Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen, Isabella Leandri-Hansen, Isak Kornerup Houe og Miriam Madsen (referent) DAGSORDEN 8.00 Morgenmad Ansvar Velkommen til det formelle bestyrelsesmøde Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 28/11 IKH Medlemsorganisationer Pause Økonomi a) Kontakt til medlemsorganisationerne generelt b) Mentorordning c) Fordeling af medlemsorganisationer d) Fordeling af årsmøder a) Introduktion til SUMHs økonomi b) Kvartalsregnskab c) Budgetrevision Frokost og pause IKH IKH Punkter til diskussion a) Dato og tema for uddannelsesweekend b) Festudvalg c) Tipsaftale Orienteringer (bestyrelsesmedlemmerne bedes forberede eventuelle spørgsmål og kommentarer før mødet) a) Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne b) Seksualpolitikker på specialskoler c) Kampagne- og projektgrupper d) Opfølgning på handleplan e) Opfølgning på fundraising f) Personalesituationen på sekretariatet Mødeplan og næste møde IKH Eventuelt IKH Tjek-out IKH

2 15.00 Kaffe og kage og farvel Referat: 1. Velkommen til det formelle bestyrelsesmøde Isak bød velkommen. 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer Rie blev valgt til ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et nyt punkt 8 om organisering af bestyrelsesarbejdet samt et punkt 6c om tipsaftale. 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 27/4 Referatet blev godkendt. 4. Medlemsorganisationer a) Kontakt til medlemsorganisationer generelt Processen var lagt op som et storgruppe-interview, hvor vi først afdækkede hvilke kendetegn vores medlemsorganisationer har, derefter analyserede os frem til, hvad det betyder for hvordan vi skal kontakte dem, og til sidst fordelte disse opgaver. Vi kom ind på, at følgende ting kendetegner vores medlemsorganisationer: De spiller for lidt ludo er for tørre og målrettede De har deres egne politiske mærkesager De er nødt til at være åbne for folk, som har mere eller mindre tid til at være aktive (fordi de laver andre ting i deres fritid og som regel ikke er deres første prioritet) og som mangler ressourcer De har et andet fokus end SUMH både i form af et behandlingsfokus og et mere socialt fokus end SUMH har Gennem storgruppe-interviewet blev bestyrelsen enige om at løse kontakten til medlemsorganisationerne og fordele den som følgende: MO-PO-gruppen (Isak, Peter og Rie - se punkt 8) står for at undersøge, hvilke mærkesager der er i medlemsorganisationerne, fortælle dem at det er vigtige sager og bære dem ind i SUMHs arbejde Både sekretariat, MO-PO er og MO-FO er har alle til opgave at fortælle medlemsorganisationerne, at de kan arbejde med deres behandlingsfokus gennem SUMHs sundhedspolitiske arbejde

3 MO-FO-gruppen (Peter, Ulrik, Tim og Thomas se punkt 8) står for den personlige kontakt til medlemsorganisationerne (mentorordningen) samt for at deltage i medlemsorganisationernes landsmøder og andre arrangementer og dermed også være aktive i forhold til at skaffe folk til SUMH Festudvalget står for at lave sociale arrangementer i SUMH, som kan være med til at tiltrække nye frivillige. Arrangementerne må gerne være rundt i landet Sekretariatet står får at lave en nyhedsbrev-agtig mail til medlemsorganisationerne, hvoraf tilbud til medlemsorganisationerne om kurser og andre ting Sekretariatet og bestyrelsen forbereder sammen et oplæg til næste bestyrelsesmøde om, hvordan vi kan lave politiske arrangementer i samarbejde med medlemsorganisationerne eller for dem, for at understøtte medlemsorganisationernes politiske fokus b) Mentorordning MO-FO gruppen står for kontakten til medlemsorganisationerne. c) Fordeling af medlemsorganisationer Tim har kontakten til MUG (Isak) og Ungdomskredsen. Ulrik har kontakten til FNUG, DDU og Høreforeningens Ungdomsudvalg Peter har kontakten til Spastiker Ungdom, DBSU og Hovedtropperne Thomas har kontakten til Epilepsiforeningens Ungdomsudvalg og ULF Ungdom Isak beholder kontakten til ATTAK d) Fordeling af årsmøder Thomas og Tim deltager i epilepsiforeningens landsmøde d. 29/5. Ulrik og Tim deltager i FNUGs årsmøde d /9. 5. Økonomi a) Introduktion til SUMHs økonomi Miriam introducerede til SUMHs økonomi, herunder hvordan vores indtægter er sammensat og hvilke der er bundne samt hvordan vores udgifter er sammensat og hver især bidrager til aktivitet i SUMH. b) Kvartalsregnskab Kvartalsregnskabet blev godkendt. c) Budgetrevision Kontingent fra medlemsorganisationerne justeres til kr. Der blev snakket en del om uddannelsesweekenden. Der blev udtrykt ønske om at vi kan holde uddannelsesweekenden et samlet sted, så vi bor og holder møde samme sted. Det vil betyde en ekstra omkostning på omkring kr. Konklusionen blev, at Miriam går hjem og regner på, hvad den ekstra omkostning bliver, både med et scenarie hvor vi alle bor samme sted og et scenarie hvor vi har samme model som vi plejer men et andet sted end Kløverprisvej. Der laves også beregning på deltagerbetalinger. Beslutningen udskydes til en bestyrelsesmail inden sommerferien.

4 Der er i udgangspunktet ikke sat penge af til kampagner. Det blev ikke vurderet til at være et problem, da vi her har mulighed for at lave billigere kampagner og samtidig vil det ikke være store ekstraomkostninger, hvis der er nogle få kampagner, som vi ikke kan fundraise til. Ellers blev budgetrevisionen godkendt. 6. Punkter til diskussion a) Dato og tema for uddannelsesweekend Datoen 1-3. oktober blev godkendt. Temaet bliver pressearbejde. Fordelingen af programmet kunne være, at der er uddannelsesweekend fredag aften og lørdag formiddag, frivilligmøde lørdag eftermiddag og søndag, og fest lørdag aften. b) Festudvalg Bestyrelsen drøftede SUMHs fester og sociale arrangementer samt festudvalgets og de ansattes rolle. Tidspunkt for arrangementerne: Det er urealistisk at der kommer en stor tilslutning når vi bare holder fest løsrevet fra andre arrangementer. Folk kommer ikke til et to-timers café-arrangement, hvis det er det eneste. Men uanset hvad, så skal vi holde de fester selvom der ikke er så mange der deltager. En eller to kampagnegruppemøder på samme tid kunne give anledning til en fest efterfølgende. Formålet med arrangementerne: Festerne er primært for at skabe sociale bånd mellem de frivillige og med de ansatte. Det er godt, at festerne fortsat er åbne. Vi kan godt bruge nogle andre ord, så det nogen gange er fest, og nogle gange er café eller lounge-arrangementer. Geografisk placering: Det blev overvejet at skifte mellem Århus og København. På den anden side er vi rimelig hovedstadsorienterede. Det er her det er nemmest at lave politik. Måske en gang om året er det fint at lave en fest i Jylland (Århus). Festlokaliteter: Det blev drøftet, hvor vi kan holde festerne, så de bliver hyggelige. Der blev både snakket om at leje lokaler andre steder og at tage på café eller bar. Vi vil gerne have, at der er et sted i det nye hus, hvor vi kan holde fester hvor der også er god lyd og et anlæg. Festudvalgets rolle: Det er de frivilliges opgave at arrangere festerne. Det er ikke en opgave, der skal fylde meget i sekretariatet. Det kræver nogle flere medlemmer i festudvalget. Og festudvalget har nok brug for at have en identitet, hvis festudvalget skal blive stort. Konklusion:

5 De ansatte får delvis løn for at deltage i fester og sociale arrangementer (Miriam aftaler med sekretariatet hvordan det skal finde sted). Dem der arbejder i SUMH-teamet er på arbejde til alle årets fester, mens projektmedarbejdere er på arbejde til den første fest og derefter ad hoc. Der afholdes minimum 4 sociale arrangementer om året, hvoraf 2 er fester i forbindelse med frivilligmøderne. De andre kan have forskellige former, og eventuelt være ude i byen. Disse arrangementer holdes i forbindelse med allerede eksisterende møder. Vi arbejder for at få flere medlemmer til festudvalget. c) Tipsaftale Isak introducerede forslaget til tipsaftale, som repræsentanter fra de tilskudsmodtagende ungdomshandicaporganisationer har forhandlet sig frem til sammen med Isak. Det er en konstruktion, som er god for os. Den tager udgangspunkt i status quo. Det er spændende at se, hvordan DUF besvarer vores forslag. Det blev foreslået at det tilføjes, at forhandlingsgruppen også skal vurdere, hvordan omkostningerne er i forhold til handicapkompensation i forhold til den enkelte organisation. Aftalen sendes til korrektur inden det sendes til DUF. Konklusion: SUMHs bestyrelse bakker op om aftalen. 7. Orienteringer a) Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. b) Seksualpolitikker på specialskoler Thomas og Isabella er med i følgegruppen. c) Kampagne- og projektgrupper Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. d) Opfølgning på handleplan Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. e) Opfølgning på fundraising Vi prøver at sende de 3 gamle kampagneidéer videre til Torben og se, hvad vi kan gøre for at få vores problemstillinger båret frem på en billigere måde f) Personalesituationen på sekretariatet Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. 8. Organisering af bestyrelsens arbejde (foregik primært torsdag d. 13/5) Ansvarsfordeling mellem bestyrelse, sekretariat og andre: Bestyrelsen lavede en proces, hvor vi prøvede at beskrive bestyrelsens arbejdsopgaver. Listen kan ses nedenfor. I nogle tilfælde gav det anledning til at placere en opgave hos nogle andre, og derfor

6 er sekretariatet samt andre også taget med som selvstændige kolonner. Da processen først og fremmest gik ud på at beskrive, hvad bestyrelsens opgave er og ikke er, er de andre lister ikke udtømmende. Emne Bestyrelsens rolle Sekretariatets rolle (ikke udtømmende) SUMH som organisation -Politisk styring af SUMH -Vurdere budgetter Medlemsorganisationer -Tage en snak med MO erne, når de har behov for det -Deltage i medlemsorganisationernes arrangementer -Fortælle om konsulenttjenesten -Varetage MO ernes interesser -Finde nye MO er Repræsentantskabsmødet -Få flere til at deltage -Virke motiverende, visionære og yes-we-canagtige overfor repræsentantskabet -Lytte til repræsentantskabets ønsker og indfri dem Frivillige -Sætte rammerne for de frivilliges arbejde -Inddrage frivillige og deres idéer -Rekruttere frivillige, herunder på oplagte steder som Egmont-højskolen Kampagner -Holde kampagnegrupperne i ørerne -Anerkende kampagnegruppernes arbejde -Drift af SUMH -Fundraise -Bogføring og budgetopfølgning -Bruge penge til løn -Kontakt og koordinering af konsulenttjenesten -Finde nye MO er -Andre mødeformer -Ruste folk til at være aktive og mere kompetente til handicappolitisk arbejde -Løbende kontakt til frivillige -Holde frivillige i ørerne -Finde folk på en systematisk massekommunikerende måde -Vejlede kampagnegrupperne -Støtte op og give moralsk opbakning til Andres rolle (ikke udtømmende) Alle frivillige: -Stå til rådighed for konsulenttjenesten Alle: -Finde folk Kampagnegrupper: -Arbejde målrettet med kampagnerne -Bruge eventuelle penge

7 Fester og sociale arrangementer -Deltage i at udføre kampagnerne -Synliggøre resultaterne af kampagnerne -Deltage i arrangementerne -Tage folk med til arrangementerne kampagnegrupper -Sørge for gode rammer, herunder øl, bananer og kage til kampagnegrupperne -Synliggøre resultater Eksperter: -Vejlede kampagnegrupperne MO er: -Finde folk til kampagne- og projektgrupperne Festudvalg: -Gøre det sjovt at være frivillig -Eventuelt arrangere virtuelle festarrangementer Politik Lobby-arbejde Presse-arbejde -Diskutere nye emner -Fastlægge politiske holdninger -Skærpe argumenterne -Finde ud af hvad der rører sig politisk i MO erne -Bære politik fra MO erne med ind på frivilligmøderne -Sparring til medarbejdere i forhold til politiske holdninger -Samarbejde med regeringen -Sikre realistisk og fokuseret lobby-arbejde -Danne en ansvarlig lobby-gruppe, der planlægger lobby-arbejdet og følger op -Være ansigt udadtil -Reagere på pressen -Finde ud af hvor vi kan præge pressen og hvad der er realistisk -Danne en ansvarlig presse-gruppe, som planlægger pressearbejdet -Sikre relevant og tilstrækkelig information og input til politikerne -Synliggøre resultater -Løbende kontakt til pressen -Overvågning og evaluering af pressearbejdet -Reaktivt pressearbejde Alle: -Give input til festudvalget Kampagnegrupper: -Få os i pressen på en sjov og ungdommelig måde -Udarbejde eventuelle medieprodukter

8 Projekter Samarbejdspartnere Internationalt DUF DH -Være ansigt udadtil -Være repræsenteret i projekternes følgegrupper -Være aktive ambassadører for projekterne -Prioritere samarbejdspartnere -Forholde os positive eller kritiske overfor samarbejdspartnere -Mødes med samarbejdspartnere -Være ansigt udadtil -Bakke op om det nordiske samarbejde -Sætte handicap på dagsordenen i ungdomsverdenen -Sætte ungdom på dagsordenen i handicapverdenen -Synliggøre resultater -Synliggøre resultater -Udføre det nordiske samarbejde Kampagne- og projektgrupper: -Tænke ud af boxen omkring mulige samarbejdspartnere -Mødes med samarbejdspartnere, eventuelt på utraditionelle måder Ansvarsområder for de forskellige bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen organiserede sig selv med følgende grupper: Presse-gruppen Lobby-gruppen MO-FO (kontakt til MO erne) MO-PO (henter politik fra de MO er, som ikke er så aktive i SUMH) Samarbejdspartnere Fortælle om SUMH eksternt Presse-gruppen består af Isak, Isabella, Peter og Thomas. Lobby-gruppen består af Ulrik, Isak, Isabella, Peter, Tim og Rie. Tim er mest med på en lytter. Gruppen udpeger selv de ca. tre personer, som sidder med ansvaret for at udføre lobby-arbejdet. Gruppen holder et møde sammen med Torben og Miriam. MO-FO-gruppen består af Ulrik, Tim, Peter og Thomas. MO-PO-gruppen består af Isak, Peter og Rie. Samarbejdspartner-gruppen består af Rie og Thomas (og Peter i forhold til det samarbejde vi allerede har med DSF).

9 Fortælle-eksternt-gruppen består af Isak, Tim og Rie. Isak og Peter fortsætter som medlemmer af HPU-følgegruppen, mens Isabella og Thomas bliver medlem af følgegruppen for det nye projekt. Ulrik og til dels Peter vil gerne arbejde videre med at finde nye medlemsorganisationer. Rie vil gerne være med i en følgegruppe, hvis der skulle komme flere projekter. Spilleregler: Bestyrelsesmailen skal besvares indenfor en uge.man har en forpligtelse til at spørge om hjælp, hvis man enten ikke kan åbne bilagene eller læse dem, eller kan svare på bestyrelsesmailen skriftligt. Det kan også være andre ting, man har brug for hjælp til. Sekretariatet hjælper gerne. 9. Mødeplan og næste møde Søndag d. 29. august kl Fredag d. 15. oktober kl Lørdag d. 18. december kl hygge. Mødet i januar fastlægges på næste møde. 10. Eventuelt Miriam omdelte DHs Vejviser. Flere spurgte til, om den også findes elektronisk. 11. Tjek out Der blev foretaget et kort tjek ud. Alle var enige om, at det havde været et rigtig godt møde.

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 15.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 15.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

ALLE KAN VÆRE MED I VORES FORENING! Gode råd og konkrete metoder til at sikre, at alle kan deltage

ALLE KAN VÆRE MED I VORES FORENING! Gode råd og konkrete metoder til at sikre, at alle kan deltage 1 ALLE KAN VÆRE MED I VORES FORENING! Gode råd og konkrete metoder til at sikre, at alle kan deltage INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLD --- 3 Kan alle deltage og være med i foreningslivet? --- 4 Nogle væsentlige

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Skole-hjemsamarbejde i praksis

Skole-hjemsamarbejde i praksis Skole-hjemsamarbejde i praksis Idéer og eksempler fra skole-hjemvejledere Forældrene er uhyre betydningsfulde for deres børns læring og udvikling, og den eneste empirisk underbyggede konklusion må være

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer Kom i dybden med arbejdsglæden 3-5 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi kommer i dybden med arbejdsglæden. I de næste timer laver vi et fremtidsværksted, hvor vi undersøger, hvad

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere