Akva Lux II VX (Akva Vita II VX)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akva Lux II VX (Akva Vita II VX)"

Transkript

1 Akva Lux II VX (Akva Vita II VX) Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 Hovedkomponenter / foto... 3 Montage / Tilslutning... 4 Montering af måler og opstart... 5 Varmeanlæg... 6 Varmt vand Akva Lux II VX... 9 Varmt vand alt. regulator (Akva Vita II VX)...10 Boosterpumpe...10 Tilslutning af 6 mm kapillarrør...12 Drift og vedligeholdelse...13 Fejlfinding varme...14 Fejlfinding varmt vand...16 Almindelige leveringsbetingelser...18 EU overensstemmelseserklæring Evt. løse bilag vedlagt VI.GE.C1.01 Produced by Danfoss Redan A/S

2 KOM GODT I GANG KOM GODT I GANG Målskitse / Tilslutning Montering og opstart af unitten. Det anbefales at følge nedenstående opstartsprocedure. Fjernvarme frem retur Anlæg retur frem VV ud KV ind. (evt. ud) Udtag Fjernvarme frem retur Anlæg retur frem VV ud KV ind A. Fjernvarme frem B. Fjernvarme retur C. Anlæg retur D. Anlæg frem E. Varmt vand ud F. Koldt vand ind G. Udtag retur H. Udtag frem Opstart - punkt for punkt 1. Montér medsendte kuglehaner øverst eller 9. Dernæst åbnes kuglehanen på fjernvarme nederst på unitten efter ønske. Ved montering frem (forsigtigt), og endeligt åbnes for kugle- øverst flyttes prop til placering nederst. hanen på fjernvarme retur. 2. Ved tilslutning af varmt og koldt vand opad skal man fjerne/flytte 2 stk. blændplader i unitten inden den monteres på væggen (se anvisning på side 4) 3. Montér nu unitten på en solid væg med to kraftige bolte, skruer, ekspansionsbolte eller lignende. 4. Luk for alle kuglehaner på til- og afgangsrør på unitten, inden de tilsluttes den faste installation. 5. Montér fjernvarmemåleren (se side 5). 6. VIGTIGT! Efterspænd samtlige omløbere, da de efter transport og håndtering kan have løsnet sig (overspænd IKKE!) 7. På anlæg monteret med sikkerhedsventil etableres forbindelse til afløb iht. gældende lovgivning. 8. Fyld vand på varmeanlægget med åbne kuglehaner på anlæg frem og retur og koldt vand (se anvisningen på side 5) 10. Tjek unit og husinstallation grundigt for utætheder. 11. Trykprøv hele installationen iht. gældende bestemmelser. 12. Tilslut pumpe (og evt. automatik) til el-forsyning, men undlad at tænde på kontakten. 13. Varm anlægget op og udluft ved luftskruer i unit og på radiatorer, se evt. side 5 og 13,. Udluftning i instruktion. 14. Start nu pumpe (og evt. automatik) på elkontakt. 15. Afslut med at indregulere unitten iht. instruktionen. 16. VIGTIGT! Opvarmning og afkøling af anlægget kan medføre utætheder. Derfor kan der - i tiden efter idriftssættelse - være behov for efterspænding af unitten. 2 VI.GE.C Produced by Danfoss Redan A/S

3 Akva Lux II VX Komponenter 1 Brugsvandsveksler 2 Varmeveksler 3 Luftskrue 4 Trykekspansionsbeholder 5 Brugsvandsregulator 6 Afspærring / Sommerventil 7 Termostat, varmeanlæg 8 Trykdifferensregulator 9 Snavssamler, anlæg retur 10 By-pass/cirk. termostat 11 Snavssamler, fjernvarme frem 12 Pumpe 13 Passtykke for fjernvarmemåler 13a Passtykke for fjernvarmemåler 14 Sikkerhedsventil, varme 15 Sikkerhedsventil, vand 16 Vandpåfyldninghane 17 Termometer, varmt vand 18 Termometer, anlæg frem 19 Termometer, anlæg retur 20 Manometer 21 Koldtvandsfilter a Fjernvarme frem retur Anlæg retur frem VV ud KV ind Henvisninger Henvisninger Alle henvisninger til pos.nr. i denne vejledning henføres til denne side. Generelt Varianter BEMÆRK! Varianter med lidt anderledes udseende kan forekomme, men reguleringen er principielt som anført i instruktionen. VI.GE.C1.01VI.GE.B1.01 Produced by Danfoss Redan A/S

4 Instruktion Montage Materialer Efterspænding Idriftssættelse Indregulering Sikkerhed NB! Montage Unitten skal monteres og tilsluttes af kvalificeret og autoriseret personel. Installeringen skal altid udføres i henhold til gældende lovgivning og jf. denne Instruktion. VIGTIGT! Idriftssættelse Inden unitten sættes i drift skal alle rør i husinstallationen gennemskylles grundigt for urenheder. Herefter renses begge snavssamlere i unitten (pos. 9 & 11). Materialevalg Materialevalg anbefales i henhold til bl. a. FORCE Instituttet / Byg ERFA s anvisninger. Indregulering Anlægget skal indreguleres af VVS-installatøren umiddelbart inden ibrugtagning. Indreguleringen af det varme vand skal altid udføres i henhold til de medfølgende anvisninger. VIGTIGT! Efterspænding Inden der fyldes vand på anlægget SKAL ALLE omløbere efterspændes, idet vibrationer under transport kan være årsag til utætheder. Når anlægget er påfyldt og der er varme på systemet SKAL ALLE omløbere efterspændes påny. Vær opmærksom på, at samlinger kan være udført med EPDM pakninger! Derfor er det vigtigt ikke at OVERSPÆNDE omløberne. Overspænding kan resultere i utætheder. Utætheder som følge af overspænding er ikke dækket af garantien. Rørtilslutning op/ned Etablér rørføring op eller ned efter ønske. Bemærk venligst nedenstående. VIGTIGT! Blændplader (Koldt + varmt vand) BEMÆRK! Hvis der etableres rørføring opad på koldt og varmt vand, fjernes blændplade + pakning fra position A og blændplade + pakning i punkt B flyttes til punkt C - som vist på fotos til højre. Kontraventil (Koldtvandstilgang) HUSK at flytte kontraventilen (indsats) fra position D - sammen med kuglehanen! Blændpladen i punkt C monteres for at undgå en lomme med stillestående vand, hvor der i værste fald kan dannes sundhedsskadelige bakterier. Derfor er det særdeles vigtigt at montere blændpladen som anvist.. Rør både op og ned Sikkerhed Fjernvarmevandet kan være op til 110 C varmt og trykket kan være op til 16 bar, hvilket kan medfører skoldningsrisiko både ved berøring og udstrømning af varmt vand. Der er ved fjernvarmeinstallationen en risiko ved samtidig tilstedeværelse af både elektricitet og vand, hvilket der til enhver tid skal tages højde for. A D Kontraventil indsats Unitten kan tilsluttes med rørføring både op og ned på det varme vand og på varmesiden. På det varme vand fjernes både blændplade i pkt. B og prop øverst. På varmesiden fjernes propperne øverst. Hvis der er behov for at føre det kolde vand ud i toppen, fjernes blændpladen i pkt. A og proppen øverst. B C 4 VI.GE.C1.011 Produced by Danfoss Redan A/S

5 Montering af fjernvarmemåler(e) Placering af fjernvarmemåler i retur Fjernvarmemåleren monteres uden ombygning af unitten. Nippelrøret 13a fjernes og måleren ind-. bygges. Hvis måleren har en byggelængde på mere end 110 mm løsnes* det fleksible pasrør og forskydes, så det passer til målerens byggelængde. Når måleren er monteret fastspændes omløber/kontramøtrik. 13a 13a 1 *)Omløber/kontramøtrik løsnes og røret 13a 1 kan frit skydes frem og tilbage. Placering af fjernvarmemåler i fremløb Fjernvarmemåleren monteres uden ombygning af unitten. Nippelrøret 13 fjernes og måleren indbygges. Hvis måleren har en byggelængde på mere end 110 mm løsnes** det fleksible pasrør og forskydes, så det passer til målerens byggelængde. Når måleren er monteret fastspændes omløber/kontramøtrik **)Omløber/kontramøtrik løsnes og røret 13 1 kan frit skydes frem og tilbage. Lækovervågning Placering af fjernvarmemåler i både frem og retur (lækovervågning) Hvis der skal måler i både frem og retur følges anvisningerne ovenfor. 1 målere Målerer med 1 gevind Hvis måleren er med 1 gevind, bestilles et 1 fittingssæt som tillægssæt - kontakt vores salgsafdeling Vandpåfyldning Opstart Vandpåfyldning af varmeanlæg Åben kuglehanerne på anlæg frem og retur... samt på koldtvandstilgangen Åben forsigtigt kuglehanen (16) Anlægget påfyldes indtil manometret (20) viser et anlægstryk på ca. 1,2-1,5 bar LUK kuglehanen (16) Åben for fjernvarmen og varm anlægget op... Herefter udluftes hele anlægget grundigt. inden pumpen startes, se side 13 Udluftning. Vandpåfyldning Anlægstryk Er trykket under 1 bar, skal der fyldes vand på anlægget. Anlægstrykket bør ALDRIG overstige 1,5 bar. (Unittens sikkerhedsventil(er) på varmesiden åbner ved 2,5 bar). Hvis anlægstrykket falder drastisk indenfor kort tid, bør man undersøge varmeanlægget for evt. lækage - herunder kontrollere ekspansionsbeholderens fortryk. Max. anlægstryk VI.GE.C1.01VI.GE.B Produced by Danfoss Redan A/S

6 Instruktion Principbeskrivelse Fjernvarmeunit Unit med veksler til varmeanlæg (indirekte fjernvarme) og gennemstrømningsvandvarmer til varmt vand. Varmeanlæg Beskrivelse Unitten er udstyret med veksler for varme. Regu-. lering af fremløbstemperaturen til varmeanlægget er som standard baseret på en selvvirkende termostat eller alternativt en Danfoss ECL 110 automatisk regulator. Differenstryk Differenstrykregulator (Standard på anlæg med selvvirkende termostat). TD-regulatoren (8) reducerer det høje svingende tryk på fjernvarmenettet til et konstant drivtryk over unitten. TD-regulatoren er forindstillet til 0,25 bar (= max.) fra fabrikken. Differenstrykket ændres ved brug af en unbraconøgle NV3. En omgang svarer til 0,01 bar. Rumtemperaturen reguleres på Deres radiatortermostater Regulatoren kan efterfølgende justeres - jf. bilag Differenstrykregulator (PN 16) AVPL fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Instructions AVPL 1.0/ SIBC 6 4 r kpa VI.CB.T1.6K Danfoss 05/03 1 Anbefalet indstilling Det anbefales som udgangspunkt at åbne helt for regulatoren. Hvis der opstår driftsforstyrrelser såsom støj eller pendlinger / dårlig reguleringsevne kan der være behov for at efterjustere differenstrykregulatoren til et lavere driftstryk. Alternativ TD Alternativ differenstrykregulator Bemærk! Unitten kan alternativt være monteret med en TD-regulator som vist på foto til højre. Denne type er fast indstillet fra fabrik og kan ikke justeres. 6 VI.GE.C1.011 Produced by Danfoss Redan A/S

7 Opstart varmeanlæg Anlægstryk Udluftning Kontroller at: Der er tryk på anlægget (min. 1,2-1,5 bar) Anlægget er udluftet Kuglehaner på fjernvarme- og anlægssiden er... åbne Pumpe Gulvvarme Pumpe - standard Alpha2 Pumpen er fra fabrikken indstillet på AUTOADAPT. AUTOADAPT passer til langt de fleste anlæg. I den indstilling tilpasses pumpeydelsen efter det aktuelle varmebehov i anlægget. Hvis varmeanlægget kun består af gulvvarme. stilles pumpen til AUTOADAPT. Pumpen indstilles i henhold til anvisningen i ved-. lagte manual: ALPHA2, GRUNDFOS INSTRUCTIONS Sommerdrift Anlæg med T C termostat Anlæg med Danfoss ECL 110 Om sommeren kan pumpen (12) stoppes på elkontakt og sommerventilen (6) lukkes. Pumpen startes (kortvarigt) mindst en gang om måneden i løbet af sommeren. Uden for opvarmningsperioden sker der en automatisk udkobling af pumpen til varmeanlægget. Regulatoren vil i løbet af sommerperioden starte pumpen i et minut hver tredie dag, således at man undgår blokering af pumpen.. Afspærringsventilen/ sommerventilen (6) øverst i unitten kan i den periode lukkes. Opstart efter sommerdrift Åben for sommerventilen og følg opstartsproceduren som beskrevet ovenfor. Bemærk, at der kan være behov for at udlufte anlægget påny. Betjeningstast til ændring af reguleringsform Alternativ pumpe Pumpe - Wilo Smart Pumpen stilles på højeste hastighed, når anlæg-. get sættes i drift. Derefter stilles pumpen på lavest mulige position af hensyn til afkøling og strømforbrug. Normalt stilles omskifte-. ren i midterstilling (fabriksindstilling). Hvis varme-. behovet stiger, drejes omskifteren nedad. Hvis varmeanlægget alene består af gulvvarme, drejes omskifteren nedad til max. ydelse. Se iøvrigt manual: Wilo-Smart Wilo Smart Omskifter Udluftning af pumpe, jf. manual VI.GE.C1.01VI.GE.B1.01 Produced by Danfoss Redan A/S

8 Instruktion Termostat, varmeanlæg (Unitten er som std. udstyret med en af de viste termostater - funktionen er den samme) Termostaten T C (7) regulerer fremløbstemperaturen til anlægget. Termostatens skalaindstilling: (vejl.) Pos. 4 = 50 C 5 = 60 C 6 = 70 C Bemærk, at indstillingsværdierne er vejledende og kan variere afhængigt af fjernvarme driftsforholdene. Vejledende fremløbstemperaturer ved: 10 C udendørstemperatur ca. 40 C 0 C udendørstemperatur ca. 55 C -10 C udendørstemperatur ca. 65 C Det er vigtigt, at fremløbstemperaturen til radiatorerne er lavest mulig (aflæses på termometer 19). Rumtemperaturen reguleres på Deres radiatortermostater. Gulvvarme Bemærk! På anlæg med veksler til gulvvarme er unitten udstyret med udtag for radiatorer til direkte tilslutning - se målskitse på side 2. Gulvvarme (unit med veksler til gulvvarme) Det er vigtigt, at fremløbstemperaturen til gulv-. varmeanlægget er lavest mulig, ca C (aflæses på termometer 19). Termostaten T C indstilles typisk til pos. 2-2,5 (vejledende). Fremløbstemperaturen må ikke overstige 40 C (Jf. iøvrigt ALTID gulvleverandørens anvisninger). Alternativ regulering af varmeanlæg (ikke standard) Vejrkompensering, Danfoss ECL Temperaturen til radiatoranlægget kan alternativt være styret af en Danfoss ECL regulator. Fremløbstemperaturen reguleres da efter udetemperaturen. Regulatoren er forindstillet fra fabrik, således at der automatisk sker en udkobling af varmeanlægget i sommerperioden. Hvis der i opvarmningsperioden opstår et større varmebehov, kan regulatorens indstilling ændres iht. bilag: ECL Comfort 110 Vejledning ECL Comfort 110 Application 130 $2 4 regulering af &Vejrkompenseret! fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg Brugervejledning, Installation og vedligeholdelse VI.KT.G3.01 Danfoss 06/2008 DH-SMT/DK Motor + ventil Hvis unitten er udstyret med Danfoss ECL, er der monteret motor og Danfoss AHQM mængdereguleringsventil på varmekredsen. Motoren er forindstillet fra fabrik. Hvis der opstår driftsproblemer kan motoren tvangslukkes manuelt, jf. bilag: AMV 150, AHQM Instructions AMV 150 Instructions AHQM PN 16 / DN AMV AME AMV VS2 (DN 15) ENglIsh DANsK AMV VMV Actuators for three point control AMV 150 Motorer til 3-punkts styring AMV 150 AMV AVQM (DN 15) DEUTsCh Stellantriebe für 3-Pkt.- Eingangssignal AMV 150 svenska Motor för 3-punktsreglering AMV 150 varme.danfoss.se Page 2 Sida 4 Servomotor met 3-puntssturing AMV 150 Pagina 4 lietuvių K. Pavaros trijų padėčių valdymui AMV puslapis latviski Motori trīs punktu kontrolei AMV 150 MAgYAR Szelepmozgatók hárompontos szabályozáshoz AMV oldal Strana 6 ČEsKY POlsKI РУССКИЙ Servopohony s tříbodovým regulačním signálem AMV 150 AMV(E) 10, 13, 130H, 140H, 150 Side 3 Seite 3 NEDERlANDs 32 mm 25 Nm Lpp. 5 Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 150 Strona 7 Электроприводы для трехпозиционного регулирования AMV 150 Страница 7 LLL DN L (mm) Δpv Qmax Δpv 0.5 bar Ptest = 1.5 PN DH-SMT/SI 8 VI.GE.C1.011 VI.KU.N2.1J Danfoss 01/ DH-SMT/SI VI.LR.D5.00 Danfoss 09/ Produced by Danfoss Redan A/S

9 Varmtvandsforsyning Beskrivelse - Akva Lux II VX Unitten er som standard udstyret med veksler for varmt vand. Varmtvandstemperaturen reguleres af en tryk- og termostatstyret brugsvandsregulator, der lukker for fjernvarmevandet til brugsvandsveksleren, når der ikke tappes varmt vand. Derved reduceres tomgangs- og varmetabet, hvilket giver en god fjernvarmeøkonomi. Regulering af varmtvandstemperatur Hvor meget kan De tappe? Regulering af varmtvandstemperaturen. PTC2 regulator for varmt vand. Varmtvandstemperaturen indstilles ved at dreje reguleringshåndtaget mod henholdsvis + (varmere), eller - (koldere). Temperaturen indstilles til C under normal tapning (7-8 liter pr. min). Temperaturen bør aldrig overstige 55 C for at undgå til-. kalkning af vandvarmeren. Vandvarmeren er beregnet til under normale forhold - vedvarende - at kunne levere op til 17 liter pr. minut á 45 C, (type XB 06L-1 26) eller op til 22 liter pr. minut á 45 C (type XB 06L-1 40). By-pass funktion By-pass eller cirkulationstermostat. By-pass funktion (fabrikskobling). Vandvarmeren leveres med by-pass termostat Danfoss FJVR (10), således at der ved tapning straks produceres varmt vand ved vandvarmeren. Det anbefales at indstille termostaten på pos. 3. Ved lang ventetid (over 20 sekunder) på det varme vand, kan det være nødvendigt at stille termostaten (10) højere end pos. 3. Skalaindstilling: (vejl.) Pos. 2 = 30 C 3 = 40 C 4 = 45 C A Anlæg med cirkulation VIGTIGT! Cirkulationstermostat. Hvis der er cirkulation på anlægget, skal der monteres cirkulationsstuds på regulatoren og kapillarrøret fra by-pass ventilen skal flyttes. - se beskrivelse nedenfor. Termostaten fungerer da som cirkulationstermostat og temperaturen på cirkulationsvandet indstilles uafhængigt af den indstillede varmtvandstemperatur. Derved sikres varmt vand ved tapstedet uden ventetid og vandspild og dermed god komfort og fjernvarmeøkonomi. Det anbefales at indstille termostaten på pos. 3. Bemærk! Hvis cirkulationspumpen (udenfor unit) stoppes skal termostaten lukkes (med uret). C C Cirk. studs (1/4 x 4 mm) B Ændring til cirkulationskobling (standard - 4 mm kobling) Luk for alle til- og afgange på unitten. Fjern propperne i pkt. C og B (6 mm Unbraco) BEMÆRK! Anlæg monteret med Danfoss AVE trykudligner må IKKE cirkulationskobles. Monter 3/8 x 3/4 brystnippel A i pkt. C (pakkes). og etabler cirkulationen med 3/4 x 1/2 for-.. skruningen. Monter 1/4 nippel/muffe i pkt. B (pakkes)... Flyt kapillarrør med omløber fra pkt. D til pkt. B Monter 4 mm prop i pkt. D (pakkes ikke). Cirkulationskobling af kapillarrør D VI.GE.C1.01VI.GE.B1.01 Produced by Danfoss Redan A/S

10 Instruktion Varmtvandsforsyning Alternativ brugsvandsregulator Unitten er som standard udstyret med veksler for varmt vand. Varmtvandstemperaturen reguleres af en tryk- og termostatstyret brugsvandsregulator, der lukker for fjernvarmevandet til brugsvandsveksleren, når der ikke tappes varmt vand. Derved reduceres tomgangs- og varmetabet, hvilket giver en god fjernvarmeøkonomi. Alternativt kan veksleren være styre af en ren trykstyret brugsvandsregulator. Alternativ brugsvandsregulator, PM2 Regulering af varmtvandstemperaturen. PM2 regulator for varmt vand. Varmtvandstemperaturen indstilles ved at dreje reguleringshåndtaget mod henholdsvis rød (varmere), eller blå (koldere). Temperaturen indstilles til C under normal tapning (7-8 liter pr. min). Temperaturen bør aldrig overstige 55 C for at undgå til-. kalkning af vandvarmeren. Reguleringshåndtag Varmt vand i lavtryksområder Unit udstyret med Boosterpumpe (ikke std.) I områder med lavt tryk eller med små stikledninger kan unitten bestilles med Boosterpumpe. Pumpen starter, når der åbnes for en varmtvandshane, således at der er tilstrækkeligt differenstryk til, at vandvarmeren kan producere varmt vand. Pumpen indstilles som udgangspunkt i. Pos II = Auto og iøvrigt i henhold til anvisningen i vedlagte manual: UPA90, GRUNDFOS INSTRUCTIONS Hvis Boostersættet skal eftermonteres - se anvisning på side VI.GE.C1.011 Produced by Danfoss Redan A/S

11 Booster/Trykforøger Montagesæt til eftermontage Diverse montagesæt Ikke standardudstyr. Luk for alle til- og afgange på unitten. Fjern rør og kuglehane (se nedenfor) mellem. T-stk A og vekslerstuds B A B Montér den lange brystmuffe 1 på vekslerstudsen i punkt B og spænd tæt (husk pakning) Montér vinkelkuglehane 2 på brystmuffen 1... som vist (husk pakning) Montér røret 3 på T-stk. i punkt A (husk pakning) Montér de to vinkler og den korte brystmuffe på pumpen 7 som vist (husk pakninger) Montér pumpen incl. fittings - mellem røret 3... og vinkelkuglehanen 2 (husk pakninger) Afslut med at spænde alle omløbere forsigtigt - til anlægget er tæt. A B 7 Bemærk, pumpen skal sidde skråt, som vist på foto VI.GE.C1.01VI.GE.B1.01 Produced by Danfoss Redan A/S

12 Instruktion By-pass / Cirkulation Montagesæt Diverse montagesæt Ikke standardudstyr. Cirkulationskobling med. 6 mm kapillarrør Luk for alle til- og afgange på unitten. A B Fjern 4 mm kapillarrør incl. omløbere fra pkt. D til pkt. E Fjern propperne i pkt. C og B (6 mm Unbraco) C Cirk. studs Cirk. kobling af kapillarrør Monter 3/8 x 3/4 brystnippel A i pkt. C (pakkes). og etabler cirkulationen med 3/4 x 1/2 for- skruningen. Monter 1/4 x 6 mm nippel/muffe i pkt. B (pakkes) Monter 4/6 mm brystnippel i pkt. E Etabler 6 mm kapillarrør incl. omløbere og skærerringe fra pkt. E til pkt. B Monter 4 mm prop i pkt. D (pakkes ikke). D E Cirkulationskobling af kapillarrør By-pass kobling med. 6 mm kapillarrør Luk for alle til- og afgange på unitten. Fjern 4 mm kapillarrør incl. omløbere fra pkt. D til pkt. E Monter 4/6 mm brystnipler i pkt. D og pkt. E Monter 1/4 x 6 mm nippel/muffe i pkt. B (pakkes) Etabler 6 mm kapillarrør incl. omløbere og skærerringe fra pkt. E til pkt. B. D E By-pass kobling af kapillarrør 12 VI.GE.C1.011 Produced by Danfoss Redan A/S

13 Drifts- og vedligeholdelse Aflæsning Afkøling Rensning Efterspænding Aflæsning Det anbefales, at man med faste intervaller aflæser fjernvarmemåleren og noterer sig de aflæste værdier. Afkøling / Aflæsning af returtemperatur Afkølingen, dvs. forskellen imellem den temperatur fjernvarmen har, når den leveres til bygning-en og den temperatur den har, når den forlader bygningen, har stor betydning for den samlede økonomi. Derfor er det vigtigt at fokusere på frem- og returtemperaturen på varmeanlægget. Forskellen bør typisk være C. Afkøling fra vandvarmeren alene: Under aftapning vil afkølingen typisk være C. Når der ikke tappes varmt vand, er det helt normalt, at returtemperaturen fra vandvarmeren stiger lidt. Men fjernvarmemåleren vil i den situation kun registrere et meget beskedent forbrug, idet vandmængden er meget lille. Rensning Mindst en gang årligt, typisk i forbindelse med opstart af varmeanlægget, skal alle snavssamlere i anlægget tilses og renses. Husk også at rense sien (21) på koldtvandstilgangen (sikkerhedsventilen demonteres, så sien kan trækkes ud). Efterspænding Når måleren aflæses kontrolleres alle samlinger for eventuelle utætheder. Alle samlinger bør efterspændes jævnligt og især i forbindelse med opstart efter sommerdrift. Vær opmærksom på, at samlinger kan være udført med EPDM pakninger! Derfor er det vigtigt ikke at OVERSPÆNDE omløberne. Overspænding kan resultere i utætheder. Utætheder som følge af overspænding er ikke dækket af garantien. Mange fjernvarmeværker har indført tariffer, hvor varmeprisen pr. kwh er baseret på en afkøling på f.eks min. 35 gr. C. Ved mindre afkøling pålægges der en strafafgift dvs. at varmeprisen stiger. Denne strafafgift afspejler de ekstraomkostninger, som fjernvarmeværket har ved at skulle pumpe den ekstra vandmængde rundt, der er et resultat af den dårlige afkøling af fjernvarmevandet. Udluftning Udluftning af anlæg Radiatoranlægget og unitten udluftes altid i forbindelse med opstart (af fyringssæsonen). Unitten udluftes med luftskruen (3). Varmeanlægget udluftes separat på udluftningsskruerne på anlæggets radiatorer. VI.GE.C1.01VI.GE.B1.01 Produced by Danfoss Redan A/S

14 Fejlfinding Fejlfinding, Varme Kontrol Grundlæggende Ved driftsforstyrrelser bør man grundlæggende, inden den egentlige fejlfinding foretages, undersøge om: anlægget er korrekt tilsluttet der er strøm til anlægget - pumpe og auto-.. matik (gælder ikke alle units) snavssamleren på fjernvarme fremløbsrøret... er ren fremløbstemperaturen fra fjernvarmen er på normalt niveau (sommer, mindst 60 C, vinter mindst 70 C - vejl.) - gælder ikke lavtemperatur fjernvarme differenstrykket på nettet er uændret, spørg evt. fjernvarmeværket der er tryk på anlægget - se manometer på... anlæg. Problem Ingen varme Mulig årsag Tilstoppet snavssamler på fjernvarme - eller anlægssiden (radiatorkredsen). Evt. filter i fjernvarmemåler tilstoppet. Defekt eller fejlindstillet TD-regulator. Termostat defekt - evt. snavs i ventilhus. Motorventil defekt - evt. snavs i ventilhus. (Anlæg med ECL) Automatikken/regulatoren fejlindstillet eller defekt - evt. strømafbrydelse. (Anlæg med ECL) Pumpen er ude af drift. Pumpen står på for lavt trin (ikke alle anlægstyper). Manglende tryk - manometer på radiatorkredsen viser lavere anlægstryk end normalt. Luftlommer i anlægget. Løsning Rens si / snavssamler. Renses (i samråd med fjernvarmeværket). Kontrollér TD-regulatorens funktion - rens evt. ventilsædet og kapillarrør. Kontrollér termostatens funktion - rens evt. ventilsædet. Kontrollér motorventilens funktion - rens evt. ventilsædet. Tjek, at regulatoren er korrekt indstillet - se særskilt vejledning for regulatoren. Midlertidig indstilling af motoren til manuel styring - se Instruktion for varmeanlæg. Kontrollér, at der er strøm til pumpen, og at den kører. Kontrollér, at der ikke er luft i pumpehus - se pumpemanual. Stil pumpen på et højere trin, jf. Instruktion for varmeanlæg. Fyld vand på anlægget (se side 5 om Vandpåfyldning og Anlægstryk i Instruktionen) og tjek evt. trykekspansionsbeholderen. Udluft anlægget grundigt - jf. Instruktionen. Uens varmefordeling Luftlommer i anlægget. Udluft anlægget grundigt - jf. Instruktionen. 14 VI.GE.C1.011 Produced by Danfoss Redan A/S

15 Fejlfinding Fejlfinding, Varme Problem For høj fremløbstemperatur For lav fremløbstemperatur Dårlig afkøling Mulig årsag Automatik/regulator fejlindstillet. (Anlæg med ECL) Fejl i regulator. - Regulatoren reagerer ikke, som den skal i henhold til vejledningen. (Anlæg med ECL) Defekt føler på selvvirkende termostat. Automatik/regulator fejlindstillet. (Anlæg med ECL) Fejl i regulator. - Regulatoren reagerer ikke som den skal i henhold til vejledningen. (Anlæg med ECL) Defekt føler på selvvirkende termostat. Fejlplaceret / monteret udeføler. (Anlæg med ECL) Tilstoppet snavssamler. For lille hedeflade / små radiatorer i forhold til bygningens samlede varmebehov. Dårlig udnyttelse af den eksisterende hedeflade. Anlægget er et-strenget. Defekt selvvirkende termostat på fjernvarmesiden (ikke alle anlægstyper). Løsning Indregulér automatikken/regulatoren - se særskilt vejledning for automatik/regulator. Tilkald automatikfabrikanten eller udskift regulatoren. Skift termostaten - alternativt føleren alene. Indregulér automatikken/regulatoren - se særskilt vejledning for automatik/regulator. Tilkald automatikfabrikanten eller udskift regulatoren. Skift termostaten - alternativt føleren alene. Placér / montér udeføler korrekt. Rens si / snavssamler. Forøg den samlede hedeflade. Sørg for en jævn varmefordeling af hele hedefladen - åben for alle radiatorer og undgå, at radiatorer i anlægget bliver varme i bunden. Det er særdeles vigtigt, at fremløbstemperaturen til radiatorerne er så lav som overhovedet komfortmæssigt muligt. Anlægget bør være elektronisk styret og monteret med returføler. Skift termostaten - alternativt føleren alene. VI.GE.C1.01VI.GE.B1.01 Produced by Danfoss Redan A/S

16 Fejlfinding Fejlfinding, Varmt vand Kontrol Grundlæggende Ved driftsforstyrrelser bør man grundlæggende, inden den egentlige fejlfinding foretages, undersøge om: anlægget er korrekt tilsluttet snavssamleren på fjernvarme fremløbsrøret... er ren fremløbstemperaturen fra fjernvarmen er på normalt niveau (sommer, mindst 60 C, vinter mindst 70 C - vejl.) - gælder ikke lavtemperatur fjernvarme differenstrykket på nettet er uændret, spørg evt. fjernvarmeværket. Problem Svingende temperatur Lav temperatur / Forskellig temperatur ved tapstederne Manglende tryk på det varme vand Lang ventetid Intet varmt vand For lav temperatur For høj temperatur Faldende temperatur under aftapning Mulig årsag Kontraventil på cirkulationsledning defekt (medfører opblanding cirkulationsvandsrør bliver koldt under aftapning). Kontraventil i termostatisk blandingsbatteri i badeværelse defekt (medfører opblanding af koldt og varmt vand. Bemærk, svingende temperaturer ved andre tapsteder i installationen kan forekomme!). BEMÆRK, alle husets blandingsbatterier skal tjekkes for fejl! Snavssamler i eventuel si i koldtvandsmåler stoppet. Snavssamler/si (21) på koldtvandstilgangen er stoppet Cirkulationspumpe ude af drift. (udenfor unitten - ikke en del af leverancen) Defekt eller fejlindstillet TD-regulator. Snavssamler på fjernvarmen er stoppet. Som ovenfor. Kontraventil på cirkulationsledning defekt (medfører opblanding cirkulationsvandsrør bliver koldt under aftapning). Defekt regulator. Defekt eller fejlindstillet TD-regulator (indstillet for lavt) Luft i kapillarrør Løsning Kontraventil skiftes. Udskift blandingsbatteri, evt. kun kontraventil. Rens si / snavssamler - evt. i samråd med vandforsyningen. Rens si (sikkerhedsventilen (15) skal demonteres, for at sien kan trækkes ud og renses. Undersøg om pumpen kører - om der er strøm til pumpen. Kontrollér, at der ikke er luft i pumpehus - se pumpemanual. Kontrollér TD-regulatorens funktion - rens evt. ventilsædet og kapillarrør. Rens si / snavssamler. Som ovenfor. Kontraventil skiftes. Kontrollér regulatorens funktion - udskift ved fejl. Kontrollér TD-regulatorens funktion - rens evt. ventilsædet og kapillarrør. Udluft kapillarrør. 16 VI.GE.C1.011 Produced by Danfoss Redan A/S

17 Fejlfinding Fejlfinding, Varmt vand Problem Mulig årsag Løsning Anlæg med pladevarmeveksler Problem For høj returtemperatur (dårlig afkøling) Manglende tryk på det varme vand Faldende temperatur under aftapning Typiske fejl på anlæg, hvor varmtvandsforsyningen sker via en pladevarmeveksler. Mulig årsag Tilkalket brugsvandsveksler Tilkalket brugsvandsveksler. Tilkalket brugsvandsveksler. Kortsluttet veksler. Løsning Udsyr/udskift brugsvandsveksler. Udsyr/udskift brugsvandsveksler. Udskift veksleren. Misfarvet vand.. Kortsluttet veksler. Udskift veksleren. VI.GE.C1.01VI.GE.B1.01 Produced by Danfoss Redan A/S

18 Almindelige leveringsbetingelser Følgende almindelige leveringsbetingelser er gældende for leverancer af produkter fra Danfoss Redan A/S, I det følgende betegnet Danfoss : Disse almindelige leveringsbetingelser skal være de eneste gældende vilkår for leverancen og er gensidigt bindende for Danfoss og køber. Danfoss er ikke bundet af sådanne af køber fremsatte vilkår, som er stridende mod disse Almindelige leveringsbetingelser, hvilket også gælder, selv om der ikke er fremsat speciel indsigelse mod sådanne vilkår. 1. Incoterms Den seneste udgave af Internationale regler for ensartet fortolkning af handelsklausulerne (INCOTERMS) fra Det Internationale Handelskammer (ICC) skal gælde for begreberne benyttet i disse Almindelige leveringsbetingelser. 2. Ordrebekræftelse Købstilbud, hvor der ikke af Danfoss er givet et særskilt salgstilbud, er først accepteret, når skriftlig ordrebekræftelse foreligger fra Danfoss. Særskilt skriftligt tilbud samt proforma faktura skal accepteres indenfor den påførte frist for at være bindende for Danfoss. For håndtering af småordrer beregnes et tillæg. 3. Leveringssted Efter Danfoss valg kan produkterne leveres af Danfoss såvel som ethvert af dets datterselskaber og produktionssteder i ind- og udland. Produkterne leveres ab fabrik. Fragt, forsikrings- og forsendelsesomkostninger betales af køber. I mangel af speciel instruktion vil produkterne blive afsendt på en af Danfoss valgt transportform. 4. Prisændringer Danfoss forbeholder sig ret til at regulere de accepterede priser i tilfælde af valutaændringer, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller andre forhold, som Danfoss ikke er herre over. 5. Emballage Engangsemballage er inkluderet i prisen og godtgøres ikke ved eventuel returnering. Flergangsemballage er ikke inkluderet i prisen, men godskrives køber ved omgående, fragtfri returnering i uskadt stand i overensstemmelse med Danfoss anvisninger. 6. Risiko Risikoen for produkterne overgår til køber ved leveringen. Danfoss har intet ansvar for skade eller tab, der måtte opstå under transporten. Danfoss tegner ikke transportforsikring for køber, medmindre dette er aftalt særskilt i det enkelte tilfælde. 7. Betalingsvilkår Køber kan opnå betalingsfrist i det omfang, det fremgår af tilbud, ordrebekræftelse eller faktura. Såfremt betaling ikke erlægges i rette tid, skal køber tillige betale morarenter beregnet fra forfaldsdato med 2% pr. måned. Morarente vil ligeledes blive beregnet i tilfælde af ydet henstand. Køber er uberettiget til at tilbageholde betalinger eller at foretage modregning for modkrav, som køber måtte påberåbe sig, medmindre sådanne er accepteret af Danfoss. 8. Ejendomsforbehold Danfoss forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil den fulde betaling har fundet sted. 9. Leveringstidspunkt Danfoss har intet ansvar for forsinkelse som følge af forhold, herunder bl.a. men ikke begrænset til strejke, lock-out, arbejdsnedlæggelse, transporthindringer og forsinkede leverancer fra leverandører, som Danfoss ikke med rimelighed kan siges at være herre over. I andre tilfælde er Danfoss alene ansvarlig i tilfælde af grov uagtsomhed. Som medlem af Dansk Arbejdsgiverforening tager Danfoss yderligere følgende forbehold: a) Ved strejke eller lockout, der har indflydelse på Danfoss virksomhed, udskydes leveringen med et tidsrum, der svarer til den indflydelse, arbejdsstandsningen har haft på arbejdets (leverancens gang). b) Danfoss er forpligtet til at efterkomme påbud fra Arbejdsgiverforeningen om at levering af materialer og handelsvarer ikke må ske til brug i et fag, hvor der er konflikt. 10. Koncernmodregning Ethvert selskab, som tilhører Danfoss koncernen, er berettiget til at modregne egne krav mod køber i købers evt. krav mod ethvert af de nævnte selskaber. 11. Informationer Danfoss har kun ansvar for fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale, hvis køber ikke havde mulighed for at erkende disse ved tilstrækkelig omhu. Køber skal sikre sig, at ovennævnte er nyeste og opdaterede versioner. Danfoss har heller intet ansvar for eventuelle fejlfortolkninger af de oplysninger, der er indeholdt deri. Skriftligt materiale og tegninger, som er udleveret til køber, men som ikke er beregnet til offentliggørelse, må køber ikke videregive til tredjemand. Sikkerhedsforskrifter oplyst af Danfoss til køber, skal køber videregive til sin køber på en sådan måde, at bruger bliver opmærksom på forskrifterne. Forslag, rådgivning og anden service, udover hvad der er indeholdt i kataloger, brochurer og andet trykt materiale, anvendes af køber på købers eget ansvar. 12. Ændringer Danfoss forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, såfremt dette kan ske uden at ændre aftalte tekniske specifikationer. 13. Vederlagsfri reparation Reklamerer køber over mangler indenfor en tidsfrist beregnet fra den på hvert produkt anførte datokode på 24 måneder, forpligter Danfoss sig til efter eget valg at reparere eller ombytte defekte dele i sådanne produkter, som efter Danfoss undersøgelser viser sig at være mangelfulde pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl. Såfremt mangelen består i tilkalkning af varmeveksleren for brugsvand - af typen Akva Vita eller Akva Lux - udgør ovennævnte tidsfrist 60 måneder. Købers omkostninger ved demontering og nymontering erstattes ikke. Konstateres mangler ved et produkt indenfor ovennævnte tidsfrister, fremsendes det forsikret og fragtfrit til Danfoss vedlagt en følgeseddel med angivelse af årsagen til fremsendelsen. Produktet skal fremsendes uden påmonterede dele. Danfoss returnerer det istandsatte produkt og overtager udskiftede dele. Returneringen betales af Danfoss, som også vælger returneringsformen. Erstatningskrav er i alle tilfælde udelukket. Herudover har Danfoss ikke videregående forpligtelser. 14. Produktansvar Danfoss er kun ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Danfoss. Danfoss er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produkterne er i købers besiddelse. Danfoss er heller ikke ansvarlig for skade på ting, der er fremstillet af køber, eller på ting, hvori disse indgår. I øvrigt er Danfoss kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Danfoss samlede ansvar for personskade såvel som skade på fast ejendom og løsøre er i alle tilfælde begrænset til et beløb, der svarer til 10 gange den salgspris, som Danfoss modtog fra køber for det enkelte produkt, som har forvoldt skade. I den udstrækning Danfoss måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand er køber forpligtet til at holde Danfoss skadesløs i samme omfang som Danfoss ansvar er begrænset i henhold til disse Almindelige leveringsbetingelser. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod Danfoss på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af produkterne. 15. Følgeskader Danfoss har intet ansvar for nogen former for direkte eller indirekte skader eller tab, som måtte være følgen af mangler ved og/eller forsinket levering af produkterne eller som måtte opstå i forbindelse med produktansvar, uanset årsagen til manglen, forsinkelsen eller defekten. 16. Reklamationer Ethvert krav med hensyn til mangler, forsinket levering eller vedrørende produktansvar skal straks skriftligt fremsættes hhv. videregives af køber til Danfoss. 17. Returnering Returnering kan kun finde sted efter aftale med Danfoss i hvert enkelt tilfælde, og sådan returnering vil kun være mulig for kurante produkter i ubeskadiget originalemballage, for hvilke fakturanummer opgives. Returnering skal ske for købers regning og risiko. For sådanne returnerede produkter beregnes et administrationsfradrag i prisen fastsat af Danfoss. 18. Rettigheder til software Såfremt produkterne helt eller delvis består af software, erhverver køber alene en softwarelicens i form af brugsret til softwaren. Køber erhverver hverken ejendomsret eller andre former for rettigheder til softwaren. 19. Tvistigheder Dansk ret er gældende for leverancen af produkterne, og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse hermed. Danfoss har ret til at bestemme, hvorvidt tvister af enhver art, som måtte opstå i forbindelse med leverancen, skal afgøres endeligt ved voldgift eller domstol. I tilfælde af at Danfoss vælger at lade tvisten afgøre ved voldgift, skal dette ske i henhold til voldgiftsreglerne fastsat af Det Internationale Handelskammer (ICC). Møder skal holdes i København. Processprog skal være dansk. Såfremt Danfoss vælger retslig afgørelse, skal sagen efter Danfoss valg behandles ved Danfoss eller købers værneting. Skulle enkelte bestemmelser i disse Almindelige leveringsbetingelser helt eller delvis være ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser hhv. den resterende del af de pågældende bestemmelser.

19 Danfoss Redan A/S District Energy Omega 7, Søften DK-8382 Hinnerup Telephone EC-DECLARATION OF CONFORMITY For CE marking in EU (European Union) Danfoss Redan A/S District Energy DK-8382 Hinnerup Declares under our sole responsibility that below products including all available power and control options: Akva Lux II VX Main components: See instruction Covered by this declaration is in conformity with the following directive(s), standard(s) or other normative document(s), provided that the products are used in accordance with our instructions. EU Directives: EMC Directive 2004/108/EEC EN Electromagnetic compatibility- Generic standard: Immunity for residential, commercial and light industry. EN Electromagnetic compatibility- Generic standard: Immunity industry. EN Electromagnetic compatibility- Generic standard: Emission for residential, commercial and light industry. EN Electromagnetic compatibility- Generic standard: Emission industry. Machinery Directive 2006/42/EEC EN ISO Safety of machinery -- Risk assessment EN Safety of machinery - Electrical equipment of machines Part 1: General requirements PED Directive 97/23/EEC Conformity assessment procedure followed: Module A - Internal control of production All substations that falls under Article 3 3 and category 1 shall not be CE-marked according to this directive CE marked affixed year 2010 Approved by: Place and date of issue: Hinnerup, Aug. 24 th, 2010 Name: Thavarupan Perinpam Title: Quality and Lean Manager

20 Danfoss Redan A/S Omega 7, Søften DK-8382 Hinnerup Telefon: Telefax: Produced by Danfoss Redan A/S

VX Solo II VX Solo II Kbh./Fr.berg

VX Solo II VX Solo II Kbh./Fr.berg Kbh./Fr.berg Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 Hovedkomponenter (Standard) / foto... 3 Hovedkomponenter (Kbh./Fr.berg) / foto... 4 Montage / Tilslutning... 5 Vandpåfyldning... 6 Returbegrænser (Kbh.

Læs mere

Akva Vita II VX Akva Lux II VX - Akva Les II VX Bruger - og montagevejledning

Akva Vita II VX Akva Lux II VX - Akva Les II VX Bruger - og montagevejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Akva Vita II VX Akva Lux II VX - Akva Les II VX Bruger - og montagevejledning Bruger- og Montagevejledning Akva Vita II VX Akva Lux II VX Akva Les II VX 1. Indhold 1. Indhold...2

Læs mere

Akva Lux II VXi / Akva Les II VXi. 2015 Bruger - og montagevejledning

Akva Lux II VXi / Akva Les II VXi. 2015 Bruger - og montagevejledning Akva Lux II VXi / Akva Les II VXi VXi Solo / VXi Solo hofor 2015 Bruger - og montagevejledning Indholdsfortegnelse 1. Indhold 2 Akva Lux II VXi Akva Les II VXi VXi Solo VXi Solo HOFOR 1. Indhold 2. Generelt

Læs mere

Montage- og Brugervejledning. Gennemstrømningsvandvarmere. 1.0 Indhold. Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les Akva Vita II

Montage- og Brugervejledning. Gennemstrømningsvandvarmere. 1.0 Indhold. Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les Akva Vita II Gennemstrømningsvandvarmere Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les Akva Vita II 1.0 Indhold 1.0 Indhold...1 2.0 Sikkerhed...2 3.0 Opbevaring og håndtering...2 4.0 Bortskaffelse...2 5.0 Kom godt i gang...3

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME Creating hot water 1 Fjernvarmeunits med gennemstrømningsvandvarmer system 2, 4 og 6 SYSTEM 6 b c MÅL I MM a 900 a1 160 b 425 c 530 c1 75 c2 85 SIGNATURFORKLARING

Læs mere

Danfoss Redan A/S. www.redan.danfoss.dk

Danfoss Redan A/S. www.redan.danfoss.dk Danfoss Redan A/S www.redan.danfoss.dk Key Account Manager Peter Hemmsen Indledning. Hvordan kan det lade sig gøre at overholde Vandnormen med primær fremløbstemperatur 50. Fokus på brugsvandsdelen Måden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme

Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme Komponentforklaring til normaldiagram for fjernvarmeinstallationer til mindre anlæg - Direkte anlæg. Tegning FV 1000 Pos.

Læs mere

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD Marts 2011 Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort Denne effektive fjernvarmeunit med beholder har høj ydelse og en suveræn god afkøling, der glæder både varmeværkerne og privatøkonomien. En funktionel

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406 FJERNVARMEUNITS 08:246-1406 Manual Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler METRO system 2 unit METRO nummer: 128501601 VVS nummer: 375262100 METRO system 4 unit METRO nummer: 128701601 VVS

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

HOLD ØJE MED FORBRUGET AF VARME

HOLD ØJE MED FORBRUGET AF VARME KONTROLBOG HOLD ØJE MED FORBRUGET AF Det kan spare dig for mange penge Mindst én gang om ugen bør du aflæse og notere forbruget af varme i din ejendom. Så får du god kontrol med ejendommens varmeforbrug

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter Creating hot water Bufferbeholdere METRO s bufferbeholdere er beregnet til akkumulering af varmteller koldt vand. Bufferbeholdere kan bruges til brugsvandsforsyningen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406 FJERNVARMEUNITS 08:135-1406 Manual Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder METRO system 3 unit METRO nummer: 128601601 VVS nummer: 375263100 METRO system 3 split unit METRO

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

til radiatortermostat RA 2000

til radiatortermostat RA 2000 Datablad Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000 EN 215-1 HD 1215-2 Anvendelse Ligeløbsventil Vinkelløbsventil Sideløbsventil UK-model Ventilhuse type RA-N anvendes

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hornslet Fjernvarme A.m.b.A., i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

FJERNVARME. - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG

FJERNVARME. - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG FJERNVARME - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG Egernvej 35 2000 Frederiksberg Tlf: 60 67 98 32 E-mail: varmelaug@post.tele.dk 1 Pas på udgifterne til fjernvarme

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Sønderholm Kraftvarmeværk

Sønderholm Kraftvarmeværk Sønderholm Kraftvarmeværk Generalforsamling den 26. september 2010 Få mest mulig ud af fjernvarmen Hvordan sparer jeg på varmen? Bedre brugerinstallationer Bedre afkøling v/ Viktor Jensen, Dansk Fjernvarmes

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer gladsaxe.dk/fjernvarme Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer 1 Indholdsfortegnelse 1 Projektering og udførelse af varmeinstallationer.................... 4 2 Rørledninger

Læs mere

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand Energiløsning UDGIVET MARTS 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til fjernvarme I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVI er et selvirkende termostatisk element primært til temperaturregulering af mindre

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE Juli 2015 Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 00 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Gældende for Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. & Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. april 2013 Installationsvejledning Middelfart Fjernvarme og Nr. Aaby kraftvarmeværk - April 2013 1

Læs mere

Termostatisk cirkulationsventil MTCV

Termostatisk cirkulationsventil MTCV Termostatisk cirkulationsventil MTCV Anvendelse MTCV version A - basis MTCV version B MTCV version C med selvvirkende automatisk med elektronisk kontrolleret desinfektionsfunktion desinfektionsfunktion

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Tekniske Forskrifter for Fjernvarmelevering ... 2 ... 3... 4 ... 5 ... 6... 7... 8... 9... 10... 11. Side 1

Tekniske Forskrifter for Fjernvarmelevering ... 2 ... 3... 4 ... 5 ... 6... 7... 8... 9... 10... 11. Side 1 .................................... 0... Side Side køleanlæg i bygninger ( Norm for varme- og Side Side Side Side BV BC BK VVB VV VF FF VR M FR 0 FORSYNINGENS LSLUTNINGSDIAGRAM SIGNATURFORKLARING: 0 Forsyningens

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere