Det er bedre at have lidt med ro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er bedre at have lidt med ro"

Transkript

1

2 Det er bedre at have lidt med ro Side 2 Jens Skovby, statsautoriseret revisor I skrivende stund er det midt i november og græsplænen opfører sig fortsat som om, det var sidst på sommeren, ligesom bladene ikke rigtigt kan tage sig sammen til at falde til jorden efter at have opfyldt årets mission. Det er som om, dette efterår på mange fronter er lidt ude af trit med forventningerne også på andre områder end det vejrmæssige. I den store verden har der været en tendens til stigende ufred, og af en eller anden grund bliver det endnu mere synligt, når det i tilfælde som eksempelvis Ukraines interne uroligheder kommer tættere på vores egen baghave. International beskatning (eller mulig, lovlig minimering af skatten) er igen i vælten som følge af, at man tilsyneladende har kunnet indgå individuelle aftaler med Luxembourg med den konsekvens, at man hvis den internationale koncernopbygning bliver snørklet nok kan nedbringe skatten ganske betydeligt. Nationalt har kommissionen vedrørende statsministerens ægtefælles skatteforhold også givet nogle efterdønninger (det gør stormvejr for det meste). Der kom ikke så meget nyt frem efter afholdelse af et tocifret millionbeløb til omkostninger, men en skattedirektør fik alligevel et andet arbejde i etaten, lige som en departementschef ikke længere er i Skatteministeriet. SKAT har i det hele taget været i vælten med beskyldninger om grove metoder, og uanset om der er hold i påstandene, er det uheldigt, at der overhovedet kan være grobund for bare en mistanke herom. På fondsbørsen gik det rent galt her i november med konkursen i OW Bunker kort efter børsintroduktionen igen står långivere og investorer i den grad med taberkortene på hånden, og der er udsigt til mange års retssager og tovtrækkerier. Har vi hørt historien før, om end i knap så hurtigt tempo? Analytikere prøver at pippe lidt om risikoen for aktiebobler og kommende boligbobler (i hvert tilfælde uden for udkantsdanmark), og vi bemærker det uden i øvrigt at gøre mere ved det. Kommer der bobler igen? Utvivlsomt men læs ordsproget igen Lad os nu tage den med ro og få genopbygget tilliden til verden, til systemerne, til hinanden i det hele taget prøve at finde lidt fl ere positive overskrifter end dem, som pressen dag efter dag fylder os med. Idet langt de fl este antageligvis hellere vil se på en langhåret græsplæne end stå i sne til knæene og skovle fortovet fri hver eneste morgen før solopgang, synes det citerede ordsprog at være på sin plads God jul og godt nytår til alle vores læsere! Tak for i år, og lad julefreden sænke sig uanset naturens luner.... end meget med uro!

3 Ansættelsesret aktuelle nyheder Rasmus Nørgaard Bek, advokat Side 3 I nærværende artikel ser vi nærmere på nogle nyere afgørelser inden for det ansættelsesretlige område. Vi omtaler endvidere meget summarisk et par nyskabelser som forventes at komme til at påvirke lovgivningen inden for dette område i nær fremtid. Illoyale ytringer på Facebook eller udøvelse af foreningsfrihed? Medarbejderen indbragte herefter sagen for Afskedigelsesnævnet. Opmanden fandt ikke, at medarbejderen havde godtgjort, at den reelle afskedigelsesgrund var medarbejderens medlemskab af 3F. Opmanden fandt, at det derimod var medarbejderens udtalelser i januar måned, som havde begrundet afskedigelsen. Der var således ikke tale om en overtrædelse af foreningsfrihedsloven. En medarbejder på en sushi-restaurant ytrede sig negativt om sin arbejdsgiver på Facebook og blev afskediget. Ytringerne skete i forbindelse med en konfl ikt på arbejdspladsen om indgåelse af overenskomst. Sagen En medarbejder blev afskediget i januar 2014 på grund af groft illoyale adfærd over for sin arbejdsgiver (en sushirestaurant). I december 2013 blev arbejdsgiveren opmærksom på, at medarbejderen i juni 2013 havde sendt en sms til alle de ansatte kokke, hvor det blandt andet var anført: We all get paid too little and Letz Sushi abuses us because they can. Medarbejderen havde endvidere deltaget på Facebooksiden Letz Sushi Letz NOT Sushi med fl ere kritiserende indlæg. Derudover sendte medarbejderen en mail til alle nye medarbejdere i forbindelse med overtagelsen af en anden sushi-kæde, hvor han kritiserede arbejdsgiveren. Opmanden kom imidlertid frem til, at afskedigelsen af medarbejderen i januar var usaglig, fordi der ikke forinden var givet en advarsel til medarbejderen. Udtalelserne i januar på de sociale medier var ifølge opmanden en impulsiv og frustreret reaktion på, at overenskomstforhandlingerne brød sammen, hvilket ikke i sig selv kunne udgøre en saglig grund til at afskedige medarbejderen. Opmanden tilkendte medarbejderen en godtgørelse på kr. henset til hans medansvar, korte anciennitet og det, at han alene var deltidsansat. Kommentar Afgørelsen fastslår, at negative ytringer om arbejdsgiveren på sociale medier oftest alene berettiger til en advarsel og ikke i første omgang en afskedigelse eller bortvisning. I lignende afgørelser er der lagt vægt på, at ytringer på sociale medier ofte nærmer sig samtaleformen og ofte er impulsive, samt om ytringerne er spredt til uvedkommende til skade for arbejdsgiveren. I forbindelse med et sammenbrud i forhandlingerne om overenskomst midt i januar 2014 omtalte medarbejderen såvel arbejdsgiveren som dens indehaver negativt på Facebook og anførte blandt andet: Vi blev snydt. Vores arbejdsgiver er løbet fra alle aftaler i 11. time Gør jer klar til aktion!. Herefter blev medarbejderen afskediget med henvisning til, at medarbejderen var gået for vidt og havde udtalt sig faktuelt ukorrekt i mails og sms er samt på Facebook. Det er i denne afgørelse dog værd at bemærke, at medarbejderen får tilkendt en relativt lav godtgørelse for sit medansvar i sagen. Derudover er det væsentligt at bemærke, at medarbejderen ikke fi k medhold i sin påstand om, at afskedigelsen var begrundet i den igangværende arbejdskonfl ikt på arbejdspladsen og derfor ikke var i strid med foreningsfrihedsloven. Fortsættes på næste side

4 Fortsat fra forrige side Side 4 Husk klar frist for lægeerklæring To nyere domme fra Østre Landsret understreger betydningen af at fastsætte en klar frist for lægeerklæring, hvis arbejdsgiveren ønsker at bortvise medarbejderen. Bortvisning i orden Dommen angik en fritidspædagog, der sygemeldte sig på grund af mavesmerter og kvalme. Efter 4 ugers sygemelding og fl ere forgæves forsøg fra arbejdsgiveren på at få medarbejderen til at medvirke til en såkaldt mulighedserklæring indkaldte arbejdsgiveren medarbejderen til en tjenstlig samtale. I samme forbindelse sendte arbejdsgiveren et brev til medarbejderen med en klar frist for at sende mulighedserklæringen senest dagen før mødet ellers ville det medføre bortvisning. Erklæringen blev først modtaget af arbejdsgiveren et par dage senere. Arbejdsgiveren bortviste medarbejderen, hvilket landsretten fandt berettiget blandt andet med henvisning til, at fristen var klar, og der ikke var undskyldelige omstændigheder. Bortvisning ikke i orden I den anden dom afsagt af Østre Landsret havde arbejdsgiveren under en telefonsamtale med en sygemeldt medarbejder henvist til en bestemmelse i medarbejderens ansættelseskontrakt om, at der skulle leveres en lægeerklæring, hvis sygdommen varede ud over 4 dage. Arbejdsgiveren fulgte imidlertid ikke op over for medarbejderen, og først 1 måned senere sendte medarbejderen en lægeerklæring, hvoraf det fremgik, at medarbejderen havde været og fortsat var syg. Forinden havde arbejdsgiveren tilbageholdt lønnen til medarbejderen. Idet arbejdsgiveren trods lægeerklæringen ikke ville udbetale lønnen, hævede medarbejderen ansættelsesforholdet. Efterfølgende hævede også arbejdsgiveren ansættelsesforholdet. Landsretten dømte arbejdsgiveren til at udbetale lønnen. Kommentarer Dommene understreger, at arbejdsgivere kan være berettiget til at bortvise medarbejdere, der ikke medvirker til at aflevere en lægeerklæring, herunder en mulighedserklæring, men at det kræver, at arbejdsgiveren har givet medarbejderen en klar frist, og at der ikke i øvrigt foreligger undskyldelige omstændigheder. Ny lovgivning om ansættelsesklausuler på vej Reglerne om konkurrence-, kunde- og jobklausuler i blandt andet funktionærloven må forventes at undergå markante ændringer. En ny lov om ansættelsesklausuler forventes

5 vedtaget og gennemført i starten af 2015 og der er væsentlige nyskabelser, som formentlig vil betyde nye restriktioner for brugen af sådanne klausuler. Arbejdsgivere vil under alle omstændigheder skulle opdatere deres standarder, således at fremtidige ansættelseskontrakter lever op til de nye regler. De nye regler Der lægges op til, at arbejdsgivere fremover kun skal kunne binde sine medarbejdere med en klausul i op til 12 måneder efter medarbejderens fratrædelse, og at reglerne om konkurrence- og kundeklausuler skal gælde for alle lønmodtagere og dermed ikke kun for funktionærer som hidtil. Det forventes, at kompensationsreglerne ændres, så det bliver lidt billigere end efter de nugældende regler, hvis man aftaler en klausulperiode på op til 6 måneder, hvorimod det bliver lidt dyrere end i dag, hvis man aftaler en klausulperiode på op til 12 måneder. Nyt direktiv om forretningshemmeligheder på vej EU-Kommissionen fremsatte sidste år et forslag til direktiv om beskyttelse af virksomheders forretningshemmeligheder. Direktivforslaget Det nye direktivforslag indeholder en række nyskabelser i forhold til de regler, der i dag gælder om beskyttelse af virksomheders fortrolige oplysninger. Side 5 En helt central ændring bliver formentlig, at arbejdsgivers modregningsadgang vil blive fjernet, hvilket vil medføre, at arbejdsgiver vil skulle betale kompensation i hele klausulperioden, uanset om medarbejderen oppebærer løn fra anden beskæftigelse. Det forventes tillige, at brugen af de såkaldte jobklausuler helt forbydes. Dog vil der fortsat være mulighed for at benytte jobklausuler i begrænset omfang i forbindelse med blandt andet virksomhedsoverdragelser. Helt konkret indeholder direktivet blandt andet: En relativt konkret og bred defi nition af forretningshemmeligheder. Et relativt konkret og detaljeret beskrevet forbud mod erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder. Forskellige retsmidler til at hindre misbrug af forretningshemmeligheder, herunder nogle nye muligheder for erstatning og pålæg af bøder med videre. Ændringerne forventes alene at få virkning for fremtidige klausuler. Vælges den overgangsmodel, at gamle klausuler, der ikke bliver opdateret inden 12 måneder, bliver ugyldige, kan der blive behov for at foretage opdatering af alle eksisterende konkurrence-, kunde- og jobklausuler. Det må forventes, at direktivet vil blive vedtaget, og at det vil styrke beskyttelsen af virksomhedernes fortrolige oplysninger og knowhow.

6 Virksomhedsordnin - det kan blive dyrt ikke at være opmærksom på de ændrede regler Side 6 Thomas W. Jørgensen, skattekonsulent De lovændringer, der i løbet af sommeren blev foretaget i virksomhedsskatteordningen, har fjernet muligheden for, at selvstændige erhvervsdrivende kan anvende midler, der kun er beskattet med virksomhedsskat, til finansiering af privatforbrug og afvikling af privat gæld. Lovændringen medfører, at der ikke kan spares op i virksomhedsordningen til lav skat, 24,5 % (2014), hvis man har negativ indskudskonto, og hvis summen af den negative indskudskonto og sikkerhedsstillelsen overstiger et beløb på kr. Lovændringen betyder endvidere, at fremtidig sikkerhedsstillelse med virksomhedsaktiver for privat gæld medfører merbeskatning, og at eksisterende sikkerhedsstillelse skal være afviklet inden udgangen af indkomståret 2017, hvis man fortsat ønsker mulighed for at spare op i virksomhedsordningen til den lave virksomhedsskat på 24,5 % (2014). Endelig forøges rentekorrektionssatsen med 3 %, således at denne sats til enhver tid er 3 % højere end kapitalafkastsatsen. Som det fremgår af ovenstående, er det udelukkende virksomhedsindkomst optjent fra og med den 11. juni 2014, der ikke kan spares op, hvis grænsen på de kr. er passeret. Virksomhedsindkomsten frem til den 10. juni 2014 kan godt opspares, og det vil således være nødvendigt at opdele indkomsten for indkomståret i to perioder. Sikkerhedsstillelse Hvis en selvstændig erhvervsdrivende efter den 10. juni 2014 stiller aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for privat gæld, anses det laveste beløb af gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse for overført fra virksomhedens økonomi til privatøkonomien. Gældens størrelse fastlægges som gældens kursværdi, og sikkerhedsstillelsens størrelse fastlægges som aktivernes handelsværdi. Fastsættelse af gældens eller sikkerhedsstillelsens størrelse sker på det tidspunkt, hvor aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, stilles til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen. Negativ indskudskonto Fra og med den 11. juni 2014 er der ingen mulighed for at foretage opsparing af overskud, hvis den negative værdi af indskudskontoen med tillæg af eventuel sikkerhedsstillelse er over kr. Udgør den negative indskudskonto med tillæg af eventuel sikkerhedsstillelse et lavere beløb end kr., vil der fortsat være mulighed for at spare op i virksomhedsordningen til den lave virksomhedsskat. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at den negative indskudskonto med tillæg af sikkerhedsstillelse ikke må forøges efter den 11. juni 2014, idet man derved mister muligheden for at spare op. Beløbet, der anses for overført til privatøkonomien, anses for at være overført uden for den almindelige hæverækkefølge. Da lovforslaget oprindeligt blev fremsat den 11. juni 2014, var det udelukkende nævnt, at sikkerhedsstillelse efter den 11. juni 2014 ikke måtte forøges, og der kan således være skattepligtige, der i perioden fra den 11. juni 2014 og til dato har foretaget nogle uheldige dispositioner. Hvis den private gæld er forøget efter den 11. juni 2014, er det vigtigt at kontakte sin revisor, idet der er forskellige muligheder for at undgå merbeskatningen. Det skal bemærkes, at bankernes almindelige modregningsadgang kan medføre, at man er omfattet af reglerne, hvis man har opnået kreditten i privatregi som følge af positivt indestående i virksomhedsordningen.

7 gen Side 9 Sikkerhedsstillelse 3 undtagelser, der ikke medfører beskatning og give mulighed for, at den skattepligtige kan skifte pengeinstitut med henblik på at opnå forbedrede vilkår. 1. Sædvanlig forretningsmæssig disposition Når den skattepligtige stiller aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, og når det sker som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, foreligger der en undtagelse. For at der kan være tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition, skal sikkerhedsstillelsen tjene et forretningsmæssigt formål for den skattepligtiges virksomhed under virksomhedsordningen. Det kan eksempelvis godkendes, at der stilles sikkerhed over for en leverandørs pengeinstitut, så leverandøren får stillet den nødvendige kapital til rådighed til at udføre ordren. Der vil dog i alle situationer skulle foretages en konkret vurdering af, om der er tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Det kan i tvivlstilfælde anbefales at søge bindende svar hos SKAT, så man undgår en utilsigtet merskat i tilfælde af, at SKAT ikke er enig i, at der er tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition. 2. Blandet benyttet ejendom Denne undtagelse vedrører tilfældet, når aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, stilles til sikkerhed for gæld i blandet benyttede ejendomme. Bestemmelsen giver mulighed for, at den skattepligtige kan stille aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed for gæld i blandet benyttede ejendomme. Gælden, som aktiverne i virksomhedsordningen stilles til sikkerhed for, må ikke overstige ejendomsværdien, eventuelt med tillæg af forbedringer, der er foretaget efter den seneste vurdering. Alternativt kan den kontante anskaffelsessum for den del af ejendommen, der tjener til bolig for ejeren, anvendes. 3. Sikkerhedsstillelse forud for den 11. juni 2014 Den tredje undtagelsesbestemmelse skal medvirke til at smidiggøre afviklingen af eksisterende sikkerhedsstillelser Fra og med den 11. juni 2014 til og med den 31. december 2017 kan den skattepligtige stille aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, uden at der anses at være overført beløb til den skattepligtige fra virksomhedsordningen. Det er dog en forudsætning, at sikkerhedsstillelsen fra og med den 11. juni 2014 til og med den 31. december 2017 ikke overstiger værdien af den sikkerhedsstillelse, der eksisterede den 10. juni Er sikkerhedsstillelsen ikke afviklet inden udgangen af 2017, vil der i indkomståret 2018 ske genbeskatning af det overskud, der er opsparet for perioden 11. juni 2014 til 31. december Muligheder for omgørelse Der er mulighed for at omgøre valg af dispositioner i virksomhedsordningen, hvis der er en negativ saldo på indskudskontoen primo eller ultimo indkomståret 2014, eller hvis der er stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver for gæld uden for virksomhedsordningen den 11. juni Muligheden for omgørelse gælder kun, hvis det ikke er muligt at opspare efter virksomhedsskattelovens 10, stk. 2 som følge af, at den negative indskudskonto med tillæg af sikkerhedsstillelse overstiger kr. Følgende dispositioner kan omgøres: Overførsel af finansielle aktiver og passiver og indskud Beløb, der er bogført på mellemregningskontoen, kan indskydes på indskudskontoen Hensat til senere hævning kan (overføres) til indskudskontoen Omgørelse af valg af dispositioner skal meddeles SKAT senest den 31. marts 2015.

8 Moms ved - udfordrin Jens Staugaard, Senior VAT Manager Reglerne om moms vedrørende fast ejendom skaber i praksis en del udfordringer og overraskelser. Idet fast ejendom normalt involverer væsentlige beløb, vil en korrekt momsmæssig håndtering af transaktioner i forbindelse med fast ejendom være af afgørende betydning. I denne artikel omtales et par af de forhold, man skal være opmærksom på, hvis man som lejer fraflytter lejede lokaler. Momsreguleringsforpligtigelse Når en momspligtig virksomhed gennemfører reparationsog vedligeholdelsesarbejder eller ombygger eller moderniserer lejede lokaler, betragtes det som et investeringsgode i momslovens forstand. Det betyder, at lejer kan fradrage momsen på de afholdte omkostninger efter de gældende fradragsbestemmelser. Virksomheden skal imidlertid være opmærksom på, at der skal ske en regulering af den fradragsberettigede moms, hvis der sker ændring i anvendelsen af investeringsgodet efter anskaffelsen/ibrugtagningen. Reguleringsperioden for reparations- og vedligeholdelsesarbejder på fast ejendom er 5 år, mens reguleringsperioden for ombygning af fast ejendom er fastsat til 10 år. Der skal således kun foretages momsmæssig regulering for ændringer, som indtræffer inden for de første 5 regnskabsår efter anskaffelsen eller ibrugtagningen, når der er tale om reparations- og vedligeholdelsesarbejder, og inden for de første 10 år, når der er tale om ombygning og modernisering. Ifølge momslovens regler om regulering af investeringsgoder vil et salg af fast ejendom medføre, at salget sidestilles med overgang til ikke fradragsberettiget anvendelse. Det betyder som udgangspunkt, at der skal ske en regulering af den moms, som påhviler investeringsgodet. Regulering af købsmomsen sikrer, at fradragsretten i stedet for kun at afspejle godets brug på anskaffelsestidspunktet tilpasses eventuelle ændringer i brugen inden for reguleringsperioden. Regulering ved salg/overdragelse kan imidlertid undlades, hvis køberen overtager reguleringsforpligtelsen.

9 fraflytning af lejemål ger og overraskelser Side 9 Vederlagsfri afståelse af et lejet lokale til udlejer anses tillige for at være en ændring i anvendelsen, hvilket kan føre til, at der skal ske en tilbagebetaling af den fradragsberettigede moms, som påhviler investeringsgodet. I 2008 fandt Landsskatteretten således, at en momspligtig virksomhed, der i forbindelse med virksomhedsophør fraflyttede lejede lokaler uden samtidig at overdrage indretningsudgifter og reguleringsforpligtigelse herpå, var pligtig til at efterregulere momsen. I et nyligt offentliggjort bindende svar udtalte Skatterådet også, at vederlagsfri afståelse af lejede lokaler sidestilles med et skift i anvendelse med momsregulering til følge. Dog kan reguleringen undlades, hvis lejer overdrager reguleringsforpligtelsen til udlejer. Skatterådet fastslår samtidig, at der ikke nødvendigvis skal betales et beløb fra udlejer til lejer for, at overdragelsen af indretningsudgiften kan ske. Det kan også ske i de situationer, hvor lejer i forbindelse med overdragelsen bliver friholdt for at tilbageføre de lejede lokaler til deres oprindelige stand, og hvor denne undladelse kan gøres op i penge. kun var lejer, der kunne afstå sin eksklusive brugsrettighed til lejemålet til en fremtidig lejer. Modtager en lejer derimod en godtgørelse fra udlejer for at fraflytte et lejemål, skal der betales moms af dette afståelsesvederlag, hvis lejebetalingen for lokalerne er tillagt moms. Det har Skatterådet for nylig udtalt i en sag, hvor udlejer var frivilligt momsregistreret for udlejning af fast ejendom, og hvor lejer modtog et afståelsesvederlag (nøglepenge) for at tilbagelevere den faste ejendom til den umiddelbare ejer. I Skatterådets bedømmelse blev det tillagt vægt, at det betalte vederlag udspringer af samme retsforhold som den indgåede lejeaftale. Står man som lejer i en situation, hvor man skal afstå/opsige og fraflytte et lejemål, er det altså relevant at få klarlagt, hvilke konsekvenser dette har eller kan få, hvis man glemmer at tage højde for momsen. Afståelse af lejerettigheder Har en lejer en afståelsesret, betyder det, at lejeren har en ret til at overdrage lejemålet til en ny lejer, som så indtræder i den tidligere lejers sted. Opkræver den tidligere lejer en betaling herfor, sidestilles dette pengebeløb med vederlag for afståelse. Spørgsmålet i denne sammenhæng er, hvorvidt den betaling, der sker mellem den tidligere lejer og den nye lejer, er omfattet af momspligten, eller om den er fritaget for moms. Netop denne situation blev forelagt Landsretten tilbage i 2006, hvor Landsretten kom frem til, at det vederlag, som en lejer modtager fra en fremtidig lejer, for at denne kan indtræde i lejemålet, er fritaget for moms, idet transaktionen er omfattet af begrebet udlejning og bortforpagtning af fast ejendom. Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at det

10 Mini-One-Stop-Shop Side 10 Aage Brink Thomsen, statsaut. revisor Den 1. januar 2015 træder de nye momsregler om elektronisk leverede ydelser til privatpersoner i kraft. De nye regler betyder, at moms på elektronisk leverede ydelser til privatpersoner og andre, der ikke er momsregistrerede, skal betales i forbrugslandet og ikke som nu i det land, hvorfra ydelsen bliver leveret. Hidtil har Luxembourg haft en konkurrencemæssig fordel på grund af en lav momssats, men de nye regler vil gøre op med sådanne fordele. Skal leverandører af disse ydelser så momsregistreres i alle de lande, hvor de har kunder? Nej der er heldigvis blevet etableret et system, hvor virksomheder, der leverer ydelserne, kan tilmelde sig MOSS Mini-One-Stop-Shop. Denne ordning gør, at leverandøren kan nøjes med at angive og betale momsen i hjemlandet eksempelvis Danmark eller i et land, hvor leverandøren har etableret fast driftssted. Reglerne har givet os nogle nye begreber, som vi introducerer i denne artikel. Hvem er omfattet af MOSS? Leverandører, der har etableret hjemsted for deres virksomhed i EU og ikke-eu-virksomheder, der har et fast forretningssted i EU, skal registreres i MOSS. Hvad forstås der ved Forbrugslandet? Forbrugslandet er det land, hvor forbrugeren har bopæl eller har taget ophold. Dette land er afgørende for, hvilket lands momssats, der skal anvendes ved salget, og har betydning for udformningen af den faktura, der skal udstedes til forbrugeren. Mange forbrugere køber deres ydelser via en mobilapplikation. Man er derfor nødt til at spørge, hvor de bor, for at kunne fakturere dem med det rigtige lands momssats og med en korrekt faktura. Hvad er Identifikationsmedlemslandet? Identifikationsmedlemslandet er det land, hvori leverandøren hører hjemme eller har etableret et fast driftssted. Tilmeldingen til MOSS skal ske senest den tiende dag i måneden efter, at første leverance er foretaget. Har leverandøren etableret sig i flere medlemslande, er identifikationsmedlemslandet det land, der er angivet ved tilmelding og registreringen gælder for dette kalender år og de 2 efterfølgende år. Afmelding skal ske senest den tiende dag i måneden efter ophør af aktiviteten, og virksomheden er herefter udelukket fra at anvende ordningen i de efterfølgende to kvartaler fra ophørsdagen. De omfattede ydelser Følgende ydelser er omfattet af registreringspligten (listen er ikke udtømmende): Elektronisk leverede ydelser Levering og hosting af websteder Fjernvedligeholdelse af software og hardware Levering og ajourføring af software Levering af billeder, tekster, information At stille databaser til rådighed Levering af film, musik, spil, herunder spil om penge Levering af fjernundervisning Datingsites Teleydelser Telefoniydelser både fastnet og mobil Videotelefoni Telefonsvarer Personsøger Fax Telefonkort Adgang til internettet

11 MOSS Side 7 Radio- og tv-tjenester Radio- og tv-programmer, der leveres via internettet Angivelse af One-Stop-moms sker elektronisk til SKAT hvert kvartal via det nye One-Stop-momssystem, og momsen skal betales senest den 20. i den efterfølgende måned. Angivelsen skal indeholde oplysninger om, hvilken momssats der er anvendt ved salget, og hvor forbrugeren har bopæl. Regnskabsbestemmelse Leverandøren skal udarbejde et regnskab, som de enkelte lande, der er sket levering i, kan se og anvende til at fastslå, om momsangivelsen er korrekt. Regnskabet skal indeholde oplysninger om forbrugsland, momssats og købstidspunkt. Regnskabet skal opbevares i 10 år, og det skal udleveres elektronisk på anmodning fra skattemyndigheden i forbrugsmedlemslandet. Når elektronisk leverede ydelser bliver faktureret, skal fakturaen udarbejdes efter de fakturakrav, der er gældende i forbrugslandet med den momssats, der er gældende i forbrugslandet. Hvis fakturaen genereres automatisk i en onlineshop, skal systemet kunne håndtere dette, selv om forbrugeren befinder sig uden for sit hjemland på købstidspunktet. Hvis forbrugeren er i Tyskland på købstidspunktet og anvender en tysk IP-adresse, men bor i Frankrig og forbruger ydelsen der, skal der udstedes en faktura, der lever op til franske krav med fransk moms. Det er formentlig her, de fleste virksomheder støder på udfordringer med de nye regler.

12 er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfirmaer: AP København Aarhus Farum BRANDT Thisted Hurup Hanstholm Nykøbing M Fjerritslev Skive Kolding Fredericia Esbjerg Aarhus Buus Jensen København Baagøe Schou Frederiksberg Christensen Kjærulff København Grant Thornton København Grønlands Revisionskontor Nuuk GLB REVISION København Køge Januar Tórshavn Kovsted & Skovgård Aarhus Ebeltoft Rønde Krøyer Pedersen Holstebro Struer Ulfborg Kvist & Jensen Randers Hammel Grenaa Hadsten Mariagerfjord Hadsund Aalborg Martinsen Esbjerg Grindsted Kolding København Tørring Vejen Vejle Aarhus Nejstgaard & Vetlov Allerød Partner Revision Brande Give Herning Ikast Ringkøbing Silkeborg Skjern Tarm Ølgod PKF Munkebo Vindelev Glostrup Redmark Aalborg Aarhus København Aars RIR Revision Roskilde Holbæk Sønderjyllands Revision Aabenraa Padborg Sønderborg Tranberg Svendborg Rudkøbing Ullits & Winther Viborg Vestjysk Revision Lemvig Thyborøn Det bemærkes... Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul! Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Layout: Malene Fisker. Fotos: Jette Schøler - Broholm Slot, Hvedholm Slot og godset Brahe-Trolleborg. Tryk: Redaktionen er afsluttet den 18. november Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Lersø Park Allé København Ø Tlf Medlem af RevisorGruppenDanmark