PERSPEKTIVERENDE UNDERSØGELSE AF DEN SOCIALE DIMENSION AF USER EXPERIENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSPEKTIVERENDE UNDERSØGELSE AF DEN SOCIALE DIMENSION AF USER EXPERIENCE"

Transkript

1 IT-Universitetet PERSPEKTIVERENDE UNDERSØGELSE AF DEN SOCIALE DIMENSION AF USER EXPERIENCE Et relativt uudnyttet værdiskabende potentiale, som kan bidrage til vores forståelse af user experience og digitalt design Specialeeksamen Digital Design og Kommunikation Kandidatuddannelse i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Lars Wiedemann, BA Kommunikation IT-Universitetet i København, 25. februar 2009 Vejleder: Anker Helms Jørgensen, PhD Human-Computer Interaction Forskningsgruppen for Innovativ Kommunikation, IT-Universitetet i København Censor: Pia Jønsson, Cand.mag. Litteratur og film Metafor

2 Side 2 af 10 Perspektiverende eksamensoplæg Speciale User experience til forhandling

3 INTRODUKTION I mit speciale, User experience til forhandling 1, argumenterer jeg forholdsvis kortfattet for en udvikling inden for digitalt design og digital kultur, der medfører en rekonstruktion af forholdet mellem brugere, teknologi og design. Brugerne forhandler og genforhandler gennem deres ofte sociale interaktion med design og teknologi kontinuerligt systemets regler, og er derfor medproducenter af systemet. Og netop derfor giver det mening at medtænke den sociale dimension i definitionen af user experience. Det har jeg valgt at arbejde videre med siden afleveringen af specialet, og formålet med mit eksamensoplæg er derfor mere dybdegående og perspektiverende at diskutere først og fremmest, hvordan det teoretiske felt forholder sig til den sociale dimension af user experience, men også hvordan den sociale dimension og sociale data kan bidrage til vores forståelse af user experience og digitalt design. De følgende sider afspejler en sammenskrivning af mit mundtlige eksamensoplæg og tilhørende PowerPoint slides. HVORDAN FORHOLDER DET TEORETISKE FELT SIG TIL DEN SOCIALE DIMENSION AF USER EXPERIENCE? Jeg har diskuteret videre med Hassenzahl via , og har præsenteret ham for nogle af mine pointer omkring den sociale dimension. Han afviser dog umiddelbart mine pointer ved at referere til Battarbee og hendes begreb co-experience, som jeg anvender i specialet: ( ) your point on social is well covered by Katja Battarbee. She argues for co-experience! ( fra Hassenzahl, 27. januar 2009) Hassenzahl betragter altså den sociale dimension som dækket, og i et paper til CHI konferencen 2009 præsenterer Hassenzahl og en række andre forskere resultaterne af en surveyundersøgelse blandt 275 forskere og praktikere: ( ) the authors propose to delineate UX as something individual (instead of social) that emerges from interacting with a product, system, service or an object. We agree that other people may influence the experience a lot before, during, and after interacting with a product. However, only an individual can have feelings and experiences. A group can experience together, but the experience we are investigating is still inside each individual of that group. (Hassenzahl et al., 2009) Her argumenterer han lidt mere udfoldet for, at vi må forstå user experience som udelukkende individuelt, og afviser på den måde helt eksplicit den sociale dimension. Kigger man resultaterne fra surveyundersøgelsen nærmere efter, viser det sig dog, at der tilsyneladende kun er en svag enighed i, at user experience ikke kan være social: 1 Specialet kan downloades her: Lars Wiedemann IT-Universitetet i København Side 3 af 10

