Møde 23. februar 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 23. februar 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen"

Transkript

1 Struer Byråd Dagsorden Møde 23. februar 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 32 Nyt medlem af Struer Byråd 1 33 Omkonstituering i udvalg, råd og nævn 2 34 Omkonstituering i Socialudvalget 3 35 Kunstudvalg 4 36 Tabt arbejdsfortjeneste kommunalbestyrelse 5 37 Udpegning af medlemmer til Oplandsråd for Nissum Fjord (kuv) 6 38 Studieråd for læreruddannelsen i Nr. Nissum 7 39 Turistgruppen Vestjylland 8 40 TV-optagelser ved byrådsmøder 9 41 Stiftelse af Den Erhvervsdrivende Fond Nupark sammen med Holstebro Kommune Redegørelse til det regionale udviklingsråd for

2 Indholdsfortegnelse 43 Udvidelse af Nordstjernen med fem døgnpladser Folkeoplysningsudvalg i byrådsperioden og fremover Stillingtagen til den aldersintegrerede institution Krudtuglens fremtidige status Udfordringsret vedr. obligatorisk frokostmåltid i daginstitutioner Forslag til vedtægter for Struer Kommunes ældreråd Ansøgning om godkendelse af takster for Struer Forsyning Vand A/S for 2010 iht. vandforsyningsloven (lb) Udarbejdelse af ny vandforsyningsplan - anlægsbevilling Lukket punkt: Udarbejdelse af ny vandforsyningsplan - valg af konsulentbistand 2 Byrådet indledte med at mindes Birthe Christiansen, der afgik ved døden den 27. januar 2010 Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 2

3 A Nyt medlem af Struer Byråd Byrådsmedlem Birthe Christiansen er afgået ved døden. Den Socialdemokratiske gruppe anmoder, i henhold til Valglovens 104 om, at stedfortræder Søren Christensen indtræder i Byrådet. Godkendt. Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 1

4 A Omkonstituering i udvalg, råd og nævn I forbindelse med Birthe Christiansens død skal der udpeges nyt medlem til følgende udvalg, råd og nævn: Teknik- og Miljøudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Holstebro-Struer Havn - suppleant for Helle V. Lyng Klageråd vedr. hjemmehjælp Struer Folkemusikskole nomi i/s og NVR i/s - suppleant for Helle V. Lyng Midttrafik Hjerm Hallen Kulturfond Bang & Olufsen Ensemble Midt-Vest Musiksamrådet Musikteatret Holstebro Struer Museum Limfjordsrådet - suppleant for Helle V. Lyng Valggruppen AFO's indstilling vil foreligge til mødet. Byrådet udpegede Teknik- og Miljøudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Holstebro-Struer Havn - suppleant for Helle V. Lyng Klageråd vedr. hjemmehjælp Struer Folkemusikskole nomi i/s og NVR i/s - suppleant for Helle V. Lyng Midttrafik Hjerm Hallen Kulturfond Bang & Olufsen Ensemble Midt-Vest Musiksamrådet Musikteatret Holstebro Struer Museum Limfjordsrådet - suppleant for Helle V. Lyng Georg Sabroe Søren Christensen Georg Sabroe Flemming Odde Flemming Odde Georg Sabroe Georg Sabroe Søren Christensen Flemming Odde Lars Møller Pedersen Søren Christensen Flemming Odde Flemming Odde Georg Sabroe Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 2

5 A Omkonstituering i Socialudvalget Byrådsmedlem Flemming Odde blev 8. februar 2010 valgt til formand for Kultur- og Fritidsudvalget. Flemming Odde ønsker i den forbindelse at udtræde af Socialudvalget. Den Socialdemokratiske byrådsgruppe anmoder om at Flemming Oddes anmodning imødekommes, samt at nyt medlem fra A, indtræder i Socialudvalget. Godkendt, at Flemming Oddes ansøgning imødekommes og at Helle V. Lyng indtræder i Socialudvalget. Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 3

6 A Kunstudvalg Søren Christensen blev 8. december 2009 udpeget som medlem af Struer Kommunes Kunstudvalg. Søren Christensen er nu byrådsmedlem og der skal derfor udpeget et nyt medlem til Kunstudvalget. Godkendt, at Anni Svinth udpeges i stedet for Søren Christensen til Kunstudvalget. Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 4

7 G Tabt arbejdsfortjeneste kommunalbestyrelse Ændring af regelsæt for tabt arbejdsfortjeneste pr. 1. januar Tabt arbejdsfortjeneste ydes i forbindelse med pligtmæssige møder, kurser og seminarer, jf. den kommunale styrelseslovs 16, stk. 1. Kravene til dokumentation fastlægges af kommunalbestyrelsen. Det er imidlertid et grundlæggende krav, at den pågældende skal kunne dokumentere at have lidt et indtægtstab. Borgmesteren bemyndiges til på Byrådets vegne at bedømme, om dokumentationskravet for selvstændige erhvervsdrivende er opfyldt. Det gælder blandt andet timeløn samt antallet af timer. Udbetaling af den tabte arbejdsfortjeneste skal som udgangspunkt ske til kommunalbestyrelsesmedlemmet. Udbetalingen kan dog godt ske til den pågældendes arbejdsgiver, hvis arbejdsgiveren er indforstået hermed og til gengæld ikke reducerer medlemmets løn. HR-afdelingen indstiller til Byrådet at regelsættet godkendes. Økonomi Økonomiafdelingen har af HR-Afdelingen fået oplyst, at der er tale om præciseringer af reglerne og at der ikke er økonomiske konsekvenser ved godkendelse af det nye regelsæt. Bilag Forslag nyt regelsæt Tabt arbejdsfortjeneste Økonomiudvalget besluttede (pkt. 22) at sagen fremsendes med anbefaling til Byrådet at indberetningsskemaet tilføjes tidsrum udover dato at teksten rettes, således at tabt arbejdsfortjeneste dækker mødetid, transporttid med videre. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 5

8 G Udpegning af medlemmer til Oplandsråd for Nissum Fjord (kuv) Oplandskommunerne til Nissum Fjord består af Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern. Det samlede opland udgør ha. Herning Kommune foreslår et mere formaliseret samarbejde i form af et oplandsråd bestående af 2 udpegede politikere fra hver kommune. Endvidere etableres en teknikergruppe. En model, der ligner Limfjordsrådet. Det nye oplandsråd skal selv fastsætte samarbejdets form og indhold. Herning Kommune vil indkalde og holde det første møde i oplandsrådet, som vil finde sted umiddelbart efter statens offentliggørelse af forslag til natur- og vandplanerne Det første møde er endnu ikke holdt. Byrådet har tidligere udpeget formanden og næstformanden til at indtræde i Rådet. Natur- og Miljøafdelingen indstiller, at udvalget indstiller 2 medlemmer til Oplandsrådet for Nissum Fjord til Byrådets godkendelse. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (13. januar 2010, sag nr. 5) at Helle V. Lyng og Mads Jakobsen indtræder i Oplandsrådet for Nissum Fjord. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 6

9 A Studieråd for læreruddannelsen i Nr. Nissum VIA University College anmoder i brev af 29. januar 2010 Struer Kommune om at udpege 1 kommunal repræsentant til studierådet i Nr. Nissum. Studierådet har følgende sammensætning: 1 kommunal repræsentant fra hver af kommunerne Holstebro, Lemvig, Ringkøbing- Skjern og Struer 2 repræsentanter fra følgende lærekredse i forening: Fjordkredsen, Holstebroegnens Lærerkreds og Lemvig-Struer Lærerkreds 2 repræsentanter for de ansatte 2 repræsentanter for de studerende Den hidtidige repræsentant er Erik Østerby. Chefkonsulent Jens Kvist udpeges. Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 7

10 A Turistgruppen Vestjylland Struer Byråd skal udpege et medlem til bestyrelsen for Turistgruppen Vestjylland. Valget gælder kun indtil 31. december Borgmester Niels Viggo Lynghøj udpeget. Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 8

11 G TV-optagelser ved byrådsmøder TV2-Midt-Vest har søgt om tilladelse til at filme ved byrådsmøder. TV Midt-Vest ønsker at gå rundt og filme de første minutter af mødet, og herefter filme fra et "fast" kamera under det punkt de er interesseret i. Derefter forlader filmholdet byrådssalen. Byrådet kan i henhold til Styrelsesloven 10 tillade, at radio og TV transmitterer fra byrådsmøderne. en træffes ved almindeligt stemmeflertal, jfr. 11, stk. 3. Godkendt. Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 9

12 P Stiftelse af Den Erhvervsdrivende Fond Nupark sammen med Holstebro Kommune Bestyrelsen i Nupark s.m.b.a. indstiller enstemmigt, at selskabet indgår i stiftelsen af Den Erhvervsdrivende Fond Nupark. Ved stiftelsen overdrager Nupark s.m.b.a. sine aktiver og passiver til Fonden. Holstebro Kommune indgår i stiftelsen ved at indgå vederlagsfri brugsretsaftale mellem Holstebro Kommune og Fonden vedr. Hovedbygningen Nupark A. Indstillingen er tiltrådt af bestyrelsen den og skal i h.t. selskabets vedtægter herefter behandles på et medlemsmøde, hvor beslutningen skal vedtages med simpelt stemmeflertal for at være gyldig. Fonden oprettes med følgende formål: 1. Fondens formål er at fremme erhvervsudviklingen i Nordvestjylland ved at etablere og drive en erhvervspark, herunder udleje lokaler, stille fælles servicefaciliteter til rådighed for lejerne samt dertil knyttet salg, drift og formidling. 2. Fonden kan endvidere deltage i og fremme projekter, som fremmer erhvervsudviklingen i Nordvestjylland. Der er udarbejdet udkast til vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Nupark, samt udkast til vederlagsfri brugsretsaftale mellem fonden og Holstebro Kommune, som vedlægges. Det indstilles, at kommunalbestyrelsen giver et af sine medlemmer fuldmagt til på kommunens vegne at møde frem på ekstraordinært medlemsmøde i Nupark s.m.b.a d kl i NUpark og stemme for følgende: 1. at Nupark s.m.b.a. indgår i stiftelsen af Den Erhvervsdrivende Fond Nupark sammen med Holstebro Kommune 2. at Nupark s.m.b.a. ved stiftelsen overdrager alle sine aktiver og passiver til fonden 3. at Nupark s.m.b.a. som følge heraf træder i likvidation med advokat Bjarne Møller som likvidator. Ifølge selskabets vedtægter kan kommunalbestyrelsen alternativt vælge at afgive skriftlig fuldmagt til at møde frem og stemme. Desuden anmodes kommunalbestyrelsen om at udpege medlemmer i henhold til de udarbejdede vedtægter: Holstebro Kommune: 2 medlemmer, samt et medlem, som udpeges som repræsentant for erhvervslivet og som samtidig ikke må være medlem af nogen kommunalbestyrelse. Struer Kommune: 1 medlem, som udpeges som repræsentant for erhvervslivet og som samtidig ikke må være medlem af nogen kommunalbestyrelse. Lemvig Kommune: 1 medlem, som udpeges som repræsentant for erhvervslivet og som samtidig ikke må være medlem af nogen kommunalbestyrelse. Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 10

13 Bilag Udkast til vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Nupark Udkast til brugsretsaftale Økonomiudvalget indstiller (9. februar 2010, sag nr. 26) at Byrådet giver Martin Merrild fuldmagt til på kommunens vegne at møde frem på ekstraordinært medlemsmøde i Nupark s.m.b.a den 11. marts 2010 kl i NUpark og stemme for følgende: 1. at Nupark s.m.b.a. indgår i stiftelsen af Den Erhvervsdrivende Fond Nupark sammen med Holstebro Kommune 2. at Nupark s.m.b.a. ved stiftelsen overdrager alle sine aktiver og passiver til fonden 3. at Nupark s.m.b.a. som følge heraf træder i likvidation med advokat Bjarne Møller som likvidator. Ifølge selskabets vedtægter kan Byrådet alternativt vælge at afgive skriftlig fuldmagt til at møde frem og stemme. Desuden anmodes Byrådet om at udpege medlemmer i henhold til de udarbejdede vedtægter: Holstebro Kommune: 2 medlemmer, samt et medlem, som udpeges som repræsentant for erhvervslivet og som samtidig ikke må være medlem af nogen kommunalbestyrelse. Struer Kommune: 1 medlem, som udpeges som repræsentant for erhvervslivet og som samtidig ikke må være medlem af nogen kommunalbestyrelse. Lemvig Kommune: 1 medlem, som udpeges som repræsentant for erhvervslivet og som samtidig ikke må være medlem af nogen kommunalbestyrelse. Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Endvidere besluttet, at udpege vicepresident R/D Holger Prip, Ericsson Denmark A/S som kommunens repræsentant for erhvervslivet til bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Nupark. Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 11

14 G Redegørelse til det regionale udviklingsråd for 2009 Som et led i kommunalreformen blev der i hver region oprettet et udviklingsråd, som skal følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådene er oprettet for perioden fra den 1. januar 2007 til udgangen af Udviklingsrådet i Region Midtjylland skal blandt andet med baggrund i kommunernes og Regionens årlige redegørelser til Udviklingsrådet om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet udarbejde en redegørelse til Undervisningsministeriet og Indenrigs- og Socialministeriet. Kommunernes og Regionens redegørelser vedrørende udviklingen i perioden fra 1. januar 2009 til 31. december 2009 skal indsendes til Udviklingsrådet inden den 1. marts 2010, jf. Lov om Social Service 188. Redegørelserne skal offentliggøres på kommunernes og Regionens hjemmesider. Senest samtidig med, at kommunerne sender redegørelsen til Udviklingsrådet, skal den sendes i høring hos handicapråd og brugerorganisationer. Høringssvar skal ikke indarbejdes i kommunens redegørelse. Kommunerne sender høringssvar til Udviklingsrådet med eventuelle bemærkninger. Da Handicaprådet i Struer Kommune på grund af konstituering først har møde i marts, er det ikke muligt at høre Handicaprådet om redegørelsen forud for den politiske vedtagelse. Når der foreligger et høringssvar fra Handicaprådet, vil Byrådet bliver orienteret. Statsforvaltningerne er sekretariat for udviklingsrådene og har i lighed med sidste år på tværs af de 5 statsforvaltninger udarbejdet en fælles skabelon (spørgeskemaer) til kommunernes og regionernes redegørelser til udviklingsrådene. Skabelonerne er opbygget på samme måde som sidste år, der er ændret lidt i spørgsmålsformuleringen, og der er enkelte spørgsmål, som er taget ud, og nye som er kommet til. Formålet med den fælles skabelon er først og fremmest at sikre, at det bliver muligt at sammenligne redegørelserne såvel indenfor regionerne som på landsplan. Dette er en forudsætning for, at udviklingsrådene kan leve op til kravene om ensartethed i de redegørelser, som rådene skal udarbejde til ministerierne. Kommunens og Regionens forpligtigelse til at afgive redegørelse til Udviklingsrådet opfyldes ved indberetning i spørgeskemaerne. Vejledning om udviklingsråd som led i kommunalreformen (vejledning nr. 106 af 12. december 2006) indeholder en grundig beskrivelse, af de forhold, som kommunerne og Regionen skal lægge til grund for udarbejdelse af redegørelsen. Skabelonen for kommunernes redegørelse indeholder 3 særskilte spørgeskemaer fordelt på børn- og ungeområdet, voksenområdet og undervisningsområdet. Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 12

15 Spørgsmålene i skabelonen afspejler de områder, der i løbet af 2009 har været debatteret i de 5 udviklingsråd, ligesom der i skabelonen indgår en række mere generelle spørgsmål med mulighed for at beskrive udviklingsområderne, politikker og tendenser mv. For så vidt angår generelle og brede spørgsmål er det op til kommunerne at vurdere, hvilke svar det vil være relevant at fremhæve. Der er en række åbne tekstfelter, hvor der er mulighed for at redegøre mere frit i forhold til udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet, herunder beskrive eventuelle strukturafledte konsekvenser. Indenrigs- og Socialministeriet og Undervisningsministeriet udpeger særlige temaer, som ønskes belyst: På det sociale område er specialiseret rådgivning til borgere med særlige behov det tema, som de regionale udviklingsråd særligt skal behandle i deres redegørelser for Kommunerne skal derfor beskrive og vurdere, i hvilket omfang der er sket ændringer i specialrådgivningstilbuddene i organiseringen og i tilbuddenes indhold ved blandt andet at fokusere på følgende: Om der er sket ændringer i op- eller nedadgående retning i antallet af specielrådgivningstilbud. Om der er planlagt nedlæggelse af eksisterende eller oprettelse af nye specialrådgivningstilbud. Hvilken betydning den specialrådgivning, borgere og kommuner kan modtage i regi af VISO, har haft for kommunernes egne specialrådgivningstilbud. I hvilket omfang kommunerne efterspørger og modtager specialrådgivning fra regionen. Hvordan kommunerne har organiseret sig i forhold til at kunne yde specialrådgivning, herunder om der er etableret tværfagligt kommunalt og/eller regionalt samarbejde om specialrådgivning. Om der er væsentlig forskel på, hvilken specialrådgivning borgerne får i de forskellige kommuner. På specialundervisningsområdet vil afspecialisering eller fastholdelse og udvikling af specialviden og kompetencer være det tema, som de regionale udviklingsråd særligt skal behandle i deres redegørelser for Kommunerne har derfor fået til opgave blandt andet at fokusere på følgende: De regionale institutioners fremtidige rolle, herunder hvilket udviklingsperspektiv der er for de regionale institutioner i relation til udvikling af undervisningstilbuddene i kommunerne. Samarbejdet mellem PPR og de børnepsykiatriske afdelinger i relation til formidling af viden og koordinering af indsats og støtte. Erfaringer med inklusionsforsøg i kommunerne, særligt i relation til fastholdelse af specialviden og kompetencer. Udviklingen af specialiserede undervisningstilbud til ordblinde elever i folkeskolen, herunder oprettelse af for eksempel læseklasser, samt lærernes kompetencer og specialviden om blandt andet IT i forhold til ordblinde elever. Udviklingsrådets redegørelse for 2009 sendes senest 1. maj 2010 til Indenrigs- og Socialministeriet og Undervisningsministeriet. De 5 regionale redegørelser vil blive sammenskrevet til en landsdækkende redegørelse, som forelægges for Folketinget. Redegørelsen skal bidrage til Folketingets drøftelse af udviklingen samt evt. give inspiration til nye lovforslag. Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 13

16 Skemaet på undervisningsområdet er opdateret, siden det blev udsendt som bilag. Det opdaterede skema kan rekvireres hos Anne Kirk. Administrationen indstiller, at redegørelserne godkendes. Bilag Børneskema 2009 Voksenskema 2009 Undervisningsskema 2009 Børne- og Uddannelsesudvalget (1. februar 2010, sag nr. 10) og Socialudvalget (10. februar 2010, sag nr. 23) indstiller at redegørelserne godkendes. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 14

17 S Udvidelse af Nordstjernen med fem døgnpladser Nordstjernen er en døgninstitution for børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Servicelovens 67 stk. 2). Institutionen har plads til 25 beboere heraf 15 faste beboere og 10 aflastningspladser. Institutionen er omfattet af Den Sociale Rammeaftale. Der er stor søgning til institutionen, hvilket har medført afslag på en del anmodninger om pladser herunder også akut-pladser, samtidig har institutionen vedvarende overbelægning. I 2009 var den gennemsnitlige belægning ca. 105 %. Overbelægningen har nødvendiggjort inddragelse af kontorer til beboerværelser. Det er en uholdbar situation for såvel beboere som personale. Det er vurderingen at søgningen til institutionen ikke bliver mindre fremover. Derfor er der behov for at finde en langsigtet løsning på overbelægningsproblemet. Institutionen er indrettet som 5 sammenhængende huse med 4-6 børn i hver. Husene bindes sammen af en centerbygning med kontorer og fællesfaciliteter. Husene ønskes udvidet, så der bliver plads til 6 beboere i hver. Endvidere ønskes der et rum til fysioterapi/massage, en udvidelse af salen, ekstra kontorfaciliteter og et cykelskur/depot. Herved vil kapacitetsproblemet kunne afhjælpes. Samtidig kan der indhøstes visse effektiviseringsgevinster, fordi enhederne får en mere hensigtsmæssig størrelse i arbejdstilrettelæggelsesmæssig sammenhæng. Afdelingen for Kommunale Bygninger har vurderet, at den anførte udvidelse vil afføde en anlægsinvestering på 3,85 mio. kr. og efterfølgende bygningsdriftudgifter på kr./år. Såvel afskrivning og forrentning af anlægsinvesteringen som bygningsdrift vil blive indregnet i institutionens takster og vil dermed ikke medføre udgifter for kommunen. Anlægsinvesteringen kan ikke lånefinansieres. Derfor vil projektet påvirke kommunens likviditet. Nordstjernen har vurderet, at udvidelsen vil afføde en rationaliseringsgevinst på ca kr./år. Samlet vil udvidelsen således medføre følgende årlige meromkostninger, som lægges til grund for Nordstjernens takster: Institutionsdrift: kr. Rationaliseringsgevinst kr. Bygningsdrift: kr. Afskrivning og forrentning kr. I alt kr. Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 15

18 Ved udvidelsen stiger Nordstjernens takstberegningsgrundlag med ca. 4,1 mio. kr. til ca. 26,2 mio. kr., og antallet af pladser stiger fra 25 til 30. Med Rammeaftalens aktuelle forudsætninger om belægning m.v. betyder det, at den gennemsnitlige døgntakst vil kunne sænkes med ca. 30 kr. til kr. Udvidelsen medfører således et samlet rationale, som giver lavere takster til gavn for de kommuner, der bruger institutionen, og skaber samtidig nye arbejdspladser (ca. 10 fuldtidsstillinger) i Struer Kommune. En udvidelse forudsætter godkendelse i forbindelse med Rammeaftalen for Såfremt byggeriet skal kunne gennemføres i 2011, er der behov for at igangsættes et projekteringsarbejde i indeværende år. Det forventes at kunne gennemføres for kr. Projekteringen udgør en del af anlægsarbejdet og vil dermed kunne indkalkuleres i Nordstjernens takster. Såfremt udvalget ønsker projektet fremmet, skal det videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Administrationen indstiller, At Børne- og uddannelsesudvalget tager stilling til: 1: om udvidelsen af Nordstjernen ønskes principgodkendt Såfremt udvidelsen principgodkendes: 2: skal der afgives en merbevilling på kr. til projektering af udvidelsen 3: skal udvidelsen fremsendes til godkendelse i Rammeaftalen for : skal der afsættes et anlægsbudget på kr. i Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender (1. februar 2010, pkt. 11) sagen med anbefaling. Økonomiudvalget besluttede (pkt. 20) at sagen fremsendes med anbefaling at det præciseres, at anlægsbevillingen forudsætter, at udvidelsen kan indeholdes i rammeaftalen. Martin Merrild og Poul Kjær Nielsen (V) ønsker at bemærke, at den endelige beslutning først træffes af Byrådet, når rammeaftalen kendes. Martin Merrild (V) udtrykker en undren over, at der ikke opnås en større rationaliseringsgevinst. At udvidelse af Nordstjernen med fem døgnpladser principgodkendes. At der hermed afgives en merbevilling på kr. til projektering af udvidelsen At udvidelsen fremsendes til godkendelse i Rammeaftalen for 2011 Det præciseres, at anlægsbevillingen forudsætter, at udvidelsen kan indeholdes i rammeaftalen. Venstres gruppe ønsker at bemærke, at den endelige beslutning først træffes af Byrådet, når rammeaftalen kendes. Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 16

19 Folkeoplysningsudvalg i byrådsperioden og fremover Resumé Reglerne om valg til og sammensætning af Folkeoplysningsudvalget findes i folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004 om lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet, med senere ændringer. Det er frivilligt for kommunalbestyrelsen, om den vil nedsætte et Folkeoplysningsudvalg. Hvis der ikke nedsættes et Folkeoplysningsudvalg, overgår udvalgets kompetencer til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan delegere beslutningskompetencen til Økonomiudvalget, et stående udvalg eller til den kommunale forvaltning. Der har siden Folkeoplysningslovens ikrafttræden i 1990 været nedsat et Folkeoplysningsudvalg i Struer Kommune jvf. vedtægt "Folkeoplysningsudvalget - Struer Kommune". Valgperioden for Folkeoplysningsudvalget følger byrådsperioden, og valg til Folkeoplysningsudvalget finder sted snarest muligt efter kommunalvalget, og senest 1. april Et valgt Folkeoplysningsudvalg fungerer i hele valgperioden og kan dermed ikke nedlægges inden næste kommunalvalg. Til orientering vedlægges KL s "Vejledning om valg til Folkeoplysningsudvalget" af juli Der har i perioden 11. januar 2010 til 29. januar 2010 været foretaget en høring blandt de folkeoplysende foreninger og Folkeoplysningsudvalget for perioden om, hvorvidt der skal nedsættes et Folkeoplysningsudvalg for byrådsperioden og fremover. Høringsbrev af 11. januar 2010 er vedlagt. Ved høringsfristens udløb den 29. januar 2010 var der indkommet følgende høringssvar, 1. Brev af 10. januar 2010 fra Struer Idrætsforbund. 2. Høringssvar af 14. januar 2010 fra Foreningen Mandag. 3. Høringssvar af 20. januar 2010 fra Thyholm Gymnastikforening. 4. Høringssvar af 25. januar 2010 fra Side by Side. 5. Høringssvar af 25. januar 2010 fra Thyholm Idrætsforening. 6. Høringssvar af 26. januar 2010 fra Struer Idrætsforbund. 7. Høringssvar af 28. januar 2010 fra Folkeoplysningsudvalget. 8. Høringssvar af 28. januar 2010 fra Folkeligt Oplysnings Forbund. 9. Høringssvar af 29. januar 2010 fra Struer KFUM Badminton. Sagen fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen til hvorvidt der skal nedsættes et folkeoplysningsudvalg i Byrådsperioden og fremover. Endelig stillingtagen forudsætter Byrådets godkendelse. Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 17

20 På baggrund heraf kan der administrativt opstilles følgende muligheder: 1. Der nedsættes et folkeoplysningsudvalg for Byrådsperioden i henhold til hidtidige vedtægt for Folkeoplysningsudvalget Struer Kommune. Der tages administrativt initiativ til valg m.v., således at Folkeoplysningsudvalget kan tiltræde inden 1. april Folkeoplysningsudvalget for Byrådsperioden fortsætter indtil nyvalg har fundet sted inden 1. april Der budgetteres med en udgift på kr. på driftskonto 6.42 Folkeoplysningsudvalget til mødeaktiviteter m.v. i Udvalget, mens der ikke ydes diæter eller lignende til Udvalgets medlemmer. 2. Der nedsættes ikke et folkeoplysningsudvalg for Byrådsperioden og fremover. Folkeoplysningsudvalgets hidtidige kompetencer og opgaver i henhold til Folkeoplysningsloven overgår til Kultur- og Fritidsudvalget med virkning fra Byrådets beslutning. Kultur- og Fritidsudvalget tager efterfølgende stilling til den fremtidige dialog med de folkeoplysende foreninger, aftenskoler og øvrige interessenter på området. Direktøren for området indstiller at der ikke nedsættes et folkeoplysningsudvalg for Byrådsperioden og fremover. Kultur- og Fritidsudvalget fremsender (8. februar 2010, pkt. 4) sagen med anbefaling til Byrådet. Bilag Vejledning om valg til Folkeoplysningsudvalget Høringsbrev af 11. januar 2010 Struer Idrætsforbunds brev af 10. januar VS: Høringssvar - fra Foreningen Mandag VS: høringssvar fra Thyholm Gymnastikforening Mail fra Anders B. Wulff med høringssvar - folkeoplysningsudvalget Høringsvar Thyholm Idrætsforening Høringssvar - supplerende bemærkninger fra Struer Idrætsforbund Høringsbrev - Folkeoplysningsudvalget Mail fra FOF med høringssvar vedr. Folkeoplysningsudvalg Mail fra Struer KFUM Badminton hvedr. høringssvar vedr. Folkeoplysningsudvalget Økonomiudvalget fremsender (pkt. 21) sagen med anbefaling til Byrådet. Martin Hulgaard (C), Martin Merrild (V) og Poul Kjær Nielsen (V) tager forbehold for beslutningen. Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 18

21 Et flertal godkendte, (A og F) at der ikke nedsættes et folkeoplysningsudvalg for Byrådsperioden og fremover. Martin Hulgaard ( C) kan ikke godkende, at der ikke oprettes et folkeoplysningsudvalg. Venstre havde hellere set en udvalgsstruktur som vedtaget i sidste byrådsperiode, uden selvstændigt Kultur- og fritidsudvalg, og med folkeoplysningsudvalget bibeholdt. Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 19

22 A Stillingtagen til den aldersintegrerede institution Krudtuglens fremtidige status Resumé I Byrådsmødet den 6. maj 2008 (sag nr. 63) blev det besluttet at Børnehaven Krudtuglen nedlægges, at Krudtuglens Vuggestue udvides med 24 pladser (omregnet til fuldtidsbørn), samt at dagplejedistriktet Skovhuset flyttes til Krudtuglens Vuggestue. Senere, den 3. november 2008 (sag nr. 142), besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget, at Krudtuglens Børnehave skulle lukke pr. 31. marts I Byrådsmødet den 6. maj 2008 blev der ikke sat tidspunkt på, hvornår Krudtuglens Vuggestue skulle udvides med 24 pladser (omregnet til fuldtidsbørn) eller hvornår dagplejedistriktet Skovhuset skulle flyttes. P.t. er Krudtuglens vuggestue normeret til 69 børn (omregnet til fuldtidsbørn). Det har endnu ikke været muligt at udvide med 24 pladser (omregnet til fuldtidsbørn), da der fortsat er børnehavebørn i bygningen. I Byrådsmødet den 27. oktober 2009 (sag nr. 156) blev det besluttet, at Krudtuglens Vuggestue normeres til 52 fuldtidsbørn fra senest 31. juli I Byrådsbeslutningen af 27. oktober 2009 står der ikke noget om, at Børnehaven Krudtuglen ikke skal nedlægges og derfor står beslutningen af 6. maj 2008 og 3. november 2008 fortsat ved magt. Efter sagens behandling var der - uanset at forholdet ikke er nævnt i beslutningen - en opfattelse af, at Krudtuglens Børnehave ikke skulle lukke og personalet og forældrene blev orienteret herom. Grundet uklarhed i fortolkningen af beslutningen vedr. den aldersintegrerede institution Krudtuglens fremtidige situation, besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget (11. januar 2010, pkt. 6), at sende beslutningen om ændring af Krudtuglens status, fra aldersintegreret institution til vuggestue i høring i Krudtuglen fra den 11. januar 2010 til 25. januar Aktuelt har Byrådet besluttet: At antal vuggestuebørn i Krudtuglen senest fra 31. juli 2010 nednormeres fra 76 til 52 børn (omregnet til fuldtidsbørn). At Børnehaven Krudtuglen lukkes senest pr. 31. marts At dagplejedistriktet Skovhuset flyttes til Krudtuglens Vuggestue. Vi har modtaget høringssvar fra personalet i Krudtuglens vuggestueafdeling, personalet i Krudtuglens børnehaveafdeling, spirerne samt Violgruppen, institutionsleder Inger Langergaard og fra Krudtuglens forældrebestyrelse. Af høringssvarene fremgår det, at der fortsat ønskes en aldersintegreret institution, men med større fleksibilitet i normering og daglig drift, sådan at børnetallet i vuggestueafdelingen og børnehaveafdelingen kan gå op og ned efter behov. Der foreslås at børnehaveafdelingen får lov at bestå med 25 til 30 børn og vuggestueafdelingen kan gå op til maks. 75 børn (deltids/fuldtids). Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 20

23 En kombineret vuggestue og børnehave i nærmiljøet, vurderer forældrebestyrelsen, er vigtig for deres tosprogede børn og for kommunen som helhed set i forhold til en succesfuld integration. Forældrebestyrelsen nævner, at familier med særlige behov, når det kommer til sprogudvikling, ser meget positive på, at børnene i Krudtuglens børnehavegruppe "Violgruppen" får mulighed for at spejle sig i og lære af jævnaldrende børn. Ved en evt. lukning henstiller de til, at børnene enten løbende overgår til børnehaveklasse, eller alternativt over en længere periode integreres i en anden børnehave, som overtager ansvaret for Violgruppen. Hvis beslutningen bliver, at Krudtuglen omdannes til ren vuggestue, henstiller forældrebestyrelsen til, at dette gøres "ordentligt", og at lukning af børnehaven foretages med rimelig overgangsperiode. På baggrund af indkomne høringssvar og tidligere trufne beslutninger i Byrådet, er der beskrevet 2 alternative modeller for den aldersintegrerede institution Krudtuglens fremtidige status: Model 1 (Krudtuglens børnehaveafdeling lukker): Børne- og Uddannelsesudvalget skal træffe beslutning om: - lukning af børnehavedelen pr. 31. marts 2010 fastholdes eller om det skal ske på et senere tidspunkt. Personalet kan tidligst opsiges pr. 31. marts Alt afhængig af hvor lang tid de enkelte personer har været ansat er der 1 til 6 måneders opsigelsesperiode. Hertil kommer, at der - igen afhængig af hvor langt ansættelsesforholdet har varet - kan blive tale om udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse på op til 3 måneders løn. - antallet af vuggestuebørn ændres, således at normeringen bliver 76 børn (omregnet til fuldtidsbørn) pr. 1. april 2010 eller om det skal ske på et senere tidspunkt. Der bliver udmeldt ca. 25 vuggestuebørn (deltids/fuldtids) frem til og med august 2010 og der står p.t. 12 børn (deltids/fuldtids) på venteliste til en vuggestueplads. P.t. er der altså ledig kapacitet frem til og med august hvad skal der ske med Violgruppen som er en sproggruppe for børnehavebørn i Krudtuglens Børnehave. - hvornår dagplejedistriktet Skovhuset, skal flyttes til Krudtuglens Vuggestue. Model 2 (Krudtuglen fortsætter som aldersintegreret institution): Børne- og Uddannelsesudvalget skal træffe beslutning om: - Krudtuglen skal fortsætte som aldersintegreret institution med et fleksibelt børnetal, hvor antallet af vuggestuebørn og børnehavebørn kan variere efter behov. - der ud fra nuværende fysiske rammer skal defineres et maks. børnetal i vuggestuen på 75 børn (deltids/fuldtids). Sekretariatet sender sagen til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet med anmodning om stillingtagen til model 1 eller model 2: Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 21

24 Hvis model 1 (Krudtuglens børnehaveafdeling lukker) vælges, skal der tages stilling til: 1. om lukning af børnehavedelen pr. 31. marts 2010 fastholdes eller om det skal ske på et senere tidspunkt. 2. om antallet af vuggestuebørn ændres, således at normeringen bliver 76 børn (omregnet til fuldtidsbørn) pr. 1. april 2010 eller om det skal ske på et senere tidspunkt. 3. om Violgruppen skal blive i de nuværende lokaler eller om der skal findes en alternativ placering. 4. hvornår dagplejedistriktet Skovhuset, skal flyttes til Krudtuglens Vuggestue. 5. om der skal foretages kompenserende besparelser eller afgives merbevilling til: 1. udgifter i forbindelse med opsigelse af personalet i Krudtuglens Børnehave (beløbet kendes ikke p.t.). 2. de økonomiske konsekvenser ved opnormering af antal vuggestuepladser kr. pr. år. Hvis model 2 (Krudtuglen fortsætter som aldersintegreret institution) vælges, skal der tages stilling til: 1. om Krudtuglen skal fortsætte som aldersintegreret institution med et fleksibelt børnetal, hvor antallet af vuggestuebørn og børnehavebørn kan variere efter behov. 2. om der ud fra nuværende fysiske rammer skal defineret et maks. børnetal i vuggestuen på 75 børn (deltids/fuldtids). 3. om der skal foretages kompenserende besparelser eller afgives merbevilling til de økonomiske konsekvenser ved opnormering af antal vuggestuepladser kr. pr. år. Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller (1. februar 2010, pkt. 13) at Byrådets beslutning af 6. maj 2008 vedr. lukning af Krudtuglens Børnehaveafdeling pr. 31. marts 2010 annulleres at Byrådets beslutning af 27. oktober 2009 vedr. normering af Krudtuglens Vuggestueafdeling til 52 fuldtidsbørn annulleres at den aldersintegrerede institution Krudtuglen fortsætter som aldersintegreret institution med et fleksibelt børnetal, hvor antallet af vuggestuebørn og børnehavebørn kan variere efter behov (regelsæt fastsættes senere) at der gives en merbevilling på kr. pr. år til de økonomiske konsekvenser ved opnormering af vuggestuepladser at Byrådets beslutning af 6. maj 2008 vedr. flytning af dagplejedistriktet Skovhuset til Krudtuglens Vuggestue drøftes på et senere møde efter indhentet udtalelse hos institutionslederne. (V) er uenig i udgangspunktet og er af den opfattelse, at lukning af Krudtuglens Børnehaveafdeling allerede blev annulleret i byrådsmødet den 27. oktober 2009 og Krudtuglen på daværende tidspunkt ønskes fortsat som aldersintegreret institution med 52 fuldtids vuggestuebørn og 44 fuldtids børnehavebørn. Økonomi Økonomiafdelingen kan tilføje, at der skal beregnes nye forældrebetalingstakster for børnehaver og integrerede institutioner. Taksterne skal godkendes i Byrådet og der skal gives 3 måneders varsel til forældrene. Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 22

25 Bilag I vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 fra Indenrigs- og Socialministeriet står der: Ændres de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter i løbet af året, følger det af dagtilbudslovens 31, at der samtidig skal fastsættes tilskud og egenbetaling pr. barn i forhold til det nye budget. Forældrebetalingen og det kommunale tilskud fastsættes således på et retvisende grundlag både ved vedtagelsen af budgettet for det kommende år og ved eventuelle senere ændringer, uanset om disse medfører stigninger eller fald i tilskud og forældrebetaling. På den baggrund skal der laves et nyt realistisk budget for Krudtuglen. Derefter skal der beregnes nye takster. Høringssvar fra Inger Langergaard Høringssvar fra personalet i Krudtuglens Vuggestue Høringssvar fra Forældrebestyrelsen i Krudtuglen Vuggestue & Børnehave Høringssvar fra personalet i børnehaven, spirerne samt Violgruppen Notat af 18. januar 2010 vedr. Krutuglen Notat af 12. februar 2010 vedr. børnetal i Struer by Økonomiudvalget indstiller (pkt. 24) at Byrådets beslutning af 6. maj 2008 vedr. lukning af Krudtuglens Børnehaveafdeling pr. 31. marts 2010 annulleres at Byrådets beslutning af 27. oktober 2009 vedr. normering af Krudtuglens Vuggestueafdeling til 52 fuldtidsbørn annulleres at den aldersintegrerede institution Krudtuglen fortsætter som aldersintegreret institution med et fleksibelt børnetal, hvor antallet af vuggestuebørn og børnehavebørn kan variere efter behov (regelsæt fastsættes senere) at der gives en merbevilling på kr. pr. år til de økonomiske konsekvenser ved opnormering af vuggestuepladser at Byrådets beslutning af 6. maj 2008 vedr. flytning af dagplejedistriktet Skovhuset til Krudtuglens Vuggestue drøftes på et senere møde efter indhentet udtalelse hos institutionslederne. V er uenig i udgangspunktet og er af den opfattelse, at lukning af Krudtuglens Børnehaveafdeling allerede blev annulleret i byrådsmødet den 27. oktober 2009 og Krudtuglen på daværende tidspunkt ønskes fortsat som aldersintegreret institution med 52 fuldtids vuggestuebørn og 44 fuldtids børnehavebørn. Økonomiudvalgets indstilling godkendt. V er uenig i udgangspunktet og er af den opfattelse, at lukning af Krudtuglens Børnehaveafdeling allerede blev annulleret i byrådsmødet den 27. oktober 2009 og Krudtuglen på daværende tidspunkt ønskes fortsat som aldersintegreret institution med 52 fuldtids vuggestuebørn og 44 fuldtids børnehavebørn. Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 23

26 A Udfordringsret vedr. obligatorisk frokostmåltid i daginstitutioner I Byrådsmødet den 15. december 2009 (pkt. 200) blev det besluttet, at der søges om fritagelse for gennemførelse af ordningen med obligatorisk frokostordning med henblik på at bruge udfordringsretten. Udfordringsretten betyder, at de institutioner, der leverer offentlig service, får mulighed for på forsøgsbasis (forsøgsperioden kan maksimalt løbe frem til 31. december 2011) at blive fritaget for nogle af de gældende statslige og lokale regler og overenskomstbestemmelser for at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor. Initiativet indgår i økonomiaftalerne for 2009 og er en del af regeringens afbureaukratiseringsprogram. Formålet med udfordringsretten er at udvikle forslag til afbureaukratisering af de administrative processer eller af arbejdsgange, der er reguleret af procesregler. Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har den 27. januar 2010 indgået en aftale om fleksibilitet i ordningen om et sundt fælles frokostmåltid i daginstitutioner. Parterne er fortsat enige om, at børn i daginstitutioner skal have et sundt frokostmåltid midt på dagen, men har valgt at lytte til de ønsker, der har været fremsat fra især forældrenes side om større fleksibilitet og bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet på maden. Parterne er på den baggrund enige om at foretage en ændring af den gældende lovgivning. Udgangspunktet er fortsat, at kommunalbestyrelsen har pligt til at tilvejebringe et sundt fælles frokostmåltid til alle børn i daginstitutioner. For at sikre fleksibilitet i ordningen er parterne samtidig enige om, at den enkelte daginstitution skal have mulighed for at fravælge kommunens tilbud om et sundt fælles frokostmåltid på baggrund af en forældrebeslutning. Kommunalbestyrelsen skal give forældrebestyrelsen mulighed for at fravælge kommunens tilbud om et fælles sundt frokostmåltid minimum hvert andet år og ikke oftere end hvert år. Sekretariatet sender sagen til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet med anmodning om stillingtagen til: 1. om der fortsat skal søges om fritagelse for gennemførelse af ordningen med obligatorisk frokostordning med henblik på at bruge udfordringsretten 2. om der skal arbejdes videre med udbudsmateriale m.v. inden den endelige lovtekst kendes 3. om der skal arbejdes videre med planen om renovering af daginstitutionernes køkkener inden vi ved hvor mange daginstitutioner, der fravælger kommunens tilbud. Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller (1. februar 2010, pkt. 16) at der ikke søges om fritagelse for gennemførelse af ordningen med obligatorisk frokostordning med henblik på at bruge udfordringsretten Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 24

27 Bilag at der ikke arbejdes videre med udbudsmateriale m.v. inden den endelige lovtekst kendes at der ikke arbejdes videre med planen om renovering af daginstitutionernes køkkener inden vi ved hvor mange daginstitutioner, der fravælger kommunens tilbud. Større fleksibilitet i frokostordninger Økonomiudvalget indstiller (pkt. 25) at der ikke søges om fritagelse for gennemførelse af ordningen med obligatorisk frokostordning med henblik på at bruge udfordringsretten at der ikke arbejdes videre med udbudsmateriale m.v. inden den endelige lovtekst kendes at der ikke arbejdes videre med planen om renovering af daginstitutionernes køkkener inden vi ved hvor mange daginstitutioner, der fravælger kommunens tilbud. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 25

28 Forslag til vedtægter for Struer Kommunes ældreråd. Resumé Struer Kommune har fået nyt ældreråd, der er valgt for perioden 1. januar 2010 til 31. december Der skal udarbejdes vedtægter, der er gældende for valgperioden. I forbindelse med valg til nyt Ældreråd er der udarbejdet forslag til vedtægter for Struer kommunes ældreråd. Forslaget er godkendt af Rådet og skal sendes til Socialudvalg og Byråd til endelig godkendelse. Vedtægterne er ændret i forbindele med overgang fra Sammenlægnings Ældreråd til Struer Kommunes Ældreråd. Ældrerådet indstiller at vedtægterne sendes til Byrådets med anbefaling. Bilag vedtægter Socialudvalget indstiller (10. februar 2010, pkt. 18) at vedtægterne godkendes. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 26

29 S Ansøgning om godkendelse af takster for Struer Forsyning Vand A/S for 2010 iht. vandforsyningsloven (lb) Byrådet skal i henhold til vandforsyningslovens 53, stk. 1 godkende taksterne for anlægs- og driftsbidrag efter indstilling fra vandforsyningsanlæggets ejer. Struer Forsyning Vand A/S har sendt takstblad for 2010 til byrådets godkendelse. Sammenlægningsudvalget har på møde den 14. november 2006 godkendt procedure for den kommunale godkendelse af vandtakster. Af Struer Forsyning Vand's takstblad for 2010 fremgår det, at den faste afgift og kubikmeterprisen er uændrede i forhold til 2009, og at anlægsbidraget (investeringsbidraget) for de forskellige forbrugergrupper er forhøjet med 1,3-4,5 % i forhold til 2009 Natur- og Miljøafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Budget for 2010 og regnskab for 2008 ligger på sagen. Natur- og Miljøafdelingen indstiller, at udvalget med anbefaling sender taksterne til byrådets godkendelse. Bilag Struer Forsyning Vand, takster 2009 og 2010 Vandtakster, Struer Kommune Teknik- og Miljøudvalget indstiller (11. februar 2010, sag nr. 26) at taksterne godkendes. Godkendt som indstillet. Formanden for Teknik- og miljø oplyste at Per Jakobsen ikke deltog i behandlingen af dette punkt i Teknik- og miljøudvalget. Borgmesteren anmodede om at der overfor byrådet blev redegjort for habilitetsreglerne for medlemmerne af bestyrelsen for Struer Forsyning Holding A/S. Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 27

30 P Udarbejdelse af ny vandforsyningsplan - anlægsbevilling I henhold til bestemmelserne, skal kommunen udarbejde en plan for hvordan vandforsyningen skal tilrettelægges, herunder hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have. De nærmere krav til hvad en vandforsyningsplan skal indeholde er beskrevet i "Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr af " Vandforsyningsplanen udgør, sammen med vandforsyningslovens øvrige bestemmelser, grundlaget for kommunens planlægning og administration indenfor vandforsyningsområdet. Det fremgår af loven, at der skal lægges vægt på vandforekomsternes omfang og befolkningens og erhvervslivets behov for tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning. Vandkvaliteten og forsyningssikkerheden vægtes højt, men der skal samtidigt tages hensyn til de miljø- og naturmæssige forhold. De eksisterende vandforsyningsplaner er fra hhv (Thyholm) og 1997 (Struer). Flere forhold gør, at der er behov for, at disse planer erstattes af en ny samlet vandforsyningsplan. Der er siden planernes vedtagelse gennemført en kommunalreform og lovgivningen er ændret. Der er udarbejdet en ny kommuneplan, og der arbejdes med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Fremadrettet skal der tages højde for konsekvenserne af de statslige vand- og naturplaner. Der er indkommet 2 tilbud. Begge tilbud giver mulighed for til- og fravalg af delopgaver, hvilket vil påvirke den endelige pris. Prismæssigt er de afgivne tilbud sammenlignelige kr. Arbejdet ønskes gennemført som et anlægsprojekt, og det anbefales igangsat snarest muligt. Projektet foreslås finansieret af Byrådets anlægspulje (konto 2.22). Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. fra Byrådets anlægspulje. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (11. februar 2010, sag nr. 36) at der gives en anlægsbevilling på kr. fra Byrådets anlægspulje. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der er et restbudget på anlægspuljen på kr. Sagen skal til behandling i byrådet. Økonomiudvalget indstiller (23. februar 2010, sag nr. 29) at der gives en anlægsbevilling på kr. fra Byrådets anlægspulje. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 23. februar 2010 Side 28

Møde 9. februar 2010 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 9. februar 2010 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomiudvalg Referat Møde 9. februar 2010 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: - Britta Rasmussen var til stede under behandlingen af punkterne 18 og 19. Mødet hævet kl. 10.30 Pkt. Tekst Side

Læs mere

Møde 27. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus - Ekstraordinært møde

Møde 27. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus - Ekstraordinært møde Struer Byråd Referat Møde 27. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus - Ekstraordinært møde Afbud fra/fraværede: Ingen. Mødet hævet kl.: 19.45 Pkt. Tekst Side 155 Struer Forsyning - ejer strategi 1 156 Høring

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Indhold 1 Formål... 1 2 Forældrebestyrelsen... 2 3 Valg til bestyrelsen... 2 4 Valgbarhed og valgret... 2 5 Udtrædelse af bestyrelsen... 3 6 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Ifølge Folkeoplysningslovens 35, stk. 2 (LBK 854) skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. I henhold til Lov om støtte til folkeoplysning jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud Brøndby Kommune Børneforvaltningen August 2012 Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud 1. Formål: Der oprettes forældrebestyrelser ved de enkelte dagtilbud for at give forældrene størst mulig

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Møde mandag, den 7. december 2009 kl. 14:30 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde mandag, den 7. december 2009 kl. 14:30 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde mandag, den 7. december 2009 kl. 14:30 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud/fraværende: Indkaldte: Kl. 15.00 - Britta Rasmussen vedr. punkt nr. 132 Kl. 15.20 - Frank

Læs mere

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave Vedtægt for Institutionen Den dansk-franske Børnehave 1 Institutionens navn & hjemsted Stk. 1: Institutionens navn er Den dansk-franske Børnehave Stk. 2: Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: Mødested: Byrådssalen

Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: Mødested: Byrådssalen Dagsorden Byråd Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: 17.00 Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Indtræden af stedfortræder 2 ØK Valg af borgmester 3 ØK Valg af 2. viceborgmester

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Møde 3. marts 2010 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 3. marts 2010 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Handicaprådet Referat Møde 3. marts 2010 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Fraværende: John Christoffersen, Ellen Riber Povlsen, Anette Holm Pkt. Tekst Side 1 Valg af formand 1 2 Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 14.50 Indkaldte: kl. 14.00 Anne-Marie Steen Schrøder, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Steen Jakobsen Indkaldte: kl. 13.15 Lise Jakobsen, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet I medfør af 47, stk. 6,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver.

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver. Socialforvaltningen NOTAT Dato: Sagsnr.: 293579 Dok.nr.: 1803883 Vedtægter for Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune Vedtægterne er vedtaget første gang i Borgerrepræsentationen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune INDHOLD Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune... 3 Formål... 3 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence... 3 Principper

Læs mere

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser Nedenstående styrelsesvedtægt tager sit afsæt i bekendtgørelsen af lov om social

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap: Nr. 6: Margueritten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/12016 Byrådet Ikke til stede: Indledning/Baggrund I Snekkersten ligger den regionale døgninstitutionen 3kløveren, afdeling Margueritten,

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 787 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 153.93M.541 Senere ændringer

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabet navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0 Selskabets

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven. Hjørring Kommune Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet fastsætte en vedtægt for styrelsen af den kommunale dagpleje. Denne styrelsesvedtægt er

Læs mere

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund Notat Vedrørende: Notat om forslag til ændringer i Styrelsesvedtægten Sagsnavn: Klage fra Bjarne Overmark til Statsforvaltningen over Venstre og Dansk Folkepartis vedr. strukturændringer Sagsnummer: 00.01.00-K02-5-15

Læs mere

Hillerød samvirkende idrætsforeninger

Hillerød samvirkende idrætsforeninger Hillerød samvirkende idrætsforeninger VEDTÆGTER 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted. Vedtægter for Hedensted Musikskole (ændring fra: Musikskolen Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Navn Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. august 2016 0-3-3-07 Thomas D. Mikkelsen tdm@midttrafik.dk 8740 8364 Opdaterede vedtægter for Midttrafik VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser...

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser... FURESØ KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet Medlemmerne mødt. Afbud fra Susanne Mortensen (C) Mødet hævet kl. 18.50 Lars Carpens

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge Styrelsesvedtægt Kommunale klubtilbud til børn og unge 1. Indledning Nærværende styrelsesvedtægt omfatter kommunale klubtilbud til børn og unge i Viborg Kommune., jfr. Afsnit IV i dagtilbudsloven. 2. Lovgrundlag

Læs mere

Møde 27. september 2010 kl. 13:00 i mødelokale 3

Møde 27. september 2010 kl. 13:00 i mødelokale 3 Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 27. september 2010 kl. 13:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: kl. 13.15 deltager Anne Kirk, Sekretariatet, pkt. 125 kl. 13.30 deltager Jørn Thomsen, Sekretariatet,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune Bøgehaven og Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Møde tirsdag den 10. november 2009 kl. 14:00 i Lokale 3

Møde tirsdag den 10. november 2009 kl. 14:00 i Lokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde tirsdag den 10. november 2009 kl. 14:00 i Lokale 3 Pkt. Tekst Side 1 Orientering 1 2 Vedtægtsændring for Ensemble MidtVest 1 3 Fritidscenter Struer - høringssvar på

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Indstilling. Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 2. december 2010 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution Ministeriernes Børnehus Navn og formål Institutionens navn er Ministeriernes Børnehus. Institutionen er beliggende i Vester Voldgade 123 og Frederiksholms Kanal

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle.

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. Vedtægten er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets lovbekendtgørelser nr. 658 af 3. juli

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere