Sammenligning af måleresultater mellem brændeovne afprøvet efter EN og NS 3058

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenligning af måleresultater mellem brændeovne afprøvet efter EN og NS 3058"

Transkript

1 Sammenligning af måleresultater mellem brændeovne afprøvet efter EN og NS 3058 Jes Sig Andersen Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 1. OPGAVEBESKRIVELSE REFERENCER TERMER OG DEFINITIONER DATAGRUNDLAG TEORI RESULTATER KONKLUSION 17 Bilag

4 4

5 Forord En stor del af partikelforureningen i Danmark kommer fra brændeovne og fastbrændselsfyr. Partikelfourening skyldes hovedsagelig forkert fyringsteknik. Men ovnens eller fyrets konstruktion spiller også en væsentlig rolle, idet moderne brændeovne og fastbrændselsfyr udleder væsentlig færre partikler end ældre. Brændeovne er byggevarer og er derfor omfattet af byggevaredirektivet, som stiller en række krav til deres konstruktion, herunder til brændsikkerhed, sundhedsfare og miljø. Kravene er specificeret i en harmoniseret europæisk standard (EN 13240), som dog hverken stiller krav til eller anviser en metode til at måle udslippet af partikler. Miljøstyrelsen ønsker med dette projekt at undersøge, om der er en sammenhæng mellem partikel- og CO-emissioner, så ønsket om at nedbringe partikelemissionerne fra brændeovne, i mangel af en europæisk standard for partikelemissioner, kan nås ved i stedet at stille krav til brændeovnes COemissioner. 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Formålet med udredningen er at undersøge, om der kan påvises en sammenhæng mellem middelværdien af CO-emission i %, målt under ENafprøvningen og det vægtede gennemsnit af partikelemissionen, målt under de fire delforløb under NS- afprøvningen, opgivet som gram udledte partikler pr. kg indfyret tørstof. Undersøgelsen baserer sig på målinger på i alt 26 brændeovne over perioden august 2001 til november Ud af de 26 brændeovne foreligger der tillige måling af THC/OGC på de 20. Det må konkluderes, at man ikke på baggrund af denne udredning kan drage tydelige paralleller mellem CO-værdier opnået under EN-afprøvning, og værdier for partikelemission opnået under NS-afprøvning. Det vil derfor umiddelbart ikke være muligt på det foreliggende grundlag at substituere krav til partikelemission med krav til CO-værdi. 7

8 8

9 Summary and conclusions The purpose of this report is to find out whether there is a connection between the mean value of CO emission in %, measured during the EN test, and the weighted average of the particle emission, measured in the four partial courses during the NS test, stated as gram of released particles per kg of fired dry matters. The examination is based on measurements of a total of 26 solid fuel stoves during the period from August 2001 to November Measurements of THC/OGC have also been carried out on 20 of the 26 solid fuel stoves. It must be concluded that it is not possible on the basis of this report to make clear parallels between CO values achieved during EN testing and values for particle emission obtained during NS testing. Therefore, as a matter of course it will not be possible on the existing basis to substitute requirements on particle emission with requirements on the CO value. 9

