t henhotd tii vedtægternes 9.8, kan der ikke stemmes ved fuldmagt og i henhotd til ordensreglementets pkt. 24, kan medlemmer i restance ikke stemme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "t henhotd tii vedtægternes 9.8, kan der ikke stemmes ved fuldmagt og i henhotd til ordensreglementets pkt. 24, kan medlemmer i restance ikke stemme"

Transkript

1 7 Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt onsdag d. 27. november 2013 kl i tshøj [draets & Fritidscenter, Vejledalen sal, 2635 lshøj t henhotd tii vedtægternes 9.8, kan der ikke stemmes ved fuldmagt og i henhotd til ordensreglementets pkt. 24, kan medlemmer i restance ikke stemme Formanden bød velkon'rmen og orienterede om at mødet blev optaget på band, Gjorde opmærksom på, at såfremt riran ønskede ordet og ikke ville optages på bånd, så ville optageren blive slået fra. Derefter gik man over til den udsendte dagsorden. 1. Valq af diriqent * bestvrelsen foreslår Lasse Ostermann Da der ikke var andre, der ønskede at være dirigent, blev Lasse Ostermann valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. amtidig glorde han opmærksom på. at en ikke nærmere defineret del af medlemmerne i haveforeningen havde modtaget en mail fra tshøjgård Kolonihave Lav, der krævede at generalforsamlingen blev aflyst, da den ikke var fovligt indvarslet Dirigenten fortsatte, at da mailen ikke var sendt til alte medlemmer, heriblandt ham selv, kunne der ikke tages hensyn til mailen. lnden man gik over til pkt. 2 - valg af stemmetællere - ønskede formanden ordet. Formanden havde modtaget mailen, og den var også sendt tit bestyrelsens mailadresse. Formanden bemærkede, at tshøj Kolonihave Lav har vedhæftet bilag tra indkaldelse og referat fra den ekstraordinære generalforsamting, der blev afholdt den 25. juni 2009, hvor der var 2 punkter omkring vediægtsændringer. Den generaiforsamting var lovligt indvarslet, men herfra stopper lovligheden også, når'man henholder sig til de vedtasgter, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. august Af referatet af den generalforsamling, fremgår det tydeligt, at der ikke kan vedtages ændringer til vedtægterne udstedt på den stiftende generalforsamting Det må formodes, at de oprindelige vedtægter er afstemt mellem Kolonihaveforbundet og lshøj Kommune inden den stiftende generalforsamling, idet der har været en tæt diatog metlem forbund, kommune oe ministeriet i forbindelse med udstykning af jorden til haveforening. Af disse vedtægter fremgår reglerne for, hvorledes ændringer af vedtægterne skal finde sted. Og disse regler er ikke fulgt i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling 25. juni Derfor er der ikke foretaget nogen ændringer ide oprindelige vedtægter, og de er derfor - i hver-t fald indtilvidere - gældende. Når det så er sagt, så har lshøj Kolonihave lav, der drives af den tidligere formand Lars Dahl, anvendt en liste med mailadresser, der har været betroet den tidligere formand i hans egenskab af formand for haveforeningen. Det er ikke lovtigt at bruge disse adresser, når man ikke tængere har den betroede post, som posten som bestyrelsesmedlem er'. Jeg vil ikke kommentere yderligere på lovligheden af denne generalforsamling, men hvis der er nogen, der mener, at forsamlingen ikke er lovligt indkatdt, vil det blive ført til referat. og vi n'lå efterfølgende have en uvildig advokat til at se på sagen. Deite er efter aftale med Kreds 3, der desværre ikke kunne være tii stede i aften. De var invtteret til at være her. Så med ovenstående for øie, vil Eeneralforsamlingen blive gennemført. Der var IKKE nogen af de iilstedeværende. der erklærede generalforsanrlingen for ugyld ig 2. Valq af sternrnetaellere 3 personer blev vafgt som stemmetætrlere.

2 Demæst meddelte dirigenien, at der også skulle vælges en referent, selv om det ikke stod på dagsordenen. Hanne Olesen, der også er intern revisor, blev valgt som dirigent. Pu[&t 3. Reqnskab Orientering af Advokat Roberto Panada jf. bilag 1, og afstemning om det videre forløb. Ordet blev givet til Roberto Panada, der meddelte, at alle oplysningeme stod i det udsendte bilag. Roberto Panada gjorde opmærksom på, at de implicerede personer, Lars Dahl og George Ordyniec, burde have en rnulighedior at komme med deres forklarinq på sagen. Der blev stillet spørgsmå! orn, hvorfor dette ikke var sketålbrede, og dertil kunne formanden svåre, at det ikke var det mandat bes relsen havde fået på den ordinære geneåforsamling. Roberto Panada gjorde endvidere opmærksom på, at der skulle en retssag til for at få afsagt en kendelse over de to implicerede. Det blev endvidere også oplyst, at selv om der måtte falde en dom, der faldt ud til foreningens fordel, så var det ikke nødvendigvis det samme som at foreningen fik pengene igen. Men det kunne være med tilat forhindre, at de implicerede ville kunne foretage l nende svig andre steder. Kassereren uddelte kopier af fakturaer til forsamlingen - 1 sæt pr. række i salen - og forklarede bilag for bitag, hvad der iflg. bestyrelse og advokat er forkert ved dem. Der var blandt andet bilag for p ekta$ejde til fællåshuset, overåækning og fremtidssikring af indgangspartier til fælleshuset samt bilag fra et firma der. aldrig har eisisteret. tuten Oer er mange flere bilag at tage fat på, og det var ikke muligt at fremvise dem alle. Rnette fra have 51 spurgte, hvilke omkostninger, der vifie komme ved, hvis det kom til en retssag. Advokaten nævnte, at dår er konstateret uregetmæssigheder for mindst 1.4 nrill. og at det er vigtigt at få iastslået, om der er blevet udført arbejde i henhold til alle de mistænkelige fakturaer. For at kunne anlægge sag, skal man kunne bevise, at man har lidt et tab. Oer nlev også spurgt, om revisionen kunne gøres ansvarlig og orn det amme kunne være tilfældet med Kolonihaveforbundåt, sorn var administrator i de pågældende år, og som ikke havde påset, at bilagene var attesteret itilstrækkeligt omfang, inden de blev betatt og bogført. Lars Carlsson, have 512, mente ikke der var meget nyt, da han mente, at det var samme beløb (1.4 mill.) der var blevet nævnt allerede ved den Ordinære GF. Michael, have 325, ville vide, hvad der var lavet arbejde for ialt iza11, så man kunne se forholdet mellem det og de 1.4 mill. Bestylelsen vilgeme have forsamlingens holdning tilen videre undersøgelse" Det luftes også, at der bør foretages en politimæssig efterforskning. Der stilles spørgsmå, om det ikke er at smide gode penge efter dårlige. Der spørges, om der er rnulighed for evl eksklusion af den tidligere formand og kasserer. Mette nånte, at Kolonihaveforbundet allerede i 2010 var blevet orienteret om, at der var mistanke om uregelmæssigheder. En rnente, at rnodpartens argumenter skulle høres. Den tidligere fonnand var ikke til stede, så det var ikke rnuligt at få svar fra ham på nogle af de spørgsmå, der blev stillet, og sorn kun han i realiteten kan svare på. Der kom ytringer fra salen om, at der burde lægges sag an mod Lars Dahl, Gerorge Ordyniec, revisor og Kolonihaveforbundet. Afstemningen om det videre forløb havde følgende overskrift: Bestvrelsen ønsker. at der foretaqes en pqrtshqrinq af de imolicerede. oq der anmodes om max. kr '- til undersøgelsee Der var 56 stemmeberettigede tilstede, og resultatet af afstemningen gav følgende resultat: For forslaget stemte 44, imod forslaget stemte 11 og der var 1 blank stemme Det betyder, at der vil blive givet besked til Roberto Panada om at fioretage en partshøring af Lars Dahlog George Ordyniec. 4. Nv administrator. tsaseret på resixtatet af den foreløbige undersøgelse af regnskab tor 2A11 har bes relsen indgået en ny adminisfationsaftate med Andelsbo. Bestyrelsen foreslår, at valg af administrator fremover bliver et punkt på dagsordenen på den ordinære generalforsamling. Første gang i2015. Formanden begrundede forslaget med, at der i bestyrelsen havde været en generel utitfredshed med den administration ioreningen har fået fra Kolonihaveforbundet. Derudover viser den foreløbige undersøgelse, at

3 der er begået sviet fra administrators side. Bestyrelsen har brugt en del af efteråret på at finde en god administåtor. og vi har valgt Andelsbo. der også foretager administrationen for lshøj Søndergård. Ydermere vil vi gerne give medlemmerne mutighed for at give udtryk for deres tilfredshedlutiifredshed med acministrator, og der-for vil vi gerne have et punkt på dagsordenen, til de ordinære generalforsamlinger,der heddei. uafg af Jdnrinish'aioi". Fo;'ai give Andelsbo en chance I'or ai vise dei'es væi'd. vil første gang biive pa generalforsarnlingen i2015. Punktet var ikke til afstemning. men tilorientering, og der var opbakning til beslutningen. Den nye administrator var inviteret til mødet. men kunne ikke deftage. Andelsbo er iidt dirrere. men ogsa mere professionelt. 5 Ekstern Revision. Bestyrelsen foteser, at valg af ekstern revisor frernover bliver et punkt på dagsordenen på den ordinære generalforsamling. Første gang i åegrundetsen onr at give medlemmerne indflydetse på hvilket revisionsseiskab er i overensstemmelse med punt<tet om administrator, og bestyrelsen har valgt at fortsæfte med revisionsfirmaet Døssing og Partner. ilunktet om vaig af eksiern revisor vii være på dagsordenen første gang på generalfcrsamlingen i Vandregnskab Bestyrelsen ønsker at indføre månedlig aconto opkreevning for vand. Startopkrævningen vil være kr. 200,- pr. måned, men beløbet kan reguleres individuelt hvis forbruget er større eller mindre. Der vil blive udarbejdet et årsregnskab pr. 1. novernber hveft år, baseret på aflaesning foretaget ved sæsonafslutning 30. septenrber. Første opkrævning af acontobeløb foretages 1. april Formanden argumenterede for forstaget med følgende: Det kan være en stor mundfuld at få en regning på flere tusinde kroner for vandforbruget, og flere rnedlemmer har været nødt til at bede om at få deres vandregning bidt over iflere afdrag for at kunne betale den. Det håber vi at kunne i mødekomme ved at opkræve et acontobeløb hver måned. For det andet, så vil det også blive lettere for foreningen at betale vandregningen, da der vil være penge, der er øremærkede til denne udgift. Som det er i dag, betaler foreningen regningen til kommunen, og efterfølgende skal vi så til at opkræve regningen fra medlemmerne. Hvis der betales et acontobeløb, der er tilpasset den enkelte lejer, vil pengene vaere på foreningens konto, den dag regningen forfalder. Vi har valgt at sige at startopkrævningen vil være på 200,- kr. De lejere der ikke har hus på Erunden vil naturligt spørge hvorfor de skal betale 200,- kr. når de ikke bruger vand. Men det skalde hetler ikke. De skai blot kontakte Andelsbo og forklare, at de ikke har noget hus på og derfor ikke skal opkraeves for vand. Så vil deres acontobeløb blive sat ned. Tllsvarende hvis der er nogen der siger, at det ikke er nok at betale kr. 200,-pr. måned, ja så kontakter de også Andelsbo og fortælter hvor meget de ger,ne vit opkræves. Der vil en gang om året blive udfaerdiget et regnskab og der vil blive opkrævet eller titbagebetatt alt efter det individuelle resultat af regnskabet. Hvis forsiaget godkendes af generalforsamlingen vil aconto-opkrævning for vand blive indført pr. 1. april Der btev aftrotdt afstemning ved håndsopraekning og forslaget blev enstemmigt vedtaget. 7. Godkendelse af boder oq qebvrer til ikrafttræden pr. 1" ianuar 2014 Misligehold af lejernål: kr ,- pl'. påtale der ikke efterkommes Udeblivetse fra fællesarbejde: kr pr gang ellers fastholdes boden pa kr. 500,- Rykkergebyr ved for sen betaling af haveleje: kr. 200,- Formanden havde følgende kommentarer til forslaget: Bestyretsen erkender, at det ikke blev ført til referai på generatforsarnlingen i april 2013, at vi ønskede at saette boden for udebliveise fra fællesarbejde til 1.000,- [r., og derfor er dlr også kun opkreevet kr. pr. gang ved manglende deltagelse i fællesarbejde. Vi har ønsfåt at fastsaette beløbet for misligehold af lejemålet til kr. og for dette beløb har vi haft en gartner til at slå græsseuukrudtet ned i en acceptabel højde. Sluttelig har vi valgt at indføre et rykkergebyr ved for

4 sen betaling pa kr. 20A,-. Hvis der efter denne rykker stadig ikke bliver betalt. sa vil administrator tage skridt tit opsigelse af lejemålet, jf. lejeaftalens 5 stk. 1, hvoraf fremgår. at lejen skal forfatde senest 14 dage efter at skriftligt påbud er afsendt eller afgivet Der uds andt sig en debat onr, hvorfor der ikke blev grebet ind. når medlernmer ikke vedtigeholder eget r^;^-^r *^- r^/{.^p tgjemai. meil iaoef,:1.-,,åt iikiiiui. "^r,^^.,:r,.r. vui\de vilua iiiæ^ ; h*r, uv ^^ ud ^^ Vlulru ^.',^r +i! a^a^.:i- I'rr gtrrre rt naboei'ne. Det bigv!ove*, fi'a bestyrelsens side. at der ville blive strammet op på det fremover. Der var flene af de frernmødte, der syntes, at kr ,- for manglende vedligehoid af lejemålet var et højt beiøb, men den efterfølgende afstemning ved håndsoprækning viste følgende resultat. For forstaget stemte 49, imod forslaget stemte 4 og der var 3 blanke Stemmer. 8. Vedtæqtsændrinq til 7.7. Sestyrelsin foreslåi aendring af vedtaegternes 7.7. Hvis ændringen godkendes af generalforsamlingen kræver det efterfølgende godkendelse af lshøi Kommune. Formanden begrundede forslaget med at bestyrelsen siden forsommeren 2013 har kørt en ret hård politik fcr at få lelen indkasserei retticiigi. Det er lykkedes at få den månedtige restance nedbragt fra ca til i november måned kun ca kr. Bestyrelsen har dog konstateret, at såfremt det bliver nødvendigt at opsige et lejenrål, så vil haveforeningen komme til at haefte for de omkostninger der måtte komme fra det tidspunkt. hvor lejeren bliver sat ud, og indtil et salg har fundet sted. Det kan godt komme til at løbe op i mange penge, som foreningen må afholde, og for at sikre de mange medlemmer. som passer deres betaling mod*det, foieslår vi, at det bliver den lejer, der bliver sat ud, der afhotder omkostningen indtil huset måtte blive solgt. Da der er tale om en vedtægtseendring, kræves det, at 2/3 af medlemmerne i foreningen skal være til iteoe og 213 af de tilstedeværende skal stemme for forslaget. Da der ikke er mere end 56 stemrneberegigåde titrstede, kræves der en ekstraordinær generalforsan'rling, der vil blive afholdt den 11. december. Efterfølgende kræves en godkendelse af lshøj Kommune. Den skrifttige afstemning viste følgende resultat. For forslaget stemte 49 imod forslaget siemte 5 og der var 1 ugyldig stemme. Der blev samtidig foreslået fra salen. at medlemrnerne skulle tvinges til at tilmelde betaling af haveleje til PBS. Dette kan ikke besluttes i dag, men det kan fremsættes sorn forslag på næste ordinære generalforsamiing. 9. Trlføielse til vedtaegterne. Bestyrelsen foreslår følgende tekst indføjet i vedtaegterne: For godkendelse af betalinger kræves som minimum godkendelse af formand og kasserer i fællesskab eller den samlede bestyrelse. Formanden beerundede forsiaget således: Bestyrelsen ønsker at få indført i vedtægterne, at alle fakturaer skal attesteres af minimurn formanden og kassereren i fætlesskab. Dette er for at undgå, at der bliver udfaerdiget bilag der kan ændre på attestationsforholdene. Det er udelukkende for at sikre medlemmerne mod forskellige kreative former for attestatronsmuligheder. Da der er tale orn en ændring af vedtaegterne kræves der ydertigere en generalforsamlingsbeslutning og en efterfølgende godkendelse af lshøj Kommune. Den skrifttige afsternning viste følgende resulta[ For forslaget stemte 54. Der var ingen imod og ingen blanke stemmer. 10. Foroaotninosaftalen i fælleshuset. Bestyrelsen beder om bemyndigelse til at indgå forhandling om en ny forpagtningsafta[e for drift af fæileshuset. Alternativt beder bestyrelsen om bemyndigelse til at gå videre med en retssag angående forpagtni ngsafta lens gyldighed. F::p,?:ilr::fi:?J.H:i:æ;::fliffi3'*l' været tart meget om Arsasen tir der urovrige forhord omkrins indgåelse af aftaten skyldes, at den tidligere formand Lars Dahl har underskrevet aftalen på vegne af

5 lshøjgård, men de han sarntid varstifter af selskabat bag marketen#riet, er der helt tydelbt tale om en iniratslitetsituatio{r, Lars Bahl har haft et ben i begæ bjre da aftalen blev underslffevettsestyrets*1 han et øn*ke om at få udbudt forpagtiliftgen af huset på andre vi*ltån Det handter ikke om at få smht de nuværerde forpagtere på rcrten, men orn * få en aftale, der er til gaun q glætie for både forpagter og rnedhmrmer- l(ornrner der en ny udbudsrunde fer ai finde en forpagter, så er de nuværende torpagtere uelkcrnne til at byde ind mecl det (h nu kan tilbyde- Sihstionen ornkring f,ælteshuset kan skåtseres såleries: Forcninsen aflrciler tedlemmerne Harketendeme Afl'lo der omkost'tinger tif udvand Får en restaurant i sornmerhalvåret Har husleiefri indtil april2015 vedlisehatrd # huset Aft older ornko*tnhger iil h lkøb og Får en mindre købrnandshandel i l'lar køkkenfacfiiteter til at vedligehold af bosde CIg sto{e i sommerhalvåret lave r'nad udenfor sæsonen til restauranten, sar* lydan[æg og direrse arrengennenhr der er andre installationer- foreninsefl uuedkommende Aflroldar adle eiendornsskater l'lar ingen selslmhotokale der kan le;ies til privata erfangementer hv man har mul$hed for selv af lave lttad l-lar eneret på alle araftgerfienter i huset hlanen kontraktderer rcpsigetig fra foreningens side. Al å har vi foræret dem en restaurant, som de kan have lige så h*nge de har lusi Derudover rnaneler bestyrelsen en 'diskretionslinie" når der er kontortid. Mdlernmerne slår på nekken af hinanden, og det vit være en fordel hvis der ku*ne reserveres et eller ffere hode i "restauranten" hvor medlemrnerne l n sldde og vente på at det bliver deres tur fil at blive ekspederet. Efter at bestyrelsen via vores advokat Kramme fra Kofonihaveforbundet har meddett marketendeme, at den indsåede aftale er ulcvlig, har de nneddett bes!6elsen, at de har kantaktet deres egen advckat" og at der ikke bliver ændret noget i forpagtningsafrale*r uden suærdslag- Bestyrelsen harderfor brug fur rnedlernrnerfies tilkendegi\ he af om rnarketenderiet ska! fiortsæfre på de betingeker der er i dag, eher onft der skal afteides videre med en ændring af forpagtningsafta{en. Det kan kornme til at koste pef}se * og inge*t ved hvar nrrnge - huis aftabn kal ændreb. Der udviklede sig en lidt tone omkring dette punkt, og flere medlemmer mente, at vf bare kunne skifte fåse* i rnarketenderlet, således at forpsgterne ikke længere havde adgang. Formanden afviste dette, da hæ retsen ikke går ind for s lvtægt. men gerne vil gøre tingene ordenttigt. Generetforsarntingen besluthde enstemrnigt ved håndsoprækning. at der skulle arbejdes videre rned en ny driftsplan br huset. Det er igen hlevet ind t{ærpe* af kornrnunen, d vi skal holde regeme for pafkering med vtctere. Konnmunen har også påtalt. at de ha;tons&teret, at der"s opførten del bygninger uden bygrgetilnadetse. Las,se Ostermann, D{rigent Hanne 0lesen, Rehrent

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup 1 Foreningens hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen 1DO Båstrup. Dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Grundejerforeningens område er Dannevang

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94

Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94 Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Døves Bowling Club Odense Tenpins 94. 1.2 Klubben er stiftet den 3. juni 1994. 1.3 Klubbens hjemsted

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Karmstengård

Grundejerforeningen Karmstengård Grundejerforeningen Karmstengård www.karmstengaard.dk Referat af ordinær generalforsamling Torsdag 14. april 2016 Sted: Toftehøjskolen, kantinen Referent: Mikkel Horslund Elvej Generalforsamlingen begyndte

Læs mere

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 25/5 2014

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 25/5 2014 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 25/5 2014 1. Valg af dirigent. Maj-Britt blev valgt. Og erklærer den ekstraordinær generalforsamling for lovlig. 2. Valg af 3 stemmetællere. Stemmetællere valgt.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN.

Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN. 20-10-99 Vedtægter for grundejerforeningen LYSTGÅRDSPARKEN. 1. Foreningens navn Foreningens navn er : GRUNDEJERFORENINGEN LYSTGÅRDSPARKEN. 2. Foreningens lokalområde Foreningen består af området Lystgårdsparken

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer, motivation

Forslag til vedtægtsændringer, motivation Forslag til vedtægtsændringer, motivation Bestyrelsen for Mahjong Danmark foreslår visse ændringer af vedtægterne til generalforsamlingen 30. september 2011. Der vil blive stemt om ændringerne én ad gangen.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Til generalforsamlingen tirsdag d. 17. maj, 2011 har vi følgende tillægsbemærkninger til selve referatet. Ad 5. Budgetforslag 2011. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Udkast til omskrevne VEDTÆGTER for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Navn og formål 1 Laugets navn er Trappelauget Orehøjgård med hjemsted i Tollerup, Halsnæs Kommune. Laugets formål er at opretholde og vedligeholde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD Grundejerforeningens navn er Rørmosegård Grundejerforening, og dens hjemsted er Allerød Kommune. 1 2 Grundejerforeningen er stiftet i henhold til bestemmelserne

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening.

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. Vedtægter for Højbyens beboer- og grundejerforening Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. 2. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune. 3.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER. for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING 1 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Vesterlund Grundejerforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 1.3. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma.

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. for børn og unge i hele Holstebro Kommune Udarbejde sponsorstrategi 14 Revision: Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. Intern revision. Der vælges 1 revisor

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for foreningen Orlogsskibet Hummerens Venner

Vedtægter for foreningen Orlogsskibet Hummerens Venner Vedtægter for foreningen Orlogsskibet Hummerens Venner 1 Foreningens navn Foreningens navn er Orlogsskibet Hummerens Venner. 2 Foreningens hjemsted Foreningens hjemsted er Køge kommune. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 17. april 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2013, den 16. april 2013,

Læs mere