4 Only an individual person can have an experience. An experience is something personal, something 'within' a person. (N/275: 265 ; Response Rate: 96% ; Mean: 3.16 ; Using a 5- point scale) (Hassenzahl et al., 2009) Alligevel afviser Hassenzahl den sociale dimension, men jeg er ikke enig i, at de argumenter, som de her præsenterer, afviser væsentligheden af netop den sociale dimension af user experience, som jeg argumenterer for. Jeg afviser ikke selv den subjektive dimension, som Hassenzahl her argumenterer ihærdigt for, tværtimod, men jeg mener, at den sociale dimension bør tilføjes og i højere grad anerkendes. Min research peger på, at Battarbees co-experience koncept tilsyneladende ikke høster den store anerkendelse i det teoretiske felt, og det overrasker mig. Med udgangspunkt i mit speciale og Battarbees doktorafhandling fra 2004, som netop fokuserer på co-experience, har jeg gennemført et interview med hende for at få perspektiveret og uddybet nogle af problemstillingerne og spørgsmålene. I interviewet præsenterer jeg Battarbee for Hassenzahls argument, og spørger hende indirekte, om det afviser hendes koncept om co-experience, og mere direkte og bredt spørger jeg, hvordan hun i det hele taget ser på diskussionen. The challenge is that experience is both uniquely individual but socially motivated and framed. ( ) So, you could look at it individualistically or in larger contexts. If you start thinking about how the meaning of technology gets formed and how it becomes defined over time (but never completed or 'done') you have to look beyond the myopic individual focus. ( fra Battarbee, 21. februar 2009) Udfordringen er altså ifølge Battarbee, at experience både har en individuel og en social dimension, men det interessante er, at hun argumenterer for, at user experience knyttet til teknologi nødvendigvis må omfatte den sociale dimension, bl.a. fordi der her sker en meningsforhandling over tid. Rather than a particular method, co-experience is a perspective that opens designers eyes to a feature of reality that sometimes is blinked away: the fact that people often make sense of their experiences together, and the definition of the meaning or purpose of a technology emerges from these shared experiences. (Battarbee, 2004: 96) I doktorafhandlingen forklarer hun i den sammenhæng, at co-experience bidrager med netop det perspektiv, at brugerne socialt skaber mening med deres oplevelser, og at det i sig selv er med til at definere teknologien. In co-experience products support, constrain and shape the sharing of experiences with others, and the shared experiences are influenced by other people as well. (Battarbee, 2004: 82) Side 4 af 10 Perspektiverende eksamensoplæg Speciale User experience til forhandling

5 Teknologi og design, men også den sociale interaktion former altså user experience, og co-experience viser, hvordan brugere af fx sociale netværk kan fremhæve og på den måde dele oplevelser, og de kan gengælde eller afvise oplevelser: In co-experience, social interaction contains elements of: Lifting up experiences to shared attention, reciprocating experiences (acknowledging, accepting, reciprocating), rejecting experiences (ignoring, making fun of, downplaying, rejecting). (Battarbee, 2004: 83) Det betyder, at co-experience kan forstås som ( ) the seamless blend of user experience of products and social interaction. (Battarbee, 2004: 121) Med andre ord vil jeg med Battarbee argumentere for, at der er potentiale i, i højere grad at knytte user experience til social interaktion, og det udfordrer, som jeg ser det, Hassenzahls (2009) afvisning af den sociale dimension, som begrænser vores forståelse af user experience og designmuligheder, som Battarbee & Koskinen også peger på: We claim that neglecting co-experience in user experience leads to a limited understanding of user experience and a similarly limited understanding of design possibilities. The concept of co-experience enriches design in several ways. ( ) opportunities for co-experience can be designed into the interactions of products and services. (Battarbee & Koskinen, 2005: 15) Men hverken Hassenzahl eller Battarbee forholder sig til tilbagekoblingen fra den sociale interaktion til teknologien, altså de sociale data, som kontinuerligt er med til at redesigne teknologien, og det er netop her, jeg argumenterer for, at der er et relativt nyt og uudnyttet værdiskabende potentiale, som kan bidrage både til vores forståelse af user experience, men også arbejdet med at designe til user experience. Spørgsmålet er derfor, om det er generelt for det teoretiske user experience felt, at man ikke forholder sig til den tilbagekobling, og det er tilsyneladende tilfældet. Jeg er stødt på en række lignende koncepter 2, som alle læner sig op ad co-experience og forståelsen af brugerne som aktive med-producenter, men tilsyneladende er Battarbee sammen med henholdsvis Forlizzi og Koskinen nogle af de få, der har forsket i og skrevet om den sociale dimension af user experience, og jeg har ikke fundet artikler, der forholder sig til den måde social interaktion med digitalt design virker tilbage på netop designet, og dermed kontinuerligt rekonstruerer mulighedsrummet for user experience. På den ene side undrer det mig, men på den anden side afspejler det sandsynligvis, at det er en relativt ny udvikling inden for digitalt design, men jeg vil stadig argumentere for vigtigheden af at anerkende netop den mekanisme, når vi taler user experience og digitalt design. I interviewet præsenterede jeg derfor Battarbee for nogle af mine pointer og delkonklusioner omkring den sociale dimension, og hun bekræfter umiddelbart min pointe omkring tilbagekoblingen: 2 Co-design (Battarbee et al., 2008), Co-creation (Prahalad & Ramaswamy, 2004), End-user development (Fischer et al., 2004), Social production (Carr, 2008) Lars Wiedemann IT-Universitetet i København Side 5 af 10

6 Digital design does indeed facilitate a whole new way for people to craft the 'technology' they are experiencing. ( fra Battarbee, 21. februar 2009) Spørgsmålet er imidlertid, hvorfor den sociale dimension tilsyneladende overses i teorien, og hvordan det påvirker user experience i praksis: ( ) ux is about design and research for with and through design is driven by purpose and intention. Most academics have no interest in understanding long-term adoption of their designs because that is not relevant for them. ( ) It is therefore understandable that they focus on a narrower definition of ue/ux that they can study and influence in labs or in smallscale experiments, which is usually just an expanded version of usability/acceptability evaluation. Design practitioners like myself have great interest in adoption and social and cultural ux issues as long as it makes our work better ( ) ( fra Battarbee, 22. februar 2009) Battarbee forklarer altså, at mange akademikere eller teoretikere, som hun ser det, ikke har interesse i at arbejde med user experience i en bredere kontekst, og at det derfor er forståeligt, at de fokuserer på en smallere forståelse og definition af user experience, som dog ofte ender med at blive en udvidet version af usability. Her er der en klar parallel til Hassenzahls pointe om usability plus i interviewet (se specialet). Omvendt er praktikere mere interesseret i den bredere kontekst og de sociale og kulturelle dimensioner af user experience. På den måde argumenterer hun for, at det for nogle kan give mening at se bort fra den sociale dimension, men understreger samtidig, at det er udtryk for et mere produktorienteret syn, og ikke et interaktionsorienteret, og det hele falder, som hun ser det, tilbage på, at design er, hvad hun kalder en applied art, ikke decideret videnskab: So it can be very purposeful to take different scopes on ux. But the narrowest I think look more at the product that the interaction. You could argue that for definitions sake there is the 'product experience' and the 'interaction experience' side at least. But you should chew on this carefully and not take my work for it. It boils down to the fact that design is an applied art, not a science. :) (Though there are those who wish to treat it as science). ( ) But of course having a broader understanding of the shortcomings of EACH approach helps to design each project to be most effective to ensure successful outcomes. ( fra Battarbee, 22. februar 2009) Battarbees svar antyder altså, at der kan være et grundlæggende problem i overhovedet at sammenligne eller prøve at koble forståelsen af user experience i teorien med praksis, hvilket både er interessant men også overraskende, som jeg ser det, og jeg er ikke sikker på, at jeg er helt enig med hende her. ( ) what advantages are these [social] tools creating? ( ) The answer is, Not such a big deal, considered by itself. The trick is not to consider it by itself. (Shirky, 2008: 20) Inspireret af Shirky kunne man spørge, hvad giver det digitalt design og user experience? Hvilken forskel gør det? Side 6 af 10 Perspektiverende eksamensoplæg Speciale User experience til forhandling

7 HVORDAN KAN DEN SOCIALE DIMENSION OG SOCIALE DATA BIDRAGE TIL VORES FORSTÅELSE AF USER EXPERIENCE OG NYERE TENDENSER INDEN FOR DIGITALT DESIGN? ( ) det nye konkurrencelandskab [er] ikke blot ( ) en svag indikation af behovet for forandring, men i sig selv et udtryk for en social bevægelse. ( ) Bevægelsen tiltager. Personaliserede og sociale netværkssites vokser i øjeblikket hurtigere end nogensinde før målt i antallet af besøgende. (Prahalad & Krishnan, 208: 50) Først og fremmest vil jeg pege på, at sociale netværk er i heftig vækst, og kan betragtes som en tiltagende social bevægelse. De to mest populære sociale netværk er ubetinget MySpace og Facebook 3, som har flere hundrede millioner registrerede brugere, og alene på Facebook, som på mange måder er det mest interessante eksempel, registrerer omkring personer en profil, hver dag, 65 milliarder sidevisninger finder sted hver måned, og 14 millioner billeder uploades hver dag 4. Det gør Facebook til den førende fotodelingstjeneste på nettet, hvilket overrasker mig meget, og jeg mener, det er et godt billede på den sociale interaktion, der finder sted. Samtidig vil jeg argumentere for, at Facebook kan siges at være et førende eksempel på, hvordan sociale data kommer i spil, og bidrager til redesign af systemet og bedre user experience. ( ) the very acts of using Google to search for information, of traversing the Amazon online catalog, or indeed of browsing the Web itself, now create data trails which when analyzed and fed back into the algorithms of search engines and content directories contribute to subtly alter the browsing experience of the next user. (Bruns, 2008: 23-24) Andre interessante og aktuelle eksempler er Google og Amazon, som Bruns her taler om eksempler som i høj grad afspejler betydningen og værdien af sociale data, og hvorfor vi bør medtænke netop sociale data og mere bredt set den sociale dimension i både forståelsen af user experience og det praktiske arbejde. The basic observation that the Internet permits the emergence of new relationships that play a significant role in their participants lives and are anchored in online communications continues to be made. (Benkler, 2006: 359) Der er altså ikke nogen tvivl om, at sociale netværk vokser, og bliver en stadig vigtigere og større del af vores hverdag, som Benkler her påpeger. Tallene og udviklingen afspejler en hidtil uset grad af social interaktion, som på den ene side altså kan forstås som medieret af digitalt design, og på den anden side kontinuerligt rekonstruerer det digitale design. Digitaliseringen kan betragtes som en katalysator for udviklingen (Praha- 3 MySpace: registrerede brugere, Facebook: registrerede brugere. ( 17/ ) / Lars Wiedemann IT-Universitetet i København Side 7 af 10

8 lad & Krishnan, 2008: 52), og der er ingen tvivl om, at vi er sociale og gerne vil være sociale. Det er som Shirky peger på et grundlæggende menneskeligt aspekt, som gennemtrænger vores liv og hverdag: Human beings are social creatures not occasionally or by accident but always. Sociability is one of our core capabilities, and it shows up in almost every aspect of our lives as both cause and effect. (Shirky, 2008: 14) Samtidig konvergerer de digitale medier i høj grad, som fx Silberbauer peger på under interviewet (se specialet), og resultatet er, som jeg ser det, at vi ikke længere kan holde os slutproduktet for øje, men at det altså redesignes kontinuerligt af brugerne. ( ) convergence represents a paradigm shift ( ) convergence is changing the ways in which media industries operate and the ways average people think about their relation to media. We are in a critical moment of transition during which the old rules are open to change and companies may be forced to renegotiate their relationship to consumers. (Jenkins, 2006: 243) Som Jenkins her taler om, så betyder udviklingen netop, at reglerne men især forholdet mellem brugere og virksomheder er til genforhandling. Det er en udvikling, som udfordrer etablerede strukturer, og anerkender brugerne som aktive sociale medproducenter. Det er en udvikling, som opløser traditionelt digitalt design og forholdet mellem bruger og teknologi, som derfor må genforhandles. We are a networked society now networked individuals connected with each other in a mesh of loosely knit, overlapping, flat connections. This does not leave us in a state of anomie. ( ) As we have come to take advantage of these new capabilities, we see social norms and software coevolving to offer new, more stable, and richer contexts for forging new relationships beyond those that in the past have been the focus of our social lives. ( ) we now have new scope for interaction with others. (Benkler, 2006: ) Med Benklers ord er vi et netværkssamfund nu, og vi ser sociale normer og software udvikle sig sammen og skabe hidtil usete muligheder for sociale relationer og interaktion. Vores sociale interaktion online er med til kontinuerligt at konstruere og rekonstruere digitalt design og mulighedsrummet for user experience, og det leder op til min pointe om sociale data, som fx Carr taler om i et lidt bredere teknologisk og sociologisk perspektiv: The Internet, and all the devices connected to it, is not simply a passive machine that responds to our commands. It s a thinking machine ( ) that actively collects and analyzes our thoughts and desires as we express them through the choices we make while online ( ) As we spend more time and transact more of our commercial and social business online, that database will grow ( ). Figuring out new ways for people and machines to tap into the storehouse of intelligence is likely to be the central enterprise of the future. (Carr, 2008: 217) Side 8 af 10 Perspektiverende eksamensoplæg Speciale User experience til forhandling

9 Sociale data gør det meningsløst at tale om user experience som udelukkende et individuelt fænomen. Der er, som jeg ser det, ikke nogen tvivl om, at netop de sociale data har stor betydning, både for virksomheder og brugere, men vi har kun set begyndelsen. OPSUMMERING OG KONKLUSION People are both individuals and social beings, and neglecting the social aspect of experiences would be to overlook a very important aspect of being human. (Battarbee, 2004: 122) Hovedpointerne som jeg med oplægget argumenterer for er, at vi må anerkende, at der er en social dimension i user experience, som Battarbee også argumenterer for, men også at den er mere end co-experience. Battarbee fokuserer, så vidt jeg fortolker hende, på den sociale interaktion mellem brugerne, og hvordan teknologi faciliterer netop dette, men ikke hvordan den sociale interaktion kontinuerligt redesigner teknologien i kraft af de sociale data. Når vi taler digitalt design, mener jeg altså ikke, at vi længere kan nøjes med at forstå user experience som udelukkende individuel, som fx Hassenzahl argumenterer for. Jeg mener, at sociale data tilføjer, hvad jeg vil kalde ekstra lag af værdi til den sociale dimension af user experience, og user experience i sig selv. Som Battarbee også pointerer i interviewet, så introducerer udviklingen, og dermed også de sociale data, en masse ubesvarede og interessante spørgsmål: ( ) it brings a whole new club of issues to the table. E.g. who gets compensated for their work if there is an entity making profit on their work? How do find users or are they designers? What is the role of design when it becomes a toolkit rather than complete product? When is the product complete - ever? Is user experience even an appropriate term anymore? ( fra Battarbee, 22. februar 2009) Især spørgsmålet Is user experience even an appropriate term anymore? er interessant. Men afviser vi den sociale dimension af user experience, så argumenterer jeg for, at vi afviser og dermed undervurderer de nye udfordringer for digitalt design, som udviklingen bringer med sig (Benkler, 2006: 374), og ikke mindst de designmuligheder, vi ser vokse frem (Battarbee & Koskinen, 2005). Lars Wiedemann IT-Universitetet i København Side 9 af 10

10 REFERENCER interview med Hassenzahl, januar interview med Battarbee, februar, Battarbee, K. (2004): Co-experience Understanding user experiences in social interaction. Doktorafhandling, University of Art and Design Helsinki. Battarbee, K., & Koskinen, I. (2005): Co-experience: user experience as interaction. CoDesign, volume 1, no. 1, Marts 2005, side Battarbee, K., Botero, A., Mattelmäki, T., & Rizzo, F. (2008): Designed for Codesigners. Participatory Design Conference, Indiana University, 1-4. Oktober Benkler, Y. (2006): The wealth of networks: how social production transforms markets and freedom. New Haven: Yale University Press. Bruns, A. (2008): Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond: From Production to Produsage. New York: Peter Lang Publishing, Inc. Carr, N. (2008): The big switch. Rewiring the world, From Edison to Google. New York: W. W. Norton & Company Ltd. Hassenzahl, M., Law, E. L-C., Vermeeren, A. P. O. S., Roto, V., & Kort, J. (2009): Understanding, Scoping and Defining User experience: A Survey Approach. Proceedings CHI New York: ACM. Jenkins, H. (2006): Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press. Kuutti, K. (2001): Hunting for the lost user: From sources of errors to active actors and beyond. Cultural Usability seminar, Media Lab, University of Art and Design Helsinki, April Prahalad, C. K., & Krishnan, M. S. (2008): Innovationens nye tidsalder. Brugerdreven værdi gennem globale netværk. København: Børsens Forlag. Shirky, C. (2008): Here comes everybody: the power of organizing without organizations. New York: The Penguin Press. Side 10 af 10 Perspektiverende eksamensoplæg Speciale User experience til forhandling

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Oplæg om historie-dilemmaspil v/ Marianne Dietz Om oplægsholderen PhD-studerende med fokus på spil i historieundervisningen, adjunkt v/ HistorieLab

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 195 Offentligt Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Folketingets Kulturudvalgs høring 24. september 2014 Peter Schønning Mit oplæg Relationship

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Design forslag. Company logo Lind furniture. Version 1

Design forslag. Company logo Lind furniture. Version 1 Design forslag Company logo Lind Version 1 Choose better for good 2005 Good Services Danish Design Good Services Good Service: Service is all about advising, handling orders, delivering and following-up.

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb MalmöHögskola Kulturochsamhälle(K3) Kultur ochmedieproduktion2008 Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb AfLouiseLidangKrøyer Englishtitle: Kidsunderanewparadigm? Conceptsandpracticesofchildren

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg Program TRIV og bedre målsætninger i rehabilitering. Vi kan allerede måle TRIV. Diskussion. Situationel og relationelt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Complaint Management defensiv strategy

Complaint Management defensiv strategy Complaint Management defensiv strategy Vi har ret få utilfredse kunder (færre end andre)! Klagere er forstyrrende irritations-elementer i dagligdagen De er kværulanter (der har haft en dårlig dag), folk

Læs mere

Digital Retorik. Dagens program: Agency og medborgerskab Evaluering Lidt om opgaveskrivning

Digital Retorik. Dagens program: Agency og medborgerskab Evaluering Lidt om opgaveskrivning Dagens program: Agency og medborgerskab Evaluering Lidt om opgaveskrivning Arbejde med eksamensopgaven; problemformulering, præsenta=on, li>eratur 23/04/14 1 Introduk2on af begreberne Retorisk medborgerskab

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Copyrights Prof Torsten Ringberg CBS, IDA 2018

Copyrights Prof Torsten Ringberg CBS, IDA 2018 Forbered dig på digital disruption Grundene er mange: kompetence mangel, silo tænkning, rutiner, etc. Men en af de væsentligste er ledernes og medarbejdernes manglende evne til at tænke anderledes! MYOPIA

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Veldfærdsteknologi - et kulturanalytisk perspektiv

Veldfærdsteknologi - et kulturanalytisk perspektiv Veldfærdsteknologi - et kulturanalytisk perspektiv Astrid Jespersen, Center for Humanistisk Sundhedsforskning & Center for Sund Aldring, Københavns Universitet Center for Sund Aldring (CESA) Theme 1: Health

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Per Østergaard Jacobsen. Bedre bruger oplevelser med BIG DATA og effektiv styring!

Per Østergaard Jacobsen. Bedre bruger oplevelser med BIG DATA og effektiv styring! Per Østergaard Jacobsen Bedre bruger oplevelser med BIG DATA og effektiv styring! BIG DATA is like teenage sex: everyone talks about it, nobody really knows how to do it, everyone thinks everyone else

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere