Referat for RAR Vestjyllands møde den 27. oktober 2015, kl Folkets Hus, Tegltorvet 2, Struer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for RAR Vestjyllands møde den 27. oktober 2015, kl Folkets Hus, Tegltorvet 2, Struer"

Transkript

1 Referat for RAR Vestjyllands møde den 27. oktober 2015, kl Folkets Hus, Tegltorvet 2, Struer

2 2 Dagsorden: spunkter: 0. Udpegning af tilforordnet til RAR Vestjylland Referater Dagsorden Rådets køreplan Strategiarbejdet... 8 Tema: Samarbejde med andre: 5. Fælles Formandskabsmøde med RAR Østjylland Strategi for nytteindsats Samarbejdsaftale med VEU samt vejlederkonference Indsatsområder Strategi Positivlisten Orientering om positivlisten pr. 1. oktober Proces for positivlisten gældende fra 1. april Orienteringspunkter: 10. Nøgletal for RAR Vestjylland Implementering af reformer Øvrige Orienteringspunkter Orientering fra Formanden Orientering fra tilforordnede Status på varslings og arbejdsfordelingssager Status fra Sagsbehandlingsudvalget KLV lister Orientering fra Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Orientering om Refusionsreformen Status fra Kompetenceudvalget... 32

3 3 15. Pressemeddelelse Eventuelt... 34

4 4 0. Udpegning af tilforordnet til RAR Vestjylland Fremstilling Henriette Slebsager Hauge, rektor på Erhvervsakademi MidtVest, ønsker at overlade sin plads som tilforordnet til Margrethe Børsting, uddannelseschef på Erhvervsakademi MidtVest. Formandskabet indstiller, at Margrethe Børsting udpeges som tilforordnet til RAR Vestjylland. Tidligere på året blev Henriette Slebsager Hauge udpeget som tilforordnet til RAR Vestjylland som repræsentant for uddannelsesinstitutionerne Erhvervsakademi MidtVest og VIA University College. Henriette ønsker nu at overdrage sin plads som tilforordnet til Margrethe Børsting. VIA University College har via mail af 26. august godkendt indstillingen af Margrethe Børsting. Der er ingen bilag til dette punkt. en følges Margrethe Børsting godkendes som tilforordnet.

5 5 1. Referater Fremstilling Referater af forudgående RAR møde samt referat af Formandskabsmødet vil fremover være på RAR s dagsorden til orientering. Formandskabet indstiller, at RAR tager referaterne fra hhv. RAR mødet den 20. august og Formandskabsmødet den 1. oktober til efterretning. Jævnfør forretningsordenen godkendes referat af RAR møder i forlængelse af hvert punkt på dagsordenen, således at referatet som helhed er godkendt, når mødet afsluttes. Rådets Formandskab har holdt møde den 1. oktober Referater fra begge møder findes på RAR Vestjyllands hjemmeside. Referater findes på bm.dk/da/vestjylland/om RAR Vestjylland/Moeder.aspx Referaterne tages til efterretning.

6 6 2. Dagsorden Rådet godkender dagsordenen som et fast punkt 2. Fremstilling Formandskabet indstiller, at RAR godkender dagsordenen. Rådets Formandskab har holdt møde den 1. oktober 2015, hvor man bl.a. blev enige om denne dagsorden til Rådets møde den 27. oktober Sekretariatet har herefter udarbejdet en kommenteret dagsorden. Der er ingen bilag til dette punkt. Dagsordenen godkendes.

7 7 3. Rådets køreplan Fremstilling Rådets årshjul er fast punkt på dagsordenen. Formandskabet indstiller, at processen for udarbejdelse af nyt årshjul godkendes. RAR Vestjylland gennemgår på alle ordinære møder årshjulet, der løbende revideres. Formandskabet vil på baggrund af beslutningen på dagens møde vedrørende strategiarbejdet til næste møde i januar 2016 fremlægge et årshjul. Årshjulet vil indeholde RAR s faste opgaver samt strategiarbejdet i det omfang det er muligt. Mødeplan for 2016 blev godkendt på seneste RAR møde. Datoerne er som følgende: 28. januar i Skive 15. marts i Ikast 14. juni i Lemvig august (overnatningsseminar strategi) formentlig på Laugesens Have 22. november sted ikke fastlagt Som udgangspunkt afholdes RAR møderne kl Overnatningsseminaret skiller sig ud herfra, ligesom der til øvrige møder vil være mulighed for forlængelse til temadrøftelser typisk i tidsrummet Når alle kommuner er besøgt, er det aftalt i Formandskabet, at der findes et fast sted til afholdelse af RAR møderne. Det meldes ud, så snart stedet er på plads. Der er ingen bilag til dette punkt Processen for udarbejdelse af årshjul godkendes. Der blev gjort opmærksom på, at Rådsmødet den 22. november 2016 eventuelt falder sammen med LO konferencen. Drøftes i Formandskabet.

8 8 4. Strategiarbejdet Fremstilling Processen for udarbejdelse af og efterfølgende opfølgning på strategi for RAR Vestjylland vil være et fast punkt på Rådets dagsorden. Strategiudvalget indstiller, at RAR godkender: Pjecen Strategi RAR Vestjylland Processen for det videre arbejde med strategien som beskrevet nedenfor Siden strategiseminaret: Siden strategiseminaret i august har Strategiudvalget og sekretariatet arbejdet på at konkretisere opsamlingsnotatet til mere visions og handlingsorienterede temaer. Form: Strategiudvalget lægger op til, at den vedhæftede pjece Strategi RAR Vestjylland godkendes som RAR s overordnede strategi. I pjecen er temaerne beskrevet, men der er ikke en konkret handleplan. En sådan udarbejdes løbende som temaerne behandles på RAR møderne. Pjecen kan anvendes både internt som en påmindelse om temaer og fokusområder, men også eksternt til at forklare samarbejdspartnere og baglande, hvad RAR arbejder med. Når pjecen er godkendt, vil der blive arbejdet med en grafisk opsætning, der gør pjecen mere præsentabel og uddelingsegnet. Baggrundsmaterialet med data om Vestjylland kan vedlægges som et bilag. For at sikre fremdrift og opfølgning, vil sekretariatet til hvert tema udarbejde et skema, hvor indsatser og initiativer beskrives, når de er vedtaget i RAR. Der er vedhæftet et eksempel på et skema. Indhold: RAR Vestjylland lægger sig fast på i den kommende periode at arbejde med følgende 6 temaer: Tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft Borgere på kanten af arbejdsmarkedet Kvalificering Samarbejde Viden Attraktive Vestjylland Nogle temaer vil kunne overlappe hinanden. Formandskabet og sekretariatet sikrer, at der foregår en koordinering af temaer og indsatser. Proces:

9 9 RAR vil på alle møder have et eller to temaer til behandling. Der lægges ikke en fast plan for rækkefølgen allerede nu, da der kan blive behov for at prioritere højaktuelle sager. Formandskabet vil fra møde til møde fastsætte tema(er). Alle temaer tilstræbes behandlet mindst en gang om året udover i forbindelse med strategiseminaret. I forbindelse med et tema vil der dels være en række sager til drøftelse og beslutning på den ordinære RAR dagsorden, og dels vil der blive lagt op til en drøftelse af indsatsområder for RAR i forbindelse med det enkelte tema. Denne del kan skilles ud som en temadrøftelse inden det ordinære RAR møde. Strategiudvalget inddrages ad hoc i planlægningen og opfølgning på strategien, men der lægges ikke faste møder forud for RAR møderne Pjecen Strategi RAR Vestjylland 4.2. Initiativer tema Samarbejde med andre Proces, pjecen og strategi godkendtes med følgende bemærkninger: Behovet for at skaffe flere lære og praktikpladser indsættes papiret også ifht visionen. Indføj andre aktører ifbm, at det nævnes, Rådet ønsker at understøtte jobcentrene. Ifht indsatsområdet borgere på kanten indføjes socialt udsatte og personer med handicap. Ifht processen fastholdes, at de seks valgte indsatsområder har 1. prioritet i Rådets drøftelser. Ifht bilag 4.2 indføjes KKR som samarbejdspart. Sekretariatet tilretter materialerne ifht de faldne bemærkninger.

10 10 TEMA: Samarbejde med andre Temaet Samarbejde med andre er det første af de seks temaer RAR Vestjylland har ønsket at arbejde med. Herunder er der samlet en række sager, der på den ene eller anden måde kan relateres til temaet. Temaet sluttes af med en drøftelse af, hvilke initiativer RAR ønsker at igangsætte (pkt. 8). 5. Fælles Formandskabsmøde med RAR Østjylland Sagsfremstilling Orientering fra det første møde mellem Formandskaberne i RAR Vestjylland og RAR Østjylland. Formandskabet indstiller, at RAR tager orienteringen til efterretning samt drøfter følgende: Forslag til emner til drøftelse på møde mellem RAR Formandskaberne og Beskæftigelsesministeren 30. november Formandskaberne i RAR Vestjylland og RAR Østjylland afholdte den 7. oktober et fællesmøde med henblik på at drøftelse snitfalder og samarbejdsrelationer. På mødet blev følgende punkter drøftet: Samarbejde med Regionen: o Der planlægges et møde med det administrative niveau i Regionen (direktørniveau) med henblik på at drøfte snitflader og samarbejdsmuligheder. Dette møde skal danne baggrund for eventuelle efterfølgende drøftelser med det politiske niveau. o Det blev besluttet, at man skulle afgive et fælles høringssvar til Region Midtjyllands Vækst og Udviklingsstrategi. Strategien kan findes her: udvikling/vus/vus dokumenter 2015/vakst og udviklingsstrategi horing.pdf Høringssvaret er vedhæftet som bilag. Samarbejde med VEU: o Det blev besluttet, at Formandskaberne koordinere temaer til drøftelse på de årlige fællesmøder med VEU, som der er beskrevet i samarbejdsaftalen. o De to RAR formænd laver en fælles indledning til Vejlederkonferencen 13. nov. Møde med Beskæftigelsesministeren: o Alle formandskaber i de 8 RAR er inviteret til en halvdagskonference 30. november med deltagelse af ministeren. I den forbindelse har de to Formandskaber aftalt at koordinere, hvilke emner man ønsker at drøfte med ministeren. De to RAR bedes drøfte forslag til emner. Der lægges op til, at hvert RAR peger på de to tre vigtigste emner i deres område. Fælles initiativer mellem RAR Vestjylland og RAR Østjylland:

11 11 o o Formandskaberne drøftede muligheden for at afholde en fælles konference i 2016 svarende til de tidligere RBR konferencer. Forslag til temaer: integration eller unge. De to formænd og sekretariatet arbejder videre. Det blev drøftet, hvorvidt de to RAR evt. kan understøtte processen omkring udflytning af statslige arbejdspladser. Der blev bl.a. drøftet mulighed for at koordinere på tværs af jobcentrene, idet der nogle steder forventes at blive behov for mere akademisk arbejdskraft end den enkelte kommune selv kan finde. Ligeledes blev muligheden for at gøre en indsats ift. ægtefællejobs drøftet. Forslag til initiativer drøftes videre i de to RAR og koordineres efterfølgende af Formandskaberne og sekretariatet. Der lægges op til denne drøftelse under punktet Indsatsområder Strategi Der lægges op til, at Formandskaberne mødes halvårligt med henblik på koordinering af fælles interessefelter. Formandskabet har på mødet lejlighed til at orientere supplerende fra mødet med Formandskabet i Østjylland Høringssvar til Region Midtjylland Orienteringen tages til efterretning. Følgende emner foreslås drøftet med ministeren: Flygtninges integration på arbejdsmarkedet Arbejdskraftreserve udgør en stor udfordring. Hvordan gøres borgere på kanten mere arbejdsmarkedsparate Udflytning af statslige arbejdspladser hvad er RAR's rolle heri? Sikre rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft Fra borgmesterrunden kom : Hvordan arbejder vi med virksomhedskontakten?

12 12 6. Strategi for nytteindsats I henhold til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. 31, stk. 2, skal kommunerne én gang årligt drøfte en strategi for kommunernes etablering af og opfølgning på anvendelse af nytteindsatsen med Rådet. I bemærkningerne til loven fremgår det, at drøftelsen skal foregå, således at sammenhæng mellem den konkrete anvendelse af nytteindsats i kommunerne og de overordnede intentioner med ordningen drøftes. Sagsbehandlingsudvalget indstiller, at RAR o godkender strategi for nytteindsats. o drøfter hvorledes strategi for nytteindsats drøftes med kommunerne Sagsfremstilling Sekretariatet har 14. september anmodet jobcentrene om at indsende deres strategier for nytteindsats som grundlag for Rådets drøftelse med kommunerne. Nytteindsats har været diskuteret i Sagsbehandlingsudvalget den 8. oktober Sekretariatet havde til mødet udfærdiget et udkast til strategi for nytteindsats, som blev diskuteret på mødet og efterfølgende tilrettes i forhold til de faldne bemærkninger med henblik på fremlæggelse for Rådet. RAR skal tage stilling til strategiens indhold samt drøfte, hvorledes man vil drøfte strategi for nytteindsats med kommunerne 6.1. Udkast til strategi for nytteindsats Strategi for nytteindsats godkendes med følgende bemærkninger: Rådet anbefaler, at kommunerne udarbejder en plan for formålet med nytteindsats sammen med den ledige. I stedet for, at der i strategien står, at Rådet ønsker, skal formuleringen være at Rådet anbefaler. Det blev besluttet, at Rådet inviterer til et årligt møde med formændene for de politiske udvalg og jobcentrene, hvor nytteindsats drøftes.

13 13 7. Samarbejdsaftale med VEU samt vejlederkonference Sagsfremstilling Rådet orienteres om arbejdet med etablering af en samarbejdsaftale med VEUcentrene (centerrådene) MidtØst og MidtVest. Formandskabet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Samarbejdsaftalen Rådet blev på mødet den 20. august orienteret om arbejdet medetablering af samarbejdsaftale med de to VEU centre (centerråd), herunder at Formandskabet færdigforhandler samarbejdsaftalen. Efterfølgende har AMK Midt Nord fortsat forhandlingerne med de to VEU centre. VEU centrene har haft udkast til samarbejdsaftale til kommentering, og har fremsendt enkelte forslag til justering af samarbejdsaftalen. Disse forslag er af overvejende redaktionel karakter. Formandskabet har efterfølgende tilsluttet sig det foreliggende udkast til samarbejdsaftale. Udkastet er videreekspederet med henblik på godkendelse i de to centerråd. De to centerråds beslutning forventes at foreligge inden længe. På den baggrund er der på det administrative plan igangsat et arbejde med at udarbejde en konkret handlingsplan med afsæt i samarbejdsaftalen. Sigtet er, at en konkret handlingsplan for hvilke initiativer, der igangsættes i medfør af samarbejdsaftalen kan foreligge inden årets udgang. Handlingsplanen godkendes, jf. udkastet til samarbejdsaftale, på det årlige møde mellem Rådets Formandskab og repræsentanter fra de to centerråd. Vejlederkonferencen Vejlederkonferencen Vejledning vejen til job afholdes den 13. november 2015 i Viborg. Konferencen holdes den 13. november 2015 kl på Golf Hotel Viborg. Invitation til konferencen er sendt ud til jobcentre, a kasser, VEU centre, uddannelsesinstitutioner, UU og Studievalg. Rådets medlemmer er selvfølgelig også meget velkomne til at deltage og der er sendt invitation. Desuden er her et link til tilmeldingen: Vejlederkonferencen udspringer af et fælles initiativ fra arbejdsmarkedsrådene og VEU centrene i Midtjylland. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra jobcentrene, a kasse/faglige organisationer og VEU centrene i Midtjylland, samt AMK sekretariatet. AMK sekretariatet har tilrettelagt vejlederkonferencen med udgangspunkt i de rammer, de to arbejdsmarkedsråd har opstillet. Arbejdsgruppen har givet input i forhold til vinkling af temaerne på konferencen, samt hvilken form konferencen skal have for at interessere og involvere de vejledere, der er målgruppen for

14 14 konferencen. Der bliver arbejdet på, hvordan en deltagerevaluering kan gennemføres Udkast til samarbejdsaftale 7.2. Program vejlederkonference Orienteringen tages til efterretning. Aftalen er godkendt. Margrethe Børsting efterlyste et tilsvarende samarbejde med andre vejledningssystemer. I Rådet er man opmærksom på, at behovet for samarbejde også rækker bredere ud end VEU. Formandskabet overvejer, om der udover det nævnte i aftalen skal afholdes en konference om opkvalificering af arbejdskraften.

15 15 8. Indsatsområder Strategi På RAR møderne eller på temamøder før RAR møderne vil der fremover blive lagt op til en drøftelse af, hvilke initiativer RAR kan arbejde videre med ift. det konkrete tema. Formandskabet vil sammen med sekretariatet efterfølgende samle op og sikre progression. Sagsfremstilling Formandskabet indstiller, at RAR beslutter, hvilke indsatser, der skal arbejdes videre med under temaet: Samarbejde med andre. Der lægges op til, at RAR medlemmerne til møderne overveje, hvilke initiativer, der kan tages ift. det konkrete tema. På mødet vil der blive lejlighed til at drøfte de forskellige forslag ligesom sekretariatet vil være behjælpelige med at afklare mulighederne for at igangsætte initiativerne. De samarbejdsinitiativer, der allerede er drøftet i selvstændige sagsfremstillinger skrives ind i skemaet. Forslag til initiativer: Samle viden om og italesætte barrierer, der hindrer match mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft Følge og inddrage viden fra andre organisationer og fora Initiativtager til samarbejde, møder og dialog med relevante parter på tværs af politikområder Rejse politiske ønsker/drøftelser (møder med politiske udvalg, ministeren m.m.) Udflytning af statslige arbejdspladser: o Fællesmøde for jobcentre omkring en fælles strategi for fastholdelse og integration af de ansatte, der flytter med som en del af udflytningen af statslige arbejdspladser samt rekruttering af til de stillinger, hvor den ansatte ikke flytter med. Ift. sidstnævnte vil det være særligt relevant at samarbejde på tværs af regionen, da der er ledige akademikere i Østjylland. o Kampagne eller på anden vis samarbejde med virksomhederne ift. ægtefællejobs o Iværksætte besøg i området eksempelvis med henblik på ægtefællejobs RAR medlemmerne bedes overveje forslag til andre indsatser i forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser. Det forventes, at der på RAR mødet den 27. oktober kan træffes beslutning om, hvorvidt RAR ønsker at tage initiativer på området og i så fald hvilke initiativer. Alle vedtagne initiativer skrives ind i skemaet i bilaget, så det er muligt at holde et samlet overblik over igangsatte og kommende initiativer i RAR regi.

16 Initiativer tema samarbejde med andre Der arbejdes videre med følgende indsatser: Samle viden om og italesætte barrierer, der hindrer match mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft Følge og inddrage viden fra andre organisationer og fora Initiativtager til samarbejde, møder og dialog med relevante parter på tværs af politikområder Rejse politiske ønsker/drøftelser (møder med politiske udvalg, ministeren m.m.) Udflytning af statslige arbejdspladser på et tidspunkt, når det er relevant. Herudover fremkom på mødet følgende temaer: Styrket samarbejde med vækstforum omkring en eventuel formalisering. Gerne møder med kommunale udvalgsformænd eksempelvis i grupper med henblik på, at Rådet skal have fat i virkeligheden for at lytte og for at få indflydelse. Behov for strategi for hvordan man vil i dialog med kommunerne. Rådet anbefaler, at Formandskabet over vejer en proces for, hvordan samarbejdet optimeres.

17 17 spunkter 9. Positivlisten 9.1. Orientering om positivlisten pr. 1. oktober Pr. 1. juli er der offentliggjort en ny arbejdsmarkedsbalance. Det har givet anledning til, at RAR har revideret den positivliste, som nu gælder fra 1.oktober Rådet har på sit møde den 20. august 2015 drøftet, hvilke konkrete stillingsbetegnelser, der skal prioriteres på baggrund af en liste udarbejdet af sekretariatet. De prioriterede stillingsbetegnelser er herefter brugt til at fastlægge, hvilke kurser/uddannelser, listen eventuelt skal suppleres med. Sekretariatet har indhentet kursusforslag i forhold til de prioriterede stillingsbetegnelser i dialog med uddannelsesinstitutioner, jobcentre mv., og på den baggrund udarbejdet et forslag til positivlisten. Formandskabet har efterfølgende taget stilling hertil og godkendt listen med enkelte justeringer. : Sagsfremstilling Det indstilles, at Rådet tager listen til efterretning. Rådet vedtog på sit møde den 20. august 2015 processen for revision af positivlisten gældende pr. 1. oktober Det betyder, at Formandskabet var bemyndiget til at beslutte positivlisten, der er gældende pr. 1. oktober 2015 på baggrund af Rådets anbefalinger på mødet den 20. august en betød bl.a., at man ikke har slettet kurser på listen, da denne kun har været i kraft siden 1. april og at man alene tager udgangspunkt i stillingsbetegnelser, hvor der er mangel på arbejdskraft. Færre ændringer på listen kan øge jobcentrenes brug af kurserne, da aftaler med uddannelsesinstitutioner om køb af pladser, ofte kan have en vis planlægningshorisont. Sekretariatet har den 22. september sendt udkast til oktoberlisten til skriftlig høring i Formandskabet med en høringsfrist den 28. september, med henblik på offentliggørelse af listen den 1. oktober. Formandskabet har under den skriftlige høring godkendt listen, som efterfølgende er lagt på Rådets hjemmeside. Positivlisten for oktober kan ses på: bm.dk/da/vestjylland/beskaeftigelsespolitik/regionalpositivliste.aspx Orienteringen tages til efterretning.

18 Proces for positivlisten gældende fra 1. april 2016 : Sagsfremstilling RAR skal beslutte den fremtidige proces og udformning af positivlisterne med virkning fra 1. april 2016 skal være, så koncentration og fokus i listerne optimeres. Formandskabet indstiller, at RAR godkender processen samt ambitionen om at arbejde henimod en fokuseret strategi april listen får særligt fokus gennem en temadrøftelse på Rådsmødet i januar Modellen for udformning af fremtidige positivlister bygger på tankerne om en fokuseret strategi, hvor RAR sender et stærkt signal om prioritering af midlerne, og dermed danner grundlaget for effektfuld anvendelse af midlerne. Modellen skal omhandle dels en model for bedre inddragelse af samarbejdsparterne og relevant viden i kvalificering af listerne, dels en model for destillering af listen, således at det er færre men til gengæld de rigtige stillingsbetegnelser og kurser/uddannelser, der er med på listen. Grundlaget for udarbejdelsen af positivlisten er en analyse af arbejdsmarkedet. I udarbejdelsen af analysegrundlaget er det vigtigt, at der også er overvejelser om hvilke kompetencer, der efterspørges inden for udvalgte stillingsbetegnelser for at gøre en målretning af kurser på positivlisten nemmere. En fokuseret positivliste vil bl.a. betyde, at sandsynligheden for at uddannelsesinstitutionerne får igangsat uddannelse inden for de områder positivlisten peger på øges, at en overskuelig liste fremmer jobcenter samarbejde om uddannelseskøb og at RAR s muligheder for at følge op på effekten af positivlisten styrkes. For at realisere en fokuseret positivliste skal RAR på januar mødet træffe beslutning om: Fastsættelse af et niveau for antallet af stillingsbetegnelser og overveje, hvorvidt der skal fastsættes et niveau for antallet af kurser. At der alene medtages stillingsbetegnelser på områder, hvor korte kurser kan løse mangelsituationen. At der skal prioriteres indenfor bestemte erhvervsgrupper. der medtages stillingsbetegnelser inden for kategorien mangel på arbejdskraft, og prioriterer inden for kategorien gode beskæftigelsesmuligheder.

19 19 Formandskabet arbejder videre med fokusering af positivlisten. Der lægges op til en temadrøftelse for RAR i forbindelse med januarmødet Procespapir for udarbejdelse af positivlister for den regionale uddannelsespulje fra 1. apr Processen godkendes med følgende bemærkninger: Der arbejdes henimod en mere fokuseret liste, hvor udgangspunktet er stillingsbetegnelser med mangel på arbejdskraft, og hvor antallet af kurser skal indsnævres og rette sig helt konkret mod målrettede områder. Der afholdes en temadrøftelse med fokus på positivlisten i forbindelse med januarmødet. Rådet præsenteres på mødet i januar for et bredt analysegrundlag, som også bygger på anden viden end balancen, og hvor jobcentre, uddannelsesinstitutioner, a kasser m.fl. involveres i kvalificeringen af beslutningsgrundlaget.

20 20 Orienteringspunkter 10. Nøgletal for RAR Vestjylland Sagsfremstilling RAR præsenteres for nøgletal om situationen og udviklingen i forhold til en række parametre i RAR Vestjyllands område. Nøgletallene kan dels tjene som baggrundsmateriale for det enkelte rådsmedlem, og dels give anledning til at pege på områder, som RAR ønsker at drøfte nøjere på kommende møder. Formandskabet indstiller, at RAR tager orienteringen til efterretning. Et udpluk af de nyeste tal for ledigheden og beskæftigelsen beskrives herunder. En grafisk fremstilling samt en uddybning findes i bilaget. Fra 2013 til 2015 er beskæftigelsessteget med 1,1 pct. Særligt ses en stor vækst i beskæftigelsen inden for industrien. Herning Kommune har oplevet den største stigning i beskæftigelsen, hvorimod Skive, Lemvig og Struer har oplevet et fald. Jobomsætningen stiger i 7 af 8 kommuner. Stor stigning i jobomsætningen inden for industrien. Antallet af forgæves rekrutteringer er svagt stigende, men er ikke alarmerende. Forgæves rekrutteringer i Vestjylland top 10 forår 2015 Ledigheden er fortsat faldende og ledighedsniveauet i RAR Vest er lavt (3 pct.)

21 21 Udvikling i fuldtidsbruttoledighed, august 2014 august 2015 Frem til 2016 forventes stigende beskæftigelse (2.164) og faldende ledighed ( 686). Ledigheden forventes at falde inden for alle a kasse grupper. Arbejdsstyrken forventes at stige svagt frem mod 2016 (0,6 pct.) Nøgletal Orienteringen tages til efterretning.

22 Implementering af reformer Sagsfremstilling Til hvert Rådsmøde gives en status på hhv. beskæftigelses, kontanthjælps, sygedagpenge og førtidspension og fleksjobreformen. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beskæftigelsesreformen Både ledighed og langtidsledighed er faldende med variation på tværs af kommunerne. Nedenstående figur viser variationen i udviklingen i langtidsledighed i de vestjyske kommuner i perioden august 2014 til august 2015: Udvikling i langtidsledighed, aug. 14 aug. 15 Kilde: jobindsats.dk Reformen lægger op til en tidlig og intensiv kontakt med seks samtaler indenfor seks måneder. Ca. 45 pct. af de vestjyske dagpengemodtagere får første samtale indenfor for en måned. På landsplan er det 31 pct. Individuel tilrettelagt og virksomhedsrettet indsats er et andet væsentligt element i reformen. I Vestjylland får markant flere borgere en virksomhedsrettet indsats sammenlignet med landsplan. 61 pct. i Vestjylland mod 45 pct. i hele landet. Kontanthjælpsreformen Det samlede antal borgere på kontant og uddannelseshjælp er stort set uændret det seneste år. Der ses dog en lille stigning højest i aldersgruppen år med 9 pct. For de unge under 30 år på kontant og uddannelseshjælp følger Vestjylland landsgennemsnittet med en lille stigning det seneste år. Det dækker dog over store lokale forskelle med en stigning på 40 pct. i Lemvig og et fald på 7 pct. i Struer.

23 23 Reformen lægger op til, at alle skal have en aktiv indsats. Det er således interessant, at Vestjylland har markant færre borgere i langvarige kontanthjælpsforløb uden beskæftigelsesrettede tilbud det seneste år. I Vestjylland er det 12 pct. og på landsplan er det 25 pct. FØP/Fleks reformen Der ses en stigning i antallet af borgere i fleksjob og i ressourceforløb. I Vestjylland er man oppe på, at 2,3 pct. af befolkningen er i fleksjob mod 1,7 pct. på landsplan. For ressourceforløb er det 0,5 pct. i Vestjylland mod 0,3 pct. på landsplan. Andelen af de aktivitetsberørte ressourceforløbsmodtagere der får en virksomhedsrettet indsats er lidt højere i Vestjylland end i resten af landet med 15 pct. mod 11 pct. Der er igen opdateringer vedr. timetal i fleksjob. Figuren nedenfor viser, at der i Vestjylland er lidt flere fleksjob med lavt timetal end på landsplan og lidt færre med højt timetal. Fleksjob efter ny ordning fordelt på timetal, jul. 15 Kilde: jobindsats.dk Sygedagpengereformen I Vestjylland har der været et samlet fald på 9 pct. i antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb fra juli 2014 til juli På landsplan er faldet på 2 pct. Reformen lægger op til en tidlig og virksomhedsrettet indsats. I Vestjylland følger man udviklingen på landsplan med 13 pct. af de sygemeldte i jobafklaringsforløb 14 pct. på landsplan Status implementering af reformer Orienteringen tages til efterretning med den bemærkning, at ledighedsydelse, fleksjob og revalidering fremover indgår i oversigten.

24 Øvrige Orienteringspunkter Orientering fra Formanden Fremstilling Formanden orienterer om relevante emner siden sidst. Formandskabet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Formanden orienterer om relevante emner siden sidt. Henvendelse fra lærerforeningerne orientering om håndtering af henvendelsen Brev fra lærerorganisationerne (Vestjysk Lærerforening og Fjordkredsen) Orienteringen tages til efterretning med en bemærkning om, at Rådet i svaret skal angive, at man kan være behjælpelig ifht afhjælpningen af lærermanglen, men ikke har mulighed for at kommentere på enkelte uddannelsesinstitutioners dispositioner.

25 Orientering fra tilforordnede Fremstilling Tilforordnede til RAR har lejlighed til at give en kort orientering fra deres bagland, ligesom tilforordnede og observatører fra RAR i andre fora har lejlighed til at orientere kort om relevante emner fra de pågældende fora. Formandskabet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Jf. forretningsordenens 3 har RAR Vestjylland udpeget en tilforordnet fra Vækstforum, en tilforordnet fra VEU området samt en tilforordnet fra erhvervsakademier, professionshøjskoler og universitet. For at sikre optimalt samarbejde og kommunikation mellem RAR Vestjylland og de relevante samarbejdspartnere repræsenteret ved tilforordnede i Rådet, sættes der på alle ordinære RAR møder tid af til, at de tre tilforordnede kan give en kort orientering fra deres bagland om emner med relevans for RAR Vestjylland. Der er ikke bilag til dette punkt. Per Rahbæk orienterede om, at lokale koordinerende samarbejder (LKS) er etableret i den vestlige del (ses som en udvidelse af KUBE samarbejdet). Orienteringen tages til efterretning med en bemærkning om, at LKS skal på Rådets liste over samarbejdsparter.

26 Status på varslings og arbejdsfordelingssager Fremstilling Rådet præsenteres løbende for en status på igangværende og afsluttede varslings og arbejdsfordelingssager. Formandskabet indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. Formandskabet behandler de sager, der er indkommet vedrørende varsling og arbejdsfordeling. Der vedlægges en oversigt over de sager, som er behandlet hidtil. En mere detaljeret oversigt vil blive omdelt på mødet Forvaltningssager oversigt Vest Orienteringen tages til efterretning.

27 Status fra Sagsbehandlingsudvalget Fremstilling Rådet præsenteres løbende for en status på igangværende og afsluttede sager behandlet af Sagsbehandlingsudvalget. Sagsbehandlingsudvalget indstiller, at Rådet tager orienteringen til efterretning. Der vedlægges en oversigt over de sager, som er behandlet indtil videre samt referat fra det første møde i Sagsbehandlingsudvalget. Formanden for Sagsbehandlingsudvalget har her lejlighed til at give en mundtlig orientering Forvaltningssager oversigt Vest Referat møde Sagsbehandlingsudvalg RAR Vestjylland Orienteringen tages til efterretning.

28 KLV lister Sagsfremstilling Kommunerne skal løbende underrette RAR om anvendelsen af virksomhedspraktik og nytteindsats samt ansættelse med løntilskud efter kapitel 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats de såkaldte KLV lister. Underretningen sker via det landsdækkende it system, som STAR stiller til rådighed for kommunerne. Kommunerne skal løbende sende det regionale arbejdsmarkedsråd oversigter over pladser i virksomhedspraktik, nytteindsats og pladser med løntilskud. Sagsbehandlingsudvalget indstiller, at den statistiske oversigt tages til efterretning og bruges fremover ifht at skabe overblik over klv listerne. Det indstilles endvidere, at RAR tager stilling til, om der på baggrund af det tilgængelige materiale skal fortages yderligere. KLV listerne for 1. og 2. kvartal 2015 er klar efter lang tids forsinkelse. Arbejdsmarkedskontoret har den 11. september givet jobcentrene besked herom. Jobcentrene har fået en frist til den 25. september til at validere listen for 2. kvartal På grund af forsinkelsen omfatter valideringskravet ikke listen for 1. kvartal. Arbejdsmarkedskontoret har herefter samlet listerne og udfærdiget en statistisk oversigt, som er fremvist for Sagsbehandlingsudvalget den 8. oktober, men dog ikke drøftet med kommunerne. RAR har besluttet, at Sagsbehandlingsudvalget så vidt muligt drøfter listerne forud for behandlingen i RAR, samt at udvalget sammen med sekretariatet giver et bud på, hvordan der mest hensigtsmæssigt udarbejdes og præsenteres en statistisk opsummering, som gør det muligt for RAR på rådsmøderne at følge udviklingen. Sekretariatet har sikret, at Rådets medlemmer udover den statistiske opsummering også har fået adgang til det samlede materiale. Grundet særlige data sikringskrav er materialerne kun tilgængelige for RAR s medlemmer og medlemmer af Sagsbehandlingsudvalget. Det indskærpes, at materialerne holdes inden for disse rammer. Sagsbehandlingsudvalget orienterer om KLV listerne på Rådsmødet den 27. oktober Statistisk klv overblik fokus på ordning og sektor Statistisk klv overblik fokus på branche og stillingsbetegnelse Orienteringen tages til efterretning. Sekretariatet undersøger baggrunden for det store antal i nyttejob som specialarbejder, byggeri. KLV listerne vil fremover blive behandlet i Udvalget forud for Rådsmøderne.

29 Orientering fra Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Fremstilling Arbejdsmarkedskontor Midt Nord, der fungerer som sekretariat for RAR Vestjylland, har lejlighed til at give en kort orientering om relevante emner. Formandskabet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Dette punkt anvendes til at give korte meddelelser fra sekretariatet. Det kan blandt andet være orientering om kommende arrangementer og sager til drøftelse i Rådet, ligesom det kan være orientering om nye undersøgelser og lignende. Forbrug af den regionale uddannelsespulje Finanslovsudspillet Flygtninge og integrationsområdet Projektansøgning Metal Udflytning af statslige arbejdspladser Oversigt over aktuel viden om arbejdsmarkedet og beslægtede områder Der vil fremover på RAR møderne blive præsenteret en oversigt over aktuel viden om arbejdsmarkedet og beskæftigelsesområdet (analyser, rapporter m.m.). Oversigten findes på linket nedenfor. I oversigten vil man kunne læse, hvem der har produceret materialet, lidt om indhold/konklusioner og hvor man kan finde materialet i sin fulde længde. Det forsøges på den måde at minimere antallet af orienteringssager på RAR møderne. Listen bliver løbende opdateret, og RAR medlemmerne er meget velkomne til at give sekretariatet besked, hvis de eller deres bagland ligger inde med relevant materiale til listen. Listen vil ikke være udtømmende ift. al viden på området. bm.dk/da/vestjylland/arbejdsmarkedet/rar status/analyser loebendeoversigt.aspx Der er ikke bilag til dette punkt. Der orienteredes om ovennævnte samt om Jobservice Danmark koncept og kampagne. Orienteringen tages til efterretning.

30 Orientering om Refusionsreformen Fremstilling Fra årsskiftet træder en ny refusionsordning i kraft. Refusionsreformen ændrer kommunernes refusion og medfinansiering af udgifter til forsørgelsesydelser, hvilket skal understøtte en højere grad af gennemsigtighed i refusionssystemet samt tilskynde til en mere effektiv beskæftigelsesindsats. Formandskabet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Den statslige refusion til kommunerne består i dag af et kompliceret regelsæt, hvor refusionsprocenten bl.a. varierer efter ydelsestype, ydelsesvarighed og indsats. Refusionsreformen afføder et nyt system, som er mere enkelt og gennemskueligt, hvor satserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser, og hvor refusionssatsen aftrappes over tid. Dertil bliver aktiv /passivspændet afskaffet, så refusionssatsen ikke længere afhænger af, hvorvidt borgeren er i aktivt tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den nye refusionsmodel/refusionstrappe ser ud som følger: 0 4 ugers offentlig forsørgelse = 80 pct. refusion af ydelsen 5 26 ugers offentlig forsørgelse = 40 pct. refusion af ydelsen ugers offentlig forsørgelse = 30 pct. refusion af ydelsen Efter uge 52 = 20 pct. refusion af ydelsen En borger starter forfra på refusionstrappen, når vedkommende har været selvforsørgende i 52 uger i løbet af en referenceperiode på 3 år. Omlægningen af refusionssystemet indebærer, at kommunerne fremover modtager en mindre andel af udgifterne på en række forsørgelsesydelser via statslig refusion. Til gengæld øges bloktilskuddet med et tilsvarende beløb, så kommunerne under ét bliver økonomisk kompenseret for de byrdefordelingsmæssige forskydninger, der måtte følge med refusionsomlægningen. En omlægning af den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er et centralt element i at styrke fokus på resultater af indsatsen. Refusionssystemet skal understøtte, at udsatte grupper får en indsats, der bringer dem tættere på arbejdsmarkedet og ordinær uddannelse, og refusionsmodellens opbygning giver netop kommunerne øgede økonomiske incitamenter til investering i en effektiv indsats, som forebygger langvarig offentlig forsørgelse. Refusionsomlægningen indebærer en omfattende nyudvikling af kommunal itunderstøttelse, hvorfor staten (STAR) har en opgave i midlertidigt at beregne kommunernes refusion og medfinansiering i overgangsårene, indtil den langsigtede løsning (Ydelsesrefusion) er færdigudviklet og idriftsat. I STARs terminologi hedder

31 31 den midlertidige løsning Plan B, hvilket netop referer til, at STAR kun leverer data i en overgangsfase, indtil kommunerne selv kan tilvejebringe en it platform for beregning af ydelsesrefusion. For at sikre kommunerne størst mulig transparens i statens refusionsberegninger, udvikler STAR i samarbejde med SAS Institute et ledelsesinformationssystem. Det giver kommunerne adgang til centrale data i den midlertidige overgangsordning. Systemet indeholder bl.a. oplysninger om udbetalte ydelser, refusioner og medfinansiering fordelt på ydelsestyper og anciennitet. Derudover kan kommunerne benchmarke sig med andre kommuners fordeling af ydelsesmodtagere på refusionstrappen, ligesom det vil være muligt at få adgang til den enkelte borgeres ydelseshistorik. STAR forventer at inddrage kommunerne undervejs i udviklingen og test af ledelsesinformationssystemet. Arbejdsmarkedskontor Midt Nord spiller en væsentlig rolle i implementeringen af Plan B. I den forbindelse har kontoret udarbejdet en handlingsplan over efterårets initiativer, hvor kommunerne bl.a. bliver informeret om reformen i netværkssammenhænge og introduktion til STARs midlertidige it understøttelse i praksis. På tilsvarende vis understøtter AMK Midt Nord formidlingen af planchemateriale til kommunerne, som italesætter intentionerne ved reformen samt pointerer nogle af de risici, der er forbundet med en succesfuld gennemførelse af reformarbejdet. Det er ligeledes planlagt, at AMK Midt Nord faciliterer såkaldte træningsdage, hvor kommunale nøglemedarbejdere kan øve sig i dataudtræk og navigation i LIS systemet med støtte og hjælp fra STARs relevante fagkontorer i København. Den statslige organisering af reformimplementeringen er forankret i en styregruppe under ledelse af STARs vicedirektør. Her træffer relevante kontorchefer og AMK direktører overordnede beslutninger om implementeringsarbejdet. erne opsamles i en implementeringsgruppe, som aktivt, systematisk og tværfagligt arbejder med koordinerende implementering på tværs af kontorerne i STAR. Grupperne arbejder med reformimplementering gennem forskellige redskaber såsom risikolog, kommunikationsplan og monitorering af implementeringsmål for reformen. Desuden beskæftiger mindre arbejdsgrupper sig med delprojekter ved reformarbejdet, og videndeling om udvikling, implementering og drift af den statslige overgangsordning er desuden koordineret gennem en såkaldt dialoggruppe. Her sidder, foruden relevante statslige aktører, repræsentanter fra KL og KOMBIT. Der er ingen bilag til dette punkt. Men der kan læses mere om Refusionsreformen på aspx Orienteringen tages til efterretning.

32 Status fra Kompetenceudvalget Fremstilling Med forliget af Beskæftigelsesreformen er der afsat i alt 150 mio. kr. i perioden 2015 til 2020 til at kompetenceudvikle og videreuddanne medarbejdere og ledere i jobcentre og a kasser. Til at administrere midlerne er der nedsat et Kompetenceudvalg i Vestjylland. RAR Vestjylland orienteres om status fra Kompetenceudvalget. Formandskabet indstiller, RAR tager orienteringen til efterretning. Efter første ansøgningsrunde var der ca. 2,7 mio. kr. tilbage i puljen til kompetenceudvikling af jobkonsulenterne. Der blev derfor gennemført en ny ansøgningsrunde med frist den 28. september Her modtog AMK Midt Nord yderligere 8 ansøgninger for i alt ca. 1.1 mio. kr. to fra RAR Nord, to fra RAR Vest og 4 fra RAR Øst. Kompetenceudvalgene har behandlet ansøgningerne på møder den 5., 6. og 7. oktober og har valgt at imødekomme alle 8 ansøgninger. I denne ansøgningsrunde var den virksomhedsrettede indsats i højere grad indeholdt i kompetenceforløbene end i første runde. Efter 2 ansøgningsrunde er der således fortsat i alt 1.6 mio. kr. tilbage i puljen. Kun Kompetenceudvalg Nordjylland ønsker yderligere en ansøgningsrunde med frist den 1. december Kompetenceudvalg Østjylland og Vestjylland vurderede ikke, at der var udsigt til flere ansøgninger i deres område, hvorfor der ikke udmeldes en ny ansøgningsrunde. På møder i december 2015 skal de 3 Kompetenceudvalg drøfte udmøntningen af kompetencemidlerne i Der er ingen bilag til dette punkt. Referater af møderne samt information om udvalgenes medlemmer og prioriteringer kan findes på AMK Midt Nords hjemmeside: STAR/STARs regionale kontorer/amk midtnord/kompetenceudviklingsmidler/vestjylland.aspx Orienteringen tages til efterretning.

33 Pressemeddelelse Fremstilling Rådet vedtog på mødet den 30. marts 2015, at der efter hvert Rådsmøde udsendes en pressemeddelelse. Formandskabet drøfter tema for pressemeddelelsen og Sekretariatet udarbejder på den baggrund et forslag til pressemeddelelse. Pressemeddelelsen uddeles på mødet. Formandskabet indstiller, at pressemeddelelsen godkendes. Proces og form pressemeddelelser fra Rådet: Efter hvert møde i RAR Vestjylland udsendes en pressemeddelelse med fokus på aktuelle emner fra mødet. Indhold af disse pressemeddelelser drøftes på Formandskabsmødet forud for Rådsmødet, så sekretariatet kan udarbejde et udkast, der kan præsenteres og godkendes på Rådsmødet. Pressemeddelelser sendes til lokale aviser samt P4 Midtvest og TV 2 Midtvest. RAR, suppleanter og baglande modtager altid de pressemeddelelser, der udsendes. Pressemeddelelser siden sidst: For RAR Vestjylland er der siden seneste møde udsendt tre pressemeddelelser en vedr. strategiseminaret og to vedr. ledighedstal for hhv. juli og august. Pressemeddelelse denne gang: Fremadrettet vil pressemeddelelserne efter RAR møderne være knyttet til de drøftede temaer jf. strategien. Denne gang vil fokus være på temaet Samarbejde med andre og mere specifikt på samarbejdsaftalen med VEU. Tidligere udsendte pressemeddelelser findes på RAR Vestjyllands hjemmeside. Der udarbejdes en pressemeddelelse om samarbejdet med VEU og den kommende konference eventuelt fælles pressemeddelelse med VEU. Desuden fremhæves resultaterne af borgmesterrunden/kommunemøderne.

34 Eventuelt Mødet sluttede kl Deltagere: Jens Ladefoged Mogens Lindhard John Hermansen Tove Kjeldsen Keld Sandahl Ann B. Poulsen Ryan Poulsen Helge Albertsen Birgitte Nielsen Karin Østerby Helen Sørensen Ib Kongstad Jørgen Vedel Eriksen Mads Jakobsen Ole Johnsen Hanne Ebbesen Claus Damgaard Else Søjmark Margrethe Børsting Kirsten Holmgaard Per Rahbek Karl Schmidt Henrik Christensen Hans Svenstrup Maria Engelrud Mogens Jensen

35 35

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro Dagsorden BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro 1. Opfølgning på møde med ministeren/ber/øvrige RAR 30. november 2015. 2. Opfølgning på temadrøftelsen

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Referat af formandskabsmøde - RAR Østjylland

Referat af formandskabsmøde - RAR Østjylland Referat af formandskabsmøde - RAR Østjylland 26. oktober 2016 kl. 13.30 15.30 HK Østjylland, Sødalsparken 22, Brabrand Deltagere RAR: Jakob B. Wätjen, Viggo Thinggaard og Hans Halvorsen AMK: Schmidt, Henrik

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT AF

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT AF REFERAT AF møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Torsdag den 19. marts 2015 kl. 13.00 i rådssalen, 2. sal, Arbejdsmarkedskontor Syd, Dannebrogsgade 3, 5000 Odense C Deltagere: Erling Møller Nielsen,

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Referat af møde i formandskabet for RAR Sjælland den 9. marts marts 2015

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Referat af møde i formandskabet for RAR Sjælland den 9. marts marts 2015 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Carsten Bloch Nielsen, næstformand 11. marts 2015 Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK-Øst Helle Klein, AMK-Øst (referent) Afbud: Gert Jørgensen, næstformand

