Indhold. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 1 af 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20"

Transkript

1 2015

2 Indhold 1. Indledning Forretningsgang Gennerelle bestemmelser Leveringsbestemmelser Tilslutningspris Tilslutning af energiproducerende anlæg Tvivlsspørgsmål Leverings omfang og ejerforhold Leveringsomfang Leveringsgrænsen Leveringsgrænsen i forbindelse med opkrævning af tilslutningspris Forsyningsanlæg Stikledning Kabelstikledning Luftstikledning Tilslutning, ændringer og udvidelse Tilslutningspunkt Forholdet mellem kunde og ejer Stikledning Antal stikledninger pr. kunde Tilslutning til kabelforsyningsanlæg Fremføring over fremmed grund Udskiftning af luftledningsstik Tilslutning i transformerstation Elhegn Rørunderføring Tarifsikring (for sikring) Tilslutnings pris Nyudstykning Definition af kategorier Standardtilslutningspris Parcelhuse/Fritidshuse Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse/ferielejligheder (maks. 2 etager) Lejligheder Ungdoms, ældre og plejehjemsboliger Enfasede installationer Installationer uden måler Øvrige installationer Tilslutningsprisens størrelse og betaling Særligt tilslutningspris Beregning af tilslutningspris Generelt Byzone Landzone Nedlæggelse og genetablering af en installation (hvilende rettighed) Overførsel af leveringsomfang Deling af leveringsomfang... 8 SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 1 af 20

3 7.9. Reduktion af belastningen Flytning af tilslutningspunkt/forbrugssted Supplerende bestemmelser angående tilslutningspris Midlertidige forsyninger/tilslutninger Elhegn og luftværnssirener Antenneanlæg, parkometre, gadesignaler, vand og vejrmålerstationer m.m Overskridelse af det aftalte leveringsomfang Bygningsændringer, hvor forsyningsanlæg skal ændres/flyttes Målere Opsætning Målerhåndtering ved andre installationer DIN Skinnemålere Nedtagne målere Adgang til målere Placering Fritstående stativ Kollektiv måling af elforbruget Fordelingsmåler Andre forhold Målersektioner i lavspændingstavler med transformermåling Generelt Fjernaflæsning Strømtransformere Tilgangsfelt Tilslutning af midlertidige installationer og byggepladsinstallationer Tilslutning Demontering Installationer til nettilsluttet udstyr til forbrugsregistrering Kabellægning af luftledning på SE NET A/S foranledning Udskiftning af stikledningssikringer Udskiftning Betaling Generel tilladelse til at udføre opgaver ved driften af SE Net A/S forsyningsanlæg Ikrafttræden Ændringer Bilag Bilag Bilag 2 A Boligbebyggelse Bilag 2 B Blandet etagebyggeri Bilag 2 C Erhvervsbyggeri SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 2 af 20

4 1. Indledning Tilslutningsbestemmelserne indeholder et supplement til reglerne for tilslutning og adgang til at benytte SEs ledningsnet, Netbenyttelsesaftalen. Bestemmelserne gælder fra 1. maj Har du spørgsmål til Tilslutningsbestemmelserne kan de rettes til SE Net A/S, telefon Forretningsgang Alle henvendelser angående tilslutning eller udvidelse af elektriske installationer skal rettes til SE Net A/S Eltilslutning. Ved til- og færdigmelding af installationer anvendes Dansk Energi (herefter DE) elektroniske blanket i henhold til Fællesregulativets del A, administrative bestemmelser. Tilslutning og måleropsætning vil blive udført efter nærmere aftale med elinstallatør og SE Net A/S. Måleropsætning bestilles senest 5 arbejdsdage før opsætning. Vedrørende forretningsgangen ved målerhåndtering af parcel/fritidshuse se punkt , for andre typer installationer se punkt Gennerelle bestemmelser 3.1. Leveringsbestemmelser Enhver, der er tilsluttet forsyningsanlæg ejet af SE Net A/S, er forpligtet til at overholde SE Net A/S Aftale om netbenyttelse. Disse kan ses/udskrives på Tilslutningspris Ved nytilslutning eller udvidelse af bestående leveringsomfang betaler rekvirenten/kunden en tilslutningspris til SE Net A/S. (Se punkt 7) Tilslutning af energiproducerende anlæg Ved tilslutnings af energiproducerende anlæg gælder særlige bestemmelser forskellig fra anlægstype, størrelse og afregningsmetode. Kontakt SE for nærmere info omkring hvilke bestemmelser og forskrifter der er gældende hos Energinet.dk og SE Net Tvivlsspørgsmål Hvor nærværende tilslutningsbestemmelser ikke er fyldestgørende, oplyser SE Net A/S Betingelserne for tilslutning. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 3 af 20

5 4. Leverings omfang og ejerforhold 4.1. Leveringsomfang Ved leveringsomfang forstås den i kilowatt (kw) eller ampere (A) tilmeldte størrelse, som tilslutningsprisen er beregnet efter Leveringsgrænsen Leveringsgrænsen er det punkt i forsyningsanlægget ejet af SE Net A/S, hvor stikledningen tilsluttes luftledning, kabelskab, hovedbly eller i transformatorstation, og hvortil SE Net A/S etablerer og vedligeholder anlægget, jf. bilag 1 eller efter særlig aftale Leveringsgrænsen i forbindelse med opkrævning af tilslutningspris Leveringsgrænsen i forbindelse med opkrævning af tilslutningspris er følgende: Byzone: Leveringsgrænsen er højst 30 meter fra grundskel målt langs naturlig linietracé. Landzone: Leveringsgrænsen skal ligge så tæt på forbrugsstedet som muligt, typisk ved offentligt tilgængelig, fast vej, der grænser op til ejendomsskel eller lignende. Ved byzone forstås bebyggelse i byer, bysamfund samt sommerhusområder, jf. lov om by og landzoner. Ved landzone forstås bebyggelse, der falder udenfor definitionen af byzone Forsyningsanlæg Et forsyningsanlæg omfatter højspændingsanlæg, transformerstationer og lavspændingsanlæg. Forsyningsanlægget etableres og vedligeholdes af SE Net A/S Stikledning En stikledning forbinder forsyningsanlægget med installationen, jf. bilag Kabelstikledning En stikledning udført som jordkabel etableres, ejes, vedligeholdes, betales og registreres af kunden Luftstikledning En stikledning udført som luftledning vedligeholdes af SE Net A/S til og med isolatorer. (Se punkt 5.7). Fastgørelsespunkt gavl/stativ vedligeholdes og ejes af kunden 5. Tilslutning, ændringer og udvidelse 5.1. Tilslutningspunkt SE Net A/S anviser tilslutningspunktet Forholdet mellem kunde og ejer Hvor en kunde til en installation ikke samtidig er ejer af ejendommen, hvortil installationen hører, kan SE Net A/S kræve, at kunden dokumenterer, at ejeren har accepteret nyinstallationen eller ændring af leveringsomfanget Stikledning Stikledninger skal have et ledertværsnit, der mindst kan overbelastningsbeskyttes med 25 A og kortslutningsbeskyttes med mindst 50 A. Stikledninger til enfasede installationer skal have et ledertværsnit, der kan overbelastningsbeskyttes med mindst 16 A. Installationer skal forsynes gennem hver sin stikledning. (Se pkt. 9.3) Undtagelser: Boliger i etagebyggeri, rækkehuse, erhvervsparker og sammenbygget byggeri kan forsynes gennem fælles stikledning. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 4 af 20

6 5.4. Antal stikledninger pr. kunde SE Net A/S tillader generelt kun én stikledning til samme kunde (se bilag 2 A til 2 C). En stikledning kan efter aftale med SE Net A/S bestå af flere parallelle kabler. Der tillades dog generelt kun parallelle kabler med tværsnit lig med eller større end 150 mm Tilslutning til kabelforsyningsanlæg Elinstallatøren fremfører stikledningskablet til anvist leveringsgrænse/kabelskab. Der skal foretages holdbar mærkning af kablet med hus- og installationsnummer i kabelskabet. Kabeltilslutning udføres jf. fællesregulativ punkt 9. Ved kabeltværsnit over 25 mm2 tilsluttes kablet i kabelskabet efter nærmere aftale med SE Net A/S. I nye udstykningsområder for parcel/fritidshuse fremfører SE Net A/S stikledningen i offentlige arealer (fortove og veje) samtidig med, at der etableres forsyningskabel. Stikledningen afsluttes ca. 1 m inde på grunden med en sløjfe på ca. 2 m. Dog med undtagelse af ældre udstykninger og hvor kabelskab placeres direkte mod grundskel. Ved enfaset installationer betales de faktiske omkostninger til f.eks. vejunderføring eller afgang i kabelskab Fremføring over fremmed grund En kabelstikledning vil kun blive accepteret fremført over fremmed grund, hvis der foreligger en skriftlig naboerklæring eller en tinglyst deklaration Udskiftning af luftledningsstik Ved udskiftning af en stikledning, skal denne udføres som jordkabel, og tilslutningspunktet anvises af SE Net A/S, når tilmelding er modtaget Tilslutning i transformerstation Har tilslutningen en sådan størrelse eller afstand fra eksisterende net (ikke afsides liggende), at det er nødvendigt for SE Net A/S, at etablere en transformerstation, for at opfylde sin leveringsforpligtelse. Skal kunden(ejeren), stille egnet areal eller rum til rådighed. Se evt. følgende link: SE Net A/S forbeholder sig ret til, ved tinglyst deklaration, at sikre transformerstationens tilstedeværelse på kundens (ejerens) areal samt sikre fremføring og vedligeholdelse af kabler til og fra transformerstationen uanset kablernes formål. Ønsker kunden transformerstationen etableret i egen bygning, stiller kunden det nødvendige rum til rådighed og indretter det til formålet efter SE Net A/S anvisning med hensyn til døre, ventilation, lys, kabelgrav, brandkrav, mv. Kunden ejer og vedligeholder rummet, og SE Net A/S ejer og vedligeholder anlægget. SE Net A/S medforsikres på kundens bygnings- og løsøreforsikring. Når transformerstationen placeres i kunden bygning, reduceres tilslutnings prisen med et fast beløb. SE Net A/S skal have uhindret adgang til rummet (stationen). Hvor kunden ønsker en særlig placering af transformerstationen i forhold til forsyningsnettet, og SE Net A/S kan acceptere denne placering, skal kunden betale eventuelle forøgende udgifter i forbindelse hermed Elhegn Elhegn skal placeres i umiddelbar nærhed af eksisterende kabelskab og tydeligt mærkes med ejerens navn, adresse og installationsnummer i kabelskabet. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 5 af 20

7 5.10. Rørunderføring Ved nye tilslutninger etablerer SE Net A/S vederlagsfrit rørunderføring under offentlig vej. 6. Tarifsikring (for sikring) Der er krav om en tarifsikring for alle installationer (se pkt. 10.4). Denne bestemmelse gælder også ved bestående installationer, hvor gruppetavlen udskiftes. Er tarifsikringen 50 A eller derover, skal den placeres før måleren. Der skal være selektivitet mellem stikledningssikringen og tarifsikringen. Felter, der fører umålt strøm, skal kunne plomberes. Ved enfasede installationer på max. 1 kw skal der monteres en automatsikring på 6 ampere som gruppeafbryder. Automatsikringen sidestilles da med en tarifsikring. På installationer, som kun har én brugsgenstand tilsluttet (f.eks. separate vandingsinstallation), sidestilles gruppesikringen med en tarifsikring. Maksimalafbrydere sidestilles med tarifsikring, når indstillingen er plombérbar og svarer til leveringsomfanget. Indstilling af maksimalafbryderen fortages af installatøren. Automatsikringer kan anvendes som tarifsikringer når der fremlægges dokumentation for, at der er selektivitet med den foran siddende stikledningssikring. Der tillades automatsikringer med mærkestrøm 25, 32, 35, 50, 63 og 80 Ampere. Der må kun installeres et sæt tarifsikringer pr. installation. Kombimodul (HPFI/automatisering) tillades anvendt som tarifsikring.s prs 7. Tilslutnings pris 7.1. Nyudstykning I forbindelse med etablering af elforsyning i udstykningsområder, hovedsagelig for bolig, parcel- og fritidshuse, vil investeringsbidraget for samtlige grunde, blive opkrævet efter gældende tilslutningspriser Definition af kategorier Standardtilslutningspris Standardtilslutningspris dækker et leveringsomfang på 25 A beregnet efter Dansk Energis model svarende til tilslutningspris for et parcelhus/fritidshus Parcelhuse/Fritidshuse Fritliggende bolig for en familie Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse/ferielejligheder (maks. 2 etager) Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse/ferielejligheder har et mindre ubebygget areal, ca boliger pr. ha. Mod ca. 10 for parcelhusbebyggelse Lejligheder Boliger i bygninger med mere end to etager Ungdoms-, ældre- og plejehjemsboliger Ungdoms-, ældre eller plejeboliger, på højst 65 m2. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 6 af 20

8 Enfasede installationer Installationer med måler på med max. tilsluttet effekt på 1 kw. Kun gældende for antenneanlæg, målerstationer, vejtekniske anlæg og mindre fast tilsluttede belysningsanlæg. Ved vejtekniske anlæg forstås torontoanlæg og fartmålere. Ved mindre fast tilsluttede belysningsanlæg forstås fælles belysningsanlæg i grundejerforeninger, som ikke indeholder stikkontakter Installationer uden måler Tilsluttet effekt max 100 W, vurderes i hvert enkelt tilfælde. Her hentes tilladelse hos SE. Gælder for elhegn, luftværnssirener, målerstationer og fartmålere Øvrige installationer Installationer, der ikke er nævnt i pkt Tilslutningsprisens størrelse og betaling Tilslutningspris betales i henhold til SEs Net A/S prisblad. Betaling af tilslutningsbidrag for installationer i kategorierne til opkræves samtidig med at elforsyningsanlægget udføres Særligt tilslutningspris Særligt tilslutningspris opkræves, når der stilles særlige krav til forsyningsnettet. Ved særlige krav forstås: Afsides beliggende ejendomme/anlæg. (Se punkt 7.4.3). Tilslutninger, hvor forbrugeren stiller særlige krav til forsyningsnettets fysiske udformning eller placering. Belastninger, der stiller særlige krav til forsyningsnettets elektriske styrke Beregning af tilslutningspris Generelt I tilslutningsprisen indgår alle omkostninger til etablering af forsyningsanlæg. Dog ikke til enfaset installationer og installationer på en max. tilslutningseffekt på 100 W. (Se pkt. 5.5) Byzone Den tariferede tilslutningspris omfatter etablering af forsyningsanlæg frem til leveringsgrænsen. Ved udvidelse af leveringsomfanget betales tilslutningspris for det forøgede leveringsomfang Landzone Den tariferede tilslutningspris omfatter almindeligvis etablering af forsyningsanlæg frem til leveringsgrænsen. I tilfælde, hvor der etableres elforsyning til ejendomme/anlæg, der er afsides beliggende i forhold til eksisterende elforsyningsnet, som har nødvendig kapacitet til at forsyne den pågældende kunde, gælder følgende: Hvis omkostningerne til forsyningsanlæg frem til leveringsgrænsen udgør et beløb, der er mere end 4 gange større end standardtilslutningspris (parcelhuse/fritidshuse), betaler kunden de faktiske anlægs- omkostninger, med fradrag af 3 gange standardtilslutningspris - dog minimum tilslutningsbidraget for den konkrete tilslutning. Ved mindre tekniske anlæg kræves betaling for samtlige omkostninger i forbindelse med tilslutningen, uden fradrag for 3 gange standardtilslutningspris Nedlæggelse og genetablering af en installation (hvilende rettighed) Et betalt leveringsomfang tilhører det pågældende matr. nr. og den etablerede stikledning. Hvor en installation nedlægges, fjernes tilslutningen (stikledningen) fra SE Net A/S anlæg af elinstallatøren. SE Net A/S er berettiget til at nedtage og fjerne forsyningsanlægget. Det oprindelige leveringsomfang bevares og kan genetableres uden betaling af ny tilslutningspris. SE Net A/S udgifter ved genetableringen betales af kunden, dog maksimalt en udgift svarende til de gældende bestemmelser vedrørende ny tilslutning. Kunden skal dokumentere det tidligere leveringsomfang. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 7 af 20

9 7.7. Overførsel af leveringsomfang Overførsel af eksisterende leveringsomfang for en ejendom/virksomhed/parcel kan ske til nye installationer på ejendommen/parcellen. Overførsel kan ske til en enkelt installation eller til flere installationer (f.eks. ved byfornyelser, hvor der opføres et antal boliger på et areal, der tidligere har været anvendt til en eller flere erhvervsvirksomheder). Overførsel sker ved modregning af værdien af det overførte leveringsomfang i den beregnede tilslutningspris for den/de nye forsyninger. Kunde betaler de faktiske omkostninger ved evt. ændringer og udbygninger af elforsyningsanlægget der er nødvendig for tilslutningen af de nye installationer Deling af leveringsomfang Et eksisterende leveringsomfang større end en grundinstallation, kan deles på flere installationer, såfremt disse er placeret på samme matrikel/ejendom. Tilslutningsprisen beregnes ved at modregne værdien af eksisterende leveringsomfang, i tilslutningsprisen for de opdelte installationer. Kunde betaler de faktiske udgifter, SE Net A/S har ved tilslutningen. Ved indretning af to boligenheder i eksisterende parcelhus betales investeringsbidrag svarende til 2 boliger i tæt/lav bebyggelse, fartrukket værdien af det eksisterende investeringsbidrag Reduktion af belastningen Hvis der ønskes en reduktion i leveringsomfanget, ydes der ingen tilbagebetaling for tidligere indbetalt tilslutningspris. Retten til leveringsomfanget bevares i henhold til punkt Flytning af tilslutningspunkt/forbrugssted Den af kunden betalte tilslutningspris gælder alene for tilslutning til det forbrugssted, der er rekvireret elforsyning til. Kunden kan anmode SE Net A/S om, at stikledningens tilslutningspunkt flyttes. Hvis SE Net A/S kan acceptere flytningen, skal kunden betale de med flytningen forbundne omkostninger. Et leveringsomfang kan ikke flyttes til et andet forbrugssted (matrikel/ejendom). Såfremt kunden ønsker et andet forbrugssted tilsluttet (matrikel/ejendom) i SE Net A/S forsyningsområde, skal der betales ny tilslutningspris. Gadelysinstallationer kan i specielle tilfælde efter vurdering flyttes inden for samme lavspændingsudføring, såfremt de forsyningsmæssige forhold tillader det. Kunden betaler de faktiske omkostninger ved flytningen. 8. Supplerende bestemmelser angående tilslutningspris 8.1. Midlertidige forsyninger/tilslutninger Midlertidige forsyninger/tilslutninger til byggepladser, forlystelsesparker og vejarbejder og lignende installationer af mindre end et års varighed kan etableres uden betaling af tilslutningspris. Rekvirenten betaler alle udgifter til nødvendig forstærkning og udbygning af bestående net i forbindelse med den midlertidige forsyning/tilslutning Elhegn og luftværnssirener Elhegn og luftværnssirener kan efter forudgående godkendelse tilsluttes eksisterende forsyningsanlæg mod betaling af faktiske omkostninger til etablering af tilslutningspunkt. Der betales 1/3 abonnement og forbrug svarende til 30 kwh. Kunden er forpligtet til at fjerne eller flytte elhegn med tilhørende installation, såfremt en ændring af forsyningsanlægget nødvendiggør dette. Omkostningerne hertil er SE Net A/S uvedkommende 8.3. Antenneanlæg, parkometre, gadesignaler, vand og-vejrmålerstationer m.m. Antenneanlæg, parkometre, vandmålerstationer, vejrmålestationer, gadesignaler m.m. kan tilsluttes efter nærmere aftale med SE Net A/S. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 8 af 20

10 8.4. Overskridelse af det aftalte leveringsomfang Såfremt SE Net A/S konstaterer, at det aftalte leveringsomfang overskrides, er SE Net A/S berettiget til at forlange leveringsomfanget udvidet. For udvidelsen betaler kunden en tilslutningspris i henhold til bestemmelserne i pkt Bygningsændringer, hvor forsyningsanlæg skal ændres/flyttes Såfremt forsyningsanlæg skal ændres/flyttes på kundens foranledning som følge af bygningsændringer (herunder nedrivning af eksisterende bygninger som indeholder elforsyningsanlæg), opstilling af skilte el. lign., betaler kunden samtlige omkostninger til ændringen/flytningen. 9. Målere Opsætning For nye installationer indtil 63 Ampere fremsendes måleren til elinstallatøren når tilslutningsbidraget er indbetalt. For parcel/fritidshuse gælder det at måleren monteres af elinstallatøren i byggestrømstavlen, indtil den permanente installationen ibrugtages. Ved ibrugtagning af installationen flytter elinstallatøren måleren til den permanente installation. Måleren tilsendes, mod betaling af forsendelsesgebyr, elinstallatøradressen med pakketransport på hverdage undtagen lørdage. Efter nærmere aftale med SE Net A/S kan måleren afhentes i SEs afdeling i Esbjerg. Måleren skal anbringes i målertavlen og sættes under spænding, på installationsadressen, senest 5 arbejdsdage efter forsendelse/udlevering. Hvis ikke tidsfristen kan overholdes skal SE orienteres Målerhåndtering ved andre installationer Den blivende måler opsættes af SE Net A/S ved færdigmelding (klar til måler) af installationen, såfremt tilslutningsbidraget er betalt. Der kan opsættes måler ved færdigmelding af stikledning og målerskab/målertavle. DEs elektroniske installationsblanket anvendes. Når der er flere installationer (målere) på samme stikledning f.eks. til boligblokke eller erhverv, opsættes målerne af SE Net A/S. Målere for strømtransformermåling opsættes af SE Net A/S DIN Skinnemålere DIN - skinnemåler tillades ikke anvendt hos SE Nedtagne målere Nedtagne elmålere skal fremsendes / afleveres til SE Net A/S, senest 5 arbejdsdage efter nedtagning Adgang til målere Adgang til målere skal være i overensstemmelse med Fællesregulativets 2014 anvisning i stk. 14. Ved boliger i tæt lav bebyggelse, parcel og fritidshuse og ubemandede anlæg placeres målerne udvendigt. I boligblokke (lejligheder) kan målerne placeres indvendig i målerrum eller opgang, såfremt SE s personale har adgang til målerne ved hjælp af nøgle anbragt i nøgleboks. Målere i erhvervs installation- er anses for placeret med uhindret adgang såfremt SE s personale har adgang i normal arbejdstid. Såfremt målere anbringes i aflåste målerskabe eller målerrum, placeres en nøgleboks i umiddelbar nærhed af aflåsningen. Nøgleboksen leveres og betales af kunden. SE Net A/S leverer Ruko låsecylinder / hængelås. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 9 af 20

11 9.3. Placering Målertavler og målerskabe placeres efter fællesregulativets anvisning i stk. 16. Ved udvendig målerplacering skal der min. være fri plads foran måleren på 70 x 70 x 200 cm. som vist på skitse 8.3.a og 8.3.b. Fig. 8.3.a Fig. 8.3.b Udvendige målerskabe skal være for ledningstilslutning. Ved reparation af defekte stikbensklemkasser, der er placeret i udvendige målerskabe, skal målerskabet ombygges til ledningstilslutning. Ved opførelse parcel/fritidshuse skal måleren til byggestrøm og permanent installation være med ledning. Ved øvrige midlertidige installationer kan målere med stikben anvendes. Såfremt der anvendes fælles stikledning for flere installationer, skal målerne enten placeres udvendigt, eller der skal være en udvendig afbrydemulighed for den enkelte installation jf. fællesregulativet stk. 7.4 Ved lejligheder placeres målertavlen således, at Fællesregulativets anvisninger i stk. 7.4 og stk. 14 overholdes. Målerskabe til vandingsanlæg placeres ved kørefast vej. Målertavler, målerskabe og målerfelter skal anbringes således, at overkant af tilslutningsenhed er cm over gulv henholdsvis færdigt terræn. Kombinationsskabe skal anbringes, så overkant af klemrække eller målerstikdåse er cm over færdigt terræn Fritstående stativ Et stativ udføres af kunststof eller jern, som er korrosionsbeskyttet. Et stativ skal være udformet således, at det kan nedgraves mindst 90 cm, og det skal kunne fastholdes i lodret stilling Kollektiv måling af elforbruget Der tillades normalt ikke kollektiv måling af elforbruget. Side 10 af 20

12 9.6. Fordelingsmåler I henhold til Aftale om netbenyttelse må videresalg af el finde sted efter aftale. Opsætning af fordelingsmålere er tilladt i følgende tilfælde: Til registrering af forbruget til dele af en installation eller enkelte brugsgenstande tilhørende samme ejer/kunde. Til registrering af forbrug i lejemål. På større byggepladser. Fordelingsmålere opsættes af en autoriseret elinstallatør og tilsluttes efter SE Net A/S afregningsmåler. Fordelingsmålere skal forsynes med tydeligt og holdbart skilt med følgende tekst: Fordelingsmåler Andre forhold Installationen skal opbygges således, at der altid er spænding på elmåleren jf. fællesregulativet. Elmåleren må ikke afbrydes i en længere periode, uden forudgående aftale med SE Net A/S. Udgifter ved forgæves kørsel pga. afbrudt elmåler, uden forudgående aftale, betales af netkunde. Anbringelse af klistermærker og metalgenstande på elmåler, der ikke vedrører elafregningen, er ikke tilladt. Der skal holdes en respektafstand på min. 20 cm, mellem elmåleren og GSM, GPRS og andet radio- udstyr. Anvendelse af pulsudtag fra SE s elmålere er beregnet til sekundære formål typisk, hvor kunden f.eks. ønsker at følge elforbruget via egne CTS eller SCADA systemer. Pulsudtaget er ikke beregnet til intern afregning af elforbruget. Såfremt pulsudtaget anvendes til intern afregning er det alene kundens ansvar, og SE Net A/S uvedkommende. 10. Målersektioner i lavspændingstavler med transformermåling Generelt Målersektioner skal udføres efter fællesregulativets anvisning. Af hensyn til muligheden for fjernaflæsning af målere, skal der etableres en føringsvej (rør) fra målerfeltet og ovenud eller nedenud af tavlen til det fri, således at en kommunikationsledning/antenne kan føres til målerfeltet uden at gøre indgreb i de tilstødende tavlefelter. Føringsveje for kommunikationsledning/antenne skal altid være den kortest mulige vej Fjernaflæsning Ved installationer, hvor elforbruget er over kwh etableres der fjernaflæsning i henhold til gældende markedsregler. Øvrige installationer fjernaflæses på døgn/time niveau Strømtransformere Strømtransformere, klemkasse samt automatsikring leveres og isættes af tavlefabrikanten og betales af kunden. Ved tilslutninger/udvidelser afpasses strømtransformerne efter største samtidige belastningsstrøm, og målersektionen opbygges med ét sæt strømtransformere og én måler. Der skal anvendes strømtransformere i klasse 0,2s med et af følgende omsætningsforhold: 300/5, 600/5, 1000/5 og 1200/5. Strømtransformere afpasses efter målersektionens største belastningsstrøm således: Fra *80 A til og med 320 A /5 Fra 320 A til og med 630 A /5 Fra 630 A til og med 1050 A /5 Fra 1050 A til og med 1250 A /5 Side 11 af 20

13 Ved belastningsstrøm > 1250 A aftales strømtransformerstørrelse med SE Net A/S i hvert enkelt tilfælde Tilgangsfelt I tilgangsfeltet på alle nye tavler og ved ændring eller udvidelse af eksisterende tavler skal der monteres en indgangsafbryder med en tarifsikring eller en maksimalafbryder. En evt. maksimalafbryder skal kunne indstilles på det, der svarer til leveringsomfanget. Tilgangsfeltets låge skal kunne åbnes uden at afbryde indgangsafbryder. I tavler, der er indrettet for tilslutning af nødgenerator, der ikke kan levere effekt til elforsyningsnettet, skal omskiftningen mellem normal- og generatordrift være indrettet således, at afregningsmåleren ikke påtrykkes spænding fra generator og at afregningsmålerens forbindelse til forsyningsnettet ikke afbrydes. 11. Tilslutning af midlertidige installationer og byggepladsinstallationer Tilslutning Ved fremsendelse af DEs elektroniske installationsblanket rekvirerer elinstallatøren måler og anvisning på tilslutning til ledningsnettet. Installationen færdigmeldes når installationen tages i brug. Elinstallatøren leverer, opsætter og tilslutter byggestrømstavle. Ved tilslutning i kabelskab indføres kablet reglementeret (ikke mellem dækkappe og grundplade) i kabelskabet. Ved midlertidige installationer og byggestrøminstallationer for direkte måling opsætter og demonterer elinstallatøren måleren. SE Net A/S kan efter nærmere aftale tilslutte og opsætte måleren. Efter nærmere aftale med SE Net A/S, kan måleren afhentes i SEs afdeling i Esbjerg, eller tilsendes, mod betaling af forsendelsesgebyr. Måleren sendes med pakketransport til elinstallatørens adresse. Ved installationer større end 63 Ampere skal samme retningslinje følges som i punkt Ved tilslutninger, der kræver måling med strømtransformer, opsættes måleren af SE Net A/S. Målere mærket Byggestrømsmåler må ikke monteres i permanente installationer. Side 12 af 20

14 Såfremt en midlertidig installation er tilsluttet mere end et år, er SE Net A/S berettiget til at opkræve investeringsbidrag svarende til leveringsomfanget Demontering Elinstallatøren demonterer den midlertidige installation, og måleren afleveres eller sendes til SEs afdeling i Esbjerg senest 5 hverdage efter demontering. Den midlertidige installation vil først, når måleren er modtaget, blive slutafregnet. 12. Installationer til nettilsluttet udstyr til forbrugsregistrering Udover bestemmelserne i SIK-meddelelse nr. 27/09 skal elinstallationen til registrering af energi- og ressourceforbruget (el, varme, gas og vand) udføres efter følgende retningslinjer: Elinstallationen skal tilsluttes efter elmåleren. Gruppeafbryder/sikkerhedstransformer må ikke placeres i et felt med umåltstrøm. 13. Kabellægning af luftledning på SE Net A/S foranledning SE Net A/S leverer og nedgraver stikledningskablet frem til bygningen. Her lægges en sløjfe, som kan nå frem til målertavlen. Fremføring til målertavlen udføres af autoriseret elinstallatør. Omlægning af stikledninger er uden udgifter for kunden, når den sker på den af SE Net A/S ud fra økonomiske og forsyningsmæssige forhold - valgte metode. SE Net A/S demonterer luftledningen, mens demontering af befæstelsesmateriel og mon- tagegenstande fra gavl eller hustag ikke er omfattet af SE Net A/S ydelse. Stikledningskablet etableres, så det mindst svarer til stikledningens strømværdi før ombygningen. Side 13 af 20