10 10

11 1. Opgavebeskrivelse Formålet med udredningen er at undersøge, om der kan påvises en sammenhæng mellem middelværdien af CO-emission i %, målt under ENafprøvningen og det vægtede gennemsnit af partikelemissionen, målt under de fire delforløb under NS- afprøvningen, opgivet som gram udledte partikler pr. kg indfyret tørstof. Der er således tale om forsøg på sammenligning af data fra samme brændeovn, men hidrørende fra to forskellige prøvninger under forskellige prøvningsvilkår. For god ordens skyld skal vi hermed resumere de væsentligste forskelle på de to målinger: Røgtræk Under EN-afprøvningen anvendes et reguleret røgtræk på 12 Pa, hvorimod NS- prøvningen finder sted ved naturligt skorstenstræk i prøveskorstenen, som typisk er højere. Spjældindstilling Under EN-afprøvningen benyttes en spjældindstilling, som er optimeret imod at opnå en brændetid på mindst 45 minutter samt lave CO- og OGC-værdier og en høj CO 2 -værdi. Under NS-afprøvningens fire trin benyttes forskellige spjældindstillinger fra næsten lukket til fuld åben i forsøget på at opnå de fire krævede forbrændingsrater i intervallet mindre end 1,25 til over 2,8 kg tørstof pr. time (klasse 2). Anvendt brændsel Under EN-afprøvningen benyttes løvtræsbrænde, hvor mængden er angivet af fabrikanten. Under NS-afprøvningen benyttes nåletræslægter 50x50 mm, hvor mængden er beregnet som funktion af brændkammerets volumen. Endvidere er det nøje fastlagt, hvordan NS-prøvebrændslet skal sammentømres og placeres, hvorimod det er op til fabrikanten at bestemme udformning og placering af EN- prøvebrændslet. Til sammenligning kan for en tilfældig valgt ovn oplyses, at ENprøvebrændslet udgør 2 kg brænde, og at NS-prøvebrændslet udgør 2,7 kg lægter. 11

12 2. Referencer EN 13240:2001 med tillægget DS/EN 13240/A2:2004, hvori krav til CO fastsættes til mindre end eller lig med fabrikantens oplysninger, dog maks. 1% - og kravet til virkningsgrad fastsættes som større end eller lig med fabrikantens oplysninger, dog min. 50%. NS , hvor forbrændingsraten målt som kilo forbrændt tørstof pr. time ved de fire belastningstrin, klasse 2, defineres som: Belastningstrin 1 Belastningstrin 2 Belastningstrin 3 Belastningstrin 4 < 1,25 1,25-1,90 1,91-2,80 >2,80 NS 3059, hvor de maksimalt tilladelige partikeludslip for brændeovne oplyses til: Højeste enkeltværdi under en delprøve; 20 g pr. kg indfyret tørstof Vægtet justeret gennemsnit for alle 4 delprøver; 10 g/kg indfyret tørstof. 12

13 3. Termer og definitioner Undersøgelsens resultat foreligger i form af nogle diagrammer, hvor partikelemissionen er vist som funktion af hhv. CO-værdi og OGC-værdi. For hver graf er der indtegnet en lineær regression til anskueliggørelse af tendensen. Der er oplyst en R² værdi for den lineære regression. Definition af R², jf. "Complete Business Statistics", Irwin/McGraw-Hill 1999: The coefficient of determination R² is a descriptive measure of the strength of the regression relationship, a measure of how well the regression line fits the data. - og videre om størrelsen af R²: An R² value of 0.9 is very god, a value greater than 0.8 is good, and a value of 0.6 or more may be satisfactory for some applications. When R² value is 0.5 or less, the regression explains only 50% or less of the variation in the data. If we are interested only in understanding the relationship between the variables, lower values of R² may be acceptable, as long as we understand that the model does not explain much. 13

14 4. Datagrundlag Undersøgelsen baserer sig på målinger på i alt 26 brændeovne over perioden august 2001 til november Ud af de 26 brændeovne foreligger der tillige måling af THC/OGC på de 20. Se venligst komplet datafortegnelse i bilag 1. Teknologisk Institut takker følgende brændeovnsfabrikanter for at have stillet data til rådighed for undersøgelsen: HWAM Heat Design A/S Varde Ovne A/S Lotus Heating System A/S Rais A/S Westfire ApS Heta A/S 14

15 5. Teori Det forventes, at der vil være en direkte sammenhæng mellem partikelemission og CO-værdi. Efter påfyring af en test-charge går der et tidsrum, inden der opstår flammer, og forbrændingen kommer ordentligt i gang. Erfaringsmæssigt er det i dette tidsrum, der opstår en høj CO-værdi under EN-testen og tilsvarende en høj partikelemission under NS-testen. I afslutningen af en testperiode, når ilden går ud, opstår der igen en relativ høj CO-værdi, hvorimod partikelemissionen må antages at være ubetydelig. Imidlertid er bidraget af CO fra opstarten normalt større end bidraget fra afslutningen, så samlet set burde der være sammenhæng mellem høj COværdi og høj partikelemission. En tilsvarende sammenhæng gør sig gældende mellem THC/OGC (tjærestoffer målt efter FID-måleprincip) og CO. 15

16 6. Resultater Sammenhæng mellem partikelemission og CO-værdi (bilag 2 og bilag 3) I bilag 2 vises sammenhængen mellem NS samlet partikelemission (dvs. det vægtede gennemsnit af alle fire belastningstrin) og EN-testens CO-værdi. Det fremgår af grafen, at der ses svagt stigende partikelemission som funktion af stigende CO-værdi. Imidlertid er R² =0,1 så lav, at man ikke med sikkerhed kan tage sammenligningen til indtægt for en sammenhæng mellem CO-værdi og partikelmasse. En tydeligere sammenhæng ses, hvis man isoleret sammenligner NSbelastningstrin 1 og EN CO-målingen (bilag 3). Belastningstrin 1 er det laveste belastningstrin i NS-målingen, hvor der i klasse 2 skal forbrændes mindre end 1,25 kg tørstof pr. time. Belastningstrin 1 er erfaringsmæssigt dér, hvor brændeovnen har sværest ved at klare kravene i NS3058 (vægtet middelværdi over alle 4 belastningstrin maks. 10 g/kg, - og højeste værdi under ét belastningstrin maks. 20 g/kg). I bilag 3 ses en tydeligere sammenhæng mellem høj CO-værdi og høj partikelemission, om end resultaterne er noget spredte og R² værdien 0,36, jævnfør definitionen oven for, næppe retfærdiggør sidestilling mellem krav til CO-værdi og partikelemission. Sammenhæng mellem partikelemission og THC/OGC-værdi (bilag 4 og bilag 5) Selvom THC/OGC ikke er egnet som kravelement i forhold til EN13240, har vi alligevel valgt at medtage resultaterne i denne undersøgelse, da begge parametre er klart forureningsrelaterede. Mønsteret minder meget om CO-afhængigheden ovenfor, idet der ses stigende tendens i diagrammerne i både bilag 4 og bilag 5. Imidlertid tillader R² værdierne 0,20 for NS samlet og 0,39 for NS belastningstrin 1 isoleret heller ikke håndfast sidestilling af krav til THC/ OGC og partikel-emission. 16

17 7. Konklusion Det må konkluderes, at man ikke på baggrund af denne udredning kan drage tydelige paralleller mellem CO-værdier opnået under EN-afprøvning, og værdier for partikelemission opnået under NS-afprøvning. Det vil derfor umiddelbart ikke være muligt på det foreliggende grundlag at substituere krav til partikelemission med krav til CO-værdi. Årsagen til udeblivelsen af den forventede sammenhæng mellem EN-prøvens CO- værdi og NS-prøvens partikelemission må sandsynligvis tilskrives de forskellige testkonditioner under de to prøver, samt det forhold at COemissionen og partikelemissionen hen over et testforløb ikke nødvendigvis følges ad (se venligst en nærmere beskrivelse af disse forskelle under afsnit 2 opgaveformulering). For i givet fald at eliminere disse elementer skulle man kombinere de to afprøvningsmetoder og i et samlet testforløb registrere alle ønskede parametre. 17

18 18

19 19 løbenummer EN Resultater CO henført t 13 % O2 (%) 0,18 0,16 0,19 0,19 0,22 0,14 0,2 0,17 0,14 0,12 0,15 0,13 0,07 CO2 (%) 8,3 7,7 9,6 6,7 9,2 7,5 7,4 9 8,3 10,4 9,1 11,6 10,9 Virkningsgrad (%) Nominel effekt (kw) 5,2 6,5 4,6 5,5 6 5,1 5,5 7,1 6,3 6,7 5 5,7 6,3 Røgtemperatur (ºC) OGC henført til 13 % O NS Resultater NS samlet (g/kg tø) 4,57 5,64 9,13 9,22 5,21 3,86 3,53 4,38 6,24 6,22 6,7 8,35 4,77 Trin1 Br. forbrug (kg tø/h) 1,2 1,25 1,08 1,1 1,19 1,19 1,24 1,09 1,23 1,15 1,12 1,03 1,24 Trin1 Røgtemp (ºC) Trin1 Partikel (g/kg tø) 4,88 5,58 12,52 13,75 8,18 3,51 1,84 6,16 9,95 9,66 7,9 7,66 3,17 Trin2 Br. forbrug (kg tø/h) 1,28 1,36 1,57 1,38 1,73 1,49 1,46 1,42 1,59 1,4 1,47 1,55 1,77 Trin2 Røgtemp (ºC) Trin2 Partikel (g/kg tø) 3,87 5,64 7,28 4,89 2,95 3,97 4,81 4,55 4,89 5,55 7,03 6,99 5,19 Trin3 Br. forbrug (kg tø/h) 2,26 2,46 2,28 2,31 1,73 2,37 3,27 2,39 2,12 2,22 2,74 2,29 2 Trin3 Røgtemp (ºC) Trin3 Partikel (g/kg tø) 2,26 5,67 8,73 3,44 2,95 3,96 3,39 3,21 4,3 5,18 5,46 10,91 5,48 Trin4 Br. forbrug (kg tø/h) 2,26 2,46 2,28 5,89 1,73 2,37 3,27 2,39 2,12 2,89 2,74 2,29 3,5 Trin4 Røgtemp (ºC) Trin4 Partikel (g/kg tø) 2,26 5,67 8,73 3,35 2,95 3,96 3,39 3,21 4,3 6,03 5,46 10,91 7,21 Bilag 1

20 20 løbenummer EN Resultater CO henført t 13 % O2 (%) 0,13 0,24 0,24 0,22 0,14 0,17 0,22 0,2 0,13 0,21 0,27 0,13 0,13 0,25 CO2 (%) 9,2 10,6 10,6 9,9 9,6 9,1 7,1 7,2 9,5 9,2 6, ,9 8,55 Virkningsgrad (%) Nominel effekt (kw) 5,6 4,5 4,5 4,5 6,3 5,1 4,9 5,1 5,7 5 4,6 5,3 5,3 5 Røgtemperatur (ºC) OGC henført til 13 % O NS Resultater NS samlet (g/kg tø) 5,81 8,32 7,69 6,35 3,29 3,39 3,98 6,45 3,95 4,06 7,22 3,81 4,82 6 Trin1 Br. forbrug (kg tø/h) 1,19 1,19 1,07 1,1 1,18 1,19 1,12 1,16 1,24 1, ,15 1 1,06 Trin1 Røgtemp (ºC) Trin1 Partikel (g/kg tø) 6,02 12,1 12,89 14,58 3,81 3,49 7,89 8,17 2,85 4,03 13,33 4,89 7,15 14,14 Trin2 Br. forbrug (kg tø/h) 1,86 1,45 1,72 1,62 1,51 1,63 1,6 1,27 1,46 1,45 1,76 1,4 1,67 1,44 Trin2 Røgtemp (ºC) Trin2 Partikel (g/kg tø) 5,45 9,8 4,48 3,34 2,98 3,67 2,79 10,99 3,21 5,98 4,28 3,92 3,35 4,83 Trin3 Br. forbrug (kg tø/h) 2,44 2,29 2,12 2,36 2,38 2,24 1,95 1,91 2,14 2,56 2,28 2,03 1,67 2,63 Trin3 Røgtemp (ºC) Trin3 Partikel (g/kg tø) 5,98 4,53 5,67 2,43 3,57 2,85 1,5 2,53 4,93 1,57 2,93 3,14 3,35 2,77 Trin4 Br. forbrug (kg tø/h) 3,01 2,91 2,12 2,36 2,93 2,24 1,95 1,91 3,06 2,56 2,28 2,03 1,67 2,63 Trin4 Røgtemp (ºC) Trin4 Partikel (g/kg tø) 7,34 6,64 5,67 2,43 2,78 2,85 1,5 2,53 6,05 1,57 2,93 3,14 3,35 2,77 Bilag 1

21 21 10 NS samlet (g/kg tø) som funktion af CO værdi Partikelmasse (g/kg) R 2 = 0, NS samlet (g/kg tø) Lineær (NS samlet (g/kg tø)) 0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 CO (%) Bilag 2

22 Trin1 Partikel (g/kg tø) som funktion af CO værdi Trin1 Partikel (g/kg tø) Lineær (Trin1 Partikel (g/kg tø)) 12 R 2 = 0,3593 Partikelmasse (g/kg) ,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 CO (%) Bilag 3

23 23 10 NS samlet (g/kg tø) som funktion af OGC værdi 9 8 R 2 = 0,1992 Partikelmasse (g/kg) NS samlet (g/kg tø) Lineær (NS samlet (g/kg tø)) OGC (mg/m3 N) Bilag 4

24 24 16 Trin1 Partikel (g/kg tø) som funktion af OGC værdien 14 R 2 = 0, Partikelmasse (g/kg) Trin1 Partikel (g/kg tø) Lineær (Trin1 Partikel (g/kg tø)) OGC (mg/m3 N) Bilag 5

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Opgørelse over målt virkningsgrad, Data og informationer. 1. februar 2016

Opgørelse over målt virkningsgrad, Data og informationer. 1. februar 2016 Teknologiparken Kongsvang Allé 29 00 Aarhus C Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk 1. februar 2016 Opgørelse over målt virkningsgrad, 19-2015 Data og informationer Opgørelsen er

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

Ikke-parametriske tests

Ikke-parametriske tests Ikke-parametriske tests 2 Dagens menu t testen Hvordan var det nu lige det var? Wilcoxson Mann Whitney U Kruskall Wallis Friedman Kendalls og Spearmans correlation 3 t-testen Patient Drug Placebo difference

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Dimensioneringsværktøj for brændeovne

Dimensioneringsværktøj for brændeovne Dimensioneringsværktøj for brændeovne Uwe Zielke, Christian Drivsholm, Per T. Jespersen, Thue Møller Jensen, Jes S. Andersen Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1344 2010 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det?

Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det? Brændeovne og biomassekedler Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det? Ole Schleicher Mail: osc@force.dk Tlf.: 4326 7540 FORCE Technology Seminar

Læs mere

Statistik for hjemmekompostering 2001

Statistik for hjemmekompostering 2001 Miljøprojekt Nr. 855 2003 Statistik for hjemmekompostering 2001 Claus Petersen og Martin Kielland Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Miljøproblemer ved brændefyring

Miljøproblemer ved brændefyring Miljøproblemer ved brændefyring Kåre Press-Kristensen Det Økologiske Råd kpk@env.dtu.dk Forureningsdata fra brændefyring Partikelforurening (g PM2,5 pr. GJ) 900 600 300 0 Ældre brændeovn Partikelforurening

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 606 Offentligt. Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 26.

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 606 Offentligt. Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 26. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 606 Offentligt Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 26. maj 2011 Tal og fakta Brændefyring er vedvarende energi. Hele den vestlige

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted

Montage - og brugervejledning til BONFILS ildsted Holte maj 2008 Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted Erklæring: Alle lokale forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner"

Afgrænsning af definitionen større entreprenørmaskiner Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner" Baggrund Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget, at busser og lastbiler over 3½ tons samt større entreprenørmaskiner skal være udstyret med

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU FIRE BYG Performance -Based Design Fully-Developed Fires FIRE BYG Purpose To save lives and property Society: That the building can be accepted - Mainly Lives, but also - Major Losses - Cultural Heritage

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO 16000-18/Cor. 1 1. udgave 2012-01-18 Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Indoor air Part 18: Detection and

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R.

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R. EN 15259 Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. Martin R. Angelo EN15259 AF 2010 05 1 Indhold Standarden er primært for måleinstitutter, der

Læs mere

Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan

Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan Henrik L. Jørgensen Klinisk Biokemisk Afdeling Bispebjerg Hospital GUM - definitioner Standard uncertainty Uncertainty of the result of a measurement

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Beskrivelse Beta II Hæve/sænkebord: Stel: Bordplade: Bordet er udført i et enkelt og stringent design, der er lagt vægt på stabilitet og funktionalitet. Bordet er

Læs mere

Nyhed! WIKINGs store NYHED! WIKING Automatic. På de følgende sider ses WIKING modellerne...med Automatic og Svanemærkede.

Nyhed! WIKINGs store NYHED! WIKING Automatic. På de følgende sider ses WIKING modellerne...med Automatic og Svanemærkede. WIKINGs store NYHED! Nyhed! Alle WIKING modeller leveres nu med automatisk styring af forbrændingsluften. En automatisk styring af forbrændingsluften betyder at bålet ikke får for meget luft, og at dit

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Vurdering af brændekedlers partikelemission til luft i Danmark. Kim Winther Teknologisk Institut

Vurdering af brændekedlers partikelemission til luft i Danmark. Kim Winther Teknologisk Institut Vurdering af brændekedlers partikelemission til luft i Danmark Kim Winther Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 6 28 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Præstationsprøvning 2010

Præstationsprøvning 2010 Rapport nr. 57-2010 Præstationsprøvning 2010 QAL2-beregning for NO X, SO 2, og partikler Lars K. Gram 17. december 2010 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé

Læs mere

Yara N-sensor Grundlæggende information og funktioner. Anders Christiansen Yara Danmark Gødning Tlf.:

Yara N-sensor Grundlæggende information og funktioner. Anders Christiansen Yara Danmark Gødning Tlf.: Yara N-sensor Grundlæggende information og funktioner Anders Christiansen Yara Danmark Gødning Tlf.: 2740 8933 N-Sensor Ens tildeling passer (næsten) aldrig Baggrunds data? Conductivity [ms/m] 50 bonitets

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer. Kasper Mosekjær Roskilde Universitet

Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer. Kasper Mosekjær Roskilde Universitet Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer Kasper Mosekjær Roskilde Universitet Om filosofi Om dilemaet Frie informerede valg Konsekventialisme / deontologi / værdighed Autonomi Hvorfor

Læs mere

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 INSA 2 / 48 Hvordan man bygger en flowvogn Målsætning: at udnytte tidligere erfaringer med bygning af flowvogne. Fokus på kompakt design

Læs mere

VægtAgenten Betjeningsvejledning Version 3.0

VægtAgenten Betjeningsvejledning Version 3.0 Download og installation Dagligt brug Side 1 af 6 Trin 1: Denne vejledning beskriver, hvordan du Downloader og installerer VægtAgenten Vigtigt! Bruger du Windows 95 eller 98 så se her: Før du installerer

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Muligheder for digitalisering af de grønne regnskaber

Muligheder for digitalisering af de grønne regnskaber Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2004 Muligheder for digitalisering af de grønne regnskaber Birgitte Mogensen PricewaterhouseCoopers Pall Rikhardsson Handelshøjskolen i Århus Miljøstyrelsen vil

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Dansk design og effektiv forbrænding Aduro brændeovnene er skabt med enkle og stilrene linier, skjulte

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Rensning af røg fra brændeovne

Rensning af røg fra brændeovne Rensning af røg fra brændeovne Sodpartikler og klimaeffekter Den 15. november 2011 Ole Schleicher osc@force.dk FORCE Technology Baggrund Projekt for Miljøstyrelsen: Afprøvning af teknologier til røggasrensning

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Bekendtgørelsen, Ecodesign & Energimærkning Jes Sig Andersen / 290414

Bekendtgørelsen, Ecodesign & Energimærkning Jes Sig Andersen / 290414 Bekendtgørelsen, Ecodesign & Energimærkning Jes Sig Andersen / 290414 Alle disse krav og hvordan de måles Bekendtgørelsen Ecodesign Kedler EN303-5:2012 95% EN303-5:2012 Brændeovne EN13240:2007 EN13240:2007

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

NYTÆNKENDE DESIGN MILJØVENLIG PERFEKTIONISME

NYTÆNKENDE DESIGN MILJØVENLIG PERFEKTIONISME NYTÆNKENDE DESIGN MILJØVENLIG PERFEKTIONISME 2 7 INTELLIGENT TEKNOLOGI MILJØRIGTIG FORBRÆNDING ENKEL BETJENING 7 11 3 BIONIC FIRE EN GRØN REVOLUTION Med Bionic Fire har RIS realiseret drømmen om at skabe

Læs mere

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

Læs mere

11 TEKNOLOGISK INSTITUT

11 TEKNOLOGISK INSTITUT .DANAK Reg.m. 300 11 PRØVNINGSRAPPORT Teknlgiparken Kngsvang Alle 29 DK-8000 Arhus c Telefn 72 1000 Telefax 72 10 19 Dat: 06.02.03 Init.: KWI/MART Rapprtm.: 300-ELAB-1O83 Side 1 af 12 Prjektnummer: 1250396-06

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

EU LOT 15 Ecodesignkrav til brændeovne og lignende Jes Sig Andersen jsa@teknologisk.dk

EU LOT 15 Ecodesignkrav til brændeovne og lignende Jes Sig Andersen jsa@teknologisk.dk EU LOT 15 Ecodesignkrav til brændeovne og lignende Jes Sig Andersen jsa@teknologisk.dk Disposition Kort resume af forhistorien og optakten til EU LOT15 ecodesignkrav Gennemgang af omfattede produkter Gennemgang

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Naturstyrelsen cc: Fra: Dato: Ulla Lund. marts 0 QA: Emne: Genanvendelse aff fra svømmebadee forslag til til analysekvalitet I

Læs mere

Maple-oversigt til matematik B-niveau: Rungsted Gymnasium Definer en funktion og funktionsværdier. Tegn grafen for en funktion.

Maple-oversigt til matematik B-niveau: Rungsted Gymnasium Definer en funktion og funktionsværdier. Tegn grafen for en funktion. Maple-oversigt til matematik B-niveau: Rungsted Gymnasium 2011 Definer en funktion og funktionsværdier (1.1) 32 (1.2) (1.3) Tegn grafen for en funktion (2.1) 250 200 150 100 50 0 5 10 8 6 4 2 0 1 2 0 y

Læs mere

Projekt DATA step view

Projekt DATA step view Projekt DATA step view Af Louise Beuchert Formål Formålet med dette projekt, er at sammenligne tid/ressourcekonsekvenser ved at køre SASjobs på data hentet som henholdsvis en fysisk kopi af data filen

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Light and wellbeing in hospitals

Light and wellbeing in hospitals Light and wellbeing in hospitals - A balance between the necessary daylight and the necessary artificial light 22.11.11. Carlo Volf, MAA Ph.D. stud. Arkitektskolen Aarhus carlo.volf@aarch.dk 1917-27 Gentofte

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere