Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde."

Transkript

1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 15. december 2016 (OR. en) EUCO 34/16 CO EUR 10 CONCL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd (15. december 2016) Konklusioner Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. EUCO 34/16

2 I. MIGRATION Den eksterne dimension 1. Det Europæiske Råd minder om sine konklusioner fra oktober om den østlige Middelhavsrute. Det gentager sin forpligtelse på erklæringen fra EU og Tyrkiet og understreger vigtigheden af en fuld og ikkediskriminerende gennemførelse af alle aspekter. Det gentager desuden sit tilsagn om fortsat støtte til landene langs Vestbalkanruten. Det godkender den fælles handlingsplan om gennemførelsen af erklæringen fra EU og Tyrkiet, der er udarbejdet i samarbejde mellem Grækenland og Kommissionen og hilser det velkommen, at Grækenland allerede har taget de første skridt hen imod gennemførelsen heraf. Det Europæiske Råd opfordrer alle medlemsstater til at sikre hurtig gennemførelse af den fælles handlingsplan. 2. Den nye partnerskabsramme for samarbejde er et vigtigt værktøj til håndtering af ulovlig migration og de grundlæggende årsager hertil, navnlig for så vidt angår den centrale Middelhavsrute. Det Europæiske Råd udtrykker tilfredshed med de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af pagterne med fem afrikanske oprindelses- eller transitlande og det voksende ejerskab i partnerlandene. På baggrund af disse erfaringer kan yderligere pagter eller andre former for samarbejde komme på tale, idet der tages hensyn til de tilgængelige ressourcer. Partnerskabsrammens mål, der blev fastlagt af Det Europæiske Råd i juni, bør integreres i andre eksterne instrumenter og politikker i EU og dets medlemsstater. Det Europæiske Råd opfordrer medlemsstaterne til at fortsætte og intensivere deres engagement inden for partnerskabsrammen og vil nøje følge udviklingen med hensyn til at dæmme op for strømmene og forbedre tilbagesendelsesraterne. 3. For at styrke gennemførelsen af Vallettahandlingsplanen og partnerskabsrammen bør den enighed, som Rådet har opnået om Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling og EIB's eksterne udlånsmandat, følges op af hurtig vedtagelse af den relevante lovgivning. I denne forbindelse glæder Det Europæiske Råd sig over, at EIB er begyndt at gennemføre sit resiliensinitiativ for Vestbalkan og de sydlige nabolande. EUCO 34/16 1

3 4. Det Europæiske Råd understreger behovet for at styrke støtten til den libyske kystvagt, herunder gennem EUNAVFOR MED operation SOPHIA, for at øge dens kapacitet til at forhindre tab af liv på havet og ødelægge smuglernes forretningsmodel. Det er samtidig nødvendigt at træffe foranstaltninger for at tilbyde migranter, der er strandet i Libyen, muligheder for støttet frivillig tilbagevenden og begrænse farlige rejser. 5. Det Europæiske Råd minder om betydningen af, at Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) og den europæiske grænse- og kystvagt får stillet tilstrækkelige ressourcer til rådighed. Det ser med tilfredshed på, at EASO vil begynde at rekruttere specifikt personale for at sikre stabil og bæredygtig kapacitet. Det gentager desuden behovet for fortsat opmærksomhed med hensyn til andre ruter, herunder i det vestlige Middelhav, med henblik på at kunne reagere hurtigt på udviklingen. Den interne dimension 6. En effektiv anvendelse af principperne om ansvarlighed og solidaritet er fortsat et fælles mål. De seneste måneders vedvarende indsats for at gennemgå det fælles europæiske asylsystem har vist nogle områder, hvor der er konvergens, mens andre områder kræver yderligere arbejde. Rådet opfordres på grundlag af dette arbejde til at fortsætte processen med sigte på at opnå konsensus om EU's asylpolitik under det kommende formandskab. 7. Medlemsstaterne bør yderligere intensivere deres bestræbelser på at fremskynde omfordeling, navnlig for så vidt angår uledsagede mindreårige, og de eksisterende genbosætningsordninger 1. 1 Dette er med forbehold af Ungarns og Slovakiets stilling i den retssag, der er indledt vedrørende Rådets afgørelse (EU) 2015/1601, og af Polens stilling, idet Polen er interveneret til støtte for sagsøgerne. EUCO 34/16 2

4 II. SIKKERHED Den indre sikkerhed 8. Det Europæiske Råd bekræfter på ny sit engagement i gennemførelsen af strategien for Den Europæiske Unions indre sikkerhed Den politiske aftale mellem medlovgiverne om direktivet om bekæmpelse af terrorisme er et vigtigt skridt og bør efterfølges af hurtig vedtagelse af forslagene om skydevåben og om bekæmpelse af hvidvaskning af penge samt af gennemførelsen af ny lovgivning om passagerlister (PNR). Det Europæiske Råd opfordrer til effektivt samarbejde med udbydere af elektroniske tjenester etableret i og uden for EU. 9. Det Europæiske Råd hilser enigheden om den reviderede Schengengrænsekodeks, der styrker den systematiske kontrol af alle rejsende, som passerer EU's ydre grænser, velkommen og opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at gennemføre den, idet der tages hensyn til nogle medlemsstaters særlige situation. Medlovgiverne bør senest i juni 2017 nå til enighed om et ind- og udrejsesystem og senest ved udgangen af 2017 om et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse for at sikre, at rejsende, der er fritaget for visumpligt, screenes systematisk. Det opfordrer også til fortsat at levere resultater med hensyn til informationssystemers og databasers interoperabilitet. Den ydre sikkerhed og forsvaret 10. Europæerne skal tage et større ansvar for deres egen sikkerhed. For at styrke Europas sikkerhed og forsvar i et udfordrende geopolitisk miljø og for at beskytte dets borgere bedre understreger Det Europæiske Råd, samtidig med at det bekræfter tidligere tilsagn i denne henseende, behovet for at gøre mere, bl.a. ved at afsætte tilstrækkelige ekstra ressourcer, idet der samtidig tages hensyn til nationale omstændigheder og retlige forpligtelser. For de medlemsstater, der også er medlemmer af NATO, er dette i overensstemmelse med NATO's retningslinjer for forsvarsudgifter. Det Europæiske Råd opfordrer ligeledes til, at samarbejdet om at udvikle de nødvendige kapabiliteter styrkes, og at der gives tilsagn om at stille disse kapabiliteter til rådighed, når det er nødvendigt. Den Europæiske Union og dens medlemsstater skal være i stand til at bidrage afgørende til kollektive bestræbelser samt til at handle på egen hånd, når og hvor det er nødvendigt, og sammen med partnere, når det er muligt. Det Europæiske Råd ser frem til en omfattende gennemgang af Athenamekanismen senest ved udgangen af EUCO 34/16 3

5 11. Det Europæiske Råd tilslutter sig Rådets konklusioner af 14. november og 17. oktober 2016 om gennemførelse af EU's globale strategi på sikkerheds- og forsvarsområdet, som fastsætter EU's ambitionsniveau. Det opfordrer til, at den højtstående repræsentant og medlemsstaterne på omfattende vis følger op på dem. Den højtstående repræsentant vil, i forlængelse af Rådets konklusioner, navnlig forelægge forslag i de kommende måneder med hensyn til udvikling af civile kapabiliteter, parametrene for en medlemsstatsdreven samordnet årlig gennemgang vedrørende forsvar, processen til udvikling af militære kapabiliteter under hensyntagen til forskning og teknologi (F&T) og industrielle aspekter, etablering af en permanent operativ planlægnings- og gennemførelseskapabilitet på strategisk niveau, styrkelse af relevansen, anvendeligheden og indsatsevnen for så vidt angår EU's værktøjskasse til hurtig reaktion, elementer og valgmuligheder i forbindelse med et inklusivt permanent struktureret samarbejde, der er baseret på en modulær tilgang og skitserer mulige projekter, og omfattelse af samtlige krav i forbindelse med kapacitetsopbygningen inden for sikkerhed og udvikling (CBSD). I denne sammenhæng opfordrer Det Europæiske Råd medlovgiverne til at arbejde hurtigt på Kommissionens forslag om CBSD med henblik på at opnå enighed i første halvår af Det Europæiske Råd glæder sig over Kommissionens forslag om den europæiske forsvarshandlingsplan som dens bidrag til udvikling af en europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik, idet det understreger betydningen af, at medlemsstaterne inddrages fuldt ud, og opfordrer alle relevante aktører til at arbejde videre hermed. Rådet opfordres til hurtigt at behandle de relaterede forslag fra Kommissionen. EIB opfordres til at undersøge skridt til at støtte investeringer i forskning på forsvarsområdet og udviklingsaktiviteter. Endvidere opfordres Kommissionen til i første halvår af 2017 at stille forslag om oprettelse af en europæisk forsvarsfond, herunder et vindue om fælles udvikling af kapabiliteter, som medlemsstaterne i fællesskab når til enighed om. 13. Det Europæiske Råd opfordrer indtrængende til, at der handles hurtigt for at følge op på Rådets konklusioner af 6. december 2016 ved at gennemføre den fælles erklæring, som EU's og NATO's ledere undertegnede i Warszawa, undgå overlapning og sikre komplementaritet mellem EU og NATO, hvad angår hybride trusler, maritime spørgsmål, cybersikkerhed, strategisk kommunikation, forsvarskapacitet, forsvarsindustri og forskning på forsvarsområdet, øvelser, og kapacitetsopbygning inden for forsvar og sikkerhed. EUCO 34/16 4

6 14. Det Europæiske Råd opfordrer til, at der hurtigt arbejdes videre med den ydre sikkerhed og forsvaret, og anmoder Rådet om at aflægge rapport i marts, så Det Europæiske Råd kan gennemgå fremskridtene. Det vil give yderligere strategisk vejledning i juni. 15. Det Europæiske Råd vil bevare spørgsmålene om sikkerhed og forsvar på dagsordenen med henblik på regelmæssigt at vurdere fremskridt og på den baggrund træffe afgørelse om passende strategiske og politiske prioriteter. III. ØKONOMISK OG SOCIAL UDVIKLING, UNGE 16. Det Europæiske Råd ser med tilfredshed på den enighed, der er opnået i Rådet, om forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), som medlovgiverne ventes at vedtage i første halvår af Det bemærker også, at Rådet nu er rede til at indlede forhandlinger med Europa-Parlamentet om modernisering af de defensive handelsinstrumenter. 17. Det gentager betydningen af de forskellige strategier for det indre marked og af energiunionen, som bør færdiggøres og gennemføres senest i Inden da skal visse centrale spørgsmål være løst. 2 Det ser med tilfredshed på de fremskridt, der hidtil er opnået, og opfordrer alle institutioner til at bygge på dette momentum og hæve ambitionsniveauet endnu mere, navnlig på de vigtige områder for tjenesteydelser og det digitale indre marked, forud for Det Europæiske Råds møde i marts Det opfordrer til, at de resterende hindringer på det indre marked, herunder hindringerne for frie datastrømme, fjernes. 18. Det Europæiske Råd opfordrer til, at ungdomsgarantien videreføres, og hilser den øgede støtte til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet velkommen. Det opfordrer også til, at der arbejdes videre med Kommissionens seneste initiativer vedrørende unge, herunder dem om mobilitet, uddannelse, udvikling af kompetencer og det europæiske solidaritetskorps. 19. Det Europæiske Råd opfordrer Rådet og Kommissionen til at evaluere virkningen af at integrere industripolitik i EU's strategiske initiativer og til at overveje konkrete skridt til at styrke og modernisere det indre markeds industrigrundlag. 2 For Polen betyder dette bl.a. frihed til at fastsætte sit energimiks og sikre energiforsyningssikkerheden. EUCO 34/16 5

7 20. Det Europæiske Råd understreger behovet for at fuldføre bankunionen med hensyn til risikoreduktion og risikodeling i den finansielle sektor i den rette rækkefølge som fastsat i Rådets konklusioner af 17. juni 2016 om en køreplan med henblik herpå. I den forbindelse opfordrer Det Europæiske Råd Rådet til hurtigt at gennemgå Kommissionens nylige forslag til at øge modstandsdygtigheden i den finansielle sektor. IV. CYPERN 21. Efter en orientering ved Republikken Cyperns præsident om forhandlingerne om en løsning på Cypernspørgsmålet gentog Det Europæiske Råd sin støtte til den igangværende proces om en genforening af Cypern. EU, som tager hensyn til, at Cypern er og vil forblive medlem af vores Union, når spørgsmålet er løst, er parat til at deltage i Genèvekonferencen om Cypern den 12. januar V. EKSTERNE FORBINDELSER Ukraine 22. Det Europæiske Råd bekræfter på ny sit engagement i folkeretten og Ukraines territoriale integritet samt indgåelsen af associeringsaftalen mellem EU og Ukraine, herunder etableringen af et vidtgående og bredt frihandelsområde. Formålet med associeringsaftalerne er at støtte partnerlandene på deres vej til at blive stabile og velstående demokratier og at afspejle den strategiske og geopolitiske betydning, som Den Europæiske Union tillægger den regionale sammenhæng. Det er derfor fortsat et centralt mål for EU at afslutte ratificeringsprocessen. 23. Efter omhyggeligt at have noteret sig resultatet af den nederlandske folkeafstemning den 6. april 2016 om lovforslaget om godkendelse af associeringsaftalen og de betænkeligheder, som der blev givet udtryk for inden folkeafstemningen som tilkendegivet af den nederlandske premierminister, noterer Det Europæiske Råd sig en afgørelse truffet af stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Unions 28 medlemsstater, forsamlet i Det Europæiske Råd (bilag), som imødekommer disse betænkeligheder i fuld overensstemmelse med associeringsaftalen og EU-traktaterne. EUCO 34/16 6

8 24. Det Europæiske Råd noterer sig, at afgørelsen i bilaget er retligt bindende for Den Europæiske Unions 28 medlemsstater og kun kan ændres eller ophæves efter fælles overenskomst mellem deres stats- og regeringschefer. Den træder i kraft, når Kongeriget Nederlandene har ratificeret aftalen, og Unionen har indgået den. Skulle dette ikke ske, vil afgørelsen ophøre med at eksistere. 25. Det Europæiske Råd hilser resultatet af topmødet mellem EU og Ukraine den 24. november 2016 velkommen og understreger, at Unionen fortsat er fast besluttet på at uddybe og styrke sine forbindelser med Ukraine i lyset af de aktuelle udfordringer. Det anerkender Ukraines resultater med gennemførelsen af reformer for at opfylde europæiske standarder og den omstændighed, at landet har opfyldt betingelserne for en visumfri ordning med EU. Efter vedtagelsen af en solid suspensionsmekanisme opfordres medlovgiverne til at afslutte proceduren med henblik på ophævelse af visumpligten for Ukraine og Georgien. Syrien 26. Det Europæiske Råd fordømmer på det kraftigste det syriske regimes og dets allieredes, navnlig Ruslands og Irans, fortsatte angreb på Aleppo, herunder de målrettede angreb på civile og hospitaler. Det Europæiske Råd opfordrer indtrængende regimet og Rusland samt alle parter i den syriske konflikt til omgående at gennemføre følgende fire nødforanstaltninger: a) sikker og værdig evakuering af indbyggerne i det østlige Aleppo til et bestemmelsessted efter eget valg under FN's overvågning og koordinering. Medlemmerne af den civile beskyttelse og den civile administration bør også være omfattet af en uhindret evakuering under FN's overvågning. De mest alvorligt tilskadekomne personer skal evakueres først b) øjeblikkelig og ubetinget støtte til og beskyttelse af alle indbyggerne i det østlige Aleppo uden forskelsbehandling og i henhold til den humanitære folkeret, idet der garanteres total og uhindret adgang for FN og dets partnere på stedet med henblik på at levere nødhjælpsvarer og yde medicinsk nødhjælp til hele Syrien i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 2258 EUCO 34/16 7

9 c) reel beskyttelse af alt lægepersonale og alle lægefaciliteter i hele landet i henhold til FN's sikkerhedsråds resolution 2286, navnlig hospitalerne ved grænserne i Atmeh, Darkouch, Bab Al-Hawa og Bab Al-Salameh d) anvendelse af humanitær folkeret er nødvendig i det østlige Aleppo, men også i hele landet og navnlig i alle de områder, hvor civilbefolkningen er under belejring. EU vil som den primære yder af humanitær støtte til den syriske befolkning fortsætte med at arbejde for at opnå disse mål. 27. Fjendtlighederne i Syrien skal indstilles omgående. EU vil i FN-regi samarbejde konstruktivt med alle partnere om en overgang i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution Det Europæiske Råd opfordrer med henblik herpå den højtstående repræsentant til at fortsætte sin løbende direkte dialog med alle relevante partnere. De ansvarlige for brud på folkeretten, hvor der i nogle tilfælde kan være tale om krigsforbrydelser, skal drages til ansvar. EU overvejer alle til rådighed stående muligheder. EU vil først yde støtte til Syriens genopbygning, når en troværdig politisk overgang er godt i gang. EUCO 34/16 8

10 BILAG Afgørelse truffet af stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Unions 28 medlemsstater, forsamlet i Det Europæiske Råd, om associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side Stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Unions 28 medlemsstater, hvis regeringer er signatarer af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side ("aftalen"), som noterer sig resultatet af den nederlandske folkeafstemning den 6. april 2016 om lovforslaget om godkendelse af associeringsaftalen mellem EU og Ukraine og de betænkeligheder, som der blev givet udtryk for inden folkeafstemningen som tilkendegivet af Kongeriget Nederlandenes premierminister, som ønsker at imødekomme disse betænkeligheder i fuld overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Ukraine og EU-traktaterne og i tråd med EU's mål om at uddybe forbindelserne med Ukraine, som tager hensyn til Det Europæiske Råds konklusioner af 15. december 2016, har besluttet at vedtage følgende som en fælles forståelse, der skal træde i kraft, når Kongeriget Nederlandene har ratificeret aftalen, og Den Europæiske Union har indgået den: A Selv om målet er at knytte tætte og varige forbindelser mellem aftalens parter på grundlag af fælles værdier, giver aftalen ikke Ukraine status som kandidatland til tiltrædelse af Unionen og udgør heller ikke en forpligtelse til at give Ukraine en sådan status på et senere tidspunkt. EUCO 34/16 9 BILAG

11 B Aftalen bekræfter samarbejde med Ukraine på områderne sikkerhed, navnlig med hensyn til konfliktforebyggelse, krisestyring og ikkespredning af masseødelæggelsesvåben. Den indeholder ikke en forpligtelse for Unionen eller dens medlemsstater til at yde kollektive sikkerhedsgarantier for eller anden militær bistand eller støtte til Ukraine. C Selv om aftalen fastsætter et mål om at forbedre borgernes mobilitet, giver den hverken henholdsvis ukrainske statsborgere eller unionsborgere ret til at opholde sig eller arbejde frit på en medlemsstats eller Ukraines område. Aftalen berører ikke medlemsstaternes ret til at fastlægge antallet af ukrainske statsborgere, der kan indrejse på deres område for at søge arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. D Aftalen gentager Unionens tilsagn om at støtte reformprocessen i Ukraine. Aftalen kræver ikke yderligere finansiel støtte fra medlemsstaterne til Ukraine, og den ændrer heller ikke den enkelte medlemsstats eneret til at fastsætte karakteren og størrelsen af sin bilaterale finansielle støtte. E Bekæmpelse af korruption er vigtig for at styrke forbindelserne mellem aftalens parter. I henhold til aftalen vil parterne arbejde sammen om at bekæmpe og forebygge korruption både i den private og den offentlige sektor. Samarbejde mellem parterne vedrørende retsstatsprincippet sigter navnlig på at styrke domstolene, forbedre deres effektivitet, sikre deres uafhængighed og upartiskhed og bekæmpe korruption. EUCO 34/16 10 BILAG

12 F Respekt for demokratiske principper, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og respekt for retsstatsprincippet, herunder som omhandlet i punkt E, er væsentlige elementer i denne aftale. Parterne skal opfylde deres forpligtelser i henhold til aftalen, hvis gennemførelse og håndhævelse vil blive overvåget. I overensstemmelse med aftalens artikel 478 kan hver part træffe passende foranstaltninger i tilfælde af manglende opfyldelse af forpligtelser. Der skal fortrinsvis træffes passende foranstaltninger, som griber mindst muligt ind i denne aftales virkemåde. Disse foranstaltninger kan som sidste udvej omfatte suspension af rettigheder eller forpligtelser, som følger af bestemmelser i denne aftale. EUCO 34/16 11 BILAG

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 21. oktober 2016 (OR. en) EUCO 31/16 CO EUR 8 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd (20. og 21.

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Bratislavaerklæringen

Bratislavaerklæringen Bratislava, den 16. september 2016 Bratislavaerklæringen I dag er vi mødtes i Bratislava på et tidspunkt, der er kritisk for vores europæiske projekt. Bratislavatopmødet med 27 medlemsstater har været

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 28. juni 2016 (OR. en) EUCO 26/16 CO EUR 5 CONCL 3 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd (28. juni 2016)

Læs mere

Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd

Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd Bruxelles, den 9. marts 2017 (OR. EN) Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd Det Europæiske Råd drøftede vedlagte dokument. Det fik støtte fra 27 medlemmer af Det Europæiske Råd, men samlede

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Libyen, som Rådet vedtog på samling den 6. februar 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Libyen, som Rådet vedtog på samling den 6. februar 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. februar 2017 (OR. en) 5321/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 6. februar 2017 til: delegationerne MAMA 12 CFSP/PESC 23

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2015 (OR. en) 14121/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 17. november 2015 til: delegationerne CSDP/PSDC 617

Læs mere

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) SN 28/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU's stats- og regeringschefer

Læs mere

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR.en) SN 38/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU og Tyrkiet SN 38/16 1 Erklæring fra EU

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 26 RELEX 424 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3466. samling i Rådet for Den Europæiske Union (UDENRIGSANLIGGENDER),

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 18. december 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd (17. og

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 20. marts 2015 (OR. en) EUCO 11/15 CO EUR 1 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd (19. og 20.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 1.6.2005 B6-0352/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Elmar Brok, James

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

9798/15 la/la/ef 1 DGD 1C

9798/15 la/la/ef 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2015 (OR. en) 9798/15 JAI 442 COSI 67 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet Rådet Udkast til Rådets konklusioner om den fornyede strategi for Den Europæiske

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Det Europæiske Råd. Bruxelles, den 29. april 2017 (OR. en) EUCO XT 20004/17 BXT 10 CO EUR 5 CONCL 2

Det Europæiske Råd. Bruxelles, den 29. april 2017 (OR. en) EUCO XT 20004/17 BXT 10 CO EUR 5 CONCL 2 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 29. april 2017 (OR. en) EUCO XT 20004/17 BXT 10 CO EUR 5 CONCL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Ekstraordinært møde i Det

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. oktober 2017 (OR. en) EUCO 14/17 CO EUR 17 CONCL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd (19. oktober

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER SYDLIGE PARTNERE Den europæiske naboskabspolitik (ENP) omfatter ti af EU's naboer i det østlige og sydlige Middelhavsområde: Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-28643 Center for Europa og Nordamerika Den 1. oktober 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender)

Læs mere

10512/16 ipj 1 DG E 1A

10512/16 ipj 1 DG E 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. juni 2016 (OR. en) 10512/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 20. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9721/1/16

Læs mere

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. oktober 2008 (OR. en) 14239/08 POLGEN 104 ECOFIN 411 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Status og de mulige veje frem med hensyn til den manglende gensidighed

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: PROTOKOL, BILAG IX UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014.

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2014 (OR. en) 15542/14 COMEP 21 COMAG 104 PESC 1179 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Rådet dato: 17. november 2014 Tidl. dok. nr.: 15518/14 COMEP

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Hermed følger til delegationerne konklusionerne vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Hermed følger til delegationerne konklusionerne vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 30. august 2014 (OR. en) EUCO 163/14 CO EUR 11 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Ekstraordinært møde i Det Europæiske

Læs mere

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Bruxelles, den 21. juni 2003 10229/03 (Presse 163) (OR. en) TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Unions medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

7687/17 ADD 1 1 GIP 1B

7687/17 ADD 1 1 GIP 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7687/17 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 16 JAI 283 COMIX 224 3528. samling i Rådet for Den Europæiske Union (retlige og indre

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. januar 2014 (OR. en) 17876/13 LIMITE PUBLIC PV/CONS 69 RELEX 1180 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3286. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) 6693/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 28. februar 2017 til: delegationerne TRANS 82 MAR 47 FIN

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD BRUXELLES FORMANDSKABETS KONKLUSIONER

DET EUROPÆISKE RÅD BRUXELLES FORMANDSKABETS KONKLUSIONER 21 DET EUROPÆISKE RÅD BRUXELLES FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 24. og 25. oktober 2002 BILAG 17 BILAG I RESULTATET AF ARBEJDET I RÅDET (ALMINDELIGE ANLIGGENDER OG EKSTERNE FORBINDELSER) Budgetmæssige

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 7 final 2014/0060 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 DAPIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 DAPIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 PIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: Coreper/Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0189 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0189 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0189 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.4.2004 KOM(2004) 189 endelig Forslag til AKT OM TILPASNING AF BETINGELSERNE FOR DEN FORENEDE

Læs mere

8835/16 ipj 1 DG D 1 A

8835/16 ipj 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0140 (NLE) 8835/16 SCH-EVAL 78 FRONT 204 COMIX 358 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 12. maj 2016 til:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) 8735/16 IND 91 RECH 130 TELECOM 73 MI 304 COMPET 213 EDUC 135 EMPL 137 A-PUNKTSNOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Erklæring fra Sverige

Erklæring fra Sverige Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2015 (OR. en, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0357 (COD) 7696/17 FRONT 146 FAUXDOC 17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 27. marts 2017 til: Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

10454/17 ipj 1 DG C 1

10454/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10454/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 19. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10135/17

Læs mere