Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 10. marts 2011 kl i Højmark forsamlingshus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 10. marts 2011 kl i Højmark forsamlingshus."

Transkript

1 Fjordkredsen Generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 10. marts 2011 kl i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsorden. 3. Beretning. 4. Regnskaber. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af eventuelle ydelser til styrelsesmedlemmer og ansat personale. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent for perioden 1/ til 31/ Eventuelt. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Fjordkredsen, Nørregade 22A, 6950 Ringkøbing senest mandag den 28. februar 2011 kl Endelig dagsorden vil blive udsendt til tillidsrepræsentanterne senest 5 dage før generalforsamlingen.

2 Forretningsorden 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 2. Konsulenten optager beslutningsprotokol af mødet. 3. Der vælges et antal mødedeltagere, evt. tillidsmænd, til at bistå konsulenten med stemmeoptælling. 4. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Dersom formandens beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse foretages afstemning om den samlede beretning efter behandlingen af disse punkter. 5. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må rette sig efter dirigentens afgørelse. 6. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren, når som helst efter et indlæg, begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 7. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden er dog undtaget denne bestemmelse. Dirigenten eller 5 mødedeltagere kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. 8. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 9. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog vedtægternes 5 om personvalg, 12 og 13 om vedtægtsændringer. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre 1 medlem begærer skriftlig afstemning. 10. Under forhandlinger kan kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde. 1

3 Skriftlig beretning 1. Indledning Den skriftlige beretning følger den samme opdeling, som normalt anvendes af DLF. Opdelingen af debatten på generalforsamlingen vil ske på følgende måde: A. 1. Indledning 2. Pædagogik B. 3. Faglige forhold C. 4. Organisation D. 5. Information 6. Møder og kurser E. 7. Fremtidigt arbejde 8. Tak for samarbejdet 2. Pædagogik lederstilling på Hvide Sande skole, hvor det efter 2. ansøgerrunder resulterede i, at den hidtidige viceinspektør fortsatte sin konstituering. Når der så ligeledes på Børne og Familieudvalgets decembermøde blev fremsat forslag om en ny fordelingsnøgle af ledelsestiden på kommunens skole, bliver det interessant at se, om det i fremtiden vil være muligt at tiltrække kvalificerede ansøgere til ledige skolelederstillinger. Materielle vilkår En af de helt store begivenheder i 2010 var indvielsen af Ringkøbing Skoles nye lokaler. Her er der nu etableret nogle meget spændende og inspirerende undervisningsrammer for en stor del af kommunens elever. Skolens indhold og struktur Ved opstarten af skoleåret 2010/2011 forventedes det, at skolestrukturen for det kommunale skolevæsen ved Ringkøbing- Skjern Kommune nu var endelig på plads. Dette skulle dog allerede i forbindelse med budgetarbejdet vise sig ikke at holde stik, idet byrådet vedtog at påbegynde en strukturanalyse af samtlige kommunale institutioner. Analysearbejdet blev planlagt som en ren politisk proces med afholdelse af temadage på tværs af partiskel, efterfølgende opsamlingsmøder samt en sluttelig indstilling til endelig byrådsvedtagelse. Utrolig spændende bliver det så at se, hvilke konsekvenser denne beslutning får for det kommunale skolevæsen. Styrelse og ledelse Igen i år oplevede vi nogle stillingsafgange på lederområdet. Tankevækkende var det så at se, at nogle af disse stillinger ikke blev opslået; men i stedet blev der foretaget konstitueringer i de ledige stillinger. Helt specielt var forløbet omkring den ledige 2 Skolens udvikling På det føromtalte decembermøde i Børne- og Familieudvalget blev der også fremsat forslag til en ny timetildelingsmodel byggende på en tildeling pr. elev i stedet for den nuværende klasserelaterede model. Modellen byggede desværre kun på en gennemsnitlig minimumstimetildeling pr. elev, ligesom 6. ferieuge, klasselærerfunktion og vikardækning var indeholdt i ordningen. Børne og Familieudvalget besluttede at indhente skoleledernes bemærkninger om fordele og ulemper ved henholdsvis en klasserelateret og en elevrelateret timetildelingsmodel. På januarmødet i B & F udvalget blev det vedtaget, at udarbejdelsen af en ny timetildelingsmodel indgår i skolestrukturprocessen, så modellen implementeres samtidigt med en ny skolestruktur. Altså 2 væsentlige faktorer af betydning for udviklingen af Ringkøbing Skjern Kommunes skolevæsen. Fælles mål fælles rammer Kvalitetsrapporten 2010 blev udarbejdet på baggrund af den tidligere vedtagne

4 Skriftlig beretning skabelon og danner grundlag for udarbejdelsen af en eventuel kommunal handlingsplan, samt fastlæggelse af hvilke områder handlingsplanen skal omfatte. De enkelte skoler har igen udført et stort indberetningsarbejde og kvalitetsrapporten har efterfølgende været sendt til udtalelse i skolebestyrelserne i oktober måned. Ved den politiske behandling vedtog Børne og Familieudvalget, at der skal udarbejdes et kort sammendrag som indledning til rapporten, inden endelig politisk stillingtagen til eventuelle tiltag. Efter/videreuddannelse Som omtalt i de sidste års skriftlige beretninger har efter/videreuddannelsesudvalget prioriteret at anvende sine midler til uddannelse af læsevejledere på samtlige skoler. Dette arbejde færdiggøres i dette skoleår. Yderligere er det blevet prioriteret at anvende centrale kursusmidler på uddannelsen af skolebibliotekarer, linjefag i specialpædagogik samt linjefagsuddannelse i natur/teknik. På lederuddannelsesområdet fortsætter diplomuddannelsen. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1. januar 2011 har Undervisning udarbejdet et sparekatalog, hvoraf det fremgår, at der desværre skal spares kr. på såvel leder- som læreruddannelsesområdet. Dette vil medføre, at der på den centrale pulje til efter-/videreuddannelse af lærere kun vil være kr. til rest. Et samlet Børne- og Familieudvalg ønsker sparekataloget behandlet på et byrådsmøde. Så inden denne afgørelse foreligger, kan vi ikke komme videre med vort arbejde i efter-/videreuddannelsesudvalget. 3. Faglige forhold Arbejdstidsaftalen I skoleårene 2009/2010 og 2010/2011 har man i Ringkøbing-Skjern kommune arbejdet under A08-aftalen, der er en rammeaftale, byggende på værdier og mål. Ord som tillid, dialog og fælles ejerskab er bærende principper i aftalen. Det har været og er stadig en udfordring for alle parter omkring implementeringen af aftalen. Det er en langvarig proces, der har udfordret og stadig udfordrer. Set i bakspejlet var det et godt tidspunkt at gå fra 05-aftalen til 08-aftalen, da forudsætningen var ressourceneutralitet. Samtidig var det positivt, at der blev indgået en toårig aftale med enkelte justeringer til dette skoleår. Med de økonomiske vilkår, kommunerne nu står i, ville det have været problematisk at skulle forhandle overgang til ny aftale. Kravet om ressourceneutralitet ville være vanskeligt at fastholde. Også i Ringkøbing-Skjern Kommune har besparelser været et tema. Der blev indgået et budgetforlig for , som 24 ud af 29 medlemmer af byrådet står bag. Af budgetmaterialet fremgår, at man på skoleområdet ikke vil reducere i timetallet, og at området bliver friholdt en besparelse. Man vil gennemføre en bred debat om den fremtidige skolestruktur, ældrestruktur og dagtilbudsstruktur, som skal kædes sammen med et ønske om at tilføre området yderligere forbedringer i timetildelingen, så man kommer nærmere på det vejledende timetal. I budgetforliget er der indregnet en servicenedgang på aftaleområder med Danmarks Lærerforening svarende til kr. Der blev afholdt et dialogmøde mellem parterne med deltagelse af Formand for Børne- og Familieudvalget Lennart Qvist. Her blev byrådsbeslutningen om, at der skulle findes en reduktion på kr. på aftalen fremlagt. Samtidig udtrykte byrådet ønske om: at lærerne anvender mere af deres samlede arbejdstid på elev-

5 Skriftlig beretning relaterede opgaver, herunder ikke mindst undervisning at der foretages en reduktion i ressourceanvendelsen på nogle af de akkordbelagte områder i arbejdstidsaftalen at kunne komme hen mod vejledende timetildeling. Da forhandlingerne mellem Undervisning og Fjordkredsen omkring indgåelse af en ny aftale for skoleåret 2011/2012 startede, blev vi derfor mødt med en bunden opgave fra politisk hold. Parterne var enige om, at man ville gå i reelle forhandlinger, hvor man ville bestræbe sig på at kunne indgå en aftale. Der var enighed om at tage udgangspunkt i nettoarbejdstiden. I den nuværende aftale er den låst fast på 1672,4 timer for en fuldtidsansat medarbejder. Det svarer til et max. undervisningstimetal på 780 timer. Ved at hæve den til 1677,7 timer, hvilket svarer til et max. undervisningstimetal på 784 timer, vil besparelsen blive delt ud på samtlige medarbejdere og det vil dermed betyde en forøgelse på 4 timer på et år. Opgaverne indenfor skolebiblioteks- og IKT-superbrugerområdet blev sammenskrevet, så det fremover er opgaver, der skal varetages af et team i Læringscenteret. I funktionsbeskrivelsen er indskrevet, at der mellem teamet og skolelederen aftales elevrelateret arbejde. Det kommunale idrætsudvalg foreslås nedlagt. Lokale lønaftaler, lærere m.v. Pr. 1. april 2010 skulle der udmøntes lokale lønmidler svarende til 1,25% af lønsummen. For arbejdet i Det professionelle Lærerteam blev funktionstillægget hævet til kr. årligt. Teamkoordinatortillægget blev hævet til kr. årligt. Det afstedkom atter et nyt lønindplaceringsskema, der betingede gennemsyn og underskrift af mange eksemplarer. Nu må tiden vise, om det gentager sig ved overenskomsten i I forbindelse med forhandling af ny lønaftale for skoleåret 2011/2012 er der aftalt et funktionstillæg på kr. årligt til fordeling i Læringscenterteamet. Fordelingen aftales mellem skoleleder og TR til godkendelse og underskrivelse af Fjordkredsen. Beløbet fremkommer ved, at funktionstillægget for IKT-superbruger på kr. årligt og funktionstillægget for mødeleder i pædagogisk råd på kr. årligt bortfalder (Alle tillæg er i 00-priser). Der er ikke ændringer i øvrige funktionsog kvalifikationstillæg. Lokale lønaftaler konsulenter og psykologer, Børn og Familie. Dele af aftalen er færdigforhandlet, men på grund af PPR-leders fratræden og i skrivende stund ingen ny leder ansat, er der områder, som ikke er færdigforhandlede. Der er i længere tid arbejdet på en omstrukturering i PPR, som skal færdiggøres, inden den endelige aftale kan færdigforhandles. I den skriftlige beretning har der de senere år stået: Der er fortsat mangel på uddannede lærere i Fjordkredsens område. Pr. 1. januar 2010 var der i Ringkøbing Skjern kommune ansat 48 ikkeuddannede. Det er stort set uændret i forhold til Dog ser der ud til at være en faldende tendens. Interessen for at gå på efterløn/pension er faldende. Atter i år måtte vi igennem en forflyttelsesproces med omplacering af en snes lærere fordelt både indenfor specialområdet og normalområdet.

6 Skriftlig beretning I Fjordkredsens område har der været færre stillinger opslået dels på grund af den faldende interesse for efterløn og dels på grund af de økonomiske vilkår som regeringen har pålagt kommunerne. Kongres 2010 Kongres 2010 blev en kort kongres, der forløb over to dage. Dagsordenen omhandlede opstilling af krav til OK-11. Her blev der samtidig vedtaget en kongresbeslutning, hvor det vigtigste ved OK-11 er at sikre reallønnen. Derudover var de politiske og økonomiske rammer for professionsudøvelsen et centralt punkt. Dette punkt omhandlede at arbejdstidsaftalerne er under pres på grund af kommunernes økonomiske situation. Partnerskabet om folkeskolen havde trange vilkår for etablering. Specialundervisning var et andet område, hvor Danmarks Lærerforening opfordrede kraftigt til, at der udvises rettidig omhu. Samlet set var der en kraftig opfordring til at investere i folkeskolen. De store nedskæringer, der foretages, står i skærende kontrast til regeringens ambitioner om en folkeskole i verdensklasse. OK 11 Der kan nok ikke forventes lønstigninger i samme omfang som ved OK08. Økonomien i landets kommuner giver ikke forhåbninger om store lønstigninger. Forhandlingerne bliver særdeles vanskelige. I skrivende stund er udmeldingen fra parterne, at forhandlingerne er inde i et dødvande, da der ikke foregår reelle forhandlinger. Man har vanskelighed ved at blive enig om en tidsplan, da man afventer forhandlingerne på det statslige område. Det er denne gang sværere at opnå resultater på delforlig. 4. Organisation: Kredsstyrelsesarbejdet Forhandlingerne om og indgåelse af en aftale om arbejdstid og løn for har været hovedindholdet af kredsstyrelsesarbejdet. Med valget af ny formand har kredsstyrelsen vedtaget nogle indsatsområder for kredsstyrelsesarbejdet. Der skal være fokus på fastholdelse og rekruttering af medlemmer, og der skal udarbejdes et samtalekoncept for TR til brug ved årlige TR-samtaler. Kredssamarbejdet Midt Vest (KMV) Fjordkredsen har et forpligtende samarbejde med Viborg Lærerkreds, Skive, Herningegnens Lærerforening, Vestjysk Lærerkreds.. Det er organiseret i kursusforum, arbejdsmiljøforum, pædagogisk forum pensionistforum og fagligpolitisk forum. Foraene bruges til erfaringsudveksling, politikudvikling og afholdelse af fælles kurser. Niels Lynnerup repræsenterer kredsene i Midt-Vest og har udført et godt stykke arbejde i hovedstyrelsen. Niels har lavet oplæg på de to årlige TR-kurser på Skarrildhus og deltaget på medlemsmøde vedr. opstilling af krav til OK-11. Der foregår ligeledes et tæt samarbejde mellem Niels Lynnerup og kredsene i Midt-Vest, hvor der blandt andet afholdes hovedstyrelsesforberedende møder forud for de egentlige hovedstyrelsesmøder. Lokal sagsbehandlingkredskontoret. I 2010 har opmærksomheden været på implementeringen af A08. Der har været en løbende dialog omkring forståelse og tolkning af intentionerne i A08. Det er en 5

7 Skriftlig beretning naturlig konsekvens, da aftalen bygger på et andet tankesæt end 05-aftalen. De selvstyrende team er indført fra 1. august 2009, og alle de beskrevne funktioner heri, indføres på alle skoler senest den 1. august Der arbejdes ihærdigt på at understøtte implementeringen af intentionerne omkring de selvstyrende teams. Fjordkredsen har deltaget i møder på skoler, hvor A08 har været tema. Antallet af henvendelser fra medlemmer, som føler, at de ikke kan klare presset i folkeskolen har været faldende, men er fortsat til stede. Der kan fortsat indgås fleksjobaftaler, men kommunen er stadig forsigtig, så vi må konstatere, at i 2010 kom der ingen nye fleksjobsaftaler. Der er fortsat et stort behov for ordningen. Men oven i, at det er blevet vanskeligere at blive visiteret, har skolerne, grundet timetildelingen, fået sværere ved at tilbyde fleksjob. I forhold til 2009 er mængden af pensionsberegninger faldet en del i Det er dog forsat sådan, at mange af de der får lavet en beregning, angiver de ændrede arbejdsvilkår som hovedårsagen. I forbindelse med pensionering, er der sket den vigtige ændring, at tilgodehavende ferie skal hæves senest efter 6 mdr., hvor det tidligere var efter 3 år. Dette betyder, at man skal sørge for at få en komplet afregning, når man fratræder. Alternativt kan man afvikle tilgodehavende ferie. Dette vil dog kun være en fordel, i forbindelse med optjening af skattefri portion. 6 MED-aftale Revisionen af MED-aftalen for Ringkøbing/Skjern kommune blev færdiggjort i løbet af efteråret Som forventet blev der en del diskussion om aflønningen af arbejdet i MEDsystemet samt antallet af repræsentanter i de respektive udvalg. Det lykkedes dog at fastholde de hidtidige vilkår. Aftalen er nu også justeret ind i forhold til den nye lovgivning på arbejdsmiljøområdet. Personalepolitik Arbejdsgruppen under FagMED Undervisning har nu udarbejdet forslag til retningslinjer for samtlige af Ringkøbing- /Skjern Kommunes overordnede personalepolitikker. Med udgangspunkt i disse retningslinjer opfordres de lokale MED udvalg til at udarbejde egne personalepolitikker og efterfølgende orientere personalet om det vedtagne. Til inspiration for andre MED-udvalgs arbejde er der på Ringkøbing/Skjern Kommunes hjemmeside oprettet en database til lagring af institutionernes personalepolitikker. Det er derfor vigtigt, at vedtagne politikker indberettes hertil. Fysisk- og psykisk arbejdsmiljø APV processen er nu færdiggjort på institutionsniveau og efterfølgende er resultatet blevet behandlet i FagMED Undervisning. Dette arbejde er udmundet i udvælgelsen af 6 følgende prioriterede arbejdsmiljøproblemer 1. Manglende APV besvarelser 2. Pladsmangel 3. Rengøring 4. Arbejdets organisering/krav i arbejdet/arbejdspres 5. Indeklima/temperatur luft 6. Informationsniveau. På HovedMED-mødet d. 2. maj skal der afrapporteres om, hvorledes der følges op de udvalgte arbejdsmiljøproblemer. Der konstateres heldigvis et fald i antallet af langtidssygemeldte indenfor Undervisnings område, men Fjordkredsen følger nøje udviklingen ligesom problemstillingen løbende drøftes ved vore forhandlingsmøder med Undervisning.

8 Skriftlig beretning IT- strategi Som vi skrev i beretningen sidste år blev det frivilligt om kredsene ville hoppe med på det fælles medlemssystem. Kreds 122 venter stadig, da systemet ikke er helt fejlfrit og afluset for børnesygdomme endnu. Blandt andet er der problemer med afstemning af kontingenter. Tanken med systemet var også, at det enkelte medlem selv skulle vedligeholde Min side i forbindelse med f.eks. ansættelsessted og form denne funktion venter vi også stadig på! Skolelederforeningen Der har som de tidligere år været et meget godt samarbejde mellem bestyrelsen for den lokale afdeling af skolelederforeningen og Fjordkredsen. Den lokale Skolelederforening og Fjordkredsen har i samarbejde med Undervisning afholdt temamøde for skoleledere og TR omkring arbejdstidsaftalen. Der var fokus på pædagogisk ledelse i praksis og lærernes tilstedeværelse på skolen. Der var oplæg ved skoleleder fra Mariendal skole i Ålborg. DLF og Skolelederforeningen har afholdt en fælles konference omkring implementeringen af A08. Der er udarbejdet inspirationsmateriale til lokal brug. Pensionistarbejdet Antallet af pensionister er pr. 3. januar , hvilket er to færre, end da vi skrev beretning sidste år. Den 24. februar 2010 blev generalforsamlingen afviklet. Pensionistforeningen er fortsat i god gænge, med bestyrelsesmøde hvert kvartal, og har, ud over den traditionelle udflugt, haft tilbud om to andre arrangementer i løbet af året. Den 19. marts deltog 42 personer i en hyggelig koncerttur til Aarhus Musikhus. Meningen var, at man skulle høre Aarhus Symfoniorkester, under ledelse af Nikolaj Znaider. Han skulle i øvrigt også være solist. Men ak Nikolaj Znaider havde forfald. Sorg blev imidlertid vendt til glæde, da Vilde Frang, en ung og smuk norsk jente, vikarierede som solist i Mozarts violinkoncert nr. 5. Herudover hørte selskabet Bruckners 7. symfoni. Holstebro Lærerforening tilbød i 2010 deltagelse i en tur til Berlin i perioden d. 11. d. 16. april. Selv om det var fristende, tog ingen imod tilbuddet om muligheden for at sidde Unter den Linden og nyde en gang Eisbein mit sauerkraut suppleret med den obligatoriske Hefe Weizen. Den 14. september var 87 personer involveret i den årlige udflugt. Turen gik til Esbjerg. Første stop var Esbjerg Højskole, hvor Lene Kirkegaard skulle holde et foredrag: Fra Esepige til borebisse. Der var imidlertid afbud fra Lene Kirkegaard, hvorfor forstanderen underholdt med et interessant indslag om Esbjergs historie. Herefter var der en tur rundt i Esbjerg, bl.a. til musikhuset. Den gamle fiskerihavn, de hvide mænd og Hjerting Kirke. Dagen sluttede med middag på restaurant Stausø. Atter et år, der kan ses tilbage på med tilfredshed om end aktivitetsniveauet kunne have været højere. 7

9 Skriftlig beretning 5. Information. Udsendelser til TR og KS Der udsendes informationer til tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer næsten hver uge. Relevante kredsudsendelser fra DLF samt orientering om aktuelle sager, udgør den største del af informationsmængden. Udsendelserne bliver som regel påstemplet bilagsnummer. I 2010 blev der i alt trykt 999 bilag, hvilket er et fald på ca. 26% i forhold til Mængden af læsestof er dog stort set uændret. De fleste bilag udsendes elektronisk i PDF-format. Hjemmeside På Fjordkredsens hjemmeside kan man finde de aktuelle løn- og arbejdstidsaftaler, ferie- og barselsregler samt vejledning om sygefravær med videre. Det vil også være muligt at finde indbydelser til TR-/medlemsmøder, indkaldelse til generalforsamlinger i både Fjordkredsen og Fjordkredsens Pensionistforening samt andre relevante nyheder. Er der mangler på hjemmesiden, eller er der noget, vi kan gøre bedre, vil vi meget gerne have en tilbagemelding fra medlemmerne. Adressen er 6. Møder og kurser. TR-/ medlemsmøder I det sidste år er der afholdt følgende møder: Den 11. marts Fjordkredsens generalforsamling. Den 8. april regionalt TR- møde i Herning. Den 28. april TR/medlemsmøde i Højmark. Den 23. september fællesmøde SKL og TR på Lem Skole. Den 14., den 15. og den16. december medlemsmøder vedr. arbejdstidsaftalen på Videbæk, Ringkøbing og Tarm Skoler. Månedlige TR-møder. Lokale TR og TR-suppleant kurser. TR-kursus på Skarrildhus den 3. og 4. september TR-kursus sammen med Herning, på Skarrildhus den 17. og 18. januar Fremtidigt arbejde Med udgangspunkt i principprogrammet for DLF og kompetencefordelingen mellem kreds og hovedforening, vil de primære arbejdsopgaver i Fjordkredsen i 2011 omfatte flg. områder: 1. Første instans for alle medlemshenvendelser. 2. Pædagogiske forhold. a. Folkeskolelov og kommende ændringer heri. b. Kommunale budgetter. c. Efter- og videreuddannelse af lærere. d. Skoleudvikling, herunder indskoling. e. Fælles mål fælles rammer. 3. Faglige forhold. a. Arbejdstidsaftalen og oplæg til kommende aftale b. Lokalforhandlinger med Ringkøbing Skjern Kommune c. Lønaftalen. d. Rammeaftale om seniorpolitik, flex- og skånejob. 8

10 Skriftlig beretning b. Beskæftigelsesforhold- /lærermangel. c. Kongres Organisation. a. Kredsstyrelsesarbejdet. b. Sagsbehandling. c. HovedMED og FagMED. d. Personalepolitik. e. IT-strategi. f. Fysisk- og psykisk arbejdsmiljø. g. Pensionistarbejdet. h. Kredssamarbejdet Midt Vest(KMV). for den lokale afdeling af Lederforeningen, bestyrelsen for Fjordkredsens Pensionistforening og personalet på kredskontoret skal der herfra lyde et stort tak for samarbejdet. På kredsstyrelsens vegne Inger Engholm Hjort 5. Information. a. Udsendelser til TR, KS m.v. b. Nyhedsinformation. c. Hjemmeside. 6. Møder og kurser. a. TR-/medlemsmøder. b. Lokale TR- og TR suppleantkurser. c. Vedligeholdelse af TRuddannelsen d. koordineret af KMV. 8. Tak for samarbejdet Forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale har været hovedarbejdsområdet også i Samtidig har det været en stor udfordring på kredskontoret at indkøre Fjordkredsens nye formand, som siden august har været uden støttepædagog. Det er ikke færdiggjort i løbet af et år. Alle har ydet et stort stykke arbejde, så der skal her lyde en stor tak til alle for indsatsen. Samtidig skal der rettes en speciel tak til tidligere formand Preben Vils for stor hjælp og støtte i forbindelse med formandsskiftet. Det har været en uvurderlig hjælp. Til alle medlemmer, tillidsrepræsentanter, kredsstyrelsesmedlemmer, bestyrelsen 9

11 Regnskab Fjordkredsen 10

12 Regnskab Fjordkredsen 11

13 Regnskab Fjordkredsen 12

14 Regnskab Fjordkredsen 13

15 Regnskab Fjordkredsen 14

16 Regnskab Fjordkredsen 15

17 Regnskab Fjordkredsen 16

18 Regnskab Fjordkredsen 17

19 Regnskab 2010 Særlig Fond 18

20 Regnskab 2010 Særlig Fond 19

21 Regnskab 2010 Særlig Fond 20

22 Regnskab 2010 Særlig Fond 21

23 Regnskab 2010 Særlig Fond 22

24 Regnskab 2010 Særlig Fond 23

25 Budget 1/ / Fjordkredsen BUDGET 1/ / Den 31. januar 2011 Kontonr. Regnskab Budget Budget Note Åbent medlemskursus i dages kongres i INDTÆGTER: Kontingent: Kredskontingent (alm. medlemmer) DLF hovedkassen I alt Kontingent (- tilbagebetaling og afregningsdif) AKUT-fonden Renteindtægter Diverse indtægter, incl bidrag fra lederforeningen INDTÆGTER IALT UDGIFTER: Frikøbstimer (excl. formand og konsulent) Formand Konsulent Konsulent (1/1 31/7) Lønninger m.v. 1450, 1458, KS-diæter KS-gaver KS-kørsel KS-kørsel, A-indkomst 2110, TR-diæter TR-gaver TR-kørsel Møder og kurser - TR, KS og ansatte Faglige klubber Budgetudgifter Lokaleomkostninger (husleje) Udgifter til kredssamarbejdet MidtVest (KMV) Fortæring Nyanskaffelser og vedligeholdelse Kontorartikler Porto incl. farvebånd, onlineafgift m.v Andre omkostninger Kontingent vedr. tidligere år. / tab på kont UDGIFTER IALT OVER-/UNDERSKUD

26 Budget 1/ / Fjordkredsen Noter, budget 1/ / Den 31. januar 2011 Regnskab Budget Budget Kontonr Formand IH: Note Frikøbstimer Løn Pensionsbidrag ferieuge I alt Konsulent: Note 2 Konsulentløn Pensionsbidrag I alt Konsulent (1/1 31/7) Note 3 Frikøbstimer Løn Pensionsbidrag ferieuge 0 10 Henlagt fratrædelsesgodtg. pr. 31/ I alt Lønninger m.v.: Note 4 Sekretær Piccoline Pensionsbidrag, sekretær Andre lønninger (Kursusgodtgørelse) Arbejdsgiverbidrag (ATP, AER, gr. Liv, lønsum) Refusion rengøring, Særlig Fond I alt Budgetudgifter: Note 5 Gaver og blomster Generalforsamling Kongres KS-fest Pensionistforening PR Henlæggelser til kredsfest Revision og regnskabsassistance I alt Andre omkostninger: Note 6 Bladhold Bøger og tidsskrifter Forsikringer , 8400 Gebyrer Leasing kopimaskine, AC-Soft flerbrugerlicens IT-abonnement (bredbånd) Telefon: Fastnet, mobil, fax Øvrige omkostninger Administrationsbidrag fra Særlig Fond I alt

27 Budget 1/ / Særlig Fond Særlig Fond, Kreds 122 Den 31. januar 2011 Budget 2011 Indtægter: Regnskab 2010 Budget 2010 Budget 2011 Huslejeindtægt incl. lys og varme Renteindtægter Udbytte Indtægter i alt: Udgifter: Ejendomsudgifter: Ejendomsskat Erhvervsaffaldsgebyr Vandafledning og renovation Vand - forbrug Forsikringer: Bygningsforsikring Erhvervsforsikring El Varme Rengøring Diverse Hensættelse til vedligeholdelse, 8% Andre udgifter: Administrationsandel til kreds Revision- og regnskabsassistance Nyanskaffelser Gebyrer Udgifter i alt Resultat, overskud

28 Tildeling af timer Forslag vedr. tildeling af frikøbs-, konsulent-, sekretær- og piccolinetimer. Budget 1/ /3-11 1/ /3-12 Kredsformand (Kongresdel.) Kredskontor Konsulent Piccoline Sekretær Kredsstyrelsesmedlemmer Næstformand (Kongresdel., sagsbehandler) Kasserer Grundbeløb KS (-formand) Grundbeløb KS (-formand og næstformand) TR-mentorer I alt

29 Forslag til kontingent Forslag til kontingent pr. måned for perioden 1/ til 31/ / / / / / 2012 I alt Kr. 122 DLF I alt Kr. 122 DLF I alt Alm. medlemmer * 584 Pensionister * 125 Særlige medl * 203 * Kontingent til DLF pr. 1. januar Pr. 1. januar 2012 forventes kontingentet til hovedforeningen ikke at stige. Kritisk revision 28

30 Kredsstyrelsen pr. 1. april 2010 Formand Inger Engholm Hjort Markskellet Ringkøbing KS-medlem Kirsten Charlotte Busk Fasanvej Skjern Næstformand Preben Huus Rønneallé 17, Troldhede 6920 Videbæk KS-medlem Kristian Rahbæk Nilsson Kongevejen Ringkøbing Kasserer Jørn List Kristensen Alkærsig Skjern Fjordkredsen Kontorets åbningstider Kredskontoret Mandag Nørregade 22 A Tirsdag Ringkøbing Onsdag Tlf Torsdag Fax Fredag Konsulent: Sam Schwartz Jensen Sekretær: Rie Kanneworff Madsen 29

31 29

32 30

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus.

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus. Fjordkredsen Generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Stiftende Generalforsamling 2012

Stiftende Generalforsamling 2012 Stiftende Generalforsamling 2012 5. marts 2012 Under forudsætning af, at punktet vedr. sammenlægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i både Allerød Lærerforening og Hørsholm Lærerforening indkaldes

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Fjordkredsen Generalforsamling 2015 Ekstraordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 5. marts 2015 kl. 16.00 i Højmark forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsorden.

Læs mere

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 17. marts 2016 kl i Højmark forsamlingshus.

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 17. marts 2016 kl i Højmark forsamlingshus. Fjordkredsen Generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 17. marts 2016 kl. 17.00 i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Endelig dagsorden: Onsdag den 9. marts 2016 kl. 16.10 på Vallensbæk Skole. Derefter spisning for tilmeldte kl. 18 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2015 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2015 31. december 2015 Generalforsamling Onsdag den 9. marts 2016

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2016 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2016 31. december 2016 Generalforsamling Onsdag den 8. marts 2017

Læs mere

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag GENERALFORSAMLING Fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Budget 2016 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Som jeg netop har fremlagt er vores regnskaber under pres. Hovedårsagen er ganske enkelt, at vi mister medlemmer. Ikke fordi organisationsgraden forandre

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016 GENERALFORSAMLING Fredag den 10. marts 2017 kl. 16.00 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 7. januar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne.

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne. 1. Styrelsesmøder Ordinære møder. Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. a) Mødetidspunkt: Mandage med 2-3 ugers mellemrum. Møderne fastlægges for 1 år ad gangen. b) Deltagere: Alle

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

Styrelsens arbejdsform

Styrelsens arbejdsform Styrelsens arbejdsform Styrelsesmøder INDKALDELSE: Styrelsesmøder indkaldes af formanden eller næstformanden. Styrelsen vedtager en mødeplan for hele skoleåret. PLANLÆGNING/LEDELSE AF MØDERNE: Styrelsesmøderne

Læs mere

Favrskov Lærerforening afholder

Favrskov Lærerforening afholder Favrskov Lærerforening Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. Favrskov Lærerforening afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Kulturhuset InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel. TORSDAG DEN

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening 2012 Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Lærerforening Kreds 32 1. januar 2012 31. marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kreds 31 1. januar 2012 31.

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord REGNSKAB 2015 BUDGET 2016-2018 Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.385.000 4.292.290 AKUT-fondsrefusion 750.000 628.840 Renteindtægter 40.000 57.001 Andre indtægter

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV ÅRSRAPPORT FOR 2011 Resultatopgørelse for perioden 1. Januar - 31. December 2011 Note 2011 Budget Samlede kontingentindtægter: 1 1.893.051

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Øhavets Lærerkreds. Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015. Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat:

Øhavets Lærerkreds. Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015. Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat: Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015 Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat: 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra 24. Godkendt.

Læs mere

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til)

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til) Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssels Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen Grønnegade 52,

Læs mere

Vedtægter for kreds 150

Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssel Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen

Læs mere

Forhåndsaftale om funktionsløn.

Forhåndsaftale om funktionsløn. Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Lønaftale mellem Ringkøbing-Skjern kommune og Fjordkredsen

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 1 Navn Navnet er Skolelederforeningen, (Kommunenavn) afdeling. Medlemsberettiget er enhver, som

Læs mere

Vedtægter for Vejen Lærerkreds

Vedtægter for Vejen Lærerkreds Vedtægter for Vejen Lærerkreds samt Vedtægter for Særlig Fond Vedtægter for Vejen Lærerkreds 1. Vejen Lærerkreds, der udgør kreds 104 af Danmarks Lærerforening og omfatter Vejen Kommune, er hjemmehørende

Læs mere

Fjordkredsen. Generalforsamling 2014

Fjordkredsen. Generalforsamling 2014 Fjordkredsen Generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122. Torsdag den 6. marts 2014 kl. 16.00 i Højmark forsamlingshus. Mundtlig beretning A. 1. Indledning side 2 2. Pædagogik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING 1 Bornholms Lærerforening, der er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune, udgør Danmarks Lærerforenings kreds 71. 2 Bornholms Lærerforening varetager medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14.

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj 2014 090a/uk Vedtægter Godkendt på generalforsamlingen den 14. marts 2014 TELEFON 6612 6890 www.odenselaererforening.dk E-mail: 082@dlf.org

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 1. juni 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Navn og formål... 2 Kapitel 2 Medlemskab... 2 Kapitel 3 Årsmøde... 3 Kapitel 4 Bestyrelsen... 4 Kapitel 5 Formandskabet... 6 Kapitel

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt.

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. Kredsstyrelsens budgetforslag justeres på indtægtssiden i forhold til det forventede medlemsantal. Udgifterne i det reviderede budget 14 er rettet for regnefejl. Eventuel ny praksis omkring frikøb fra

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 20. februar Sted: ÅLF s mødelokale Kl.:

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 20. februar Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: Aarhus, den 24. februar 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 20. februar 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 10.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF AB (barselsorlov), AK, JK

Læs mere

KREDSBLADET #16 GAME OVER CONTINUE? QUIT? KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 6. ÅRGANG 2013

KREDSBLADET #16 GAME OVER CONTINUE? QUIT? KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 6. ÅRGANG 2013 KREDSBLADET #16 KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 6. ÅRGANG 2013 GAME OVER CONTINUE? QUIT? SKRIFTLIG BERETNING / GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen 2013 Denne skriftlige beretning

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingen 4.

Generalforsamlingen 4. Navn/Hjemsted 1. Gladsaxe Lærerforening, som er stiftet den 20. november 1918, udgør tillige kreds 20 af Danmarks Lærerforening. Dens hjemsted er Gladsaxe kommune. Formål 2. Foreningens (kredsens) formål

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.175.000 4.113.734 AKUT-fondsrefusion 750.000 681.517 Renteindtægter 75.000 80.904 Andre indtægter 350.000 345.817 Indtægter i alt 5.350.000 5.221.971 UDGIFTER Personaleudgifter

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Aarhus, den 8. juni 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Referent: DRF Fraværende: MH og JWS. RGA kom kl. 10.30 Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i Klubbens navn Indhold: Klubvedtægter 1 Klubbens formål og virke 2 Klub/Fællesklub 3 Medlemmernes kollegiale pligter 4 Urafstemning 5 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS 93.

VEDTÆGTER FOR KREDS 93. VEDTÆGTER FOR KREDS 93. Navn og hjemsted 1. Kredsens navn er Haderslev Lærerkreds. Kredsen udgør kreds 93 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Haderslev kommune. Formål og virksomhed 2. Kredsens

Læs mere

Kredsstyrelsesmøde. Mødeleder: Susanne Lyders Hansen Dato: 17. juni 2009 Kl. 9.00-11.30 Fraværende: Hanne Stadsholt

Kredsstyrelsesmøde. Mødeleder: Susanne Lyders Hansen Dato: 17. juni 2009 Kl. 9.00-11.30 Fraværende: Hanne Stadsholt Kredsstyrelsesmøde Referat Mødeleder: Susanne Lyders Hansen Dato: 17. juni 2009 Kl. 9.00-11.30 Fraværende: Hanne Stadsholt Punkt: 262) Godkendelse af referat fra ordinært KS møde d. 3. juni 2009 /SLH Referatet

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere