte reformpædagogikken, idet reformpædagogikken er med til at opretholde en sortering af eleverne, selv om det bestemt ikke har været dens intention. Spændende at se, om der kan blive politisk enighed herom. Vi har inviteret ham til at holde oplæg og deltage i en skolepolitisk paneldebat d. 18. august, hvor også Anders Bondo og Lennart Qvist deltager med overskriften: Hvor skal vi hen med folkeskolen i Ringkøbing Skjern kommune. Sæt endelig kryds i kalenderen. Fælles mål fælles rammer Naturligvis skal vi som lærere sætte mål. Det har vi altid gjort. Ellers var der ikke tale om undervisning. Og vi ved godt, at det er en god ide at inddrage eleverne i målformuleringen, men det behøver ikke være for hver enkelt elev i hver enkelt time. Heldigvis kom der i uge 7 en udmelding fra undervisningsministeriet om at tanken bag målstyret undervisning er, at læreren med udgangspunkt i fælles mål opstiller læringsmål for undervisningsforløb og klassen og ikke for den enkelte lektion og den enkelte elev. Med en ensidig, stringent læringsmålstyret undervisning er der en fare for, at læringen indsnævres til målbare områder. Ligeledes er der en fare for et stærkt fokus på individets præstationer og mindre 4

5 fokus på ansvarlighed, ydmyghed, solidaritet og fællesskab. Alt i alt en dårligere socialiseringsproces. Efter/videreuddannelse / CVU Ringkøbing-Skjern Kommunes efter-/videreuddannelsesudvalg har besluttet, at der ikke sættes nye lokale hold med undervisningsfag i gang før august Beslutningen medfører desværre, at det bliver endnu sværere at nå Folkeskolereformens 2020 målsætning. Prioriteringen om udsættelse af lokale hold tages på baggrund af, at der i indeværende skoleår kører A.P. Møller projektet Krop og Kompetence og i skoleåret kører TEACH. Derudover skal den digitale platform sættes i spil. Der er endnu ikke valgt en bestemt platform i kommunen, men et udvalg bestående af forvaltning og lærere er med i udvælgelsesprocessen, og vi har også været inviteret til dialog. Inden næste skoleår ved vi, hvilken platform der skal bruges. Det opleves, at skolerne er meget pressede med de projekter, som er i gang, men på trods af det viser trivselsmålingen og tilfredshedsundersøgelsen blandt elever og forældre, at de værdsætter det store arbejde, I gør. 3. Faglige forhold Arbejdstidslov og OK15 forlig Inden afstemningen ved OK15 var der en del debat om for og imod. Jeg har stor forståelse for de medlemmer, der stemte nej til overenskomstresultatet for at markere protest over for regeringen og ikke mindst for at markere, at de eksisterende arbejdsbetingelser er urimelige. I vores situation var det afgørende med et ja, og det blev det. For os har OK15 og bilag 4 åbnet døre grundet den politiske beslutning i Byrådet. Godt nok blev det nedstemt at indgå en fælles aftale med lærerne, men det blev besluttet: At skolelederne forpligtes til at indgå i et samarbejde med kredsen om at skabe lokale rammer for indfrielse af forligets tekst. 5

6 I samarbejde med tillidsrepræsentanter har vi deltaget i møder med næste alle skoler, hvor de 15 punkter i bilag 4 er blevet diskuteret og endevendt, og der er blevet reflekteret over alle punkter. Det betyder dog ikke, at vi har fået nogle fælles retninger i kommunen, for der er stor forskel på, hvordan de enkelte skolers ledelser og medarbejdergrupper ønsker det. Nogle har ønsket puljetid og andre flekstid, nogle har ønsket fuld tilstedeværelse, mens andre har ønsket nedsat tilstedeværelse. Vores ønske har været at holde fast i, at der skal være tid til at forberede sig, samarbejde og løse andre opgaver i forbindelse med undervisningen, derfor er løsningen ikke blot en stor pulje, men en sammenhæng mellem undervisningstimer, forberedelse og en evt. pulje. I forligets tekst står der: Med udgangspunkt i målet om at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den sociale kapital, gennemfører parterne en fælles opfølgning og evaluering af effekten af den centrale og lokale indsats jf. de 15 punkter. På den baggrund deltog I alle i en undersøgelse om de 15 punkters effekt, og I skal have stor tak for jeres deltagelse, for resultatet er et vigtigt redskab for det videre arbejde for KL og LC, og KL har tilkendegivet, at materialet skal indgå i parternes evaluering. Lokalt har det også haft stor betydning, da resultaterne indgår i vores evaluering med forvaltning og skolelederne. Vi har brugt resultaterne i evalueringssamtaler med lederne i forbindelse med planlægning af næste skoleår. Derudover har vi aftalt evalueringsmøder med alle tillidsrepræsentanterne og skolelederne. Både for at få spredt de gode ideer og det der virker, og for at få genskabt den gode fælles dialog vi tidligere har haft med skoleledergruppen. Vi ønsker et tættere samarbejde skolerne i mellem, så derfor har vi også arrangeret en fælles dag for skoleledere og tillidsrepræsenter med indlæg fra en lærer, der arbejder med målstyret undervisning i sin hverdag og indlæg fra en skole, der er udvalgt af arbejdstilsynet pga. deres tiltag og gode resultater på arbejdsmiljøområdet. 6

7 Som jeg indledningsvist sagde, så er det små skridt, men i den rigtige retning. Så når Byrådet ønsker en opfølgning på deres beslutning, kan vi sige vi er på vej, men ikke i mål endnu. Lokale lønaftaler, lærere og børnehaveklasseledere Med OK15 kommer en central lønstigning til alle, men derudover skal der i løbet af foråret indledes lønforhandlinger med alle skolelederne. På baggrund af den kommunale lønpolitik, skal løndannelse ske ud fra klare kriterier og på en sådan måde, at det fremmer opfyldelsen af kommunens vision og overordnede mål, derfor havde vi et møde med forvaltningen, for at klarlægge forhandlingsproceduren, og få sat skub i arbejdet med udfærdigelsen af lokale lønkriterier. Dette medfører en øget bevågenhed fra medarbejdersiden i de lokale MED-udvalg, så der skabes gennemsigtighed i forhold til løndannelse. Ved vores møde med forvaltningen var der særligt to områder, vi ønskede belyst. For det første har vi oplevet reduktioner i beløbet for arbejdet i det professionelle lærerteam, og for det andet ønskede vi en fælles aftale for kvalifikationsløn for undervisningskompetence. Der var heldigvis enighed om, at vi i Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder teambaseret, så kun ved stillinger på meget få timer, kan der reduceres, men hvad der er relevant videreuddannelse, kunne vi ikke blive enige om, så det skal forhandles decentralt på skolerne. Heldigvis er nogle af skolelederne enige med os i, at deltagelse i kommunens kompetenceforløb er relevant videreuddannelse. Løn kan ganske givet være motiverende, men det kan også være demotiverende, og det vil vi arbejde på, det ikke bliver i Ringkøbing- Skjern Kommune med udgangspunkt i kommunens lønpolitik og ønske om at rekruttere og fastholde medarbejderne. 7

8 I den skriftlige beretning nævnes de 5 personalepolitikker, der har været sendt til høring i Ringkøbing-Skjern Kommunes MED-system. Politikkerne er nu tilrettede i forhold til høringssvarene og videresendes til endelig udmøntning i MED 3-udvalgene. Vi har fra Fjordkredsens side især haft fokus på udformningen af lønpolitikken, da forhåndsaftalerne som bekendt er opsagte, og vi derfor har ønsket en reel sikring af, at lederne sørger for at sætte det økonomiske råderum i spil i lønforhandlingerne og afstemme det med den lokale forhandlingspart. Beskæftigelsesforhold Det er bestemt ikke blevet nemmere at rekruttere uddannede lærere, og vi oplever tit, at de ledige lærerstillinger besættes med lærere fra naboskolen inden for kommunegrænsen, hvorfor problemet blot flytter rundt. Tidligere var stillingsopslagene altid i maj-juni til besættelse efterfølgende skoleår, men siden sommerferien 2015 har der konstant været stillingsopslag på RKSK s hjemmeside. Der har dog været en lille pause i forbindelse med forflyttelsesrunden. Kommunen har en omplaceringsforpligtelse, hvis der er overtallige lærere. Vi sidder i forflyttelsesudvalget sammen med en leder fra forvaltningen og en skolelederrepræsentant. Der er ingen tvivl om at de medarbejdere, der bliver prikket til forflyttelse, oplever det som at blive fravalgt, og det er bestemt ikke nemt, men vi ser forflyttelsesudvalget som en mulighed for at fastholde medarbejderne i stillinger, hvor de også kan se sig selv. Heldigvis findes der mange gode historier, hvor medarbejdere er blevet forflyttet til andre skoler og er blevet rigtig glade for det. Vi kan se i kortene, at forflyttelsesudvalget de næste par år bliver endnu vigtigere, da det faldende børnetal kan få indflydelse på skolernes eksistens og stillinger i kommunen. 8

9 4. Organisation Kredsstyrelsesarbejdet Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg helst havde set en fælles landsdækkende arbejdstidsaftale, hvilket jeg sikkert ikke er alene om, men nu forsøger vi efter bedste evne at indfri den politiske beslutning om at skabe lokale rammer for indfrielse af forligets tekst. Der ligger et stort politisk arbejde for kredsen, for vi bliver heldigvis inddraget i mange udvalg og arbejder på den måde for at skabe bedre forhold for medarbejderne i kommunen. Landspolitikerne har meget forskellige meninger om, hvorfor folkeskolereformen ikke bare er en succes. Nogle partier vil gøre skoledagen kortere og lave to-lærer ordninger, mens andre kommer med hovedrystende udtalelser som, at hvis bare Danmarks Lærerforening vil tale positivt, så hjælper det. Det er da den største ansvarsforflygtigelse, hvis I spørger mig. Jeg er ikke modsiger af reformens elementer, men at det skal finansieres af lærernes forberedelsestid er mig meget i mod, og det er jeg ikke ked at understrege over for vores lokalpolitikere. Et af vores fokuspunkter fremover bliver også fremadrettet økonomi og kommunale budgetter. Da der er et politisk ønske om en decentralisering i kommunen, skal vi være skarpe og på forkant. Vi er her for medlemmernes skyld og vi arbejder målrettet for at skabe gode arbejdsforhold, og når det enkelte medlem har brug for vores hjælp, træder vi til. Der står nederst på alle stillingsopslag i RKSK medarbejderne i Ringkøbing Skjern kommune er vores vigtigste ressource og det kan jeg da kun give dem ret i. MED-aftale Af den skriftlige beretning fremgår det, at der pr. 1. februar 2015 trådte en revideret MED-aftale i kraft i Ringkøbing-Skjern Kommune. 9

10 Revisionen har medført en ændret organisering på arbejdsmiljøområdet. Heldigvis lykkedes det FTF at fastholde AMR-pladsen i FagMED Dagtilbud-Undervisning. Dette arbejde varetages for øjeblikket af Eva Fjeldgren, Stauning skole. I forbindelse med de sidste OK-forhandlinger aftalte forhandlingsparterne på det kommunale område at iværksætte en undersøgelse af, hvordan samarbejdet og dialogen mellem ledelsen og medarbejdersrepræsentanterne fungerer i kommunerne. Ringkøbing-Skjern Kommune er en af de kommuner, der får besøg af en 20 mands delegation fra KL og Forhandlingsfællesskabet. Besøget finder sted den 18. maj og opdeles i 2 dele: Et formiddagsprogram omhandlende MED-systemet og et eftermiddagsprogram omhandlende det lokale aftalesystem, hvor bl.a. udvalgte skoleledere samt deres tillidsrepræsentanter er inviteret. Udfaldet af denne undersøgelse er særdeles vigtig, idet der ikke er tvivl om, at resultatet vil indgå i den kommende OK-forhandling og få stor indflydelse på fremtidens MED-system og det lokale aftalesystem i kommunerne. Fysisk- og psykisk arbejdsmiljø De lokale arbejdsmiljøgrupper i Ringkøbing-Skjern Kommune modtog i uge 3 materiale samt tids- og handleplan for gennemførelsen af en fysisk APV. Processen afvikles fra uge 3 frem til og med uge 15. Herefter Udarbejdes der i FagMED Dagtilbud-Undervisning en sammenskrivning, ligesom de 6 væsentligste arbejdsmiljøudfordringer prioriteres. Interessant at følge resultatet, idet dette er den første fysiske APV siden indførelsen af L 409 og Folkeskolereformen. KL og Forhandlingsfællesskabet lancerer fra maj 2016 en fælles indsats for at understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø. Indsatsen går under navnet SPARK, og målet er at bidrage til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de 10

11 kommunale arbejdspladser, at øge trivslen, og derigennem forbedre produktivitet og kvalitet. Som startskud på indsatsen inviterer KL og Forhandlingsfællesskabet til en konference den 11. april 2016, hvor vi også deltager. I fagbladet Folkeskolen kunne man den 12. januar læse en interessant artikel, der desværre bekræfter den bekymring mange har. I artiklen bringes et citat af overlæge Jane Frølund Thomsen, Arbejdsmedicinsk klinik: Langt størstedelen af patienterne på landets stressklinikker er offentligt ansatte. Det viser en rundspørge som Ugebrevet A4 har foretaget. For mange reformer i det offentlige er årsagen, og Folkeskolereformen er en af synderne. Folkeskolereformen har betydet, at vi har set mange flere folkeskolelærere, end vi ellers har set. 6. Tak for samarbejdet Vi skal have skabt ro og bedre arbejdsrammer for lærerne, sagde Ellen Trane Nørby, og det mener jeg, hun skal holdes op på. Hun burde sende en stor tak til alle jer, der hver dag løfter, men nu gør jeg det. Der skal lyde en stor tak til alle medlemmer, der hver eneste dag knokler for at skabe de bedste muligheder for eleverne om det så er i Folkeskolen, hvor I er med til at give eleverne de rigtige kundskaber og færdigheder, og samarbejder med UU, så de kan hjælpe de unge mennesker videre eller Dagtilbud-Undervisning og Børn og Familie, der knokler for at skabe de bedste rammer for elever med særlige vanskeligheder. Sammen skal vi arbejde på at skabe bedre arbejdsvilkår i respekt for lærergerningen. Det er jeres motivation, der er drivkraften for, at vi alle kan lykkes med opgaven. I skal bruge hinanden og holde sammen, bekæmp opsplitning og spil hinanden stærke og lad tillidsrepræsentanterne sammenknytte i det stadige arbejde for bedre arbejdsvilkår. 11

12 Vi har eminente tillidsrepræsentanter, der yder et krævende stykke arbejde, som kun kan lykkes, hvis I hjælper til og bakker op. Derfor også en stor tak for den store indsats I gør og den konstruktive debat på vores FTR møder. Jeg sætter stor pris på vores sparring. Uden en velfungerende kredsstyrelse er det svært at være formand. Havde jeg ikke jer at spille bold op ad og få flere bolde tilbage, så kunne vi ikke sammen arbejde så ihærdigt for at forbedre medlemmernes arbejdsvilkår. Også en stor tak til pensionisterne for deres opbakning. I har en aktiv bestyrelse, der arrangerer spændende arrangementer til stor glæde og megen ros. Tusind tak for jeres indsats. Driftsikkerheden på kontoret skal ikke glemmes. Der skal også lyde en stor tak til Sam og Rie Og så skal vi huske os selv på, at det ikke kun er Pisa resultater, der fortæller, hvor godt vi gør det. Ved sidste hovedstyrelsesvalg fik Niels Lynnerup personlige stemmer, og jeg tror godt, jeg kan takke for den store opbakning på Niels vegne. Jeg ved godt, at hovedstyrelsesvalg ikke fylder så meget hos jer, men I skal have tusind tak for jeres tid og stemme, det betyder meget. 12

13 Hermed overgiver jeg den mundtlige og skriftlige beretning til en god og saglig debat Forslag til opdeling af debatten om den skriftlige beretning på generalforsamlingen i Fjordkredsen, kreds 122, den 17. marts 201 Opdelingen er foretaget på grundlag af afsnittene i den skriftlige beretning. Skriftlig del Mundtlig del side side A. 1. Indledning Pædagogik B. 3. Faglige forhold C. 4. Organisation D. 5. Fremtidigt arbejde 9 6. Tak for samarbejdet 9 11 Der stemmes om den samlede beretning. 13

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Fjordkredsen. Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122. Torsdag den 23. marts 2017 kl

Fjordkredsen. Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122. Torsdag den 23. marts 2017 kl Fjordkredsen Generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122. Torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 Mundtlig beretning i Højmark forsamlingshus. 1. Indledning side 2 2. Pædagogik

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Det gode Lærerliv 2016

Det gode Lærerliv 2016 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 20 - formandens skriftlige beretning Det gode Lærerliv 2016 FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Side 2 SYTTEN INFO Beretning GENERALFORSAMLING 2015

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Fjordkredsen. Generalforsamling 2014

Fjordkredsen. Generalforsamling 2014 Fjordkredsen Generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122. Torsdag den 6. marts 2014 kl. 16.00 i Højmark forsamlingshus. Mundtlig beretning A. 1. Indledning side 2 2. Pædagogik

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen 96 kommuner har besvaret, heraf delvist, ikke besvaret Dataindsamlingen er foregået fra oktobernovember

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

I fællesskab falder brikkerne på plads

I fællesskab falder brikkerne på plads Skoleudvikling, inklusion, formelle krav og nye ændringer! I fællesskab falder brikkerne på plads Et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø for alle! Sammenhæng mellem krav og ressourcer! Et arbejdsmiljøprojekt

Læs mere

KREDSSTYRELSESVALG. På generalforsamlingen skal vælges: a) Formand

KREDSSTYRELSESVALG. På generalforsamlingen skal vælges: a) Formand KREDSSTYRELSESVALG Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg DLF Kreds 80 Strandvejen 12,1. - 5800 Nyborg Tlf. 65 31 79 09 - e-mail 080@dlf.org www.dlfkreds80.dk På generalforsamlingen skal vælges:

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 7. april 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Lyst til. Laering 2O16-2O18. Skolepolitiske målsætninger

Lyst til. Laering 2O16-2O18. Skolepolitiske målsætninger Lyst til Laering Skolepolitiske målsætninger 2O16-2O18 Dialogkæden - kort fortalt Vi arbejder med 4 niveauer i dialogkæden, som hver især er med til at give viden om, hvordan vi lykkes med at gøre målene

Læs mere

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning www.blivhoert.kk.dk 15. januar 2014 HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning Det er en fastslået kendsgerning, at forudsætningen for en reforms succes er medinddragelse af det berørte personale. Det bliver

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Byrådet skal orienteres om hvor langt forberedelserne til den nye skolereform er kommet og hvad

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2?

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen ÅR 2 Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. Ét år er gået, og vi vil i dette nyhedsbrev give

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg. Mundtlig beretning Generalforsamling den 3. marts Af formand Jane Vagner Pedersen

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg. Mundtlig beretning Generalforsamling den 3. marts Af formand Jane Vagner Pedersen Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg Mundtlig beretning Generalforsamling den 3. marts Af formand Jane Vagner Pedersen 2016 1 Det har i år været rigtig svært at komme i gang med den mundtlige

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

4. Det hjælper ikke at få nogle flere til at gøre noget der er forkert. Indhold og planlægning af kommende dagsarrangementer.

4. Det hjælper ikke at få nogle flere til at gøre noget der er forkert. Indhold og planlægning af kommende dagsarrangementer. Østermarie den 7. marts 2017 Formandsberetning 2016. Hermed formandsberetning for Faglig klub for ledere, souschefer og afdelingsledere ved Specialskoler, Heldagsskoler, Skoler med specialtilbud og Dagbehandlingstilbud,

Læs mere

Havndal Skole Aftalemål 2017

Havndal Skole Aftalemål 2017 Havndal Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Kontorchef Jesper Bøjer Jensen Videnskontoret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Baggrund og forberedelse Reformens elementer

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Januar 2014. Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune. Arbejdsgruppe 9: Værnsbestemmelser og arbejdsmiljø

Januar 2014. Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune. Arbejdsgruppe 9: Værnsbestemmelser og arbejdsmiljø Januar 2014 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 9: Værnsbestemmelser og arbejdsmiljø A. Kommissorium Folketinger har vedtaget en række bestemmelser om lærernes arbejdstid (nye arbejdstidsregler),

Læs mere

AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE Valggrundlag Uanset hvilket emne jeg har taget op fra løn- og arbejdsforhold til skole- og uddannelsespolitik vender jeg tilbage til én fællesnævner: Medlemmerne. Når vi som fagforening handler på et hvilket

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde.

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde. Udkast høringssvar Hermed høringssvar vedrørende Fremtidens Folkeskole i Helsingør fra Hornbæk Skoles skolebestyrelse og A-med. Denne gang har der været afholdt personalemøder og forældrecaféer for at

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen Det handler om 1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen 2. Elevernes progression er afhængig af god faglig ledelse 3. Data om faglighed og trivsel

Læs mere

Asferg Skole Aftalemål 2017

Asferg Skole Aftalemål 2017 Asferg Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2015 Side 2 Som indledning vil jeg tillade

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a 1 - Udmeldebrev.pdf Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-5-17 Udskrevet den 06-04-017 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Udmelding af rammeforsøg om mere

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen, gælder følgende

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015 OK 15 Arbejdstid En tidlig status april 2015 Michael Ziegler: En speciel aftale Aftaler eller ej?! "Vi vil bakke loyalt op om den aftale, vi har lavet og bakke loyalt op om de 15 punkter, vi har aftalt

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 125 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samråd i BUU om afslag på Frederiksberg Kommunes

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Udviklingsplan Har I på skolen en udviklingsplan fx som led i arbejdet med kommunens kvalitetsrapport - med konkrete mål for skolens

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Kære kolleger, forældre og elever på NBL

Kære kolleger, forældre og elever på NBL Kære kolleger, forældre og elever på NBL 16. december 2015 Juleferien står for døren og det er tid til ferie og samvær med familie og venner. Det er en tid som vi har ventet utålmodigt på, ikke mindst

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014 Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer Seminar ved LSP 27.05.2014 Reformen Faglig løft af folkeskolen har 3 overordnede mål MÅL: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Vestervangsskolen Aftalemål 2017

Vestervangsskolen Aftalemål 2017 Vestervangsskolen Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere