HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 Sag 527/2007 (1. afdeling) Morten Gøttler (advokat Johan Løje) mod Effect Furniture International ApS (advokat Erik Turley) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 6. december I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Peter Blok, Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Jens Peter Christensen og Henrik Waaben. Påstande Appellanten, Morten Gøttler, har som for Sø- og Handelsretten nedlagt følgende påstande: Påstand 1. Indstævnte, Effect Furniture International ApS, skal anerkende hans ophævelse af parternes royaltyaftale som gyldig. Påstand 2. Det forbydes Effect Furniture International ApS at fremstille og markedsføre, sælge og eksportere, samt oplagre samtlige de af Morten Gøttler designede møbler benævnt Bilbao salonog armstol, Barcelona hvilestol, høj og lav, samt fodskammel, Madrid spisebord og Valencia taburet, høj. Effect Furniture International ApS har heroverfor påstået stadfæstelse.

2 - 2 - Effect Furniture International har gentaget sin selvstændige påstand om, at Morten Gøttler skal betale kr. med tillæg af rente for uretmæssig anvendelse af reklame/billedmateriale. Effect Furniture International har endvidere nedlagt selvstændig påstand om, at det forbydes Morten Gøttler at anvende det af selskabet udarbejdede og producerede foto- og billedmateriale eller at producere lignende materiale med anvendelse af de karakteristika i form af stolenes opstillingsmåde og vinkling, der bærer et eget udtryk, som selskabet har rettighederne til, og at det pålægges Morten Gøttler at tilintetgøre allerede hos ham foreliggende reklame/billedmateriale, som det ovenfor beskrevne, og at fremsende berigtigende meddelelse til tidligere modtagere af de af ham fremsendte eksemplarer af reklame/billedmateriale. Over for Effect Furniture Internationals selvstændige påstande har Morten Gøttler påstået frifindelse. Anbringender Effect Furniture International har supplerende anført, at parternes samarbejdsaftale var gældende fra januar 2001, men frem til februar 2005 så parterne bort fra aftalens punkt 10, som derfor på det tidspunkt må anses for bortfaldet. Hertil kommer, at der bedømt ud fra parternes konkrete forhold under alle omstændigheder ikke foreligger hæveberettigende væsentlig misligholdelse fra selskabets side. Selskabet har herved nærmere henvist til bl.a., at de oplysninger, som Morten Gøttler modtog, indeholdt tilstrækkelig information til brug for kontrol med afregningen, at der ikke var uregelmæssigheder i afregningsgrundlaget af nævneværdig betydning, at der var sædvane eller kutyme for den faktisk anvendte afregningsform, at selskabet måtte indrømmes en kortere yderligere frist til at tilrette informationsmåden i forhold til, hvad der havde været gældende forud for februar 2005, og at en eventuel misligholdelse ikke vedrører hovedydelsen, men en biforpligtelse. Effect Furniture International har til støtte for sine selvstændige påstande yderligere henvist til, at Morten Gøttlers anvendelse af billedmaterialet tillige er i strid med markedsføringsloven, bl.a. lovens 3 og 18. Morten Gøttler har heroverfor bestridt, at han har overtrådt markedsføringsloven.

3 - 3 - Supplerende sagsfremstilling Parternes korrespondance forud for ophævelsen Som anført i Sø- og Handelsrettens dom fandt der i perioden fra den 16. februar 2005, hvor Morten Gøttler første gang anmodede om en revisorattesteret opgørelse over royaltyudbetalingerne i EFI s seneste regnskabsår, som efter parternes fælles opfattelse var 2003, og frem til ophævelsen af samarbejdsaftalen den 20. april 2005, en omfattende korrespondance sted mellem parterne. Fra denne korrespondance fremhæves yderligere: I en mail af 18. februar 2005 opfordrede Morten Gøttler Poul Wangensteen til at finde parternes aftale frem, læse punkt 10 og følge retningslinjerne heri, hvis du er interesseret i at samarbejdet skal fortsætte. I en senere mail af samme dag til Poul Wangensteen gengav Morten Gøttler hele ordlyden af samarbejdsaftalens punkt 10. Poul Wangensteen bekræftede i to mails samme dag og igen den 1. marts 2005, at han ville sende opgørelsen. Den 2. marts 2005 opfordrede Morten Gøttler på ny Poul Wangensteen til at læse aftalens punkt 10 og vejledte samtidig om, hvilke oplysninger han ønskede. Efter at Poul Wangensteen på ny havde bekræftet at ville sende opgørelsen, skrev Morten Gøttler i en mail til Poul Wangensteen, fortsat den 2. marts 2005: For at gøre det lettere for dig og din revisor at frembringe den ønskede dokumentation, sender jeg vedhæftet min opstilling over 2003/royalty afregninger. Revisoren kan blot indføre dato er i de tomme kolonner. Tallene er baseret på dine oplysninger til mig. I en mail af 14. marts 2005 rykkede Morten Gøttler på ny for opgørelsen og skrev bl.a.: Jeg vil gerne undgå at skulle sende dig anbefalede breve om dette og de følger dette kunne afstedkomme.

4 - 4 - I en mail af 15. marts 2005 bekræftede Poul Wangensteen at ville sende opgørelsen, og i en mail af samme dag vejledte Morten Gøttler på ny Poul Wangensteen om dennes forpligtelser efter aftalens punkt 10. Efter at Poul Wangensteen yderligere to gange den 15. og den 21. marts 2005 pr. mail havde stillet et svar i udsigt, sendte Morten Gøttler påkravet den 1. april Yderligere oplysninger Morten Gøttler og Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S indgik den 8. marts 2001 en samarbejdsaftale, hvorved møbelfabrikken fik overdraget retten til at producere Morten Gøttlers møbler i Danmark med henblik på salg i Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig, Holland og Belgien. For Højesteret er fremlagt et udateret tillæg til samarbejdsaftalen af 8. marts 2001 mellem Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S og Morten Gøttler. Det fremgår af tillægget, at Bernstorffsminde Møbelfabrik pr. 20. maj 2005 yderligere fik salgsretten i Danmark. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af Morten Gøttler, Poul Wangensteen, Ebbe Gehl, Aage Voigt og Leif Sundberg. Morten Gøttler har forklaret bl.a., at han startede samarbejdet med Poul Wangensteen omkring januar De havde da ikke nogen skriftlig kontrakt. Når der blev solgt møbler, blev der afregnet royalty til ham ved modregning i en personlig gæld, som han havde til Poul Wangensteen. Afregningen skete efter aftalte retningslinjer. I starten af samarbejdet forelå der ingen opgørelser vedrørende royalty, men efterhånden kom et samarbejde i stand, hvorefter han begyndte at modtage nogle tal og nogle lister vedrørende afregningen. Samarbejdet var på det tidspunkt ikke lagt i faste rammer. I 2000 lukkede Wangensteens firma Effect Furniture. Firmaet lukkede, uden at Morten Gøttler var opmærksom på det, men det blev han efterfølgende. Poul Wangensteen startede et nyt firma, nemlig Effect Furniture International. I forbindelse med lukningen af firmaet Effect Furniture blev der ikke foretaget slutafregning af royalty over for ham. Han gjorde på davæ-

5 - 5 - rende tidspunkt Poul Wangensteen opmærksom på, at han gerne ville have en slutafregning vedrørende royalty, men han fik det svar, at det ikke var besværet værd at bede om en sådan afregning. Han er helt sikker på, at han i forbindelse med lukningen af firmaet Effect Furniture havde et krav på royalty, som ikke blev afregnet over for ham. I forbindelse med lukningen fremsatte han ikke et præcist angivet krav vedrørende afregning af royalty. Det kunne han ikke, fordi han ikke vidste, hvor meget royalty Effect Furniture skyldte ham. Men han bad i forbindelse med lukningen om en slutafregning vedrørende royalty. Han gjorde det dog ikke skriftligt, idet han fik at vide, at det var formålsløst. Han og Poul Wangensteen har et par gange efterfølgende drøftet forløbet omkring lukningen af firmaet Effect Furniture og afregning af royalty i den forbindelse, men han har hver gang, når han har bragt det på bane, fået det samme svar, som Poul Wangensteen oprindelig gav ham. I 2001 bad han om, at der blev udarbejdet en kontrakt vedrørende afregning af royalty, fordi han ikke ville risikere en situation, hvor han ikke havde noget på skrift, og hvor han derfor ikke ville have mulighed for at få afregnet royalty, hvis Effect Furniture International lukkede. Poul Wangensteen var umiddelbart indforstået med hans krav. Lidt efter lidt opstod der dog problemer omkring udarbejdelsen af kontrakten. Han anvendte den standardkontrakt, som var udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Møbelindustri og Danske Designere. Det er den kontrakt, han normalt bruger, og som også anbefales af branchen. Han forklarede Poul Wangensteen, at det var nødvendigt at have retningslinjer for afregning af royalty. Han sagde endvidere, at det ikke burde give problemer at udarbejde kontrakten, når de nu var gode venner og enige om, at der skulle være retningslinjer. Under forhandlingerne om udarbejdelse af kontrakten om royalty fik Poul Wangensteen bistand fra advokat Per Olesen fra Dansk Møbelindustri. Dette fik han oplyst af Poul Wangensteen. Poul Wangensteen anførte, at der var en del paragraffer i kontrakten, som han gerne ville have undersøgt nærmere. Fra han sendte kontrakten i underskrevet stand til Poul Wangensteen, tog det lidt over et år, før kontrakten kom tilbage til ham i underskrevet stand den 3. april I den periode, der gik, fra parterne begyndte at forhandle om indgåelse af royaltyaftale, og frem til denne blev modtaget den 3. april 2002, blev der fortsat produceret møbler, og han modtog ligeledes fortsat afregning af royalty fra Poul Wangensteen. Denne afregning var lidt tilfældig, og indimellem foregik det på håndskrevne ark. Han måtte flere gange rykke for afregning. I det hele taget var han ved at blive ret sur over at have ventet så lang tid på at få den underskrevne

6 - 6 - kontrakt tilbage. Han truede i den forbindelse med at ophæve kontrakten, og han gjorde det også med den begrundelse, at kontrakten ikke var blevet underskrevet og derfor ikke var gyldig. Han rykkede i perioden frem til kontraktens modtagelse den 3. april 2002 flere gange Poul Wangensteen mundtligt og i hvert fald én gang skriftligt. Han og Poul Wangensteen sås stadig sammen privat, selv om det var i reduceret omfang, og på den måde havde han et par gange månedligt lejlighed til at rykke ham for at få kontrakten retur. I 2003 modtog han ikke en afregning for 2002 i overensstemmelse med kontrakten, men han valgte at se bort fra dette forhold, fordi kontrakten endnu ikke havde været gældende i et helt regnskabsår. Efter hvad der var oplyst for ham, var Effect Furniture Internationals regnskabsår kalenderåret. Ud fra den forståelse regnede han derfor med, at det første regnskabsår, hvor kontrakten skulle være gældende, var regnskabsåret I starten af 2005 gjorde han første gang opmærksom på, at han manglede den attestation for afregning af royalty, som efter kontrakten skulle have foreligget den 1. juli Poul Wangensteen svarede på daværende tidspunkt i en mail, at sådan læste han ikke aftalen, og han tilkendegav ligeledes, at han havde overset kontraktens krav om attestation. Han lagde ikke mærke til, at Wangensteens sygdom i starten af 2005 skulle have forhindret ham i fortsat at arbejde. Så vidt han ved, var der ingen ansatte i firmaet, men der var tilsyneladende tilknyttet en bogholder. For 1. kvartal af 2004 modtog han en håndskrevet afregning af royalty fra Poul Wangensteen. Det samme gjorde sig gældende for 4. kvartal Der var i det hele taget en varierende kvalitet i afregningerne, og det var ind imellem svært at læse de håndskrevne afregninger. Der var heller ikke altid oplysninger om, hvornår fakturaerne var udskrevet. Han og Poul Wangensteen havde på det tidspunkt en diskussion om, hvornår royaltyafregningen skulle finde sted. Han mente, at tidspunktet for royaltyafregningen var knyttet til det tidspunkt, hvor salget af et møbel blev faktureret, mens Poul Wangensteen mente, at afregningen var knyttet til det tidspunkt, hvor salget af et møbel blev betalt. Der var på daværende tidspunkt fortsat nogle telefonsamtaler mellem parterne, men de talte mindre og mindre sammen. Han formodede og konstaterede flere gange, at der var fejl i afregningerne af royalty. Han kunne således de gange, hvor han modtog en år til dato -afregning, konstatere, at i forhold til de afregninger,

7 - 7 - han tidligere havde modtaget vedrørende det pågældende år, var der nogle af de tidligere anførte fakturaer, som manglede, ligesom der var kommet nogle nye til. For så vidt angik regnskabsåret 2003 kunne han konstatere, at der var 29 uoverensstemmelser imellem de afregninger, han havde fået, og de kontoudtog, han fik. I forløbet, hvor han rykkede Wangensteen for modtagelse af royaltyaftalen i underskreven stand, truede han med at ophæve den, hvilket han rent faktisk også gjorde. I marts 2002 skrev han, at hvis han ikke fik aftalen retur i underskrevet stand, ville han anse den for ugyldig og ophæve den. Det var nok på det tidspunkt, hvor han havde modtaget den i april måned, at han ophævede den. Men han er ikke helt sikker på dette forløb. Han kan således ikke huske, om han ophævede aftalen lige før eller lige efter, at han modtog den underskrevne royaltyaftale retur fra Poul Wangensteen. Som led i forløbet kontaktede han advokat Tove Christensen, som hjalp ham med at rykke for aftalen hos Poul Wangensteen. Advokat Tove Christensen henvendte sig vist også til Poul Wangensteens advokat, advokat Per Olesen. Advokat Per Olesen gav på det tidspunkt det svar, at eftersom parterne rent faktisk havde fulgt aftalen i praksis, så var den også gyldig. På baggrund af dette svar accepterede han, at aftalen ikke var ophævet. Da han havde fået aftalen retur i april 2002, anså han den for gældende, herunder sådan at den gjaldt for de efterfølgende 3 kvartaler i Han kunne imidlertid ikke fuldt ud afstemme royaltyafregningen fra disse kvartaler i henhold til kontrakten, idet kontrakten endnu ikke havde fulgt et helt regnskabsår. Han fik efter modtagelsen af aftalen afregninger fra hvert kvartal 2002, men uden dokumentation og attestation for rigtigheden af disse afregninger. Hans første indsigelser vedrørende Poul Wangensteens manglende overholdelse af kontrakten fremkom fra ham i starten af 2005, hvor han begyndte at rykke for den afstemning, han skulle have modtaget i midten af I hele forløbet har han løbende bedt om fakturamateriale og attestation i henhold til kontrakten, også for de første kvartaler i Han har formentlig bedt om og rykket helt fra starten af Det er i det hele taget hans generelle indtryk, at de løbende afregninger var behæftet med mangler.

8 - 8 - I 2001 indgik han en kontrakt med Bernstorffsminde Møbelfabrik, hvilket Poul Wangensteen var klar over, ligesom fabrikken også var klar over, at han havde en kontrakt med Poul Wangensteen. I 2005 indgik han en aftale med Bernstorffsminde Møbelfabrik om salg af de omhandlede møbler i Danmark. Den aftale indgik han efter at have ophævet kontrakten med Poul Wangensteen. Det er han helt sikker på. Det var lang tid efter ophævelsen af kontrakten med Wangensteen, at han indgik kontrakten med Bernstorffsminde Møbelfabrik, formentlig i maj måned i forbindelse med en møbelmesse i København. Poul Wangensteen har forklaret bl.a., at Morten Gøttler havde lånt i alt kr. af ham. I starten skete afregningen af royalty ved modregning i det beløb, som Gøttler skyldte ham. Morten Gøttler foretog selv en opgørelse af dette beløb. Resultatet blev, at Morten Gøttler til ham personligt skulle efterbetale ca kr. Morten Gøttler var således helt bekendt med, at der i forbindelse med lukningen af Effect Furniture blev lavet denne slutafregning af royalty. En viser, at Morten Gøttler selv havde lavet den endelige udregning af dette mellemværende. Den endelige afregning af royalty til Morten Gøttler kan formentlig ikke ses i Effect Furnitures regnskab. Dette skyldes, at Morten Gøttlers krav på royalty fra selskabet blev modregnet i Wangensteens personlige fordring. I forbindelse med lukningen af Effect Furniture og overdragelsen af dette selskabs rettigheder til Effect Furniture International blev der ikke underskrevet nogen aftale fra Morten Gøttlers side vedrørende overdragelse af rettigheder. Den tid, der forløb, fra han modtog udkastet til kontrakt i underskrevet stand fra Morten Gøttler, til han returnerede det i underskrevet stand, gik med at afklare et forhold til Bernstorffsminde Møbelfabrik. Dette forhold gik nærmere bestemt ud på, at han og Morten Gøttler i marts 2001 havde en voldsom samtale hos Morten Gøttler privat. Samtalen drejede sig om, at han var blevet klar over, at Morten Gøttler i starten af 2001 havde indgået en aftale med Bernstorffsminde Møbelfabrik, som stred mod den aftale, som Effect Furniture havde med møbelfabrikken, og som Morten Gøttler kendte til. Aftalen mellem Effect Furniture og møbelfabrikken grundede i, at Effect Furniture havde investeret en del penge i møbelfabrikken med henblik på indretning af produktionsapparat til produktion af de omhandlede møbler. Derfor havde Effect Furniture og Møbelfabrikken en aftale om, at Møbelfabrikken alene måtte producere de omhandlede møbler i henhold til aftalen og med henblik på levering til Effect Furniture. Den aftale, de oprindeligt havde indgået herom, blev i forbindelse med lukningen af selskabet Effect Furniture overført til Effect Furniture International, idet alle rettigheder fra

9 - 9 - det tidligere selskab blev solgt til det nye selskab. Morten Gøttler havde selv været med til at indgå aftalen mellem Effect Furniture og møbelfabrikken. Det var dette forhold til Bernstorffsminde Møbelfabrik, der gjorde, at der gik et stykke tid, inden han kunne returnere kontrakten i underskrevet stand til Morten Gøttler. Der ligger flere referater af møder med Bernstorffsminde Møbelfabrik, hvor kontraktforholdet mellem Bernstorffsminde og Effect Furniture International samt kontraktforholdet mellem Bernstorffsminde og Morten Gøttler blev diskuteret. Han ønskede i forbindelse med disse forhandlinger ikke at presse møbelfabrikken for meget. På den anden side ønskede møbelfabrikken heller ikke at presse Morten Gøttler for meget. På et tidspunkt i starten af februar 2002 henvendte møbelfabrikken sig og prøvede at komme ud af kontraktforholdet til Morten Gøttler. På et møde i marts 2002 blev det aftalt, at Bernstorffsminde skulle ophøre med at producere og sælge de møbler, som de havde indgået aftale med Morten Gøttler om. Der var tale om en stille afvikling. Da han herefter underskrev aftalen vedrørende royalty med Morten Gøttler i foråret 2002, var der således kommet en ordning i forholdet til Bernstorffsminde Møbelfabrik. I juni 2004 efter længere tids utilpashed fik han at vide, at han skulle gennemgå en operation. Han blev opereret den 5. august 2004 og igen den 26. november Efter operationerne forestod en rekreationsperiode på 3-5 måneder, så han var ikke fuldt ud på toppen i en del af den periode, som sagen omhandler. Problemet i forholdet mellem Effect Furniture International, Morten Gøttler og Bernstorffsminde Møbelfabrik bestod i, at Effect Furniture International og Bernstorffsminde Møbelfabrik havde en aftale om, at møbelfabrikken alene måtte producere og sælge de omhandlede møbler til Effect Furniture International. Efter afklaring af forholdet til møbelfabrikken blev der ikke ved hans underskrift af kontrakten ændret i det udkast, som han havde modtaget fra Morten Gøttler i starten af I februar 2005 bad Morten Gøttler om en opgørelse over royalty for Han tænkte ved sig selv, hvad det mon var, Morten Gøttler ville have. Han tænkte, at firmaets regnskaber var gennemgået af en revisor, og revisoren havde også gennemgået de bogførte fakturaer og royaltyafregningen til Morten Gøttler. Han besluttede at bede bogholderen om at indhente det

10 reviderede regnskabsmateriale fra revisoren med henblik på fremsendelse til Morten Gøttler. Han fremsendte således inden for den fastsatte frist på 14 dage regnskabsmaterialet fra revisor. Materialet er udarbejdet af en revisor, som for 2003 både var regnskabsfører og revisor. Bogholderen har på materialet i håndskrift anført, at det er bogført og revideret af revisor. I forbindelse med indhentelse af dette materiale spurgte han Morten Gøttler, hvad det var, denne ledte efter. Han ville gerne vide, hvad det var, Morten Gøttler var utilfreds med, således at han kunne bede revisor om særligt at belyse disse forhold. Morten Gøttler har altid fået afregnet royalty efter fakturadatoen, dvs. når fakturaen blev registreret. Dette har bl.a. medført, at Effect Furniture International aldrig har modregnet ikkebetalte fakturaer i royaltyafregningerne til Morten Gøttler. Effect Furniture International havde i den omhandlede periode kontrakt med en anden designer vedrørende et enkelt møbel. Morten Gøttlers møbler udgjorde nok % af virksomhedens produktion. Der var ikke andre aktiviteter, som medførte store bogholderimæssige omkostninger. Ebbe Gehl har forklaret, at han er medlem af Foreningen af Danske Designeres retsudvalg. Retsudvalgets funktion er at rådgive og vejlede danske designere om spørgsmål vedrørende kontrakter og jura og forhold omkring indgåelse af aftaler om design. Ud over sin erfaring fra retsudvalget har han også erfaring med indgåelse af royaltyaftaler fra egen virksomhed. Han har været med til at udarbejde den omhandlede standardkontrakt, som er en rammeaftale. Den er blevet til i et udvalgssamarbejde mellem Danske Møbelfabrikanter som senere har skiftet navn til Dansk Møbelindustri og Danske Designere. For ca. 7 år siden tog man således den daværende aftale op til revision i udvalget. I dette udvalgsarbejde deltog bl.a. advokat Per Olesen fra Dansk Møbelindustri. Formålet med udvalgssamarbejdet var at modernisere rammeaftalen, navnlig da der skulle tages hensyn til nye muligheder skabt af udviklingen inden for edb, ligesom også nye juridiske forhold gjorde det ønskeligt med en revision. Resultatet blev den foreliggende kontrakt. Standardaftalen er tiltrådt af Dansk Møbelindustri, Danske Arkitekters Landsforening og Danske Designere. Der er tale om en afbalanceret kontrakt som følge af det afbalancerede forhold i udvalget, som nåede frem til den foreliggende rammeaftale i enighed.

11 For så vidt angår kontraktens punkt 10 er der efter hans opfattelse tale om en væsentlig bestemmelse. Han har i sin virksomhed et par gange været nødsaget til at påberåbe sig denne bestemmelse i situationer, hvor man er nået til et punkt, hvor samarbejdet mellem designer og producent skal afklares. Bestemmelsens punkt 10.1 praktiseres sådan, at designer og producent med faste terminer afregner royalty på den måde, at producenten fremsender de oplysninger, man behøver for at fastlægge royaltybetalingen. Disse oplysninger er normalt fakturakopier, men nogle royaltyafregninger sker ved fremlæggelse af andet end fakturapapirer. Pointen er, at der skal være et tilstrækkelig dokumenteret materiale med et sluttal. Man har søgt at gøre punkt 10 om opgørelser så entydig som muligt. Det har i hvert fald ikke været meningen, at det skulle fremstå, som om punkt 10 er ensidig i nogen parts favør. Når man anmoder om en attestation i henhold til punkt 10.3, er det udtryk for, at man er kommet i en vanskelig situation, hvor der er væsentlige problemer i samarbejdet mellem producent og designer. Det, at man anmoder om en revisorattestation, er i sig selv en alvorlig beslutning. For så vidt angår den nærmere forståelse af punkt 10.3, er det som udgangspunkt parterne selv, der som led i deres samarbejde fastlægger, hvordan afregningen skal ske, og hvilken dokumentation der skal være. Hvis samarbejdet mellem designer og producent giver anledning til problemer af en sådan karakter, at man må bringe bestemmelsen i anvendelse, vil man anmode om en attestation, som det står anført i bestemmelsens ordlyd. For så vidt angår formkravene til denne attestation kan han ikke forklare disse nærmere, end det der er angivet i bestemmelsens ordlyd. Der er ikke nogen formkrav knyttet til udtrykket attesteres i punkt 10.3, og det er op til parterne at afgøre, om de finder det afleverede materiale tilstrækkeligt. Der er ikke er nogen autoriseret måde at attestere på. Han forstår bestemmelsens ordlyd sådan, at den stiller krav om en seriøs og begrundet redegørelse for afregning af royalty. Efter hans erindring fra deltagelse i retsudvalgets arbejde omkring udarbejdelse af den pågældende rammeaftale var der ingen tvivl om, at hvis punkt 10.3 skulle bringes i anvendelse, skulle der foreligge en attest fra en revisor. Han vil sidestille kravet om en revisorattest med krav om en revisorerklæring. Retsudvalget var meget involveret i udarbejdelsen af punkt 10.3, og han er ikke i tvivl om, at retsudvalget, hvis det bliver spurgt, vil mene, at man i tilfælde af en formodet misligholdelse kan anmode om en revisorerklæring i henhold til punkt Han har imidlertid ingen erindring om, at retsudvalget i nogen konkret sag har vedtaget en udtalelse eller truffet en afgørelse om dette spørgsmål.

12 Aage Voigt har forklaret bl.a., at han er møbelagent. Han blev tilknyttet som sælger hos Effect Furniture International omkring 1. august Han var sælger for firmaet indtil udgangen af februar Samarbejdet var sådan set fint nok, men provisionsopgørelserne fra firmaet fulgte ikke helt den standard, som han var vant til fra sit samarbejde med andre møbelproducenter. Det forhold var medvirkende til, at hans samarbejde med firmaet ophørte. Poul Wangensteen var syg i starten af Det medførte, at der var nogle dage, hvor telefonen var stillet om til ham, men kommunikationen til Effect Furniture International blev hurtigt genoprettet ved telefonforbindelse til Poul Wangensteen. Efter at han var ophørt som sælger for firmaet, kontaktede Bernstorffsminde Møbelfabrik ham omkring marts måned Han startede samarbejdet med møbelfabrikken i starten af april Sø- og Handelsrettens gengivelse af hans forklaring, hvorefter han med virkning fra 1. april 2005 indgik en aftale med møbelfabrikken om, at han skulle sælge fabrikkens produkter, herunder Morten Gøttlers møbler, stemmer ikke overens med hans erindring om sagen. Da han tiltrådte hos Bernstorffsminde Møbelfabrik i april 2005, producerede fabrikken ikke længere de omhandlede møbler, herunder Bilbao og Valencia. Han kan huske, at han var med til at tælle et varelager op på Bernstorffsminde møbelfabrik i september 2004 i anledning af, at Poul Wangensteen flyttede produktionen af møblerne fra fabrikken til en anden fabrik. Efter hans erindring solgte Bernstorffsminde Møbelfabrik ikke de pågældende møbler, da han tiltrådte i april Med henblik på afregning af provision fik han hver torsdag en afregning fra møbelfabrikken vedrørende de møbler, der var blevet solgt, så derfor kunne han følge med i, hvad der blev solgt fra fabrikken. Han kendte udmærket de pågældende møbler, da han startede hos Bernstorffsminde Møbelfabrik. Så vidt han husker, startede Bernstorffsminde Møbelfabrik med at producere de pågældende møbler igen i august 2005, men han er meget usikker på tidspunktet. Der var ikke andre sælgere end ham selv, som solgte fabrikkens produkter i Danmark den 1. april Han har været part i en retssag mod Effect Furniture International, som er afgjort ved Retten i Herning, hvor han havde rejst krav som følge af sin ansættelse hos firmaet. Han fik ikke medhold i sagen.

13 Leif Sundberg har forklaret bl.a., at han i perioden 2004 og første del af 2005 fortsat var medejer af Bernstorffsminde Møbelfabrik. Han har samarbejdet med Poul Wangensteen om produktionen af møbler siden Dette samarbejde er foregået omkring produktion af de møbler, som Morten Gøttler har designet. I starten af 2005 havde møbelfabrikken produktion og salg af de pågældende møbler for så vidt angår markeder uden for Danmark. Der blev ikke produceret til det danske marked på det tidspunkt. I 1999 indgik Poul Wangensteen og Bernstorffsminde Møbelfabrik en aftale om produktion af Morten Gøttlers møbler. I forbindelse med aftalen blev der investeret i produktionsmateriale. Der var tale om en investering på ca kr., som blev delt med halvdelen til Effect Furniture og halvdelen til møbelfabrikken. I forbindelse med denne aftale fik møbelfabrikken produktionsrettighederne til de pågældende møbler generelt. Men de fik ikke salgsrettigheder til Danmark. Til trods for denne aftale overdrog Poul Wangensteen i 2004 produktionsrettighederne til en anden. Der er mange, der kender hinanden og taler sammen inden for branchen, så derfor blev møbelfabrikken bekendt med, at samarbejdet mellem Morten Gøttler og Poul Wangensteen var ophørt på et eller andet tidspunkt. I juni 2005 kontaktede Morten Gøttler møbelfabrikken for at spørge, om fabrikken ønskede at overtage salget på det danske marked. Han svarede Morten Gøttler, at det ville han gerne, men ikke før, der var en helt klar afklaring i forhold til Effect Furniture International. Da Aage Voigt tiltrådte på Bernstorffsminde Møbelfabrik i april 2005, havde fabrikken ikke salgsretten til de pågældende møbler på det danske marked, og derfor var det ikke på tale, at Aage Voigt skulle sælge til det danske marked. Men da man senere fik salgsrettighederne til det danske marked, var det en helt naturlig ting at lade salget af disse møbler følge de eksisterende salgskanaler i Bernstorffsminde Møbelfabrik. Det er ikke en rigtig gengivelse af hans forklaring, når der i Sø- og Handelsrettens dom står, at Aage Vogt, som han har kendt siden 1988, var ledig på markedet i foråret 2005, og Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S indgik en agenturkontrakt med Aage Voigt pr. 1. april De anvendte ca. 14 dage forinden på at fastlægge indholdet af aftalen, ifølge hvilken Aage Voigt skulle sælge samtlige produkter fra Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S, herunder Morten Gøttlers møbler, som de på det tidspunkt havde fået de verdensdækkende salgsrettigheder til. Han husker ikke, om forklaringen blev oplæst for ham, og om han i den anledning ved-

14 stod den. Han fastholder, at Bernstorffsminde Møbelfabrik ikke havde salgsrettighederne til det danske marked og derfor heller ikke anmodede Aage Voigt om at sælge til det danske marked pr. 1. april I aftalen fra marts 2001 mellem Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S og Morten Gøttler var det forudset, at hvis der på et senere tidspunkt blev ledigt for så vidt angik salgsrettighederne på det danske marked, skulle Bernstorffsminde Møbelfabrik spørges, om de også ville overtage disse. Da møbelfabrikken indgik aftalen med Morten Gøttler i marts 2001, havde den ikke indgået aftalen med Effect Furniture International eller Effect Furniture, som stred imod møbelfabrikkens aftale med Morten Gøttler. Møbelfabrikken var således alene forpligtet over for Poul Wangensteen for så vidt angik salgsrettighederne på det danske marked og produktionsrettighederne til det danske marked. Højesterets begrundelse og resultat I samarbejdsaftalen mellem Morten Gøttler og Effect Furniture International ApS (EFI) er det i punkt 10.1 sammenholdt med punkt 10.3 bestemt, at producenten har pligt til inden 6 måneder efter hvert regnskabsårs udløb i overskuelig form at sende designeren en oversigt over og dokumentation for rigtigheden af det til de udbetalte royalties anvendte beregningsgrundlag, og at oversigten skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor. I aftalens punkt 10.2 er det bestemt, at hvis opgørelsen herefter ikke fremkommer 14 dage efter skriftligt påkrav ved anbefalet brev, kan designeren uden varsel hæve aftalen. Samarbejdsaftalen blev underskrevet af Morten Gøttler i maj 2001 og af EFI i april Det må herefter lægges til grund, at Morten Gøttler i hvert fald for året 2002 havde krav på at få en opgørelse over royalty som foreskrevet i aftalens punkt 10. Det forhold, at han ikke reagerede på, at han ikke fik den, afskar ham ikke fra senere at fremsætte krav efter punkt 10, således som det skete ved mail af 16. februar At bestemmelsen ikke hidtil var gjort gældende af Morten Gøttler, kan højst føre til, at der ud over fristen på 14 dage efter aftalens punkt 10.2 om nødvendigt måtte indrømmes EFI en vis yderligere frist til imødekommelse af kravet. En sådan yderligere frist fik EFI også, idet Morten Gøttler først den 1. april 2005 efter at have gentaget sin anmodning adskillige gange fremsatte et formelt påkrav efter aftalens punkt 10.2.

15 EFI s notat af 22. februar 2005 og brevet af 11. april 2005, hvormed EFI på ny sendte notatet af 22. februar 2005 med en korrektion af det opgjorte salg samt yderligere materiale, opfyldte ikke aftalens punkt 10, allerede fordi opgørelsen ikke var attesteret af en revisor, selv om Morten Gøttler adskillige gange med henvisning til aftalens punkt 10 havde fremsat krav herom. På denne baggrund, og da det, der i øvrigt er anført af EFI, ikke kan føre til et andet resultat, finder Højesteret, at Morten Gøttler med henvisning til samarbejdsaftalens punkt 10.2 var berettiget til at ophæve samarbejdsaftalen, således som det skete ved brevet af 20. april 2005 fra hans advokat. Det bemærkes i denne forbindelse, at det efter indholdet af parternes korrespondance forud for ophævelsen af samarbejdsaftalen, det for Højesteret fremlagte tillæg til samarbejdsaftalen mellem Morten Gøttler og Bernstorffsminde Møbelfabrik A/S samt de forklaringer, som for Højesteret er afgivet af Aage Voigt og Leif Sundberg, ikke er godtgjort, at Morten Gøttler allerede forud for ophævelsen af samarbejdsaftalen med EFI havde indgået aftale med Bernstorffsminde Møbelfabrik i strid med EFI s rettigheder. Højesteret tager herefter Morten Gøttlers påstande 1 og 2 til følge. Af de grunde, der er anført af Sø- og Handelsretten, tiltræder Højesteret, at de af Morten Gøttler anvendte billeder ikke udgjorde en ophavsretskrænkelse. Allerede fordi ophævelsen af samarbejdsaftalen var berettiget, foreligger der heller ikke nogen overtrædelse af markedsføringsloven. Højesteret frifinder derfor Morten Gøttler for de selvstændige påstande, der er nedlagt af EFI. Sagsomkostningerne for begge retter, i alt ,22 kr., er fastsat til dækning af udgifter til advokat med kr., retsafgift med kr. og udgifter til vidneførsel med 9.457,22 kr. Thi kendes for ret:

16 Effect Furniture International ApS skal anerkende Morten Gøttlers ophævelse af parternes royaltyaftale som gyldig. Det forbydes Effect Furniture International ApS at fremstille og markedsføre, sælge og eksportere, samt oplagre samtlige de af Morten Gøttler designede møbler benævnt Bilbao salonog armstol, Barcelona hvilestol, høj og lav, samt fodskammel, Madrid spisebord og Valencia taburet, høj. Morten Gøttler frifindes for Effect Furniture International ApS selvstændige påstande. I sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten og Højesteret skal Effect Furniture International ApS betale ,22 kr. til Morten Gøttler. Det idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 Sag 527/2007 (1. afdeling) Morten Gøttler (advokat Johan Løje) mod Effect Furniture International ApS (advokat Erik Turley) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 108/2015 Danerka Group ApS (advokat Johan Løje) mod 2B Scandinavia ApS (advokat Henrik Løbger) I tidligere instans er truffet afgørelse af Sø-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 7. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 7. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 7. juni 2016 Sag 80/2016 Henrik Lehm og 57 Nord I/S (advokat Rasmus Haugaard for begge) mod Gramrode Møbelfabrik A/S (advokat Johan Løje) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 Sag 127/2010 SlipCon ApS og Poul Lundum (advokat Claes Wildfang for begge) mod Flex Trim A/S (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 Sag 221/2007 (2. afdeling) Task I/S ved Jesper Balle (advokat Anders Aagaard) mod Knud Holscher Industriel Design A/S (advokat Ingrid Brix Jensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 29/2014 A (advokat John Kahlke) mod Sydbank A/S (advokat Nicolai Dyhr) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Lyngby den 14.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 310/2010 (2. afdeling) Saab Danmark A/S (advokat Carsten Raasteen) mod Forsvarets Materieltjeneste (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen og advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 Sag 39/2011 (2. afdeling) Atlantis Denmark A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod OASE GmbH (advokat Nicolai Mallet) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger X NEJ, idet undtagelser hertil fremgår af afsnit 16.

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger X NEJ, idet undtagelser hertil fremgår af afsnit 16. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birgitte Bøllehuus v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede havde påtaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2009 Sag 337/2007 (2. afdeling) JKM Transport ApS (advokat Per Hansen) mod Danish Crown a.m.b.a. (advokat Martin Beck) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 145/2015 Dong Energy Thermal Power A/S (tidligere Energi E2 A/S) (advokat Erik Bertelsen) mod 50Hertz Transmission GmbH (tidligere Vattenfall

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 241/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Svend Erik Harpsøe, Finn Olesen, Ruth Østergaard Larsen, Ketty Pedersen og Tove Andersen (advokat

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere