Lov nr. 114 af 7. Maj 1937 Militær Straffelov.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov nr. 114 af 7. Maj 1937 Militær Straffelov."

Transkript

1 Lov nr. 114 af 7. Maj 1937 Militær Straffelov. 1. Kapitel. Indledende Bestemmelser. 2. Kapitel. Almindelige Betingelser for Lovens Anvendelse. 3. Kapitel. Andre almindelige Bestemmelser vedrørende Lovens Anvendelse. 4. Kapitel. Straffene. 5. Kapitel. Betinget Straf. 6. Kapitel. Forbrydelser mod Krigsmagtens Kampdygtighed. 7. Kapitel. Ulovlig Fraværelse. 8. Kapitel. Forbrydelser mod Pligter som Undermand. 9. Kapitel. Forbrydelser mod Pligter som Overmand. 10. Kapitel. Misbrug af militær Stilling udadtil. 11. Kapitel. Tilsidesættelse af andre militære Pligter. Almindelig Del. 1. Kapitel. Indledende Bestemmelser. 1. Borgerlig Straffelovs almindelige Del finder, for saa vidt ikke andet er bestemt, Anvendelse paa alle i denne Lov omhandlede strafbare Forhold. 2. De i denne Lov for Krigstid givne Regler finder ogsaa Anvendelse, naar Krigsmagten eller en Del deraf er sat paa Krigsfod, og Forsvarsministeren har offentliggjort en Meddelelse om denne Tilstands Begyndelse. 3. Personer, der hører til Krigsmagten uden at være Befalingsmænd eller menige, sidestilles ved Anvendelsen af denne Lov med den af de nævnte Grupper, som de efter Stilling og Virksomhed maa sættes i Klasse med. 4. Ved Vagt forstaas i denne Lov enhver militær Afdeling eller Person, der forretter Vagt- eller Sikkerhedstjeneste. 2. Kapitel. Almindelige Betingelser for Lovens Anvendelse. 5. Denne Lov omfatter de til Krigsmagten hørende Personer, hvad enten de er fast ansatte eller midlertidig tjenstgørende. Endvidere omfattes hjemsendte af Loven, for saa vidt angaar de militære Pligter, der paahviler dem, og i de første 24 Timer efter Hjemsendelsen tillige af 47, 49 og I Krigstid omfatter denne Lov endvidere: a) enhver, der i en hvilken som helst Egenskab gør Tjeneste ved Krigsmagten eller følger en Afdeling af den; b) Krigsfanger under Hensyn til de om disses Behandling gældende mellemfolkelige Overenskomster; c) enhver, der gør sig skyldig i et af de i 34-38, 40-42, 60, 61 eller 64 omhandlede Forhold. 7. Personer, der ikke efter Reglerne i 5 og 6 omfattes af Loven, straffes kun for Medvirken til Overtrædelse af denne, saafremt den paagældende Straffebestemmelse hjemler Straf af Fængsel i 4 Aar eller derover.

2 8. Denne Lov kommer til Anvendelse, ogsaa naar den strafbare Handling er begaaet uden for den danske Stat. 9. Forbrydelser mod fremmed Krigsmagt, der samvirker med den danske, anses som forøvet mod denne. 3. Kapitel. Andre almindelige Bestemmelser vedrørende Lovens Anvendelse. 10. Paa Handlinger, som er nødvendige for at tilvejebringe Lydighed eller opretholde Orden, kommer Reglerne i Borgerlig Straffelovs 13 til Anvendelse. 11. Uagtsomhed straffes ikke uden særlig Hjemmel. 12. Den, der ved af adlyde en foresats tjenstlige Befaling begaar en retsstridig Handling, er ansvarsfri, medmindre det var ham bekendt, at der ved Befalingen tilsigtedes en saadan Handling, eller dette var umiddelbart indlysende. 13. Er i Krigstid en Overtrædelse af denne Lov begaaet af Frygt for personlig Fare, kan Straffen nedsættes eller bortfalde, naar den skyldige, førend endelig Dom afsiges, giver Prøve paa udmærket Mod. 14. De i denne Lov omhandlede strafbare Handlinger paatales af det offentlige. Lovovertrædelser, der ellers er privat Paatale undergivne, kan paatales offentlig, naar de begaas i eller i Anledning af Tjenesten. 15. De Beføjelser, der ved Borgerlig Straffelov 58, 93 og 96 er tillagt Justitsministeren, tilkommer for Lovovertrædelser, der paatales af den militære Anklagemyndighed, Forsvarsministeren. 16. Efter denne Lov anvendes følgende Straffe: Irettesættelse, Kvarterarrest, Vagtarrest, skærpet Arrest, streng Arrest, Fængsel, samt i Krigstid: Livsstraf. 4. Kapitel. Straffene. 17. Irettesættelse optages i Dagsbefalingen eller oplæses ved Mønstring. Den kan anvendes for mindre Forseelser i Stedet for en kortere Straf af Kvarter- eller Vagtarrest. 18. Kvarterarrest ikendes fra 2 til 30 Dage og bestaar i, at Bolig, Kvarter eller Skib ikke uden Tilladelse maa forlades. Menige Kvarterarrestanter gør Tjeneste som sædvanlig. Det samme gælder Befalingsmænd af lavere Grader efter nærmere ved kgl. Anordning fastsatte Regler. Kvarterarrest, der ikke er udstaaet ved Tjenestens Ophør, bortfalder. 19. Vagtarrest ikendes fra 2 til 30 Dage. Paa Befalingsmænd kan denne Straf dog anvendes i indtil 60 Dage samt i Tilfælde, hvor ved Siden af Arrest tillige Fængsel er foreskrevet, og ved Omsætning af Straf i indtil 6 Maaneder.

3 Vagtarrest udstaas i et Arrestlokale. Paa Skibe kan Vagtarrest kun anvendes, naar den kan udstaas i et lyst eller om Dagen oplyst Arrestaflukke eller i eget Lukaf. Vagtarrest udstaas saa vidt muligt i Enrum, og Vagtarrestanter maa kun hensættes sammen med Vagtarrestanter af samme Grad. De har Adgang til Ekstraforplejning. De bør saa vidt muligt beskæftiges med passende Arbejde, eventuelt uden for Arrestlokalet. Hvis dette ikke er muligt, er de berettiget til selv at skaffe sig Arbejde, der er foreneligt med god Orden i Arresten. Læsning er tilladt. 20. Skærpet Arrest ikendes fra 2 til 30 Dage. Den udstaas i Enrum, og Arrestanten maa ikke beskæftiges, heller ikke med Læsning. Kosten er den almindelige militære Kostforplejning, dog maa Arrestanten ikke faa anden Drik end Vand. 21. Streng Arrest ikendes fra 2 til 30 Dage. Den udstaas i Enrum, og Arrestanten maa ikke beskæftiges, heller ikke med Læsning. Kosten er en særlig Fangekost: Brød, Kartofler, Mælk, Vand og Salt. Der fastsættes ved kgl. Anordning nærmere Regler herom og om Straffens Afbrydelse ved Mellemfrister, der tilbringes i Vagtarrest. Straffen maa kun anvendes paa Personer under 35 Aar. 22. Ved kgl. Anordning fastsættes nærmere Bestemmelser om Fuldbyrdelsen af de forskellige Arter af Arrest, derunder ogsaa om Lempelser i Strafudstaaelsen eller Strafomsætning af Helbredshensyn. 23. Fængsel idømmes og udstaas efter de i den borgerlige Straffelovgivning fastsatte Regler. 24. Livsstraf fuldbyrdes ved Skydning. Nærmere Regler om Fuldbyrdelsen fastsættes ved kgl. Anordning. Livsstraf, der fuldbyrdes ved Krigstilstandens Ophør, omsættes til Straf af Fængsel paa Livstid. 25. Har nogen begaaet baade en Overtrædelse af denne Lov og anden strafbar Handling, kan Straffen fastsættes særskilt for hver af Lovovertrædelserne. Den samlede Straf maa ikke overstige den, der ved Anvendelse af Borgerlig Straffelovs 88 vilde være ikendt. 26. Skal nogen under Militærtjeneste straffes for en Handling, for hvilken Straffen ikke skal bestemmes efter denne Lov alene, kan foreskreven Straf af Hæfte eller Fængsel omsættes til Arreststraf. Sker det, medens den skyldige gennemgaar den første Uddannelse, og Straffen paaregnes fuldbyrdet i Tjenestetiden, bør saadan Omsætning saa vidt muligt ske, saafremt ikke særlige Grunde taler derimod. Foreskreven Straf af Bøde kan omsættes til en militær Straf, ikke strengere end den Forvandlingsstraf, som vilde være at fastsætte i Medfør af Borgerlig Straffelovs 54. Bliver der Spørgsmaal om over for nogen, der gennemgaar den første Uddannelse, at fuldbyrde Straf af Hæfte eller Fængsel, som er fastsat inden Tjenstens Begyndelse, kan den militære straffuldbyrdende Myndighed, inden Afsoning paabegyndes, bestemme, at Straffen omsættes til en Arreststraf, eller efter Forhandling med den borgerlige straffuldbyrdende Myndighed, at Afsoningen udsættes til efter den første Uddannelses Afslutning. Saadan Bestemmelse om Udsættelse kan ogsaa træffes, naar Straf af Hæfte eller Straf af Fængsel for Overtrædelse af andre Love end denne Lov er fastsat under Tjenesten. 27. Skal nogen, der ikke forretter Militærtjeneste, straffes for Overtrædelse af denne Lov, kan Arreststraf omsættes til en borgerlig Frihedsstraf. I Stedet for Kvarterarrest eller en mindre Straf af Vagtarrest kan Bøde til Statskassen anvendes. Skal en under Militærtjeneste paalagt Arreststraf afsones efter Tjenestens Ophør, kan den efter den paagældendes Begæring af den militære straffuldbyrdende Myndighed omsættes til en borgerlig Frihedsstraf.

4 28. Imellem nedenstaaende Straffe bestaar følgende Forhold: 1) Kvarterarrest i 3 Dage regnes lige med 1 Dags Vagtarrest. 2) 1 Dags skærpet Arrest regnes lige med 2 Dages Vagtarrest. 3) 1 Dags streng Arrest regnes lige med 6 Dages Vagtarrest. 4) 2 Dages Fængsel regnes lige med 3 Dages Vagtarrest. 5) Vagtarrest og Hæfte regnes lige. 29. Ved Omsætning af Straf bliver, idet Bestemmelserne i 28 anvendes, følgende at iagttage: 1) Kan Omsætning af Hæfte ikke ske inden for det Størstemaal af Vagtarrest, der er anvendelig over for paagældende, finder Omsætning Sted til skærpet Arrest. Fængsel omsættes til skærpet eller streng Arrest. 2) Kvarterarrest og Vagtarrest omsættes til Hæfte, skærpet Arrest til Hæfte eller Fængsel, streng Arrest til Fængsel. De i Borgerlig Straffelovs 33 og 44 fastsatte Mindstemaal er herved ikke bindende. 30. I Henseende til de Retsvirkninger, som Lovgivningen knytter til, at en vis Straf er foreskrevet, forskyldt, idømt eller udstaaet, svarer Vagtarrest til Hæfte, skærpet og streng Arrest til Fængsel, jfr. dog 32, Stk Har en værnepligtig i de første 2 Maaneder af sin Uddannelsestid udstaaet Frihedsstraf, strengere end Kvarterarrest, i længere Tid end i alt 20 Dage, kan han efter Regimentets Bestemmelse straks efter Strafudstaaelsen hjemsendes for senere at indkaldes til fornyet Uddannelse. Har en værnepligtig i sin første samlede Uddannelsestid udstaaet Vagtarrest i tilsammen mindst 10 Dage eller dertil svarende strengere Straf uden derfor at blive hjemsendt, forlænges hans Tjenestetid med et tilsvarende Tidsrum. Dog kan Forsvarsministeren eller den, som han dertil bemyndiger, paa Afdelingens Indstilling helt eller delvis fritage den værnepligtige herfor, særlig naar han i øvrigt har udvist god Opførsel, eller naar afgørende tjenstlige Hensyn taler imod at holde ham til Tjeneste efter den almindelige Hjemsendelse. 5. Kapitel. Betinget Straf. 32. For Overtrædelse af denne Lov kan betinget Dom kun gives efter Reglerne i 33. Hvis der i Medfør af 25 fastsættes særskilte Straffe for Overtrædelse af denne Lov og for anden strafbar Handling, kan Fuldbyrdelse af Straffen for denne sidste kun udsættes, saafremt Straffene tilsammen ikke overstiger det i Borgerlig Straffelovs 56 fastsatte Størstemaal. Naar i det i Borgerlig Straffelovs 57 omhandlede Tilfælde den nye Lovovertrædelse er en Overtrædelse af nærværende Lov, kan retten lade det have sit Forblivende ved Udsættelsen af den første Strafs Fuldbyrdelse, hvis den nye Lovovertrædelse er uagtsom eller ikke medfører højere Straf end Arrest. 33. Naar en Straf for Overtrædelse af denne Lov ikke overstiger det i Militær Retsplejelovs 51 fastsatte Størstemaal, kan det, hvad enten Straffen idømmes eller paalægges uden Dom, bestemmes, at dens Fuldbyrdelse udsættes og endelig bortfalder paa Betingelse af, at den skyldige i efternævnte Prøvetid ikke begaar en Lovovertrædelse, for hvilken der idømmes eller paalægges ham større Straf end Bøde, Irettesættelse eller Kvarterarrest i 8 Dage. Prøvetiden er Resten af den skyldiges ikke ved Hjemsendelse eller Hjemkommandering afbrudte Tjenestetid, dog højst 2 Aar. Opfyldes denne Betingelse ikke, bliver den udsatte Straf at fuldbyrde, saaledes at der af den Myndighed, der idømmer eller paalægger Straffen for den nye Lovovertrædelse, fastsættes en fælles Straf for begge Lovovertrædelser.

5 Dog kan den nævnte Myndighed undtagelsesvis bestemme, at Fuldbyrdelsen af Fællesstraffen skal udsættes, naar den er fastsat alene for Overtrædelse af denne Lov og dersom den fastsættes ved Dom ikke overstiger det i Militær Retsplejelovs 51 fastsatte Størstemaal. Er den nye Forseelse ikke en Overtrædelse af denne Lov, kan ovennævnte Myndighed undtagelsesvis bestemme, at det skal have sit Forblivende ved Udsættelsen af den første Strafs Fuldbyrdelse, saaledes at der fastsættes særskilt Straf for den nye Forseelse. Hvis Sagen afgøres ved Dom, kan Fuldbyrdelsen af den sidste Straf udsættes efter Reglerne i Borgerlig Straffelovs 7de Kapitel. Særlig Del. 6. Kapitel. Forbrydelser mod Krigsmagtens Kampdygtighed. 34. Den, som i Krigstid eller under truende Udsigt til Krig i den Hensigt at gavne Fjenden eller at skade den danske Krigsmagt 1) virker hen til, at Tropper, Materiel eller Territorium bringes i Fjendens Vold eller ikke kommer dansk Krigsmagt til Nytte, 2) forleder til Mytteri, Overgivelse eller Overløben til Fjenden eller udbreder oprørske eller fjendtlige Opraab i den danske Krigsmagt, 3) ødelægger Veje eller Kommunikationsmidler, 4) giver Fjenden Underretning om den danske Krigsmagts Forhold, derunder Kendingstegn og Signalkoder, 5) vejleder Fjenden eller vildleder nogen Del af dansk Krigsmagt, 6) undlader at udføre en Befaling, 7) giver falsk Melding, 8) hjælper Krigsfanger til Flugt eller 9) gør sig skyldig i noget Forhold, der ganske maa sidestilles med et af de nævnte, straffes for Krigsforræderi med Fængsel ikke under 8 Aar. I Krigstid kan Straffen stige til Livsstraf. 35. Den, der tjener Fjenden som Spion, straffes paa Livet. Som Spion betragtes kun den, der hemmelig eller under falsk Paaskud tilvejebringer eller søger at tilvejebringe Oplysninger paa Krigsmagtens Operationsfelt i den Hensigt at meddele dem til Fjenden. Spioner af den fjendtlige Krigsmagt, som efter at være stødt til deres egen Hær senere tages til Fange, behandles som Krigsfanger og drages ikke til Ansvar for deres tidligere Spioneri. 36. Den, som under Kamp, eller naar Kamp forestaar, paa pligtstridig Maade søger at unddrage sig fra Deltagelse i Faren eller ukaldet opfordrer til eller paa anden Maade søger at fremkalde Overgivelse, eller som paa Tilbagetog lader Vaaben, Ammunition eller andet Materiel i Stikken, straffes med Fængsel fra 6 Maaneder til 12 Aar. 37. Paa samme Maade straffes den, som i Krigstid ved pligtstridigt Forhold bidrager til, at Fjendens Foretagender fremmes, eller at dansk Krigsmagt skades eller udsættes for Fare. Sker det derved, at en Befalingsmand uden Nødvendighed opgiver sin Post eller kapitulerer over for Fjenden eller handler som i 36 ommeldt, kan Straffen stige til Fængsel paa Livstid eller Livsstraf. Sker det af Uagtsomhed, er Straffen Fængsel indtil 4 Aar. 38. Den, som i Krigstid inden for Krigsmagten udspreder Efterretninger eller foretager andre Handlinger, som er egnede til at fremkalde Modløshed, straffes med Fængsel indtil 4 Aar. 39. Den, som i Krigstid uden Tilladelse ved Afsendelse af Brev eller paa anden Maade har

6 Forbindelse med nogen til den fjendtlige Krigsmagt hørende eller paa Fjendens Omraade værende Person, straffes med Arrest eller med Fængsel indtil 1 Aar. Er derved meddelt Oplysning, der kan være af Værdi for Fjenden, kan Straffen stige til Fængsel i 3 Aar. 40. Den, som røber militær Hemmelighed, hvis Aabenbaring for fremmed Magt kan skade Landets Forsvar, straffes med Fængsel indtil 4 Aar. Begaas Handlingen i Krigstid eller under truende Udsigt til Krig, eller har den medført betydelig Skade, kan Straffen stige til Fængsel i 10 Aar. 41. Den, der uberettiget skaffer sig Kendskab til Hemmelighed angaaende saadanne Forhold, som er omtalt i 40, eller gengiver Aktstykke eller beskriver eller afbilder andet, hvoraf saadan Hemmelighed fremgaar, straffes med Arrest eller med Fængsel indtil 6 Maaneder. Sker det i Krigstid eller under truende Udsigt til Krig, kan Straffen stige til Fængsel i 3 Aar. 42. Den, som forfalsker Ammunition eller andet Krigsmateriel paa en saadan Maade, at Virkningen forringes eller Personel udsættes for Fare, straffes med Arrest ikke under 15 Dages skærpet Arrest eller med Fængsel indtil 4 Aar. Har Gerningsmanden maattet regne med, at Forfalskningen vilde faa Virkning under Krigsforhold, er Straffen Fængsel fra 2 til 12 Aar. 7. Kapitel. Ulovlig Fraværelse. 43. Den, der i den Hensigt at unddrage sig sin militære Tjeneste helt eller for længere ubestemt Tid fjerner sig fra eller udebliver fra den militære Afdeling, til hvilken han hører eller er indkaldt, straffes for Rømning med Arrest, mindst 15 Dages skærpet Arrest, eller med Fængsel indtil 1 Aar, i Krigstid indtil 3 Aar. Under særlig skærpende Omstændigheder, saasom naar nogen rømmer fra Skib paa Togt, eller naar flere i Forening rømmer, er Straffen Fængsel indtil 2 Aar, i Krigstid indtil 10 Aar. Rømning til Fjenden straffes med Fængsel ikke under 4 Aar eller paa Livet 44. Den, som ulovlig, men uden Rømningshensigt, fjerner sig eller udebliver fra den militære Afdeling, til hvilken han hører eller er indkaldt, straffes med Arrest eller med Fængsel indtil 6 Maaneder, i Krigstid indtil 2 Aar. Efter denne Bestemmelse straffes enhver, der ulovlig har fjernet sig eller er udeblevet fra sin Afdeling, men selv melder sig tilbage, i Fredstid inden 3 Dage, i Krigstid inden 24 Timer. 45. Den, som unddrager sig militær Tjeneste ved at paaføre sig Sygdom eller Legemsfejl eller foregive Sygdom eller benytte andre Midler, der er beregnede paa at skuffe Myndighederne, straffes efter For en værnepligtig, der i sin første samlede Uddannelsestid eller under Deltagelse i fortsat Øvelse gør sig skyldig i ulovlig Fraværelse fra Afdelingen i mindst 2 Døgn, forlænges Tjenestetiden med et tilsvarende Tidsrum. Bestemmelsen i 31, 2det Stykke, 2det Punktum, finder tilsvarende Anvendelse. 8. Kapitel. Forbrydelser mod Pligter som Undermand. 47. Den, der i Ord eller Gerning viser respektstridig Opførsel over for Overmand eller Vagt, straffes med Arrest. Under skærpende Omstændigheder kan Straffen stige til Fængsel i 6 Maaneder. Som skærpende Omstændigheder betragtes navnlig, at Respektstridigheden er udvist i eller i Anledning af

7 Tjenesten, over for en foresat, i flere Militæres Overværelse eller paa offentligt Sted. 48. Den, der gør sig skyldig i Ulydighed mod en foresats eller Vagts tjenstlige Befaling, straffes med Arrest eller med Fængsel indtil 6 Maaneder. Er den skyldige tidligere mere end een Gang straffet for Ulydighed, eller er der med Ulydigheden forbundet skærpende Omstændigheder, saasom naar Forbrydelsen begaas af flere, eller naar den skyldige med roligt Overlæg haardnakket nægter Lydighed, kan Straffen stige til Fængsel i 3 Aar. Er med Ulydigheden forbundet personlig Vold mod foresat eller Vagt, eller har den medført betydelig Skade eller Fare, er Straffen Fængsel fra 4 Maaneder til 6 Aar. 49. Den, som i eller i Anledning af Tjenesten truer foresat, Overmand eller Vagt med Vold, straffes med Arrest, ikke under 10 Dages skærpet Arrest, eller med Fængsel indtil 1 Aar. Er Truselen rettet mod en foresat, kan Straffen stige til Fængsel i 2 Aar, i Krigstid 4 Aar. 50. Begaas nogen af de i Borgerlig Straffelovs omhandlede Forbrydelser i eller i Anledning af Tjenesten mod foresat, Overmand eller Vagt, forhøjes den i de nævnte Bestemmelser foreskrevne Straf til det dobbelte. Straffen kan i intet Tilfælde sættes lavere end til skærpet Arrest i 15 Dage, eller hvis Mishandling foreligger, til Fængsel i 3 Maaneder. Begaas i Krigstid Manddrab under de anførte Omstændigheder, kan Straffen stige til Livsstraf. 51. Dersom flere i Forening nægter en foresat eller Vagt Lydighed eller bruger Magt, Vold eller Trusel om Vold mod en foresat eller Vagt eller træffer Aftale om saadan Handlemaade, straffes de for Mytteri med Fængsel fra 4 Maaneder til 6 Aar. I Krigstid kan Straffen stige til Fængsel paa Livstid eller Livsstraf. 52. Har foresat, Overmand eller Vagt ved ukorrekt og navnlig ved udæskende Forhold givet Anledning til en af de i omhandlede Forbrydelser, kan Straffen under i øvrigt formildende Omstændigheder nedsættes. 53. Den, som paa en saadan Maade ytrer Utilfredshed med en foresats Adfærd eller klager over Besværligheder eller Mangler, at han burde indse, at derved en for Mandstugten farlig Misfornøjelse kunde udbredes i Krigsmagten, straffes med Arrest. 54. Den, som uden rimelig Grund for højere foresat fremfører Klage over en foresat eller Overmand, straffes med Arrest. 9. Kapitel. Forbrydelser mod Pligter som Overmand. 55. Den foresatte, der ikke med tilstrækkelig Agtpaagivenhed og Kraft søger at hindre, at en ham undergiven begaar en Forbrydelse, som den foresatte er tjenstlig forpligtet til at forhindre, straffes med Arrest eller med Fængsel indtil 6 Maaneder. Under skærpende Omstændigheder, navnlig naar betydelig Skade er sket, kan Straffen stige til Fængsel i 3 Aar. 56. Den, som i eller i Anledning af Tjenesten truer Undermand med Vold, straffes med Arrest. 57. Begaas nogen af de i Borgerlig Straffelovs omhandlede Forbrydelser i eller i Anledning af Tjenesten mod en Undermand, forhøjes den i de nævnte Bestemmelser foreskrevne Straf med det halve. Straffen kan, bortset fra Tilfælde, hvor den angrebne ved udæskende Forhold har givet Anledning til Forbrydelsen, ikke sættes lavere end til Vagtarrest i 15 Dage.

8 58. Den, som gennem uligelig Behandling, saasom unødig Besværliggørelse af Tjenesten, forfølger en undergiven, straffes med Arrest. 59. Den, som uden nærmest foresatte Chefs tilladelse modtager Gave, Pengelaan eller anden Fordel af Undermand af samme Afdeling, eller som indlader sig med Undermand paa en Maade, der efter almindelig Opfattelse er egnet til at skade hans Autoritet som Befalingsmand, straffes med Arrest. 10. Kapitel. Misbrug af militær Stilling udadtil. 60. Dersom i Krigstid Angreb paa Person eller Gods forøves mod en saaret, syg eller under militær Varetægt staaende Person, kan de for saadanne Angreb i Borgerlig Straffelov foreskrevne Straffe forhøjes med det halve. Uberettiget Tilegnelse af Ting fra faldne straffes som Tyveri. 61. Den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget Vinding under Udnyttelse af Krigsfrygten begaar en af de i Borgerlig Straffelovs 288, Stk. 1. Nr. 1-3, beskrevne Handlinger, straffes for Røveri. 62. Den, som i Krig misbruger eller ikke respekterer det _røde Kors eller andet dermed ligestillet Mærke eller bruger Krigsredskab eller Fremgangsmaade, hvis Anvendelse er i Strid med en af Danmark tiltraadt mellemfolkelig Overenskomst eller med almindelige folkeretlige Regler, straffes med Arrest eller med Fængsel indtil 12 Aar. 11. Kapitel. Tilsidesættelse af andre militære Pligter. 63. Den, som forsætlig eller uagtsomt undlader at efterkomme en ham efter Reglement, særlig Forskrift eller Tjenesteforholdets Natur paahvilende Pligt, straffes med Arrest. Er Pligtforsømmelsen særlig grov, har den medført stor Skade eller Fare, eller har en Befalingsmand derved i høj Grad svigtet over for de Krav, der efter hans Stilling maa stilles til ham, kan Straffen stige til Fængsel i 1 Aar, i Krigstid 3 Aar. 64. Naar nogen er vidende om, at Krigsforræderi, fleres Rømning i Forening, Mytteri eller anden for Krigsmagten farlig Forbrydelse tilsigtes begaaet, og ikke gør, hvad der staar i hans Magt, for at forebygge Forbrydelsen eller dens Følger, om fornødent ved Anmeldelse, finder Borgerlig Straffelovs 141 tilsvarende Anvendelse, dog at Straffen mindst er Arrest. 65. Vagtforseelser straffes med Arrest, under skærpende Omstændigheder med Fængsel indtil 1 Aar. Har den skyldige forladt sin Post, sovet paa den eller været saa beruset, at han ikke kunde varetage sine Pligter, er Straffen som Regel mindst 10 Dages skærpet Arrest. Er Vagtforseelsen begaaet i Krig, eller har den givet Anledning til, at der begaas en Forbrydelse eller indtræder betydeligere Skade, som den skyldige var tjenstlig forpligtet til at forhindre, kan Straffen stige til Fængsel i 3 Aar. 66. Den, som beruser sig i Tjeneste, eller naar Tjeneste maa paaregnes at forestaa, saaledes at han møder beruset i tjenesten eller paa Grund af Beruselsen udebliver, straffes med Arrest. Paa samme Maade straffes den, der viser sig synlig beruset i Uniform uden for Tjenesten. 67. Den, som paa ufredelig Vis forstyrrer Forholdet mellem Kammerater eller i Kvarter, eller som gør sig skyldig i offentlig Uorden, straffes med Arrest.

9 68. Naar Personer, der hører til Krigsmagten, uden Tilladelse indtræder i indbyrdes Foreninger, som angaar deres Tjenesteforhold eller politiske Sager, eller møder i Forsamlinger af saadanne Personer for at raadslaa om Anliggender af denne Art, eller naar de mod et af deres foresatte udstedt Forbud deltager i en politisk Forsamling af civile, eller mod et af Forsvarsministeren udstedt Forbud deltager i en politisk Forening af civile, straffes de med Arrest. 69. Kvarterarrestant, der bryder Arresten, straffes med Arrest, dog mindst Vagtarrest. 70. Den, der forsætlig eller ved Skødesløshed bevirker, at Krigsmagten tilhørende Ting bortkommer, ødelægges eller beskadiges, straffes med Arrest eller med Fængsel indtil 1 Aar. 71. Denne Lov træder i Kraft den 1. Juli Slutningsbestemmelse. Samtidig ophæves Straffelov for Krigsmagten Nr. 68 af 7. Maj 1881.

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Justits-Min. Busch-Jensen. (Lov-Tid. A. 1945 af 1/6); jfr. Rigsdags-Tid. 1945: Folket.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

INNHOLD. LOV 1902-05-22 nr 13: Militær Straffelov.

INNHOLD. LOV 1902-05-22 nr 13: Militær Straffelov. LOV 1902-05-22 nr 13: Militær Straffelov. DATO: LOV-1902-05-22-13 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) SIST-ENDRET: LOV-2005-05-20-28 fra 2008-03-07 ENDRER: SYS-KODE: D03, BG25a NÆRINGSKODE:

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Lov nr. 147 af 13. April 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28. november )

Lov nr. 147 af 13. April 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28. november ) Lov nr. 147 af 13. April 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28. november 1969 3) 1.Stk. 1. Paa ethvert her i Riget trykt Skrift skal Bogtrykkeren anføre sit Navn eller Firma samt

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2013. Strafpåstande i sager om overtrædelse af militær straffelov mv. J. nr.: 2013/001320. 16. december 2013

Meddelelse nr. 2/2013. Strafpåstande i sager om overtrædelse af militær straffelov mv. J. nr.: 2013/001320. 16. december 2013 Meddelelse nr. 2/2013 Strafpåstande i sager om overtrædelse af militær straffelov mv. J. nr.: 2013/001320 16. december 2013 1. Indledning...3 2. De særlige militære pligter...4 3. Generelle bestemmelser

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

BETÆNKNING STRAFFELOVSKOMMISSIONEN 9. NOVEMBER 1917 KØBENHAVN AFGIVEN AF TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S 1923

BETÆNKNING STRAFFELOVSKOMMISSIONEN 9. NOVEMBER 1917 KØBENHAVN AFGIVEN AF TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S 1923 BETÆNKNING AFGIVEN AF STRAFFELOVSKOMMISSIONEN AF 9. NOVEMBER 1917 KØBENHAVN TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S 1923 1. Indledning. 2. Udkast til Almindelig borgerlig Straffelov. 3. Udkast til Lov om Forseelser

Læs mere

Bekendtgørelse af Lov om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. (* 1)

Bekendtgørelse af Lov om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. (* 1) LBK nr 368 af 06/07/1946 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Journalnummer: Ingen Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften DSK nr 11090 af 28/10/1986 LOV nr 286 af 18/06/1951

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

BETÆNKNING OVERVEJELSE AF FORSLAG TIL ÆNDRING AF MILITÆR STRAFFELOV OG MILITÆR RETSPLEJELOV

BETÆNKNING OVERVEJELSE AF FORSLAG TIL ÆNDRING AF MILITÆR STRAFFELOV OG MILITÆR RETSPLEJELOV BETÆNKNING ANGÅENDE OVERVEJELSE AF FORSLAG TIL ÆNDRING AF MILITÆR STRAFFELOV OG MILITÆR RETSPLEJELOV AFGIVET AF DET AF KRIGS- OG MARINEMINISTERIET UNDER 30. SEPTEMBER 1949 NEDSATTE UDVALG J. H. SCHULTZ

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) BEK nr 728 af 25/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 09-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser)

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser) LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel I. Almindelige Bestemmelser.

Kapitel I. Almindelige Bestemmelser. Lov nr. 337 af 21. September 1939 angende Tilvejebringelse af Befordringsmidler til Brug for Krigsmagten og ved Beskyttelsen af Civilbefolkningen mod Følgerne af Luftangreb Kapitel I. Almindelige Bestemmelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Asbjørn Jensen Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 9. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sidehoved Kommenteret straffelov

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1028 af 22. august 2013, med de ændringer, der følger af lov nr. 1620 af 26. december 2013, lov nr. 168 af 26.

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

ÆNDRINGER I DEN MILITÆRE RETSPLEJELOVGIVNING

ÆNDRINGER I DEN MILITÆRE RETSPLEJELOVGIVNING BETÆNKNING VEDRØRENDE ÆNDRINGER I DEN MILITÆRE RETSPLEJELOVGIVNING AFGIVET AF DET AF FORSVARSMINISTERIET DEN 5 MARTS 1954 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 158 1956 J. H. SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr.

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. Ægteskabsloven Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. 647 af 2013-06-12 Kap. 1. Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem

Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem Betingelser nr. 701101 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Sager af særlig interesse

Sager af særlig interesse Sager af særlig interesse Militær straffelov Militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 1 En overkonstabel havde under en øvelse i det fri på en afstand af ca. 47 meter affyret et skud med et 9

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v.

Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v. LBK nr 900 af 08/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2005-271-0001 Senere ændringer til forskriften LOV nr 613 af 14/06/2011

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v.

Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v. LBK nr 76 af 19/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-279-0020 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN

BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 607 af 6. september 1986 med de ændringer, der følger af lov nr. 357 af 3. juni 1987, lov nr. 385 af 10. juni

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 30. oktober 1992 med de ændringer, der følger af lov nr. 366 af 18. maj 1994, lov nr. 367 af 18. maj 1994,

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1068 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2008-730-0735 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1404

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

2008/1 LSV 6 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december Forslag.

2008/1 LSV 6 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december Forslag. 2008/1 LSV 6 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 08/205 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og Side 1 af 7 Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.) LOV nr 542 af 08/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Retten i Hillerød D O M afsagt den 3. maj 2016 Rettens nr. 8-2528/2015 Politiets nr. 0900-84130-00684-12 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer 67 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2.

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2. Lov nr. 279 af 11. november 1931 vedrørende internationalprivatretlige Bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om 1 2 Ægteskab, Adoption og Værgemaal. 3, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Magtanvendelser -Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Love og bestemmelser vedr. militære

Love og bestemmelser vedr. militære Love og bestemmelser vedr. militære straffesager Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Militær straffelov og bekendtgørelser... 7 Lov nr. 530 af 24. juni 2005 Militær straffelov... 7 Lov nr. 494 af 17. juni

Læs mere

Bevæbnede vagter J U R I D I S K E U D F O R D R I N G E R O G S N U B L E T R Å D E K R I S T I N A S I I G, 4. M A J 2 0 1 1

Bevæbnede vagter J U R I D I S K E U D F O R D R I N G E R O G S N U B L E T R Å D E K R I S T I N A S I I G, 4. M A J 2 0 1 1 Bevæbnede vagter J U R I D I S K E U D F O R D R I N G E R O G S N U B L E T R Å D E K R I S T I N A S I I G, 4. M A J 2 0 1 1 2 Eller... Bevæbnede vagter - juridiske udfordringer og snubletråde Bevæbnede

Læs mere

Love og bestemmelser vedr. militære straffesager

Love og bestemmelser vedr. militære straffesager Love og bestemmelser vedr. militære straffesager Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Militær straffelov og bekendtgørelser... 7 Lov nr. 530 af 24. juni 2005 Militær straffelov... 7 Lov nr. 494 af 17. juni

Læs mere

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder.

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder. Revideret Januar 2016 Magtanvendelser Procedurer og retningslinjer for dagtilbud og skoler mm. i Holbæk Generelt Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud,

Læs mere

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-442-15: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

Nedenfor finder du straffeloven som den senest er bekendtgjort i Lovtekst der er tilkommet fra og med

Nedenfor finder du straffeloven som den senest er bekendtgjort i Lovtekst der er tilkommet fra og med Nedenfor finder du straffeloven som den senest er bekendtgjort i 2017. Lovtekst der er tilkommet fra og med 1986 er markeret med grøn understregning. Find lovteksten med adgang til lovbemærkninger på:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kriminalitetsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kriminalitetsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 267 Offentligt

Kulturudvalget KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 267 Offentligt Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 267 Offentligt Folketinget Kulturudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 28. november 2014 Kontor:

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse LBK nr 1235 af 26/10/2010 Gældende (Straffeloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) 1. kapitel Indledende bestemmelser 2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse 3. kapitel

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 34 28/10/2009 17:13 LBK nr 1068 af 06/11/2008 Gældende (Straffeloven) Offentliggørelsesdato: 08-11-2008 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1404 af 27/12/2008 7 LOV nr 319 af

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentligt Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 27. september 2005, med de ændringer, der følger af 31

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 977 af 09/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-730-1246 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1000 af 05/10/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Indholdsfortegnelse Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere