Brugsanvisning for varmekanon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning for varmekanon"

Transkript

1 Ed V2 Brugsanvisning for varmekanon Type : SE/ SD - FI / FD - EC / GE - PH DENNE BRUGSANVISNING SKAL LÆSES FØR OPSTART AF VARMEKANON (For teknisk anvisning se tillige original engelsksproget teknisk vejledning) VIGTIGE INFORMATIONER OM DIN VARMEKANON Model : Købsdato : Forhandler : Faktura nummer : INDHOLDSFORTEGNELSE Praktiske forhold ved modtagelse af varmekanonen Funktionsskitse Brugsanvisning Vedligeholdelse og el-diagram Fejl og mulige løsningsforslag Tekniske specifikationer Tilbehør Specielt omkring røgafgang Specielt omkring rumopvarmning Specielt omkring udtørring Specielt omkring korntørring Reklamation og service Side Ved GENSTART af varmekanon Hold rød knap inde i 2-3 sekunder til knappen skifter fra rød til anden farve. Varmekanonen skal have korrekt eltilslutning og eftermonteres med jordstik (230v). For lav eller høj spændning, samt lange forlængerledninger eller forlængerledninger med lavt kvadrat vil give vitale driftproblemer.

2 2 Praktiske forhold ved modtagelse af varmekanonen Ved modtagelse skal følgende kontrolleres : Undersøg straks ved modtagelsen af denne vare om emballagen har lidt overlast, og om indholdet er intakt. Er der transportskade på produktet må fragtbrevet ikke underskrives uden anmærkning. Ved transportskade skal De omgående henvende Dem til det transportselskab, der har udført transporten. Derefter skal henvendelse ske til Anteco A/S på telefon gode råd til optimal drift. 1. Varmekanonen skal have korrekt eltilslutning (230v). For lav eller høj spænding, samt lange forlængerledninger eller forlængerledninger med lavt kvadrat vil give vitale driftproblemer. 2. Brug ren olie, fra en ren dunk (beregnet til olie) eller direkte fra olietank. 3. Rens oliefilteret jævnligt. 4. Årligt serviceeftersyn af en oliefyrsmontør, reducerer driftsstop på ubelejligede tidspunkter. 5. Efter de første 10 timers drift, bør alle skruer på kabinet og ved brænder efterspændes. Det er altid modtageren, der skal reklamere... Når De modtager varmekanonen 1. Læs hele denne brugsanvisning. 2. Varmekanonen skal samles evt. hjul, håndtag m.m. monteres. Dette er er forholdsvis hurtig opgave. 3. Monter el-stik med jord, der passer til Jeres el-installation. Stikket medleveres ikke, da dette kan forekomme i forskellige variationer (traditionelt stik, CEE stik m.m.) 4. Fyld olie på varmekanonen og afprøv denne.

3 Funktionsskitse 3 Høj / Lav ydelse kun på PH serien Modeller med tank i metal (variationer kan forekomme skitse ikke gældende PH) Modeller med tank i plast (variationer kan forekomme) 1 Brændkammer 7 Ventilator 13 Resetknap og kontrollampe 2 Brænder 8 Oliefilter 14 Afbryder 3 Dyse 9 Brændstofkredsløb 15 Tilslutning for ekstern styring 4 Magnetventil 10 Håndtag 16 Kontrollampe 5 Pumpe 11 Hjul 17 El-tilslutning NB: Skal udskiftes med dansk jordstik. 6 Motor 12 Brændstoftank 18 Udblæserkegle NB: Skal være monteret på de modeller, hvor denne medfølger.

4 4 Brugsanvisning GENERELT Modellerne SE / EC / FI / PH (herefter benævnt SE) og modellerne SD / GE / FI (herefter benævnt SD) er varmekanoner beregnet for dieselolie. SD varmekanoner producerer varm luft blandet med forbrændingsluftarter, og skal derfor benyttes i ventilerede omgivelser, hvor mennesker eller dyr ikke opholder sig. SE varmekanoner producerer ren varm luft, da de er udstyret med en varmeveksler, der kanaliserer forbrændingsluftarterne ud gennem røgafgangen. VIGTIGT! Følg altid lokale love, bestemmelser og regler ved brug af varmekanonen. Brugeren er ansvarlig for, at brandmyndighedernes krav overholdes. Der skal før varmekanonen tages i brug, skiftes til dansk el-stik med jord, så dansk lovgivning følges. Dette stik leveres IKKE med varmekanonen. Læs og følg denne brugsanvisning / brugermanual før ibrugtagning af varmekanonen. Følg anvisningerne og kontroller at alle forhold omkring varmekanonen følges. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for varmekanonen, hvis denne anvisning ikke følges. Brug den kun på steder, der er fri for brandbare dampe eller et højt støvindhold Brug aldrig varmekanonen i umiddelbar nærhed af brandbare materialer. Brug aldrig varmekanonen i aggressive miljøer. Minimumsafstanden til varmekanonen fra omgivende genstande er 2.50 meter. Sørg for at der er nem adgang til brandslukningsmaterialet. Der skal være tilstrækkeligt med frisk luft i overensstemmelse med varmekanonens egenskaber. SD varmekanoner bør kun anvendes i områder med god ventilation for at undgå kulilteforgiftning. Bloker aldrig luftindtag (bag ved) eller afgang (foran) Placer varmekanonen nær et el-udtag med korrekt spænding og nær en skorsten ved SE modeller (se mere om tilslutning af skorsten i afsnittet specielt omkring skorstene) Kontroller at der ikke er nedslag i skorsten eller direkte træk i lufttilførsel og luftafgang på varmekanonen. Varmekanonen må ikke stå i direkte regn eller på anden måde være udsat for vand og fugt. Tilsæt petroleum til olien i tilfælde af meget lave temperaturer, forhør deres olieselskab herom. Varmekanonen skal altid være under opsyn og hold børn og dyr væk fra den. Ventilatoren skal kunne rotere frit, før De starter ovnen. Tag elstikket ud når ovnen ikke er i brug. BETJENING Før De starter ovnen, undersøg at Deres elinstallationer er i overensstemmelse med oplysningerne på typeskiltet. EKSTERN STYRING Advarsel Hovedleningen skal tilsluttes fejlstrømsrelæ og jordforbindelse. Varmekanonen kan køre automatisk, når den tilsluttes en ekstern styring for eksempel en termostat, et ur, en hygrostat en tørreristyring eller ventilationsstyring. Styreenheden tilsluttes ben (2) og (3) i hanstik (ekstra udstyr), der sættes i hunstik (15) på varmekanonen. Ledning for ekstern styring må maksimalt være 20 meter. Ved op til 20 meter ledning benyttes minimum 3 x 1,5 kvadrat. Ved op til 10 meter ledning benyttes minimum 3 x 0,75 kvadrat. Høj / Lav ydelse kun på PH serien Ben 2 og 3 benyttes til ekstern styring.

5 Brugsanvisning 5 Kontrolpanel Høj / Lav ydelse kun på PH serien 13 Resetknap med RØD kontrollampe 14 Afbryder ( ) Position OP : Konstant drift (På PH : Ventilation) Position 0 : Slukket Position NED : Drift med ekstern styring 15 Tilslutning for ekstern styring 16 Kontrollampe for el-tilslutning 17 EL-ledning (230v 1F 50Hz) Der skal være 230 v. FOR AT STARTE OVNEN SKAL DE: Varmekanonen kan bruges til konstant drift eller med automatisk drift via en ekstern styring, der bestemmer driftscyklus for varmekanonen. For at tilslutte en ekstern styring skal beskyttelseshætten på stikket (15) fjernes, og stikket (ekstra udstyr) for den eksterne styring skal kobles sammen. Husk at montere beskyttelseshætten igen, når den eksterne styring frakobles. Tilslutte hovedledningen (17) Ved ekstern styring: Sættes den eksterne styring (termostat eller lign.) på den ønskede værdi (hvis tilsluttet 15), hvorefter afbryderkontakten sættes i position NED. Ved kontinuerlig drift: Sættes afbryderen i position OP. På PH400 er OP positionen koldluft ventilation, her benyttes medfølgende blindstik (Pos 15) til kontinuerlig drift. Ventilatoren starter, umiddelbart efterfulgt af tænding, og efter en kort tid kommer flammen. Når ovnen startes for første gang eller efter, at olietanken har været helt tømt, kan olietilstrømningen være svækket pga. luft i kredsløbet. I så fald vil kontrolboksen slå ovnen fra, og det er måske nødvendigt at gentage startproceduren et par gange ved at trykke reset knappen (13) ind nogle sekunder. Reset proceduren tager ca. 30 sekunder. Starter varmekanonen ikke, så kontroller at olietanken er fuld og tryk derefter på reset knappen (13). Starter varmekanonen stadig ikke, så se under afsnittet "Observerede fejl, mulige årsager og løsninger" SLUKNING AF OVNEN Stil hovedkontakten (14) på "0" eller den eksterne styring sættes til en værdi, der stopper varmekanonen, f.eks. drej termostat til laveste position. Flammen stopper, og varmekanonen efterventilerer og nedkøler brændkammeret i ca. 90 sekunder. Varmekanonen må IKKE slukkes direkte på stikkontakten, da ventilatoren skal nedkøle brændkammeret. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Varmekanonen har en elektronisk kontrolboks. I tilfælde af fejlfunktion vil denne boks slukke varmekanonen. Samtidig tænder kontrollampen i reset knappen (13) Varmekanonen er også udstyret med en sikkerhedstermostat, der slukker varmekanonen i tilfælde af overophedning. Denne termostat genindstiller automatisk, men der skal trykkes på reset knappen (13), før varmekanonen kan startes igen. TRANSPORT Advarsel Før De gør forsøg på at genstarte varmekanonen, skal de finde og eliminere årsagen til overophedningen. Før ovnen flyttes, skal den slukkes og stikkes tages ud af kontakten. Vent med at flytte ovnen til den er fuldstændig nedkølet, og sørg for at låget til olietanken er skruet sikkert på. Varmekanoner med hjul kan køres til næste arbejdsopgave, hvorimod varmekanoner uden hjul skal flyttes med passende løftegrej. Der skal altid løftes i løfteøjer eller under varmekanonen. Vær altid forsigtig når varmekanonen løftes, og kontroller at der ikke er fare for personskade ved løftet og transporten. DEN DIGITALE KONTROLBOKS (13) Ved reset af kanonen skal knap (13) holdes inde i 2-3 sekunder (til knappen skifter fra rød til anden farve). Rød = Fejl / Orange = Intern nulstilling / Grønt = Start For fejldiagnose af varmekanon, tryk i 5 10 sekunder 2 blink = fejl efter forventilering, kontroller: Olie, magnetventil, spole, trafo, elektroder, luftregulering 3 blink = defekt ECU styring 4 blink = fejl under forventilering, kontroller: Fotocelle, eksternt lys påvirker. 7 blink = fejl under drift, kontroller: Olie, magnetventil, spole, dyse, tændings- og sikkerhedssystemet Øvrige = ukendt fejl For at komme ud af fejl diagnose, skal strømmen afbrydes.

6 6 Vedligeholdelse / El-diagram. VEDLIGEHOLDELSE Forebyggende og regelmæssig vedligeholdelse vil sikre Deres varmekanon lang og problemfri levetid. Advarsel Servicer aldrig varmekanonen mens den er tilsluttet strøm, i funktion eller varm. Der kan forekomme alvorlige forbrændinger eller elektriske stød. Efter hver sæson bør tanken renses for eventuel slam. Efter hver 50 driftstimer : 1. Skift oliefilter. På enkelte modeller og i enkelte tilfælde, hvor der er ganske lidt snavs i filteret, kan filteret renses med ren olie. 2. Fjern den øverste kabinetplade, rens indersiden og ventilatoren med trykluft. 3. Kontroller at H.T.-forbindelsesklemmerne / kontaktfjedrene er forbundet korrekt til elektroderne. 4. Kontroller H.T.-kablerne. 5. Afmonter brænderen (position 2 på side 3) og rens samt kontroller elektrodeindstillinger, indstil i henhold til indikation. Afstanden fra elektroder til dyse skal være min. 5 mm. El-diagram. El-diagram kan variere fra model til model og version til version, derfor henvises der for el-diagram til den flersprogede originale serviceanvisning, der medfølger varmekanonen. Her følger en oversættelse af de forkortelser, der forekommer i el-diagrammet i den flersprogede serviceanvisning. Ønsker du at rekvirere en ny original serivceanvisning kan dette gøres ved at kontakte Anteco A/S, og oplyse følgende : - Model - Årgang - Serienummer AP Elektronisk kontrolboks TA Tilslutning for styring RE Relæ ST Kontrollampe for el-tilslutning FU Sikring LI1 Sikkerhedstermostat EV1 Magnetventil FO Fotocelle CO Kondensator MV Motor FUA Sikring i ECU kontrolenhed LF Antistøjfilter RV Afbryder IT Transformator HT MB Motor til oliebrænder (PH) EV2 Magnetventil trin 2 (PH) FA Ventilatortermostat (PH) LI2 Sikkerhedstermostat (PH) TF Stik til forvarmet filter (PH) DV Kontakt for høj/lav ydelse (PH) RF Forvarmet filter (ekstraudstyr)

7 Fejl og mulige løsningsforslag 7 Observeret fejl Mulig årsag Løsning Ingen strøm Kontroller hovedledning (bør være 230v-1-50Hz) Kontroller at kontakten står på rette position og funktion Kontroller sikringen Forkert indstilling af rumtermostat Kontroller at temperaturen er indstillet korrekt. Hvis der er eller anden ekstern styring termostat, skal den valgte temperatur være højere en lokaletemperaturen. Motoren starter ikke, ingen antænding Defekt termostat eller anden styring Udskift denne Defekt motor Mortorens lejer er defekte Defekt kondensator Udskift motor Udskift motor Udskift kondensator Defekt elektrisk tændanordning Kontroller HT-forbindelserne til elektroder og transformer Kontroller elektrodeindstillingerne (afstand 3 mm) Kontroller at elektroderne er rene Udskift HT-transformer eller kontrolboks hvis disse er sammenbygget. Motoren starter, men Defekt kontrolboks Udskift kontrolboksen Ingen tænding, hvorefter Defekt fotocelle Rens eller udskift fotocelle. motoren stopper. Motoren starter, ovnen udsender røg Ikke nok eller slet ingen olie til brænderen Defekt spole på magnetventilen Ikke tilstrækkelig forbrændingsluft For meget forbrændingsluft Brændstoffet er forurenet eller indeholder vand Luft i oliekredsløbet Kontroller pumpekobling Kontroller brændstofsystemet inkl. filter og slanger for utætheder Rens eller udskift oliedyse Kontroller de elektriske forbindelser Kontroller sikkerhedstermostaten Rens eller udskift cylinderspole Kontroller at luftindtag og udløb ikke er blokeret Kontroller at forbrændingsluftspjældet er indstillet korrekt Rens brænderskive (plade) Kontroller at forbrændingsluftspjældet er indstillet korrekt Udskift brændstoffet Rens oliefilter Kontroller brændstofsledninger (rør) og oliefilter for utætheder Brænderen får ikke nok brændstof Kontroller trykket i pumpen Brænderen får for meget brændstof Rens eller udskift oliedyse Kontroller trykket i pumpen Rens eller udskift oliedyse Varmekanonen ryger Varmekanonen får underspænding Kontroller, at der er 230v fremme ved varmekanonen eller der ikke er lange forlængerledninger, der nedsætter spændingen. Varmekanonen slukker ikke. Defekt magnetventilspole Udskift magnetventilspole eller hele magnetventilen.

8 8 Tekniske specifikationer SE 80 FI 22 EC 22 SE 120 FI 32 EC 32 SE 200 FI 55 EC 55 SE 300 FI 85 EC 85 SD 130 FD 36 GE 36 SD 170 FD 46 GE 46 SD 240 FD 65 GE 65 SD 380 FD 105 GE 105 PH 400 PH 110 PH 110 Forbrænding Type Direkte Indirekte Direkte Tank Type Plast Metal Plast Metal Metal Tank l Indfyret ydelse kw /75 Indfyret ydelse Kcal/h Afgivet ydelse kw 17,5 27,1 49,2 75, /66,8 Afgivet ydelse Kcal/h Luftmængde m³h El-tilslutning V F Hz 230 V 1F 50 Hz Elforbrug W Olieforbrug Kg/h 1,85 2,7 4,64 7,17 3,04 3,88 5,48 8,85 9,28/6,33 Oliedyse USG/h Danfoss 0,40-80 S Danfoss 0,55-80 B Danfoss 1,10-80 B Danfoss 1,50-80 B Danfoss 0,60-80 S Danfoss 0,85-80 S Danfoss 1,25-80 S Danfoss 2,00-80 B Danfoss 2,00-80 B Delevan 1,10-80 w Delevan 1,50-80 w Delevan 2,00-80 w Delevan 2,00-80 w Pumpetryk bar 13,50 13,50 12,00 12,00 13,50 13,50 12,00 14,00 12,5/8,5 Forbrændingsluft Se skitse herunder mm a=8 x a=6 a=10 a=10 a=12 b=4 a=15 x N x x A=4 A=5,5 x x x A=6,5 A=5 Støj på 1 meter dba 70,0 75,3 72,0 75,0 76,5 74,8 73,0 77,0 76 Skorsten Ø mm Størrelse L mm B mm H mm Vægt kg Der kan forekomme flere version af den enkelte model, kontroller altid disse data i henhold til medleveret flersproget servicevejledning Forbrændingsluft A a b Bemærk : Skala på PH serien er placeret bagerst på kanonens ydreside. X = ingen justering

9 Tilbehør 9 Nedenstående er et udvalg af det tilbehør og ekstraudstyr, der kan leveres til Anteco varmekanoner, har du forespørgsler på andet tilbehør kontakt Anteco A/S eller din forhandler. Stik til ekstern styring. Eks. tørreristyring Regnhætte til røgafgang Stænktæt termostat med ledning og stik Overgang til OK rør må kun benyttes til 1 meter OK rør i det fri. Stavtermostat med ledning og stik Luftgummihjul Stavhygrostat med ledning og stik Fordelerslange og overgange til varmekanoner med skorsten Flowkontrol og sugeslange til brug ved ekstern olietank Cirkulationsventilator til fordeling af luft og varme

10 10 Specielt omkring røgafgang Ved indendørs brug af varmekanon, og i lokaler hvor der opholder sig mennesker og dyr, skal røggasserne ledes væk efter følgende retningslinier. Tilslutning af skorsten eller røgrør Ved anvendelse af røgaftræk skal den medfølgende aftræksadapter benyttes. Montering af en skorsten eller røgrør kan eventuelt fastgøres på varmekanonens aftræksadapter med en selvskærende skrue. Yderligere fastgørelse kan afhængig af udførsel og stabilitet være påkrævet. Der skal ALTID benyttes et CE mærket aftræk. A B C D E Minimum 1 meter Minimum 1 meter Så kort som muligt Samme diameter som på varmekanonen eller større Minimum 1 meter 1 Forbindelsesstykke leveret med varmekanonen (SKAL ANVENDES) (Medfølger ikke PH serien) 2 Horisontal skorsten, minimum hældning 5 3 Skorstens minimum indvendige mål 20 x 20 cm 4 Skorstenslem - eksplosionssikring 5 Ekstern væg 6 Skorstensafslutning H-formet, T-stykke eller kineserhat. Ovenstående er vejledende retningslinier, lokale og nationale regler og retningslinier skal altid følges.

11 Specielt omkring rumopvarmning 11 Opvarmning af værksteder, haller og andre steder, hvor midlertidig varme er påkrævet. Til dette brug må kun benyttes varmekanoner med skorsten. Det er modellerne SE, FI, EC, PH samt de større modeller Farm og Jumbo. For optimal udnyttelse af varmekanonen, bør varmekanoen stilles indendørs, og røggasserne trækkes ud via en skorsten. Dette sikrer recirkulering af luften, hvorved energien udnyttes mest muligt. Tilslutning af ekstern olietank Ønskes en større tankkapacitet kan enekstern tank tilsluttes varmekanonen ved hjælp af et sugesæt. Løsningenbestår af : sugespyd 1 meter slange, ekstra længde kan leveres. flowkontrol diverse fittings og nipler. Ved brug af sugesæt opnås 2-streng systemets fordele, ved kun 1 slange til den eksterne tank. Termostatstyring Det tilrådes, at varmekanonen styres af en termostat, denne monteres på stikket (15) på kontrolpanelet. Termostaten vil herefter styre varmebehovet og automatisk starte og slukke varmekanonen. Når varmekanonen tilsluttes en ekstern olietank, er returløb til tanken ikke lovligt. Derfor skal der ved tilslutningen af den eksterne tank, monteres en flowkontrol på varmekanonen. Skorsten Ved indendørs brug af varmekanon og i lokaler, hvor der opholder sig mennesker og dyr, skal der monteres en skorsten. På forrige side er en vejledning, der viser hvordan en skorsten kan monteres. Disse er vejledende retningslinier, lokale og nationale regler skal altid følges. EL-tilslutning Varmekanonen SKAL have korrekt spænding (230 v) Ved underspænding kører motor og derved oliepumpe for langsomt, dette vil resultere i sodning fra varmekanonen. På sigt vil HT-transformer, kontrolboks og motor ligeledes blive defekt. For lav spænding kan opstå ved : Brug af lang forlængerledning Brug af forlængerledning med for lavt kvadrat Overbelastning af el-nettet (kører varmekanonen på samme gruppe som tørreriblæser, eller er der generelt for lidt spænding på ejendommen.) Ved brug af forlængerledning anbefaler vi : 3 x 2½ gummikabel (elnummer )

12 12 Specielt omkring udtørring Opbevaring når varmekanonen ikke er i drift. Varmekanonerne SE, FI, EC og SD, FD, GE er velegnet til udtørring af stalde. Da miljøet i en stald kan være meget hårdt for de maskiner, der benyttes i stalden, anbefales det at varmekanonen flyttes ud af stalden, når den ikke er i brug. Servicering Det anbefales, at få serviceret varmekanonen regelmæssigt af en oliefyrsmontør. Dette vil sikre den optimale drift, og vil reducere driftsstop på ubelejligede tidspunkter, hvor varmekanonen skal være i drift. Termostatstyring. Stænktætte termostater anbefales til brug i stalde, da de har en væsentlig længere levetid. EL-tilslutning Varmekanonen SKAL have korrekt spænding (230 v). Ved underspænding, kører motor og derved oliepumpe for langsomt, dette vil resultere i sodning fra varmekanonen. På sigt vil HT-transformer, kontrolboks og motor ligeledes blive deffekt. For lav spænding kan opstå ved : Brug af lang forlængerledning Brug af forlængerledning med for lavt kvadrat Overbelastning af el-nettet (kører varmekanonen på samme gruppe som tørreriblæser, der er generelt for lidt spænding på ejendommen.) Ved brug af forlængerledning anbefaler vi : 3 x 2½ gummikabel (el-nummer ) Ovenstående er vejledende retningslinier, lokale og nationale regler skal altid følges.

13 Specielt omkring korntørring 13 Plantørring / korntørring Til korntørring er en varmekanon med skorsten (model SE, EC, FI, PH) mest velegnet. Varmekanonen skal have korrekt afstand til tørreriblæseren. Afstanden A skal være minimum 1 meter. EL-tilslutning Varmekanonen SKAL have korrekt spænding (230 v). Ved for lav spænding, kører motor og derved oliepumpe for langsomt, dette vil resultere i sodning fra varmekanonen. På sigt vil HT- transformer, kontrolboks og motor ligeledes blive deffekt. For lav spænding kan opstå ved : Brug af lang forlængerledning Brug af forlængerledning med for lavt kvadrat Overbelastning af el-nettet (kører varmekanonen på samme gruppe som tørreriblæser eller er der generelt for lidt spænding på ejendommen.) Ved brug af forlængerledning anbefaler vi : 3 x 2½ gummikabel (el-nummer ) Dimensionering af varmekanon til plantørringsblæser Benyt følgende vejledende udregning : Tørreriblæserens m³/h x temperatur forøgelse x 0,31 = Kcal/h Udregningseksempel : En tørreriblæser på m³/h, hvor det ønskes at hæve temperaturen 5 c skal bruge Kcal/h. ( x 5 x 0,31 = ) Tilslutning af ekstern olietank Ønskes en større tankkapacitet kan ekstern tank tilsluttes varmekanonen, ved hjælp af et sugesæt. Løsningen består af : sugespyd 1 meter slange, ekstra længde kan leveres. flowkontrol diverse fittings og nipler. Ved brug af sugesæt opnås 2 strengsystemets fordele, ved kun 1 slange til den eksterne tank. Når varmekanonen tilsluttes en ekstern olietank, er returløb til tanken ikke lovligt. Derfor skal der ved tilslutningen af den eksterne tank, monteres en flowkontrol på varmekanonen. Styring Varmekanonen kan styres af en ekstern styring, herunder termostat, hygrostat eller tørreristyring. Denne monteres på stikket (15) på kontrolpanelet, og styringen vil herefter regulere varmebehovet.

14 14 Reklamation og servicebestemmelser Varmekanoner af typen SE,FI,EC,PH / SD, FD, GE er af høj kvalitet, udført i pulverlakeret plade, brændkammer i rustfrit stål og tekniske komponenter i særdeles høj kvalitet. Varmekanonen er opstartet og prøvekørt inden levering for at sikre den høje kvalitet. Dette gør, at varmekanonen er meget driftsikker og ved korrekt brug af varmekanonen, vil denne køre uden driftstop. Følgende dækkes af reklamation : Tekniske og defekte dele på varmekanonen, der er forårsaget af forkert montering fra leverandøren. Tekniske dele der ved leveringen af varmekanonen er defekte. Følgende dækkes ikke af reklamation : Problemer, pga. snavs i olien, tilstoppet brændstoftilførsel, samt andre problemer der er fremkommet af dårlig og uren olie. Problemer, pga. over- eller underspænding (Korrekt spænding for varmekanonen er 230 v. Bemærk at lange forlængerledninger af lav kvadrat, vil nedsætte spændningen til varmekanonen væsentligt). Problemer pga. at varmekanonen har stået for tæt på andre enheder med stort luftforbrug, f.eks. stået meget tæt på en ventilator, der har skabt undertryk i brandkammeret. Problemer pga. manglende vedligeholdelse og efterspændning af varmekanonen. Varmekanonen skal i henhold til brugsvejledningen vedligeholdes og renses for snavs jævnligt. Samtidig bør dele som elektroder, olietilførsel, filterglas efterspændes med jævne mellemrum. Typiske fejl der på baggrund af ovenstående 3 punkter ikke dækkes som reklamation er, hvis varmekanonen soder, dette skyldes oftest problemer med olien eller for lav spænding. Ved reklamation : Kontakt Anteco, på telefon , og aftal reparationsforløb.

15 Reklamationsskema for varmekanon 15 Vejledning til reklamation af varmekanoner Ved en reklamation ring til Anteco på telefon , og aftal procedure for reparation. Forhandlerinformation Firma Adresse Adresse Postnr / By Telefon Kontaktperson Kundeinformation: Kunde Adresse Adresse Postnr / By Telefon Kontaktperson Produktinformation: Model Serienr. Købsdato Faktura nummer Beskrivelse af fejl : Beskrivelse af forventet årsag : BEMÆRK! Snavs i olie og tilstopning af oliesystem og dyse, samt misligholdelse, forkert brug af udstyret og brug i strid med brugsvejledning kan ikke berettige garantireperation. Ligeledes dækkes ikke: Justering og efterspænding af dele, samt varmekanoner der har kørt med underspænding.

16 Viste du at : Din nye varmekanon er produceret på Europas største og mest innovative fabrik for mobile industrielle varmekilder. Fabrikken var leverandør af alle varmekilder til De Olympiske Lege i Torino i 2006, mere end 1000 varmekanoner var i drift. Fabrikken producerer og sælger andre produkter af særdeles høj kvalitet, bl.a. højtryksrensere, fejemaskiner, støvsugere og affugtere Forbehold for fejl og ændringer, den flersproget medfølgende service og brugsanvisning er til enhver tid den gældende. tel

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 Udgave 2008.10 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VARMEKANON 50.000 Btu / 100.000 Btu

VARMEKANON 50.000 Btu / 100.000 Btu VARMEKANON 50.000 Btu / 100.000 Btu Art.nr.: 340013 Art nr.: 340033 EAN NR: 5709133340049 5709133340056 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! DENNE BRUGERMANUAL BØR LÆSES OG TILEGNES, INDEN MAN SAMLER, STARTER OG

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Brugervejledning DK. Hvis anlægget er forsynet med forfilter, bør dettes filterpatron og O-rings pakning desuden udskiftes.

Brugervejledning DK. Hvis anlægget er forsynet med forfilter, bør dettes filterpatron og O-rings pakning desuden udskiftes. Brugervejledning Denne instruktion skal opbevares i fyrrummet Brugeren er ansvarlig for at anlægget er i driftsikker stand og at nedenstående punkter overholdes. Før start kontrolleres: at ventiler på

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere