t henhotd tii vedtægternes 9.8, kan der ikke stemmes ved fuldmagt og i henhotd til ordensreglementets pkt. 24, kan medlemmer i restance ikke stemme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "t henhotd tii vedtægternes 9.8, kan der ikke stemmes ved fuldmagt og i henhotd til ordensreglementets pkt. 24, kan medlemmer i restance ikke stemme"

Transkript

1 7 Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt onsdag d. 27. november 2013 kl i tshøj [draets & Fritidscenter, Vejledalen sal, 2635 lshøj t henhotd tii vedtægternes 9.8, kan der ikke stemmes ved fuldmagt og i henhotd til ordensreglementets pkt. 24, kan medlemmer i restance ikke stemme Formanden bød velkon'rmen og orienterede om at mødet blev optaget på band, Gjorde opmærksom på, at såfremt riran ønskede ordet og ikke ville optages på bånd, så ville optageren blive slået fra. Derefter gik man over til den udsendte dagsorden. 1. Valq af diriqent * bestvrelsen foreslår Lasse Ostermann Da der ikke var andre, der ønskede at være dirigent, blev Lasse Ostermann valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. amtidig glorde han opmærksom på. at en ikke nærmere defineret del af medlemmerne i haveforeningen havde modtaget en mail fra tshøjgård Kolonihave Lav, der krævede at generalforsamlingen blev aflyst, da den ikke var fovligt indvarslet Dirigenten fortsatte, at da mailen ikke var sendt til alte medlemmer, heriblandt ham selv, kunne der ikke tages hensyn til mailen. lnden man gik over til pkt. 2 - valg af stemmetællere - ønskede formanden ordet. Formanden havde modtaget mailen, og den var også sendt tit bestyrelsens mailadresse. Formanden bemærkede, at tshøj Kolonihave Lav har vedhæftet bilag tra indkaldelse og referat fra den ekstraordinære generalforsamting, der blev afholdt den 25. juni 2009, hvor der var 2 punkter omkring vediægtsændringer. Den generaiforsamting var lovligt indvarslet, men herfra stopper lovligheden også, når'man henholder sig til de vedtasgter, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. august Af referatet af den generalforsamling, fremgår det tydeligt, at der ikke kan vedtages ændringer til vedtægterne udstedt på den stiftende generalforsamting Det må formodes, at de oprindelige vedtægter er afstemt mellem Kolonihaveforbundet og lshøj Kommune inden den stiftende generalforsamling, idet der har været en tæt diatog metlem forbund, kommune oe ministeriet i forbindelse med udstykning af jorden til haveforening. Af disse vedtægter fremgår reglerne for, hvorledes ændringer af vedtægterne skal finde sted. Og disse regler er ikke fulgt i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling 25. juni Derfor er der ikke foretaget nogen ændringer ide oprindelige vedtægter, og de er derfor - i hver-t fald indtilvidere - gældende. Når det så er sagt, så har lshøj Kolonihave lav, der drives af den tidligere formand Lars Dahl, anvendt en liste med mailadresser, der har været betroet den tidligere formand i hans egenskab af formand for haveforeningen. Det er ikke lovtigt at bruge disse adresser, når man ikke tængere har den betroede post, som posten som bestyrelsesmedlem er'. Jeg vil ikke kommentere yderligere på lovligheden af denne generalforsamling, men hvis der er nogen, der mener, at forsamlingen ikke er lovligt indkatdt, vil det blive ført til referat. og vi n'lå efterfølgende have en uvildig advokat til at se på sagen. Deite er efter aftale med Kreds 3, der desværre ikke kunne være tii stede i aften. De var invtteret til at være her. Så med ovenstående for øie, vil Eeneralforsamlingen blive gennemført. Der var IKKE nogen af de iilstedeværende. der erklærede generalforsanrlingen for ugyld ig 2. Valq af sternrnetaellere 3 personer blev vafgt som stemmetætrlere.

2 Demæst meddelte dirigenien, at der også skulle vælges en referent, selv om det ikke stod på dagsordenen. Hanne Olesen, der også er intern revisor, blev valgt som dirigent. Pu[&t 3. Reqnskab Orientering af Advokat Roberto Panada jf. bilag 1, og afstemning om det videre forløb. Ordet blev givet til Roberto Panada, der meddelte, at alle oplysningeme stod i det udsendte bilag. Roberto Panada gjorde opmærksom på, at de implicerede personer, Lars Dahl og George Ordyniec, burde have en rnulighedior at komme med deres forklarinq på sagen. Der blev stillet spørgsmå! orn, hvorfor dette ikke var sketålbrede, og dertil kunne formanden svåre, at det ikke var det mandat bes relsen havde fået på den ordinære geneåforsamling. Roberto Panada gjorde endvidere opmærksom på, at der skulle en retssag til for at få afsagt en kendelse over de to implicerede. Det blev endvidere også oplyst, at selv om der måtte falde en dom, der faldt ud til foreningens fordel, så var det ikke nødvendigvis det samme som at foreningen fik pengene igen. Men det kunne være med tilat forhindre, at de implicerede ville kunne foretage l nende svig andre steder. Kassereren uddelte kopier af fakturaer til forsamlingen - 1 sæt pr. række i salen - og forklarede bilag for bitag, hvad der iflg. bestyrelse og advokat er forkert ved dem. Der var blandt andet bilag for p ekta$ejde til fællåshuset, overåækning og fremtidssikring af indgangspartier til fælleshuset samt bilag fra et firma der. aldrig har eisisteret. tuten Oer er mange flere bilag at tage fat på, og det var ikke muligt at fremvise dem alle. Rnette fra have 51 spurgte, hvilke omkostninger, der vifie komme ved, hvis det kom til en retssag. Advokaten nævnte, at dår er konstateret uregetmæssigheder for mindst 1.4 nrill. og at det er vigtigt at få iastslået, om der er blevet udført arbejde i henhold til alle de mistænkelige fakturaer. For at kunne anlægge sag, skal man kunne bevise, at man har lidt et tab. Oer nlev også spurgt, om revisionen kunne gøres ansvarlig og orn det amme kunne være tilfældet med Kolonihaveforbundåt, sorn var administrator i de pågældende år, og som ikke havde påset, at bilagene var attesteret itilstrækkeligt omfang, inden de blev betatt og bogført. Lars Carlsson, have 512, mente ikke der var meget nyt, da han mente, at det var samme beløb (1.4 mill.) der var blevet nævnt allerede ved den Ordinære GF. Michael, have 325, ville vide, hvad der var lavet arbejde for ialt iza11, så man kunne se forholdet mellem det og de 1.4 mill. Bestylelsen vilgeme have forsamlingens holdning tilen videre undersøgelse" Det luftes også, at der bør foretages en politimæssig efterforskning. Der stilles spørgsmå, om det ikke er at smide gode penge efter dårlige. Der spørges, om der er rnulighed for evl eksklusion af den tidligere formand og kasserer. Mette nånte, at Kolonihaveforbundet allerede i 2010 var blevet orienteret om, at der var mistanke om uregelmæssigheder. En rnente, at rnodpartens argumenter skulle høres. Den tidligere fonnand var ikke til stede, så det var ikke rnuligt at få svar fra ham på nogle af de spørgsmå, der blev stillet, og sorn kun han i realiteten kan svare på. Der kom ytringer fra salen om, at der burde lægges sag an mod Lars Dahl, Gerorge Ordyniec, revisor og Kolonihaveforbundet. Afstemningen om det videre forløb havde følgende overskrift: Bestvrelsen ønsker. at der foretaqes en pqrtshqrinq af de imolicerede. oq der anmodes om max. kr '- til undersøgelsee Der var 56 stemmeberettigede tilstede, og resultatet af afstemningen gav følgende resultat: For forslaget stemte 44, imod forslaget stemte 11 og der var 1 blank stemme Det betyder, at der vil blive givet besked til Roberto Panada om at fioretage en partshøring af Lars Dahlog George Ordyniec. 4. Nv administrator. tsaseret på resixtatet af den foreløbige undersøgelse af regnskab tor 2A11 har bes relsen indgået en ny adminisfationsaftate med Andelsbo. Bestyrelsen foreslår, at valg af administrator fremover bliver et punkt på dagsordenen på den ordinære generalforsamling. Første gang i2015. Formanden begrundede forslaget med, at der i bestyrelsen havde været en generel utitfredshed med den administration ioreningen har fået fra Kolonihaveforbundet. Derudover viser den foreløbige undersøgelse, at

3 der er begået sviet fra administrators side. Bestyrelsen har brugt en del af efteråret på at finde en god administåtor. og vi har valgt Andelsbo. der også foretager administrationen for lshøj Søndergård. Ydermere vil vi gerne give medlemmerne mutighed for at give udtryk for deres tilfredshedlutiifredshed med acministrator, og der-for vil vi gerne have et punkt på dagsordenen, til de ordinære generalforsamlinger,der heddei. uafg af Jdnrinish'aioi". Fo;'ai give Andelsbo en chance I'or ai vise dei'es væi'd. vil første gang biive pa generalforsarnlingen i2015. Punktet var ikke til afstemning. men tilorientering, og der var opbakning til beslutningen. Den nye administrator var inviteret til mødet. men kunne ikke deftage. Andelsbo er iidt dirrere. men ogsa mere professionelt. 5 Ekstern Revision. Bestyrelsen foteser, at valg af ekstern revisor frernover bliver et punkt på dagsordenen på den ordinære generalforsamling. Første gang i åegrundetsen onr at give medlemmerne indflydetse på hvilket revisionsseiskab er i overensstemmelse med punt<tet om administrator, og bestyrelsen har valgt at fortsæfte med revisionsfirmaet Døssing og Partner. ilunktet om vaig af eksiern revisor vii være på dagsordenen første gang på generalfcrsamlingen i Vandregnskab Bestyrelsen ønsker at indføre månedlig aconto opkreevning for vand. Startopkrævningen vil være kr. 200,- pr. måned, men beløbet kan reguleres individuelt hvis forbruget er større eller mindre. Der vil blive udarbejdet et årsregnskab pr. 1. novernber hveft år, baseret på aflaesning foretaget ved sæsonafslutning 30. septenrber. Første opkrævning af acontobeløb foretages 1. april Formanden argumenterede for forstaget med følgende: Det kan være en stor mundfuld at få en regning på flere tusinde kroner for vandforbruget, og flere rnedlemmer har været nødt til at bede om at få deres vandregning bidt over iflere afdrag for at kunne betale den. Det håber vi at kunne i mødekomme ved at opkræve et acontobeløb hver måned. For det andet, så vil det også blive lettere for foreningen at betale vandregningen, da der vil være penge, der er øremærkede til denne udgift. Som det er i dag, betaler foreningen regningen til kommunen, og efterfølgende skal vi så til at opkræve regningen fra medlemmerne. Hvis der betales et acontobeløb, der er tilpasset den enkelte lejer, vil pengene vaere på foreningens konto, den dag regningen forfalder. Vi har valgt at sige at startopkrævningen vil være på 200,- kr. De lejere der ikke har hus på Erunden vil naturligt spørge hvorfor de skal betale 200,- kr. når de ikke bruger vand. Men det skalde hetler ikke. De skai blot kontakte Andelsbo og forklare, at de ikke har noget hus på og derfor ikke skal opkraeves for vand. Så vil deres acontobeløb blive sat ned. Tllsvarende hvis der er nogen der siger, at det ikke er nok at betale kr. 200,-pr. måned, ja så kontakter de også Andelsbo og fortælter hvor meget de ger,ne vit opkræves. Der vil en gang om året blive udfaerdiget et regnskab og der vil blive opkrævet eller titbagebetatt alt efter det individuelle resultat af regnskabet. Hvis forsiaget godkendes af generalforsamlingen vil aconto-opkrævning for vand blive indført pr. 1. april Der btev aftrotdt afstemning ved håndsopraekning og forslaget blev enstemmigt vedtaget. 7. Godkendelse af boder oq qebvrer til ikrafttræden pr. 1" ianuar 2014 Misligehold af lejernål: kr ,- pl'. påtale der ikke efterkommes Udeblivetse fra fællesarbejde: kr pr gang ellers fastholdes boden pa kr. 500,- Rykkergebyr ved for sen betaling af haveleje: kr. 200,- Formanden havde følgende kommentarer til forslaget: Bestyretsen erkender, at det ikke blev ført til referai på generatforsarnlingen i april 2013, at vi ønskede at saette boden for udebliveise fra fællesarbejde til 1.000,- [r., og derfor er dlr også kun opkreevet kr. pr. gang ved manglende deltagelse i fællesarbejde. Vi har ønsfåt at fastsaette beløbet for misligehold af lejemålet til kr. og for dette beløb har vi haft en gartner til at slå græsseuukrudtet ned i en acceptabel højde. Sluttelig har vi valgt at indføre et rykkergebyr ved for

4 sen betaling pa kr. 20A,-. Hvis der efter denne rykker stadig ikke bliver betalt. sa vil administrator tage skridt tit opsigelse af lejemålet, jf. lejeaftalens 5 stk. 1, hvoraf fremgår. at lejen skal forfatde senest 14 dage efter at skriftligt påbud er afsendt eller afgivet Der uds andt sig en debat onr, hvorfor der ikke blev grebet ind. når medlernmer ikke vedtigeholder eget r^;^-^r *^- r^/{.^p tgjemai. meil iaoef,:1.-,,åt iikiiiui. "^r,^^.,:r,.r. vui\de vilua iiiæ^ ; h*r, uv ^^ ud ^^ Vlulru ^.',^r +i! a^a^.:i- I'rr gtrrre rt naboei'ne. Det bigv!ove*, fi'a bestyrelsens side. at der ville blive strammet op på det fremover. Der var flene af de frernmødte, der syntes, at kr ,- for manglende vedligehoid af lejemålet var et højt beiøb, men den efterfølgende afstemning ved håndsoprækning viste følgende resultat. For forstaget stemte 49, imod forslaget stemte 4 og der var 3 blanke Stemmer. 8. Vedtæqtsændrinq til 7.7. Sestyrelsin foreslåi aendring af vedtaegternes 7.7. Hvis ændringen godkendes af generalforsamlingen kræver det efterfølgende godkendelse af lshøi Kommune. Formanden begrundede forslaget med at bestyrelsen siden forsommeren 2013 har kørt en ret hård politik fcr at få lelen indkasserei retticiigi. Det er lykkedes at få den månedtige restance nedbragt fra ca til i november måned kun ca kr. Bestyrelsen har dog konstateret, at såfremt det bliver nødvendigt at opsige et lejenrål, så vil haveforeningen komme til at haefte for de omkostninger der måtte komme fra det tidspunkt. hvor lejeren bliver sat ud, og indtil et salg har fundet sted. Det kan godt komme til at løbe op i mange penge, som foreningen må afholde, og for at sikre de mange medlemmer. som passer deres betaling mod*det, foieslår vi, at det bliver den lejer, der bliver sat ud, der afhotder omkostningen indtil huset måtte blive solgt. Da der er tale om en vedtægtseendring, kræves det, at 2/3 af medlemmerne i foreningen skal være til iteoe og 213 af de tilstedeværende skal stemme for forslaget. Da der ikke er mere end 56 stemrneberegigåde titrstede, kræves der en ekstraordinær generalforsan'rling, der vil blive afholdt den 11. december. Efterfølgende kræves en godkendelse af lshøj Kommune. Den skrifttige afstemning viste følgende resultat. For forslaget stemte 49 imod forslaget siemte 5 og der var 1 ugyldig stemme. Der blev samtidig foreslået fra salen. at medlemrnerne skulle tvinges til at tilmelde betaling af haveleje til PBS. Dette kan ikke besluttes i dag, men det kan fremsættes sorn forslag på næste ordinære generalforsamiing. 9. Trlføielse til vedtaegterne. Bestyrelsen foreslår følgende tekst indføjet i vedtaegterne: For godkendelse af betalinger kræves som minimum godkendelse af formand og kasserer i fællesskab eller den samlede bestyrelse. Formanden beerundede forsiaget således: Bestyrelsen ønsker at få indført i vedtægterne, at alle fakturaer skal attesteres af minimurn formanden og kassereren i fætlesskab. Dette er for at undgå, at der bliver udfaerdiget bilag der kan ændre på attestationsforholdene. Det er udelukkende for at sikre medlemmerne mod forskellige kreative former for attestatronsmuligheder. Da der er tale orn en ændring af vedtaegterne kræves der ydertigere en generalforsamlingsbeslutning og en efterfølgende godkendelse af lshøj Kommune. Den skrifttige afsternning viste følgende resulta[ For forslaget stemte 54. Der var ingen imod og ingen blanke stemmer. 10. Foroaotninosaftalen i fælleshuset. Bestyrelsen beder om bemyndigelse til at indgå forhandling om en ny forpagtningsafta[e for drift af fæileshuset. Alternativt beder bestyrelsen om bemyndigelse til at gå videre med en retssag angående forpagtni ngsafta lens gyldighed. F::p,?:ilr::fi:?J.H:i:æ;::fliffi3'*l' været tart meget om Arsasen tir der urovrige forhord omkrins indgåelse af aftaten skyldes, at den tidligere formand Lars Dahl har underskrevet aftalen på vegne af

5 lshøjgård, men de han sarntid varstifter af selskabat bag marketen#riet, er der helt tydelbt tale om en iniratslitetsituatio{r, Lars Bahl har haft et ben i begæ bjre da aftalen blev underslffevettsestyrets*1 han et øn*ke om at få udbudt forpagtiliftgen af huset på andre vi*ltån Det handter ikke om at få smht de nuværerde forpagtere på rcrten, men orn * få en aftale, der er til gaun q glætie for både forpagter og rnedhmrmer- l(ornrner der en ny udbudsrunde fer ai finde en forpagter, så er de nuværende torpagtere uelkcrnne til at byde ind mecl det (h nu kan tilbyde- Sihstionen ornkring f,ælteshuset kan skåtseres såleries: Forcninsen aflrciler tedlemmerne Harketendeme Afl'lo der omkost'tinger tif udvand Får en restaurant i sornmerhalvåret Har husleiefri indtil april2015 vedlisehatrd # huset Aft older ornko*tnhger iil h lkøb og Får en mindre købrnandshandel i l'lar køkkenfacfiiteter til at vedligehold af bosde CIg sto{e i sommerhalvåret lave r'nad udenfor sæsonen til restauranten, sar* lydan[æg og direrse arrengennenhr der er andre installationer- foreninsefl uuedkommende Aflroldar adle eiendornsskater l'lar ingen selslmhotokale der kan le;ies til privata erfangementer hv man har mul$hed for selv af lave lttad l-lar eneret på alle araftgerfienter i huset hlanen kontraktderer rcpsigetig fra foreningens side. Al å har vi foræret dem en restaurant, som de kan have lige så h*nge de har lusi Derudover rnaneler bestyrelsen en 'diskretionslinie" når der er kontortid. Mdlernmerne slår på nekken af hinanden, og det vit være en fordel hvis der ku*ne reserveres et eller ffere hode i "restauranten" hvor medlemrnerne l n sldde og vente på at det bliver deres tur fil at blive ekspederet. Efter at bestyrelsen via vores advokat Kramme fra Kofonihaveforbundet har meddett marketendeme, at den indsåede aftale er ulcvlig, har de nneddett bes!6elsen, at de har kantaktet deres egen advckat" og at der ikke bliver ændret noget i forpagtningsafrale*r uden suærdslag- Bestyrelsen harderfor brug fur rnedlernrnerfies tilkendegi\ he af om rnarketenderiet ska! fiortsæfre på de betingeker der er i dag, eher onft der skal afteides videre med en ændring af forpagtningsafta{en. Det kan kornme til at koste pef}se * og inge*t ved hvar nrrnge - huis aftabn kal ændreb. Der udviklede sig en lidt tone omkring dette punkt, og flere medlemmer mente, at vf bare kunne skifte fåse* i rnarketenderlet, således at forpsgterne ikke længere havde adgang. Formanden afviste dette, da hæ retsen ikke går ind for s lvtægt. men gerne vil gøre tingene ordenttigt. Generetforsarntingen besluthde enstemrnigt ved håndsoprækning. at der skulle arbejdes videre rned en ny driftsplan br huset. Det er igen hlevet ind t{ærpe* af kornrnunen, d vi skal holde regeme for pafkering med vtctere. Konnmunen har også påtalt. at de ha;tons&teret, at der"s opførten del bygninger uden bygrgetilnadetse. Las,se Ostermann, D{rigent Hanne 0lesen, Rehrent