Læs mere

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015 Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 RAR Vestjylland 14. August 2015 RAR Vestjylland har ligesom jobcentre, kommunalbestyrelser og Beskæftigelsesrådet modtaget

Læs mere

Beslutningsreferat. Møde i RAR Østjylland. 14. marts 2017, kl Jægergården, lokal 5541, Værkmestergade Aarhus C

Beslutningsreferat. Møde i RAR Østjylland. 14. marts 2017, kl Jægergården, lokal 5541, Værkmestergade Aarhus C Beslutningsreferat Møde i RAR Østjylland 14. marts 2017, kl. 14.00 17.00 Jægergården, lokal 5541, Værkmestergade 15 8000 Aarhus C Sekretariat for RAR AMK Midt-Nord 0. Tema Rekruttering...2 1. Referater

Læs mere

Referat af RAR Vestjyllands møde den 20. august 2015, kl. 8.45-10.00. Laugesens Have, Knivbækvej 13, 6920 Videbæk

Referat af RAR Vestjyllands møde den 20. august 2015, kl. 8.45-10.00. Laugesens Have, Knivbækvej 13, 6920 Videbæk Referat af RAR Vestjyllands møde den 20. august 2015, kl. 8.45-10.00 Laugesens Have, Knivbækvej 13, 6920 Videbæk 2 Dagsorden: Beslutningspunkter: 1. Referater... 3 2. Dagsorden... 3 3. Rådets køreplan...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT RAR Vestjyllands møde 15. marts 2016, kl.13.00-16.00 Golf Hotel, Randersvej 2, Viborg. Tema: Borgere på kanten m.

BESLUTNINGSREFERAT RAR Vestjyllands møde 15. marts 2016, kl.13.00-16.00 Golf Hotel, Randersvej 2, Viborg. Tema: Borgere på kanten m. BESLUTNINGSREFERAT RAR Vestjyllands møde 15. marts 2016, kl.13.00-16.00 Golf Hotel, Randersvej 2, Viborg Tema: Borgere på kanten m. fokus på unge 2 Dagsorden: Beslutningspunkter: 0. Tema borgere på kanten

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

RAR Sydjylland Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland REFERAT AF

RAR Sydjylland Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland REFERAT AF REFERAT AF møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Fredag den 20. marts 2015 kl. 13.00 på Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Deltagere: Bo Beck Jørgensen, Jens Gaarde Gad, Marita Geinitz,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Beslutningsreferat - Formandskabsmøde RAR Østjylland 18. maj 2016 ( ) Hotel Sabro Kro

Beslutningsreferat - Formandskabsmøde RAR Østjylland 18. maj 2016 ( ) Hotel Sabro Kro Beslutningsreferat - Formandskabsmøde RAR Østjylland 18. maj 2016 (14.30 15.00) Hotel Sabro Kro Deltagere RAR: Jakob B. Wätjen, Hans Halvorsen AMK: Karl Schmidt, Henrik Christensen og Niels Christian Nielsen

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beslutningsreferat. Møde i RAR Østjylland. 12. maj Sabro Kro

Beslutningsreferat. Møde i RAR Østjylland. 12. maj Sabro Kro sreferat Møde i RAR Østjylland 12. maj 2015 Sabro Kro Sekretariat for RAR Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland Nybrogade 16, 1.sal 9000 Aalborg 2 Dagsorden 1. Referater... 3 2. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beslutningsreferat - RAR Vestjylland. Møde 14. juni 2016, kl Hotel Nørre Vinkel Søgårdevejen 6, 7620 Lemvig

Beslutningsreferat - RAR Vestjylland. Møde 14. juni 2016, kl Hotel Nørre Vinkel Søgårdevejen 6, 7620 Lemvig Beslutningsreferat - RAR Vestjylland Møde 14. juni 2016, kl.14.00-16.00 Hotel Nørre Vinkel Søgårdevejen 6, 7620 Lemvig 2 Deltagere: Organisation Navn DA Jens Ladefoged DA John Hermansen DA Tove Kjeldsen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med Aktivitet intention Indhold Målrettet Afsender Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde -MØDE DEN 14. NOVEMBER 2014 FORMÅL MED OPLÆGGET Fortælle om den nye beskæftigelsesreform som fra 2015 vender op og ned på beskæftigelsessystemet, som

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014,

Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014, Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014, - kl. 13.30 i Jobcenter Struer Afbud: Flemming Voldum, Bo Ravn og Lisbeth D. Madsen (John Overgaard deltager som suppleant) 1. Orientering a. Opfølgning på ministerens

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Implementering i STAR Implementering i BM 1. Kend din målgruppe og interessenter Reformværksteder Fælles drøftelse med KL og AKS om kontaktforløb. Kommunenetværk,

Læs mere

Referat for RAR Vestjyllands møde den 30. marts 2015, kl

Referat for RAR Vestjyllands møde den 30. marts 2015, kl Referat for RAR Vestjyllands møde den 30. marts 2015, kl. 15.00 Temadrøftelse fra kl 13.30: Arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen i Vestjylland (ca. 1 time) Kort mundligt oplæg fra sekretariatet.

Læs mere

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen Den 16. oktober 2014 Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. LO og FTF kvitterer for modtagelsen af udkastet til forslag til lov

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mandag den 23. november 2015 kl. 9.00-10.00 på Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup (i forbindelse med rådets strategiseminar) Deltagere: Jan

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Hvad er på STARs program i 2015 for de udsatte Implementering!: Reform af førtidspension og fleksjob (Januar 2013) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT AF

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT AF REFERAT AF for det konstituerende møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Fredag den 30. januar 2015 kl. 13.00 i rådssalen, 2. sal, Arbejdsmarkedskontor Syd, Dannebrogsgade 3, 5000 Odense C Deltagere:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet

5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet Økonomirapport April Den samlede Økonomirapport er forelagt ØU på mødet 3. maj 2016. Her bringes det, der vedrører beskæftigelsesområdet. 5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet Samlet set forventer

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde i RAR Østjylland. 14. marts 2016 kl. 14.00 17.00 Jægergården, lokale 5541 Værkmestergade 15, Aarhus C

BESLUTNINGSREFERAT. Møde i RAR Østjylland. 14. marts 2016 kl. 14.00 17.00 Jægergården, lokale 5541 Værkmestergade 15, Aarhus C BESLUTNINGSREFERAT Møde i RAR Østjylland 14. marts 2016 kl. 14.00 17.00 Jægergården, lokale 5541 Værkmestergade 15, Aarhus C Sekretariat for RAR AMK Midt-Nord Dagsorden 0. TEMA: De rette kvalifikationer

Læs mere

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb.

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. N O T A T Sygedagpengereformen Status november 2016 18. november 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/CFR VOA/RGR Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status marts 217 Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv Adgangen

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere